Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: ,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²"

Transkript

1 Naustvegen 1 SVELGEN Naustvegen 1, 6723 SVELGEN Meklar Greta Halvorsen Tlf: / Prisant.: ,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²

2 Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve 10 Eigenerklæring 15 Takst 18 Reguleringsplan 26 Føresegner 27 Målebrev 36 Reguleringskart 38 Teiknforklaring 39 Kart 40 Energiattest 41 Lausøyre 43 Bustadlån 44 Bodskjema 45

3 6723 SVELGEN Naustvegen 1 Enderekkjehus på to plan Prisant.: ,- Oppdragsnr.: Matrikkel: Gnr. 38, bnr. 298 Kostnader: ,- Takst: ,- Bustadtype: Rekkehus Eigarform: Sjølveigartomt Byggjeår: 1958 P-rom/bta: 110/150 m² Tomt: 457 m² Tal rom: 4 Tal soverom: 3 Heimelshavar Svelgen Kraft AS Eigedomen ligg sentralt til i Svelgen, ca. 500 m frå sentrum og like ved idrettstadion, barnehage og ungdomsskule med svømmebaseng. Ligg nordaustvendt til med utsikt nord mot fjorden og Sande. Greta Halvorsen Eigedomsmeklar MNEF Kontakt: Telefon: Mobil: E-post: - 3 -

4 NAUSTVEGEN 1 Romsleg stove på hovudplan - 4 -

5 Kjøkken - 5 -

6 NAUSTVEGEN 1 Det er 3 soverom i bustaden, alle 3 på hovudplan

7 Badet er pussa opp i 2010/

8

9

10 Eigedom Naustvegen SVELGEN Innhald Enderekkjehus på to plan. Underetasje: vindfang, boder, matbod, tørkebod, vedbod, vaskekjellar, gang, bad, wc. Blindkjellar. Hovudplan: gang, 3 soverom, kjøkken, spisestove og stove med utgang til hage. Standard Bustaden er påkosta siste åra utvendig + nytt bad 2010/11 + sikringsskåp med automatsikringar og røyr i røyr system. Ein må pårekne oppussing av overflater elles i bustaden + kjøkkeninnreiing som er frå byggjeår. Badet har våtromsbelegg på golv og flisimiterte baderomsplater. Badekar og vask. Separat wc. Viser elles til takst vedlagt salsoppgåva. Kvitevarer Kvitevarene som er på kjøkkenet ved vising følgjer med i salet. Vaskemaskin og tørketrommel følgjer ikkje med i salet. Tuner til TV følgjer ikkje med, evt. Parabolantenne som er montert skal følgje med. Byggjemåte Bustaden er oppført i Grunn og fundament er betongsole på kultfylling til fjell. Golv på grunn er betong. Veggar mot grunn er 200 mm betongveggar + 50 mm ytong plate innvendig. Ytterveggar 1. etg: 100 mm isolert trestenderverk, vindsperre og utvendig kledning. Innvendig difusjonsperre og platekledning. Ny utvendig kledning i 2004/05. Nytt yttertak i 2005, saltak med tresperr, sutaksbord, papp, rekter, lekter og betongstein. Enkle vindauge i u. etg., 2-lags energivindauge i 1. etg - nye 2004/05. Terrassedør stove er ny Arealer og fordeling per etasje Primær-rom: 110 kvm, Bruksareal: 135 kvm, Bruttoareal: 150 kvm Alle rom er P-rom unnateke: boder, matbod, tørkebod, vedbod, vaskekjellar. BRA pr. etasje: 1.Etasje: 49 m2 2.Etasje: 86 m2 Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS Meklar har ikkje kontrollert areala. Tomt Areal: 457 m2 Eierform: Sjølveigartomt Opparbeidd enkel hage med grøntareal mot aust, sør og vest. Tilkomst Tilkomst frå offentleg veg. Parkering Ifølgje seljar høyrer det garasje til eigedomen. Garasjetomta har gnr. 38, bnr 297. Denne eigedomen er tinglyst på Elkem AS. Det føreligg ingen skriftleg avtale om bruksrett til garasja. Oppvarming Vedkamin i stove. Det er termostatstyrte varmekablar på bad og wc. Energimerking Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G Lokalitet Eigedomen ligg sentralt til i Svelgen, ca. 500 m frå sentrum og like ved idrettstadion, barnehage og ungdomsskule med svømmebaseng. Ligg nordaustvendt til med utsikt nord mot fjorden og Sande

11 Som kjøpar og seljar hjå Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS vil de få tilsendt bodjournalen etter at bod er akseptert. Det inneber at alle bod vil bli gjort kjent for partane etter aksept. Vi gjer merksam på at ingen bod kan ha akseptfrist før tidlegast kl. 12 første verkedag etter annonserte vising. Veg, vatn, avløp Offentleg. Beregnet totalkostnad kr ,- Prisantydning Kostnader: kr ,- Dokumentavgift (forutsatt salgssum: ,-) kr 194,- Panteattest kjøper kr 525,- Tingl.gebyr obligasjon kr 525,- Tingl.gebyr skjøte kr ,- Kostnader totalt kr ,- Totalpris inkl. kostnader NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning Kommunale avgifter Kr pr. år iflg takst. Likningsverdi Likningsverdi som primærbustad kr per ifølgje skatteetaten sin likningsverdikalkulator. Avvik kan førekomme. Ferdigattest Det føreligg ikkje ferdigattest eller bruksløyve frå Bremanger kommune. Konsesjon Eigedomen er ikkje konsesjonspliktig. Regulering Eigedomen ligg i område avsett til bustad. Det er godkjent reguleringsplan for byggjing av omsorgsenter på eigedomen mot nord/aust. Sjå vedlegg. I tillegg pågår det og planarbeid for område vestover, der eigedomen er involvert, ved at vegen i bakkant (sørsida), kan bli utvida. Dette vil kunne ta noko areal av gnr. 38, bnr Denne planen er ikkje vedtatt. Sjå vedlegg. Utleige Eigedomen kan i sin heilhet leigast ut til bustadføremål. Forsikring Eigedomen er forsikra av seljar. Kjøpar må teikne bygg og innbuforsikring frå og med overtakingsdato. Interessentar som ønskjer tilbod om forsikring kan kontakte meklar. Eigarskifteforsikring Bustaden er seld utan eigarskifteforsikring. HELP Bustadkjøparforsikring Meklar rår kjøparar av bustader til å teikne "Boligkjøperforsikring". Dette er ei rettshjelpforsikring som gir kjøpar profesjonell juridisk hjelp dersom det vert oppdaga feil eller manglar ved bustaden dei neste 5 åra. Forsikringa inkluderer skadetakst og har ingen eigendel. Forsikringa må teiknast seinast på kontraktsmøte. Sjå Finansiering Interessentar som ønskjer tilbod om finansiering i Sparebanken Sogn og Fjordane kan kontakte meklar. Bodgjeving Frå 1. januar 2014 tredde endringar i eigedomsmeklingsforskrifta 6-2 tredje punktum til. Dette inneber at reglane for bodgjeving vert endra for oppdrag inngått etter dette tidspunktet. Nedanfor finn du informasjon om framgangsmåten ved bodgjeving og bodgjevar sine rettar og plikter. Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke

12 Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen. Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga. Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar. Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta. Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva. Meglers provisjon og vederlag Seljar har ingått følgjande avtale om vederlag. Tilrettelegging kr 5.000,- Fast pris kr ,- Marknadspakke Kr ,- Oppgjersvederlag Kr.3900,- Spørjegebyr elektronisk grunnbok Kr.250,- Visingsvederlag Kr ,- I tillegg betalar seljar direkte utlegg. Overtaking Etter avtale med seljar. Seld "som den er" Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar. Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle: Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt. Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide. Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles. Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar

13 Boder i underetasjen

14 NAUSTVEGEN 1 Over: garasje

15 - 15 -

16 NAUSTVEGEN

17 - 17 -

18 NAUSTVEGEN 1 Verdi- og lånetakst over Naustvegen 1 A 6723 SVELGEN Gnr. 38 Bnr. 298 BREMANGER KOMMUNE Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Utført av: Ingeniør Johnny Østerbø MNTF Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Strandgt. 15. Boks. 214, 6901 Florø Tlf Mob Org.nr Oppdrag Befaringsdato:

19 Verdi- og lånetakst over Naustvegen 1 A 6723 SVELGEN Gnr. 38 Bnr. 298 BREMANGER KOMMUNE Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Oppdrag og forutsetninger Verdi- og lånetakst. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Sammenfattet beskrivelse BELIGGENHET: Eiendommen ligger ca 500 m fra Svelgen sentrum. Atkomst fra offentlig vei. Avstander er ca 150 m fra barnehage, ungdomsskole med svømmebasseng og idretshall og ca 50 m fra idrettsstadion. Ligger nordøstvendt med utsikt nord mot Sande og over fjorden. Barnevennlig strøk. OPPARBEIDELSE: Opparbeidet enkel hage med plen og litt hekk. Støpt trapp opp fra vei til oppgang på gress til inngang bolig u.etg. GJENSTÅENDE ARBEID: Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. PÅKOSTNINGER: Ref. under konstruksjoner og innvendige forhold, punkt SPESIELLE FORHOLD: Garasje i en rekke på 4 står på en egen tomt der Elkem As står som eier av grunnen. Gnr. 38 Bnr Attraktivt boligområde. Husets alder og vedlikeholdsmessige tilstand tilsier at det ved oppussing og ombygging vil kunne avdekkes skjulte feil og mangler. Kurant bolig med praktisk planløsning og god arealutnyttelse. Enkel standard over innredninger, overflater og utstyr. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Bruksendringer av boliger, og vår tids bruk av våtrom, er ofte mer belastende enn tidligere bruk. Bygningsmessige skader vil derfor ofte kunne oppstå, spesielt på våtrom. Det bør anmerkes at ved kjøp av bolighus, må en være forberedt på at de er bygget etter forskrifter og byggemetoder som gjalt i byggetiden, og som igjen vil si at de ikke alltid tilfredsstiller våre krav i dag. Rehabilitering av byggninger og bruksendringer, vil kunne utløse offentlige påbud. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht. Lov om avhending av fast eiendom," Avhendingslova", av Juli 1992, nr. 93. Det gjøres oppmerksom på at normal salgsverdi er det beløp takstmannen mener flere enn en er villig til å betale for en eiendom. Dette vil ikke nødvendigvis være det samme som maksimalt oppnåelig pris i markedet. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

20 NAUSTVEGEN 1 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Markeds- og låneverdi Beregning av markedsverdien er basert på de forhold som er nevnt i takstdokumentet når det gjelder beliggenhet og teknisk tilstand. Det er i takstverdien foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde, slitasje og utidsmessighet, samt forhold vedr. vedlikehold etc. registrert på befaringen. I fradraget inngår også normal avvik fra dagens byggeforskrifter. Eiendommen har god beliggenhet, og det bør være kurant å omsette eiendommen på grunn av beliggenhet. Den angitte markedsverdien er å anse som veiledende ved omsetning av eiendommen. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Florø, Ingeniør Johnny Østerbø MNTF Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Strandgt. 15. Boks. 214, 6901 Florø Tlf Mob Org.nr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

21 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Rekvirent Rekvirert av: Svelgen Kraft AS v/per Helge Eikeland Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Ingeniør Johnny Østerbø MNTF Takstmann - Greta Halvorsen - Lars Arvid Rebni Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Målebrev Dato Iflg. Norsk Eiendomsinformasjon. Tegninger Dato Forsikringsavtale Dato På mail. Kvitt. off. avgifter Dato På mail. EDR Dato Andre dok./kilder: Skjøte Dagbokført Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 38 Bnr. 298 Hjemmelshaver: Svelgen Kraft AS Tomt: Eiet tomt. Areal 457,6 m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Nei Offentlig Offentlig Offentlig Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Gjensidige. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi Premiebeløp: Kr Bygninger på eiendommen Eiet bolig i rekke. Byggeår: Anvendelse: Garasje i rekke. Byggeår: Anvendelse: Antatt av rekvirent Boligen er for tiden ubebodd I henhold til rekvirent. Garasjen er ikke i bruk. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

22 NAUSTVEGEN 1 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet bolig i rekke. - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Underetasje Vindfang, boder, matbod, tørkebod, vedbod, vaskekjeller, gang/trapperom., bad, wc. Blindkjeller med hull inn fra vaskekjeller. Arealene er hentet fra fremlagte tegninger og oppmåling på stedet. 1. etasje Gang/trapperom., 3 soverom, kjøkken, spisestue, stue. Sum bygning Eiet bolig i rekke. - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Vindfang, gang/trapperom., bad, wc Boder, matbod, tørkebod, vedbod, vaskekjeller 1. etasje Gang/trapperom., 3 soverom, kjøkken, spisestue, stue Garasje i rekke. - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Garasje. Arealene er beregnet ut ifra oppmåling på stedet. Sum bygning Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

23 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Garasje i rekke. - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Garasje KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Eiet bolig i rekke. Lokalisering Eiet bolig i rekke. Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Bolighus, bygget for 58 år siden, og forventet bygget etter datidens byggemetoder og forskrifter. 210 Grunn og fundamenter Betongsåle på kultfylling til fjell. 212 Drenering Den eldste dreneringen er snart 60 år og nåværende tekniske tilstand er ukjent. 221 Gulv på grunn Betong. 222 Vegger mot grunn 200mm betongvegger + 50 mm Ytong plate innvendig. 225 Yttervegger U.etg. : 200mm betongvegger + 50 mm Ytong plate innvendig. 1.etg. : 100mm isolert trestenderverk, vindsperre og utvendig kledning. Innvendig difusjonssperre og platekledning. Påkostninger: Ny utvendig kledning i 2004/ Takkonstruksjoner Saltak med tresperr, sutaksbord, papp, rekter, lekter og betongstein. Påkostninger: Nytt tak i Vinduer Enkle vindu i u.etg. 2-lags energivindu i 1.etg. Påkostninger: Nye vindu 1.etg. 2004/05 Vedlikehold ol: Vindu u.etg. har avvik og tiltak må påregnes. 235 Ytterdører og porter 1 stk. teak ytterdør med glass. 2 stk. standard terassedører med glass. Påkostninger: 1 stk. ny terassedør stue Vedlikehold ol: Teak ytterdør og terassedør til vaskekjeller må påregnes oppussing/utskifting. 244 Innvendige dører Innvendige malte dører u.etg. Innvendige Limbadører 1.etg. Vedlikehold ol: Dørene preges av alder og slitasje og oppussing må påregnes. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

24 NAUSTVEGEN 1 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister U.etg. : Våtromsbelegg på bad. Fliser på wc. Tregulv i bod (under trapp). Vinylbelegg i vindfang og en bod. Betong resten. 1.etg. : Vinylbelegg kjøkken. Lakkert tregulv på resten. Påkostninger: Nytt på bad i 2010/11. Vedlikehold ol: Avvik på belegg kjøkken, tiltak må påregnes. Generelt må det påregnes oppussing/påkostning de fleste overflater. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger U.etg. : Flisimiterte baderomsplater på bad. Malt panel i vindfang og gang/trapperom. Malt puss på wc og vaskekjeller. Panel og puss på resten. 1.etg. : Malte plater i gang. Tapet i stue. Malt på maskinpapir resten. Påkostninger: Nytt på bad i 2010/11. Vedlikehold ol: Det må påregnes noe oppussing/påkostning. 255 Overflater på innvendig himling U.etg. : Malt panel i vindfang og gang. Malt tak på wc og en bod. Agnes takessplater på bad. Malte plater vaskekjeller. Panel resten. 1.etg. : Panel i stue. Malte tak resten. 261 Trapper og ramper Malt tett trapp med lakkerte furutrinn. Vedlikehold ol: Noe preget av alder og slitasje. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Murt og pussa pipe. Heldekkende pipehatt over tak. 1 stk. vedkamin i stue. Påkostninger: Ny pipehatt i Fast inventar, generelt Innebygget plassbygget skap på alle soverom. 272 Kjøkkeninnredning Malt plassbygget kjøkken fra byggeår. Heldekkende oppvaskebenk. Vedlikehold ol: Skapdører overskap fjernet. Kjøkken fra byggeår og det må påregnes utskiftet. 300 VVS-installasjoner, generelt 1 stk 200 l vv's tank i vaskekjeller. "Rør i rør" system. Påkostninger: Tank av nyere dato. Nytt "Rør i rør" system. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner 1 stk. wc. 1 stk. badekar med dusj. 2 stk. frittstående vasker. 1 stk. Dobbelt støpt vaskekar i vaskekjeller. 400 Elkraft, generelt Sikringskap med automatsikringer og jordfeilbryter i en bod. 450 Elvarme, generelt Termostatstyrte varmekabler på bad og wc. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

25 Eiendom: Gnr. 38 Bnr. 298 KOMMUNE BRE MANGE R Adresse: Naustvegen 1 A, 6723 S VE LGE N Sivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Ingeniør J ohnny Østerbø MNTF S trandgata 15, P.b. 214, 6901 F lorø Tlf Mob Org.nr: Garasje i rekke. Lokalisering Garasje i rekke. Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Garasje bygget i rekke på 4. Denne er en ende, der to vegger er i betong, delevegg i lett stenderverk kledd med panel. I front er det en vippeport i tre. Grusa gulv med trelem over. Prefabrikerte W-takstoler, lekter og eternittplater. Vedlikehold ol: Garasjen trenger oppussing. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Administrasjon og div.: 50 Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Ikke relevant å kapitalisere leieinntekter ved bolig til eget bruk, jfr. retningslinjer fra Norges Takseringsforbund. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Eiet bolig i rekke Garasje i rekke Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: S ide: S ivilarkitekt MNAL Kjell B. Hareide Org.nr av

26 NAUSTVEGEN

27 - 27 -

28 NAUSTVEGEN

29 - 29 -

30 NAUSTVEGEN

31 - 31 -

32 NAUSTVEGEN

33 - 33 -

34 NAUSTVEGEN

35 - 35 -

36 NAUSTVEGEN

37 - 37 -

38 50 NAUSTVEGEN 1 N= N= N= N= N= N= N= N= Teiknforklaring Reguleringsplan PBL 2008 Idrettsstadion F erdsel Uthus/naust/badehus F orretning/kontor/tenesteyting F risikt Linjesymbol teknisk infrastruktur RpGrense RpS ikringgrense 82.8 R=40.0 IS R= N 2.1 daa. % -BYA=20% o_avg F /K/T 9.6 daa. % -BYA=65% F ortau o_kv11 o_avg o_kv10 o_kai o_gs 3 o_avg o_f T2 o_gs 4 o_p P o_gs 1 o_gs 5 F E o_f ri o_kv9 o_kv4 Byggegrense Regulert senterlinje Gang-/sykkelveg Kai P arkeringsplassar N Kartopplysninger Kilde for basiskart: BK Ekvidistanse 1 m Dato for basiskart: :500 i A0-format Koordinatsystem: NN1954 Arealplan-ID Forslagstiller Bremanger kommune Kartprodusent: BK Detaljreguleringsplan Svelgen Sentrum Nord Bremanger kommune SAKS- DATO SIGN. SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN NR. JS Dato Revisjon A) , C) , D) , E) Kommunestyrets vedtak 032/ IH 3. gangs behandling FSK 066/ IH Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling FSK 159/ IH Offentlig ettersyn fra til IH 1. gangs behandling FSK 024/ IH JS PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH. JS 01_RevE Plansjef Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato

39 - 39 -

40 NAUSTVEGEN

41 Adresse Naustvegen 1a P ostnr 6723 P oststad S VE LGE N Andels- / /leilighetsnr. Energibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden E nergibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden, delar av bustaden ikkje er i bruk, og bruksmønsteret kan forklare avvik mellom den det er fæ rre personar enn det som blir rekna som berekna og den målte energibruken. Gode energivanar normalt, som bruker bustaden, eller medverkar til at energibehovet blir redusert. bustaden ikkje blir brukt heile året E nergibehovet kan også bli lågare enn normalt dersom: Gnr. 38 Bnr. 298 S eksjonsnr. F estenr. Bygn. nr. Bustadnr. Merkenr. A Gode energivanar Ved å følgje enkle tips kan du redusere energibehovet ditt, men det påverkar ikkje energimerket til bustaden. Tips 1: Følg med på energibruken i bustaden Tips 2: Luft kort og effektivt Tips 3: Reduser innetemperaturen Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig E nergimerket kan berre endrast gjennom fysiske endringar på bustaden. Dato E igar S velgen Kraft AS Innmeld av E nergiattesten er stadfesta og offisiell. Identiteten til bygningen og kven som eig bygningen, er ikkje stadfesta frå Matrikkelen. Moglege forbetringar for energistandarden til bustaden Ut frå dei opplysningane som er gjevne om bustaden, S omme av tiltaka kan i tillegg vere svæ rt lønsame. anbefaler ein dei følgjande energieffektiviserande tiltaka. Tiltaka bør spesielt vurderast ved modernisering av Dette er tiltak som kan gje bygningen eit betre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Energimerket seier korleis energistandarden til bustaden er. Energimerket er sett saman av ein energikarakter og ein oppvarmingskarakter, sjå figuren. Energimerket blir symbolisert med eit hus, der fargen viser oppvarmingskarakteren og bokstaven viser energikarakteren. Energikarakteren fortel kor energieffektiv bustaden er, medrekna oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er berekna ut frå det som er den typiske energibruken for bustadtypen. Berekningane er gjorde ut frå det som er normal bruk ved eit gjennomsnittleg klima. Det er den energimessige standarden til bustaden og ikkje bruken som avgjer energikarakteren. A betyr at bustaden er energieffektiv, mens G betyr at bustaden er lite energieffektiv. E in bustad som er bygd etter dei byggjeforskriftene som blei vedtekne i 2010, får normalt C. Oppvarmingskarakteren fortel kor stor del av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvatn) som blir dekt av elektrisitet, olje eller gass. Grøn farge tyder at ein liten del blir dekt av el, olje og gass, medan raud farge tyder at ein stor del blir dekt av el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til auka bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for berekningane, sjå Tiltaksliste (F or ein full omtale av tiltaka, sjå Tiltaksliste - vedlegg 1) - Montering av tettingslister - Etterisolering av yttertak/loft - Etterisolering av yttervegg - Isolering av loftsluke - Termografering og tettleiksprøving - Installering av luft/luft-varmepumpe Vi tek atterhald om at desse framlegga til tiltak er gjorde ut frå dei opplysningane som er gjevne om bygningen. E in bør kontakte fagfolk og be dei vurdere tiltaka næ rmare. S kal ein gjennomføre tiltak, må det skje i samsvar med - Tetting av luftlekkasjar - Isolering av golv mot grunn - Etterisolering av kjellarvegg - Utskifting av vindauge - Temperatur- og tidsstyring av panelomnar - Installering av ny, reintbrennande vedomn/peisinnsats, alternativt pelletkamin gjeldande lovverk, og ein må ta omsyn til krav til godt inneklima og førebygging av fuktskadar og andre byggskadar. Målt energibruk Brukaren har nytta enkel registrering eller valt å ikkje gje opp målt energibruk. Bustaddata som er grunnlag for energimerket E nergimerket og andre data i denne attesten er berekna ut frå opplysningar som eigaren av bustaden gav da attesten blei registrert. Nedanfor følgjer eit oversyn over dei viktigaste opplysningane som er gjevne, og som eigaren av bustaden er ansvarleg for. Der det ikkje er gjeve opplysningar, er det nytta typiske standardverdiar for den aktuelle bygningstypen. For meir informasjon om berekningar, sjå Om grunnlaget for energiattesten Dei opplysningane som er gjevne om bustaden, kan ein F or å sjå detaljar må du velje "Gjenbruk" av aktuell attest finne ved å gå inn på og logge seg under "Offisielle energiattester" i skjermbiletet "Adresse". Bygningskategori: S måhus Bygningstype: Rekkehus Byggjeår: 1958 Bygningsmateriale: Betong BRA: 135 Ant etg. med oppv. BRA: 2 Detaljert vegger: Nei Detaljert vindauge: Nei inn via MinID/Altinn. Dette krev at du er registrert som eigar av denne bustaden i matrikkelen eller har fått delegert løyve til å gå inn på energiattesten. Eigaren av bustaden er ansvarleg for at det blir brukt riktige opplysningar. Derfor må ein ta opp eventuelle galne opplysningar med seljaren eller utleigaren, sidan dette kan påverke prisfastsetjinga. E igaren kan når som helst lage ein ny energiattest. Teknisk installasjon Oppvarming: Ventilasjon: Detaljering varmesystem: E lektrisitet Ved Kun naturlig E lektriske ovner og/eller varmekabler Lukket peis eller ovn Om energimerkeordninga Noregs vassdrags- og energidirektorat er ansvarleg for energiattesten, energimerkeordninga, gjennomføring energimerkeordninga. Energimerket blir berekna på av energieffektivisering eller tilskotsordningar, kan ein grunnlag av dei opplysningane som er gjevne om bustaden. vende seg til Enova Svarer på tlf eller Der det ikkje er gjeve opplysningar, nyttar ein typiske standardverdiar for den aktuelle bygningstypen frå den perioden da bygningen blei reist. Metodane for berekning Plikta til energimerking er omtalt i energimerkeforskrifta, av energikarakteren byggjer på Norsk Standard NS3031 som blei vedteken i desember 2009, og sist endra i (www.energimerking.no/ns3031) januar NVE samarbeider med Enova om rådgjeving i samband med energimerkeordninga. Har ein spørsmål om Nærmare opplysningar om energimerkeordninga kan du finne på For ytterlegare råd og rettleiing når det gjeld effektiv energibruk, ver venleg og sjå eller ring Enova svarer på tlf

42 NAUSTVEGEN 1 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjeld for denne eigedommen (vedlegg 1) Adresse: Naustvegen 1a Gnr: 38 Postnr. og poststad: 6723 S VELGEN Bnr: 298 Leilegheitsnr.: S eksjonsnr: Bustadnr.: F estenr: Dato: :40:29 Bygn. nr.: E nergimerkenummer: A Ansvarleg for energiattesten: S velgen Kraft AS Energimerkinga er utført av: Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Montering av tettingslister E in kan redusere luftlekkasjar mellom karmen og ramma på vindauge og mellom karmen og dørbladet ved å montere tettingslister. Lister i silikon- eller E P DM-gummi gjev det beste resultatet. Tiltak 2: Tetting av luftlekkasjar Det kan vere utette stader som bør tettast, i tilslutninga mellom bygningsdelar, rundt vindauge/dører og ved gjennomføringar. Aktuelle tettemateriale er for eksempel botnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimlar av vindsperre. Det kan vere komplisert å tette utette stader ved tilslutningar mellom bygningsdelar, og dette må ein ofte utføre i samband med etterisoleringstiltak. Tiltak 3: Etterisolering av yttertak/loft E it eventuelt kaldt loft kan etterisolerast med isolasjonsmatter eller lausblåsen isolasjon. E tterisolering krev dampsperre på den varme sida av isolasjonen. Loftsluker må alltid tettast samtidig for at det ikkje skal bli kondens i taket over loftsluka. Når det gjeld etterisolering av yttertak, er utføringa/metoden avhengig av den tilstanden taket er i. Tiltak 4: Isolering av golv mot grunn E in etterisolerer golvet mot grunnen. Utføringa er avhengig av den løysinga som er vald frå før. Med utvendig isolering av ringmuren reduserer ein varmetapet langs randa. Tiltak 5: Etterisolering av yttervegg E in etterisolerer ytterveggen. Metoden er avhengig av den løysinga som er vald frå før. Til å sjekke vindtettinga av ytterveggen er det anbefalt termografering og tettleiksprøving. Tiltak 6: Etterisolering av kjellarvegg E in bør etterisolere kjellarveggen frå utsida for å sikre mot fukt. Ved innvendig etterisolering er det viktig at kjellaren er tørr, og at ein vel dei løysingane som er anbefalte. Tiltak 7: Isolering av loftsluke E in isolerer loftsluka og tettar ho med tettingslister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjar. Tiltak 8: Utskifting av vindauge E in skiftar ut eit gammalt vindauge som isolerer dårleg, med eit nytt vindauge. Det blir anbefalt ein U-verdi på 1,2 W/m2K eller lågare (medrekna karm og ramme). Tiltak 9: Termografering og tettleiksprøving E in kan måle lufttettleiken i bygningen ved hjelp av ein metode for tettleiksmåling av heile eller delar av bygget. E in kan òg nytte termografering for å kartleggje varmetap og lekkasjepunkt. Metodane krev spesialutstyr og spesialkompetanse, og arbeidet må gjerast av fagfolk. Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 10: Temperatur- og tidsstyring av panelomnar E in skiftar ut eventuelle eldre elektriske varmeomnar utan termostat med nye, termostatregulerte omnar med tidsstyring, eller ein ettermonterer termostat/spareplugg på eksisterande omnar. Dersom ein skiftar ut mange omnar, bør ein vurdere eit system der temperaturen og tidsinnstillingane i ulike rom i bustaden blir styrte frå ei sentral eining. Tiltak på varmeanlegg Tiltak 11: Installering av luft/luft-varmepumpe E in kan vurdere å installere ei luft/luft-varmepumpe (også kalla komfortvarmepumpe). E i slik pumpe hentar "gratis" varme frå utelufta, som blir tilført innelufta, og reduserer med det energiutgiftene til oppvarming i bustaden. Best utnytting får ein med ei open romløysing. For kvar kilowattime straum varmepumpa bruker, gjev ho i gjennomsnitt over fyringssesongen 2 3 kilowattimar i varmeutbytte. Tiltak 12: Installering av ny, reintbrennande vedomn/peisinnsats, alternativt pelletkamin I gamle vedomnar og peisar med dør blir berre prosent av energiinnhaldet i veden utnytta, medan verknadsgraden er på prosent i dei nye, reintbrennande vedomnane og peisinnsatsane (som kom på marknaden i 1988). Alternativt kan ein skifte ut den gamle vedomnen eller peisen med ein pelletkamin. Nye vedomnar, peisinnsatsar og pelletkaminar utnyttar energien meir effektivt samtidig som røykgassforureininga og utsleppa blir reduserte med inntil 90 prosent jamført med i ein gammal vedomn. Dei fleste pelletkaminane blir styrte av ein romtermostat, slik at ein kan stille inn den temperaturen ein ønskjer. Kaminen kan starte og sløkke av seg sjølv, og på mange kaminar kan ein også programmere inn eit vekeprogram, med for eksempel nattesenking. Brukartiltak Tips 1: Følg med på energibruken i bustaden Gjer det til ein vane å følgje med på energiforbruket. Les av målaren kvar månad eller oftare for å vere medviten om energibruken. Om lag halvparten av energibruken i bustaden går til oppvarming. Tips 2: Luft kort og effektivt La ikkje vindauge stå på gløtt i lengre tid. Luft heller kort og effektivt, for da får du raskt skifta ut lufta i rommet, og du unngår nedkjøling av golv, tak og vegger. Tips 3: Reduser innetemperaturen Ha ein moderat innetemperatur. F or kvar grad ein set ned temperaturen, blir oppvarmingsbehovet redusert med 5 prosent. Menneske er også varmekjelder, og di fleire gjester ein har, di større grunn er det til å dempe varmen. Ha lågare temperatur i rom som blir brukte sjeldan eller berre i delar av døgnet. Monter tettingslister rundt trekkfulle vindauge og dører (trekken kan sjekkast med myggspiral/røyk eller stearinlys). S et ikkje møblar framfor varmeomnar, for det hindrar varmen i å sirkulere. Trekk for gardin og persienner om kvelden, for det reduserer tap av varme gjennom vindauga. Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig Byt til sparedusj dersom du ikkje har sparedusj frå før. F or å finne ut om du bør byte til sparedusj eller allereie har sparedusj, kan du ta tida medan du fyller ei vaskebytte. Nye sparedusjar har eit forbruk på berre ni liter per minutt. Ta dusj i staden for karbad. S kift pakning på kraner som dryp. Dersom vassvarmaren har nok kapasitet, kan ein redusere temperaturen i varmaren til 70 gradar. Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer S lå av lyset i rom som ikkje er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepæ rer, spesielt til utelys og i rom som er kalde eller berre delvis oppvarma. Tips 6: Vask med fulle maskinar F yll opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen før bruk. Dei fleste maskinane bruker like mykje energi anten dei er fulle eller ikkje. Tips 7: Slå elektriske apparat heilt av E lektriske apparat som har standbymodus, trekkjer straum sjølv når dei ikkje er i bruk. Dei må derfor slåast heilt av. Tips 8: Spar straum på kjøkkenet La ikkje vatnet renne når du vaskar opp eller skyl. Bruk kjelar med plan botn som passar til plata, bruk lok, kok ikkje opp meir vatn enn nødvendig og slå ned varmen når det har teke til å koke. S lå av kjøkkenventilatoren når du ikkje lenger treng han. Å nytte mikrobølgjeomn til mindre mengder mat er langt meir energisparande enn å nytte komfyr. Tin frosenmat i kjøleskapet. Kjøleskap, fryseboksar o.l. skal avrimast ved behov slik at ein slepp unødvendig energibruk og for høg temperatur inne i skapet eller boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). F jern støv på kjøleribbene og kompressoren på baksida. S lå av kaffitraktaren når kaffien er ferdigtrakta, og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelement for oppvarming av vatn og skal koplast til kaldtvatnet. Koplar ein han til varmtvatnet, aukar energibruken med prosent, samtidig som somme av vaske- og skyljeprosessane går føre seg i feil temperatur. Tips 9: Vel kvitevarer med lågt forbruk Vel eit produkt med lågt strømforbruk når det skal kjøpast nye kvitevarer. P rodukta er delte inn i energiklassar frå A til G, der A er det minst energikrevjande. Mange produsentar tilbyr no varer som kan vere ekstra energieffektive. A+ og det enda betre A++ er merkingar som er komne for å skilje dei gode frå dei ekstra gode produkta. Tips 10: Fyr riktig med ved Bruk tørr ved og god trekk og legg ikkje i for mykje om gongen. Å fyre i open peis er noko ein gjer mest for kosen. Hald spjeldet stengt når peisen ikkje er i bruk. Tips 11: Tiltak utandørs Monter urbrytar (koplingsur) på motorvarmaren slik at han ikkje står på meir enn nødvendig. S kift til sparepæ rer. S parepæ rer på 5, 7, 11, 15, og 20 W svarer til glødelamper på høvesvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og dei varer dessutan lenger, timar mot timar for glødelamper. Ein kan montere fotocelle på utelyset slik at det automatisk går av eller kjem på med dagslyset og mørket. E ller ein kan montere ein rørslesensor slik at lyset berre går på ved rørsle og blir slått av automatisk etter ei tid som er stilt inn på førehand. F or snøsmelteanlegg som berre er manuelt styrte med "av" og "på" eller styrte etter lufttemperaturen, kan det installerast automatikk slik at anlegget blir både temperatur- og nedbørsstyrt, det vil seie aktivert når det blir registrert nedbør og kulde samtidig

43 7. LAUSØYRE OG TILHØYR, gjeldande frå februar 2012 Lista over lausøyre og tilhøyr som bør følgje med bustader og fritidsbustader ved sal, er utarbeidd av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Lista er ei vidareføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over lausøyre og tilhøyr. Lista har verknad for avtalar inngått 1. februar 2012 eller seinare, og gjeld berre i tilfelle der anna ikkje går fram av marknadsføringa eller av avtale mellom partane. I henhald til avhendingslova 3-4 skal eigedomen, når ikkje anna er avtala, bli overdratt med innreiingar og utstyr som etter lov, forskrift eller anna offentleg vedtak skal følgje med. Det same gjeld varig innreiing og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpassa bygningen, jf avhendingslova 3-5. Partane kan likevel avtale kva som skal følgje med eigedomen ved sal. Dersom det er lausøyre og tilhøyr seljar ikkje ønskjer skal følgje med eigedomen ved sal, må seljar difor syte for at dette blir formidla til kjøpar før bindande avtale vert inngått, til dømes ved at opplysningar om dette vert innteke i salsoppgåva. Tilsvarande må kjøpar ta atterhald i bodet sitt ved ønskje om ei anna løysing enn den som går fram av marknadsføringa. Lista over lausøyre og tilhøyr som skal følgje med eigedomen ved sal når anna ikkje går fram av marknadsføring eller er avtala: 1. KVITEVARER som er i kjøkken følgjer med. Lause småapparat følgjer likevel ikkje med 2. HEILDEKKINGSTEPPER, uansett festemåte 3. VARMEKJELDER, omnar, kaminar, peisar, varmepumper og panelomnar, uansett festemåte. Frittstående biopeisar og varmeomnar på hjul følgjer likevel ikkje med. Dersom bebuelsesrom ikkje har vegg- eller fastmonterte varmekjelder ved vising følgjer dette heller ikkje med. 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikkje følgjer med skal dette opplysast i salsoppgåva). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhøyrande festeordning samt musikkanlegg følger ikkje med. 5. BADEROMSINNREIING: Badekar, dusjkabinett, dusjveggar, alle fastmonterte speglar og hyller, fastmonterte glas- og handklehaldarar, herunder handklevarmarar samt baderomsinnreiing med overskåp. 6. SPEGELFLISER, uansett festemåte 7. GARDEROBESKÅP, sjølv om desse er lause, samt fastmonterte hyller og knaggar KJØKKENINNREIING følgjer med. Dette gjeld også overskåp, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy MARKISER, PERSIENNER og anna type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg SENTRALSTØVSUGAR med komplett anlegg, herunder slange, følgjer med LYSKJELDER: Kuplar, lysstoffarmatur, fastmonterte spotlights, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysing. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og liknande følgjer likevel ikkje med BUSTADALARM (der denne er knytt til ein avtale vert det forutsett at avtalen kan overdragast til kjøpar) UTVENDIGE BOSSPANN og eventuelt haldar/hus til desse POSTKASSE PLANTER, BUSKER OG TRE som er planta på tomta eller i fastmonterte kassar og liknande FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangement som badestamp, leikestove, utepeis og liknande OLJE-/PARAFINFAT:Eventuell behaldning av parafin/fyringsolje avreknast direkte mellom partene per overtakingsdato GASSBEHALDAR til gasskomfyr og gasspeis BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og liknande der dette er påbudt BRANNSLOKKINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLAR der dette er påbudt. Det er heimelshaver og brukar pliktar å sjå til at utstyret er å finne på einkvar eigedom. Dersom anna ikkje er uttrykkeleg avtala, skal dette dirfor alltid følgje med ved sal av eigedom Eiendomsadvokatenes Servicekontor, Grensen 12 B, 0159 Oslo Eiendomsmeglerforetakenes Forening, PB 1107 Sentrum, 0104 Oslo Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo Tlf: Tlf: Tlf.: Faks: Faks: Faks: Omsett til nynorsk etter løyve frå NEF. Original på bokmål finns på

44 NAUSTVEGEN 1 Ny bustad? Prøv lånekalkulatoren vår på ssf.no Beste rente på lånet inntil 75 % av kjøpesummen Snakk med oss om bustadlån! ssf.no telefon: Mulegheit for avdragsfritak i inntil 3 år Du kan få fast rente på heile eller deler av lånet

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Veimsvegen 22, 5745 Aurland Meklar Jan Rune Årøy Tlf: 95 04 42 40/57 62 87 76 Prisant.: 525 000,- P-rom/bra: 66/84 m² Tomt: 1 125 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV ADRESSE: Haugerudveien 46, 0674 Oslo andel 33 i Haugerud Borettslag, org.nr. 948 512 823 BTA/PRIMÆR ROM: 33/28m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

ENGESLAND HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt

ENGESLAND HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL ENGESLAND Prisantydning: Kr. 655 000,- + omk. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer.

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30

Detaljer

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m.

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30 40

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Velkommen til Schouterrassen 23! Boligen

Velkommen til Schouterrassen 23! Boligen Schouterrassen 23 Velkommen til Schouterrassen 23! Boligen presenteres og vises av Daglig Leder/ Partner/ Eiendomsmegler MNEF / Bård Tisthamar (900 29 357). Dette er en meget pen 2-roms andelsleilighet

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

LARSGÅRDEN LEILIGHET

LARSGÅRDEN LEILIGHET LARSGÅRDEN LEILIGHET Torvteigen 20 P-rom/Bra: 96/100 Oppdrag: 81014017 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 692.605,- Totalt: 2.582.605,- Andelsleilighet m/ terrasse, garasjeplass og 3 soverom.

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

BORGUNDFJORDVEGEN. Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE

BORGUNDFJORDVEGEN. Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE BORGUNDFJORDVEGEN Borgundfjordvegen 91, 6017 ÅLESUND Oppdrag: 81014064 LYS 4-ROMS LEILIGHET I 2. ETASJE MED BALKONG OG GARASJE BORGUNDFJORDVEGEN 91 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 30. 32. 34. 35. 36.

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER MEGET PEN 2-ROMS - BALKONG - GARASJE. Conradis vei 4, 1338 Sandvika Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. 2 244 304,- Ole Kvigne Megler MNEF

Detaljer

ST. HANSHAUGEN/ ILA. Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning. Prisantydning: 2.100.000,-

ST. HANSHAUGEN/ ILA. Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning. Prisantydning: 2.100.000,- ST. HANSHAUGEN/ ILA Uelands gate 38 P-rom/Bra: 58/58 Oppdrag: 41212031 Prisantydning: 2.100.000,- Andel fellesgjeld: 144.354,- Totalt: 2.244.354,- Delikat gjennomgående 2(3)-roms. Peis & god planløsning

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer