Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan"

Transkript

1 Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

2

3 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING METODE KORT SITUASJONSBESKRIVELSE Tidligere vurderinger av risiko og sårbarhet UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK... 9 Side 3 av 16

4 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNLEDNING Hjellnes Consult as er engasjert av Bulk Eiendom AS for å utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med utarbeidelse av ny detaljreguleringsplan for Fugleåsen næringsområde i Ski kommune. Reguleringsplanen omfatter også prosjektering av ny atkomstvei til næringsområdet med tilkobling til fylkesveinettet. Risiko og sårbarhetsanalysen er en del av det igangsatte planarbeidet for området, som har til hensikt å legge til rette for etablering av byggeområder for lagerhold, logistikk, distribusjon og lett industri. Planområdet befinner seg ved Fugleåsen ved Langhus i Ski kommune. Planområdet grenser mot Vevelstadveien i vest og nordvest, marka i nordøst og annen grønnstruktur med nærliggende boligområder i sør og sørøst. Side 4 av 16

5 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as 1 METODE En risiko og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper; Et mål for verdi (konsekvens) Et mål for sannsynlighet Sårbarhet er en manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til skade. Analysen er gjennomført i henhold til anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og i henhold til standard prosedyre for risiko og sårbarhetsanalyser. Mulige uønskede hendelser er gruppert i følgende hovedemner: Naturgitte forhold Miljø Infrastruktur Omgivelser Ulovlig virksomhet Trafikale forhold Det er kun gjort vurderinger av forhold eller tema som ansees som relevante. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser er delt inn i: Svært sannsynlig (4) Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. Sannsynlig (3) Kan skje av og til; periodisk hendelse. Lite sannsynlig (2) Kan skje; ikke sannsynlig. Usannsynlig (1) Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i: Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskader. Mindre alvorlig (2) Få/små person eller miljøskader. Alvorlig (3) Alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader. Svært alvorlig (4) Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader. Risikoprofil for kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1. Side 5 av 16

6 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Tabell 1: Risikoprofil Konsekvens Sannsynlighet 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Lav Middels Høy Akseptabel risiko avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Uakseptabel risiko avbøtende tiltak er nødvendig. Side 6 av 16

7 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as 2 KORT SITUASJONSBESKRIVELSE Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et planforslag som legger til rette for utvikling av området til næringsformål (industri og lagervirksomhet) med tilhørende kontorvirksomhet, i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). I tillegg vil angitte naturområder sikres. Planområdet befinner seg ved Fugleåsen ved Langhus i Ski kommune. Planområdet grenser mot Vevelstadveien i vest og nordvest, marka i nordøst og annen grønnstruktur med nærliggende boligområder i sør og sørøst. Planområdet er omtalt som felt Q4 i kommuneplanens arealdel og er totalt på ca. 500 mål, hvorav ca. 304 mål er avsatt til byggeområder. Figur 1 viser planområdet. Figur 1: Planområdet på bakgrunn i basis kartgrunnlag (grunnlag hentet fra ski.kommune.no). Side 7 av 16

8 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Reguleringsplanen omfatter også prosjektering av ny atkomstvei til næringsområdet med tilkobling til fylkesveinettet. Tilkoblingen er valgt løst som ny rundkjøring i Assurdiagonalen kryss med Vevelstadveien. Atkomstveien vil bli privat atkomstvei. Eksisterende skiløype gjennom planområdet beholdes. Denne krysser ny atkomstvei i kulvert under. Gang og sykkelveier med skiløyper skal overtas av Ski kommune som offentlige anlegg. Dagens arealbruk innenfor planområdet er i all hovedsak skogområder. Området benyttes også til friluftsformål, og det er tilrettelagt for dette med turveier og skiløyper. Krysset Vevelstadveien/ Assurdiagonalen er naturligvis et trafikkområde. Majoriteten av planområdet er tett skogbevokst, og Ski kommune driver skogbruk innenfor planområdet. Utbyggingen av planområdet vil berøre en meget triviell naturtype, og lokaliteten fremheves på ingen måte som verken naturtype eller vegetasjonstype. Ski kommune har tidligere gjennomført vilt og naturtypekartlegging. Det er tidligere vurdert av planmyndigheten som at disse registreringene ikke gir spesielle føringer for planarbeider innenfor planområdet. Det antas at grunnen i direkte tilknytning til veianlegget kan være noe forurenset, som i hovedsak skyldes avrenning fra eksisterende veianlegg. Resterende deler av planområdet er jomfruelig mark og antas ikke å være forurenset. Planområdet drenerer til Vevelstadbekken som nedstrøms berører viktige friluftsområder ved Tussetjern, regulert naturvernområde ved Slorene og drikkevannskilden Gjersjøen. Det er ikke registrert nyere tids kulturminner i eller i nærheten av planområdet. Selve planområdet og tilgrensende områder er mye benyttet til uorganiserte friluftsaktiviteter, spesielt som atkomst til Sørmarka både sommer og vintertid. 2.1 Tidligere vurderinger av risiko og sårbarhet Ski kommune har utarbeidet en samlet risiko og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. I denne fremkommer ikke forhold som gir spesielle føringer for planarbeidet for Fugleåsen næringsområde. Området er ikke utsatt for sannsynlige naturkatastrofer, og ligger ikke i umiddelbar nærhet til spesielt sårbar infrastruktur. Krav til utbedring av kryss hvor atkomstvei til byggeområdet skal anlegges, samt ny gang/sykkelvei, skal begrense risikoen for trafikkulykker som følge av økt trafikk generert av nye virksomheter. Side 8 av 16

9 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as 3 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Mulige uønskede hendelser og risikovurdering er vurdert og sammenfattet i tabellen på de neste sidene. Forslag til risikoreduserende tiltak er gitt der uønskede hendelser er vurdert som aktuelle, og risikofaktor er vurdert som middels (gul farge) eller høy (rød farge). Side 9 av 16

10 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Risiko og sårbarhetsanalyse for planforslag Indikatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) Nr. 1 NATURGITTE FORHOLD Uønsket hendelse Aktuelt Ja Nei S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak 1.1 Er området utsatt for snø eller steinskred? X Mulighet for ras av steinmasser fra gjenstående bergkontur. 1.2 Er det fare for utglidning/ras (er området geoteknisk ustabilt)? X I praktisk talt hele området er det bart fjell eller sparsomt løsmassedekke. Det er også myr i deler av planområdet. Det er ikke registrert noen type skred i området. 1.3 Er området utsatt for flom/oversvømmelse? X Selve planområdet er ikke utsatt for flom/oversvømmelse. Derimot kan området nedstrøms utsettes for oversvømmelse ved store vannføringer. 1.4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? X Selve planområdet er ikke utsatt for flom. Derimot kan området nedstrøms utsettes for oversvømmelse ved store vannføringer, dvs. hvis lukket bekkeløsning til Tussetjernet ikke klarer å håndtere vannmengdene. Bergkontur sikres med bolter, nett og sprøytebetong i nødvendig utstrekning. Skjæring sømborres. Voll og fanggrøft ved fot av fjellskjæring. Det reguleres bestemmelser om fordrøyning av overvann og etablering av tiltak som sikrer kvalitet på overvann. Det reguleres videre krav om miljøoppfølgingsprogram, som skal behandle risiko for negativ påvirkning av vannresurser i bygge og anleggsfasen. Det reguleres bestemmelser om fordrøyning av overvann og etablering av tiltak som sikrer kvalitet på overvann. Det reguleres videre krav om miljøoppfølgingsprogram, som skal behandle risiko for negativ påvirkning av vannresurser i bygge og anleggsfasen. Side 10 av 16

11 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Nr. Uønsket hendelse Aktuelt Ja Nei S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak 1.5 Er det radon i grunnen? X Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1kartlegging av radon i inneluft i Ski kommune. Planområdet ligger i et område som klassifiseres med middels høy sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner, da mellom 5 % og 20 % av målingene er over tiltaksnivået (200 Bq/m 3 ). 1.6 Ekstremvær/klimautfordringer. X Forventede klimaendringer kan gi mer intense regnskyll som jordsmonnet ikke klarer å absorbere. Store vannmengder kan samle seg på overflaten, evt. finne nye veier. Ekstreme snømengder kan også forekomme. 2 MILJØ Bygningsmessige tiltak mot radon i kontorlokaler utføres iht. lokal vurdering. Det etableres en bestemmelse som sikrer ivaretakelse av dette forholdet. Bygningsmessige tiltak iht. gjeldende krav for snølast, vind, etc. skal være tilstrekkelig for å møte en eventuell ekstremsituasjon. Beredskap for måking ved ekstremt snøfall. Fordrøyning av overflatevann på egen tomt, plan for håndtering av overvann. 2.1 Forurensninger i grunnen. X Planområdets byggeområde er ubebygd og jomfruelig, og det er ingen mistanker om forurensninger i grunnen. Det antas dog at grunnen i direkte tilknytning til veianlegget kan være noe forurenset, som i hovedsak skyldes avrenning fra eksisterende veianlegg. 2.2 Luftforurensning. X Planområdet vil etter utbygging ha et luftforurensningsnivå som ligger godt under gjeldende grenseverdier som er Nye nasjonale mål, jfr. luftforurensningsrapport utarbeidet av COWI vedlagt planforslaget. Side 11 av 16

12 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Nr. Uønsket hendelse Aktuelt Ja Nei S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak 2.3 Forurensning av drikkevann. X Drikkevann til Ski kommune kommer i hovedsak (90 %) fra Skullerud vannrenseanlegg som har sin råvannskilde fra Elvåga i Østmarka, men også noe fra Gjersjøen (drikkevannskilde i Oppegård kommune). 2.4 Trafikkstøy. X Den planlagte utviklingen av planområdet vil ikke medføre støybelastning på følsomme områder som krever tiltak, jfr. støyvurderingsrapport utarbeidet av COWI vedlagt planforslaget. 3 INFRASTRUKTUR 3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området: Det vil bli iverksatt tiltak for behandling av overvann, slik at avrenning fra planområdet og vei ikke forringer vannkvaliteten nedstrøms hendelser på veg? X Dagens tkryss i Vevelstadveien/ Assurdiagonalen vil bli erstattet med ny rundkjøring som vil bedre trafikkavviklingen. Det er ikke kjent at det har skjedd alvorlige ulykker i dette området siste 10 år hendelser på jernbane? X Jernbanen ligger i god avstand vest for planområdet hendelser på Tbane? X Ikke aktuell problemstilling. Side 12 av 16

13 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Nr. Uønsket hendelse 3.2 Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Aktuelt Ja Nei 3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak X Utbygging kan føre til endret vannføring i bekk nedstrøms. Det reguleres bestemmelser om fordrøyning av overvann og etablering av tiltak som sikrer kvalitet på overvann. Det reguleres videre krav om miljøoppfølgingsprogram, som skal behandle risiko for negativ påvirkning av vannresurser i bygge og anleggsfasen elektrisitet (kraftlinjer)? X Bortfall vil kunne medføre ulemper for driften av bygninger, men ikke kritisk for mennesker eller miljø teletjenester? X Bortfall vil kunne medføre ulemper for driften av bygninger, men ikke kritisk for mennesker eller miljø vannforsyning? X Bortfall vil kunne medføre ulemper for driften av bygninger, men ikke kritisk for mennesker eller miljø renovasjon/spillvann? X Bortfall vil kunne medføre ulemper for driften av bygninger, men ikke kritisk for mennesker eller miljø kollektivtransport? X Vil ikke gi spesielle ulemper. 3.4 Påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer? X Ingen kraftlinjer som krysser planområdet der det skal utbygges med bygninger. Side 13 av 16

14 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Aktuelt Nr. S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak Uønsket hendelse Ja Nei 3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende innenfor området: til serviceanlegg/barnehage? X Nærmeste skoler og barnehager ligger ved Bøleråsen, syd for planområdet, som i minimal grad påvirkes av trafikk til og fra planområdet. Nye gang og sykkelveier innenfor planområdet vil bedre situasjonen for myke trafikkanter til busstopp/kollektive forbindelser? X Hoveddelen av veitrafikken i området er personbiltrafikk. Det er ingen kollektivforbindelse direkte til planområdet. Det vurderes at utbygging av planområdet påvirker bruk av 3.6 Er det tilfluktsrom på eller ved eiendommen som må hensyntas? kollektive forbindelser minimalt. X Det er ingen tilfluktsrom på eller ved planområdet. 3.7 Brannberedskap: omfatter området spesielt farlige anlegg? X Det er foreløpig usikkert om det skal lagres gass eller brennbare væsker i lagerbyggene. Hvis dette blir aktuelt, skal lagring og håndtering av dette tilfredsstille aktuelle lover og forskrifter har området utilstrekkelig brannvannsforsyning (mengde og trykk)? X Vurderes som god. Vil imidlertid bli fulgt opp i den videre planlegging og prosjektering av byggene. Side 14 av 16

15 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Nr. Uønsket hendelse Aktuelt Ja Nei S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? X Hovedatkomst til området blir via ny rundkjøring i Vevelstadveien/ Assurdiagonalen. I tillegg er det planlagt driftsavkjørsel ved krysset Vevelstadveien/Regnbueveien med atkomst til grøntområdene. Det vil også være mulig å komme til bygningene fra gang/sykkelvei i sør. 4 OMGIVELSER Bygningene utstyres med automatisk brannalarm og sprinkleranlegg. 4.1 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? X Ikke aktuell problemstilling. 4.2 Er det regulerte vassdrag i nærheten, som kan føre til varierende vannstand i elveløp? X Ikke aktuell problemstilling. 4.3 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? X Muligheter for fall fra nye skrenter som vil oppstå som følge av utsprenging av tomta. Ved nye skrenter som følge av utsprengning av tomta, vil det bli satt opp sikringstiltak som skal hindre personfall. 5 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 5.1 Sabotasje og terrorhandlinger? X Vurderes som ikke aktuell problemstilling. Side 15 av 16

16 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as Nr. 6 TRAFIKALE FORHOLD Uønsket hendelse Aktuelt Ja Nei S K R Kommentar Forslag til risikoreduserende tiltak 6.1 Trafikkbelastning? X Det vil bli en trafikkøkning i dagens tkryss i Vevelstadveien/ Assurdiagonalen som følge av utbygging av planområdet. 6.2 Mindre trafikkulykker/uhell? X Dagens tkryss i Vevelstadveien/ Assurdiagonalen vil bli erstattet med ny rundkjøring som vil bedre trafikkavviklingen. Nye gang og sykkelveier innenfor planområdet vil bedre situasjonen for myke trafikkanter, og begrense risikoen for ulykker. 6.3 Større trafikkulykker? X Dagens tkryss i Vevelstadveien/ Assurdiagonalen vil bli erstattet med ny rundkjøring som vil bedre trafikkavviklingen. Nye gang og sykkelveier innenfor planområdet vil bedre situasjonen for myke trafikkanter, og begrense risikoen for ulykker. 6.4 Ulykker ved transport av farlig gods? X Ny forskrift om landtransport av farlig gods ble fastsatt av DSB 1. april 09 og trådte i kraft 1. juli 09. Punktet ivaretas av stat/kommune. Ny rundkjøring er prosjektert for håndtering av økt trafikk fra planområdet (vil erstatte dagens tkryss). Prosjekteres iht. Statens vegvesens Håndbok 017 Veg og gateutforming, som ivaretar sikkerhetshensyn. Side 16 av 16

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer