NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN"

Transkript

1 NIELS OTTO TANK - EN NORSK MISJONtER FOR 100 AR SIDEN AV MISJONSPREST ERLING DANBOLT En av de mest eiendommelige skikkelscr i norsk misjonshistorie er Niels Otto Tank, den rike arvingen som tross den glimrende politiske karriere so foran ham, foretrakk misjonrerlivets slit blant Syd-Amerikas slaver, for i ende sitt liv som utvandrerhgvding vet1 de store sjger i USA. I norsk tt~isjonshistorie er han blitt glernt, men i utvandrerhistorien har han fitt plass blant pionerene,l) og lians hjem i Greenbay er nu museutn.2) I tlcn senere tid er Tank ofte blitt onllalt i pressen her hjenme,3) ogsi i tlen kristelige presse.9 Men det er hans innsats blant utvantlrerne som omtales, mens hans niisjonsinnsats bare si vidt nevnes, og de noksi fantastiske legender som har dannet seg omkring ham eiendommelige livsskjebne, fir en bred plass. Etter hva de norske utvandrerhistorier forteller, ville Otto. Tanks far, statsrid Carsten Tank pi Rgd ved Halden, sit1 eneste sgnn ti1 konge av Norge. Han sendte ham derfor pi studieferd ti1 Enropas hoffer og nniversiteter for at han kunne leve seg inn i de hgyeste kretser. Milet var i fa ham gift med cn prinsesse av det gamlc kongehus, si skulle nok veien ti1 Norges trone st3 ham ipen. Men tlet gikk ikke son1 den gatnle statsmann ville. ada hendte det sig,), heter det i Hj. R. Holantl: xde Norske Settlementers Historie>,K) ((at hat1 langt oppe i Tysklands Bjerge i den lille Landsby Herrnhut stirrede intl i et Par dybe, alvorlige og sjselfulde L)ine, sotn tilh9rte en ung Kvinde blandt de pietistiske Brgdrefolk, der udgj9r Stedets Befolkning. Glemt var fordunts vzrdslige Paamindelser, Hoffets Pomp og Pragt og vrerdslige Magt og Ere. For-

2 libelsen var (Dieblikkelig. I en Hast fik han xja, og drog hje~ii med sin Brud. Men hans Fader, den aergjerrige gamle Statsmand, liavde glemt alt om Ro~nantik og Kjzrlighed. Brustne var hans - dyreste Haab og fortabt ham Livs Lykke. Med Haan og Bebreiclelser forst6dte han sin S$n. Men Nils Otto var dybere grebe11 end hans Fader liavde tenkt. Med sin unge Brud gjorde han sig straks ferdlg, og reiste ti1 Syd-Amerika so111 Missionaer., Holantl l~enviser ti1 Tanks nzrmeste familie som kilde for disse opplysninger, og de har siden med som fast ledd i omtalen av Tank.6) Men familietradisjoner er ofte upilitelige. I dette tilfelle er der blandet sammen begivenheter som i og for seg er dramatiske nok. Det er riktig at statsrid Tank f6rte et stort hus pa R$d.T) Han ble ansett so~n Norges rikeste mann, og tok aktivt del i politikken omkring Han ga Spd. ti1 Universitetet i 1811, i 1814 var han niedlem av Christian Frederiks regjering, og i 1821 stortingspresident. At hans eneste skulle gjare en glimrende karriere, har han sikkert regnet nied. Niels Otto var f$dt l I. mars ) Han vokste altsi opp i en beveget tid i et hjem livor dagens begivenheter opptok sinnet ble Otto konfirmert, og han fikk den attest: audmerket god Kundskab, stadigt Forhold.9) Moren, Catharina Tank, va: fadt Cappelen. Hun var en from kvinne av herrnhutisk retning. Hje~nmet pi R$d var derfor ikke noe rent verdslig hjeni. Kort etter konfirmasjonen dro Otto ti1 London, hvor vi finner ha111 i ) Men ellers kjenner vi ikke noe st$rre ti1 denne hans forniodentlig f$rste utenlandsreise. Men si hendte det noe sorn kom ti1 2 gripe dypt inn i Tanks liv, og det er vel dette sorn danner grunnlaget for den fan~ilietradisjon vi har nevnt. Otto ble gla i en ung pike som ble oppdratt pi og hun gjengjeldte hans ffllelser. Men da de ville forlove seg, matte foreldrene fortelle dem at deli unge piken var en uekte datter av statsrid Tank. De var altsi At en slik begivenhet fy)rte Otto inn i en alvorlig krise, kan en godt forsti. Det er ikke urnulig at (let var denoe krisen sorn gn foranledningen ti1 hans omvendelse. Han stod visstnok allerede pi denne tid i forbindelse med N. J.

3 Holmlz) i Christiania, og antagelig ogsi ~ned Jan Theodor Kielland,l3) som han sluttet et varmt vennskap med. Et langt brev ti1 fetteren n~isjonselev J. W. Cappelenl4) i Basel fra viren 1825, viser oss Otto Tank son1 en ivrig kristen, som cdntet vide uden den korsfrestede Frelsers, aktivt interessert i alt kristelig arbeitl som bibelutbredelse og misjon. Han har en misjonsbyisse pi vierelset, og han skaffer bibler og niisjonsbyiker fra England og Sverige bide ti1 utdeling og ti1 utlin. Allerede i desen~ber 1824 tlryiftet hall sp$rsm3let om i opprette et misjonsselskap (eller en misjonsforening) her i landet med presten Arup's) i Ullensaker under et besyik der.16) Men Otto Tank has enda ikke oppgitt sine politiske interesser. I et brev ti1 J. Th. Kielland fra august 1825 komner det tydelig fran~. Her sier han: ajeg tilhyirer niig paa en Maade ei lengere selv - jeg er paa en vis Maade viet ti1 Staten - ti1 et bestenit Kald i den. Men mil Kalds Pligter kjender vist iogen Steds-Grrenser - ja er hjemnie i det ganske Fyideland - men Kaldet er der, og Inan maa da fyilge strengt cle Veie som det byder.. thi vi skal med Hovedet tjene Staten (den verdslige) og dog bevare Hjertet for den hyiiere Stat hvoraf allc ere og igjen skal kon~me.>lt) Etter disse uttalelser 3 dyimme har Tank fremdeles hyiye politiske ambisjoner. Samme hyist drar han ut pi en lengre utenlandsreise - den varte fra september 1825 ti1 viren ) Han lrerte 2 beherske bide tysk, engelsk og fransk. Mens statsrid Tank var en grand Seigneur etter fransk m$nster, ble Otto typen pi en engelsk gentleman. Pi reisene studerte han n~ineralogi, fysikk og kjemi. De skal ha tyirt halu ti1 bide Svrrigr og Danmark, Tyskland, Sveits, Italia, Frankrike, Holland og England,'g) men hvilke land han besyikte pi reisen i 1826, vet vi ikke med bestemthet. Om Tanks religi$se utvikling forteller Holm at ha11 i flere mineder oppholdt seg hos Henrik Steffens i Breslau. Her kjempet han seg fri fra de filosofiske spekulasjoner som han var konlniet inn i under oppholdet i London i Steffens henviste ham ti1 Bryidrenienigheten, og et opphold i Herrnhut i piskeuken 1826 hjalp ham gjennom, si evangeliet nu ble det eneste faste punkt for ham.20) Sorn vi har sett, var han en bekjennende kristen alleretle titlligere, men fra nu av er han helt besten~t av det herrnhutiske

4 kristendomssyn. Den politiske interesse bevarte han fremdeles, inntil han i 1829 oppg4 den for alltid. Om dette sier Holm i et brev ti1 Herrnhut i 1830: <For et ir siden var jeg meget engstelig for Tank. Han syntes meg en fullstendig ewerthem, og dertil var hans politiske svindel steget ti1 det hgyeste. Zinzendorfs Berlinertaler brakte ham Frelseren. Politikk, forelskelse, menneskeadel og hva spgkelsene ellers heter, forsvant eller ble kalt ti1 orden. Salvelsen lzrte ham alt91) At Holm her taler om <- ikke ta for hgytidelig. Han var hermhuter, og si nied store beten- <&?.. keligheter pi alt son1 hadde med politikk i gjgre. Det interessante er at Tank nu gjennom en ny religigs krise har gjort seg ferdig rned politikken. Selv anser han det sorn sin egentlige omvendelse.22) Fra nu av hgrer han helt ti1 den herrnhutiske krets. 17. septeniber 1830 blir han opptatt i brgdremenigheten i Christania,zs) sorn han ofte Men han bor mest pi girden Holmgild, son1 han har bygslet av faren.24) I 1829 gikk Carsten Tank fallitt pa grunn av de fortvilede pengeforhold i landet.25) Otto fikk nu en masse arbeid med booppgjgret og auksjonene. En he1 del av eiendommene ble kjgpt av P. M. Anker, sorn var gift rned Ottos sgster Dikka. De overtok R0d og ble boende der. I januar 1832 dgde Carsten Tank.20) Otto ville nu gjerne ti1 Herrnhut. I den anledning sier Holm i et brev dit, at han er ikke skapt for pedagogikk, men han passer som forvalter pi et landgods, han har en sjelden gvelse, dyktighet og hell. Foruten dette hans egentlige arbeid er i kontorhold, og har en pifallende handelslykke i motsetning ti1 faren.27) Litt senere sicr Holm: ebr. T. synes 9 ha i szrlig grad Judas Iskariots egenskap, det er ogsi br. Fruaufs mening. I pengesaker (er han) grei, pengene formerer seg i hans hender. Skulle han vzre den kalte gkonom for OSS?)~~) Den underlige henvisning ti1 Judas mi etter sa~nmenhengen vzre ment in bonam partem. Sommeren 1832 kom brgdremenighetspresten Fruauf fra Zeist ti1 Christiania pi visitas.29) Tank talte da med ham om sitt gnske: 5 kornme ti1 Herrnhul. Fruauf hadde datteren Marianne med pi reisen. Tank forteller senere at fra den tid var Marianne i hans tanker, men han betrodde det ikke hverken ti1 heme eller ti1 andre.30) 6 - Nonk Mirjonrtiderkrlft. I!. mi man.kvt.t. 81

5 fikk Tank lov i sli seg ned i herrnhuterbyen Christiansfeld i Slesvig.31) Aret etter overtok han forretningsledelsen der.32) ble han opptatt i menigheten.33) Han bestyrte Bryldrehuset. Medlemmene av brfldretnenigheten var inndelt i xkoru for xledige bryldre,,, xledige gifte og enker. I Brfldrehuset bodde de ledige bryldre. De var hindverkere som arbeidet hver i sitt verksted, men bodde sammen, hadde sine egne m#ter og egeo prest. Det var som et lzregutthjem, med gode sovesaler for svenner og Ireregutter. Men samtidig med undervisning bide i alrninnelige skolefag, og srerlig i kristendoin~kunnskap.33~) Derfor var det ogsi en slags skole for vordende n~isjonserer. I Tanks tid var det en veldig fremgang. Pi 4 ir ble personalet nesten fordoblet,34) og flere av brfidrene dro ut sotn misjonrerer.3s) Etter noen irs foil$p besternte nienighetsledelsen at Tank skulle gifte seg. Det var i Da han hadde gitt sitt samtykke, utsi menighetsledelsen (Vnitats ~lte~ten Conferentz) ved loddtrekning Marianne Dorothe Friiauf ti1 hans brud.36) Hun var fyldt i naerheten av Herrnhut 3. juli ) og var pi denne tid bestyrerinne for den store pikeskolen som brfldremenigheten hadtle i Montmirail i Sveits. Ingen kjente ti1 Tanks ylnsker. Han si det derfor so~n en srerlig styrelse at han fikk nettopp den lian i mange ir hadde tenkt pi.38) Tank fortsatte arbeidet i Christiansfeld helt ti1 i Da kalte menigheten dem ti1 i dra ti1 Suriname soin inisjonzrer. Og de sa ja.39) Vinteren var de i Herrnhut. Her fikk de en sylnn son1 dylde som ganske liten.40) Den 24. april 1842 ble Tank ordinert ti1 diakonus,41) dvs. prest. Og i august 1842, nettopp mens det norske misjonsselskaps stiftere var samlet i Stavanger, innskipet de seg ti1 Holland.42) Den 27. september 1842 kom de ti1 Paramaribo,43) hovedstaden i den hollaodske koloni Suriname. Suriname ligger pi nordkysten av Syd-Amerika tnellom fransk og britisk Guiana. Av flateinnhold er den omtrent halvt si stor sonl Norge, km2. Men det er bare en liten del av landet so111 er oppdyrket, nenilig den smale kyststripen. Her er det frodige plantasjer. Og av befolkningeii (ca. ' ) bor storparten (86 000) her, derav i hovedstaden Paramaribo. I siste halvdel av forrige Brhundre ble det kulier fra China,

6 Java og India for i arbeide pi plantasjene. Fgr den tid falt alt plantasjearbeid pi negerslavene. Av den nuvrerende befolkning regner man at nedstanimer.fra dem. For 100 ir siden falt den fargede befolkning i 3 grupper. 1. Indianerne som levde spredt innover i urskogen. 2. Negerslavene. 3. Frinegrene (det var slaver som hadde slitt seg ned langt inne i skogen hvor kolonitroppene ikke maktet i fange dem inn igjen, de hadde vunnet sin frihet allerede i 1765). B~gdremenigheten hadde begynt arbeidet i Surinanie allerede midten av 1700-tallet. Men klimaet var krevende, srerlig var gulfeberen sleni, og forholdene urolige. Det varige arbeid i det egentlige Suriname begynte i 1754, da to skreddere, Ralph og Dehne, slo seg ned i Paramaribo. De leide f0rst noen slaver - siden kjgpte de dem - og begynte et skredderverksted fikk de eget hus, og det har vrert sentrum for deres arbeid i Surinanie ti1 denne dag. Det var misjonsprinsipp at misjonserene skulle underholde seg selv ved hindverk. Misjonsstasjonene ble derfor rene kolonier, hvor storparten av niisjonrerene vesentlig var opptatt nied hindverk eller handel. De bodde sammen i en felles husholdning, hvor de alle skulle avlevere det de tjente pd sitt arbeid. Dette fgrte ofte ti1 rivninger. Klimaet slet pi hunigret. Alle tjente ikke like meget, det ga anledning ti1 misunnelse. I Paramaribo ble virksomheten allerede i 1777 utvidet med et bakeri, og i 1788 med urmakerverksted. Da Tank kom ut og overtok stillingen som Vorsteher var det 13 misjonserer i Paramaribo. Nu cia Tanks og et annet ektepar kom til, ble de 17 (6 ektepar, 3 dedige Brlldem, 1 enkemann og 1 enke).46) Blant dem var en nordmann, Hans Martin Sand fra Trondheim.46) Han var kommet ut et par ir fgr. Det var i alt 4 stasjoner, men misjonserene bodde i Paramaribo og bestyrte den1 derfra, unntagen en stasjon son1 Ii langt inne i urskogen, blant frinegrene. I 1840-irene ble et par nye stasjoner anlagt, og forretningsdrif!en ble utvidet med girdsbruk og skomakerverksted. Misjonsarbeidet var nemlig pi denne tid i en rivende utvikling var slavene blitt frigitt i de engelske kolonier.47) Suriname fulgte ikke etter fgr i ) Men spgrsmilet var brennende i

7 hele denne tid, og det tvang slaveeierne ti1 i stille seg mindre avvisende overfor misjonsarbeidet hadde misjonrerene ikke adgang ti1 trier enn 6 plantasjer.49) Allel-ede i 1835 fikk de slippe inn pa 46 plantasjer.50) var tallet steget ti1 102,51) og i 1850 ti ) Dette ti1 en veldig framgang for misjonsarbeidet. Tallet pi steg fra 2159 i 1830 ti i 1840, og videre ti i ) Tallet pi dem som var under kristelig pivirkning steg i rene fra under 8000 ti1 nrer ) Den store hindring i arbeitlet var slaverief. Det fantes ikke fri arbeidskraft. Derfor var uiisjonen ogsi n$dt ti1 i holde slaver, i 40- Arene eidc den 61.55) Misjonrerene behandlet selvsagt slavene pent, men cllcrs ble de uhyre slett behandlet. Helt ti var det forbudt 2 undervise dem i skrivning,56) og skoler ble i alminnelighet ikke tillatt i ) Slavet~e kunue ikke inng3 lovlige ekteskap. Eieren solgte gjerne mannen ti1 bn kant og konen ti1 en annen. Og den nye eier giftet dem salnmen med en eller annen av sine slaver. De kunne ikke stifte varige hjem, og moralen var de~for under all beskrivelse. De fikk ikke klrer pi kroppen heller. Og de ble pisket lor den minste ting. Maten var utilstrekkelig, og husene nsullne. Derfor var blant slavene uhyggelig stor. Om Tanks al-beid i Suriname er det blitt sagt at Tank var kongi Suriname da han var der. Han var en stor, sterk kar som ikke sparte pi kreftene. Han var flittig ti1 A syke. I den verste middagsheten gikk han omkring med en fart si de anclre ikke greide i fglge med. Han var nrhysom ti1 det ytterste, si det vakte misn$ye blant de andre.68) En misjonrerfrue forteller59) at da hun koni ti1 Paramaribo i 1844, var det Tank som for innkvarteringen. Men den var skrglpelig. Gulvet i huset li s2 lavt at det stod under vann nir det regnet, og en kun~~e stikke hinden gjennom sprekkene i veggen. Innbo var det mitt med, et bord, en gammel kommode, fire stoler og to senger var hele det inventar det unge rnisjonrerpar fikk i sitt nye hjem. Da fruen ba Tank om i fi et skap, skaffet han det meget beredvillig, laget av en gammel pakkasse. Men han nykomlingen ti1 i se hva han selv greide seg med. Han trakk ut en kommodeskuff, og der li hele hans garderobe - en Seng greide han seg uten, han I2 p2 flatseng. tder ser De hva en 84

8 misjonaer trenger!o sa han ti1 oppmuntring for den unge rnisjonaerfruen. Pi den~~e tid hadde Tank nettopp mistet sin hustru. Fru Tank tlplde av feber den 10. september ) Hun etterlot seg en datter pi 1 '/z ir.01) Son1 forretningsfgrer og senere presescz) (tilsynsmann), reiste Tank meget i sin misjonaertid var han en tur ti1 frinegrene i det indre av landet, ti1 Bambey hvor misjonaeren Rasmus Schmidt nettopp var dgd og hvor fruen stod alene igjen mange dagsreiser fra sine kolleger. Reisen gikk med kana oppover elven. Nir de skulle gjennom de mange strykene, mitte bitsmennene hoppe uti og trekke biten oppover med lianer. PA begge sider av elven hang urskogen utover, ugjennnmtrengelig og fiendtlig, full av giftige slanger og farlige insekter. Overalt lurte den usynlige fiende gulfeberen. Tank hadde i oppdrag A spgrre fru Schmidt om hun var villig ti1 i gifte seg igjen og fortsette arbeidet i Bambey.63) Hun sa ja ti1 det, og ble gift med den nye misjonzr Meissner. De holdt ut i 4 ir til, da greide ikke Meissner klimaet lenger, og de mitte reise. Nu ble stasjonen flyttet.tre dagsreiser lenger nedover elven, og nye folk tok arbeidet opp. Men den ene etter den andre bukket under. Blant den1 ogsi Sand, som dgde der den 2. januar Tank var i Bambey i 14 dager. Han fant et blomstrende, lite stasjonsanlegg med kirke og stasjonshus. Kirken var av tre, de andre husene av flettverk. Arbeidet ble nu ledet av den innfgdte predikant Hiob. Saerlig gjgr sangen et sterkt inntrykk pi Tank, og gla i barn som han var, flokket de smi seg om ham, mens hedningebartla flyktet da de si en hvit niann. llan forteller at de kristne er frcidige og nluntre og rede ti1 i forsvare sin fro. Men hedningene er rasende pi dem og vil ha tvekamp for i avgjpire hvem som har rett. Fgr Tank reiste hjem, hadde han den glede i kunne dgpe 4 katekumener <under en mektig fglelse av Guds nide)>.e4) Tank foretok ogsi antlre reiser ti1 det indre av landet,g6) og skal ha funnet gull. Men ha11 sa det ikke ti1 noen og utnyttet det ikke, tla han mente det ville skade misjonsarbeidet.gg) I Paramaribo tok Tank initiativet ti1 en ny arbeidsmite: overhgringer. Og de ble en suksess. <Det var som nir man ryster et plommetre om hplsten, det regnet med barn,, sier han.67)

9 I beretningen on1 en reise ti1 stasjonen Bergendal i 1846, klager Tank over slaveries kir. Det er si usigelig vanskelig for dem i leve som kristne. Men han er ikke mismodig likevel. Nei, han sier: nvi Herrens gjerning, og f$r eller siden skal han nok vite i la lenkene falle og befri tlisse stakkars skapninger, ja, hele menneskeheten, fra slaveriets Tank var klar over at slaveriet var uforenlig med kristendomn~en. Det skal ha vart pi hans foranledning at niisjonen friga sine slaver i ) Men da hadde Tank allerede forlatt Suriname. Etter oppdrag av sine kolleger dro han i mai 1847 over de ti1 Nord- Amerika for i studere slavesp$rsmalet. Da han kom ti1 New York, leide han et skip, lastet det med mel, saltkj$tt og fisk og sendte det ti1 Suriname uten at misjonzrene der ante noe om det det kom. Det ble god forretning. Men hans kolleger syntes det var for selvridig.io) Viren 1848 kom Talk ti1 Holland. Her opptok han forhandlinger med regjeringen, og oppnidde at den bevilget et irlig bidrag ti1 br$dremenighetens arbeid. Det innebar en anerkjennelse son1 betydde mer enn pengebel$pet.71) Tank forhandlet ogsi om slaveriet. Og lian skrev et opprop mot det.72) Han la ikke finsrene imellom, men skildret slaveriet i dets gru. Resultatet var at slaveeierne ble rasende. De krevde at misjonierene skulle ta avstand fra Tanks fremstilling. Misjonierene kunne ikke benekte noe av det ~ankhadde skrevet, men hvis de ga ham medhold, ville de ikke fa adga~ng ti1 plantasjene lenger. De valgte derfor deli noe ynkelige utvei i skrive en fremstilling som ikke beneklel Tanks ord, men snakket det hele hen. Hjemme i Holland vakte Tanks skrift begeistring. Men han kunne ikke vende tilbake ti1 Suriname etter et slikt angrep pi slaveriet. I Holla~id kon~ Tank i forbindelse n~ed en l~rd prest og kunstsamler, Domine van der Meulen. Og han ble i 1849 gift tned tlatteren Katharina van der Meulen.73) Med henne skal han ha fitt en formue pi 1 % million gulldollars.74) Tank tok IILI en tur til Norge. Han var en tid pi R$d hos svogeren P. M. Anker var i 1833 og Anker gift igjen). P. M. Ankers Hermann Anker, som da var 10 ir gammel, forteller at dette bes$k gjorde et veldig inntrykk pi ham. <<Det var en herlig

10 mann,a sier llau. Tank kon~ in11 ti1 ham inens han satt og leste lekser, si seg om og stod lenge ved vinduet. SB sa han: aja, slik satt jeg ogsi og leste her engang. Det er enda vakrere enn jeg hnsket det. Men stillestiende. Har du ikke lyst ti1 B vrere nied nir jeg reiser over Atlanteren?,) c(hva skal du over der?, spurte jeg. (<Jeg skal prg5ve A lage et virkelig Jesu rike, hvor alle skal vzre som sa han kvelden lyttet Hermann ivrig ti1 samtalen. utenk en niann som hadde bodd n~ellon~ negrer og indianere!, Da sa Tank at det var syncl pi de norske guttene som kom ti1 Amerika. De glenlte snart norsken,,for det var ikke noen norsk skole der, og ingen kunnskaper i jordbruk hadde de.. Man kunne godt forene en kristelig skole med undervisning i norsk og jordbruk.75) NJI- Tank snakket om Amerika, var det fordi han var pi vei dit. Det var noen norske herrnhuter som hadde slitt seg ned i Wisconsin. En Farsunding, John Olsen, var deres indelige leder. De skrev ti1 herrnhutene i Nosge og ba on1 hjelp.76) Og d fikk de over en tidligere elev av misjonsskolen i Stavanger, Andreas M. Iversen77) fra Kristiansand. Han hadde lnittet slutte pi misjonsskolen visstnok pi grunn av sin herrnhutiske innstilling. Nu ble han ordinert ti1 prest for de norske herrnhuter i Amerika.78) Han anses gjerne som den eneste norske herrnhuterprest i Amerika,Tg) men Tank var jo ogsi prest, sb de var da to. lverse~i mi ha vrert en mann det var fart i. Da han hadde vrert prest i 38 Br, studerte han litt medisin, og fortsatte som kge i mange Br.80) De norske herrnhutene som bodde i Milwaukee, ville gjerne flytte ut pa landet, men hadde ikke niidler ti1 kjope land. Her kom Tanks rikdom vel med. Han kjapte land ved Green Bay. Her ville ha11 anlegge en koloni etter herrnhutisk monster, i likhet nled Herrnhut og Christiansfeld. Og folk var begeistret. Allerede i august 1850 flyttet 42 voksne med sine faniilier ti1 den nye koloni son1 fikk navnet Ephrain~. De indelige ledere var foruten Tank og Iversen, en tysk herrnhuterprest ved navn Fett.81) Ti1 B begynne tned gikk alt bra. Tank bygget et stort hus hvor tle hadde felles husholdning samt daglige andakter og gudstjenester, slik som herrnhutene bruker. En h6yere skole ble ogsi begynt. Den skulle bli et slags universitet for utvandrerne. Men alt et irs tid

11 etter ble det rivninger. Fett og lversen fryktet Tanks innflytelse. Han var i all sin ierd den belevne mann, mens de andre utvandrere korn fra helt andre sosiale lag. De ville han skulle stykke ut jorden ti1 deni. Men det var stikk i strid med Tanks store planer om et satnfunn hvor jorden var felleseie, og hvor alle arbeidet sanimen for det felles beste, get virkelig Jesu rike>, son1 ha11 hadde sagt ti1 Hermann Anker. Dette kunne utvandrerne ikke forsta. De var redd for bli husmenn. Under lversens ledelse flyttet de i 1853 ut ti1 Door County hvor de anla et nytt Ephraiin. Tank satt alene igjeo i sin koloni. Hans store tanke var det ingen sorn forstod, hans vffervilje var forgjeves.82) Tank ble boende i Tanktown (Ephraim) ti1 sin dad den 4. mai ) Ett ir fyir hadde han fatt oppleve at slaveriet ble opphevet i Suriname, 1. juli Hans datter Mary d$de i 1872 og fruen i ) Otto Tanks liv ble rikt pa omskiftelser. Han hadde vat Norges rikeste arving med hyiye politiske ambisjoner. )Men han oppga dem for evangeliets skyld. Og da faren tapte sin rikdom, var han likevel tilfreds, ng like gavmild sorn for. Hall haddc stitt som leder for andre bade i Christiansfeld og i Suriname, men han visste ogsi selv 3 adlyde. Pi misjonsniarken var han lederen som gikk foran de andre i selvfornektelse. Handelslykken fulgte ham bide i Christiansfeld og i Suriname, ti1 gagn for det arbeid han ledet. Da han pi nytt ble en rik mann, satte ha11 hele sin formue inn pa i hjelpe andre. Men de forstod ham iklte, de skjyinte ikke at for ham var det omsorgen for sjelene sorn var dct drivende, ikke bare nir ha11 forkynte Guds ord, ikke bare nir han underviste barna, men ogsi nir han administrerte sin formue. I utvandringshistorien stir han son1 en bli$yet idealist som ikke forstod den verden han levde i. Men det er ikke riktig. Man forstir ikke Tank uten at man forstir at for ham var det bare ett som betydde noe - Guds rike. NOTER ') Hjalmar Rued Holand: De Norske Settlementers Historie, Chicago Hjalmar Rued Holand: Den merkeligste Emigrant i Nordm.forb. julehefte 1924 s. 10 ff. Hjalmar Rued Holand: Old Peninsula Days. Tales and Sketches of the

12 Door Couniy Peninsula. Ephraim,Wlsc F. Korlie: History of the Norwegian People in Amerika Th. C. Blegen: Norwegian Migration to America 182S Semmingsen: Veien mot vest. Utvandringen tra Norge ti1 Amerika Oslo ) eukjendt nordmand haedresw i enordmandsforbundet~ 1910, s. 53, Alice Oftedal: En norsk misjonrer i Midt-Vesten minnes i Green Bay bymuseum. Stav. Aftbl. 1935, ) Smilenenes Amtstid. 1922, 25/4 og,15/5, Glommen &) Dag over Norge nr For Fattig og Rik nr , 21/ Holand: De N. Settlem. H. s. 231 ff. - 0 ) Se ogsi S. Beck: Aus dem Leben von Niels Utto Tank i ader Briiderbotschafterw (som utk, i USA.) 26/ ) Kr. Roll: Norske Hjem, i Morgenbl. Extranr. 1904, 1 f. Srnl. Det n. Folks Liv og Hist. passim. 0. Forstram: Fredrikshald i 250 Aar , s. 346 ff. - 9 Kirkebok for Fredrikshald Statsarkivet, Oslo. - 0) Kirkeb. f. Fredrikshald 181S34. Statsark., Oslo. - 10) Opplysn. fra Hr. sogneprest, dr. Theol. J. Holdt, Bredebro, etter brev fra Holm av 17/ ti1 Christianfeld. - ") Likes&, etter brev fra Holm av 3/ Omtalt av Ella Anker i <Sagatuna 1936, s ' 1), , Forstander i Chri.a ) S78. - ' Biskop i Chri.a fra ) Brev av 13/ Hr. Forlagsbokhandler Cappelens eie. - ") Tank-J. Kielland 5/ Riksark., Oslo. - '8) Sml. Morgenbl nr. 265, 22/9 og 1827 nr /6. - '0) Sml. note 10. -?O) Ibidem. - 91) Holm-Hermhut 15/4,1830. Misj.arkivet, Herrnhut. - '=) Tank- :. Kielland 1/ Riksark., Oslo. - ' 8) Holm-Hermhut 10/ Misj.ark., Herrnhut. - 24) Carl Wulff- J. Kielland 13/ Riksark., Oslo. -. z" Det Norske Folks Liv og Historie, VIII, s Srnl. Tank- Kielland 2/ Riksark. - 20) Tank-Kielland 9/ Riksark. -- '7) Holni-Hermh. 3/ Misjmk., Herrnhut. - a) Holm-Hermh. 10/ Misj.ark., Hermh. - 28) Han kom ti1 Chri.a 30/6 og passerte ot over Svinesund 13/7. (Morgenbl nr /7 og nr. 197 (,15/7.) Tank- Kielland 16/7 og 20/ Riksark. - 90) Tank-Kielland 20/ Riksark. - 8') Memorabilia 1834 for Christiansfeld i Misj.ark., Herrnhut Diarium 1835 for Christiansfeld i Misiark., Herrnhut. - 33) Memorabilia SSb) F. C. H0y: Christiansfeld s. 57 f. - Tank- Kielland 3/ Riksark. - =J) Tank-Kielland 20/ Riksark Memorabilia Christiansfeld Misj.ark., Herrnhut. TanklKielland Der Briiderbotsch ') Der Briiderbotsch Tank- Kielland 20/ ) Memorabilia Christiansfeld Misj.uk., Herm- Ihut. Der Briiderbotsch ' O) Der Briiderbotsch. Missionsblatt der Brii- dergemeine 1841 nr ) Ibidem. Mbl. der Briidergem nr *,) M.bl. der Briidergem nr &a) Der Briiderbotsch. - 44) Om Suri. uame og herrnhuternes misjonsarbeid der, se: G. H. Steinberg: Ons Suriname. De Zending der evangelische Broeder-Gemeente in nederlandsch Guyana. Gravenhaage 1933, W. R. Voullaire: Surinam, Le pays, les habitants et la Mission Morave, Lausanne,1926, og de ah. fremstillinger av bradremlsjonens

13 I~istorie. - '9 Journal de I'Uoit6 des Freres 1842 s ' 0) E. Danbolt: Et hondreirsminne i norsk misjonshistorie. Hans Martin Sand - nlisjon~r i Syd-Amerika Loth. Kirketid s. 247 ff. - 0) A. Schulze: 200 Jahre Briidermission II s '8) Ibidem s ") A. Schulze. Ahris einer Geschichte der Brudermission.,1901 s $0) Schulze: 200 J. Br.miss. II s ') Steinberg: Ons Suriname s. 13'3..- 6') Ibidem. - fi") Ibid. s ') Ibid. - 5s) Der Briiderbotsch ) Schulze: Abriss. s fi) Ibidem. - 6#) evingt-deux annees de service missionaire k Surinamu, Souvenirs de Madame E. S. Dobler, i Journal de I'Unit6 des Freres 1888 s. 235 ff. - ") Ibidem. - ' 0) Journ. de 1'Un. des Fr s. 324; Miss.blatt der Briidergen~ nr. I. - "1) Der Bruderbotsch '*) Ibidem. - $8) Jouro. de I'Un. des Fr s "') K. li. Ledder- Iiose: Die Mission unter den freien Buschnegern in Surinam, 2det opl Heidel- berg 1854, s. 90 ff. - '15) Norsk Miss. Blad 1848 or. 9. Steinberg: Ons Suri- name, s ") Der Brliderbotsch U') Steinberg s ') Journ. de I'Un. des Fr s '#) Uer Bruderbotsch ;O) Ibidem. - 7') Steinberg s ?') Der Briiderbotsch Steinberg s. 84, Voullaire s. 22, Miss.blatt der Brudergem s. 149 f. - '9 Der Briiderbotsch. - '4) Ibidem. Norlie: Hist. of the Norw. People in America s E. Anker: Sagatun s '5) E. Anker: Sagatun s. 31 ff. - 7") Holand: D e norske Settlem hist. s ') F P2 misjonsskolen SniI. Sommerfelt: Den norske Zulumission 1865 s. 112 o, Nome: Uet norske Misjonsselskaps hist. i Norsk Kirkeliv I s Levnetslvlp i N.M.S.'s arkiv, Stavanger (under brever 1843). - 7X) Holand: De norske Settleni. liist. s. 230, 235 ff. Norlie s 219 ff. Blegen s. 335 ff. - in) Holand s ) Ibidem s ') Sml. note 78. Holand i Nordmandsforh. juleh Der Bruderbotsch *') Ibidem. Sml. ogsr Holand: Old Peninsula Days s. 136 ff. - 83) Der Bruderbotsch ") Ibidem.

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Side 9. 4) Trøst, v. 18. Dette skal vi trøste hverandre med, står det. Vi som tror på Jesus har en lys og god framtid foran oss. Døden er ikke det siste. Ordet står i imperativ: en oppfordring til å hjelpe

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne Parasha 0 Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 4 Kapittel 42 Kapittel 43 Kapittel 44 Kapittel 4 Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. 2

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal Dere er Mine vitner Minnevers: Og dette om riket skal bli forkynt i, som et for folkeslag, og skal komme. Matt. 24:14 For en stund siden hørte jeg en fortelling om en gutt som het Johannes. Han bodde sammen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM Chr. Suemeii: Under Sydkorset. Det Norske Misjonsforbunds Forlag. Hovedkommisjon: Ansgar Forlag. Oslo 1948. 101 s. Tomnod lrn"geu: ICallet

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Okhaldhunga Times Juni 2010

Okhaldhunga Times Juni 2010 Okhaldhunga Times Juni 2010 Kjære venner, Noen ganger kan det bli mye sykdom og strev i dette bladet vårt. Livet her inneholder mye annet også, blant annet er det fullt av vakre småkryp. Disse møtte jeg

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

Widar Aspeli. Sort enke. Mustangen. Gyldendal

Widar Aspeli. Sort enke. Mustangen. Gyldendal Widar Aspeli Sort enke Mustangen Gyldendal Vi vet aldri når eventyret kommer til livet vårt, men den dagen det er der, må vi gripe det. Tormod Haugen Knipe Nora krøllet seg sammen i senga. Pakket seg inn

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD a V H. CHR. MAhlEN Lokalhistorisk forskning gjennomgir for tiden en sterk ekspansjon i Norge. Landslaget for bygde- og byhistorie har vind i seilene, og Lokalhistorisk

Detaljer

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52).

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52). LEKSE År B 1. kvartal Lekse 3 Tapt og funnet TJENESTE Jesus viser oss hva det vil si å være en tjener. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Håkan Nesser Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til minne om Gunnar I 1 Dette som jeg nå gir meg i kast med, skal handle om Det Forferdelige, selvsagt skal

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Michelle Gagnon. Ingen er alene. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

Michelle Gagnon. Ingen er alene. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal Michelle Gagnon Ingen er alene Oversatt av Rune R. Moen Gyldendal Til Esme og Taegan Himmelen ble vakrere, med stjernespekket krumning i et purpurfarget sentrum. Hun hadde funnet en gud, et fremtidig våpen.

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no MENNESKER UTEN SJEL Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer