ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN til 31. DES. 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007"

Transkript

1 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN til 31. DES STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling: Leder anleggsavdeling: Leder arrangementsavdeling: Mikkel Dobloug Elin Kringsjå Stein Olstad Andreas Sæhlie Anne Guri Skramstad Ingar Høye Rune Lund Det har vært avholdt 12 styrmøter i løpet av året. Det har i tillegg vært avholdt 2 medlemsmøte og 2 ekstraordinære årsmøter. Medlemsmøtet var for å orientere om de planer styret arbeidet med for anleggsutviklingen og våre tippemiddel søknader. Det første ekstraordinære årsmøte gikk på omlegging av kunstgress på hovedbane og minibane, det andre gikk på organisasjonsendring, daglig leder, og tribune. Styret besluttet i løpet av 2007 at leder av arrangementsavdelingen tiltrer styret og fungerer som medlem av hovedstyret. Denne organisasjonsendringen ble senere vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21. november MEDLEMSOVERSIKT Æresmedlemmer: FL Fart har 8 æresmedlemmer. Disse er Petter Nyhagen, Jørgen Lunde, Jan Tore Øvergaard, Jørgen Arnseth, John Olav Stenberg, Marit Nordby, Knut Myhrvang og Helge Hafsahl Karset. De fleste av disse er fortsatt med enten som tillitsvalgt, oppmann eller utfører annen dugnadsinnsats. Vi takker igjen for at disse fortsatt stiller opp og går foran som gode eksempler for andre. Medlemmer Medlemmer Fart har per i dag 661 medlemmer fordelt slik: Aldersgruppe Kvinner Menn Totalt 0-5 år år år Eldre enn 19 år Foreldre o.a Styret takker alle medlemmer, og andre hjelpere for den innsats som blir ytet både på og utenfor banen.

2 3. SPORTSLIG SAMMENDRAG Årsmelding Fotballaget Fart 2007 I sesongen 2007 hadde vi totalt 26 lag inkludert samarbeidslag med Vang FL for herrer i 4 og 5 divisjon og et lag i J 19. I tillegg kommer lekepartiet for nye rekrutter det året de begynner på skolen. Dette er en populær aktivitet før den mer organiserte treningen starter. Sportslig sett er 2007 den beste i klubbens historie. Damelaget rykket ned fra 1 divisjon til 2 divisjon i 2006, men fikk en gratis opprykksmulighet ved at et lag trakk seg fra den nye 1 divisjonen. Etter en vurdering sammen med spillere og støtteapparat tok vi sjansen vi fikk tilbud om fra NFF. Etter en god sesong med mange spennende kamper resulterte i at Fart ble avdelingsvinner og rykket opp til Toppserien for sesongen At Fart skulle spille på øverste nivå i Norge er det få som hadde trodd. En stor prestasjon. Videre rykket damer 2 opp i 2 divisjon etter å ha vunnet alle sine kamper i 3 divisjon. Etter sesongen 2006 ble det kontakt mellom ledelsen i FL Fart og Vang FL om et mulig å samarbeide etter at begge rykket ned i 4 divisjon. Dette samarbeidet ville vært utenkelig for noen år siden, men styret la vekt på at det skulle bli et godt sportslig grunnlag for de som ønsket å spille fotball på seniornivå. Totalt sett ble samarbeidet meget vellykket. Det ble ei stor og god treningsgruppe som utviklet et godt miljø selv om de ikke var godt kjente fra før og sportslig ble det opprykk til 3 divisjon igjen. Forutsetningen for samarbeidet var at ved eventuelt opprykk skulle det bli Fart og slik ble det. I de aldersbestemte klassene har det vært stor og god aktivitet med sportslige opp og nedturer i god blanding. For J 19 hadde vi også et vellykket samarbeidet med Vang FL. Det resulterte i et rent Fartlag og et blandingslag som spilte i samme avdeling. Postbanken Fart Cup ble arrangert med 74 lag i alderen 6 10 år. Fartcupen markerte ved samme anledning sitt 25 års jubileum. Den første kampen ble satt i gang av vår nye biskop, Solveig Fiske, etter en kort og enkel åpningsseremoni. Arrangementet er populært og hadde totalt ca 650 deltagere på en søndag med flott høstvær. Med større banekapasitet fra sommeren 2008 er det plass til utvidelse av deltagende lag. Fart Tine fotballskole ble også i år arrangert rett etter skoleslutt. Fotballskolen ble godt arrangert med stor innsats fra våre beste damespillere. Antall deltagere var 60 jenter i alderen10 16 år. Deltagerantallet var litt lavere enn forventet hovedsakelig på grunn av økt konkurranse fra andre fotballskoler på samme tid. Det blir derfor for 2008 etablert et å samarbeide med nabolag samtidig som tidspunktet blir uka før skolestart i Både fotballskolen og Fartcupen konkurrerer med andre arrangementer slik at det er viktig at deltagerne har en positiv erfaring med sin deltagelse. Med nytt anlegg fra 2008 bør det bli økt interesse for deltagelse. Mjøstalent ble også arrangert i 2007, men med noe lavere deltagelse enn tidligere. Derfor prioriteres det ikke i 2008, men det vil bli diskutert med IØFK om et fremtidig opplegg fra For skoleåret 2007/2008 ble det etablert et fotballtilbud for jenter ved Hamar Katedralskole på lik linje med det gutta har hatt i regi av HamKam de siste årene. Det er i året arbeidet mer bevisst med trener og lederutdannelse og målsetningen er på sikt å øke egenrekrutteringen av trenere og utvikle flere nye ledere. Dette et av de viktigste elementene i å øke både aktiviteten og kvaliteten i klubben. Anders Bredesen og Monica Treseng har tatt trener II utdannelse.

3 Arbeidet med revidert sportsplan og retningslinjer for trenere og ledere har resultert i en god plan med ambisjoner om utvikling både i bredde og topp. For mer detaljer henvises til årsrapporten til Sportsavdelingen. 4. KLUBBUTVIKLING Det påbegynte klubbutviklingsprosjektet som startet i 2006 fortsatte også gjennom Det har vært arrangert flere samlinger med eksterne og interne innleder i tillegg til trener og lederkurs. Dette arbeidet har vært gjennomført med ressurser fra NFF og IØFK. Samarbeidet med IØFK`s apparat har vært godt. Resultatene vil vise seg både innefor organisasjon, sportslige resultater, anlegg og arrangement. Arbeidet og videreutvikling av klubben er en kontinuerlig prosess som må gå hele tiden. I tillegg til våre egne avsatte Helstadpenger har vi også i 2007 mottatt økonomisk støtte fra NFF/IØFK. Helstadpengene er solidaritetspengene vi fikk etter Thorstein`s overgang fra Rosenborg til Brann i Styret har tidligere besluttet at disse pengene ikke skal tas inn i den løpende ordinære drift, men benyttes til spesielle tiltak for utvikling av klubben. 5. REPRESENTASJON Mikkel Dobloug og Andreas Sæhlie representerte FL Fart på kretstinget i IØFK på Gjøvik. Anni Rogstad møtte sammen med Mikkel Dobloug på NFF`s lederkonferense. Vi har hatt representanter på flere møter i regi av SKF (Serieforeningen for kvinnefotball) og NFF. Ingunn Røe, Anders Bredesen og Mikkel Dobloug deltok på NFF`s lanseringsmøte for Toppfotballprosjektet Mikkel Dobloug har deltatt i NFF`s utvalg for videreutvikling av 1 divisjon kvinner og har etter ønske fra NFF/SFK fortsatt deltagelsen etter vårt opprykk for å få kontinuitet. 6. BANER OG ANLEGG Vårt anlegg og våre baner har vært maksimalt utnyttet også i Bruksfrekvensen dekker ikke vårt behov og vi har brukt mange forskjellige baner for å få kabalen til å gå opp og dekke behovet best mulig. Dette er ikke tifredsstillende. Styret har derfor søknader inne på spillemidler til ny gressbane og kunstgras på hovedbanen og minibanen. Disse er prioritert på anleggsplanen til Hamar kommune. Ventetiden på spillemidler er imidlertid lang og dermed et hinder for rask utbygging. Vi søkte derfor våren 2007 Hamar kommune om forskuttering av spillemidler og kommunalt tilskudd. Formannskap og kommunestyret bevilget et rente og avdragsfritt lån på kr 9,5 mill som en slik forskuttering. Dette har resultert i at den nye gressbanen er ferdig sådd og skal tas i bruk sommeren Videre er anleggsarbeidene for hovedbanen og minibanen i gang og kunstgras skal legges så snart som mulig våren Med værforbehold er målsetningen å ha spillbare kunstgrasbaner i overgangen mai/juni Refusjon av kostnader til tomtekjøpet i 2005 er mottatt fra Hamar kommune tidlig i 2007 etter vedtak i desember Videre er kostnadene til omlegging til ny vei til naboene nord for banen dekket etter bevilgning fra Hamar kommune og arbeidet utført i 2007 er blitt meget vellykket. Ved at vi også har flyttet avkjørselen til Fartanlegget litt mot øst og laget en midlertidig gang og sykkelvei forbi anlegget er det trafikksikkerhetsmessig blitt vesentlig bedre enn før. Uten velvillig finansieringsbistand fra Hamar kommune ville disse helt nødvendige prosjektene kunne vært realisert så raskt. I tillegg har vi vært heldige å få tilskudd fra Gjensidigefondet med kr til trafikksikkerhetstiltakene. Tilskuddet blir utbetalt tidlig i 2008.

4 Tribune fra Briskeby bestående av betongelementer er overtatt etter avtale med Hamar Sportsanlegg/HamKam og ligger nå på Fart. Den skal monteres på nytt i løpet av senvinteren Planlagt takoverbygg over deler av tribunen vil bli presentert for årsmøtet for endelig beslutning og styrets mål er at det er plass til hovedbanen skal åpnes på nytt. Det arbeides også med et arrangementshus mellom innbytterboksene på den nye banen i tillegg til bedrede toalett forhold og kiosk ved den nye tribunen nær grusbana. Den løpende driften av anlegget har vært utført på vanlig god måte og anlegget har framstått meget bra. I tillegg til det vanlige banemannskapet har det nyetablerte Seniorlaget gjort en kjempeinnsats gjennom hele sesongen og lettet arbeidet for den ordinære dugnadsgjengen Det har i forbindelse med den nye gressbanen og forberedelsene til ombygging av hovedbanen vært utført mye dugnadsarbeide i vanlig Fart-stil. Husutvalget har også sørget for god drift av kiosken og huset for øvrig. Det er i året anskaffet ny og moderne kopimaskin og det er lagt inn bredbånd til klubbhuset. Modernisering av utstyr, tilpassning av telefonløsning etc. vil bli gjort i Klubbhuset er malt utvendig i løpet av året og det har vært et par uhell med det elektriske anlegget som er utbedret. Fart ble i sommer offer for et nytt innbrudd hvor vår John Deere selvgående gressklipper ble stjålet sammen med noe mindre verktøy og bensinkanner. Skaden er erstattet av forsikringsselskapet og verdien er balanseført og vil bli benyttet når vi skaffer oss erstatningsutstyr i løpet av ØKONOMI FL Fart har fortsatt en velordnet økonomi. Styret fremlegger et regnskap for 2007 med et mindre overskudd på ordinær drift etter avsetninger på kr Omsetningen og kostnadene for 2007 ble noe større enn budsjettert hovedsakelig pga at vi i mars fikk klarsignal om fortsatt å spille i 1 divisjon med damelaget og noe endret måte å føre regnskapet på. Med de transaksjoner som er gjennomført i 2007 sammen med råd fra NFF om føring av frie midler, og ekstraordinære tilskudd er egenkapitalen økt til kr Sum gjeld og egenkapital, totalkapitalen/balansen, er betydelig økt i Dette skyldes i hovedsak at de igangværende prosjektene kun balanseføres både med påløpne kostnader og midlertidig lån fra Hamar kommune som vil øke i takt med utbyggingen. Lånetilsagn på langsiktig lån i tråd med vedtatte planer på kr 2 856` er i orden. For de enkelte poster henvises til årsrapporten fra økonomiutvalget, årsregnskapet med detaljert gjennomgang på årsmøtet. Styret vil berømme alle deler av organisasjon for aktiv deltagelse til å lykkes med å ha økonomien under kontroll i tråd med våre vedtatte rutiner og rammer. 8. SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE Våre største samarbeidspartnere i 2007 har vært: - Spar og Wik Matsenter - Eidsiva Energi - Norsk Tipping - Hamar Media - DnBNOR - Postbanken - CC Mart`n - Freske Fraspark/Adidas - S.Farmen Mesterbygg - Moelven

5 I tillegg har vi en rekke avtaler om støtte i form av kontantydelser og levering av rabatterte og gratis tjenester vi ellers måtte kjøpe. Vi takker alle store og små samarbeidspartnere for meget verdifull støtte. Uten det bidraget de samlet står for ville det ikke vært mulig å opprettholde virksomheten i det omfang vi har uten en vesentlig økning av kontingenter og treningsavgift. 9. SLUTTORD De sportslige resultater i 2007 og da spesielt opprykket til Toppserien for vårt damelag gir oss som klubb en rekke nye utfordringer, men også noen muligheter vi ellers ikke ville hatt. Gjennom de økonomiske virkemidler og oppfølgingen fra NFF som ligger i det nye Toppfotballsprosjektet til NFF kommer vi enda bedre i gang med flere utviklingstiltak. Dette gjelder innen organisasjon, sport, anlegg, økonomi og arrangement. Gjennom dette drar damelagets resultater nå hele klubben framover til beste for Fart og lokalsamfunnet. Prosessen med ansettelse av daglig leder er igangsatt. Styret tror også at den opprustingen som skjer på anleggssiden vil gi en ekstra stimulans for økt rekruttering og vekst sammen med at våre egne unge spillere får bedre utviklingsmuligheter. Videre vil vi enda tydeligere med både Toppserielag og 2 divisjon for damene bli en utviklingsarena for alle jenter i regionen som har ambisjoner om å utvikle seg videre utover det de har muligheter til i egen klubb. Dette vil vi måtte diskutere åpent med IØFK og de aktuelle klubbene i regionen. De organisasjonsmessige justeringer som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte gjør at den vellykkede omorganiseringen av klubben høsten 2005 blir enda bedre tilpasset. Styret vil oppnevne personer i de roller som ikke fremgår av organisasjonsplanen og som er nødvendige som en konsekvens av opprykket. Fortsatt vil dugnadsinnsatsen vi har hatt og vi er viden kjent for fortsette videre på samme nivå og styret forventer og håper at det vil skje. Det løftet Fart nå gjør vil vi klare å gjennomføre uten i denne omgang økt kontingent og treningsavgifter som for øvrig er av de laveste i regionen. Vårt sportslige opplegg for kommende sesong er meget bra og det er derfor et håp om at vi klarer å trekke enda flere barn og unge til oss og fotballen. Samtidig håper vi at vi lykkesmed å holde på ungdommen litt lengre og stimulere til idrettslig aktivitet i et godt miljø gjennom de viktige ungdomsåra. Opp i all suksessen må vi ikke miste vår visjon av syne: Fotballaget Fart, klubben for alle på og utenfor banen. Styret takker for et begivenhetsrikt år og ser fram til et meget spennende og utfordrende år med mye glede, entusiasme, og moro i og på Fart. FL Fart er i farta.

6 ÅRSRAPPORT FOR SPORTSAVDELINGEN SESONGEN 2007 Før årsmøtet 2007 var Fart s damelag i 2. divisjon. Før årsmøtet 2008 er samme laget i vår øverste divisjon. Vi har klart det umulige! La oss lære av dette, og ta det med oss framover. Liungens død, ble vårt brød. Dessverre og heldigvis. Vi må ikke gå i samme fella som noen klubber gjør. Vi må ha tæring etter næring, hele tiden. Etter forrige års nedrykk var vi alle enige om at vi skulle ha et kortest mulig opphold i 2. divisjon. Vi skulle legge forholdene til rette for optimal trening, og lykkes med det. Til tross for en vanskelig vinter og vanskelige baneforhold på vår grusbane. Eller kanskje på grunn av det? Vi ble tøffe nok til å ta forholdene som de var! Viktige holdninger for å nå langt. På herresiden var det tynt med mannskap, noe det også var på et annet av bygdas lag som også rykket ned. Derfor ble det naturlig å ta kontakt med Vang FL. Begge styrene mente det var viktig å ha et bra tilbud for seniorspillere, både som forbilder for de yngre, og for å holde litt liv i seniorfotballen på begge lag. Også her skjedde det umulige. Erkerivalene fra Vang samarbeidet og begge lag hadde nytte av det. Til tross for noen få, men sterke mishagsytringer fra innbarkede motstandere av den andre klubben. Fart-Vang ble en suksess sportslig og miljømessig, og rykket opp. Det var avklart på forhånd at dersom opprykk, var det Fart som rykket opp. Nå har de fleste Vang-spillerne meldt overgang til Fart for å spille videre i den trivelige spillergruppa. Andreas Sæhlie Nina Røhnebæk Knut Arne Smestad/ Leif Erik Henriksen Kurt Nyhagen Rune Lund Tore Gustav Tomter Mariann Korsvold Anders Henriksen Tore Røe/Kåre Bekkevold Trond Kristensen Anita Ø. Bekken Per Audensen Anni Rogstad Trond Morten Blystad Leder Sportsavdeling Sekretær Utdanning-/dommeransvarlig Materialforvalter Leder Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Medlem Arrangementsutvalg Leder Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg Medlem Trenerutvalg I tillegg fikk vi nok et opprykk med 3-divisjonslaget for damer. En serie helt uten tap er greit, og spesielt om spillerne også føler at de får testet seg skikkelig og utvikler seg mot større mål. Vi fortsetter å legge vekt på trivsel og moro på de yngre lagene. Det skal være moro å komme på trening og bli utfordret til å strekke seg litt videre. Spillere som går hjem fra trening og er fornøyd fordi de har klart litt mer enn tidligere, ønsker vi stadig flere av. Fart fikk endelig på plass en trenerkoordinator i vinter, en som skulle lede arbeidet med en rød tråd i vårt treningsarbeid. Det er gjort en god del arbeid på dette, og dessverre valgte Elisabeth å gå hardt ut i jobben. Til tross for noen advarsler møtte hun til slutt veggen, og sa opp jobben. Et annet viktig utviklingsområde vi jobber hardt med, er trener- og lederutvikling. I samarbeid med en meget velvillig fotballkrets, fikk vi i høst til en tur til Trondheim. På bussen opp og ned hadde vi kurstid, og i Trondheim besøkte vi fotballkretsen og Kattem (toppserieklubb), samt at vi fikk påfyll om styrketrening fra Olympiatoppen. Vi ble også bedre kjent gjennom trivelig sosialt samvær. Helstad-pengene er med og utvikler oss til å bli bedre også.

7 Sportsplanen vår er rullert og oppdatert, og vil være vår viktigste redskap i hvordan vi skal drive denne klubben. Vi har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi må drive klubben for ikke å havne i samme situasjon som Liungen, eller få andre uønskede resultater av at vi ikke drar i samme retning i klubben. I skrivende stund er de fleste trenere på plass, men vi er fortsatt ikke helt i mål. Vi har noe å jobbe med som klubb før alt går helt på skinner sportslig, og kanskje skal det ikke gjøre det. Vår struktur i sportsavdelingen er blitt endret på og vedtatt på ekstraordinært årsmøte. Vår erfaring gjorde at vi ønsket å flytte arrangement opp mot styret og de samarbeidspartnere der, mens sportsavdelingen er blitt justert til å bli klubbens sportslige hjerte som skal utvikle det sportslige og ta de sportslige avgjørelser. Vi tror vi er kommet et godt stykke videre i klubbutviklingen. Med status som toppfotballklubb kommer også nye utfordringer, på flere hold. Sportslig sett må vi skaffe oss spillerutvikler for å tilfredsstille NFF s lisenskrav, og det er også viktig for vår egen utvikling. Vi er i prosessen for øyeblikket. Med progresjonen vi har hatt på anleggssiden de siste par årene, vil vi få noen utfordringer til våren, men står desto sterkere ut på sommeren når anlegget er ferdig. Vi tar med oss våre erfaringer fra i fjor og forbereder oss på nye og nyttige erfaringer sesongen SPORTSLIGE DATA SESONGEN 2007 Vi hadde 26 lag i aksjon fra lekeparti til de to Old Boys/Girls. Vi fikk 3 opprykk, hvorav ett rykket opp to divisjoner. Damer A vant 1. divisjon og rykket opp i toppserien. Damer 3. divisjon vant suverent og rykket opp i 2. divisjon. Fart-Vang herrer vant 4. divisjon og rykket opp i 3. divisjon. Våre yngre lag har tapt og vunnet i skjønn forening, noen mer av det ene eller det andre. Dette er noe av det vi må lære våre unge, at å tape en kamp kan være å ha gjort framgang. Eller at å vinne en kamp ikke behøver å være noen seier fordi vi ikke har behøvd å prestere. For oss blir det viktig å vinne nye erfaringer og utvikle oss videre, noe vi har gjort mye av i år og må fortsette med til neste år. På siden av banen har vi våre supportere i foreldre, besteforeldre, trenere og andre. Disse er også viktige faktorer i et godt miljø, og må være med som forbilder for de unge. Vi må fortsatt bli bedre til å samarbeide på tvers av lag og skape gode treningsgrupper hele tiden. Dette må trenere og oppmenn jobbe enda bedre med sammen. Vi erfarer at vi må bli flinkere til å lage årsplaner (oversikt over hva laget skal gjøre gjennom sesongen) slik at foreldre og spillere er oppdatert tidlig på hva som kan forventes gjennom året. Og ikke minst, slik at ambisjonene til trenere og foreldre er i tråd med spillernes ønsker som lag. Og her kan det sprike mye. Vi må derfor bli flinkere til å både tenke lagets beste, ut fra forutsetninger, og den enkelte spillers utvikling. Derfor må vi være flinke til å utfordre riktig og drive treningsarbeid på tvers av lag, kjønn og aldre. I år er vi i gang med fotballtilbud på Hamar Katedralskole. Det trenes to morgener i uka med jentene på skoletilbudet, og vi ønsker å tilby andre spillere denne treningsmuligheten også, når det passer. Anders Bredesen tar treningene som foregår på Storhamars kunstgress og i deres klubbhus. Vi ønsker å være tydelige på at vi er avhengig av god samarbeid med klubber i nærområdet om vi skal klare å stille topp lag også i framtida. MATERIALFORVALTER

8 Denne sesongen har vært en stor utfordring for materialforvalter i og med at det nå ble ansvar for hele klubben. Men med god og tydelig ledelse har dette fungert fint. Noen utfordringer av praktisk art er når oppmenn eller trenere skal ha baller eller isposer straks. Da kan det virke nokså uforståelig at slike behov dukker opp så brått at det blir hastesak i flere ledd. Erfaringer fra sesongen er at dersom alle trenere og oppmenn melder fra i god tid hva de trenger, finnes det gode løsninger for alle, og innenfor de budsjettrammer vi har. Draktreklamen som skulle vært påsydd har vært en liten nøtt i år, men det kommer av at sponsorer ikke har greid å få dette til, men vi skal få det til i år. Vi skal få ny hovedsponsor og derfor blir det litt innlevring av drakter når dette skal gjøres. Da er det viktig at dere som oppmenn/kvinner levere draktene til omsying av dette. Mange av dere har fått nye drakter men noen sliter litt med de gamle, dette skal utbedres i år derfor var det litt skuffende over den responsen som jeg ikke har fått av dere ang dette. Noen av dere er flinke til å si i fra, men skal vi få dette til å gå på skinner må vi alle sammen ta i et tak, dette har noe med budsjetter å gjøre. (nevnes gjerne flere ganger) Takker for 2007 og vi sees i 2008 Men det som skuffer meg mest er at det finnes folk på huset som har brutt opp låsen inn til kontoret mitt på Fart, dette blir for meg et lavmål. Jeg er ikke den vannskligste å spørre om utstyr.. Ingeberg Kurt Nyhagen DOMMERKONTAKTENE 14 ungdommer, 12 gutter og 2 jenter gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. Det har vært mange positive tilbakemeldinger på dommerne både fra lagledere og foreldre, og det er vel fortjent. Det har virkelig vært en positiv gjeng som det har vært moro å følge. Honoraret for kamper ble justert opp noe i forkant av denne sesongen. Kr.100,- for femmer, kr.120,- for sjuer og kr. 200,- for elverkamper Det har vært noen få kamper der dommer ikke har møtt til kamp. Dette må kvalitetssikres bedre gjennom at dommeroppsettet blir en del av kampoppsettet på Fart-sida. Her kreves det forpliktende samarbeid, slik at dette blir klart i god tid før sesongstart. Dommerne hadde en fantastisk avslutning med besøk av Sven Erik Edvardsen med mentor Henry Øberg. Dette var til inspirasjon for fotballentusiaster i alle aldre. Vi ser fram til en ny sesong og håper mange av våre unge dommere fortsetter. Uten dommer ingen kamp! Mvh. Ingeberg Leif Erik Henriksen og Knut Arne Smestad ÅRSRAPPORT DAMER 1. DIV. 2007

9 TRENINGS-/CUP-KAMPER: RESULTAT: Eda Fart 0-10 Fart Fart gutt/jr. 1-3 Fart Mallbacken 0-2 Fart Vålerenga 3-0 Fart Vålerenga 0-2 Skjetten Fart 5-1 Fart Hadeland 1-0 Fart M/S 0-1 Skeid Fart 0-4 Fart Gjøvik (NM) 2-0 Fart Kolbotn (NM) 0-7 Tynset Fart 0-10 Fart Hødd 6-2 SERIEKAMPER: RESULTAT: Donn Fart 4-1 Fart M/S 1-1 Medkila Fart 0-1 Fart Linderud/Grei 1-0 Haugar Fart 3-2 Fart Tromsdalen 5-1 Larvik Fart 2-2 Fart Skjetten 3-2 Fortuna Fart 1-2 Fart Donn 4-0 M/S Fart 4-0 Fart Medkila 1-1 Linderud/Grei Fart 0-1 Fart Haugar 0-1 Tromsdalen Fart 0-1 Fart Larvik 1-1 Skjetten Fart 1-1 Fart Fortuna 1-0

10 KAMPSTATISTIKK: Spilt Seier Uavgjort Tap Målforskjell Trenings-/cupkamper Seriekamper Sum SLUTTABELL: Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng 1 FART FK Larvik M/S Fortuna Medkila Haugar Donn Linderud/Grei Skjetten Tromsdalen SCORINGSTOPPEN: Trenings-/cupkamper Seriekamper Totalt Ida Jakobsen Inger Helene H. Karset Anne Hagen Ane S. Olsen Ingunn Røe Anniken M. Ryen Solvår Wennersgaard Monica Treseng Vilde S. Ulven Liv Rundhaugen Kristin Horndalsveen June Holter Marthe Sollien Sunniva Wennersgaard Ingvild Flagstad Regine Bakken Ingrid Moe Wold 1 0 1

11 ÅRETS SPILLER: Poeng Ane S. Olsen 32 Anniken M. Ryen 21 Kristin Horndalsveen 14 Ida Grubben 14 Marthe Sollien 13 Anne Hagen 10 Ida Jakobsen 9 Marianne Jacobsen 7 Monica Treseng 4 Sunniva Wennersgaard 3 Ingunn Røe 3 Regine Bakken 2 Inger Helene H. Karset 2 Ingvild Flagstad 1

12 ANTALL A-KAMPER 2007: Trenings-/cupkamper Seriekamper Totalt Ane S. Olsen Inger Helene H. Karset Kristin Horndalsveen Anniken M. Ryen Anne Hagen Ida Grubben Ingunn Røe Ida Jakobsen Marianne Jacobsen Marthe Sollien Monica Treseng June Holter Ingvild Flagstad Sunniva Wennersgaard Liv Rundhaugen Monica Johansen Regine Bakken Vilde S. Ulven Solvår Wennersgaard Lisabet Johansen Annette Hovland Meike Heide Hanne Sætre Marita N. Disserud Kristine Gråbergsveen Mari H. Kristiansen Monica Hval Ingrid Moe Wold 1 0 1

13 OVERSIKT OVER A-KAMPER ETTER SESONGEN 2007: Sesongen 2007 Totalt for FART Ingvild Flagstad Ane S. Olsen Ingunn Røe Lisabet Johansen Monica Treseng Marthe Sollien Ida Grubben Marianne Jacobsen Mari H. Kristiansen 1 84 Ida Jakobsen Inger Helene H. Karset Kristin Horndalsveen Monica Johansen Anne Hagen Liv Rundhaugen Solvår Wennersgaard 9 39 June Holter Anniken M. Ryen Sunniva Wennersgaard Hanne Sætre 3 14 Regine Bakken Vilde S. Ulven Meike Heide 6 12 Annette Hovland 8 8 Marita N. Disserud 2 2 Kristine Gråbergsveen 2 2 Monica Hval 1 1 Ingrid Moe Wold 1 1

14 Fotball / Norge / 4.div Menn avd 03 / Nr. Navn Kampe Hjemme Borte Totalt Poeng r V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Fart Østre Trysil Ottestad Sander Hof Elverum Sørskogbygda Kjellmyra Eidskog Romedal Rena Resultater og statistikk A-herrer 2007 Antall kamper A-lag herrer sesongen 2007 Spiller: Kamper 2007: Kamper fra før: Kamper totalt: Ivar Thorsteinsen Frode Bekk Tom Mangerud Stian Pedersen Joachim Øverland Jensen Frode Blystad Sture Saxrud Thor Kristian Høimoen Narve Solvoll Eirik Sæther Frode Løvbak Stian Lindbergsengen Tommy Hagen Bjørn Atle Molvik Arild Feragen Kristian Kvarstad Truls Finstad Thomas Brekken Ronny Brekken Stig Morten Volla Vegard Kristiansen Andreas Sandstad Lawrence Madufor Marius Aspeli

15 Fredrik Orre Haaland Jan Ronnie Aspeli Anders Dølgaard Tommy Finstad Marius Berget Lars Knashoug Jostein Evensen Svein Ivar Andersen Kim H. Skogen Johnny Kjeverud Haaken Haakensveen Thomas Heggelund Stian Vaagen 8 8 Even Opsahl 3 3 Anders Galaasen Bakken Petter Vestheim Simen E. Nordli Simen Samuelsen 1 1 Svein Ivar Andersen 9 9 Petter Asla 6 6 Lasse Løberg 3 3 Magnus Tonvang 7 7 Didrik Stensrud Klas Øyvind Jensen 1 1 Johan Storsveen 4 4 Ola Lien 1 1 Fredrik Lund 1 1 TRENERE OG OPPMENN 2007

16 Lag/funksjon Navn Tlf. privat/mobil E-postadresse 4. divisjon herrer Trener Morten Flengsrud Assistenttrener Joacim Ø Jensen Oppmann John Willy Nielsen divisjon herrer Trener John Willy Nielsen Assistenttrener Oppmann Junior herrer Trener Eirik Sæther Assistenttrener Martin Rasch Oppmann Old boys Oppmann Bjørn Torgersen Oppmann Anders Hoel divisjon damer Trener Anders Bredesen Assistenttrener Frode Bekk Oppmann Marit Nordby Oppmann Erik Grubben divisjon damer Trener Anders Bredesen Assistenttrener Frode Bekk Oppmann Marit Nordby Junior jenter Trener Magnus Sørensen Assistenttrener Magne Wesche Oppmann Trond Kristensen Junior jenter Fart-Vang Trener Magnus Sørensen

17 Assistenttrener Magne Wesche Oppmann Trond Kristensen Old girls Trener Assistenttrener Oppmann Rita Veidal Gutt (91-92) Trener Helge Andreas Nordli Assistenttrener Oppmann Foreldrekontakt Alf Evensen Smågutt (93) Trener Remy Farmen Assistenttrener Morten Nordsveen Oppmann Knut Bjørnar Sørmoen Foreldrekontakt Laila Kullbunnen Smågutt (94) Trener Anders Galaasen Assistenttrener Oppmann Øyvind Busterud Lillegutt (95) 7er Trener Assistenttrener Stein Olstad Oppmann Elin Kringsjå Lillegutt (96) 7er Trener Gjermund Opsahl Assistenttrener Dag Arnold Rønningen Oppmann Elin S Sandaker Foreldrekontakt Hege Sletli Minigutt (97-1) 5er FART UNITED Trener Kazbek M Cerezerov Oppmann Trond Gihlemoen

18 Foreldrekontakt Nina Røhnebæk Minigutt (97-2) 5er FART CITY Trener Kazbek M Cerezerov Oppmann Trond Gihlemoen Foreldrekontakt Pia Arnesen Minigutt(98-1) 5er Trener Rune Otterstad Oppmann Arne Brendlien Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minigutt(98-2) 5er Trener Rune Otterstad Oppmann Arne Linløkken Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minigutt (99) 5er Trener Jørn Cato Johansen Assistenttrener Kristin Huse Oppmann Per Olav Lindstad Minigutt/jenter (00) 5er Trener Anders Dæmroen Trener Audun Wennersgaard Assistenttrener Thomas Martinsen Oppmann Jane Veidahl Martinsen Foreldrekontakt Kjersti Frøisland Jenter (92-93) Trener Anne Guri Skramstad Assistenttrener Tore Bekken Assistenttrener Henning Fjelstad Oppmann Anne Guri Skramstad Småjenter (94) Trener Terje Grongstad Assistenttrener

19 Oppmann Odleif Bakken Oppmann Elin Kringsjå Lillejenter (95) 7er Trener Anni Rogstad Assistenttrener Rita Veidal Oppmann Tove Taaje Foreldrekontakt Gro Ellegaard Lillejenter (96-97) 7er Trener Anita Ødegård Bekken Oppmann Janne S Olstad Foreldrekontakt Hanne C Svalheim Minijenter (98) 5er Trener Joar Finbråten Oppmann Hilde Helberg Foreldrekontakt Steinar Rottem Foreldrekontakt Kirsten Aune Minijenter (99) 5er Trener Atle Hanstad Assistenttrener Rune Kojedahl Oppmann Ann Kjersti Svalheim Oppmann Jenny Andberg Ervik Lekepartiet (01-02) Trener Odd Ivar Pettersen Trener Rolf Melaas Oppmann Rune Slåtten Keepertrener John Bennet Keepertrener Roar Holter Trenerkoordinator Elisabeth Hval Ingeberg Andreas Sæhlie ÅRSMELDING FOR ARRANGEMENTSAVDELINGEN MEDLEMMER

20 Arrangementsavdelingen har bestått av følgende medlemmer: Leder: Rune T Lund Medlemmer: Tore Gustav Tomter Anders Henriksen Tore Røe Kåre Bekkevold Mariann L Korsvold 2. OPPGAVER Arrangementsavdelingen har hatt ansvar for følgende oppgaver: - Teknisk gjennomføring av hjemmekamper 1. div. damer - Teknisk gjennomføring av hjemmekamper 4. div. herrer - Arrangere Fart Tine fotballskole - Arranger Postbanken Fart Cup 3. ORGANISERING Vi valgte også i år å opprette underkomitèer for våre arrangementer; en komité med ansvar for fotballskolen, en for miniturneringa og en komité for A-kamper. Ut fra erfaringene vi hadde i fjor, fungerte dette hensiktsmessig. Samarbeid med ansvarlige fra både Husstyret og Anlegg/ Bane er viktig med tanke på både forberedelse og gjennomføring av arrangementene. Komiteene: - A-kamper damer/ herrer Tore Røe Kåre Bekkevold Erik Grubben (oppmann damer, deltatt på møter) Tove Pedersen (husstyret) Werner Hafsal (bane) Ingar Høye (anleggsavd) Rune T Lund Mariann L Korsvold Tore G Tomter Anders Henriksen John Willy Fritjof Nielsen (oppmann herrer) - Fart Tine fotballskole og Postbanken Fart Cup Rune T Lund Tore G Tomter Mariann L Korsvold Tove Pedersen (husstyret) Werner Hafsal (bane) Ingar Høye (anleggsavd) Rita Veidahl (oppmann jenter-95) Anita Ødegård Bekken (trener jenter-96/-97) - - Ida Grubben (damelaget) - - Inger H Hafsal Karset (damelaget) - - fotballskolen Kristin Horndalssveen (damelaget) - - Knut Arne Smestad (dommerkontakt) turneringa 4. MØTEVIRKSOMHET

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL Bildetekst: Finnsnes IL Fotball ble på kretstinget i februar 2015, som første og eneste klubb i Nord-Norge, autorisert «Kvalitetsklubb» nivå 1 av Norges Fotballforbund. Foto:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING 2011...6 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2011... 6 STYRETS MÅLSETTING...7

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer