Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes"

Transkript

1 Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Det avholdes styremøte i Helse Finnmark HF, 19. februar 2004 kl Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, møterom i administrasjonen. Saksliste: Sak 2/2004 Godkjenning av protokoller Sak 3/2004 Foreløpig orientering om regnskap for 2003 Sak 4/2004 Regnskap pr. januar 2004 Sak 5/2004 Sak 6/2004 Sak 7/2004 Sak 8/2004 Sak 9/2004 Rettningslinjer for omstilling og nedbemanning I Helse Finnmark HF Styringsdokument Helse Nord RHF Styreinstruks for Helse Finnmark HF Orienteringssaker Referatsaker!" #!$%& ' (((" "

2 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: X Møtedato: Saksbehandler: Sidsel B. Johnsen Dato: Sak nr.: 2/2004 Navn på sak: - Protokoll fra styremøte Protokoll fra telefonstyremøte Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig protokoll fra styremøte samt protokoll fra telefonstyremøte Vedlegg: - Protokoll dat Protokoll dat Bjørn Engum Adm.dir 2

3 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: x Møtedato: 19. februar 2004 Saksbehandler: Jan-Erik Hansen Dato: Sak nr.: 3/2004 Foreløpig orientering om regnskap 2003 Tilrådning: Saken tas til orientering. 1. Helse Finnmarks virksomhet i oppsummering Helse Finnmark HF arbeider fortsatt med avstemminger og kontroll av regnskap Imidlertid er det en god del resultater som nå er klare. I den operative driften forventer vi kun små endringer.. Driften ser ut til å gå med et underskudd på 97,6 mill.kr. I utgangspunktet var det et tilpasningsproblem for 2003 på 60 mill.kr. I løpet av våren ble det vedtatt en tiltakspakke på 30 millioner, som bare delvis er blitt realisert. Lønnskostnader ble høyere enn forventet, spesielt var det en sterk økning i legelønnskostnader. Aktivitetsmålene ble stort sett nådd. Dette skjedde delvis gjennom spesielle prosjekter som medførte en god del kostnader. Nettoinntekten ble dermed ikke som budsjettert. I tillegg dukket det opp en del nye problem, både i form av laboratorieregninger til UNN, økte gjestepasientutgifter og utgifter til behandlingshjelpemidler. Vi har også belastet regnskap med 2 års husleie for Seidajok skole. Kjøp av en del konsulenttjenester fikk også et omfang som ikke hadde dekning i budsjetter. Usikkerhet er knyttet til at alle eiendeler er avskrevet korrekt, oppgjør for ambulansebåter, ekstra gjestepasientutgifter og avregning øremerkede tilskudd. Det er foreløpig regnet med en samlet merkostnad på 3 mill.kr. for å dekke dette, og det er inkludert i tallene. 2. Resultat pr kontoklasse Foreløpig regnskap viser: SUM HF TOTALT Foreløpig regnsk 2003 Bud 2003 Avvik 2003 Regnskap

4 Inntekter Varekostnad Lønn Annen driftsk Netto finans Sum total Kommentar pr kontogruppe Inntekter: ISF-inntekter for egen virksomhet ble som budsjettert. ISF-inntekter på Finnmarkspasienter behandlet i andre regioner ble 7,8 mill.kr. høyere enn budsjettert, men dette motsvares av økte kostnader på 12,4 mill.kr. Poliklinikk-inntekter ble 5 mill.kr.høyere enn budsjettert, men en del av dette skyldes MRbussen, som også medførte en god del kostnader. Øremerkede tilskudd blir ca. 2,5 mill.kr. lavere enn budsjettert. Det skyldes at en del av aktivitetene på Nasjonalt kompetansesenter kom senere i gang. Varekostnader: Senter for behandlingshjelpemidler bidrar alene med avvik på 3,4 mill.kr. for denne varegruppen. For øvrig er det som rapportert gjennom året en økning på medikamenter, avviket er på 2,5 mill.kr. Kjøp av helsetjenester fra firma (for eksempel leie av leger fra Transmedica) står også for et avvik på 8 mill.kr. Dette er i realiteten et skjult lønnsavvik og bør ses i sammenheng med det. Lønnskostnader: Avvik fra budsjett - lønnskostnader i millioner Fast lønn og vikarer Tillegg Overtid og ekstrahjelp Periodisert lønn Pensjonskost og arbgivavg Andre lønnskost Lønnsrefusjoner Forbruket av fast lønn er mindre enn budsjettert. Vi har ikke fylt opp alle stillinger med fast ansatte. Det medfører økning på overtid, vikarer og kjøp av helsetjenester fra firma. Men dette avviket er ikke i seg selv slik at det skulle utløse et stort merforbruk. Det er sannsynligvis sykefraværet som utløser det meste av disse kostnadene. Sykepengerefusjoner ble 9 mill.kr. høyere enn budsjettert, og viser en økning på 15% fra forrige år. Tillegg er et annet problemområde. Det er et avvik på ca. 0,5 mill.kr pr sengepost på medisinske avd. og psykiatriske sengeavdelinger. Det er påfallende at dette gjelder på tvers av seksjoner og på tvers av 4

5 sykehus. For kirurgiske sengeposter er det en beskjeden økning. Akuttavdelingene har stor økning, og en del skyldes inngåelsen av produktivitetsavtalen for spesialsykepleierne. Det er økning for legene på alle avdelinger,med til dels store beløp. Andre driftskostnader: Økte gjestepasientkostnader innen somatikk som nevnt ovenfor utgjør 12,4 mill.kr. av avviket på denne posten. Gjestepasientkostnader psykiatri ble 1 mill.kr. høyere enn budsjettert. I tillegg kommer avskrivninger som ble 2,5 mill.kr. høyere. Strøm og fyringsutgifter ble 3 mill.kr. høyere. Dette skyldes blant annet prisøkning på energi, vår meget gunstige avtale utløp sommeren 2003 og vi måtte gå inn på felles avtale i Helse Nord som var dyrere. Konsulenttjenester ble 5 mill.kr. høyere enn budsjettert. Endelig ble det avvik på 2,5 mill.kr. på en del vedlikeholdskostnader. Det skyldes at oppussingsprosjekter som er initiert på investeringssiden regnskapsmessig må behandles delvis som vedlikehold. Finansposter: Den negative utviklingen i resultatene for foretaket, førte til at vi ikke fikk de budsjetterte renteinntekter. 3. Resultater pr seksjon og avdeling: Regnskap 2003 Budsjett 2003 Avvik SUM HF TOTALT ADM/INTERN SERVICE PSYKISISK HELSEVERN MEDISIN KIRURGI KLINISK SERVICE REHAB Rammetilskudd Sum total Oversikt over de viktigste avvikene fordelt på avdeling: AVDELING Regnskap 2003 Budsjett 2003 Avvik Kommentar ADMINISTRASJONEN Konsulentbruk, avskrivninger, klp GJESTEPASIENTER Underbudsjettert pga feil på lab + vekst BEHANDLINGSHJELPE Underbudsjettert pga manglende kjennskap INTERN SERVICE Økte kostnader på strøm 2 mill.kr. SEIDAJOK BARNEPS Inkl. husleie Seidajok skole på 3,4 mill.kr. MED.AVD. KS KIR.AVD. KS GYN/FØDE AVD. KS AKUTTAVD KS Driften gikk 1,2 mill. bedre pga få pasienter Økt lønnskostn leger 2,4 mill.kr. og sengepost 2,8 mill.kr. Økt lønnskostnad sengepost 2 mill.kr., innleie leger, pasienter flyttet til gyn. Økte inntekter pga gyn, flyttet fra kirurgisk Besparelse på flergangsutstyr ikke oppnådd 5

6 REHAB KS Sparte inn på lønn, noe merinntekter MED AVD. HS BARNEAVD HS KIR.AVD HS GYN/FØDE HS AKUTTAVD HS ORTOPEDISK AVD HS Økt lønnskostn leger 4,7 mill.kr., sengeposter 2,6 mill.kr. Lavere inntekter 1,6 mill.kr. Økt lønn leger 3 mill.kr., innleie 1 mill.kr. Lavere innt.2,3 mill.kr.,,ikke fått sammenslåing sengeposter i 2003 Økte tillegg 2 mill.kr, overtid 2 mill.kr. Mindre innt.1,6, prosjektkostnader underbudsjettert, ambulering Alta 4. Aktivitetstall 2003 Figuren under viser at det sykehusopphold økte markant fra 2002 til 2003, og økningen er sterkere enn for DRG-poeng. Status SHO og DRG Helse Finnmark HF DRG SHO SHO: Sykehusopphold Hammerfest sykehus Endring DRG poeng ,7 % Sykehusopphold ,7 % Dagkirurgi ,2 % Operasjon DRG ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Kirkenes sykehus Endring DRG poeng ,3 % Sykehusopphold ,6 % Dagkirurgi ,1 % Operasjon DRG ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Psykisk helsevern Endring Polikliniske konsult. - BUP ,8 % Polikliniske konsult.voksne ,0 % Liggedøgn BUP ,6 % 6

7 Liggedøgn DPS ,3 % Hammerfest sykehus har en sterkere vekst i antall opphold enn DRG-poeng. Det skyldes at veksten i pasientbehandling i det vesentlige skjer på korte opphold, typisk dialyse, kreftkurer, enklere dagkirurgiske inngrep. Kirkenes sykehus har tilsynelatende stor nedgang på flere parametre. Hovedforklaringen er at vi har hatt lite øyekirurgi i Det betyr bortfall av en rekke opphold, mange operasjoner og mange polikliniske konsultasjoner. Annen aktivitet har fylt opp, men det er da aktivitet som ikke representerer samme mengde, men målt i DRG-tyngde har sykehuset økt sin virksomhet i Antall konsultasjoner innen BUP er redusert på grunn av endring i registreringspraksis ved to poliklinikker. Nedgang i liggedøgn skyldes Seidajok, der aktiviteten også i 2003 var lav. For voksenpsykiatri er det en betydelig vekst både i liggedøgn og konsultasjoner. Bjørn Engum Adm. direktør 7

8 Sak nr.: 4/2004 Navn på sak: Regnskap per januar 2004 Legges ut senere. 8

9 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: Møtedato: Saksbehandler: kst. P/O sjef Nina Sjøvoll Dato: Sak nr.: 5/2004 Navn på sak: Retningslinjer for omstilling og nedbemanning for Helse Finnmark Bakgrunn: En konsekvens av de økonomiske tilpassningskrav Helse Finnmarks står ovenfor nødvendiggjør gjennomføring av både omstillings og nedbemanningsprosesser. Å tilse at omstillingsbehovene ivaretas er et av styrenes oppgaver, jf. helseforetaksloven 6 styrets oppgaver: Forvaltning av foretaket hører under styrets ansvar som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. I denne styresaken fremlegges forslag til retningslinjer for omstilling og nedbemanning for Helse Finnmark. Retningslinjene er ment å være et verktøy både for arbeidsgiver, medarbeidere og tillitsvalgte i det planlagte omstillingsarbeidet som Helse Finnmark nå står overfor jamf. styrevedtak 75/2003. For alle parter er omstilling og nedbemanning relativt nye utfordringer. Tradisjonelt har spesialisthelsetjenesten i all hovedsak vært en vekstnæring både når det gjelder aktivitet og antall årsverk. Utfordringene for arbeidsgiver og ledere vil derfor være knyttet til det å opparbeide seg kompetanse og erfaring; både i faglig forstand og på det personlige plan for å håndtere situasjoner med nedbemanning som mulig utfall. Omstilling vil skape usikkerhet i organisasjonen og det er derfor viktig med godt forarbeid og klare retningslinjer i denne prosessen. Helse Nord behandlet samme saksforhold i sak 120/ I denne saken beskriver følgende forhold knyttet til omstilling: omstilling kan skje gjennom et bredt spekter av tiltak og med ulik bakgrunn. Eksempler er anvendelse og utnyttelse av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, løpende forbedring i rutiner og arbeidsproduktivitet, funksjonsfordeling, spesialisering, ny måter å organisere oppgaver og ansvar på - både innad og mellom foretak. Omstilling er en naturlig del av løpende endringsarbeid i en virksomhet, men det kan også skje ved større endringsprosesser. En sektor der det er til dels stor turnover på enkelte personellgrupper tilsier at oppsigelse kun skal være utveien når øvrige begrensende tiltak er prøvd for å unngå oppsigelser. Uavhengig av de muligheter som finnes for alternative veier vil det være vanskelig å se for seg situasjoner der oppsigelser ikke vil bli tatt i bruk i foretaksgruppen. 9

10 De konkrete personellmessige tiltak i omstillingsarbeidet for å sikre nedbemanning kan overskriftsmessig inndeles i følgende: ansettelsesstopp intern rekruttering omplassering omskolering videreutdanning midlertidige tilsettinger permisjoner naturlig avgang førtidspensjonering oppsigelser sluttpakke Helse Finnmark forplikter seg til å forholde seg til alle disse faktorene i de planlagte omstillingsprosjektene. Forslaget til retningslinjer som er vedlagt er en ytterligere konkretisering av disse forhold. Gjennomføring: Helse Finnmark har gjennomført en prosess i utarbeidelsen av de aktuelle retningslinjene for omstilling og nedbemanning. Prosessen har bestått i et samarbeid både med arbeidstakerorganisasjonene og foretaksgruppen for øvrig. Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene har særlig vært ivaretatt gjennom en partsammensatt arbeidsgruppe, i tillegg til gjennomførte drøftinger. Drøftingsprotokoll er vedlagt saken. Det har også vært gjennomført en høring på det fremlagte forslaget. Følgende høringsinstanser har avgitt sine høringsuttalelser: Barneavdelingen, Samfunnsøkonomiskforening, Intensivavdelingen Hammerfest, Fagforbundet Kirkenes, NSF, KFO, Medisinsk poliklinikk Hammerfest, NITO, Fagforbundet Hammerfest. Direktøren tar høringsuttalelsene i forhold til kort tidsfirst på høringssvar til etterretning. Det tas også til etterretning ønske om å ta ut punktet om virkemidler siden disse skal behandles i det oppfølgende arbeidet. Flere høringsuttalelser berører også synspunkter knyttet til mangel på klargjøring av hvordan tjenestetilbudet skal være etter omstillingen. Direktøren mener denne klargjøringen må skje underveis i de planlagte prosjektene og i samarbeid med de berørte seksjoner/avdelinger. Informasjonsplikten til arbeidsgiver er også presisert i flere uttalelser. De samlede høringsuttalelsene er vedlagt saken Forslaget har også vært behandlet i AMU AMUs uttalelse er også vedlagt saken. Helse Finnmark har i tillegg fulgt opp det regionale samarbeidet på dette området gjennom ulike møter og konsultasjoner både på direktør og personalsjefnivå. Helse Nords styrevedtak 120/ 2003 fastslår at foretakene selv står ansvarlige for strategi og gjennomføring, men at det ligger en forpliktelse for helseforetakene å koordinere og samkjøre strategi og virkemidler i foretaksgruppen for øvrig. På det nåværende tidspunkt har ikke alle foretakene i foretaksgruppen kommet like langt. Det gjenstår fortsatt avklaringer særlig med hensyn til virkemidler. Det er fortsatt behov for å være i dialog med 10

11 foretaksgruppen med hensyn til regional koordinering og tilpassing av rammer på virkemidler. Avstemmingen i foretaksgruppen må likevel ikke komme i konflikt med Helse Finnmarks behov verken når det gjelder tempo og progresjon i arbeidet og med hensyn til utviklingen av virkemidler. Tilrådning: Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar fremlagte retningslinjer for gjennomføring av omstilling og nedbemanning til følge og ber administrasjonen ta disse i bruk i det videre omstillingsarbeidet. Betydningen av samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene vektlegges. 2. Administrerende direktør har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av de konkrete prosjektene og for å utvikle rammer for eventuelle sluttpakker 3. Helse Finnmark skal fortsatt sørge for å ta del i foretaksgruppens strategi på dette området samtidig som de lokale behov i Helse Finnmark blir ivaretatt. Vedlegg 1: Uenighetsprotokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Vedlegg 2: Vedtak AMU Vedlegg 3: Høringsuttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene Bjørn Engum Adm. dir. 11

12 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: Møtedato: Saksbehandler: Sidsel B. Johnsen Dato: Sak nr.: 6/2004 Navn på sak: Styringsdokumentet i Helse Nord RHF Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF tar styringsdokument for Helse Nord RHF til orientering. Vedlegg Styringsdokumentet for Helse Nord RHF Bjørn Engum Adm.dir 12

13 Styringsdokumentet er i sin helhet lagt ut på hjemmesidene til Helse Nord: i Tromsø 13

14 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: Møtedato: 19. februar 2004 Saksbehandler: Sidsel B. Johnsen Dato: Sak nr.: 7/2004 Navn på sak: Styreinstruks for Helse Finnmark HF Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF tar styreinstruks til etterretning. 1. Vedlegg Styreinstruks for Helse Finnmark HF Bjørn Engum Adm.dir. 14

15 STYREINSTRUKS FOR HELSE FINNMARK HF 15

16 Innholdsfortegnelse 1. Formål med instruks Virksomhetens formål Foretakets styre Styrets oppgaver og kompetanse Styrets oppgaver Strategioppgaver Kontrolloppgaver og tilsyn Helsefaglig kvalitet og innhold Styrets egenarbeid Begrensninger i styrets myndighet Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Lån og garantier Disponering av foretakets midler Større investeringer Styrets arbeidsplan Rapportering til Helse Nord RHF Styrets sammensetning, rettigheter og plikter Styrets medlemmer Opphør av styreverv før tjenestetiden er utløpt Tjenestetid Styrets vedtaksførhet og flertallskrav Foretakets representasjon Styrets møter Protokoll Annet Informasjon Habilitet Offentlighetsloven og forvaltningsloven... 16

17 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. 2. Virksomhetens formål Virksomhetens formål følger av vedtektenes 3: Helse Finnmark HF s skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til rette for forskning og undervisning. 3. Foretakets styre Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret og det har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. 4. Styrets oppgaver og kompetanse Styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kapittel 7 og i foretakets vedtekter. 4.1 Styrets oppgaver Styrets oppgaver følger i første rekke av helseforetaksloven 28, 1., 2., og 4. ledd 29 og vedtektenes 6. og 7. Styrets oppgaver kan deles inn i fire hovedoppgaver: 1) utvikling av strategi, 2) forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, 3) utvikling av organisasjonen og 4) kontroll og tilsyn med virksomheten Strategioppgaver Innenfor de retningslinjer og målsettinger som blant annet er definert i styringsdokumentet, omfatter foretakets strategiske utvikling blant annet: Fastsette mål Utvikle og vedta overordnede strategier Fastsette virksomhetsområder og oppgavefordeling Fastsette budsjetter Godkjenne virksomhetsplan Evaluere finansiell soliditet Utarbeide verdigrunnlag for helseforetaket Kontrolloppgaver og tilsyn Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føres tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med spesialisthelsetjenestereformens intensjon. Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der de finner det nødvendig, sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og å varsle og foreslå tiltak overfor eier dersom egenkapitalen ikke er forsvarlig.kontrolloppgaver inkluderer også: Effektiv produksjon Gjennomføre intern kontroll Sikre overholdelse av lover som regulerer virksomheten Arbeidsmiljø i organisasjonen Vurdere foretakets økonomi og likviditetssituasjon Risikostyring Helsefaglig kvalitet og innhold 17

18 Styret skal tilrettelegge for et best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser. Slike oppgaver inkluderer blant annet å sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling, utvikling av god helsefaglig praksis samt oppfølging av pasienttilfredshet Styrets egenarbeid Styret skal evaluere eget arbeid og arbeidsform. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktør og evaluere dennes presentasjoner. 4.2 Begrensninger i styrets myndighet Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig ( jfr. helseforetaksloven 30). Vedtak om salg og pantstillelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av foretaksmøtet, med de unntak som er gitt i vedtektenes 10. Styret skal oversende saker som nevnt i dette punktet til Helse Nord RHF før vedtak fattes Lån og garantier Styrets anledning til å oppta lån reguleres av foretakets vedtekt 9. Foretaket kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler for andres økonomiske forpliktleser ( jfr. Helseforetaksloven 33 ) Styret er ansvarlig for at disse bestemmelser til enhver tid overholdes Disponering av foretakets midler Disponering av foretakets midler besluttes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, eller med styrets samtykke ( jfr. helseforetaksloven 15) Større investeringer Større enkelt investeringer og byggeprosjekter eller store enkeltavtaler med eksterne leverandører skal godkjennes av foretaksmøtet. Løpende investeringer kan vedtas av styret dersom de ligger innenfor budsjettrammene. 4.3 Styrets arbeidsplan Styret skal hvert år utarbeide en arbeidsplan. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen også omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i løpet av året. Styremøtene skal struktureres etter følgende mal: Referat og orienteringssaker Oppfølgingssaker Beslutningssaker ( Temasaker 4.4 Rapportering til Helse Nord RHF Styret er ansvarlig for at foretaket utarbeider en årlig melding om foretaket og foretakets virksomhet i henhold til foretakets vedtekt 7 som lyder som følger: Rapportering til eier Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: ( styrets plandokument for virksomheten ( styrets rapport for foregående år 18

19 Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Finnmark s plandokument. Meldingen skal oversendes Helse Nord RHF og vil inngå som en del av Helse Nord RHF s rapportering til departementet etter helseforetakslovens Styrets sammensetning, rettigheter og plikter 5.1. Styrets medlemmer Styrets sammensetning følger av helseforetaksloven og foretakets vedtekt 6 om styrende organer. Foretakets administrerende direktør kan ikke sitte i styret Opphør av styreverv før tjenestetiden er utløpt Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet skal gis rimelig forhåndsvarsel. Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet ( jfr. helseforetaksloven 25, 2. ledd ) Tjenestetid Tjenestetid er to år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg ( jfr. helseforetaksloven 24 ). 5.2 Styrets vedtaksførhet og flertallskrav Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlem gis mulighet til å møte. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Ved valg og ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmene. 5.3 Foretakets representasjon Styret representerer foretaket utad. Styrets leder eller ett styremedlem og direktøren i fellesskap tegner foretakets firma. Styret kan meddele prokura. 5.4 Styrets møter Styret skal gjennomføre minst 4 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Utover den fastlagte møteplan kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Slike møter kan avholdes per telefon. Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn i møte. Medlemmer av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling skal sendes senest 1 uke før møtet sammen med sakspapirer. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senes 1 uke før møtet. Styremøter ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede, velger styret selv en møteleder. Administrerende direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. Representanter fra tilsynsorgan og lignende ( som for eksempel helsetilsyn, fylkeslege, valgt revisor, riksrevisjon ) møter kun etter innkalling, eller dersom de har særskilt rett til deltakelse og har gitt forhåndsvarsel. Styrets møter skal være åpne for publikum og presse, i den grad ikke enkeltsaker medfører behandling bak lukkede dører. jfr. unntaksbestemmelser i offentlighetsloven. 19

20 5.4.1 Protokoll Det skal føres møteprotokoll som undertegnes av alle møtedeltakerne. Protokollen skal også fremlegges for påtegning av de medlemmene som var fraværende. Protokollen skal foreligge senest 4 virkedager etter at møtet er avholdt. Styremedlemmer må innen 8 dager etter at protokollen foreligger gi innsigelser, ellers anses protokollen som godkjent av dem. Protokollen gjøres offentlig når den er godkjent av styrets leder. Styreprotokollene skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og saksreferanse. I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt for vurdering og styrets vedtak. Der det kan ha betydning for forståelsen av vedtaket, skal det gis en kort begrunnelse for styrets beslutning. Styremedlem eller administrerende direktør som er uenig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. I samarbeid med styreleder og administrerende direktør skal styrets sekretær påse de praktiske oppgaver rundt styrets arbeid. Disse er ( Utsending av innkallelse og sakspapirer Oppfølging av styrevedtak ( aksjonsliste) Føring av protokollen 6. Annet 6.1 Informasjon Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. De ansatte skal informeres om styrevedtak av betydning eller interesse for de ansatte på hensiktsmessig måte så snart som mulig etter at styremøtet er avholdt. 6.2 Habilitet Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlige eller økonomiske interesser. Habilitetsregler for øvrig følger av forvaltningsloven Offentlighetsloven og forvaltningsloven Helseforetakslovens 5 regulerer forholdet til Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. 20

21 Styremøte i Helse Finnmark HF Unntatt off: Offentlig: Møtedato: Saksbehandler: Orienteringssaker Dato: Sak nr.: 8/2004 Navn på sak: Orienteringssaker Tilrådning: Orienteringssakene tas til orientering. Saksutredning: a) Oppfølging av arbeidet videre med styresak 52/2003 Seidajok b) Orienteringssak om overtakelse av rusreformen c) Orienteringssak om Plan for psykisk helsevern for Helse Finnmark d) Rapport omstilling/innsparingstiltak administrative funksjoner pr. febr. 04. e) Prosjekt syketransport Bjørn Engum Adm.dir. 21

STYREINSTRUKS FOR UNN HF

STYREINSTRUKS FOR UNN HF STYREINSTRUKS FOR UNN HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Formål...3 2. Virksomhetens formål...3 3. Foretakets styre...3 4. Styrets oppgaver og kompetanse...3 4.1 Styrets oppgaver...3 4.1.1

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 STYREINSTRUKS Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 Side 2 Innhold 1. Formål... 3 2. Helseforetakets formål... 3 3. Foretakets styre... 3 4. Styrets oppgaver og kompetanse....

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF

STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF STYREINSTRUKS FOR HELSE Midt-Norge, RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 03.11. 2011 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 4 Styrets oppgaver...3 4.1 Hovedoppgaver...3

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF. Vedtatt

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF. Vedtatt Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Vedtatt 29.03.12 Innhold: 1 Formål med instruksen... 3 2 Virksomhetens formål... 3 3 Styrets ansvar... 3 3.1 Overordnet ansvar... 3 3.2. Samfunnsansvar... 3 3.3.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF

Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Innhold: 1 Formål med instruksen...3 2 Virksomhetens formål...3 3 Styrets ansvar...3 3.1 Overordnet ansvar...3 3.2. Samfunnsansvar...3 3.3. Forvaltningsansvar...3

Detaljer

Styreinstruks for Styret i Helse Midt- Norge RHF. Versjon 2. Stadfestet av Styret i Helse Midt-Norge RHF

Styreinstruks for Styret i Helse Midt- Norge RHF. Versjon 2. Stadfestet av Styret i Helse Midt-Norge RHF Styreinstruks for Styret i Helse Midt- Norge RHF Versjon 2 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 31.1.2013 Stadfestet av Styret i Helse Midt-Norge RHF 09.02.17 1 INNHOLD 1 Formål med instruksen 3 2

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD TRØNDELAG HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD TRØNDELAG HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD TRØNDELAG HF Vedtatt av styret i Helse Nord Trøndelag HF den 23.5.2013 1 1. Formål med instruksen Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar,

Detaljer

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting

Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Direktøren Styresak 65-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/874 Dato: 06.06.2014 Trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset av

Detaljer

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

Styreinstruks for Helse Stavanger HF Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF.

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ole Martin Olsen tlf. 78 42 19 97 Hammerfest, 19. mai.2015 Saksnummer 37/2015 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen Møtedato: 28. mai

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR.

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/4 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN.

STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. STYREINSTRUKS FOR HELSE.. HF VEDTATT AV STYRET I HELSE..HF DEN. 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets arbeide 3 1.2 Formål med styreinstruksen 3 2 Styrets ansvar 2.1 Styrets ansvar for arbeidet

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010.

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. INSTRUKS FOR STYRET i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF

Styreinstruks. for. Sørlandet sykehus HF for Sørlandet sykehus HF Forslag til styremøtet 31.03.2011 Innhold 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 1 2. STYRETS ANSVAR... 1 3. STYRETS OPPGAVER... 2 4. STYRETS KOMPETANSE... 3 5. STYRETS MØTER... 4 6.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Dok.nr.: 100396 Side: 1 av 5 INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (vedtatt av styret 2. februar 2007) 1 Formålet med styreinstruksen Formålet med styreinstruksen er å gi regler om styrets arbeid

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Styresak Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF

Styresak Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 009-2017 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 14.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2008/874 Vedlegg (t): 1. Instruks for styret i Nordlandssykehuset

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret i Sykehusinnkjøp HF 1. Formål med instruksen Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene

Detaljer

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 15. september 2016 Side 1 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehusapotekene HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering

Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/243-1/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 20.9.2012 Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering Sakspapirene var

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015 Styreinstruks for styret i PBL Vedtatt oktober 2015 Innledning Hensikt Disse retningslinjer for styrearbeidet er nedtegnet for å sikre at styremedlemmer og involverte fra organisasjonen er samstemte med

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2010/228-28/011 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.5.2014 Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF

VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF VEDTEKTER FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Vedtatt 13. desember 2001 Revidert etter foretaksmøtet 15. februar 2012 VEDTEKTER FOR ST.OLAVS HOSPITAL HF Den 13.desember 2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for St.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Nord RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Nord RHF. 2 Eier Helse Nord RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Nord RHF.

Detaljer