Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9 2001 Side 1193-1344 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 29. august 2001

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Aug. 13. Deleg. av myndighet til Kirkemøtet etter lov om Opplysningsvesenets fond 6 (Nr. 1546) Juli Juli Juni Juli Juli Juli Juli Juli 6. Delvis ikrafttr. av lov av 4. juni 1999 nr. 37 om endringer i rettergangslovene m.m. (kildevern og offentlighet i rettspleien) (Nr. 755) krafttr. av lov av 28. juli 2000 nr. 73 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.v. (tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier m.v.) (Nr. 756) Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift 29 sjette ledd og 75 (Nr. 762) Deleg. av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. 3 og 6a (Nr. 821) Deleg. av myndighet til Kulturdepartementet etter lov om kringkasting 2 1 andre ledd (Nr. 823) Deleg. av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. 3 og 6a (Nr. 824) Deleg. av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 34 (Nr. 831) Delvis ikrafttr. av og overgangsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Nr. 863) Kunngjøring av stortingsvedtak 2000 Des. 14. Vedtak om satser for ytelser etter folketrygdloven (Nr. 1690) Juni 11. Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden (Nr. 830) Forskrifter 1991 Des. 18. Forskrift for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. (Nr. 1017) Juni 18. Forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) (Nr. 749) Juli 1. Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser (Nr. 753) Juli 6. Forskrift om offentlighet i rettspleien (Nr. 757) Juli 6. Forskrift om oppbevaring ved domstolene av dokumenter i saker med anonym vitneførsel (Nr. 759) Juni 28. Forskrift om habilitering og rehabilitering (Nr. 765) Juni 5. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 790) Juni 26. Forskrift om transportabelt trykkutstyr for farlig gods (Nr. 792) Juni 28. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist (Nr. 795) Juni 29. Forskrift om regulering av utførsel av vågehval (Nr. 799) Juni 29. Forskrift (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning (Nr. 800) Juli 6. Forskrift om forsøksordning for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi (Nr. 804) Juli 6. Forskrift om stopp i fisket etter nordsjøsild (Nr. 805) Juni 21. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (Nr. 812) Juli 3. Forskrift om stopp i fisket etter uer i statistikkområder X og XV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2001 (Nr. 816) Juli 11. Forskrift om stopp i fisket etter lodde i slands økonomiske sone (Nr. 827) Juli 11. Forskrift om stopp i bomtrålfisket etter rødspette i Skagerrak i 2001 (Nr. 828) Juli 11. Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler (Nr. 829) Juli 13. Forskrift om ferskvannskreps (Nr. 833)

3 Juni 11. Forskrift for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet i 2001/2002 (Nr. 835) Juli 11. Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for spansk olje laget av olivenrester (Nr. 837) Juli 16. Forskrift om unntak fra forskrift av 15. november 1973 nr om kjøretøyverksteder (Nr. 843) Juni 28. Forskrift om tilskudd til delvis dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler (Nr. 851) Juli 11. Forskrift om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag (Nr. 852) Juli 11. Forskrift om tillegg til forskrift om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag (Nr. 853) Juli 11. Forskrift om rapportering av slaktet rein (Nr. 854) Juli 23. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (Nr. 881) Aug. 8. Forskrift om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner (Nr. 914) Endringsforskrifter 2001 Juni 18. Endr. i forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten (Nr. 750) Juni 28. Endr. i forskrift om midlertidig forbud mot foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr (Nr. 751) Juni 28. Endr. i forskrift om adgang til bygninger, kontakt med klauvdyr og desinfeksjon av kjøretøy i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke (Nr. 752) Juli 2. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og sæd, egg og embryo av svin fra Spania (Nr. 754) Juli 6. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 758) Juli 6. Endr. i forskrift om prøveordning med lydopptak av hovedforhandling i straffesaker (Nr. 760) Juli 6. Endr. i forskrift om ordningen i påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 761) Juni 27. Endr. i forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven (Nr. 763) Juni 29. Endr. i forskrift om losutdanning m.v. (Nr. 766) Juli 6. Endr. i forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) (Nr. 767) Juli 6. Endr. i forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene (Nr. 768) Juli 6. Endr. i forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v. (Nr. 769) Juli 6. Endr. i forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer (Nr. 770) Juli 6. Endr. i forskrift til postselskapslovens bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling mv. (Nr. 771) Juli 6. Endr. i forskrift til jernbanetrafikkselskapslovens bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling mv. (Nr. 772) Juli 6. Endr. i forskrift om vedtekter for Kompetansesenter for likestilling (Nr. 773) Juni 22. Endr. i forskrift om attføringsstønad (Nr. 791) Juni 27. Endr. i forskrift om kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner (Nr. 793) Juni 27. Endr. i forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) (Nr. 794) Juni 29. Endr. i forskrift om midlertidige begrensninger for bruk av kompostert animalsk avfall og foredlede animalske proteiner til gjødsel, jordforbedring m.v. (Nr. 796) Juni 29. Endr. i forskrift om pliktavholdslovens gyldighet for personell i luftfartens sikringstjeneste (Nr. 797) Juni 29. Endr. i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (Nr. 798) Juni 29. Endr. i forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) (Nr. 801) Juli 1. Endr. i forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) (Nr. 802) Juli 5. Endr. i forskrift om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 803)

4 Juli 6. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved sland, Grønland og Jan Mayen i sesongen 2001/2002 (Nr. 806) Juli 9. Endr. i forskrifter om statslosenes forpleinings- og underbringelsesforhold (Nr. 807) Juli 9. Endr. i forskrifter om legeundersøkelse av loser og losaspiranter (Nr. 808) Juli 9. Endr. i forskrifter om losveiledning under losmangel (Nr. 809) Juli 9. Endr. i forskrift for lostjenesten ved beredskap/krig (Nr. 810) Mai 8. Endr. i forskrift for studiene ved Universitetet i Oslo (Nr. 811) Juni 27. Endr. i forskrift om krav til sykkel (Nr. 813) Juni 28. Endr. i forskrift om prisopplysning for varer (Nr. 814) Juli 3. Endr. i forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Nr. 815) Juli 4. Endr. i forskrift om forbud mot omsetning av fiske fanget med hjemmel i saltvannsfiskelovens 4 litra a (Nr. 817) Juli 4. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Juli Svalbard i 2001 (Nr. 818) Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone (Nr. 819) Juli 6. Endr. i forskrift om konsesjonsområder for lokalfjernsyn (Nr. 822) Juli 10. Endr. i forskrift om frakttilskott på slakt (Nr. 825) Juli 10. Endr. i forskrift om tilskudd til kjøttproduksjon (Nr. 826) Juli 12. Endr. i forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt (Nr. 832) Juli 16. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 834) Juli 5. Endr. i driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly (Nr. 836) Juli Juli 11. Endr. i forskrift om fastsetting av faktor i fisket etter lodde ved sland, Grønland og Jan Mayen i sesongen (Nr. 838) Endr. i forskrift om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn (Nr. 839) Juli 13. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 840) Juli 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2001 (Nr. 841) Juli 16. Endr. i forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 842) Juli 18. Endr. i forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing (Nr. 844) Juli 18. Endr. i forskrift om tinglysing ved bruk av EDB (Nr. 845) Juli 20. Endr. i forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning (Nr. 846) Juli 20. Endr. i forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (Nr. 847) Juli 20. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak overfor innførsel fra områder i EU med utbrudd av munn- og klauvsjuke (Nr. 848) Juli 24. Endr. i forskrift om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v. (Nr. 849) Juli 24. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og sæd, egg og embryo av svin fra Spania (Nr. 850) Juli 11. Endr. i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Nr. 855) Juli 11. Endr. i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (Nr. 856) Juli 16. Endr. i forskrift om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip (Nr. 857) Juli 26. Endr. i forskrift for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. (Nr. 858) Juli 26. Endr. i forskrift for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske ndustribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v. (Nr. 859) Juli 26. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv. i næringsmidler (Nr. 860) Juli 27. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogn (Nr. 861) Juli 30. Endr. i forskrift om maksimalkvoter i fangst av vågehval i 2001 (Nr. 862) Juli 31. Endr. i forskrift om prospekt for verdipapirfond (Nr. 864) Juli 31. Endr. i forskrift om utenlandske investeringsforetaks adgang til å tilby verdipapirfondsandeler i Norge (Nr. 865) Juli 31. Endr. i forskrift om varslingsplikt ved suspensjon av innløsningsretten (Nr. 866) Juli 31. Endr. i forskrift om verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer (Nr. 867) Juli 23. Endr. i forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (Nr. 882) Juli 23. Endr. i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler (Nr. 883) Juli 24. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 884)

5 Juli 30. Endr. i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde) (Nr. 885) Aug. 1. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad Lindesnes og i Skagerrak i 2001 (Nr. 887) Aug. 1. Endr. i forskrift om stopp i fisket etter nordsjøsild (Nr. 888) Aug. 3. Endr. i forskrift om maksimalkvoter i fangst av vågehval i 2001 (Nr. 892) Aug. 6. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 893) Aug. 8. Endr. i forskrift om revisjon og revisorer (Nr. 894) Aug. 9. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for spansk olje laget av olivenrester (Nr. 895) Mars 2. Endr. i forskrift om regulering av trålfiske etter torsk og hyse nord for 62 N i 2001 (Nr. 910) Juni 29. Endr. i forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 911) Juli 30. Endr. i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål (Nr. 913) Aug. 8. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 915) Aug. 8. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 916) Aug. 8. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. (Nr. 917) Diverse 1997 Nov. 14. Retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål (Nr. 1547) Nov. 17. Endr. i regler for valg av bispedømmeråd (Nr. 1688) Nov. 18. Endr. i regler for valg av menighetsråd (Nr. 1689) Nov. 18. Retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål (Nr. 1691) Juni 28. Opph. av forskrift under teleloven (Nr. 764) Juli 4. nstruks til landbrukstilsynet for tilsyn mv. etter fôrvareregelverket EØS (Nr. 820) Aug. 1. Opph. av forskrift om begrensninger for bruk av kompostert animalsk avfall og foredlede animalske proteiner til gjødsel, jordforbedring mv. (Nr. 886) Aug. 2. Opph. av forskrift om stans i fôring av matfisk av laks (Nr. 889) Aug. 2. Opph. av forskrift om tildeling av konsesjon til anlegg for fiskeoppdrett m.v. som var etablert før midlertidig lov av 8. juni 1973 nr. 48 (Nr. 890) Aug. 2. Opph. av forskrift om tildeling av konsesjon for oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann (Nr. 891) Juli 4. Opph. av diverse forskrifter under Landbruksdepartementet (Nr. 912) Aug. 14. krafttr. av forskrift av 29. juni 2001 nr. 799 om regulering av utførsel av vågehval (Nr. 918) Rettelser Nr. 9/1998 s. 559 (i forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 18. des. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 29. august 2001 Nr des. Nr Forskrift for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. Fastsatt av Kredittilsynet 18. desember 1991 med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) 4. Kunngjort 3. august Virkeområde Forskriften gjelder for forsikringsselskaper, jf. lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet. 2. Definisjoner forskriften her menes med engasjement, utlån og garantier, utlån, utlån herunder ihendehaverobligasjoner, innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner, garantier, garantier og lignende forpliktelser, innbefattet solidaransvar, konstaterte tap, tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at institusjonen har gitt avkall på engasjementet eller en del av dette, tapsavsetning, spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger, men ikke generelle reserveavsetninger, spesifiserte tapsavsetninger, avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte, uspesifiserte tapsavsetninger, avsetning til dekning av tap som, på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger, generelle reserveavsetninger, avsetning til dekning av fremtidige tap på engasjementer som vil kunne oppstå på grunn av forhold som kan inntre etter balansedagen, virkelig verdi, salgsverdi etter fradrag for salgskostnadene, dersom ikke eiendelens art eller andre forhold tilsier at det i samsvar med god regnskapsskikk fastsettes en annen verdi. 3. Alminnelige regler Ved utarbeidelse av års- og delårsregnskap skal institusjonen i samsvar med denne forskrift foreta en bedriftsøkonomisk vurdering av engasjementene i henhold til gjeldende regler og god regnskapsskikk og foreta nødvendig avsetning til dekning av tap på utlåns- og garantiporteføljen. Avsetningen skal bestå av spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger. Ved beregning av tapsavsetningen skal verdien av sikkerheter vurderes etter 9. Enhver institusjon skal utarbeide interne retningslinjer for gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne forskrift. 4. Spesifiserte tapsavsetninger Når institusjonen har identifisert et engasjement som tapsutsatt som følge av mislighold, konkurs- eller gjeldsforhandling, rettslig inkasso, utlegg, utpanting eller andre forhold på kundens side som svikt i likviditet, soliditet, inntjeningsevne og verdien av foreliggende sikkerheter, skal institusjonen vurdere påregnelig tap på engasjementet og foreta nødvendig spesifisert tapsavsetning. Når institusjonen vurderer å foreta spesifisert tapsavsetning på utlån, skal den også vurdere om det er grunn til å stoppe inntektsføringen av renter, gebyrer og provisjoner, og om det er grunn til å tilbakeføre renter, gebyrer og provisjoner som er inntektsført i regnskapsåret, men som ikke er betalt på vurderingstidspunktet. Tilsvarende gjelder når det foretas spesifisert tapsavsetning på garantier. 5. Misligholdte engasjementer Et utlån skal ansees misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån eller når overtrekk på

7 18. des. Nr rammekreditt ikke er inndekket som avtalt. Mislighold skal i alle tilfelle ansees å foreligge dersom en termin ikke er betalt innen 90 dager etter forfall eller en rammekreditt har vært overtrukket i mer enn 90 dager. Dersom ansvar etter garanti blir gjort gjeldende mot institusjonen, gjelder bestemmelsene i første ledd tilsvarende i forhold til institusjonens krav mot kunden som følge av innfrielse av garantiansvaret. nstitusjonen plikter å foreta særskilt vurdering av misligholdte engasjementer. Dersom det ikke fremgår av kundens økonomiske stilling og/eller foreliggende sikkerheter at engasjementet er betryggende sikret, skal institusjonen stoppe inntektsføringen av renter, gebyrer og provisjoner, tilbakeføre renter, gebyrer og provisjoner som er inntektsført i regnskapsåret, men som ikke er betalt på vurderingstidspunktet og foreta spesifisert tapsavsetning. 6. Utvidede kreditter Engasjement hvor det er gitt utsettelse med betalingen eller ny kreditt til betaling av termin skal være gjenstand for særskilt vurdering, jf. 5 tredje ledd. Tilsvarende gjelder ved utvidelse av overtrukne rammekreditter. 7. Uspesifiserte tapsavsetninger nstitusjonen skal i samsvar med god regnskapsskikk vurdere og foreta nødvendig avsetning til dekning av tap som, på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger i 4 og 5. Uspesifiserte tapsavsetninger beregnes med utgangspunkt i erfaringsmateriale, konjunkturberegninger, bransjeanalyser og andre forhold av betydning ved vurdering av risikoen for tap på engasjementer. 8. Endringsavtaler Endres låneavtaler slik at verdien av utlån er vesentlig lavere enn verdien av utlån med ordinære rentebetingelser, skal differansen føres som konstatert tap. Differansen mellom pålydende og nedskrevet beløp skal inntektsføres planmessig over utlånets restløpetid som en justering av løpende renteinntekt. Utlån som nevnt i første ledd skal ikke ved senere balanseoppstillinger vurderes etter de til enhver tid ordinære rentebetingelser. Slik vurdering skal bare foretas dersom låneavtalen endres på nytt. 9. Vurdering av overtatte eiendeler og sikkerheter Eiendeler som er overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjementer, skal klassifiseres som omløps- eller anleggsmidler. Med anleggsmidler menes eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for institusjonen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Overtatte eiendeler som klassifiseres som omløpsmidler, skal føres som egen post. Overtatte eiendeler og sikkerheter skal vurderes til virkelig verdi på henholdsvis tidspunkt for overtagelse og antatt tidspunkt for realisasjon. Ved senere balanseoppstillinger skal overtatte eiendeler vurderes i samsvar med vurderingsreglene for omløps- og anleggsmidler i regnskapslovens 20 og 21 og aksjelovens 11 9 og Nedskrivning av verdien på og tap ved salg av overtatt eiendel klassifisert som omløpsmiddel skal føres som konstatert tap på engasjementer. Gevinst ved salg av overtatt eiendel klassifisert som omløpsmiddel skal føres som inngang på tidligere konstatert tap. Nedskrivning på, tap eller gevinst ved salg av overtatt eiendel klassifisert som anleggsmiddel skal føres i samsvar med god regnskapsskikk. 10. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån skal føres til fradrag i utlånsporteføljen på aktivasiden i balansen. Når inngående tapsavsetning på utlån, etter fradrag av konstaterte tap, er mindre enn nødvendig tapsavsetning på tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal differansen føres som tap på utlån. Er inngående avsetning med fradrag som nevnt større enn nødvendig avsetning på samme tidspunkt, skal differansen føres som inntekt. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende garantier skal føres som gjeld i balansen. Ved føring av resultatregnskap gjelder bestemmelsene i annet ledd tilsvarende. 11. Føring av generelle reserveavsetninger Generelle reserveavsetninger føres på passivasiden i balansen. resultatregnskapet føres generelle reserveavsetninger som årsoppgjørsdisposisjon eller som overskuddsanvendelse. 12. krafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1992 og gis virkning første gang for regnskapsåret Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 12. desember for forsikringsselskaper om regnskapsføring og vurdering av misligholdte engasjementer. 1 kke kunngjort i.

8 14. nov. Nr aug. Nr Delegering av myndighet til Kirkemøtet etter lov om Opplysningsvesenets fond 6. Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13. august 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond 6, jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr Kunngjort 3. august Kongens myndighet etter lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond 6, som er delegert til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 531, delegeres videre til Kirkemøtet for fastsettelse av retningslinjer for disponeringen av den bevilgning fra Opplysningsvesenets fond som etter departementets bestemmelse, jf. lovens 6, stilles til rådighet for Kirkemøtet v/kirkerådet. 14. nov. Nr Retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål. Fastsatt av Kirkemøtet 14. november 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond 6, jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 531, jf. delegeringsvedtak av 13. august 1997 nr Kunngjort 3. august Retningslinjenes bakgrunn og rekkevidde Opplysningsvesenets Fond er regulert ved lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Etter lovens 4 forvaltes fondet av Kongen. Etter lovens 6 skal fondets avkastning i første rekke benyttes til å dekke fondets utgifter, men kan ellers legges til kapitalen og benyttes til kirkelige formål etter nærmere bestemmelser av Kongen. Nedenstående retningslinjer gjelder for disponeringen av den bevilgning fra Opplysningsvesenets Fond som etter departementets bestemmelse, jf. lovens 6, stilles til rådighet for Kirkemøtet ved Kirkerådet til kirkelige formål. 2. Kirkerådets kontaktmøter med departementet Kirkerådet skal ha regelmessige kontaktmøter med departementet til drøfting av spørsmålet vedrørende fondets forvaltning. kontaktmøtet drøftes bl.a. hvor stor andel av den årlige avkastningen som skal legges til kapitalen som fondsavsetning, og hvor stor andel av den årlige bevilgningen fra fondet til kirkelige formål som skal stilles til disposisjon for Kirkemøtet. Kirkerådet kan gi synspunkter på den forretningsmessige forvaltning av kapitalen og fremme forslag overfor departementet vedrørende denne forvaltning. Kirkerådet kan også ellers gi synspunkter i alle spørsmål som gjelder forvaltningen av fondets kapital, eiendommer mv. 3. Fordelingsprinsipper 3.1 Ved tildeling av tilskudd skal det legges særlig vekt på tiltak i menighetene og felleskirkelige tiltak. 3.2 Den del av bevilgningen som stilles til disposisjon for utviklingstiltak i samarbeid med søsterkirkene er et felleskirkelig ansvar. Beregningsgrunnlaget for denne andelen skal være den samlede bevilgning Når bevilgningen nevnt under 3.2 er fratrukket, skal Kirkerådets administrative kostnader knyttet til disponeringen av bevilgningen dekkes av bevilgningen. Administrasjonsutgiftene må ikke overstige 10%. 3.4 Beregningsgrunnlaget for Kirkemøtets og bispedømmerådenes andel er den tildelte bevilgning, fratrukket omkostninger nevnt under pkt. 3.2 og 3.3 over. Kirkemøtet ved Kirkerådet bestemmer den faktiske anvendelse av den ene halvdelen av bevilgningen. Den andre halvdelen tildeles og disponeres av bispedømmerådene. 3.5 Kirkerådet avgjør i henhold til kriteriene nevnt under 8.2 fordelingen av bevilgningen mellom bispedømmerådene. 4. Rapportering 4.1 Kirkerådet og bispedømmerådene skal føre regnskap med midlene og utarbeide en årlig oversikt over hvilke tiltak som er tildelt tilskudd. Foruten regnskapsrapport skal det for hvert tiltak gis en vurdering av tiltaket. Kirkerådet kan fastsette nærmere retningslinjer for rapportering, herunder om frister. 4.2 Kirkerådet rapporterer årlig til Kirkemøtet og departementet om bruken av midlene. 5. Satsingsområder 5.1 Kirkemøtet tar hvert år stilling til hvilke satsingsområder bevilgningen skal brukes innenfor. Antallet satsingsområder må ikke bli for stort. Hovedsatsingsområder må holdes stabile over noe tid. Av hensyn til tilstrekkelig tid til forberedelse av nye prosjekter trer nye satsingsområder normalt ikke i kraft første år etter at vedtak er fattet. 5.2 Kirkerådet fremmer forslag overfor Kirkemøtet om hvilke satsingsområder som skal prioriteres. 6. Hva det kan ytes tilskudd til 6.1 Det ytes primært tilskudd til tidsbegrensede prosjekter innenfor Kirkemøtets vedtatte satsingsområder.

9 17. nov. Nr Normalt ytes det ikke støtte utover 3 år til samme tiltak. 6.2 Det kan gis driftsstøtte for en begrenset periode. 6.3 En mindre del av bevilgningen kan benyttes på fritt grunnlag uavhengig av satsingsområder. 7. Søknadsprosedyre mv. 7.1 Søknader om tilskudd kan fremmes av: a) Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke. b) nstanser innen Den norske kirke hvis virkefelt omfatter hele landet eller en større region enn et bispedømme. 7.2 Søknader fra lokale og regionale kirkelige råd og grupper sendes vedkommende bispedømmeråd. Søknadsfrist er 1. oktober. 7.3 Bispedømmerådet setter opp en prioritert oversikt over samtlige søknader med angivelse av søknadsbeløp sammen med en kort beskrivelse av tiltaket, inkludert en evaluering/anbefaling. Prioritering forutsettes å skje dels i lys av de satsingsområder Kirkemøtet har vedtatt og dels ut fra særskilte utfordringer i bispedømmet. Hovedtyngden av bispedømmerådets andel skal tildeles eksterne tiltak. Søknader fra menighetsråd/fellesråd beholdes i bispedømmeadministrasjonene. Søknader fra eksterne lag og foreninger samt bispedømmerådets egne prosjekter, vedlegges bispedømmerådets samlede oversikt og sendes Kirkerådet. Bispedømmerådet anfører hvilke av søknadene som faller inn under Kirkemøtets satsingsområder, jf. pkt Oversikten fra hvert bispedømme sendes Kirkerådet innen 1. november. 7.4 nstanser som har hele landet eller større regioner av landet som virkefelt, sender søknaden direkte til Kirkerådet med søknadsfrist 1. oktober. 7.5 Sekretariatet utarbeider en samlet oversikt over de tiltak som det søkes om tilskudd til. oversikten inkluderes Kirkerådets egne forslag til prosjekter innenfor de satsingsområder Kirkemøtet har vedtatt. 8. Kirkerådets behandling av søknadene 8.1 Kirkerådet har ansvar for å avgjøre fordelingen av tilskuddsmidlene til de enkelte bispedømmeråd, jf. pkt Som grunnlag for tildeling av midler til det enkelte bispedømmeråd, foretar Kirkerådet en helhetsvurdering på bakgrunn av søkermassen primært i forhold til satsingsområder samt faste kriterier som folketall, antall prestegjeld/sokn, kommunikasjonsforhold mv. 9. Bispedømmerådenes tildeling 9.1 Bispedømmerådenes tildeling av tilskuddsmidler skal skje på grunnlag av den prioritering bispedømmerådene oversendte innen 1. november. 9.2 Bispedømmerådet har anledning til å omdisponere en mindre del av de tildelte midler i forhold til den prioriterte oversikten. nntil 10% av bispedømmerådets andel kan nyttes til administrasjonsutgifter. 9.3 Etter søknad til Kirkerådet kan ubenyttede tilskudd overføres fra ett budsjettår til neste med inntil 5% av bispedømmerådets tildelte bevilgning. 10. Kirkerådets disponering av Kirkemøtets andel Den del av bevilgningen som Kirkemøtet skal bestemme anvendelsen av, fordeles av Kirkerådet. Det kan av denne bevilgningen tildeles midler til anvendelse for forskningsformål/større kirkelige pilotprosjekter, interne prosjekter relatert til satsingsområder, interne prosjekter og oppgaver av mer generell karakter samt tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende råd og organisasjoner. 11. krafttredelse Retningslinjene gjelder fra budsjettåret nov. Nr Vedtak om endringer i regler for valg av bispedømmeråd. Fastsatt av Kirkemøtet 17. november 2000 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) 23 andre ledd. Kunngjort 6. juli regler av 15. november 1996 nr for valg av bispedømmeråd gjøres følgende endringer: Nummereringen før 1. Valgråd bortfaller. 2 1 skal lyde: Nominasjonskomiteen for leke medlemmer består av et lekt medlem fra hvert prosti, valgt av leder eller et

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 1. juli 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mai. 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2001 Side 661 812 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 11. juni 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 April 27. Lov nr. 14 om iverksetjing

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2004 Side 173 339 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des. 2004 Jan. 19. Vedtak

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 2 2011 Side 179 354 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2011 Side 179 354 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2011 Side 179 354 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 25. mars 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Feb. 11. Lov nr. 5 om endr.

Detaljer