Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal"

Transkript

1 Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal

2 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar: Utarbeiding av reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Regulering av område, Brugrand Planomtale reguleringsplan for Brugrand Oskar Brugrand AS Dato: August 2014 Oppdrag nr: Utarbeida av: Trond Øyen Einemo Kontrollert av: Kjell Olav Cock Godkjent av: Dato Sak Varsel om oppstart Vedtak i Kommunestyret i Lærdal /13 Handsaming 1. gong Offentleg ettersyn Handsaming 2. gong 2

3 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Innhold 1 GENERELT Innleiing Bakgrunn Formål Avgrensing av planområdet Området eksisterande situasjon Gjeldande planar Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. 6 2 MEDVERKNAD OG FRAMDRIFT Varsel om oppstart Merknadsvurdering 6 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 6 Satens vegvesen 7 NVE Region Vest 7 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vurdering av merknadene Framdrift 7 3 PLANFRAMLEGGETS INNHALD Plankart Føremål Næringsvirksomheit Bustad/tjenesteyting Industri Vegetasjonskjerm Turveg Føresegner 9 4 VERKNADER AV PLANEN Gjeldande planar 9 3

4 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 4.2 Arealbruk og landskap Naboar og nærmiljø, barn og unge Trafikkforhold og støy Naturressursar Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Kulturminne og kulturmiljø Risiko og sårbarheit 12 5 FØRESEGNER 13 6 VEDLEGG

5 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1 GENERELT 1.1 Innleiing Som følgje av at gjeldande kommunedelplan setter krav om detaljreguleringa av gjeldande område, før søknader etter PBL 20 1, starta Meto Pro as opp planarbeidet for området gjennom oppstartsvedtak i kommunestyret Bakgrunn Meto Pro vart engasjert av Oskar Brugrand AS på gnr. 9 og bnr. 10,21 og 26, på vegne av grunneigar Odd Inge Brugrand, for å utarbeide detaljreguleringsplan for området i samsvar med dagens og framtidig bruk, samt gjeldande kommunedelplan. 1.3 Formål Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere området, og legge til rette for industri, samt noko kombinert næring og bustad i samsvar med dagens bruk. Tiltakshavar ønskjer å bygge meir på eigedomen for å få meir areal under tak, samt å skjerme visuelt støy frå naboar og forbipasserande. 1.4 Avgrensing av planområdet Planområdet omfattar følgjande eigedomar: Gnr 9 Bnr 26, Brugrand Området ligger på Ljøsne, langs E 16 i Lærdal kommune, 13,5 km aust for Lærdalsøyri, og er på 10,3 daa. Avgrensinga av området er i samsvar med Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne 1.5 Området eksisterande situasjon Området er naturleg avgrensa av turveg i nord og tilkomstveg til naboeigedom i sør. Nabogrense utgjere avgrensinga i øst og vest. Området er eigd av Odd Inge Brugrand, som eig og driv Oskar Brugrand AS, som har hatt base for sin entreprenørviksomheit her dei siste 30 åra. Heile området er tidlegare bearbeida og planert for føremålet. 5

6 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1.6 Gjeldande planar Området er i Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne satt av til næringsføremål Kommunedelplanen for E 16 Tønjum Ljøsne er i frå Vegtraseen for ny E 16 er av Miljøverndepartementet vedteken lagt i tunell forbi området. Utsnitt av kommundelplan for området (VV) Gjeldande reguleringsplanar i omådet (Sognekart) Det er ikkje tidlegare utarbeida reguleringsplan for området. 1.7 Gjeldande lover og forskrifter m/veiledninger m.m. Plan og bygningslova RPR for barn og unge Retningslinjer for støy i arealplanlegging Naturmangfaldlova m.fl. 2 Medverknad og framdrift 2.1 Varsel om oppstart Varsel om oppstart er kunngjort i Sogn Avis, samt på nettsidene til Lærdal kommune og Meto Pro as den Brev til aktuelle partar og grunneigarar blei send ut Frist for merknader vart sett til Merknadsvurdering Det er mottatt 3 merknader til planarbeidet. Alle tre er frå offentlige instansar. Merknadane gjeld: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttrykker bekymring for blanding av industri og bustader. Fylkesmannen avd landbruk oppmodar om at det blir teke omsyn til nærliggande landbruksdrift. 6

7 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Satens vegvesen varslar motsegn dersom planen blir gjennomført slik den ligg føre i planprogrammet. Dette på grunn av auke i tal bueiningar, og omsynet til mjuke trafikantar ved kryssing av E 16. Området vil ikkje endra bruk i forhold til eksisterande situasjon. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. NVE Region Vest gjer merksam på potensiell skredfare i området. Utredning som er gjort i forbindelse med vegtrasear for ny E 16. Eigen skredvurdering er utarbeida med omsyn på flom og ras, og er teke med i ROS analysen. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga, opplyser om ei likhelle som er plassert i området, og ber om at det blir satt av eir omsynssone rundt denne hella med ein radius på 6 m Vurdering av merknadene Planforslaget vidarefører bruken av området i dag. Det vil ikkje bli opna for fleire bueiningar i omsøkte plan. Denne blandinga industri og bustad i ein del av området, og har vore slik i fleire tiår. Grunneigar som eig og driver på området i dag, er maskinentreprenør, og ikkje nokon form for tung industri som gjev store støyplagar. Bortsett frå at eigar vil bygge meir lagerplass for å få meir utstyr under tak i vinterhalvåret, er denne aktiviteten planlagt skal fortsette som før. Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. Vedtak i Miljøverndepartementet med omsyn på traseval går på at dagens E 16 forbi området skal leggast i tunell. Som SVV peikar på er det ein fare for ulykker ved kryssing av veg( E 16) i området dersom ein legg opp til bustadbygging på eigedomen. Det er ikkje lagt opp til ytterligare bustadbygging på eigedommen. Bruken i dag er planlagt vidareført med ei eining i det regulerte området slik bruken er i dag. Skredvurdering er gjort av SVV/NGU tidlegare (1996). I tillegg er det utarbeida ei ny vurdering som er teken inn i det vidare arbeidet med ROS analysen(vedlegg) Det vart under ei registreing i 1995 lokaliset ei likhelle i området på eigedomen. Denne er i samarbeid med Fylkeskulturkontoret flytta nordover på andre sida av turvegen. Ei omsynsone på 6 m i radius vil sikre lokaliteten. Merknadane er i hovudsak imøtekomne. 2.3 Framdrift Reguleringsplanen blir lagt ut på høyring med merknadsfrist på 6 veker. Innkomne merknader etter høyringsperioden vil bli vurdert og eventuelt innarbeidd i planen. Vesentlege endringar som følgje av dette vil bli lagt fram for dei partar endringa vedkjem. Innkomne merknader og plandokument blir sendt kommunen for sluttbehandling. Kommunen kan truleg vedta planen i kommunestyret i næraste framtid, avhengig frekvens på politiske møter. 7

8 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 3 Planframleggets innhald Reguleringsplanen er utarbeida etter gjeldande rettningslinjer, med tilhøyrande føresegner. Føresegnene er utarbeida i tråd med gjeldande regelverk, og overståande planar. Planframlegget er ettersteva å finne ei form som ivaretek den eksiterande bruken av området, hensynet til omgivelsane, samtidig som den er tilpassa dagens lover og regelverk. 3.1 Plankart Det er utarbeida detaljert plankart over området som er på 10,3 daa. 3.2 Føremål Næringsvirksomheit Området gjeld del av eigedommen (ca. 2,7 daa) som er bebygd med kontorbygning i ei høgd i dag. Området er og tilkomst til resten av reguleringsområdet. Området vil og bestå av ein del veg/parkering opp mot virksomheita, samt lage ein buffer mot jordbruksarealet i sør. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Bustad/tjenesteyting Området gjeld del av eigedommen (ca. 0,9 daa) som er bebygd med ein bustad i to etasjer, med noko kontor og fellestenester i 1. høga. Deler av 1. høgda, samt heile 2. høgda i bygget er bygd og nytta som bustad. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA Industri Området gjeld den største del av eigedommen (ca. 5,9 daa). Denne delen av eigedommen er bebygd med ein verkstad, samt 3 lagerbygingar. Næringsvirksomheita på området er definert som lett industri. Verksemda er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. Utnyttingsgraden på denne delen av eigedommen er sett til 30 % BYA. 8

9 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Vegetasjonskjerm For å minimere visuell støy, skal det etablerast ein vegetasjonskjerm på 4,0 m rundt området i nord, aust og delvis i sør. Det er avsett 0,7 daa til dette i planen Turveg Det går ein turveg i nord for det regulerte området. Denne vil bli vidareført i sin heilheit. Det er avsett 0,1 daa til dette innanfor planramma Føresegner Det er utarbeida eigne føresegner til planen og desse følgjer som vedlegg 2. Føresegnene er i tråd med føresegene i overliggande planverk; Kommunedelplan. 4 Verknader av planen 4.1 Gjeldande planar Reguleringa er i tråd med gjeldande kommunedelplan. Området er tidlegare vel utgreia gjennom tiår med vegplanlegging gjennom dalen. Reguleringa vil ikkje føre til endringar i andre planar. Føremålsendringa vil oppdatere planverket til dagens bruk. 4.2 Arealbruk og landskap Det meste av arealet i Lærdal kommune er landbruks, natur og friluftsområde. Dette ut i frå topografiske tilhøve og landbruk som ei viktig næring. Landbruket med jord og skog har mange kvalitetar knytte til seg, alt frå forming av kulturlandskap til å inneha viktige friluftsområde. Jordvern og matvaresikkerheit er og sentrale begrep i denne samanhengen. Ein miljøvenleg og kvalitetsmessig utvikling heng godt saman med landbruket, der jordvern, utbygging, grønstruktur, skogbruk og friluftsområde har både samanfallande og motstridande interesse. Området som denne reguleringa berører er ikkje ei strid med ovannemnte interesser. Utsnitt frå Fylkesatlas over Kulturminner og kjerneområde landbruk(raud) 9

10 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Det er i planen lagt vekt på at skillet mellom næringsareal i sør og landbruksareal D1(iflg Kommunedelplan) er adskilt med ein tilkomstveg som går til landbrukseigedommen og naboeigedommen. Arealet lengst sør på eigedommen er planlagt til kontor for bedrifta, og vil ikkje være til hinder for å utøve landbruksverksemd på dette fulldyrka arealet. 4.3 Naboar og nærmiljø, barn og unge Det vil som følgje av reguleringa og påfølgjande arbeid bli opparbeida en vegetasjonsskjerm som vist på plankart. Planlagt kladtlager vil og gje ei skjerming av både viuell og fysisk støy. Dette vil virke positivt som visuelle og fysiske skiller mellom regulert område og omkringliggende område. Dette vil betre omsynet til friluftsliv, nærmiljøet, barn og unge samt turvegen i nord vil bli skjerma frå visuell støy. Det vil utover dette ikkje skje vesentlige endingar i området som følgje av reguleringsarbeidet. Det vil så langt det let seg gjere leggast til rette for universell utforming på tilgjengelige uteområde i planområdet. 4.4 Trafikkforhold og støy Reguleringa vil ikkje føre til endringar i forhold til trafikk og støy. Eigedommen vil ha same tilkomst frå dagens E 16 som den har frå før reguleringa, og det er ikkje planlagt eller lagt opp til tiltak på eigedommen som er i konflikt med gjeldande trafikkavvikling eller støyforhold. Næringsvirksomheita på området vil ikkje medføre støymessige plager for bebuarar eller naboar i området. Virsomheita er maskinentreprenør, og området vil for det meste bli brukt til å mellom og vinterlagre utstyr som ikkje er i drift ute på anleggsplass. Verkstadbygget vil bli brukt som tidlegare. 4.5 Naturressursar Området er allereie utbygd, så reguleringsendringa vil ikkje føre til opning for, eller bandlegging av naturressursar. Utover moreneavsetningar som elles i området, er det er ikkje lokaliset nokon kjende naturressursar i området. 4.6 Naturmangfald, naturmiljø og friluftsliv Området er kjend gjennom databasane Kunnskapen om området er elles godt kjend gjennom gjeldande konsekvensutgreiing og kommunedelplan for E 16, utført av Statens Vegvesen. Reguleringsendringa vil ikkje føre til endringar i forhold til naturmiljø og friluftsliv, da området allereie er nedbygd. Det er tilrettelagt for til turstiar og LNF område som før nord for området. I høve naturmangfaldlova er området allereie utbygd, og det nye formålet (næring/bustad) ikkje er av forurensande art(lett industri/maskinentreprenør), vil reguleringa ikkje ha nokon konsekvens på miljø og omgivelsar når det gjeld Arealformål. Det er ikkje kjende førekomstar av raudlisteartar eller registrerte utvalde naturtypar. Kunnskapsgrunnlaget jf naturmangfaldlova 8 er vurdert som god for å vurdera denne sak, og føre var prinsippet 9 vert difor tillagt liten vekt. Som følgje av at området ikkje berører eller ligg direkte opp mot verken grønt struktur, sjø, vassdrag, strandsone, lanbruk, natur og friluftsområde, ser forslagstillar ikkje noko fare for naturmangfaldet. Det er ikkje landskapsverdiar som vert påverka av planen og nybygg i området er vurdert til å vera akseptabel for den samla belastninga av området jf. 10 i naturmangfaldlova. 10

11 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Reguleringsendringa vil ikkje føre til nokon forringing av miljø, og 11 i naturmangfaldlova er difor ikkje vurdert i denne saka. Tiltaka som reguleringsendringa opnar for er vurdert til å vera miljøforsvarleg jf Kulturminne og kulturmiljø Utsnitt frå Naturbase Innsyn, Miljødirektoratet. Det vart gjort arkeologisk registreringsarbeid i området i Det vart då oppdaga ei likhelle (lokalitet 68) i området, samt ei gravrøys (lokalitet 67) nord for området. Det er gjort eit nært samarbeid med Kulturavdelinga hjå Fylkeskommunen med dette funnet, slik at den aktuelle likhella som var lokalisert på eigedommen, er no flytta rett nord for turstien som grensar opp mot området. Ny markering og omsynssone er innarbeida i planen. Reguleringsplanen vil gje dei involverte dei ytre rammene for å kunne behalde dei gode bustad og opphaldsromma som allereie eksisterar i området. Bygnings og kulturmiljø blir godt ivareteke gjennom dei nye planane, da rammene er vidareførte i forhold til eksisterande retningslinjer og 11

12 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand planverk. Det vil ikkje være vesentleg verknader av planarbeidet i planområdet sett opp i mot kva situasjonen var før reguleringa. 4.8 Risiko og sårbarheit Det er utarbeid ein eigen ROS analyse for reguleringsområdet. Utdrag av konklusjon: Reguleringa i seg sjølv medfører få, om nokon, endringar for omgjevnadane. Situasjonen før og etter reguleringsendringa vil forbli den same. Analysen viser at det er ingen aktuelle hendingar som medfører nemneverdig risiko. 12

13 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 5 Føresegner Reguleringsplan for Brugrand, Ljøsne, 6887 Lærdal Planid.: 1422 Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg ettersyn Sogn Avis, rådhuset og biblioteket 2. gangs handsaming Formannskapet Godkjenning Kommunestyret Kunngjering Sogn Avis Dato Sak 6888 Borgund August

14 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 1. Generelt Føresegnene er knytte til plankart, teikn A 101 Reguleringsplan for Næringsområde, Brugrand Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innanfor denne begrensingslinja skal bebyggelsen plasserast som vist på planen. Arealet innanfor grenselina er regulert til: Kombinert føremål Bustad/tenesteyting Industriføremål Industriføremål begrensa til sikkerheitsklasse S1 Næringsføremål Vegetasjonskjerm Turveg Omsynssoner Kommunen kan i samband med byggesøknader, krevja framlagt detaljframstilling plassering, situasjonsplan, tilkomst, VA og biloppstillingsplassar m.m. Med kommunen sitt samtykke kan ein byggja heilt til nabogrensa. Eksisterande vegetasjon skal takast vare på i størst mogleg grad. Bygningar, gjerde, murar og andre konstruksjonar og anlegg skal haldast i slik stand at dei ikkje verkar skjemmande i seg sjølv eller i høve omgjevnadane. Nybygg skal til ei kvar tid tilpassast i det bygningsmiljøet som er frå før. Bygningskroppane skal ha ei utforming som i formspråk og målestokk er i pakt med eksisterande bebyggelse. Materialbruk og fargesetting på ytterflatene skal vera i samsvar med naturtilhøva og styrka heilskapen i bygningsmiljøet og omgjevnadane. 2. Byggeområde 2.1OMRÅDE FOR KOMBINERT FØREMÅL BUSTAD/TENESTEYTING: B/T Området skal nyttast til tenesteyting og bustadføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 6,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 9,0 m 2.2 OMRÅDE FOR INDUSTRI: I 1 Området skal nyttast til lett industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. 14

15 X= ,069 Y= , m TEGNFORKLARING PBL 12 REGULERINGSPLAN T Areal: 105 m2 Planens Begrensing Formålsgrenser Byggegrense Planlagt Varmtlager Eksisterande Drivstoff/Vask Planlagt parkering Planlagt kaldtlager Planlagt parkering Planlagt Bebyggelse Eksisterande Bebyggelse I 2 35 % BYA Areal: m2 B/T I 1 I 2 NA Kombinert føremål Bustad/tjenesteyting Industriføremål Industriføremål Begrensa til S1 Næringsføremål Eksisterande Lager T V Vegetasjonsskjerm Turveg Omsynssone Skred I 1 35 % BYA Areal: m2 Omsynssone kultur Eksisterande Lager Eksisterande verkstad Planlagt parkering Eksisterande Kontor/Bustad N Kilde: Infoland Dato: Fil: WM Kvalitet: FKB - A Grunnlag: UTM EUREF 89 sone 32 Planlagt parkering B/T 30 % BYA Areal: 878 m2 V Areal: 696 m2 Planlagt parkering Eksisterande Kontor Revisjon Dato Saksnr. Signatur NA 30 % BYA Areal: m2 Planlagt parkering Brugrand, 6887 Lærdal Reguleringsplan for Næringsområde, Oskar Brugrand as Målestokk: 1:500 Kartblad: Forslagstiller: Dato: Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven Kunngjøring av oppstart av arbeidet 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig høring 2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak Dato Saksnr. Signatur /13 ML Oskar Brugrand as Plan utarbeidet av: Saksbehandler TØE Tegningsnr. A-101

16 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 OMRÅDE FOR INDUSTRI BEGRENSA TIL SIKKERHEITSKLASSE S1: I 2 Området skal nyttast til lagring av utstyr til industri og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. Bygningar og anlegg på dette området kan ikkje ha varig opphald utan at tiltak mot skred blir gjennomført, jfr. Vedlagt ROS analyse og Skredrapport. Dersom området skal brukast til klasse S2, må tiltak gjennomførast i følgje skredrapport. Bygningane skal berre væra til bruk i sikkerheitsklasse S1 Bygningane skal ha saltak eller pulttak(ved pulttak vil øverste gesims vera lik mønehøgde) BYA skal maksimalt vera 35% for området Gesimshøgda skal ikkje overstige 7,5 m Hønehøgda skal ikkje overstige 10,5 m 2.3 NÆRINGSVIRKSOMHEIT Området skal nyttast til kontor og næringsføremål, med tilhøyrande anlegg og bygningar. BYA skal maksimalt vera 30% for området Bygningane skal ikkje ha meir enn 2 etasjar Gesimshøgda skal ikkje overstige 4,0 m Hønehøgda skal ikkje overstige 7,0 m 3. Grønt og turområde 3.1 VEGETASJONSKJERM Området skal ligge som eit grønt belte, med dempande vegetasjon. I området kan det plasserast støy og rasvollar. 3.2 TUROMRÅDE Området er ein del av ein turveg og skal framstå som ein turveg. 15

17 Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6 Vedlegg Plankart Brugrand Innkomne merknader ROS analyse Brugrand Skredvurdering Brugrand 16

18 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Dag Endre Stedje , E-post: Oddgeir Aardal , E-post: fylkesmannen. no Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/ /421.4 Dykkar referanse Meto Pro AS 6888 BORGUND Fråsegn tiloppstartvarsel for arbeid med privat reguleringsplan for gbnr. 9/10, 21 og 26 på Brugrand i lærdal kommune yi viser til oversengiog dagse!ll Grunna ferieavvikling ~j.m,svareillo_ko etter fristen. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for industri og noko kombinert industri og bustad i samsvar med bruken i dag. Planområdet er 10,3 daa og er i gjeldande kommunedeiplan for E16 Tønjum - Ljøsne lagt ut som byggjeområde for industri. Tiltakshavaren ønskjer å byggje mei r på eigedomen for å få meir areal under tak, og for å lage støyskjerming. Natur og miljø Som kjent skal planomtalen blant anna gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn Uf. pbl. 4-2). Aktuelle tema her vil m.a. vere planen sine konsekvensar for m.a. nærmiljø/bustader (støy frå industriverksemd) og landskap. Når det gjeld planen sine verknader for naturmiljø går vi ut frå at mål og prinsippa i naturmangfaldlova, i den grad det er relevant, vert vurderte i planomtalen og lagde til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Vi konstaterer at det i planarbeidet skalleggjast vekt på universell utforming. I utgangspunktet bør ein unngå blanding av industri og bustader då dette i mange tilfelle fører til støykonfliktar. Vi går ut frå at det her er snakk om lett industri som ikkje gjev spesielle støyplager. Når det gjeld støy viser vi elles til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) frå Miljøverndepartementet, og til «Veileder til retningslinjene for behandling av støy i arealplaniegging» (TA-2115/2005). Beredskap og samfunnstryggleik Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at samfunnstryggleiken vert ivareteken i alle planar etter plan- og bygningslova. Det er som kjent krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging, jf. pbl Ved endring av eksisterande planar må ROS-analysen oppdaterast. For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Vi føreset at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Vi ser av planprogrammet at det er lagt opp til eit systematisk arbeid med ROS-analysen som femner om mange ulike hendingar og risikotilhøve, og at konsekvensane av klimaendringar også skal vurderast. t'\ovudkontor Njøsavegen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr Landbruksavdelinga Fjellvegen Førde Postboks Førde Telefon: Telefaks: E-post: fm Internett: WW\v. fylkesmannen.ilo/sf]

19 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/2 Landbruk Det aktuelle planområdet grensar til fulldyrka jordbruksareal mot sør og innmarksbeite mot nord. Vi vil difor oppmode om at det vert teke omsyn tillandbruksdrift som grensar opp til planområdet, t.d. ved at det vert lagt inn ei buffersone mot dyrka mark. Planomtalen skal elles gjere greie for ulike interesser og omsyn som kan bli råka av tiltaket, deriblant også landbruket. Så lenge tiltaket er i tråd med overordna plan, har vi elles ikkje avgjerande merknader til arealbruken. Med helsing ;:V,~~ 'J!!'eidi Sandvik seniorrådgjevar Kopi pr. e-post: Lærdal kommune Sogn og Fjordane fyikeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, V\ tmrk.s - ~ U6~Endre Sted~< seniorrådgjevar fe. \ pian- og samfunnsavdelinga kulturavdelinga

20 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Saksha nd sarnar/i nnva Isnr: Janne 01mheim Vår referanse: 2013/ Dykkar referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. 10, 21 og 26 i Lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med nok o bustad. I plankartet til kommun edelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trase vaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: fi rrna post Org.nr: Kontoradresse Skrivarvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon:

21 !!!! vassdrags- og. energidirektorat ftnoregs N V E Meto Pro as 6888 BORGUND Vår dato: 1 7 JULI 2013 Vår ref.: NVE rv/tes Arkiv: 323 Dykkar dato: Dykkar ref.: Trond ø. Einemo Sakshandsamar: Terje Systad Innspel til oppstart - Privat reguleringsplan GBnr 9/10, 21/26 Brugrand i Ljøsne - Lærdal kommune V i syner til Dykkar brev dagsett Saka gjeld oppstartsvarsel for arbeid med reguleringsplan for Brugrand i Ljøsne. Føremålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for industri med noko bustad i samsvar med bruken i dag. I planarbeidet er tryggleik mot skred ei aktuell problemstilling. l skrednett (www.skrednett.no) sine aktsemdkart er planområdet definert som potensielt fareområde for skred. Det betyr i første omgang at det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkleg fagleg kompetanse, og skredfarevurderinga må underleggast kontroll av sidemann eller uavhengig part. Det må definerast faresonegrenser i samsvar med tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK 10). Eventuelle fareområde må innarbeidast i planen og synast som omsynssone Uf PBL 12-6) og ha tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik før utbygging kan finne stad. Dersom det er trong for sikringstiltak eller restriksjonar på arealbruk for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik rår vi til at det aktuelle området vert teke inn i planen. Med helsing regionsjef E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor 6801 Vangsveien Anton Region Postboks 2307 Naustdalsvn Kongens Region Vestre 7075 FØRDE HAMAR Jenssensgate NARVIK Sør Vest øst Nord TILLER Rosten 73 Midt-Norge 1B TØNSBERG

22 Vegavdeling Sogn og Fjordane Med helsing ~~~ Janne 0lmheim Kopi: Lærdal kommune, P.b. 83,6888 LÆRDAL

23 Statens vegvesen Meto Pro AS 6888 BORGUND D Behandlande Region vest eining: Sakshandsamor /innvalsnr: Janne Ølmheim Vår referanse: 2013/ Dykkor referanse: Trond Einemo Vår dato: u Uttale - reguleringsplan for Brugrand - gnr. 9 bnr. la, 21 og 26 i lærdal kommune - Oppstart av planarbeid Vi viser til brev datert 11. juli Saka gjeld oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for Brugrand, Ljøsne i Lærdal kommune. Det skal i reguleringsplanen leggjast til rette for industri, kombinert med noko bustad. I plank artet til kommunedelplan E16 Tønjum - Ljøsne er det aktuelle området avsett til næringsareal, og den seier ikkje noko om bustad. Traseval for ny E 16 er ikkje avklara, og er til handsaming hos Miljøverndepartementet. Vi ber om at de avventar vidare arbeid med planen dersom de ynskjer å ha bustadførernål med i planen. Vi vil komme med motsegn dersom de går vidare med planen slik den føreligg i planprogrammet. Det er greitt for oss at de arbeidar vidare med eit alternativ som samsvarar med føresegnene, det vil si industriførernål. Dersom de vil gå vidare med planen de no har lagt fram, etter handsaminga i Miljøverndepartementet, vil vi be dykk om ei vurdering av hendingar i høve trafikktryggleik sett opp i mot auke i tal bueiningar/ tilkomst/mjuke trafikantar/kollektiv osv. Vi vil og gjere merksam på at dersom trasevaiet t.d. vert tunnel, er vi likevel skeptisk til bustadførernål, fordi det førebels er usikkert når det eventuelt vert løyvd midlar til ny E16. Bakgrunnen for at vi er skeptisk til bustadbygging innafor planområdet, er trafikktryggleiken til mjuke trafikantar, ved kryssing av eksisterande E 16 mot skule og eksisterande bustadområde på andre sida av E 16. Postadresse Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Skrivorvegen 3, Tinghus III 6863 LEIKANGER Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: T"I"fn~<' 7R 0<; ~~ <;?

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet 1. Forslag til planbestemmelser Side 1 2. Plankart A1 Side 3 3. Tekniske vegtegninger A1 Side 4 a. B02 Oversiktstegning Side 4 b. C01 Plan og profil. Profilnummer

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer