Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal"

Transkript

1 Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal

2 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar: Utarbeiding av reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Regulering av område, Brugrand Planomtale reguleringsplan for Brugrand Oskar Brugrand AS Dato: August 2014 Oppdrag nr: Utarbeida av: Trond Øyen Einemo Kontrollert av: Kjell Olav Cock Godkjent av: Dato Sak Varsel om oppstart Vedtak i Kommunestyret i Lærdal /13 Handsaming 1. gong Offentleg ettersyn Handsaming 2. gong 2

3 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Innhold 1 GENERELT Innleiing Bakgrunn Formål Avgrensing av planområdet Området eksisterande situasjon Gjeldande planar Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. 6 2 MEDVERKNAD OG FRAMDRIFT Varsel om oppstart Merknadsvurdering 6 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 6 Satens vegvesen 7 NVE Region Vest 7 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vurdering av merknadene Framdrift 7 3 PLANFRAMLEGGETS INNHALD Plankart Føremål Næringsvirksomheit Bustad/tjenesteyting Industri Vegetasjonskjerm Turveg Føresegner 9 4 VERKNADER AV PLANEN Gjeldande planar 9 3

4 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 4.2 Arealbruk og landskap Naboar og nærmiljø, barn og unge Trafikkforhold og støy Naturressursar Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Kulturminne og kulturmiljø Risiko og sårbarheit 12 5 FØRESEGNER 13 6 VEDLEGG

5 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1 GENERELT 1.1 Innleiing Som følgje av at gjeldande kommunedelplan setter krav om detaljreguleringa av gjeldande område, før søknader etter PBL 20 1, starta Meto Pro as opp planarbeidet for området gjennom oppstartsvedtak i kommunestyret Bakgrunn Meto Pro vart engasjert av Oskar Brugrand AS på gnr. 9 og bnr. 10,21 og 26, på vegne av grunneigar Odd Inge Brugrand, for å utarbeide detaljreguleringsplan for området i samsvar med dagens og framtidig bruk, samt gjeldande kommunedelplan. 1.3 Formål Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere området, og legge til rette for industri, samt noko kombinert næring og bustad i samsvar med dagens bruk. Tiltakshavar ønskjer å bygge meir på eigedomen for å få meir areal under tak, samt å skjerme visuelt støy frå naboar og forbipasserande. 1.4 Avgrensing av planområdet Planområdet omfattar følgjande eigedomar: Gnr 9 Bnr 26, Brugrand Området ligger på Ljøsne, langs E 16 i Lærdal kommune, 13,5 km aust for Lærdalsøyri, og er på 10,3 daa. Avgrensinga av området er i samsvar med Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne 1.5 Området eksisterande situasjon Området er naturleg avgrensa av turveg i nord og tilkomstveg til naboeigedom i sør. Nabogrense utgjere avgrensinga i øst og vest. Området er eigd av Odd Inge Brugrand, som eig og driv Oskar Brugrand AS, som har hatt base for sin entreprenørviksomheit her dei siste 30 åra. Heile området er tidlegare bearbeida og planert for føremålet. 5

6 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1.6 Gjeldande planar Området er i Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne satt av til næringsføremål Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne er i frå Vegtraseen for ny E 16 er av Miljøverndepartementet vedteken lagt i tunell forbi området. Utsnitt av kommundelplan for området (VV) Gjeldande reguleringsplanar i omådet (Sognekart) Det er ikkje tidlegare utarbeida reguleringsplan for området. 1.7 Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. Plan og bygningslova RPR for barn og unge Retningslinjer for støy i arealplanlegging Naturmangfaldlova m.fl. 2 Medverknad og framdrift 2.1 Varsel om oppstart Varsel om oppstart er kunngjort i Sogn Avis, samt på nettsidene til Lærdal kommune og Meto Pro as den Brev til aktuelle partar og grunneigarar blei send ut Frist for merknader vart sett til Merknadsvurdering Det er mottatt 3 merknader til planarbeidet. Alle tre er frå offentlige instansar. Merknadane gjeld: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttrykker bekymring for blanding av industri og bustader. Fylkesmannen avd landbruk oppmodar om at det blir teke omsyn til nærliggande landbruksdrift. 6

7 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Satens vegvesen varslar motsegn dersom planen blir gjennomført slik den ligg føre i planprogrammet. Dette på grunn av auke i tal bueiningar, og omsynet til mjuke trafikantar ved kryssing av E 16. Området vil ikkje endra bruk i forhold til eksisterande situasjon. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. NVE Region Vest gjer merksam på potensiell skredfare i området. Utredning som er gjort i forbindelse med vegtrasear for ny E 16. Eigen skredvurdering er utarbeida med omsyn på flom og ras, og er teke med i ROS analysen. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, opplyser om ei likhelle som er plassert i området, og ber om at det blir satt av eir omsynssone rundt denne hella med ein radius på 6 m Vurdering av merknadene Planforslaget vidarefører bruken av området i dag. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. Denne blandinga industri og bustad i ein del av området, og har vore slik i fleire tiår. Grunneigar som eig og driver på området i dag, er maskinentreprenør, og ikkje nokon form for tung industri som gjev store støyplagar. Bortsett frå at eigar vil bygge meir lagerplass for å få meir utstyr under tak i vinterhalvåret, er denne aktiviteten planlagt skal fortsette som før. Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. Vedtak i Miljøverndepartementet med omsyn på traseval går på at dagens E 16 forbi området skal leggast i tunell. Som SVV peikar på er det ein fare for ulykker ved kryssing av veg( E 16) i området dersom ein legg opp til bustadbygging på eigedomen. Det er ikkje lagt opp til ytterligare bustadbygging på eigedommen. Bruken i dag er planlagt vidareført med ei eining i det regulerte området slik bruken er i dag. Skredvurdering er gjort av SVV/NGU tidlegare (1996). I tillegg er det utarbeida ei ny vurdering som er teken inn i det vidare arbeidet med ROS analysen(vedlegg) Det vart under ei registreing i 1995 lokaliset ei likhelle i området på eigedomen. Denne er i samarbeid med Fylkeskulturkontoret flytta nordover på andre sida av turvegen. Ei omsynsone på 6 m i radius vil sikre lokaliteten. Merknadane er i hovudsak imøtekomne. 2.3 Framdrift Reguleringsplanen blir lagt ut på høyring med merknadsfrist på 6 veker. Innkomne merknader etter høyringsperioden vil bli vurdert og eventuelt innarbeidd i planen. Vesentlege endringar som følgje av dette vil bli lagt fram for dei partar endringa vedkjem. Innkomne merknader og plandokument blir sendt kommunen for sluttbehandling. Kommunen kan truleg vedta planen i kommunestyret i næraste framtid, avhengig frekvens på politiske møter. 7

8 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 3 Planframleggets innhald Reguleringsplanen er utarbeida etter gjeldande rettningslinjer, med tilhøyrande føresegner. Føresegnene er utarbeida i tråd med gjeldande regelverk, og overståande planar. Planframlegget er ettersteva å finne ei form som ivaretek den eksiterande bruken av området, hensynet til omgivelsane, samtidig som den er tilpassa dagens lover og regelverk. 3.1 Plankart Det er utarbeida detaljert plankart over området som er på 10,3 daa. 3.2 Føremål Næringsvirksomheit Området gjeld del av eigedommen (ca. 2,7 daa) som er bebygd med kontorbygning i ei høgd i dag. Området er og tilkomst til resten av reguleringsområdet. Området vil og bestå av ein del veg/parkering opp mot virksomheita, samt lage ein buffer mot jordbruksarealet i sør. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Bustad/tjenesteyting Området gjeld del av eigedommen (ca. 0,9 daa) som er bebygd med ein bustad i to etasjer, med noko kontor og fellestenester i 1. høga. Deler av 1. høgda, samt heile 2. høgda i bygget er bygd og nytta som bustad. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Industri Området gjeld den største del av eigedommen (ca. 5,9 daa). Denne delen av eigedommen er bebygd med ein verkstad, samt 3 lagerbygingar. Næringsvirksomheita på området er definert som lett industri. Verksemda er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA. 8

9 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Vegetasjonskjerm For å minimere visuell støy, skal det etablerast ein vegetasjonskjerm på 4,0 m rundt området i nord, aust og delvis i sør. Det er avsett 0,7 daa til dette i planen Turveg Det går ein turveg i nord for det regulerte området. Denne vil bli vidareført i sin heilheit. Det er avsett 0,1 daa til dette innanfor planramma Føresegner Det er utarbeida eigne føresegner til planen og desse følgjer som vedlegg 2. Føresegnene er i tråd med føresegene i overliggande planverk; Kommunedelplan. 4 Verknader av planen 4.1 Gjeldande planar Reguleringa er i tråd med gjeldande kommunedelplan. Området er tidlegare vel utgreia gjennom tiår med vegplanlegging gjennom dalen. Reguleringa vil ikkje føre til endringar i andre planar. Føremålsendringa vil oppdatere planverket til dagens bruk. 4.2 Arealbruk og landskap Det meste av arealet i Lærdal kommune er landbruks, natur og friluftsområde. Dette ut i frå topografiske tilhøve og landbruk som ei viktig næring. Landbruket med jord og skog har mange kvalitetar knytte til seg, alt frå forming av kulturlandskap til å inneha viktige friluftsområde. Jordvern og matvaresikkerheit er og sentrale begrep i denne samanhengen. Ein miljøvenleg og kvalitetsmessig utvikling heng godt saman med landbruket, der jordvern, utbygging, grønstruktur, skogbruk og friluftsområde har både samanfallande og motstridande interesse. Området som denne reguleringa berører er ikkje ei strid med ovannemnte interesser. Utsnitt frå Fylkesatlas over Kulturminner og kjerneområde landbruk(raud) 9

10 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. 4.3 Naboar og nærmiljø, barn og unge Det vil som følgje av reguleringa og påfølgjande arbeid bli opparbeida en vegetasjonsskjerm som vist på plankart. Planlagt kladtlager vil og gje ei skjerming av både viuell og fysisk støy. Dette vil virke positivt som visuelle og fysiske skiller mellom regulert område og omkringliggende område. Dette vil betre omsynet til friluftsliv, nærmiljøet, barn og unge samt turvegen i nord vil bli skjerma frå visuell støy. Det vil utover dette ikkje skje vesentlige endingar i området som følgje av reguleringsarbeidet. Det vil så langt det let seg gjere leggast til rette for universell utforming på tilgjengelige uteområde i planområdet. 4.4 Trafikkforhold og støy Reguleringa vil ikkje føre til endringar i forhold til trafikk og støy. Eigedommen vil ha same tilkomst frå dagens E 16 som den har frå før reguleringa, og det er ikkje planlagt eller lagt opp til tiltak på eigedommen som er i konflikt med gjeldande trafikkavvikling eller støyforhold. Næringsvirksomheita på området vil ikkje medføre støymessige plager for bebuarar eller naboar i området. Virsomheita er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. 4.5 Naturressursar Området er allereie utbygd, så reguleringsendringa vil ikkje føre til opning for, eller bandlegging av naturressursar. Utover moreneavsetningar som elles i området, er det er ikkje lokaliset nokon kjende naturressursar i området. 4.6 Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Området er kjend gjennom databasane Kunnskapen om området er elles godt kjend gjennom gjeldande konsekvensutgreiing og kommunedelplan for E 16, utført av Statens Vegvesen. Reguleringsendringa vil ikkje føre til endringar i forhold til naturmiljø og friluftsliv, da området allereie er nedbygd. Det er tilrettelagt for til turstiar og LNF område som før nord for området. I høve naturmangfaldlova er området allereie utbygd, og det nye formålet (næring/bustad) ikkje er av forurensande art(lett industri/maskinentreprenør), vil reguleringa ikkje ha nokon konsekvens på miljø og omgivelsar når det gjeld Arealformål. Det er ikkje kjende førekomstar av raudlisteartar eller registrerte utvalde naturtypar. Kunnskapsgrunnlaget jf naturmangfaldlova 8 er vurdert som god for å vurdera denne sak, og føre var prinsippet 9 vert difor tillagt liten vekt. Som følgje av at området ikkje berører eller ligg direkte opp mot verken grønt struktur, sjø, vassdrag, strandsone, lanbruk, natur og friluftsområde, ser forslagstillar ikkje noko fare for naturmangfaldet. Det er ikkje landskapsverdiar som vert påverka av planen og nybygg i området er vurdert til å vera akseptabel for den samla belastninga av området jf. 10 i naturmangfaldlova. 10

11 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Reguleringsendringa vil ikkje føre til nokon forringing av miljø, og 11 i naturmangfaldlova er difor ikkje vurdert i denne saka. Tiltaka som reguleringsendringa opnar for er vurdert til å vera miljøforsvarleg jf Kulturminne og kulturmiljø Utsnitt frå Naturbase Innsyn, Miljødirektoratet. Det vart gjort arkeologisk registreringsarbeid i området i Det vart då oppdaga ei likhelle (lokalitet 68) i området, samt ei gravrøys (lokalitet 67) nord for området. Det er gjort eit nært samarbeid med Kulturavdelinga hjå Fylkeskommunen med dette funnet, slik at den aktuelle likhella som var lokalisert på eigedommen, er no flytta rett nord for turstien som grensar opp mot området. Ny markering og omsynssone er innarbeida i planen. Reguleringsplanen vil gje dei involverte dei ytre rammene for å kunne behalde dei gode bustad og opphaldsromma som allereie eksisterar i området. Bygnings og kulturmiljø blir godt ivareteke gjennom dei nye planane, da rammene er vidareførte i forhold til eksisterande retningslinjer og 11

12 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand planverk. Det vil ikkje være vesentleg verknader av planarbeidet i planområdet sett opp i mot kva situasjonen var før reguleringa. 4.8 Risiko og sårbarheit Det er utarbeid ein eigen ROS analyse for reguleringsområdet. Utdrag av konklusjon: Reguleringa i seg sjølv medfører få, om nokon, endringar for omgjevnadane. Situasjonen før og etter reguleringsendringa vil forbli den same. Analysen viser at det er ingen aktuelle hendingar som medfører nemneverdig risiko. 12

13 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 5 Føresegner Reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Planid.: 1422 Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg ettersyn Sogn Avis, rådhuset og biblioteket 2. gangs handsaming Formannskapet Godkjenning Kommunestyret Kunngjering Sogn Avis Dato Sak 6888 Borgund August

14 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1. Generelt Føresegnene er knytte til plankart, teikn A 101 Reguleringsplan for Næringsområde, Brugrand Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innanfor denne begrensingslinja skal bebyggelsen plasserast som vist på planen. Arealet innanfor grenselina er regulert til: Kombinert føremål Bustad/tenesteyting Industriføremål Industriføremål begrensa til sikkerheitsklasse S1 Næringsføremål Vegetasjonskjerm Turveg Omsynssoner Kommunen kan i samband med byggesøknader, krevja framlagt detaljframstilling plassering, situasjonsplan, tilkomst, VA og biloppstillingsplassar m.m. Med kommunen sitt samtykke kan ein byggja heilt til nabogrensa. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på i størst mogleg grad. Bygningar, gjerde, murar og andre konstruksjonar og anlegg skal haldast i slik stand at dei ikkje verkar skjemmande i seg sjølv eller i høve omgjevnadane. Nybygg skal til ei kvar tid tilpassast i det bygningsmiljøet som er frå før. Bygningskroppane skal ha ei utforming som i formspråk og målestokk er i pakt med eksisterande bebyggelse. Materialbruk og fargesetting på ytterflatene skal vera i samsvar med naturtilhøva og styrka heilskapen i bygningsmiljøet og omgjevnadane. 2. Byggeområde 2.1OMRÅDE FOR KOMBINERT FØREMÅL BUSTAD/TENESTEYTING: B/T Området skal nyttast til tenesteyting og bustadføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 6,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 9,0 m 2.2 OMRÅDE FOR INDUSTRI: I 1 Området skal nyttast til lett industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. 14

15 X= ,069 Y= , m TEGNFORKLARING PBL 12 REGULERINGSPLAN T Areal: 105 m2 Planens Begrensing Formålsgrenser Byggegrense Planlagt Varmtlager Eksisterande Drivstoff/Vask Planlagt parkering Planlagt kaldtlager Planlagt parkering Planlagt Bebyggelse Eksisterande Bebyggelse I 2 35 % BYA Areal: m2 B/T I 1 I 2 NA Kombinert føremål Bustad/tjenesteyting Industriføremål Industriføremål Begrensa til S1 Næringsføremål Eksisterande Lager T V Vegetasjonsskjerm Turveg Omsynssone Skred I 1 35 % BYA Areal: m2 Omsynssone kultur Eksisterande Lager Eksisterande verkstad Planlagt parkering Eksisterande Kontor/Bustad N Kilde: Infoland Dato: Fil: WM Kvalitet: FKB - A Grunnlag: UTM EUREF 89 sone 32 Planlagt parkering B/T 30 % BYA Areal: 878 m2 V Areal: 696 m2 Planlagt parkering Eksisterande Kontor Revisjon Dato Saksnr. Signatur NA 30 % BYA Areal: m2 Planlagt parkering Brugrand, 6887 Lærdal Reguleringsplan for Næringsområde, Oskar Brugrand as Målestokk: 1:500 Kartblad: Forslagstiller: Dato: Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven Kunngjøring av oppstart av arbeidet 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig høring 2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak Dato Saksnr. Signatur /13 ML Oskar Brugrand as Plan utarbeidet av: Saksbehandler TØE Tegningsnr. A-101

16 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 OMRÅDE FOR INDUSTRI BEGRENSA TIL SIKKERHEITSKLASSE S1: I 2 Området skal nyttast til lagring av utstyr til industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. Bygningar og anlegg på dette området kan ikkje ha varig opphald utan at tiltak mot skred blir gjennomført, jfr. Vedlagt ROS analyse og Skredrapport. Dersom området skal brukast til klasse S2, må tiltak gjennomførast i følgje skredrapport. Bygningane skal berre væra til bruk i sikkerheitsklasse S1 Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 NÆRINGSVIRKSOMHEIT Området skal nyttast til kontor og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 4,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 7,0 m 3. Grønt og turområde 3.1 VEGETASJONSKJERM Området skal ligge som eit grønt belte, med dempande vegetasjon. I området kan det plasserast støy og rasvollar. 3.2 TUROMRÅDE Området er ein del av ein turveg og skal framstå som ein turveg. 15

17 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6 Vedlegg Plankart Brugrand Innkomne merknader ROS analyse Brugrand Skredvurdering Brugrand 16

18 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Dag Endre Stedje , E-post: Oddgeir Aardal , E-post: fylkesmannen. no Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/ /421.4 Dykkar referanse Meto Pro AS 6888 BORGUND Fråsegn tiloppstartvarsel for arbeid med privat reguleringsplan for gbnr. 9/10, 21 og 26 på Brugrand i lærdal kommune yi viser til oversengiog dagse!ll Grunna ferieavvikling ~j.m,svareillo_ko etter fristen. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for industri og noko kombinert industri og bustad i samsvar med bruken i dag. Planområdet er 10,3 daa og er i gjeldande kommunedeiplan for E16 Tønjum - Ljøsne lagt ut som byggjeområde for industri. Tiltakshavaren ønskjer å byggje mei r på eigedomen for å få meir areal under tak, og for å lage støyskjerming. Natur og miljø Som kjent skal planomtalen blant anna gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn Uf. pbl. 4-2). Aktuelle tema her vil m.a. vere planen sine konsekvensar for m.a. nærmiljø/bustader (støy frå industriverksemd) og landskap. Når det gjeld planen sine verknader for naturmiljø går vi ut frå at mål og prinsippa i naturmangfaldlova, i den grad det er relevant, vert vurderte i planomtalen og lagde til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Vi konstaterer at det i planarbeidet skalleggjast vekt på universell utforming. I utgangspunktet bør ein unngå blanding av industri og bustader då dette i mange tilfelle fører til støykonfliktar. Vi går ut frå at det her er snakk om lett industri som ikkje gjev spesielle støyplager. Når det gjeld støy viser vi elles til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) frå Miljøverndepartementet, og til «Veileder til retningslinjene for behandling av støy i arealplaniegging» (TA-2115/2005). Beredskap og samfunnstryggleik Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at samfunnstryggleiken vert ivareteken i alle planar etter plan- og bygningslova. Det er som kjent krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging, jf. pbl Ved endring av eksisterande planar må ROS-analysen oppdaterast. For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Vi føreset at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Vi ser av planprogrammet at det er lagt opp til eit systematisk arbeid med ROS-analysen som femner om mange ulike hendingar og risikotilhøve, og at konsekvensane av klimaendringar også skal vurderast. t'\ovudkontor Njøsavegen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr Landbruksavdelinga Fjellvegen Førde Postboks Førde Telefon: Telefaks: E-post: fm Internett: WW\v. fylkesmannen.ilo/sf]

19 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/2 Landbruk Det aktuelle planområdet grensar til fulldyrka jordbruksareal mot sør og innmarksbeite mot nord. Vi vil difor oppmode om at det vert teke omsyn tillandbruksdrift som grensar opp til planområdet, t.d. ved at det vert lagt inn ei buffersone mot dyrka mark. Planomtalen skal elles gjere greie for ulike interesser og omsyn som kan bli råka av tiltaket, deriblant også landbruket. Så lenge tiltaket er i tråd med overordna plan, har vi elles ikkje avgjerande merknader til arealbruken. Med helsing ;:V,~~ 'J!!'eidi Sandvik seniorrådgjevar Kopi pr. e-post: Lærdal kommune Sogn og Fjordane fyikeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, V\ tmrk.s - ~ U6~Endre Sted~< seniorrådgjevar fe. \ pian- og samfunnsavdelinga kulturavdelinga

20 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Saksha nd sarnar/i nnva Isnr: Janne 01mheim Vår referanse: 2013/ Dykkar referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. 10, 21 og 26 i Lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med nok o bustad. I plankartet til kommun edelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trase vaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: fi rrna post Org.nr: Kontoradresse Skrivarvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon:

21 !!!! vassdrags- og. energidirektorat ftnoregs N V E Meto Pro as 6888 BORGUND Vår dato: 1 7 JULI 2013 Vår ref.: NVE rv/tes Arkiv: 323 Dykkar dato: Dykkar ref.: Trond ø. Einemo Sakshandsamar: Terje Systad Innspel til oppstart - Privat reguleringsplan GBnr 9/10, 21/26 Brugrand i Ljøsne - Lærdal kommune V i syner til Dykkar brev dagsett Saka gjeld oppstartsvarsel for arbeid med reguleringsplan for Brugrand i Ljøsne. Føremålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for industri med noko bustad i samsvar med bruken i dag. I planarbeidet er tryggleik mot skred ei aktuell problemstilling. l skrednett (www.skrednett.no) sine aktsemdkart er planområdet definert som potensielt fareområde for skred. Det betyr i første omgang at det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkleg fagleg kompetanse, og skredfarevurderinga må underleggast kontroll av sidemann eller uavhengig part. Det må definerast faresonegrenser i samsvar med tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK 10). Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen og synast som omsynssone Uf PBL 12-6) og ha tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik før utbygging kan finne stad. Dersom det er trong for sikringstiltak eller restriksjonar på arealbruk for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik rår vi til at det aktuelle området vert teke inn i planen. Med helsing regionsjef E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor 6801 Vangsveien Anton Region Postboks 2307 Naustdalsvn Kongens Region Vestre 7075 FØRDE HAMAR Jenssensgate NARVIK Sør Vest øst Nord TILLER Rosten 73 Midt-Norge 1B TØNSBERG

22 Vegavdeling Sogn og Fjordane Med helsing ~~~ Janne 0lmheim Kopi: Lærdal kommune, P.b. 83,6888 LÆRDAL

23 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Sakshandsamor /innvalsnr: Janne Ølmheim Vår referanse: 2013/ Dykkor referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. la, 21 og 26 i lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med noko bustad. I plank artet til kommunedelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trasevaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E 16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Skrivorvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: T"I"fn~<' 7R 0<; ~~ <;?

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering kvartal 15, Gjøvik Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjekt: Oppdragsgiver: Make Arkitekter As:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljregulering Einemomarki Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE MINDRE REGULERINGSENDRING, DEL AV LÆRDALSØYRI OG BERGO Vedlegg x RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE Emne: Mindre Reguleringsendring av Lærdalsøyri og Bergo, 6887 Lærdal Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar:

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre 11.06.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Skorsteinen Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657 Kommune: Harstad kommune Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: tegn_3 Analyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45,

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei som

Detaljer

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato:

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato: FrankJacobsen/Rune Gjernes ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave: 2 Dato: 2013-12-04 ROS-analyse for Vindvik/Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER GNR/BNR. 40/7 40/29 40/32 40/37 40/190 SVELVIK KOMMUNE 1. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VEDLEGG NR. 4 SIVILARKITEKT

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune ROS-ANALYSE DETALJPLAN Nygård, Tårnes i Åfjord kommune Oppdragsgiver: Roger Tårnes Utarbeidet av: PlanID: 2014001 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

Detaljer

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen Rudland/Gundersen reguleingsplan Møllehaugen Plan-id 051620140002 2015-03-04 Oppdragsnr.: 5145152 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato:

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 ROS-analyse for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14 Arkivreferanse:

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune 01.08.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter Ny barnehage, Harstad kommune Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Detaljreguleringsplan for Grytøy oppvekstsenter

Detaljer