Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal"

Transkript

1 Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal

2 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar: Utarbeiding av reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Regulering av område, Brugrand Planomtale reguleringsplan for Brugrand Oskar Brugrand AS Dato: August 2014 Oppdrag nr: Utarbeida av: Trond Øyen Einemo Kontrollert av: Kjell Olav Cock Godkjent av: Dato Sak Varsel om oppstart Vedtak i Kommunestyret i Lærdal /13 Handsaming 1. gong Offentleg ettersyn Handsaming 2. gong 2

3 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Innhold 1 GENERELT Innleiing Bakgrunn Formål Avgrensing av planområdet Området eksisterande situasjon Gjeldande planar Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. 6 2 MEDVERKNAD OG FRAMDRIFT Varsel om oppstart Merknadsvurdering 6 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 6 Satens vegvesen 7 NVE Region Vest 7 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vurdering av merknadene Framdrift 7 3 PLANFRAMLEGGETS INNHALD Plankart Føremål Næringsvirksomheit Bustad/tjenesteyting Industri Vegetasjonskjerm Turveg Føresegner 9 4 VERKNADER AV PLANEN Gjeldande planar 9 3

4 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 4.2 Arealbruk og landskap Naboar og nærmiljø, barn og unge Trafikkforhold og støy Naturressursar Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Kulturminne og kulturmiljø Risiko og sårbarheit 12 5 FØRESEGNER 13 6 VEDLEGG

5 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1 GENERELT 1.1 Innleiing Som følgje av at gjeldande kommunedelplan setter krav om detaljreguleringa av gjeldande område, før søknader etter PBL 20 1, starta Meto Pro as opp planarbeidet for området gjennom oppstartsvedtak i kommunestyret Bakgrunn Meto Pro vart engasjert av Oskar Brugrand AS på gnr. 9 og bnr. 10,21 og 26, på vegne av grunneigar Odd Inge Brugrand, for å utarbeide detaljreguleringsplan for området i samsvar med dagens og framtidig bruk, samt gjeldande kommunedelplan. 1.3 Formål Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere området, og legge til rette for industri, samt noko kombinert næring og bustad i samsvar med dagens bruk. Tiltakshavar ønskjer å bygge meir på eigedomen for å få meir areal under tak, samt å skjerme visuelt støy frå naboar og forbipasserande. 1.4 Avgrensing av planområdet Planområdet omfattar følgjande eigedomar: Gnr 9 Bnr 26, Brugrand Området ligger på Ljøsne, langs E 16 i Lærdal kommune, 13,5 km aust for Lærdalsøyri, og er på 10,3 daa. Avgrensinga av området er i samsvar med Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne 1.5 Området eksisterande situasjon Området er naturleg avgrensa av turveg i nord og tilkomstveg til naboeigedom i sør. Nabogrense utgjere avgrensinga i øst og vest. Området er eigd av Odd Inge Brugrand, som eig og driv Oskar Brugrand AS, som har hatt base for sin entreprenørviksomheit her dei siste 30 åra. Heile området er tidlegare bearbeida og planert for føremålet. 5

6 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1.6 Gjeldande planar Området er i Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne satt av til næringsføremål Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne er i frå Vegtraseen for ny E 16 er av Miljøverndepartementet vedteken lagt i tunell forbi området. Utsnitt av kommundelplan for området (VV) Gjeldande reguleringsplanar i omådet (Sognekart) Det er ikkje tidlegare utarbeida reguleringsplan for området. 1.7 Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. Plan og bygningslova RPR for barn og unge Retningslinjer for støy i arealplanlegging Naturmangfaldlova m.fl. 2 Medverknad og framdrift 2.1 Varsel om oppstart Varsel om oppstart er kunngjort i Sogn Avis, samt på nettsidene til Lærdal kommune og Meto Pro as den Brev til aktuelle partar og grunneigarar blei send ut Frist for merknader vart sett til Merknadsvurdering Det er mottatt 3 merknader til planarbeidet. Alle tre er frå offentlige instansar. Merknadane gjeld: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttrykker bekymring for blanding av industri og bustader. Fylkesmannen avd landbruk oppmodar om at det blir teke omsyn til nærliggande landbruksdrift. 6

7 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Satens vegvesen varslar motsegn dersom planen blir gjennomført slik den ligg føre i planprogrammet. Dette på grunn av auke i tal bueiningar, og omsynet til mjuke trafikantar ved kryssing av E 16. Området vil ikkje endra bruk i forhold til eksisterande situasjon. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. NVE Region Vest gjer merksam på potensiell skredfare i området. Utredning som er gjort i forbindelse med vegtrasear for ny E 16. Eigen skredvurdering er utarbeida med omsyn på flom og ras, og er teke med i ROS analysen. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, opplyser om ei likhelle som er plassert i området, og ber om at det blir satt av eir omsynssone rundt denne hella med ein radius på 6 m Vurdering av merknadene Planforslaget vidarefører bruken av området i dag. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. Denne blandinga industri og bustad i ein del av området, og har vore slik i fleire tiår. Grunneigar som eig og driver på området i dag, er maskinentreprenør, og ikkje nokon form for tung industri som gjev store støyplagar. Bortsett frå at eigar vil bygge meir lagerplass for å få meir utstyr under tak i vinterhalvåret, er denne aktiviteten planlagt skal fortsette som før. Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. Vedtak i Miljøverndepartementet med omsyn på traseval går på at dagens E 16 forbi området skal leggast i tunell. Som SVV peikar på er det ein fare for ulykker ved kryssing av veg( E 16) i området dersom ein legg opp til bustadbygging på eigedomen. Det er ikkje lagt opp til ytterligare bustadbygging på eigedommen. Bruken i dag er planlagt vidareført med ei eining i det regulerte området slik bruken er i dag. Skredvurdering er gjort av SVV/NGU tidlegare (1996). I tillegg er det utarbeida ei ny vurdering som er teken inn i det vidare arbeidet med ROS analysen(vedlegg) Det vart under ei registreing i 1995 lokaliset ei likhelle i området på eigedomen. Denne er i samarbeid med Fylkeskulturkontoret flytta nordover på andre sida av turvegen. Ei omsynsone på 6 m i radius vil sikre lokaliteten. Merknadane er i hovudsak imøtekomne. 2.3 Framdrift Reguleringsplanen blir lagt ut på høyring med merknadsfrist på 6 veker. Innkomne merknader etter høyringsperioden vil bli vurdert og eventuelt innarbeidd i planen. Vesentlege endringar som følgje av dette vil bli lagt fram for dei partar endringa vedkjem. Innkomne merknader og plandokument blir sendt kommunen for sluttbehandling. Kommunen kan truleg vedta planen i kommunestyret i næraste framtid, avhengig frekvens på politiske møter. 7

8 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 3 Planframleggets innhald Reguleringsplanen er utarbeida etter gjeldande rettningslinjer, med tilhøyrande føresegner. Føresegnene er utarbeida i tråd med gjeldande regelverk, og overståande planar. Planframlegget er ettersteva å finne ei form som ivaretek den eksiterande bruken av området, hensynet til omgivelsane, samtidig som den er tilpassa dagens lover og regelverk. 3.1 Plankart Det er utarbeida detaljert plankart over området som er på 10,3 daa. 3.2 Føremål Næringsvirksomheit Området gjeld del av eigedommen (ca. 2,7 daa) som er bebygd med kontorbygning i ei høgd i dag. Området er og tilkomst til resten av reguleringsområdet. Området vil og bestå av ein del veg/parkering opp mot virksomheita, samt lage ein buffer mot jordbruksarealet i sør. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Bustad/tjenesteyting Området gjeld del av eigedommen (ca. 0,9 daa) som er bebygd med ein bustad i to etasjer, med noko kontor og fellestenester i 1. høga. Deler av 1. høgda, samt heile 2. høgda i bygget er bygd og nytta som bustad. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Industri Området gjeld den største del av eigedommen (ca. 5,9 daa). Denne delen av eigedommen er bebygd med ein verkstad, samt 3 lagerbygingar. Næringsvirksomheita på området er definert som lett industri. Verksemda er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA. 8

9 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Vegetasjonskjerm For å minimere visuell støy, skal det etablerast ein vegetasjonskjerm på 4,0 m rundt området i nord, aust og delvis i sør. Det er avsett 0,7 daa til dette i planen Turveg Det går ein turveg i nord for det regulerte området. Denne vil bli vidareført i sin heilheit. Det er avsett 0,1 daa til dette innanfor planramma Føresegner Det er utarbeida eigne føresegner til planen og desse følgjer som vedlegg 2. Føresegnene er i tråd med føresegene i overliggande planverk; Kommunedelplan. 4 Verknader av planen 4.1 Gjeldande planar Reguleringa er i tråd med gjeldande kommunedelplan. Området er tidlegare vel utgreia gjennom tiår med vegplanlegging gjennom dalen. Reguleringa vil ikkje føre til endringar i andre planar. Føremålsendringa vil oppdatere planverket til dagens bruk. 4.2 Arealbruk og landskap Det meste av arealet i Lærdal kommune er landbruks, natur og friluftsområde. Dette ut i frå topografiske tilhøve og landbruk som ei viktig næring. Landbruket med jord og skog har mange kvalitetar knytte til seg, alt frå forming av kulturlandskap til å inneha viktige friluftsområde. Jordvern og matvaresikkerheit er og sentrale begrep i denne samanhengen. Ein miljøvenleg og kvalitetsmessig utvikling heng godt saman med landbruket, der jordvern, utbygging, grønstruktur, skogbruk og friluftsområde har både samanfallande og motstridande interesse. Området som denne reguleringa berører er ikkje ei strid med ovannemnte interesser. Utsnitt frå Fylkesatlas over Kulturminner og kjerneområde landbruk(raud) 9

10 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. 4.3 Naboar og nærmiljø, barn og unge Det vil som følgje av reguleringa og påfølgjande arbeid bli opparbeida en vegetasjonsskjerm som vist på plankart. Planlagt kladtlager vil og gje ei skjerming av både viuell og fysisk støy. Dette vil virke positivt som visuelle og fysiske skiller mellom regulert område og omkringliggende område. Dette vil betre omsynet til friluftsliv, nærmiljøet, barn og unge samt turvegen i nord vil bli skjerma frå visuell støy. Det vil utover dette ikkje skje vesentlige endingar i området som følgje av reguleringsarbeidet. Det vil så langt det let seg gjere leggast til rette for universell utforming på tilgjengelige uteområde i planområdet. 4.4 Trafikkforhold og støy Reguleringa vil ikkje føre til endringar i forhold til trafikk og støy. Eigedommen vil ha same tilkomst frå dagens E 16 som den har frå før reguleringa, og det er ikkje planlagt eller lagt opp til tiltak på eigedommen som er i konflikt med gjeldande trafikkavvikling eller støyforhold. Næringsvirksomheita på området vil ikkje medføre støymessige plager for bebuarar eller naboar i området. Virsomheita er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. 4.5 Naturressursar Området er allereie utbygd, så reguleringsendringa vil ikkje føre til opning for, eller bandlegging av naturressursar. Utover moreneavsetningar som elles i området, er det er ikkje lokaliset nokon kjende naturressursar i området. 4.6 Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Området er kjend gjennom databasane Kunnskapen om området er elles godt kjend gjennom gjeldande konsekvensutgreiing og kommunedelplan for E 16, utført av Statens Vegvesen. Reguleringsendringa vil ikkje føre til endringar i forhold til naturmiljø og friluftsliv, da området allereie er nedbygd. Det er tilrettelagt for til turstiar og LNF område som før nord for området. I høve naturmangfaldlova er området allereie utbygd, og det nye formålet (næring/bustad) ikkje er av forurensande art(lett industri/maskinentreprenør), vil reguleringa ikkje ha nokon konsekvens på miljø og omgivelsar når det gjeld Arealformål. Det er ikkje kjende førekomstar av raudlisteartar eller registrerte utvalde naturtypar. Kunnskapsgrunnlaget jf naturmangfaldlova 8 er vurdert som god for å vurdera denne sak, og føre var prinsippet 9 vert difor tillagt liten vekt. Som følgje av at området ikkje berører eller ligg direkte opp mot verken grønt struktur, sjø, vassdrag, strandsone, lanbruk, natur og friluftsområde, ser forslagstillar ikkje noko fare for naturmangfaldet. Det er ikkje landskapsverdiar som vert påverka av planen og nybygg i området er vurdert til å vera akseptabel for den samla belastninga av området jf. 10 i naturmangfaldlova. 10

11 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Reguleringsendringa vil ikkje føre til nokon forringing av miljø, og 11 i naturmangfaldlova er difor ikkje vurdert i denne saka. Tiltaka som reguleringsendringa opnar for er vurdert til å vera miljøforsvarleg jf Kulturminne og kulturmiljø Utsnitt frå Naturbase Innsyn, Miljødirektoratet. Det vart gjort arkeologisk registreringsarbeid i området i Det vart då oppdaga ei likhelle (lokalitet 68) i området, samt ei gravrøys (lokalitet 67) nord for området. Det er gjort eit nært samarbeid med Kulturavdelinga hjå Fylkeskommunen med dette funnet, slik at den aktuelle likhella som var lokalisert på eigedommen, er no flytta rett nord for turstien som grensar opp mot området. Ny markering og omsynssone er innarbeida i planen. Reguleringsplanen vil gje dei involverte dei ytre rammene for å kunne behalde dei gode bustad og opphaldsromma som allereie eksisterar i området. Bygnings og kulturmiljø blir godt ivareteke gjennom dei nye planane, da rammene er vidareførte i forhold til eksisterande retningslinjer og 11

12 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand planverk. Det vil ikkje være vesentleg verknader av planarbeidet i planområdet sett opp i mot kva situasjonen var før reguleringa. 4.8 Risiko og sårbarheit Det er utarbeid ein eigen ROS analyse for reguleringsområdet. Utdrag av konklusjon: Reguleringa i seg sjølv medfører få, om nokon, endringar for omgjevnadane. Situasjonen før og etter reguleringsendringa vil forbli den same. Analysen viser at det er ingen aktuelle hendingar som medfører nemneverdig risiko. 12

13 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 5 Føresegner Reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Planid.: 1422 Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg ettersyn Sogn Avis, rådhuset og biblioteket 2. gangs handsaming Formannskapet Godkjenning Kommunestyret Kunngjering Sogn Avis Dato Sak 6888 Borgund August

14 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1. Generelt Føresegnene er knytte til plankart, teikn A 101 Reguleringsplan for Næringsområde, Brugrand Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innanfor denne begrensingslinja skal bebyggelsen plasserast som vist på planen. Arealet innanfor grenselina er regulert til: Kombinert føremål Bustad/tenesteyting Industriføremål Industriføremål begrensa til sikkerheitsklasse S1 Næringsføremål Vegetasjonskjerm Turveg Omsynssoner Kommunen kan i samband med byggesøknader, krevja framlagt detaljframstilling plassering, situasjonsplan, tilkomst, VA og biloppstillingsplassar m.m. Med kommunen sitt samtykke kan ein byggja heilt til nabogrensa. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på i størst mogleg grad. Bygningar, gjerde, murar og andre konstruksjonar og anlegg skal haldast i slik stand at dei ikkje verkar skjemmande i seg sjølv eller i høve omgjevnadane. Nybygg skal til ei kvar tid tilpassast i det bygningsmiljøet som er frå før. Bygningskroppane skal ha ei utforming som i formspråk og målestokk er i pakt med eksisterande bebyggelse. Materialbruk og fargesetting på ytterflatene skal vera i samsvar med naturtilhøva og styrka heilskapen i bygningsmiljøet og omgjevnadane. 2. Byggeområde 2.1OMRÅDE FOR KOMBINERT FØREMÅL BUSTAD/TENESTEYTING: B/T Området skal nyttast til tenesteyting og bustadføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 6,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 9,0 m 2.2 OMRÅDE FOR INDUSTRI: I 1 Området skal nyttast til lett industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. 14

15 X= ,069 Y= , m TEGNFORKLARING PBL 12 REGULERINGSPLAN T Areal: 105 m2 Planens Begrensing Formålsgrenser Byggegrense Planlagt Varmtlager Eksisterande Drivstoff/Vask Planlagt parkering Planlagt kaldtlager Planlagt parkering Planlagt Bebyggelse Eksisterande Bebyggelse I 2 35 % BYA Areal: m2 B/T I 1 I 2 NA Kombinert føremål Bustad/tjenesteyting Industriføremål Industriføremål Begrensa til S1 Næringsføremål Eksisterande Lager T V Vegetasjonsskjerm Turveg Omsynssone Skred I 1 35 % BYA Areal: m2 Omsynssone kultur Eksisterande Lager Eksisterande verkstad Planlagt parkering Eksisterande Kontor/Bustad N Kilde: Infoland Dato: Fil: WM Kvalitet: FKB - A Grunnlag: UTM EUREF 89 sone 32 Planlagt parkering B/T 30 % BYA Areal: 878 m2 V Areal: 696 m2 Planlagt parkering Eksisterande Kontor Revisjon Dato Saksnr. Signatur NA 30 % BYA Areal: m2 Planlagt parkering Brugrand, 6887 Lærdal Reguleringsplan for Næringsområde, Oskar Brugrand as Målestokk: 1:500 Kartblad: Forslagstiller: Dato: Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven Kunngjøring av oppstart av arbeidet 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig høring 2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak Dato Saksnr. Signatur /13 ML Oskar Brugrand as Plan utarbeidet av: Saksbehandler TØE Tegningsnr. A-101

16 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 OMRÅDE FOR INDUSTRI BEGRENSA TIL SIKKERHEITSKLASSE S1: I 2 Området skal nyttast til lagring av utstyr til industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. Bygningar og anlegg på dette området kan ikkje ha varig opphald utan at tiltak mot skred blir gjennomført, jfr. Vedlagt ROS analyse og Skredrapport. Dersom området skal brukast til klasse S2, må tiltak gjennomførast i følgje skredrapport. Bygningane skal berre væra til bruk i sikkerheitsklasse S1 Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 NÆRINGSVIRKSOMHEIT Området skal nyttast til kontor og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 4,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 7,0 m 3. Grønt og turområde 3.1 VEGETASJONSKJERM Området skal ligge som eit grønt belte, med dempande vegetasjon. I området kan det plasserast støy og rasvollar. 3.2 TUROMRÅDE Området er ein del av ein turveg og skal framstå som ein turveg. 15

17 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6 Vedlegg Plankart Brugrand Innkomne merknader ROS analyse Brugrand Skredvurdering Brugrand 16

18 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Dag Endre Stedje , E-post: Oddgeir Aardal , E-post: fylkesmannen. no Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/ /421.4 Dykkar referanse Meto Pro AS 6888 BORGUND Fråsegn tiloppstartvarsel for arbeid med privat reguleringsplan for gbnr. 9/10, 21 og 26 på Brugrand i lærdal kommune yi viser til oversengiog dagse!ll Grunna ferieavvikling ~j.m,svareillo_ko etter fristen. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for industri og noko kombinert industri og bustad i samsvar med bruken i dag. Planområdet er 10,3 daa og er i gjeldande kommunedeiplan for E16 Tønjum - Ljøsne lagt ut som byggjeområde for industri. Tiltakshavaren ønskjer å byggje mei r på eigedomen for å få meir areal under tak, og for å lage støyskjerming. Natur og miljø Som kjent skal planomtalen blant anna gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn Uf. pbl. 4-2). Aktuelle tema her vil m.a. vere planen sine konsekvensar for m.a. nærmiljø/bustader (støy frå industriverksemd) og landskap. Når det gjeld planen sine verknader for naturmiljø går vi ut frå at mål og prinsippa i naturmangfaldlova, i den grad det er relevant, vert vurderte i planomtalen og lagde til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Vi konstaterer at det i planarbeidet skalleggjast vekt på universell utforming. I utgangspunktet bør ein unngå blanding av industri og bustader då dette i mange tilfelle fører til støykonfliktar. Vi går ut frå at det her er snakk om lett industri som ikkje gjev spesielle støyplager. Når det gjeld støy viser vi elles til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) frå Miljøverndepartementet, og til «Veileder til retningslinjene for behandling av støy i arealplaniegging» (TA-2115/2005). Beredskap og samfunnstryggleik Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at samfunnstryggleiken vert ivareteken i alle planar etter plan- og bygningslova. Det er som kjent krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging, jf. pbl Ved endring av eksisterande planar må ROS-analysen oppdaterast. For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Vi føreset at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Vi ser av planprogrammet at det er lagt opp til eit systematisk arbeid med ROS-analysen som femner om mange ulike hendingar og risikotilhøve, og at konsekvensane av klimaendringar også skal vurderast. t'\ovudkontor Njøsavegen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr Landbruksavdelinga Fjellvegen Førde Postboks Førde Telefon: Telefaks: E-post: fm Internett: WW\v. fylkesmannen.ilo/sf]

19 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/2 Landbruk Det aktuelle planområdet grensar til fulldyrka jordbruksareal mot sør og innmarksbeite mot nord. Vi vil difor oppmode om at det vert teke omsyn tillandbruksdrift som grensar opp til planområdet, t.d. ved at det vert lagt inn ei buffersone mot dyrka mark. Planomtalen skal elles gjere greie for ulike interesser og omsyn som kan bli råka av tiltaket, deriblant også landbruket. Så lenge tiltaket er i tråd med overordna plan, har vi elles ikkje avgjerande merknader til arealbruken. Med helsing ;:V,~~ 'J!!'eidi Sandvik seniorrådgjevar Kopi pr. e-post: Lærdal kommune Sogn og Fjordane fyikeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, V\ tmrk.s - ~ U6~Endre Sted~< seniorrådgjevar fe. \ pian- og samfunnsavdelinga kulturavdelinga

20 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Saksha nd sarnar/i nnva Isnr: Janne 01mheim Vår referanse: 2013/ Dykkar referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. 10, 21 og 26 i Lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med nok o bustad. I plankartet til kommun edelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trase vaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: fi rrna post Org.nr: Kontoradresse Skrivarvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon:

21 !!!! vassdrags- og. energidirektorat ftnoregs N V E Meto Pro as 6888 BORGUND Vår dato: 1 7 JULI 2013 Vår ref.: NVE rv/tes Arkiv: 323 Dykkar dato: Dykkar ref.: Trond ø. Einemo Sakshandsamar: Terje Systad Innspel til oppstart - Privat reguleringsplan GBnr 9/10, 21/26 Brugrand i Ljøsne - Lærdal kommune V i syner til Dykkar brev dagsett Saka gjeld oppstartsvarsel for arbeid med reguleringsplan for Brugrand i Ljøsne. Føremålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for industri med noko bustad i samsvar med bruken i dag. I planarbeidet er tryggleik mot skred ei aktuell problemstilling. l skrednett (www.skrednett.no) sine aktsemdkart er planområdet definert som potensielt fareområde for skred. Det betyr i første omgang at det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkleg fagleg kompetanse, og skredfarevurderinga må underleggast kontroll av sidemann eller uavhengig part. Det må definerast faresonegrenser i samsvar med tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK 10). Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen og synast som omsynssone Uf PBL 12-6) og ha tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik før utbygging kan finne stad. Dersom det er trong for sikringstiltak eller restriksjonar på arealbruk for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik rår vi til at det aktuelle området vert teke inn i planen. Med helsing regionsjef E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor 6801 Vangsveien Anton Region Postboks 2307 Naustdalsvn Kongens Region Vestre 7075 FØRDE HAMAR Jenssensgate NARVIK Sør Vest øst Nord TILLER Rosten 73 Midt-Norge 1B TØNSBERG

22 Vegavdeling Sogn og Fjordane Med helsing ~~~ Janne 0lmheim Kopi: Lærdal kommune, P.b. 83,6888 LÆRDAL

23 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Sakshandsamor /innvalsnr: Janne Ølmheim Vår referanse: 2013/ Dykkor referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. la, 21 og 26 i lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med noko bustad. I plank artet til kommunedelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trasevaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E 16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Skrivorvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: T"I"fn~<' 7R 0<; ~~ <;?

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl.

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. LIER KOMMUNE Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. Emne: Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Rapportnavn: Oppdragsgiver: KS: Detaljregulering av Ekeberg Risiko og Sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA FURUSET OG FURUSET IDRETTSPARK Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave/dato:

Detaljer