Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 15. februar 2013

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Nov. 16. Lov nr. 69 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret Okt. 26. Deleg. av myndighet etter lov om vergemål (vergemålsloven) (Nr. 999) Forskrifter 2012 Okt. 25. Forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning (Nr. 990) Okt. 26. Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 993) Okt. 30. Forskrift om avgifter på lufthavnene til Avinor AS (Nr. 1015) Okt. 31. Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (Nr. 1016) Okt. 30. Forskrift om beredskapslagring av såkorn (Nr. 1020) Nov. 2. Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (Nr. 1040) Nov. 8. Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2012 (Nr. 1043) Nov. 9. Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap (Nr. 1045) Nov. 13. Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret 2013 (Nr. 1064) Nov. 14. Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (Nr. 1066) Nov. 22. Forskrift om transportabelt trykkutstyr (Nr. 1088) Nov. 22. Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2013 (Nr. 1089) Nov. 22. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2013 (Nr. 1090) Endringsforskrifter 2011 Mars Okt. 14. Endr. i forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark (Nr. 1551) Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 988) Okt. 24. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 989) Okt. 26. Endr. i forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) (Nr. 991) Okt. 26. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 992) Okt. 26. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 995) Okt. 26. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (Nr. 996) Okt. 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012 (Nr. 997) Okt. 26. Endr. i forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) (Nr. 998) Okt. 29. Endr. i forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer og forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (Nr. 1000) Okt. 24. Endr. i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) (Nr. 1013) Okt. 25. Endr. i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark (Nr. 1014) Okt. 31. Endr. i forskrift om radioamatørlisens (Nr. 1017) Okt. 31. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1018) Nov. 1. Endr. i TSE-forskriften (Nr. 1019) Okt. 31. Endr. i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon (Nr. 1021)

3 Okt. 31. Endr. i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) (Nr. 1022) Nov. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012 (Nr. 1023) Nov. 2. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS (Nr. 1024) Nov. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1025) Nov. 5. Endr. i forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS med flere (Nr. 1026) Nov. 5. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 1027) Okt. 18. Endr. i forskrift om lufttrafikkledelse (Nr. 1035) Okt. 31. Endr. i forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg (Nr. 1036) Nov. 1. Endr. i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan (Nr. 1037) Nov. 1. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1038) Nov. 1. Endr. i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 1039) Nov. 5. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet (Nr. 1041) Nov 7. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1042) Nov. 8. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum m.fl. (Nr. 1044) Nov. 9. Endr. i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (Nr. 1047) Nov. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1048) Nov. 12. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1049) Nov. 13. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1050) Nov. 8. Endr. i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Nr. 1060) Nov. 9. Endr. i forskrift om særlige tiltak mot Syria (Nr. 1062) Nov. 9. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1063) Nov 13. Endr. i forskrift om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far (Nr. 1065) Nov. 14. Endr. i forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven 23 2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv (Nr. 1067) Nov. 16. Endr. i forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten (Nr. 1068) Sept. 17. Endr. i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud (Nr. 1069) Nov. 14. Endr. i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (Nr. 1070) Nov. 15. Endr. i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (Nr. 1071) Nov. 16. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1072) Nov. 19. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1082) Nov. 19. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1083) Nov. 20. Endr. i TSE-forskriften (Nr. 1084) Nov. 20. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1085) Nov. 21. Endr. i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (Nr. 1086) Nov. 22. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1087) Nov. 22. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS (Nr. 1091) Nov. 23. Endr. i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) (Nr. 1092) Nov. 23. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1093) Nov. 26. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1094)

4 Diverse 2012 Okt. 26. Sammenslåing av høyskolene i Vestfold og Buskerud (Nr. 994) Sept. 28. Endr. i kampaktivitetslisten (Nr. 1046) Nov. 8. Opphev. av midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt (Nr. 1061) Nov. 15. Endr. i vedtekter for forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (Nr. 1081) Rettelser Nr. 3/2011 s. 375 (i forskrift 8. mars 2011 nr. 259 om endring i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.) Nr. 14/2011 s (i forskrift 6. desember 2011 nr om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

5 14. mars. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. februar 2012 Nr nov. Lov nr Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 Prop.2 L ( ), Innst.44 L ( ), Lovvedtak 4 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 8. og 13. november Fremmet av Arbeidsdepartementet. Kunngjort 16. november 2012 kl Tvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. 2. Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf. arbeidstvistloven 1 bokstav f) og g) for å løse tvisten. Reglene i lønnsnemndloven får tilsvarende anvendelse. 3. Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten. 14. mars. Nr Forskrift om endring i forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark Hjemmel: Fastsatt av høgskolestyret 14. mars 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 3. Kunngjort 20. november 2012 kl I I forskrift 16. desember 2009 nr for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Hedmark er det gjort en rekke endringer. Forskriften lyder i sin helhet etter dette: 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører fram til graden Philosophiae doctor (ph.d.). Forskriften gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.-graden ved Høgskolen i Hedmark innenfor de program hvor høgskolen har rett til å tildele doktorgrad. 2. Målsetting og ansvar 2 1. Hva utdanningen kvalifiserer for Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt Ansvar for doktorgradsutdanningen Styret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen. Ansvaret forvaltes på styrets vegne av et sentralt ph.d.-utvalg, sammensatt slik: rektor eller den person rektor bemyndiger, dekanen ved avdelinger med akkrediterte dr.gradsprogram og en representant for stipendiatene. Rektor eller den person rektor bemyndiger, leder utvalget. Studie- og forskningsdirektør er sekretær for utvalget. Hvert ph.d.-program har et eget programutvalg som ledes av programmets ph.d.-leder. Dekanen ved den aktuelle avdelingen, to representanter fra ph.d.-programmets vitenskapelige kjernemiljø og en representant for stipendiatene er medlemmer. Avdelingens forskningsadministrative rådgiver er sekretær. 3. Doktorgradsutdanningens innhold Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning. Doktorgradsutdanningen omfatter: Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere

6 14. mars. Nr Norsk Lovtidend En godkjent opplæringsdel Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt Faglig formidling som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeid. 4. Opptak 4 1. Opptakskrav For å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning som institusjonen har godkjent som grunnlag for opptak innen doktorgradsprogrammet hvor vedkommende søker opptak. Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søker med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere med mastergrad (hovedfag) fra annet fagområde enn det som er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, eller med svakere karaktergrunnlag, kan tas opp etter særskilt vurdering. Disse søkerne må kunne dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium. Dersom det er nødvendig, kan det kreves tilleggsdokumentasjon på faglig nivå eller for eksempel gjennom en forprøve. Slike søkere kan også om nødvendig pålegges å ta kvalifiseringsfag og/eller tilleggsfag innen en tidsfrist. Disse inngår ikke i de formelle kravene for doktorgraden Søknaden Søknad om opptak skal inneholde: Beskrivelse av forskningsoppgaven (prosjektbeskrivelse) Framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen Finansieringsplan Redegjørelse for nødvendig infrastruktur Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter Plan for faglig formidling Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter. Utdanningsplanen, herunder beskrivelsen av forskningsoppgaven, skal utarbeides i samarbeid med hovedveileder og gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode Avgjørelse om opptak Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søkerens egnethet, planen for doktorgradsstudiet, herunder prosjektbeskrivelsen og finansieringsgrunnlaget. Høgskolen kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten. Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, utarbeidelse av individuell opplæringsplan, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler. I opptaksvedtaket skal veileder(e) oppnevnes, ansvaret for løsningen av andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastlegges med startdato og varighet. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt. Opptak kan nektes dersom Opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og åpen disputas De immaterialrettslige avtaler som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør medvirke i prosjektet Prosedyre for opptak Søknad om opptak sendes til høgskolen som i henhold til utfyllende regelverk for hvert doktorgradsprogram avgjør opptak, godkjenner søkerens plan for studiet og oppnevner veiledere. Avgjørelsen om opptak skjer i programutvalget til det enkelte ph.d.-studiet. I tilfeller der antall søkere overstiger opptakskapasiteten, prioriteres søkere som har fått stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark. 5. Avtale Opptak formaliseres i form av skriftlig avtale for doktorgradsutdanningen. Avtalen inngås mellom doktorgradsstudent, veiledere og programutvalget ved ph.d.-leder. Dersom doktorgradsstudenten er tilknyttet annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som regulerer arbeidsvilkårene, herunder tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at forskerutdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. 6. Doktorgradsprogrammet 6 1. Normert tid Forskerutdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme som er tre års fulltidsstudium. For kandidater som er tilsatt i stipendiatstillinger i en fireårsperiode med 25 % arbeidsplikt, fordeles doktorgradsstudiet over de fire årene. Avtaleperioden kan forlenges grunnet permisjoner som følger av kandidatens

7 14. mars. Nr Norsk Lovtidend rettigheter som arbeidstaker eller dersom kandidaten tar på seg andre oppgaver ved Høgskolen i Hedmark i tillegg til forskerutdanningen. Slike oppgaver skal være avklart mellom kandidat, veileder og ph.d.-leder ved den aktuelle avdeling og godkjent av dekan i henhold til regelverk for tilsetting i stipendiatstillinger. Doktorgradsstudiet skal være avsluttet (disputasdato) innen åtte år etter opptak. Permisjoner regnes ikke med. Vedtak om at maksimal studietid er overskredet og at studiet må avbrytes, treffes av programutvalget og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven 28 flg Opplæringsdelen Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen og for å gi en dypere innsikt i fagområdet. Videre skal den gi trening i å formidle faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Doktorgradsutvalget og den aktuelle avdeling skal sørge for at alle doktorgradsstudenter får tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. I emner der det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som en del av opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng, og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringsdelen skal utarbeides i samråd med hovedveileder og avgjøres av programutvalget. Programutvalget kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring Utenlandsopphold Det skal legges til rette for at doktorgradsstudenten kan tilbringe minst tre måneder av stipendiattiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Stipendiaten må selv søke stipend for slikt utenlandsopphold. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å gjennomføre et lengre utenlandsopphold, skal stipendiaten sikres tilgang til relevante internasjonale nettverk og fagmiljøer på annen måte. 7. Tilknytning til forskermiljø Hovedveileder har i samråd med avdelingen hovedansvar for å legge til rette for at doktorgradsstudenten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre doktorgradsstudenter. For doktorgradsstudenter som har hovedtilknytning ved annen institusjon, skal det inngås avtale mellom gradstildelende og samarbeidende institusjon som regulerer arbeidsvilkårene og herunder sikrer doktorgradsstudentens deltakelse i et aktivt forskermiljø. 8. Avhandlingen 8 1. Krav til avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Del av fellesarbeid godtas som avhandling i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres, og de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene, skal det utarbeides en sammenfatning som gjør nærmere rede for grunnlag, metodisk tilnærming og helhet i avhandlingen Arbeider som ikke godtas Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider Ny innlevering En doktorgradsavhandling som tidligere er blitt underkjent ved høgskolen, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at høgskolen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang Offentlig tilgjengelighet Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering. Slik utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres Rettigheter ved bruk av resultater Kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare oppfinnelser, opphavsrettigheter m.m., er regulert av høgskolens generelle regler på dette området samt de regler som er bestemt i arbeidstakeroppfinnerloven.

8 14. mars. Nr Norsk Lovtidend Høgskolen kan vederlagsfritt benytte de deler av doktorgradsavhandlingen som kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er resultat av arbeidet med avhandlingen og som kandidaten alene har opphavsrett til, ved framstilling av kopier til bruk i høgskolens undervisnings- og forskningsvirksomhet. Ved slik bruk skal kandidaten navngis slik lovgivning og god skikk tilsier. 9. Veiledning Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Doktorgradsstudenten skal ha jevnlig kontakt med sine veiledere og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Minst en av veilederne skal være ansatt ved Høgskolen i Hedmark. Veileder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Hvis doktorgradsstudenten har flere veiledere, skal det oppnevnes en hovedveileder med primært ansvar for den faglige oppfølging av doktoranden. Hovedveileder skal som hovedregel være ansatt ved institusjonen. Både veileder og doktorgradsstudent plikter å rapportere i samsvar med de regler høgskolen har fastsatt. 10. Kvalitetssikring og rapportering Hvert halvår skal doktorgradsstudent og hovedveileder sende rapport til programutvalget om framdrift i henhold til plan, eventuelle endringer og nødvendige tiltak. Det skal rapporteres separat fra doktorgradsstudent og veileder, men slik at dobbeltrapportering unngås. 11. Avslutning før avtalt tid Frivillig avslutning Kandidat og høgskolen kan avtale at doktorgradsutdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av doktorgradsutdanningen skal det ved egen avtale fastsettes hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater m.m. skal ordnes. Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, må kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet Tvungen avslutning Det sentrale ph.d.-utvalget kan etter innstilling fra programutvalget beslutte tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen før avtalt tid. Slik tvungen avslutning kan besluttes hvis et eller flere av følgende forhold foreligger: Gjentatte og vesentlige brudd fra kandidatens side av informasjonsoppfølgings- eller rapporteringsplikt Vesentlig forsinkelse i framdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for tvungen avslutning må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv har herredømme over. Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten selv har herredømme over Brudd på forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet Opptreden fra en kandidat som bryter med tillit som må foreligge mellom høgskole og kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av doktorgradsutdanningen. Vedtak om tvungen avslutning fattes av det sentrale ph.d.-utvalget. Dersom doktorgradskandidaten er tilsatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark, kan avtalen kun avsluttes dersom vilkårene i tjenestemannsloven er oppfylt. Slikt vedtak fattes av høgskolens tilsettingsutvalg. 12. Bedømmelse Doktorgraden tildeles på grunnlag av: godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas, godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller kompetanse og godkjent prøveforelesning over oppgitt emne. 13. Innlevering Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til høgskolen ved programutvalget. Med søknaden skal følge det nødvendige antall eksemplarer av avhandlingen. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og godkjent. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere et antall eksemplarer som kreves i henhold til doktorgradsprogrammet. Sammen med avhandlingen leveres et kortfattet sammendrag som kan tjene som pressemelding. Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert/elektronisk) høgskolen bestemmer. Et arbeid eller deler av et arbeid som doktorgradsstudenten tidligere har fått godkjent for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

9 14. mars. Nr Norsk Lovtidend 14. Oppnevning av bedømmelseskomité Til å bedømme avhandlingen oppnevner høgskolen ved programutvalget en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Komiteen skal settes sammen slik at alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse komiteen samlet sett dekker avhandlingens felt begge kjønn, såfremt mulig, er representert ikke mer en ett av medlemmene har tilknytning til høgskolen minst ett av medlemmene, såfremt mulig, representerer en institusjon utenfor Norge. Programutvalget utpeker en administrator blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den. 15. Komiteens arbeid Tilbaketrekning og bearbeiding Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktorgradskandidaten kan likevel rette formelle feil i den innleverte avhandlingen. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene senest en måned før disputasen. Uten hensyn til det foregående kan doktorgradsutvalget tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens foreløpige kommentarer. Det skal gis en frist for slik omarbeiding, normalt ikke lengre enn 6 måneder Opplysningsplikt Veileder kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å redegjøre for veiledningen og arbeidet med avhandlingen. Komiteen kan kreve doktorgradskandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon framlagt Innstilling Komiteen avgir innen den frist som er fastsatt, innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteens innstilling forelegges doktorgradskandidaten, som gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis doktorgradskandidaten ikke ønsker å fremme skriftlige merknader, underrettes komiteen snarest om dette. 16. Komiteens innstilling og behandling av innstillingen Behandling av enstemmig innstilling En enstemmig uttalelse fra bedømmelseskomiteen har status som et vedtak og behandles ikke av flere instanser, med mindre ph.d.-studenten klager på vedtaket Behandling av delt innstilling Dersom det foreligger dissens i komiteen, kan programutvalget uten ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorgradskandidatens merknader vedlegges. Etter dette fatter styret selv vedtak i saken på grunnlag av en innstilling fra det sentrale ph.d.-utvalget og de innhentede uttalelser. 17. Prøveforelesning Prøveforelesning skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen fastsettes at bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Prøveforelesningen skal holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen, og skal godkjennes av bedømmelseskomiteen. 18. Forsvar av avhandlingen Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal doktorgradskandidaten forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid sammen med opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort. Disputasen skjer på avhandlingsspråket eller norsk med mindre programutvalget godkjenner noe annet. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen. Komiteen fordeler selv oppgavene seg i mellom. Disputasen ledes av rektor eller den denne bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter gjør doktoranden rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen, og annen opponent avslutter disputasen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt denne fastsetter. Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen innberetning til høgskolen ved programutvalget, der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er

10 24. okt. Nr Norsk Lovtidend godkjent/ikke godkjent. Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges innen rimelig tid. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før diplom kan tildeles. 19. Kreering og diplom/vitnemål Når programutvalget har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas, kreeres doktoranden til Philosophiae doctor av høgskolens styre. Diplom og vitnemål utferdiges av høgskolen. Høgskolen fastlegger hvilke opplysninger som skal inngå i vitnemålet. I vitnemålet skal det også gis opplysninger om det faglige opplæringsprogram doktoranden har deltatt i samt navn på veiledere. 20. Klage Klage på opptak og søknadsbehandling Avslag på søknad om opptak etter 4 kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28 flg. Grunngitt klage sendes til programutvalget. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til høgskolens klagenemnd til avgjørelse Klage på godkjenning av opplæringsprogrammet Ved klage på avslag på søknad om godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet, jf. 6 2, gjelder reglene i forvaltningslovens 28 flg. tilsvarende. Ved klage over sensur ved særskilt eksamen eller prøve, gjelder likevel lov om universiteter og høyskoler 5 2 og Klage på avslag på søknad om bedømmelse eller underkjennelse av avhandling, prøveforelesning eller forsvar Nekting av godkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28 flg. Grunngitt klage sendes programutvalget. Hvis vedtaket er truffet av programutvalget, kan det oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. 21. Utfyllende bestemmelser til forskriften Det sentrale ph.d.-utvalget eller rektor fastsetter utfyllende bestemmelser for de enkelte doktorgradsprogrammer innenfor de rammer som fastsettes i denne forskriften. 22. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Forskriften trer i kraft straks. II 24. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 24. oktober 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4 og 8, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12x (direktiv 2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF) og nr. 12zzd (forordning (EU) nr. 1103/2010). Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV fjernes nr. 11 (direktiv 91/157/EØF endret ved direktiv 93/86/EØF, direktiv 98/10/EF og direktiv 98/101/EF). I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV tilføyes nr. 12x (direktiv 2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF) og nr. 12zzd (forordning (EU) nr. 1103/2010) skal nå lyde: Batterier virkeområde og definisjoner 2 16, 2 17, og 2 18 gjelder alle batterier, også innebygde, med unntak av batterier brukt i utstyr som er produsert spesifikt til militære formål eller til å bli sendt ut i rommet. I 2 16, 2 17 og 2 18 og vedlegg I skal følgende definisjoner legges til grunn:

11 24. okt. Nr Norsk Lovtidend a) Batteri: kilde for elektrisk energi, der energien produseres ved direkte omdanning av kjemisk energi, og som består av en eller flere primærbattericeller (ikke-oppladbare) eller en eller flere sekundærbattericeller (oppladbare også kalt akkumulatorer), b) Bærbart batteri: forseglet batteri som kan bæres og som verken er industribatteri eller blybatteri, c) Industribatteri: batteri spesielt laget for industriell eller yrkesmessig bruk eller til bruk til fremdrift i elektriske kjøretøyer, d) Blybatteri: batteri som inneholder bly, brukt til startmotor, tenning og lys i kjøretøy mv., som ikke er industribatteri, e) Knappcellebatteri: små runde batterier med diameter større enn høyden brukt i små bærbare apparater som høreapparater og ur og til backup-strøm, f) Batteridrevet produkt: produkter som helt eller delvis drives eller kan drives av batterier skal nå lyde: Batterier forbud Det er forbudt å produsere, importere, eksportere eller omsette a) batterier som inneholder 5 ppm eller mer kvikksølv. For knappecellebatterier er grensen 2 ppm kvikksølv, b) bærbare batterier som inneholder mer enn 20 ppm kadmium. Forbudet gjelder ikke batterier til nødlys og alarmsystemer, medisinsk utstyr, bærbart elektroverktøy. Ny 2 18 skal lyde: Batterier og batteridrevne produkter merking, konstruksjon og informasjon Produsenter og importører plikter å sørge for at batterier er merket med a) symbol med overkrysset avfallsbeholder som angitt i vedlegg I, b) de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb som angitt i vedlegg I; gjelder batterier og innebygde batterier som inneholder over henholdsvis 5 ppm kvikksølv, 20 ppm kadmium eller 40 ppm bly, c) kapasitet i henhold til 2 18a. Merkingen skal være varig og lett synlig på batteriets overflate. Produsenter og importører av batteridrevne produkter plikter å sørge for at de er konstruert slik at batteriene lett kan fjernes. Produsenter og importører av produkter med innebygde batterier plikter å sørge for at det ved distribusjon av produktene følger med anvisning om hvordan batteriene uten fare kan fjernes. Om nødvendig må opplysning om batteritype fremgå. Kravene i dette leddet gjelder ikke produkter som krever kontinuerlig strømforsyning av hensyn til sikkerhet, yteevne, medisinske årsaker eller for å ivareta data. Påslag for eventuelle kostnader for håndtering av kasserte batterier skal ikke fremgå ved salg av batterier til sluttbruker. Det er forbudt å omsette batterier og batteridrevne produkter som ikke overholder kravene i første, andre og tredje ledd i denne paragrafen. Ny 2 18a skal lyde: 2 18a. Kapasitetsmerking av batterier gjennomføring av forordning (EU) nr. 1103/2010 EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zzd (forordning (EU) nr. 1103/2010) om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF, av regler for kapasitetsmerking av bærbare (oppladbare) sekundærbatterier og -akkumulatorer samt kjøretøybatterier og kjøretøyakkumulatorer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. I vedlegg II til kapittel 2 i denne forskrift gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12w (kommisjonsforordning (EU) nr. 1103/2010) slik Miljøverndepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de tilpasninger som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Kapittel 2 vedlegg I skal nå lyde: Vedlegg I. Batterier merking Symbol med overkrysset avfallsbeholder:

12 24. okt. Nr Norsk Lovtidend Arealet av symbolet skal utgjøre minst 3 % av den største siden til batteriet eller emballasjens overflate, høyst 5 x 5 cm. For sylinderiske batterier skal symbolet dekke minst 1,5 % av sideoverflaten, høyst 5 x 5 cm. Hvis symbolet blir mindre enn 0,5 x 0,5 cm, er det ikke påkrevd å merke batteriet, men emballasjen skal merkes med et symbol på 1 x 1 cm. Symbolet for tungmetallinnhold, Hg, Cd og Pd, skal trykkes under symbolet med overkrysset avfallsbeholder. Arealet skal være minst 25 % av arealet til symbolet med overkrysset avfallsbeholder. Kapittel 2 vedlegg II skal nå lyde: Vedlegg II. Forordning om kapasitetsmerking av batterier Forordning (EU) nr. 1103/2010: Endringene trer i kraft straks. II 24. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 24. oktober 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 32 og 33. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12x (direktiv 2006/66/EF som endret ved direktiv 2008/103/EF), nr. 12zh (vedtak 2008/763/EF) og nr. 12zt (vedtak 2009/603/EF). Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes følgende: vedlegg II kap. XV nr. 12x (direktiv 2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF), nr. 12zh (vedtak 2008/763/EF) og nr. 12zt (vedtak 2009/603/EF). Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 32 og 33. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12x (direktiv 2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF), nr. 12zh (vedtak 2008/763/EF) og nr. 12zt (vedtak 2009/603). I. Innledende bestemmelser 3 1. Formål Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å redusere de miljøproblemer batterier forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling, behandling og høy grad av gjenvinning Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet regulerer innsamling, mottak, behandling og gjenvinning av kasserte batterier. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for batterier brukt i utstyr som er produsert spesifikt til militære formål eller til å bli sendt ut i rommet Definisjoner I dette kapitlet menes med a) batteri: kilde for elektrisk energi, der energien produseres ved direkte omdanning av kjemisk energi, og som består av en eller flere primærbattericeller (ikke-oppladbare) eller en eller flere sekundærbattericeller (oppladbare også kalt akkumulatorer) b) løse batterier: ethvert batteri som ikke er innmontert i produkter

13 24. okt. Nr Norsk Lovtidend c) batterikategori: de tre batterikategoriene er bærbare batterier, industribatterier og blybatterier d) bærbart batteri: forseglet batteri som kan være håndholdt og som verken er industribatteri eller blybatteri e) industribatteri: batteri spesielt laget kun for industriell eller yrkesmessig bruk eller til fremdrift i elektriske kjøretøy f) blybatteri: batteri som inneholder bly, brukt til startmotor, tenning og lys i kjøretøy mv., som ikke er industribatteri g) materialgjenvinning: enhver form for gjenvinning der avfall omskapes til et produkt h) behandling: aktiviteter som gjøres for gjenvinning eller sluttbehandling av avfall, herunder forberedelser til gjenvinning eller sluttbehandling og lagring i påvente av gjenvinning eller sluttbehandling i) produsent: enhver som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer batterier for det norske markedet, herunder batterier som er innebygd i andre produkter j) forhandler: enhver som ervervsmessig omsetter løse batterier til en sluttbruker. II. Plikter for forhandler 3 4. Plikt til å ta imot kasserte batterier Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring Forhandler skal sørge for at løse kasserte batterier som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted uten fare for helse, miljø eller sikkerhet. Oppbevaringen skal ikke gjøre at muligheten for behandling, herunder gjenvinning, av de kasserte batteriene, reduseres Plikt til å informere Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. III. Plikt for produsent 3 7. Plikt til medlemskap i returselskap Importører og produsenter av batterier skal oppfylle sitt produsentansvar gjennom medlemskap i et godkjent returselskap for kasserte batterier. Medlemskapet skal dekke den eller de batterikategorier som produsenten importerer til eller produserer i Norge. Produsenter av batterier som er innebygd i EE-produkter eller kjøretøy og som er medlem i godkjent returselskap etter denne forskrifts kapittel 1 og 4 trenger ikke, for så vidt gjelder disse batteriene, å være medlem i et returselskap med godkjenning etter 3 8. IV. Plikter for returselskap for batterier 3 8. Krav om godkjenning av returselskap for batterier Den som skal drive returselskap for kasserte batterier må ha en godkjenning av Klima- og forurensningsdirektoratet. Det er anledning til å søke om godkjenning for begrensede kategorier batterier. Det skal i søknaden godtgjøres at ordningen tilfredsstiller pliktene i 3 9 til Klima- og forurensningsdirektoratet kan stille ytterligere vilkår for godkjenningen. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom pliktene i 3 9 til 3 14 eller vilkårene i godkjenningen ikke overholdes Plikt til likebehandling og finansiering Alle produsenter av batterier skal ha adgang til å delta i returselskapet på like vilkår. Det er likevel adgang til å differensiere prisen på deltakelse i returselskapet avhengig av kostnadene ved administrere ordningen, å samle inn, behandle og gjenvinne ulike batterier Plikt til etablering av innsamlingssystem og henting Hvert returselskap skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig innsamlingssystem i de geografiske områder av landet hvor medlemmenes produkter blir eller tidligere har blitt omsatt eller levert. Systemet kan begrenses til de kategorier batterier medlemmene omsetter. Returselskap skal sørge for vederlagsfri henting av kasserte batterier fra forhandlere Innsamlingsplikt Returselskap skal årlig samle inn minst 95 prosent av medlemmenes samlede import og produksjon av blybatterier og industribatterier. For bærbare batterier skal returselskap samle inn 30 prosent av medlemmenes samlede import og produksjon av løse batterier. Klima- og forurensningsdirektoratet kan ved vedtak endre prosentsatsene i denne bestemmelsen for å sikre en hensiktsmessig innsamling av kasserte batterier.

14 24. okt. Nr Norsk Lovtidend Innsamlingsgraden skal beregnes ved å dele vekten av alle batterier innenfor samme kategori, samlet inn av returselskapet i gjeldende kalenderår, med vekten av medlemmenes totale tilførsel innen samme kategori i forrige kalenderår. Varetilførsel skal beregnes på bakgrunn av innenlands produksjon og import- og eksportdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Det regnes fratrekk i varetilførsel for batterier som er eksportert før de er solgt til sluttbruker Plikt til behandling og gjenvinning Returselskap skal sørge for at alle batterier som er innsamlet blir behandlet og gjenvunnet i tråd med kravene i Plikt til å rapportere Returselskapene skal rapportere minst årlig til Klima- og forurensningsdirektoratet. Rapporten skal omfatte a) data om hvilke produsenter som er medlem, om deres mengder av import, eksport og innenlands produksjon av batterier samt oversikt over mottakerland ved eksport b) data om oppnådd innsamlingsgrad og mengde kasserte batterier som er innsamlet og sendt til gjenvinning c) hvilke behandlingsanlegg som er benyttet, deres lokalisering, hvilke mengder som er behandlet av hvem, samt hvilken gjenvinningsgrad som er oppnådd. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette ytterligere krav til innholdet i rapporteringen Plikt til å informere Returselskap skal informere publikum om a) batterienes potensielle helse- og miljøeffekter b) hensikten med kildesortering av batterier c) at batteriene inngår i et system for retur og gjenvinning og at kasserte batterier kan leveres vederlagsfritt til forhandler d) hvordan returselskapet bidrar til gjenvinning av kasserte batterier e) hva merkingen i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 2 vedlegg 1 betyr. V. Plikter for returselskap for EE-avfall og kasserte kjøretøy Krav til utmontering, behandling og rapportering Returselskap for EE-avfall og kasserte kjøretøy plikter å sørge for utmontering av batterier, jf. denne forskrifts kapittel 1, vedlegg 2 del c, punkt 6.23 d) og kapittel 4, vedlegg 1 nr og 3 13 gjelder også for returselskap for EE-avfall eller kasserte kjøretøy godkjent etter denne forskrifts kapittel 1 og 4. VI. Plikter for mottaks-, sorterings- og behandlingsanlegg Krav om tillatelse Den som skal håndtere batterier som er farlig avfall må ha tillatelse, jf. denne forskrifts 11 6 og Den som skal drive en opplagsplass eller et anlegg for behandling av kasserte batterier som ikke er farlig avfall må ha tillatelse etter forurensningsloven 29, jf. 11, dersom anlegget kan medføre forurensning eller virke skjemmende Krav til behandlingsanlegg Behandling og lagring, herunder midlertidig lagring på behandlingsanlegg skal foregå på steder med ugjennomtrengelige overflater og egnet værbestandig tildekning eller i egnede beholdere. Forbehandling på gjenvinningsanlegget skal minst omfatte uttak av alle væsker og syrer der det er relevant. Gjenvinningsgraden skal være a) minst 65 prosent materialgjenvinning av blybatterienes gjennomsnittsvekt, herunder materialgjenvinning av blyinnholdet til det teknisk høyeste mulige nivå, uten for store kostnader b) minst 75 prosent materialgjenvinning av nikkel-kadmium-batterienes gjennomsnittsvekt, herunder materialgjenvinning av kadmiuminnholdet til det teknisk høyest mulige nivå, uten for store kostnader c) minst 50 prosent materialgjenvinning av andre batteriers gjennomsnittsvekt Plikt til å rapportere Behandlingsanlegg for batterier skal rapportere årlig til Klima- og forurensningsdirektoratet om hvilke mengder som er behandlet og gjenvinningsgraden som er oppnådd. Ved videresending av batterier eller fraksjoner fra batterier til andre behandlingsanlegg, må anleggets navn, lokalisering og hvilken behandlingsmåte som er benyttet, oppgis i rapporten. Denne rapporteringsplikten gjelder ikke dersom anlegget er tilknyttet et godkjent returselskap som rapporter anleggets fullstendige behandlings- og gjenvinningsaktivitet etter Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette ytterligere krav til innholdet i rapporteringen.

15 26. okt. Nr Norsk Lovtidend VII. Avsluttende bestemmelser Tilsyns og vedtaksmyndighet Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at pliktene for forhandlere i 3 4 til 3 6 overholdes og gir tillatelse og fører tilsyn med de anlegg som jf andre ledd må ha en tillatelse. Klima- og forurensningsdirektoratet eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, fører tilsyn og fatter vedtak i henhold til øvrige bestemmelser i dette kapitlet. 9 4 første ledd bokstav f og ny bokstav g skal lyde: f) enhver annen type avfall som ikke oppfyller kriterier for mottak av avfall, jf. vedlegg II til dette kapitlet. Det er forbudt å uttynne eller blande avfallet utelukkende i den hensikt å oppfylle kriteriene, g) industribatterier og blybatterier, med unntak av rester etter behandling og gjenvinning av slike batterier. I 10 5 gjøres følgende endringer: Nytt tredje ledd skal lyde: Det er ikke tillatt å forbrenne industribatterier og blybatterier, med unntak av rester etter behandling og gjenvinning av slike batterier. I 11 7 gjøres følgende endringer: Første ledd bokstav f skal nå lyde: f) forhandlere som mottar mindre mengder batterier samt aktører som har avtale med returselskap og henter bærbare batterier fra forhandlere. Kravet gjelder heller ikke for mindre sorteringsanlegg og mindre oppsamlingsplasser som har avtale med returselskap i henhold til kapittel 3. Endringene trer i kraft straks. II 25. okt. Nr Forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. 3, 4 og 6, jf. delegeringsvedtak 22. desember 1995 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU) nr. 1007/2011). Kunngjort 30. oktober 2012 kl EØS-avtalens vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU) nr. 1007/2011) om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 og avtalen for øvrig. 2. Denne forskriften trer i kraft 1. november Fra samme dato oppheves forskrift 23. september 1996 nr. 942 om kvantitative analyser av ternære tekstilfiberblandinger, forskrift 23. september 1996 nr. 943 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift 3. desember 1998 nr om fibermerking av tekstilprodukter. Forordning For å lese forordning (EU) nr. 1007/2011, se her: Uoffisiell oversettelse. 26. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 27, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2 3 fjerde ledd og 8 4, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 3 3 annet ledd og 4 1 annet ledd bokstav a, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 4 fjerde ledd og 16 annet ledd, lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 6 tredje ledd, 7 annet ledd, 8 annet ledd jf. fjerde ledd, 9 annet ledd, 16 fjerde ledd og 17 tredje ledd og lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) 9 annet ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIII nr. 15u (direktiv 2002/98/EF), nr. 15v (direktiv 2004/33/EF endret ved direktiv 2011/38/EU), nr. 15va (direktiv 2005/61/EF) og nr. 15vb (direktiv 2005/62/EF). Kunngjort 30. oktober 2012 kl

16 26. okt. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningen i forskriftens hjemmelsfelt tilføyes følgende: nr. 15v (direktiv 2004/33/EF endret ved direktiv 2011/38/EU) I følgende bestemmelser skal uttrykket «Sosial- og helsedirektoratet» endres til «Helsedirektoratet»: 2 1, 2 2, 3 3, 3 4, 3 5, 5 3, 5 4 og vedlegg II punkt Definisjoner nr. 21 skal lyde: Institusjoner: virksomheter hvor blodtransfusjon utføres, f.eks. sykehus, sykehjem, klinikker, produsenter og biomedisinske forskningsinstitusjoner hvor blod og blodkomponenter kan leveres. Vedlegg II punkt 2.3 skal lyde: 2.3. For autologe donasjoner er de foranstaltninger som er markert med en asterisk (*), bare anbefalinger. Komponenter Krav til kvalitetsmålinger Den påkrevde prøvetakingsfrekvens for alle målinger bestemmes ved anvendelse av statistisk prosesskontroll Akseptable resultater av kvalitetsmålinger Erytrocytter i additivløsning, leukocyttdepletert Trombocytter, leukocyttdepletert, aferese Trombocytter fra blodtappinger, poolet, leukocyttdepletert. Volum Hemoglobin* Leukocyttinnhold Hemolyse Volum Trombocyttinnhold Leukocyttinnhold ph Volum Trombocyttinnhold Leukocyttinnhold ph Gyldig for oppbevaringskarakteristika, som kan bevare produktet innenfor spesifikasjonene for hemoglobin og hemolyse Ikke < 40 g/porsjon < 1 x 10 6 pr. enhet < 0,8 % av erytrocyttmassen ved utløpet av holdbarhetsperioden Gyldig for oppbevaringskarakteristika, som kan bevare produktet innenfor spesifikasjonene for ph Variasjoner i trombocyttinnhold pr. enkelttapping tillates innenfor de grenser, som er i overensstemmelse med validerte framstillings- og konserveringsbetingelser < 1 x 10 6 pr. enhet 6,4 korrigert for 22 C, ved utløpet av holdbarhetsperioden Gyldig for oppbevaringskarakteristika som kan bevare produktet innenfor spesifikasjonene for ph Variasjoner i trombocyttinnhold pr. pool tillates innenfor de grenser, som er i overensstemmelse med validerte framstillings- og konserveringsbetingelser < 1 x 10 6 pr. pool 6,4 korrigert for 22 C, ved utløpet av holdbarhetsperioden Friskfrosset plasma Volum Opplyst volum +/ 10 % Faktor VIIIc* Gjennomsnittlig (etter nedfrysing og opptining) 70 % eller mer av verdien for den frisktappede plasmaporsjon Totalprotein* Ikke < 50 g/l Innhold av residuale celler* Erytrocytter: < 6,0 x 10 9 /l Leukocytter: < 0,1 x 10 9 /l Trombocytter: < 50 x 10 9 /l Friskfrosset plasma, Volum Opplyst volum: +/ 10 %

17 26. okt. Nr Norsk Lovtidend Komponenter kryoprecipitatdepletert Krav til kvalitetsmålinger Den påkrevde prøvetakingsfrekvens for alle målinger bestemmes ved anvendelse av statistisk prosesskontroll Akseptable resultater av kvalitetsmålinger Innhold av residuale celler* Erytrocytter: < 6,0 x 10 9 /l Leukocytter: < 0,1 x 10 9 /l Trombocytter: < 50 x 10 9 /l Kryopresipitat Fibrinogeninnhold* 140 mg pr. porsjon Faktor VIIIc-innhold* 70 IU pr. porsjon Granulocytter, aferese Volum < 500 ml Granulocyttinnhold > granulocytter/porsjon Forskriften trer i kraft straks. II 26. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) 5, 7, 14 og 15. Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) gjøres følgende endringer: Overskriften «Første del. Industri» oppheves. I kapittel 1 gjøres følgende endringer: Overskriften i 1 1 skal lyde: 1 1. (Industri. Kvotepliktige aktiviteter og klimagasser) 1 2 skal lyde: 1 2. (Luftfart. Kvotepliktige aktiviteter og klimagasser) Kvoteplikten gjelder utslipp av CO 2 i forbindelse med flygninger til og fra lufthavner i EØS-området. Følgende luftfartsaktiviter er likevel unntatt fra kvoteplikt: a) Flygninger utført utelukkende for transport av regjerende monarker og vedkommendes nærstående familie, statsoverhoder og ministre, på offentlig oppdrag fra land utenfor EØS, og hvor dette er avmerket med passende statusindikator i reiseplanen. b) Militære flygninger utført av militært luftfartøy, og toll- og politiflygninger. c) Flygninger utført i forbindelse med søk- og redning, brannslukking, humanitært arbeid, medisinsk nødhjelp og som er autorisert til disse formål av relevant myndighet. d) Flygninger utført utelukkende under visuelle flygningsregler (VFR). e) Flygninger som uten mellomlanding avsluttes på samme sted som de begynte. f) Opplæringsflygninger utført for å skaffe sertifikat, eller bevis dersom det er tale om flybesetning. Flygningen må være avmerket med passende statusindikator i reiseplanen, og må ikke innebære transport av passasjerer eller frakt, eller posisjonering eller transportering av flyet. g) Flygninger utført utelukkende med sikte på vitenskapelig forskning, hvor forskningen helt eller delvis foregår under flygningen, eller flygninger med det formål å teste eller sertifisere luftfartøy eller utstyr. h) Flygninger utført med luftfartøy med sertifisert maksimal take-off vekt på mindre enn 5700 kg. i) Flygninger som utføres innenfor rammen av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT) på ruter innenfor regioner som spesifisert i Traktat om Den europeiske unions funksjonsmåte art. 311a nr. 1 eller på ruter hvor tilbudt kapasitet ikke overstiger seter pr. år. j) Flygninger som i utgangspunktet omfattes av kvoteplikt etter 1 2, og som utføres av kommersiell luftfartøysoperatør som enten utfører mindre enn 243 kvotepliktige flygninger per tertial i tre etterfølgende tertialer innenfor en rapporteringsperiode eller hvis kvotepliktige flygninger utgjør mindre enn tonn årlig utslipp av CO 2. Flygninger som omfattes av bokstav a), skal i denne forbindelse regnes med.

18 26. okt. Nr Norsk Lovtidend 1 3 skal lyde: 1 3. (Luftfart. Definisjoner) I denne forskrift menes med 1) flygning: en flygningssektor eller en av flere serier av flygninger som påbegynnes og avsluttes på en lufthavn. 2) kommersiell luftfartøysoperatør: en luftfartøysoperatør som driver ervervsmessig lufttransport og besitter Air Operator Certificate (AOC). 3) lufthavn: et definert område på fast grunn, vann- eller isflate, inkludert bygninger, skip og installasjoner hvor en flygning begynner eller avsluttes. 4) luftfartøysoperatør: det rettssubjekt som er ansvarlig for drift av et luftfartøy på det tidspunktet det benyttes til kvotepliktig luftfartsaktivitet. I tilfeller hvor dette rettsubjektet ikke er kjent, skal eieren av luftfartøyet anses som luftfartøysoperatør. 1 4 skal lyde: 1 4. (Frist for søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp og innlevering av overvåkingsplan) Industrivirksomheter skal sende søknad om tillatelse til kvotepliktige utslipp etter forurensningsloven 11 annet ledd til Klima- og forurensningsdirektoratet senest 16. november Søknaden skal inneholde plan for overvåking og rapportering i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, gjennomført i denne forskrifts 2 1. Luftfartøysoperatører skal innen samme dato sende inn plan for overvåking, rapportering og tonn-kilometer i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, gjennomført i denne forskrifts 2 1. Virksomheter med oppstart etter 9. november 2012 skal sende inn dokumentene omtalt i første og andre ledd i god tid før oppstart. Industrivirksomheter skal benytte søknadsskjema utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet. Luftfartøysoperatører skal benytte skjema anvist av Klima- og forurensningsdirektoratet. 1 5 skal lyde: 1 5. (Ansvarlig myndighet) Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig myndighet i Norge for administrering og håndheving av regelverket om klimakvoter. Med mindre annet følger av EU-kommisjonens liste over luftfartøysoperatører slik denne er innlemmet i EØSavtalen, administreres følgende luftfartøysoperatører av Norge: a) luftfartøysoperatører som har fått lisens og/eller driftstillatelse utstedt av norsk myndighet til å drive ervervsmessig lufttransport av passasjerer og gods. b) luftfartøysoperatører som ikke har fått lisens og/eller driftstillatelse fra en EØS-stat, og hvis største andel utslipp i basisåret fra flygninger som nevnt i 1 2 tilskrives Norge. Basisåret etter annet ledd bokstav b skal være For luftfartøysoperatører som startet flygninger som omfattet av 1 2 etter 1. januar 2006, er basisåret det første kalenderåret hvor luftfartøysoperatøren startet slike flygninger. Dersom en luftfartøysoperatør som nevnt i annet ledd bokstav b i løpet av 2013 og 2014 ikke har utslipp som tilskrives Norge, skal luftfartøysoperatøren overføres til en annen administrerende stat for den påfølgende kvoteperiode. Administrerende stat skal være den stat som tilskrives den største andel av luftfartøysoperatørens utslipp i 2013 og De utslipp som tilskrives en stat, herunder Norge, er utslipp fra flygninger omfattet av 1 2 hvis lufthavn for avgang er lokalisert i staten, samt utslipp fra flygninger omfattet av 1 2 hvis lufthavn for ankomst er lokalisert i staten og lufthavn for avgang er lokalisert i land utenfor EØS. 1 6 skal lyde: 1 6. (Meldeplikt ved beslutning om nedleggelse) Kvotepliktige industrivirksomheter og luftfartøysoperatører skal gi melding til Klima- og forurensningsdirektoratet dersom den kvotepliktige aktiviteten besluttes nedlagt. I kapittel 2 gjøres følgende endringer: Kapittel 2 skal lyde: Kapittel 2. Overvåking, rapportering og verifisering 2 1. (Forordning om overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp og tonn-kilometer) Forordning (EU) nr. 601/2012 om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp gjelder som norsk forskrift (Forordning om verifikasjon av utslippsrapporter og tonn-kilometerrapporter og akkreditering av verifikatører) Forordning (EU) nr. 600/2012 om verifikasjon av utslippsrapporter og tonn-kilometerrapporter og akkreditering av verifikatører gjelder som norsk forskrift.

19 26. okt. Nr Norsk Lovtidend 2 3. (Frist for rapportering) Kvotepliktige utslipp skal senest 31. mars året etter at utslippene fant sted rapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratet for godkjenning i samsvar med klimakvoteloven 15. Ved rapportering og verifikasjon skal skjema anvist av Klima- og forurensningsdirektoratet benyttes. I kapittel 3 gjøres følgende endringer: Overskriften til kapittel 3 skal lyde: Kapittel 3. Industri. Tildeling av vederlagsfrie kvoter Delkapittel 3.5 oppheves. Overskriften «Andre del. Luftfart» oppheves. I kapittel 4 gjøres følgende endringer: Kapittel 4 oppheves. I kapittel 5 gjøres følgende endringer: Kapittel 5 oppheves. I kapittel 6 gjøres følgende endringer: Overskriften til kapittel 6 skal lyde: Kapittel 6. Luftfart. Tildeling av vederlagsfrie kvoter 6 4 andre ledd skal lyde: Tonn-kilometerrapporten skal inneholde opplysninger i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, gjennomført i denne forskrifts 2 1. Rapporten skal være verifisert i samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012, gjennomført i denne forskrifts 2 2. Någjeldende tredje ledd i 6 4 oppheves. 6 4 nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd. 6 5 andre ledd, tredje og fjerde setning skal lyde: Rapporten skal være i samsvar med 6 4 andre ledd. 6 4 tredje ledd gjelder tilsvarende. 6 6 skal lyde: 6 6. (overvåkingsplan for tonn-kilometer) Overvåkingsplan som påkrevd etter 6 4 og 6 5 skal inneholde opplysninger i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, gjennomført i denne forskrifts 2 1. Luftfartøysoperatøren skal benytte skjema for overvåkingsplan som Klima- og forurensningsdirektoratet har gitt anvisning på. 6 7 oppheves. Overskriften «Tredje del. Fellesbestemmelser for industri og luftfart» oppheves. Følgende endringer gjøres i vedleggene: Vedlegg 1 oppheves. Vedlegg 2 oppheves. Vedlegg 3 oppheves. Vedlegg 4 oppheves. Vedlegg 5 oppheves. Vedlegg 6 oppheves. Vedlegg 7 oppheves. Vedlegg 8 oppheves. Vedlegg 9 oppheves. Annet: Kommentarer til utvalgte bestemmelser i klimakvoteforskriften plassert bakerst i forskriften oppheves. Forskriften trer i kraft straks. Forskriften her gjelder for utslipp fra 1. januar II

20 26. okt. Nr Norsk Lovtidend 26. okt. Nr Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 1 2 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 30. oktober 2012 kl Formål og virkeområde Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Formålet er å sidestille KRUS med øvrige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m. 2. Definisjoner Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Justis- og beredskapsdepartementet i saker etter loven 3 2 annet ledd, 3 6 femte ledd og Der loven gir myndighet til styret, forstås i denne forskrift Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Der loven gir myndighet til rektor, forstås i denne forskrift direktøren ved KRUS. 3. Bestemmelser som skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter: Kapittel 1: 1 1 til 1 7. Kapittel 2: 2 1 til 2 2. Kapittel 3: 3 1 til 3 6, 3 8, 3 9 nr. 5 og Kapittel 4: 4 1 til 4 4. Kapittel 5: 5 2 og 5 3. Kapittel 6: 6 1 til 6 2, 6 3 tredje og sjette ledd, 6 4 og 6 5 til 6 7. Kapittel 7: 7 6 tredje ledd. Kapittel 12: 12 1 til Ikraftsetting Forskriften trer i kraft straks. 26. okt. Nr Sammenslåing av høyskolene i Vestfold og Buskerud Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26 oktober 2012 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 30. oktober 2012 kl Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 26. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 31 og 32. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32c (forordning (EF) nr. 1013/2006, endret ved forordning (EF) nr. 1379/2007, forordning (EF) nr. 669/2008, forordning (EF) nr. 308/2009, forordning (EU) nr. 413/2010, forordning (EU) nr. 664/2011 og forordning (EU) nr. 135/2012). Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gjøres følgende endring: Kapittel 13 skal lyde: Kapittel 13. Grensekryssende transport av avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 31 og 32. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32c (forordning (EF) nr. 1013/2006, endret ved forordning (EF) nr. 1379/2007, forordning (EF) nr. 669/2008, forordning (EF) nr. 308/2009, forordning (EU) nr. 413/2010, forordning (EU) nr. 664/2011 og forordning (EU) nr. 135/2012) Samtykke til eksport og import av avfall EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32c (forordning (EF) nr. 1013/2006) om eksport av avfall gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ingen må sende avfall til Svalbard, jf. lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard 71, annet ledd.

21 26. okt. Nr Norsk Lovtidend For eksport av avfall nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007, endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 740/2008, kommisjonsforordning (EF) nr. 967/2009, kommisjonsforordning (EU) nr. 837/2010, kommisjonsforordning (EU) nr. 661/2011 og kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012, til stater som ikke anvender OECDs vedtak C(9239)/final, revidert C(2001)107/final om kontroll av grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning, gjelder bestemmelsene i vedlegg Vedtaks- og tilsynsmyndighet Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig myndighet og kontaktorgan i Norge, jf. forordningen artikkel 53 og 54. Klima- og forurensningsdirektoratet treffer avgjørelser i henhold til forordningen. Slike avgjørelser er enkeltvedtak og skal være skriftlige. Klima- og forurensningsdirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes Gebyr Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder innkreving av gebyr for Klima- og forurensningsdirektoratets arbeid med avfallstransporter i medhold av dette kapitlet. Melderen, eller melderens representant i Norge, skal betale følgende gebyr til statskassen for Klima- og forurensningsdirektoratets saksbehandling: Samtykke til import av avfall kr Samtykke til eksport av avfall kr Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt faktura fra forurensningsmyndigheten. Når særlige grunner foreligger, kan Klima- og forurensningsdirektoratet redusere eller frafalle gebyr. Klima- og forurensningsdirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endring i konsumprisindeksen i perioden 1. oktober til 30. september. Den endrede satsen skal avrundes til nærmeste 100 kr. Endringen trer i kraft den påfølgende 1. januar. For å lese kommisjonsforordning (EF) nr. 1013/2006 se her: Engelsk versjon. Vedlegg 1. Eksport av grønt avfall til stater som ikke anvender OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning Dette vedlegget gjelder eksport av avfall oppført i forordning (EF) nr. 1418/2007, endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 740/2008, kommisjonsforordning (EF) nr. 967/2009, kommisjonsforordning (EU) nr. 837/2010, kommisjonsforordning (EU) nr. 661/2011 og kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012, om eksport av visse typer avfall som er oppført i bilag III eller IIIA til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til land som ikke er omfattet av OECD-vedtak C(9239)/final, revidert C(2001)107/final om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning. For å lese kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 se her: Engelsk versjon. For å lese kommisjonsforordning (EF) nr. 740/2008 se her: Engelsk versjon. For å lese kommisjonsforordning (EF) nr. 967/2009 se her: Engelsk versjon. For å lese kommisjonsforordning (EU) nr. 837/2010 se her: Engelsk versjon. For å lese kommisjonsforordning (EU) nr. 661/2011 se her: Engelsk versjon. For å lese kommisjonsforordning (EU) nr. 674/2012 se her: Engelsk versjon. Endringen trer i kraft straks. II

22 26. okt. Nr Norsk Lovtidend 26. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 16. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. EØS-henvisninger: EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32. Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 1 3 annet ledd skal bokstav i, j og ny bokstav k lyde: i. kontrakter som hovedsakelig har som formål å sette en offentlig oppdragsgiver i stand til å stille et offentlig telenett til rådighet eller drive et slikt nett eller til å levere en eller flere teletjenester til offentligheten, slik dette er definert i direktiv 2004/18/EF artikkel 1 nr. 15, j. tjenestekonsesjonskontrakter, k. kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32. II I forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) 1 6 annet ledd skal bokstav m og ny bokstav n lyde: m. konsesjoner for bygge- og anleggsarbeider eller tjenesteytelser som tildeles av oppdragsgiver som utøver én eller flere av aktivitetene som er nevnt i 1 3 (aktiviteter som er omfattet av forskriften), dersom konsesjonene gis for utøvelse av disse aktivitetene, n. kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-avtalens artikkel 39, jf. artikkel 32. Forskriften trer i kraft straks. III 26. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12 og 16. Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 12. desember 2011 nr om regulering av fisket etter øyepål i 2012 gjøres følgende endringer: 2 Deltakelse og maksimalkvote (ny) skal lyde: Uten hinder av 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tonn øyepål i Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) 2 8 annet ledd og 2 12 annet ledd. Nåværende 2 blir ny 3 og skal lyde (endret): Uten hinder av 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter. Nåværende 3 5 blir nye 4 6. Nåværende 6 blir ny 7 og skal lyde: Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom innblandingen av torsk, sei, hyse, breiflabb eller tobis i fangstene av øyepål overstiger de grenser som er fastsatt i utøvelsesforskriften 22. desember 2004 nr , eller innblandingen av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster. Nåværende 7 blir ny 8. Nåværende 8 blir ny 9.

23 29. okt. Nr Norsk Lovtidend II Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 1 4, 3 10 og 4 8. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 16. desember 2011 nr om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) gjøres følgende endringer: 10 tredje ledd skal lyde: Den underretning om vedtaket som skal gis etter reglene i forvaltningsloven 27, skal gis både til pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende. Dersom offentlig myndighet har framsatt begjæring etter 7, skal også denne underrettes om vedtaket. I tillegg til veiledningen som skal gis etter reglene i forvaltningsloven 17 tredje og fjerde ledd, skal underretningen om vedtaket opplyse om pasientens rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig etter psykisk helsevernloven første ledd skal lyde: Vedtak etter dette kapittelet treffes av den faglig ansvarlige, med mindre annet er særskilt bestemt, jf. andre ledd i paragrafen her og 25 andre ledd. For vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke, jf. psykisk helsevernloven 4 4 andre ledd bokstav a, kreves det at den faglig ansvarlige er lege med spesialistutdanning som nevnt i denne forskriften 5 andre ledd. 27 nytt andre ledd skal lyde: Vedtak om enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt, jf. psykisk helsevernloven 4 8 andre ledd bokstav c, treffes av lege. 27 andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd. Endringene trer i kraft straks. II Ikraftsetting 26. okt. Nr Delegering av myndighet etter lov om vergemål (vergemålsloven) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 3, 5, 6, 7, 26, 30, 39, 49, 53, 54, 56, 57, 59, 76, 84, 97 og 101 nr. 3. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 30. oktober 2012 kl I Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) med unntak av 4 og 101 nr. 1 til Justis- og beredskapsdepartementet. 29. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer og forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 29. oktober 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012). Kunngjort 30. oktober 2012 kl I I forskrift 23. desember 2005 nr om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet gjøres følgende endring:

24 29. okt. Nr Norsk Lovtidend Henvisningen til (forordning (EF) nr. 646/2007) fjernes. 2 tredje ledd skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012) vedrørende et unionsmål for reduksjon av Salmonella entiritidis og Salmonella typhimurium i flokker av broilere, som angitt i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. II I forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg gjøres følgende endring: EØS-henvisningen skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b (forordning (EF) nr. 2160/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1237/2007), del 7.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 199/2009), nr. 29 (forordning (EF) nr. 1177/2006), nr. 51 (forordning (EF) nr. 584/2008), nr. 53 (forordning (EU) nr. 200/2010), nr. 55 (forordning (EU) nr. 517/2011) og nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012). Denne forskriften trer i kraft straks. III Endringer i forordningsdelen til forskrift 23. desember 2005 nr om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer Avsnittet forordninger endres slik: Forordning (EF) nr. 646/2007 fjernes. Forordning (EU) nr. 200/2012 skal lyde: Forordning (EU) nr. 200/2012 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012) med endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I til EØS-avtalen. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokker av broilere, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler, 1 særlig artikkel 4 nr. 1 annet ledd, artikkel 8 nr. 1 annet ledd og artikkel 13 annet ledd, og ut fra følgende betraktninger: 1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som mål å sikre at det treffes hensiktsmessige og virkningsfulle tiltak for å påvise og bekjempe bl.a. salmonella i alle relevante ledd i produksjonen, særlig på primærproduksjonsnivå, dvs. i flokkene, for å redusere prevalensen av zoonotiske sykdomsframkallende stoffer som overføres gjennom næringsmidler, og dermed den risikoen de utgjør for menneskers helse. 2) I henhold til artikkel 4 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det fastsettes unionsmål for å redusere prevalensen hos broilere av alle salmonellaserotyper som er av betydning for menneskers helse. En slik reduksjon er avgjørende for å sikre at kriteriene for salmonella i ferskt kjøtt fra broilere, som er oppført i del E i vedlegg II til nevnte forordning og i kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, 2 skal kunne oppfylles. 3) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal unionsmålet omfatte et tall som angir den høyeste prosentandelen av epidemiologiske enheter som fortsatt er positive, og/eller den minste prosentvise reduksjonen i antallet epidemiologiske enheter som fortsatt er positive, når målet senest skal være nådd og definisjonen av prøveprogrammene som er nødvendige for å kontrollere at målet er nådd. Det skal også, når det er relevant, omfatte en definisjon av serotyper som er av betydning for menneskers helse. 4) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør det ved fastsettelsen av unionsmålet tas hensyn til de erfaringer som er gjort i forbindelse med gjeldende nasjonale tiltak og til de opplysninger som er oversendt Kommisjonen eller Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i henhold til gjeldende unionskrav, særlig i forbindelse med de opplysninger som er omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv

25 29. okt. Nr Norsk Lovtidend 2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF, 3 særlig artikkel 5. 5) I artikkel 1 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av 12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere og om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2005, 4 er målet for reduksjon av den høyeste prosentandelen av flokker av broilere som fortsatt er positive for disse to salmonellaserotypene, fastsatt til høyst 1 % eller mindre innen 31. desember ) Unionens sammendragsrapport om tendenser og kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom i viste at Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium er de serovarene som oftest er forbundet med sykdommer hos mennesker. Antall tilfeller hos mennesker som skyldtes Salmonella enteritidis gikk merkbart ned i 2009, mens antall tilfeller av Salmonella typhimurium økte. 7) I juli 2011 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om kvantitativ vurdering av virkningen av fastsettelsen av et nytt mål for reduksjon av Salmonella i broilere. 6 Det konkluderes i uttalelsen med at Salmonella enteritidis er den vanligste overførte zoonotiske salmonellaserotypen fra foreldre til avkom hos fjørfe. EFSA påpekte også at Unionens kontrolltiltak for broilere har bidratt til en betydelig reduksjon i antall påviste tilfeller av salmonellose hos mennesker, forårsaket av broilere, sammenlignet med situasjonen i Målet bør derfor bekreftes. 8) Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har de senere årene utviklet seg til å bli en av de salmonellaserotypene som hyppigst påvises hos flere dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. I henhold til EFSAs vitenskapelige uttalelse om overvåking og vurdering av risikoen for menneskers helse av «Salmonella typhimurium-lignende stammer», som ble vedtatt 22. september 2010, 7 skal monofasiske Salmonella typhimurium-stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:, som omfatter stammer med eller uten O5- antigenet, anses som varianter av Salmonella typhimurium og utgjør en risiko for menneskers helse som kan sammenlignes med risikoen ved andre Salmonella typhimurium-stammer. Salmonella typhimurium-stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i: bør derfor inngå i målet. 9) For å kunne kontrollere at unionsmålet er nådd, er det nødvendig å ta prøver fra flokker av broilere gjentatte ganger. For at resultatene skal kunne vurderes og sammenlignes, er det nødvendig å fastsette et felles prøveprogram for å kontrollere om unionsmålet er nådd. 10) Nasjonale bekjempelsesprogrammer for å nå unionsmålet for 2012 for flokker av broilere av Gallus gallus er blitt framlagt med sikte på samfinansiering fra Unionen i samsvar med rådsbeslutning 2009/470/EF av 25. mai 2009 om utgifter på veterinærområdet. 8 De tekniske endringene som gjøres i vedlegget til denne forordning, får direkte anvendelse. Kommisjonen trenger derfor ikke å godkjenne de nasjonale bekjempelsesprogrammene til gjennomføring av denne forordning på nytt. Det er derfor ikke behov for en overgangsperiode. 11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem 1 EUT L 325 av , s EUT L 338 av , s EUT L 325 av , s EUT L 151 av , s EFSA Journal (3): EFSA Journal (7): EFSA Journal (10): EUT L 155 av , s. 30. VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Unionsmål 1. Unionsmålet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003 for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere (heretter kalt «unionsmålet») er å redusere den største årlige prosentandelen av flokker av broilere som fortsatt er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, til høyst 1 %. Når det gjelder Salmonella typhimurium, skal serotyper med antigenformel 1,4,[5],12:i: inngå i målet. 2. Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om unionsmålet er nådd, er fastsatt i vedlegget (heretter kalt «prøveprogrammet»). Artikkel 2 Ny vurdering av unionsmålet Kommisjonen skal foreta en ny vurdering av unionsmålet, idet den tar hensyn til opplysningene som er samlet inn i samsvar med prøveprogrammet og kriteriene fastsatt i artikkel 4 nr. 6 bokstav c) i forordning (EF) nr. 2160/2003.

26 29. okt. Nr Norsk Lovtidend Artikkel 3 Oppheving av forordning (EF) nr. 646/2007 Forordning (EF) nr. 646/2007 oppheves. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning. Artikkel 4 Ikrafttredelse Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 8. mars For Kommisjonen José Manuel BARROSO President Vedlegg Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om unionsmålet er nådd, som nevnt i artikkel 1 nr Utvalgsgrunnlag Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle flokker av broilere av Gallus gallus (heretter kalt «broilere») innenfor rammen av de nasjonale bekjempelsesprogrammene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2160/ Overvåking av broilere 2.1. Prøvetakingsfrekvens a) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal ta prøver fra alle flokker av broilere høyst tre uker før slakting. Som unntak fra kravet om prøvetaking fastsatt i første ledd kan vedkommende myndighet bestemme at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal ta prøver fra minst en flokk av broilere per parti ved driftsenheter med flere flokker dersom i) det benyttes et «alt inn alt ut»-system på alle flokkene i driftsenheten, ii) alle flokker styres på samme måte, iii) iv) alle flokker har felles fôr og vann, det er i løpet av minst seks partier er tatt prøver for Salmonella spp. etter framgangsmåten for prøvetaking fastsatt i første ledd av alle flokker ved driftsenheten, og prøver fra alle flokker fra minst ett parti er tatt av vedkommende myndighet, og v) alle resultater fra prøvetakingen i samsvar med første ledd og bokstav b) for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium var negative. Som unntak fra kravene til prøvetaking i fastsatt i dette nummer, kan vedkommende myndighet tillate prøvetaking i løpet av de siste seks ukene før slakting når broilerne holdes i over 81 dager eller omfattes av økologisk produksjon i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 889/ b) Vedkommende myndighet skal hvert år ta prøver av minst én flokk broilere ved 10 % av de driftsenhetene som har flere enn fugler. Prøvetakingen kan foretas på grunnlag av en risikovurdering hver gang vedkommende myndighet anser det som nødvendig. En prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte den prøvetaking som den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak skal foreta i henhold til bokstav a) Prøvetakingsprotokoll Alminnelige anvisninger for prøvetaking Vedkommende myndighet eller den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak skal sikre at prøvene tas av personer som har fått opplæring. Det skal tas minst to par sokkeprøver. Sokkene trekkes over støvlene, og prøven tas ved å gå rundt i fjørfehuset. Sokkeprøver fra en flokk av broilere kan samles til én prøve. Før sokkene tres på skal overflaten fuktes med a) fortynningsmidler som sikrer best mulig utnyttelse (0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt deionisert vann), b) sterilt vann, c) eventuelle andre fortynningsmidler som er godkjent av det nasjonale referanselaboratoriet nevnt i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2160/2003, eller d) autoklaveres med fortynningsmidler i en beholder.

27 29. okt. Nr Norsk Lovtidend Sokkene fuktes ved å helle væske i dem før de tas på, eller ved å riste dem i en beholder med fortynningsmiddel. Alle deler av huset skal være representert i prøvetakingen i forhold til størrelse. Hvert par sokkeprøver skal dekke ca. 50 % av husets areal. Etter endt prøvetaking skal sokkene tas forsiktig av slik at materialet som henger fast i dem, ikke faller av. Sokkene kan vrenges slik at materialet ikke faller av. De skal plasseres i en pose eller beholder og merkes. Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle av epidemiologiske parametrer som f.eks. biosikkerhet og flokkens spredning eller størrelse, beslutte å øke det minste antallet prøver for å sikre en representativ prøvetaking. Dersom vedkommende myndighet tillater det, kan ett par sokkeprøver erstattes med en støvprøve på 100 g som er samlet inn fra overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Som et alternativ kan en eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm 2 brukes til å samle inn støv fra flere overflater i hele huset. Hver svaber skal være godt dekket med støv på begge sider Særlige anvisninger for visse typer driftsenheter a) Når det gjelder frittgående flokker av broilere, skal det tas prøver bare inne i huset. b) Når det ikke er mulig å få tilgang til husene på grunn av begrenset plass i flokker med færre enn 100 broilere, og det derfor ikke er mulig å ta sokkeprøver ved å gå rundt i husene, kan det tas prøver med hendene med samme type stoffsvaber som brukes til støv, ved at svaberen gnis over overflater med fersk avføring eller, dersom dette ikke er mulig, ved andre egnede prøvetakingsmetoder for avføring Prøvetaking utført av vedkommende myndighet Vedkommende myndighet skal ved ytterligere prøvetaking og/eller dokumentkontroll forsikre seg om at resultatene ikke er påvirket av antimikrobielle stoffer eller andre stoffer som hemmer bakterievekst. Når det ikke er påvist forekomst av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, men derimot antimikrobielle stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken anses som en infisert flokk av broilere med hensyn til unionsmålet nevnt i artikkel 1 nr Transport Prøver skal uten unødig opphold sendes som ekspresspost eller med kurér til laboratoriene angitt i artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Under transporten skal de beskyttes mot varme over 25 C og sollys. Dersom det ikke er mulig å sende prøvene innen 24 timer etter prøvetakingen, skal de oppbevares i kjøleskap. 3. Laboratorieanalyser 3.1. Klargjøring av prøvene På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes. Undersøkelsen skal påbegynnes innen 48 timer fra mottak og innen fire dager etter prøvetaking. Støvprøver skal analyseres separat. Vedkommende myndighet kan imidlertid vedta å samle dem med sokkeprøven for analyse. Prøven skal blandes til den er helt mettet og deretter dyrkes etter påvisningsmetoden i nr De to parene med sokkeprøver skal pakkes forsiktig ut slik at avføringsmaterialet som sitter fast på dem, ikke faller av, samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur, eller 225 ml fortynningsmiddel tilsettes direkte til de to parene med sokkeprøver i den beholderen de lå i da de kom til laboratoriet. Sokkeprøvene skal være helt dekket av bufret peptonvann, slik at det er tilstrekkelig med væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven, og det kan derfor tilsettes mer bufret peptonvann om nødvendig. Dersom det er fastsatt EN/ISO-standarder for klargjøring av avføring for å påvise salmonella, skal disse erstatte bestemmelsene om klargjøring av prøver fastsatt i dette nummer Påvisningsmetode Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i henhold til EN/ISO 6579 «Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for påvisning av Salmonella spp. endring 1: tillegg D: Påvisning av Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver fra primærproduksjonsstadiet» Serotypebestemmelse Minst ett isolat fra hver positiv prøve som tas av vedkommende myndighet, skal typebestemmes i henhold til Kauffmann-White-LeMinor-skjemaet. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at det for alle isolater i det minste kan utelukkes at de ikke tilhører serotypene Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

28 24. okt. Nr Norsk Lovtidend 3.4. Alternative metoder For prøver som er tatt på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak, kan analysemetodene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/ benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i dette vedlegg, dersom de er validert i samsvar med EN/ISO Oppbevaring av stammer Vedkommende myndighet skal sørge for at minst én isolert stamme av salmonellaserotypene fra prøvetakingen innenfor rammen av offentlig kontroll per hus og per år lagres for mulig framtidig fagtyping eller prøving for antimikrobiell følsomhet, ved bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal sikre at stammene forblir intakte i minst to år etter analysen. Vedkommende myndighet kan beslutte at isolater fra prøvetaking foretatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak også lagres for framtidig fagtyping og prøving for antimikrobiell følsomhet, slik at isolater kan analyseres i samsvar med artikkel 2 i kommisjonsvedtak 2007/407/EF Resultater og rapportering 4.1. Beregning av prevalens for å kontrollere om unionsmålet er nådd En flokk av broilere skal anses som positiv med hensyn til kontrollen av om unionsmålet er nådd, dersom forekomst av Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium (bortsett fra vaksinestammer) er påvist i flokken. Positive flokker av broilere skal medregnes bare én gang per parti, uavhengig av antall prøvetakinger og undersøkelser, og skal bare rapporteres i det året den første positive prøven ble tatt Rapportering Rapporteringen skal omfatte: a) det samlede antallet flokker av broilere som det er tatt prøver av minst én gang i løpet av rapporteringsåret, b) det samlede antallet flokker som er positive for enhver type salmonella i medlemsstaten, c) antallet broilerflokker som er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:, d) antallet broilerflokker som er positive for hver enkelt salmonellaserotype, eller for en uspesifisert salmonella (isolater som ikke kan typebestemmes, eller som ikke er serotypebestemt). Opplysningene skal gis separat for prøvetakingen som foretas innenfor rammen av det overordnede nasjonale bekjempelsesprogrammet i samsvar med nr. 2.1 bokstav a) og b), prøvetakingen foretatt av de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som fastsatt i nr. 2.1 bokstav a) og vedkommende myndigheters prøvetaking som fastsatt i nr. 2.1 bokstav b). Resultatene av prøvetakingen skal anses som relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden som fastsatt i avsnitt III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 853/ Vedkommende myndighet skal minst ha følgende opplysninger om hver flokk av broilere som det er tatt prøver av: a) permanent, entydig identifikasjon av driftsenheten, b) permanent, entydig identifikasjon av fjørfehuset, c) prøvetakingsmåned. Resultatene og eventuelle ytterligere relevante opplysninger skal tas med i rapporten om tendenser og kilder som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF. 5 Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet om bekreftet påvisning av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal instruere analyselaboratoriet om å handle i samsvar med dette. 1 EUT L 250 av , s EUT L 165 av , s EUT L 153 av , s EUT L 226 av , s EUT L 325 av , s okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet 24. oktober 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 9 og 65 og lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 3 6 andre ledd, 8 1 andre ledd og 9 7 andre ledd, jf. forskrift 15. desember 2006 nr om rammer for vannforvaltningen 33. Kunngjort 2. november 2012 kl

29 30. okt. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 15. desember 2006 nr om rammer for vannforvaltningen gjøres følgende endring: 18 første ledd første ledd skal lyde: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige regionale programmer som gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene. Endringen trer i kraft straks. II 25. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Telemark 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 3 og 3 9. Kunngjort 2. november 2012 kl I I forskrift 15. desember 2005 nr om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark gjøres følgende endring: 18 nr. 3 ny bokstav h skal lyde: h) Studenter må ved forespørsel fra høgskolen fremvise originaldokumentene som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Høgskolen i Telemark. Studenter som ikke fremviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Høgskolen i Telemark vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er fremvist og kontrollert. Endringen trer i kraft straks. II 30. okt. Nr Forskrift om avgifter på lufthavnene til Avinor AS Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. oktober 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7 26 og Kunngjort 2. november 2012 kl Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 1 1. Virkeområde For flyginger på Avinor AS sine landingsplasser, herunder Oslo lufthavn, Gardermoen, og for flygninger i det luftrommet som utgjøres av norske flygeinformasjonsregioner (FIR), skal eier eller bruker av luftfartøy betale avgift for de anlegg og tjenester som stilles til rådighet i henhold til de etterfølgende bestemmelser. Bestemmelsene gjelder også for militære landingsplasser når de nyttes av luftfartøy med sivile registreringsmerker. Bestemmelsene gjelder ikke for Moss lufthavn, Rygge. Avgiftene er: Startavgift Passasjeravgift Sikkerhetsavgift Avisingsavgift. Ved beregning av avgift avrundes beløpet til nærmeste hele krone Hvem som er avgiftspliktig Plikten til å svare avgift påhviler luftfartøyets eier. Er fartøyet overlatt til en lisensiert operatør eller operatør med driftstillatelse til bruk for egen regning, er brukeren ansvarlig for avgiften. Likeså blir enhver bruker ansvarlig for avgiften når fartøy som ikke benyttes i ervervsmessig luftfart overlates denne til bruk for egen regning. Ved betaling før luftfartøy forlater startplass, er fartøysjef ansvarlig for avgiftsbetaling Avgiftsreduksjon og -fritak Avinor AS kan gi reduksjon i de avgiftene som følger av forskriften dersom selskapet anser det godtgjort at reduksjonen vil øke provenyet og stimulere til bedre utnyttelse av luftfartøyene og luftfartsanleggenes kapasitet. Når det foreligger særlige grunner kan selskapet videre gi reduksjon i, eller fritak fra, de avgiftene som følger av forskriften for humanitær transporter, flystevner, syketransport eller liknende aktiviteter av ikke-kommersiell karakter. Reduksjoner som nevnt i første punktum kan ikke gis på avgifter som nevnt i 4 1, og må heller ikke praktiseres på en måte som uten saklig grunn forskjellsbehandler brukerne av lufthavnen. Retten til å gi eller

30 30. okt. Nr Norsk Lovtidend opprettholde reduksjoner som nevnt i første punktum er betinget av at reduksjonen er tillatt etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Avinor AS kan inngå avtale om å yte tjenester som ikke er omfattet av takstregulativet. Vederlaget skal dekke de kostnadene Avinor AS påføres ved å yte disse tjenestene Unntak fra avgiftsplikten Det svares ikke avgifter for flyginger: 1. utført av luftfartøy med militære registreringsmerker. Det svares videre ikke avgifter for sivile luftfartøy når disse brukes av Forsvaret i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Avinor om flyplass- og flysiksikringsvirksomhet fra februar utført utelukkende i samband med offisielle reiser foretatt av den regjerende monark og hans/hennes familie, statsoverhode, regjeringssjef og ministrer. Når flygingen er i forbindelse med slik offisiell reise, må dette anføres som egen merknad i fartøyets reiseplan. 3. på Svalbard og Jan Mayen for luftfartøy som brukes av den norske stat til ikke-ervervsmessige formål eller for fartøy som brukes i utenlandsk diplomatisk tjeneste. 4. i forbindelse med kalibrering. 5. hvor ettersøkings- og redningstjeneste (SAR) foretas. 6. utført med glide- eller seilfly. Slike fly som har motor som kan brukes til take-off, er imidlertid ikke fritatt for avgift. Kapittel II. Startavgift A. Generelt 2 1. Hva som utløser avgiftsplikt Startavgift betales for start(er) av flyging(er). Startavgift beregnes på grunnlag av høyeste sertifiserte startvekt ifølge nasjonalt luftfartøyregister, flyhåndbok, luftdyktighetsbevis eller annet tilsvarende offisielt dokument. I tilfeller hvor et luftfartøy er sertifisert for flere maksimale startvekter, skal den høyeste av disse vektene benyttes som grunnlag for fakturering av startavgift. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges av operatør av luftfartøy, skal vekten til det tyngste kjente luftfartøy av samme type benyttes. B. Avgift for enkeltflyginger 2 2. Avgiftssatsene hovedregel Startavgift for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) som overstigende kg er: (a) kr 67,00 per påbegynt kg for flyvekten mellom kg og kg, (b) kr 33,50 per påbegynt kg for flyvekt mellom og kg, og (c) kr 13,40 per påbegynt kg for flyvekt over kg. For fraktfly betales i tillegg kr 71,00 per påbegynt kg for flyvekt mellom 0 kg og kg. Satsene i første ledd gjelder for luftfartøy i regelbundet passasjertrafikk (inkludert seriemessig charter som nevnt i 3 1) selv om fartøyet har høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) kg eller lavere. Startavgift for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) kg eller mindre er som følger: Kg Kr Startavgift for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) mellom kg og kg er som følger: Kg Kr For statens landingsplasser i Oppland; Sogn og Fjordane; Møre og Romsdal; Sør-Trøndelag; Nord-Trøndelag med unntak av Trondheim lufthavn, Værnes; Nordland med unntak av Bodø lufthavn; Troms og Finnmark betales inntil videre 70 % av gjeldende takster. Ingen avgift i denne paragraf skal underskride minimumsavgiften, kr 76,. Det gis ikke rabatt på minimumsavgiften.

31 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 2 3. Avgift for kontinentalsokkelflyginger For kontinentalsokkelflyging med start på Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Brønnøysund lufthavn Brønnøy og Hammerfest lufthavn betales avgift med kr 9 445, for luftfartøy over kg maksimal sertifiserte startvekt (se 2 1) og kr 6 956, for luftfartøy under denne vekt. For øvrige landingsplasser er startavgiften ved flyging til kontinentalsokkelen til kr 3 923, uansett startvekt. Med kontinentalsokkelflyging menes også flyginger mellom landbaserte landingsplasser dersom disse er ledd i de direkte flyginger til/fra kontinentalsokkelen Utvidet avgiftsplikt i særtilfeller Ved bruk av flysikringstjeneste ved start på landingsplass utenom de som er omfattet av dette regulativ, men med bruk av flysikringstjeneste som befinner seg på en nærliggende landingsplass omfattet av dette regulativ, skal det betales pr. start, og basert på høyeste sertifiserte startvekt som nevnt i 2 1. Satsene er: Kg Kr Avgift ved «touch-and-go»-flyginger Ved «touch-and-go»-flyginger betales kun en startavgift pr. gjennomført serie. Med en serie menes at «touchand-go»-flygingene foregår tett på hverandre uten at stopp/inn-utlasting foregår på landingsplassen. Når dette avvikes, anses serien som avsluttet og eventuell ny serie påbegynnes. En serie «touch-and-go» påbegynnes og avsluttes på samme landingsplass. Dersom siste start i en slik serie er avreise til en annen landingsplass, regnes denne start som avgiftspliktig enkeltflyging. C. Årsavgift årskort 2 6. Rett til å løse årsavgift (årskort) Årskort kan løses for luftfartøy som ikke benyttes til lisensiert ervervsmessig lufttransport og som ikke overstiger kg høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1). For amatørbygde fly og fly som Avinor AS etter søknad finner å akseptere som «veteranfly», og som etter forskrift om klassifisering av luftfartøy, BSL B 1 2, bilag 1 og 2, blir henført til klasse «Eksperiment» og bruksområde «Privat», settes vektgrensen til kg høyeste sertifiserte startvekt som nevnt i 2 1. Årskort kan løses for skolefly under kg høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) som eies eller brukes av operatør i lisensiert ervervsmessig lufttransport. Årskortet gjelder fra og med 1. januar eventuelt en senere betalingsdato, til og med 31. desember i samme kalenderår, for ett bestemt luftfartøy. Som legitimasjon for betalt årsavgift gjelder årskort med kvittert giroblankett, årskort med gyldig kvittering fra nettbanktjeneste sammen med bekreftede kontoutdrag fra bank, årskort med gyldig kvittering fra kredittkortselskap sammen med bekreftede kontoutdrag fra bank eller årskort med kvittering fra Avinor AS, jf. 6 5 og 6 6. Årskortet kan kjøpes på Avinor AS' side på Internett Satser for årsavgift Årsavgiften beregnes på grunnlag av høyeste sertifiserte startvekt som nevnt i 2 1. Satsene er: Kg Kr For amatørbygde fly og «veteranfly», i vektgruppen kg høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1), settes årskortavgiften til kr 7 080, Refusjon og plikt til å vise årskort Det gis ingen refusjon eller tilbakebetaling som følge av avkortet brukstid eller redusert sesong. Kan ikke gyldig årskort m/tilleggsdokumentasjon framvises, må det betales startavgift for hver start.

32 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 2 9. Unntak for Oslo lufthavn Gardermoen og Ørland flystasjon Årskortet kan ikke brukes på Oslo lufthavn Gardermoen og Ørland flystasjon. Avinor AS kan bestemme at årskortet ikke kan brukes på de lufthavnene og på de tidene av døgnet hvor trafikkbelastningen er størst (Peak hours). D. Ukekort (Weekly Season Card) Utenlandsk fartøy For utenlandsk registrert luftfartøy, hvis høyeste sertifiserte startvekt ikke overstiger kg, kan det løses ukekort til dekning av startavgifter under forutsetning av at flygingene ikke skjer i ervervsøyemed Rett til å løse ukekort Ukekortet gjelder i sju dager fra og med første påførte gyldighetsdag og dekker startavgifter på alle startplasser som omfattes av dette regulativ, med unntak av Oslo lufthavn Gardermoen og Ørland Satser for ukekort Avgiften for ukekortet er kr 732, for luftfartøy i vektgruppen kg, og kr 1 821, for luftfartøy i vektgruppen kg. Kortet kan utstedes for flere sju dagers perioder i strekk. Kortet kan gis gyldighet fra en senere dato enn innkjøpsdagen, men kan under ingen omstendigheter gis gyldighet fra en dato forut for innkjøpsdagen. Ukekortet kan kjøpes på alle statens landingsplasser med unntak av Oslo lufthavn Gardermoen og Ørland Gyldighetstid for ukekort Bestemmelsen om årskort i 6 5 gjelder tilsvarende for ukekort Tilbakebetaling Betalt avgift tilbakebetales ikke. E. Særlige fritak for startavgift Retur til avgangsplass Avgift svares ikke for fartøy som på grunn av tekniske feil eller værhindringer returnerer til samme landingsplass som det gikk fra, og uten at det er foretatt mellomlanding på annen landingsplass. F. Tillegg til startavgiften Støytillegg ved Bodø lufthavn For flyginger med start fra Bodø lufthavn betales det følgende tillegg til den startavgift som fremkommer av 2 2 til 2 4: a) For ikke-støysertifiserte jetdrevne luftfartøy, kr 4 043, pr. start. b) For jetdrevne luftfartøy sertifisert etter ICAO-konvensjonens Annex 16, kapittel 2, kr 2 021, pr. start. Tillegget økes med 50 % for trafikk mellom kl norsk tid. Bestemmelsen i 2 15 kommer ikke til anvendelse Nattillegg For flyginger i perioden kl (lokal tid) innkreves det i tillegg til startavgiften, avgift for hver start og for hver landing. Satsen pr. start settes til 50 % av satsene som er anvendt i 2 2 til 2 5 samt Satsen pr. landing settes lik satsen pr. start. Svalbard lufthavn Longyear er unntatt fra dette tillegget. Bestemmelsen i 2 15 kommer ikke til anvendelse på Oslo lufthavn Gardermoen. Kapittel III. Passasjeravgift 3 1. Hva som utløser avgiftsplikt Passasjeravgiften betales for hver start for luftfartøy som overstiger kg høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) etter reglene i dette kapitlet. Dette gjelder også for luftfartøy i regelbundet trafikk (inkludert seriemessig charter) selv om fartøyet har høyeste sertifiserte startvekt (se 2 1) kg eller lavere. Definisjon: Med regelbundet trafikk menes en serie flyginger som gjennomføres mot vederlag med luftfartøy beregnet på transport av passasjerer på individuell basis i henhold til offentliggjort tidtabell Avgiftssatser Avgift betales for hver avreisende passasjer og hver transferpassasjer, også ikke-betalende passasjerer, etter følgende satser: a) Der neste landing er på en norsk landingsplass, betales kr 47,00 pr. avreist passasjer, inkl. transferpassasjer. b) Der neste landing er på en utenlandsk landingsplass, betales kr 61,00 pr. avreist passasjer inkl. transferpassasjer Generelle unntak fra avgiftsplikten Avgift svares ikke for:

33 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 1. Reiser som et flyselskaps ansatte foretar i tjenesteøyemed med selskapets egne fly. 2. Luftfartøy som på grunn av tekniske værhindringer returnerer til samme landingsplass som det avgikk fra, og uten at det er foretatt mellomlanding på annen landingsplass. 3. Passasjerer under 2 år. 4. Transittpassasjerer Definisjon av transfer- og transittpassasjerer Med transferpassasjerer menes passasjerer som bytter fra et rutenummer til et annet underveis på en sammenhengende flyreise med avgiftspliktig luftfartøy. Dette gjelder både reise innenlands-innenlands, utenlandsutenlands og innenlands-utenlands v.v. Med transittpassasjerer menes passasjerer som benytter samme rutenummer inn og ut fra landingsplassen. Dette gjelder både reise innenlands-innenlands, utenlands-utenlands, innenlands-utenlands v.v. For at statusen som transferpassasjer eller transittpassasjer skal godkjennes må reisen foretas sammenhengende og fortløpende, dvs. at såkalt «next connection» må benyttes. Videre må passasjeren ikke forlate lufthavnen Unntak for avgiftsplikt for kontinentalsokkelflyginger Ved kontinentalsokkelflyging som nevnt i 2 3 skal det ikke betales avgift på flyginger fra Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Brønnøysund lufthavn Brønnøy og Hammerfest lufthavn Grunnlaget for avgiftsberegningen For beregning av avgifter etter dette kapittel skal operatøren hver uke oppgi grunnlaget for beregningen i tråd med de DTS-formatene (Data Traffic Survey) som fremgår av vedlegget til forskriften. Avinor bestemmer nøyaktig tidspunkt for når opplysningene skal gis. Dersom opplysningene ikke er gitt, vil avgift bli utferdiget i henhold til det normale antall seter som flytypen har. Ved ettertidsdeklarering av avgiften, jf. 6 3, gjelder det tilsvarende med hensyn til Avinor AS/Oslo Lufthavn AS' rett til å utfakturere etter antall seter. Selv om riktig passasjerdeklarasjon skulle bli framlagt etter utløpet av tidsfristen har man ikke krav på refusjon av utferdiget avgift basert på antall seter i henhold til denne paragraf. For stikkprøvekontroll av avgiften skal operatøren, ved den enkelte avgang og i ettertid, kunne forevise ovennevnte grunnlag. Dersom Avinor AS eller Oslo Lufthavn AS ber om det, skal også luftfartøyets lasteskjema (load sheet) forevises. Avinor AS har også rett til innsyn i de systemene for «datafangst» som generer datagrunnlaget for avgiften. Se for øvrig bestemmelsene i 6 3, annet ledd. Enhver uoverensstemmelse mellom flyoperatør og denne operatørens handlingsagent om manglende rapportering og overholdelse av frister er en sak mellom disse partene og er således Avinor AS uvedkommende. Avinor AS vil i denne sammenheng alltid forholde seg til flyoperatøren som debitor. Flyoperatøren må forholde seg til de deklarasjonsskjemaene og tillempingsbestemmelsene som Avinor AS utarbeider i overensstemmelse med ovennevnte regler. I tillegg til DTS-innsendelser skal det også sendes trafikkinformasjon som IATA-meldinger til Avinors trafikkinformasjonssystem (LETIS) i henhold til de krav og betingelser som fremgår av vedlegget til forskriften. Dersom de mottatte IATA-meldingene ikke kan tolkes av Avinors trafikkinformasjonssystem (LETIS), vil Avinor sende feilmelding til en på forhånd avtalt SITA eller e-postadresse. Det skal da snarest etter mottatt feilmelding sendes korrekt data. Flyselskapet har også ansvaret for at det for all innsjekking av bagasje lages en Baggage Source Message (BSM) iht. IATA's Recommended Practice Bagasjetag som utstedes på norske lufthavner skal være utformet i henhold til IATA's Resolution (Res) 740, attachment H. Kapittel IV. Sikkerhetsavgift 4 1. Avgiftsgrunlagog avgiftssats Avgift kr 55, betales for hver avreisende passasjer, også ikke-betalende passasjerer. Det er lik avgiftssats uavhengig om neste landing er på en norsk eller utenlandsk landingsplass. Det skal ikke svares avgift for transferpassasjerer. Det svares ikke avgift for ambulanseflyginger. For øvrig gjelder tilsvarende alle presiseringer og unntak som for passasjeravgiften, jf. kapittel III. Kapittel V. Avgift til lufthavneier for håndtering av brukt flyavisingsvæske (avisingsavgift) 5 1. Formålet med avisingsavgiften Formålet med dette kapittel er å fastsette bestemmelser for en avgift som skal gi lufthavneier kostnadsdekning for håndtering av brukt flyavisingsvæske Definisjoner Med håndtering menes i dette kapittel transport, mellomlagring, behandling, destruksjon eller annen sluttdisponering av brukt flyavisingsvæske etter at denne er samlet opp av lufthavneier. Som sluttdisponering regnes rensing av oppsamlet flyavisingsvæske i renseanlegg, gjenvinning til ny flyavisingsvæske eller til ren glykol, destruksjon ved forbrenning og lignende.

34 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 5 3. Beregningsgrunnlag For lufthavner hvor avgift skal betales etter dette kapittel skal lufthavneier ha utarbeidet et beregningsgrunnlag for avgiften. Den som etter forskriftens 1 2 plikter å betale avgift skal gjøres kjent med lufthavneiers beregningsgrunnlag før avgift kreves ved den enkelte lufthavn. I beregningsgrunnlaget skal de faktiske driftskostnader og kapitalkostnader som gjelder for den enkelte lufthavn i direkte tilknytning til håndtering av brukt flyavisingsvæske inngå. Avgiften skal beregnes slik at den gir kostnadsdekning for den tjenesten lufthavneier yter ved håndtering av brukt flyavisingsvæske Beregningsmåte Avgiftssatsen etter dette kapittel skal fastsettes som et bestemt antall kroner pr. kg brukt glykol, fastsatt på grunnlag av de faktiske driftskostnader og kapitalkostnader ved den enkelte lufthavn. Lufthavneier skal snarest mulig og senest innen 31. desember hvert år gi den som skal betale avgift etter dette kapittel en stipulert avgiftssats i henhold til budsjett for inneværende avisingssesong, som regnes fra 1. juli til 30. juni etterfølgende år. Den som skal betale avgiften skal ha innsynsrett i de regnskapene som ligger til grunn for lufthavneiers beregning av avgift etter dette kapittel. Regnskapene skal være transparente og ikke uten særlig grunn endres mellom avisingssesongene Beregningsperiode Avgiften som skal betales etter dette kapittel skal avregnes av lufthavneier etter hver avisingssesong. Lufthavneier kan foreta à konto avregning gjennom avisingssesongen basert på stipulert eller beregnede driftskostnader og kapitalkostnader. Kapittel VI. Bestemmelser om avgiftsbetaling, tilbakebetaling m.m. A. Opplysningsplikt og vektberegning 6 1. Opplysningsplikt og vektberegning Avinor AS kan kreve at operatør av avgiftspliktig luftfartøy fremlegger dokumentasjon fra norsk eller utenlandsk myndighet for at de vektene som oppgis som grunnlag for beregning av avgifter etter denne forskriften er av en slik karakter som det fremgår av den enkelte bestemmelsen. For vektgrunnlag til beregning av startavgift kan Avinor AS kreve at operatør av avgiftspliktig luftfartøy fremlegger luftdyktighetsbevis og flyhåndbok. B. Betaling, kreditt mv Oppgjørsform Betaling av start-, passasjer- og underveisavgift samt andre avgifter eller godtgjørelser hjemlet i dette regulativ, skal som hovedregel skje som betaling etter fakturering. Avinor AS kan fastsette annen ordning for avgiftsbetalingen. Avinor AS kan kreve bankgaranti (satt i forhold til operatørens trafikkvolum basert på en trafikkperiode som Avinor AS finner det relevant å anvende) eller annen sikkerhetsstillelse for rettidig avgiftsbetaling Kreditt og rapporteringsformat Kreditt er betinget av at operatøren gir opplysninger om og betaler for alle luftfartøy som benytter operatørens kallesignal. Eier eller bruker av luftfartøy som er pliktig til å betale passasjeravgift, jf. 3 1, plikter før og etter hver flyging å gi slike opplysninger som Avinor AS og Oslo Lufthavn AS trenger for å utføre avgiftsberegning, jf. luftfartslovens 13a 1. Opplysninger om flybevegelser skal rapporteres elektronisk på et DTS-format innenfor tidsfrister bestemt av Avinor AS. DTS (Daily Traffic Survey) er et fil-format definert av Avinor AS for rapportering av daglige flybevegelser og annen informasjon nødvendig for riktig beregning av avgifter. Endringer i format formidles senest 30 dager før neste leveringsfrist. Endringer i leveringstidspunkt og hyppighet formidles senest 60 dager før ikrafttreden. For selskap med lite trafikkvolum kan Avinor AS dispensere fra kravet om å rapportere elektronisk i DTSformat Oslo Lufthavn AS' myndighet Oslo Lufthavn AS anvender reglene i 6 1 til 6 3 for så vidt gjelder trafikk på Oslo lufthavn Gardermoen. Som sikkerhet for avgifter knyttet til trafikk på Oslo lufthavn Gardermoen, kan Oslo Lufthavn AS kreve en egen bankgaranti av operatøren utover det som Avinor AS eventuelt har krevd til dekning for avgifter på statens landingsplasser. B. Betaling av årsavgifter 6 5. Gyldigshetsdato For betaling av årsavgifter i denne forskrift er årskortets første gyldighetsdag bestemmende for hvilken avgiftssats som skal anvendes.

35 31. okt. Nr Norsk Lovtidend 6 6. Oppgjørsform Årsavgift kan betales via kredittkortselskap med samarbeidsavtale eller til Avinor AS' sentrale bankkonto. Ved anmodning om utstedelse/fornyelse av årskort for startavgift, må det gis følgende opplysninger: Hva avgiften gjelder. Luftfartøyets nasjonalitets- og registreringsmerke samt høyeste sertifiserte startvekt som nevnt i 2 1. Eierens og/eller brukerens navn og adresse. C. Reaksjonsmidler ved manglende eller for sen betaling 6 7. Reaksjoner ved manglende betaling eller sikkerhetsstillelse Dersom avgifter som påløper i forbindelse med luftfartøyets landing, opphold på, eller avgang fra plassen ikke blir betalt til fastsatt tid eller tilstrekkelig sikkerhet stilt, kan fartøyet i samsvar med luftfartslovens bestemmelser hindres i å forlate plassen før betaling har funnet sted eller tilstrekkelig sikkerhet er stilt, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart Avgifter som fastsettes etter luftfartsloven er tvangsgrunnlag for utlegg. Er avgift ikke betalt rettidig, kan eier eller bruker av luftfartøyet nektes fortsatt bruk av norsk territorium og/eller norske lufthavner Forsinkelsesrente Ved for sen innbetaling av avgift etter denne forskriften, svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. D. Adgang til å frafalle påløpte avgifter 6 9. Frafall av avgift Avinor AS kan ved sletting i Norges luftfartøyregister, og etter søknad, helt eller delvis frafalle/tilbakebetale årsavgift. Beløp under kr , refunderes ikke. Dersom det fattes vedtak i medhold av 6 7 som innskrenker et luftfartøys bruk av en landingsplass, gir dette ikke grunnlag for tilbakebetaling av årsavgift. Kapittel VII. Ikrafttredelse 7 1. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. november 2011 nr om avgifter på lufthavnene til Avinor AS. 31. okt. Nr Forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 31. oktober 2012 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Kongeriget Norges Grundlov 17. mai Kunngjort 2. november 2012 kl Formål Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området. 2. Målgruppe Målgruppe for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. 3. Forvaltning og kontroll Tilskuddsordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet fører kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement 10 andre ledd. 4. Kunngjøring og søknadsfrist mv. Tildelingen av tilskudd for det enkelte år kunngjøres offentlig, på Arbeids- og velferdsetatens nettsider («www.nav.no») og på eventuell annen hensiktsmessig måte. Kunngjøring skal normalt skje i oktober med søknadsfrist 20. november samme år (heretter kalt søknadsåret). Ved kunngjøring i 2012 skal søknadsfristen være 10. desember Søknad om tilskudd sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det kan bare søkes om midler for ett år om gangen. 5. Krav til søknaden Søknaden settes fram på eget søknadsskjema, som skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal også sendes elektronisk.

36 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Med søknaden skal det vedlegges dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om vilkårene i 6 er oppfylt. Dokumentasjon skal være vedtekter, årsrapport og årsregnskap for året før søknadsåret. Antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret skal framgå og være bekreftet av revisor. Aktivitetsbeskrivelser for året som det søkes om tilskudd for, skal vedlegges. Søknader framsatt etter fristen i 4 andre ledd og ufullstendige søknader kan avvises. 6. Vilkår for tilskudd Det kan ytes tilskudd til organisasjoner som a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse, b) er registrert i Frivillighetsregisteret, c) er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og d) har minimum medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen gjennom årlig betalt kontingent, og til sammen har minst åtte tellende lokallag i minst åtte fylker. Med tellende lokallag menes lag som er en selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst 15 betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag. Vilkårene i paragrafen her skal være oppfylt ved utgangen av året før søknadsåret. For tilskuddsåret 2013, er det tilstrekkelig at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret senest i Vedtak tilskuddsbrev Søknader om tilskudd behandles og avgjøres av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter reglene i forvaltningsloven. Dersom tilskudd innvilges, orienteres den enkelte organisasjon om dette i et tilskuddsbrev, der også den foreløpige beregningen av tilskuddet framgår. I tilskuddsbrevet kan det stilles krav til regnskapsførsel, revisjon og det nærmere innholdet i organisasjonens rapportering (se 11 og 12). Dersom slike krav blir stilt, kan direktoratet bestemme at tilskudd bare gis dersom søkeren innen en fastsatt frist bekrefter at kravene aksepteres. 8. Beregning av tilskudd Før beregning og fordeling av tilskuddsbevilgningen, avsettes et beløp til dekning av utgifter til kunngjøring av tilskuddsordningen og til dekning av grunntilskudd til alle organisasjoner som har søkt om tilskudd. Organisasjoner som fyller vilkårene i 6 har rett til et grunntilskudd, som utgjør kroner for hver av de tilskuddsberettigede organisasjonene. Den resterende delen av tilskuddsbevilgningen fordeles til den enkelte organisasjonen ved at beløpet ganges med antall medlemmer i organisasjonen og deles med antall medlemmer i samtlige organisasjoner som har søkt om tilskudd. Med «antall medlemmer» menes antall betalende medlemmer ved utgangen av året før søknadsåret, attestert av registrert eller statsautorisert revisor. Dersom medlemmene i en tilskuddsberettiget organisasjon er kollektivt innmeldt i en annen slik organisasjon, legges medlemskapet i den organisasjonen vedkommende opprinnelig var innmeldt i til grunn ved beregning av tilskudd. 9. Klage Arbeids- og velferdsdirektoratets vedtak om tilskudd kan påklages til Arbeidsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Fristen for klage er tre uker fra mottakelsen av vedtaket. Klagen settes fram for Arbeids- og velferdsdirektoratet. 10. Utbetaling av tilskudd Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer om utbetaling skal skje i to eller flere terminer. Første termin av tilskuddet kan ikke overstige halvparten av beregnet tilskudd for året og utbetales tidligst når eventuell bekreftelse etter 7 tredje ledd er mottatt. Resten av tilskuddet utbetales i andre halvdel av året når årsrapport og revidert regnskap for foregående år er mottatt og godkjent og etter at eventuelle klager over tildelingen av tilskudd er endelig avgjort. Ved utbetalingen foretas i tillegg eventuelle tilleggsutbetalinger som følge av at det ved fordelingen av tilskudd etter 8 også er tatt hensyn til organisasjoner som ikke er ansett tilskuddsberettiget. Midler som ikke blir benyttet i løpet av det året tilskuddet gis for, skal tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet. 11. Rapportering og regnskap mv. Organisasjoner som har mottatt tilskudd, skal avgi årsrapport og revidert årsregnskap det påfølgende året. Det samme gjelder organisasjoner som ikke mottok tilskudd i det foregående året, men som har søkt om tilskudd for inneværende år. Rapport og regnskap skal gi grunnlag for å vurdere i hvilken grad organisasjonens virksomhet er eller har vært i tråd med målsettingen med tilskuddsordningen og om tilskuddet er brukt i samsvar med forutsetningene.

37 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Dersom årsrapport og årsregnskap ikke er levert innen en frist fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller dersom rapport eller regnskap er mangelfulle, varsles organisasjonen om at tilskuddet for inneværende år kan falle bort dersom forholdet ikke rettes innen en fastsatt kort frist. 12. Kriterier for måloppnåelse Ved vurderingen av organisasjonens måloppnåelse skal det blant annet legges vekt på avholdte medlemsmøter, sentralt og lokalt konkrete tiltak for å spre kunnskap om forhold av sentral betydning for pensjonister og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet, herunder etablering og vedlikehold av nettsteder, avholdelse av kurs for eldre, andre tiltak for å fremme pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser deltakelse i debatter og avgivelse av uttalelser ved høring av lovforslag og andre forslag av eldrepolitisk betydning. 13. Opplysningsplikt En organisasjon som mottar tilskudd plikter så snart som mulig å underrette Arbeids- og velferdsdirektoratet om endringer i forhold som kan være avgjørende for om organisasjonen fortsatt fyller vilkårene for tilskuddet. 14. Bortfall av tilskudd. Krav om tilbakebetaling Innvilget tilskudd opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er tilstede. Dersom en organisasjon ikke gir opplysninger innen fastsatte frister, gir mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller bruker tilskuddet til formål som ikke er i samsvar med forutsetningene, kan en søknad om tilskudd avslås og et innvilget tilskudd kan holdes tilbake eller stanses helt eller delvis. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Beløp som skal tilbakebetales etter reglene i andre ledd, kan trekkes i senere utbetalinger av tilskudd. Det samme gjelder beløp som skal betales tilbake etter 10 fjerde ledd. Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral etter reglene i bidragsinnkrevingsloven. 15. Evaluering Arbeidsdepartementet, eller Arbeids- og velferdsdirektoratet i samråd med departementet, kan beslutte at tilskuddsordningen skal evalueres. 16. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gis virkning for behandling og tildeling av tilskudd for okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om radioamatørlisens Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6 2, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr Kunngjort 2. november 2012 kl I I forskrift 5. november 2009 nr om radioamatørlisens gjøres følgende endringer: 1 oppheves. Ny 1 skal lyde: 1. Formål Forskriftens formål er å regulere tildeling av radiofrekvenser, herunder bruk av radioutstyr for radioamatørvirksomhet. All bruk av radiofrekvenser, herunder bruk av radioutstyr for radioamatørvirksomhet skal skje på ikke-kommersiell basis. Radioamatørsendinger bør være i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer utarbeidet av radioamatørenes interesseorganisasjoner. 3 første ledd oppheves. Ny 3 første ledd skal lyde: Post- og teletilsynet avholder radioamatørprøve i samsvar med krav til ferdigheter slik de fremgår av andre ledd. Pensumlitteratur er Radioamatørens ABC og temahefter utgitt av Norsk Radio Relæ Liga. 3 fjerde ledd oppheves. 3 femte ledd blir nytt fjerde ledd. 4 tredje ledd oppheves. 5 første ledd oppheves.

38 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Ny 5 første ledd skal lyde: Innehaver av radioamatørlisens tillates å bruke følgende frekvensbånd med angitte vilkår: Frekvensbånd Status Tillatt maksimal Tillatt maksimal Spesielle vilkår utgangseffekt fra sender (watt) båndbredde 135,7 137,8 khz Sekundær khz Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p khz Sekundær 100 Maksimal tillatt utstrålt effekt er 1 W e.i.r.p khz Primær khz khz Sekundær 10 6 khz Sendeeffekten skal være maksimalt 10 W i gjennomsnitt uavhengig av modulasjonstype khz Primær khz khz Sekundær khz khz Primær khz khz Sekundær khz khz Primær khz khz Primær khz khz Primær khz khz Sekundær khz khz Primær khz khz Primær khz MHz Sekundær khz 70, ,0875 MHz Sekundær khz 70, ,3125 MHz Sekundær khz 70, ,2625 MHz tillates ikke brukt i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. 70, ,3875 MHz Sekundær khz 70, ,4625 MHz Sekundær khz MHz Primær khz MHz Primær khz MHz Sekundær MHz MHz Sekundær MHz MHz Sekundær MHz MHz Sekundær MHz 10,25 10,50 GHz Sekundær MHz 24,0 24,05 GHz Primær MHz 24,05 24,25 GHz Sekundær MHz 47,0 47,2 GHz Primær MHz 76,0 77,5 GHz Sekundær MHz 77,5 78 GHz Primær MHz GHz Sekundær MHz 122, GHz Sekundær MHz GHz Primær MHz GHz Sekundær MHz GHz Sekundær MHz GHz Primær MHz Endringene i forskriften trer i kraft straks. II 31. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14. Kunngjort 2. november 2012 kl

39 31. okt. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer: 3 første ledd nr. 2 (endret) skal lyde: 2. Sør for 64 N: 120 mm. 3 første ledd nr. 4 (endret) skal lyde: 4. Ved bruk av seleksjonspanel i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, kan det benyttes en fiskepose med maskevidde ned til 90 mm. Seleksjonspanelet skal være minimum 3 meter langt, og være plassert ikke lengre frem en 4 meter fra cod-lina (sekkeknuten). Seleksjonspanelet skal være laget av kvadratmasker med en minste maskevidde på 140 mm, eller av diamantmasker med en minste maskevidde på 270 mm. Seleksjonspanelet skal ha lik bredde med overpanelet i fiskeposen (være festet fra leis til leis). Dersom det benyttes seleksjonspanel av diamantmasker er dette kun tillatt ved bruk av 4-panels fiskepose, og panelet skal da være montert med 3 masker i 90 mm til en maske i 270 mm. 3 første ledd nr. 5 (nytt) skal lyde: 5. I området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) kan det ved fiske etter sjøkreps benyttes maskevidde ned til 70 mm dersom det samtidig benyttes sorteringsrist. Fiskeposen skal være laget av kvadratmasker. 5 første ledd (endret) skal lyde: (1) Uten hinder av bestemmelsene i 3 kan det i området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) brukes snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med minste maskevidder som nevnt nedenfor ved fiske etter de der spesifiserte fiskeslag. Art Sild, makrell, hestmakrell Vassild Brisling, øyepål, kolmule, fjesing, horngjel bløtdyr, tobis, knurr, ål Tobis i bestemte 1 perioder Ved fiske etter kolmule med pelagisk trål jf. 15 bokstav b Reker Maskevidde 32 mm 30 mm 16 mm Mindre enn 16 mm Mellom 35 mm og 80 mm 35 mm 1 Jf. årlig forskrift om regulering av fisket etter tobis. 5 andre ledd slettes. 12 andre og tredje ledd (nye) skal lyde: I området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen skal det ved bruk av reketrål være innmontert sorteringsristsystem i trålen. I området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) skal det ved fiske som nevnt i 3 første ledd punkt 5 være innmontert sorteringsristsystem i trålen. 35 første ledd slettes. 35 andre og tredje ledd blir deretter første til andre ledd. 48 første ledd (endret) skal lyde: (1) All fangst av fisk utenom området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. 2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen. 3. Død eller døende fisk av andre arter enn: Akkar Ansjos Blåkveite Blålange Blåsteinbit Breiflabb Brisling Brosme Brudefisk (beryx) Dolkfisk Flekkpagell

40 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Flekksteinbit Glatthodefisk Gråsteinbit Hai, herunder blåhai pigghå Havabbor Hestmakrell Hyse Hvitting Isgalt Kolmule Lange Lodde Lyr Lysing Makrell Makrellstørje Morider Orange Roughy Polartorsk Reke Rognkjeks Rødspette og andre flyndrearter Sardin Sei Sil, herunder tobis Sild Skate Skjellbrosme Skolest Slirefisk Snøkrabbe Strømsild Torsk Tunger Uer Var, herunder piggvar slettvar glassvar Vassild Vrakfisk Øyepål Ål. 48 andre ledd (ny) skal lyde: (2) All fangst av fisk i området beskrevet i 3 nr. 4 (Skagerrak) skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Fisk fanget med teiner og ruser. 2. Død eller døende fisk av andre arter enn: Blålange Breiflabb Brisling Brosme Gråsteinbit 1 Hai, herunder 1 blåhai 1 pigghå 1 Hestmakrell 1 Hyse Hvitting Kolmule 1

41 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Lange Lyr Lysing Makrell Reke Rognkjeks 1 Rødspette og andre flyndrearter 1 Sei Sil, herunder tobis 1 Sild Sjøkreps 1 Skjellbrosme 1 Skolest Torsk Tunger 1 Uer 1 piggvar 1 slettvar 1 Vassild 1 Øyepål. 1 1 Gjelder fra og med 1. januar andre til fjerde ledd blir deretter 48 tredje til femte ledd. II Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. januar nov. Nr Forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 1. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 33 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 49 (vedtak 2012/111/EU). Kunngjort 2. november 2012 kl I I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet skal henvisningen til vedtak 2007/453/EF lyde: vedtak 2007/453/EF (som endret ved vedtak 2009/830/EF, vedtak 2010/749/EU og vedtak 2012/111/EU). I EØS-henvisningsfeltet flyttes henvisningen til forordning (EU) nr. 189/2011 bak henvisningen til forordning (EU) nr. 956/2010. Vedlegg A skal lyde: Vedlegg A BSE-risiko i forskjellige land og regioner A. Land og regioner med ubetydelig (neglisjerbar) BSE-risiko EU Danmark Finland Sverige. EFTA-stater Island Norge. Tredjeland Argentina Australia Chile India New Zealand Panama

42 30. okt. Nr Norsk Lovtidend Paraguay Peru Singapore Uruguay. B. Land og regioner med kontrollert BSE-risiko EU Belgia Bulgaria Tsjekkia Tyskland Estland Irland Hellas Spania Frankrike Italia Kypros Latvia Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederland Østerrike Polen Portugal Romania Slovenia Slovakia Det forente kongeriket. EFTA-stater Liechtenstein Sveits. Tredjeland Brasil Canada Colombia Japan Mexico Sør-Korea Taiwan USA. C. Land og regioner med ikke-fastsatt BSE-risiko Land og regioner som ikke er listet opp under punkt A og B. Endringene trer i kraft straks. II 30. okt. Nr Forskrift om beredskapslagring av såkorn Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. oktober 2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kunngjort 6. november 2012 kl Formål Formålet med forskriften er å bidra til tilstrekkelige forsyninger av såkorn om våren ved å gi tilskudd til lagring av såkorn mellom kornsesonger.

43 31. okt. Nr Norsk Lovtidend 2. Vilkår Tilskudd etter denne forskriften kan gis til såvareforretninger som tilfredsstiller vilkårene i forskrift 13. september 1999 nr om såvarer, og som overlagrer sertifisert såkorn til bruk i neste vekstsesong. 3. Beregning av tilskudd Lagerbeholdning av sertifisert vårkorn pr. 30. juni ut over 5 % av såvareforretningens gjennomsnittlige omsetning av vårkorn de siste tre kornsesonger inkl. søknadsåret er tilskuddsberettiget. Tilskudd utbetales ikke for lager ut over 25 % av dette beregningsgrunnlaget. Tilskuddet beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksavtalen. 4. Søknad mv. Søknad om tilskudd må sendes Statens landbruksforvaltning innen 1. oktober. Vedlagt søknaden skal det følge spesifisert oppgave over såkorn på lager pr. 30. juni godkjent for salg til bruk i neste vekstsesong, gruppert etter art, sort og lagringssted. I tillegg skal det følge oppgave over omsetningen av ulike arter og sorter de siste tre kornsesonger inkl. søknadsåret. Krav på tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes. 5. Opplysningsplikt og kontroll Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt. Såvareforretninger som mottar tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som Statens landbruksforvaltning trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse og annen dokumentasjon. Statens landbruksforvaltning kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor. Statens landbruksforvaltning kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker. 6. Retting av feilutbetalinger Statens landbruksforvaltning kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra mottaker av tilskudd. 7. Avkortinger mv. Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket 1. i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for håndtering av jordbruksvirksomhet, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, eller 2. uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet. 8. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv. Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter 6 eller avkorting etter 7, kan kreves tilbakebetalt fra mottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av mottakers håndtering av jordbruksvarer kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til mottakeren. Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt i Finansdepartementet i medhold av 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 9. Administrasjon, klage og dispensasjon Vedtak om tilskudd fattes av Statens landbruksforvaltning. Statens landbruksforvaltnings vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra 2, 3 og Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 31. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 22 og 31 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 21. juli 2004 nr om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon gjøres følgende endringer:

44 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Ny 19 skal lyde: 19. Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting av dyr benyttet eller tiltenkt benyttet i egen avl, erstattes frakt av nye dyr tilbake til eiendommen etter følgende satser: Småfe: 70 kroner per dyr. Storfe: 130 kroner per kalv, 420 kroner per voksne dyr. Gris: 20 kroner per smågris, 240 kroner per voksne dyr. For fjørfe gis det ikke erstatning for frakt av dyr tilbake til eiendommen. Ny 20 skal lyde: 20. Standardsatser for småfe Lam ikke tiltenkt avl Sone for distriktstilskudd Kroner per lam Lam som pålegges slaktet mellom lamming og 1. sept. Sone for distriktstilskudd Veid sats, kroner per lam Livdyr (sau) Sats Værlam 2300 Avlsværer 4500 Søyelam 1700 Søyer 2900 I inntil 4 måneder gis et drektighetstillegg på 450 kr per påbegynt måned etter siste bedekning/inseminasjon. Når bedekning skjer i flokk beregnes drektighetstillegget per påbegynt måned etter at væren ble sluppet inn i flokken. Det gis ikke tillegg den første måneden etter siste bedekning/inseminasjon. Geit Sats Geitekje under 9 md. 550 Geiter 1750 Bukkekje 1650 Avlsbukker 3000 I inntil 4 måneder gis et drektighetstillegg på 110 kr per påbegynt måned etter siste bedekning/inseminasjon. Når bedekning skjer i flokk beregnes drektighetstillegget per påbegynt måned etter at bukken ble sluppet inn i flokken. Det gis ikke tillegg den første måneden etter siste bedekning/inseminasjon. Ny 21 skal lyde: 21. Standardsatser for fjørfe For verpehøner er standardsatsen 45 kroner ved innsett. Satsen øker lineært til 79 kroner ved 24 ukers alder og holder seg konstant frem til 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært til en nullverdi ved 76 ukers alder. For rugeegghøner til slaktekyllingproduksjon er standardsatsen 115 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 168 kroner ved 24 ukers alder. Standardsatsen er konstant mellom 24 til 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært ned til 10 kroner ved 60 ukers alder. For slaktekyllinger er standardsatsen 4,80 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 20,06 kroner ved slakteferdig alder over 31 dager. For kalkun er standardsatsen 20 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 103 kroner ved slakteferdig alder over 13 uker. For industrikalkun er standardsatsen 20 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 243 kroner ved slakteferdig alder over 5 måneder.

45 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Ny 22 skal lyde: 22. Standardsatser for storfe Standardsatsen for melkerase er: Sone for distriktstilskudd Okser under 3 md Okser 3 6 md Okser 6 9 md Okser 9 12 md Okser md Okser md Okser md Okser md Voksne okser Kviger under 3 md Kviger 3 6 md Kviger 6 9 md Kviger 9 12 md Kviger md Kviger md Kviger md Kviger md Ku I inntil 8 måneder gis et drektighetstillegg på 370 kroner per påbegynt måned etter siste bedekning/inseminasjon. Det gis ikke tillegg den første måneden etter siste bedekning/inseminasjon. Standardsatsen for kjøttfe, tung rase er: Sone for distriktstilskudd Okser under 3 md Okser 3 6 md Okser 6 9 md Okser 9 12 md Okser md Okser md Okser md Okser md Voksne okser Kviger under 3 md Kviger 3 6 md Kviger 6 9 md Kviger 9 12 md Kviger md Kviger md Kviger md Kviger md Voksne kyr I inntil 8 måneder gis et drektighetstillegg på 575 kroner per påbegynt måned etter siste bedekning/inseminasjon. Det gis ikke tillegg den første måneden etter siste bedekning/inseminasjon. Standardsatser for kjøttfe, lett rase er: Sone for distriktstilskudd Okser under 3 md Okser 3 6 md Okser 6 9 md Okser 9 12 md Okser md Okser md Okser md Okser md Voksne okser

46 31. okt. Nr Norsk Lovtidend Sone for distriktstilskudd Kviger under 3 md Kviger 3 6 md Kviger 6 9 md Kviger 9 12 md Kviger md Kviger md Kviger md Kviger md Voksne kyr I inntil 8 måneder gis et drektighetstillegg på 400 kroner per påbegynt måned etter siste bedekning/inseminasjon. Det gis ikke tillegg den første måneden etter siste bedekning/inseminasjon. Ny 23 skal lyde: 23. Standardsatser for gris Smågris Alder Nord-Norge Resten av landet Smågris under 1 md Smågris 1 2 md Smågris 2 3 md Slaktegris Alder Nord-Norge Agderfylkene og Vestlandet Resten av landet unntatt Rogaland 3 4 md md md. eller mer Livdyr Alder Nord-Norge Resten av landet Småpurker 18 uker Ubedekte ungpurker 22 uker Purker Ungråner 4 6 md Råner I Nord-Norge gis det et drektighetstillegg i inntil 14 uker på 730 kroner per påbegynt 14. dag etter siste bedekning/inseminasjon. For resten av landet er satsen 635 kroner. Det gis ikke tillegg de første 14 dagene etter siste bedekning/inseminasjon. Ny 24 skal lyde: 24. Standardsatser for nedfôring på grunn av radioaktivitet Satsen for nedfôring av radioaktivitet i småfe er 6 kroner per dyr per dag i nedfôringsperioden. Fra og med 8. nedfôringsuke er satsen 7 kroner per dyr per dag. Det gis ikke erstatning for den første uken etter at småfe er satt på nedfôring. Satsen for nedfôring av radioaktivitet i storfe er 14 kroner per dyr per dag. Ny 25 skal lyde: 25. Tapt arbeidsfortjeneste ved måling av dyr Tapt arbeidsfortjeneste og lignende i forbindelse med ekstraordinær samling eller nødvendig transport i forbindelse med besetningsmåling kompenseres med en fast sats på kr 130 pr. målt dyr. Endringene trer i kraft straks II

47 31. okt. Nr Norsk Lovtidend 31. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4 og 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 26 tredje ledd, 27 og 43 bokstav a og b, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 1 4 første ledd, 3 1 tredje ledd, 4 5 sjette og sjuende ledd og 5 4 tredje og fjerde ledd, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer 11, 11a og 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk 11, 11a, og 37. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 790/2009 og forordning (EU) nr. 286/2011) og nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010). Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 16. juni 2012 nr. 622: forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjøres følgende endringer: EØS-henvisningen i hjemmelsfeltet skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 1 (forordning (EF) nr. 1272/2008), nr. 12zze (forordning (EF) nr. 790/2009 og forordning (EU) nr. 286/2011) og nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010). 1 skal lyde: 1. Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen) EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 1 (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009 og forordning (EU) nr. 286/2011) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft straks. Forordninger Forskriftens vedheng skal lyde: II Nedenfor gjengis EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 1 (forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger), nr. 12zze (forordning (EF) nr. 790/2009 endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008 og forordning (EU) nr. 286/2011 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008) og nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010 om gebyrer som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008) slik departementene tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. For å lese CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 se her: For å lese 1. ATP til CLP-forordningen (EF) nr. 790/2009 se her: For å lese 2. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 286/2011 se her: For å lese gebyrforordningen til CLP (EU) nr. 440/2010 se her: 2. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12 og 16, jf. forskrift 12. desember 2011 nr om regulering av fisket etter øyepål i første ledd. Kunngjort 6. november 2012 kl

48 2. nov. Nr Norsk Lovtidend I I forskrift av 12. desember 2011 nr om regulering av fisket etter øyepål i 2012, gjøres følgende endring: 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hinder av 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tonn øyepål i I tillegg kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande tonn øyepål i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV i II Denne forskrift trer i kraft 7. november 2012 og gjelder til og med 31. desember nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd jf. 12 og 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 3b (beslutning 2012/666/EU). Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet settes beslutning 2012/666/EU inn til sist i oppramsingen i parentes. Vedlegget del I, som gjelder Ungarn, skal lyde som følger: 1. Ungarn Området tilhørende distriktet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grensen til Slovakia, vest for grensen til distriktet Nógrád og nord for motorvei E 71. Endringene trer i kraft straks. II 2. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. november 2012 med hjemmel i forskrift 15. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i og 33. Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 15. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 gjøres følgende endringer: 13 annet ledd (endret), skal lyde: Fartøy påmeldt bonusordningen kan etter 2. september 2012 oppnå et kvotetillegg på inntil 175 tonn torsk. Kvotetillegget må leveres som rund eller sløyd, hodekappet fersk torsk, og fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel. Påmelding til bonusordningen sendes til med informasjon om organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke samt eiers navn og kontaktinformasjon innen 27. august Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra kravet om at fangsten må leveres som rund eller sløyd, hodekappet fersk torsk dersom det var søkt om deltakelse i ordningen før forskriftsendringen av 22. august første ledd (endret) skal lyde: Kvoteenhet etter hjemmelslengde og faktisk lengde er som følger: Hjemmelslengde Faktisk lengde Kvoteenhet (garantert kvote) Kvoteenhet (maksimal kvote) Under 11 m Under 11 m 24, ,8216 Over 11 m 20, , ,9 m Under 11 m 19, ,7049 Over 11 m 18, , ,9 m Under 11 m 19, ,6985 Over 11 m 18, ,2487

49 5. nov. Nr Norsk Lovtidend Hjemmelslengde Faktisk lengde Kvoteenhet (garantert kvote) 21 27,9 m Under 11 m 19,6005 Over 11 m 19,4084 Kvoteenhet (maksimal kvote) 16 annet ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn): Hjemmelslengde Kvotefaktor Faktisk lengde under 11 m Faktisk lengde 11 m og over Maksimalkvote Herav garantert Maksimalkvote Herav garantert under 7 m 1,21 40,9 29,1 31,2 25,3 7 7,9 1,43 48,4 34,4 36,9 29,9 8 8,9 1,70 57,5 40,9 43,9 35,6 9 9,9 2,08 70,3 50,0 53,7 43, ,9 2,25 76,1 54,1 58,1 47, ,9 3,02 80,6 59,1 67,2 56, ,9 3,59 95,9 70,3 79,9 67, ,9 4,34 115,9 85,0 96,6 81, ,9 4,95 132,2 96,9 110,2 92, ,9 5,85 156,3 114,6 130,2 109, ,9 6,51 173,8 127,5 144,9 121, ,9 7,19 192,0 140,8 160,0 134, ,9 7,94 212,0 155,4 176,6 148, ,9 8,61 229,8 168,5 191,5 160, ,9 9,21 245,8 180,2 204,8 172, ,9 8,85 173,4 171, ,9 9,23 181,0 179, ,9 9,60 188,1 186, ,9 9,97 195,5 193, ,9 10,27 201,2 199, ,9 10,65 208,7 206, ,9 10,94 214,5 212,4 Denne forskrift trer i kraft 5. november 2012 II 5. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS med flere Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 5. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.1 nr. 4a (beslutning 2011/879/EU). Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 28. desember 2001 nr om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2009/158/EF som endret ved beslutning 2011/214/EU og beslutning 2011/879/EU, vedtak 2009/436/EF, vedtak 95/410/EF sist endret ved vedtak 98/277/EF, vedtak 2003/644/EF og vedtak 2004/235/EF). Forskriftens vedlegg C endres ved at sertifikatmodellene I til III byttes ut med følgende sertifikatmodeller: Sertifikatmodell I Rugeegg

50 18. okt. Nr Norsk Lovtidend Sertifikatmodell II Daggamle kyllinger Sertifikatmodell III Avls- og bruksfjørfe II I forskrift 18. november 1994 nr om sertifisering av fjørfevirksomheter gjøres følgende endring: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.1 nr. 4a (direktiv 2009/158/EF som endret ved beslutning 2011/214/EU og beslutning 2011/879/EU). Denne forskriften trer i kraft straks. III 5. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. november 2012 med hjemmel i forskrift 16. desember 2005 nr om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler 73. Kunngjort 6. november 2012 kl I I forskrift 16. desember 2005 nr om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler gjøres følgende endringer: I 30 Høgskolen i Sør-Trøndelag skal nytt punkt 4 lyde: 4. Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år. I kapittel 2 skal det legges til ny 44 som skal lyde: 44. Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgens utdanningssenter kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt: 1. Høgskolekandidat, normert studietid 2 år. Nåværende blir nye Endringene trer i kraft straks. II 18. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 18. oktober 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 9 1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse gjøres følgende endringer: Overskrift til kapittel 2 skal lyde: Kapittel 2. Procedures for Air Navigation Services Air Traffic Management, ICAO PANS-ATM Doc skal lyde: 3. Gjennomføring av PANS-ATM Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services Air Traffic Management, ICAO PANS-ATM Doc utgave 2007, inkludert endring 4 datert 15. november 2012, med de tilpasninger som følger av denne forskrift, gjelder som norsk forskrift.

51 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Endringene trer i kraft 15. november II 31. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 19 annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17h (direktiv 2000/30/EF endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU). Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 13. mai 2009 nr. 590 om kontroll av kjøretøy langs veg gjøres følgende endringer: 2 annet ledd bokstav d skal lyde: en undersøkelse beregnet på å avsløre sviktende vedlikehold. Undersøkelsen skal omfatte ett eller flere av de punkter som er anført i vedlegg I punkt 10 i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU. 3 første ledd skal lyde: Hvis en kontroll som nevnt i 2 annet ledd bokstav d omfatter bremsesystemer og utslipp av avgasser, skal den foregå i tråd med vedlegg II i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU. 4 annet ledd skal lyde: Når attester eller rapporter som nevnt i første ledd viser at det innenfor de tre siste månedene er foretatt inspeksjon av ett eller flere punkter som er anført i vedlegg I punkt 10 i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU kontrolleres ikke dette punktet på ny, med mindre det er særlig berettiget på grunn av åpenbar feil ved kjøretøyet eller manglende samsvar mellom kjøretøy og attest. Forskriften trer i kraft 1. desember II 1. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 1. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 16 og 17. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 996/2012). Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 996/2012). 1 skal lyde: Forskriften omfatter kontroll ved import av fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan, når Norge er første mottakssted innen EØS-området, med unntak for a) produkter som har blitt sendt fra Japan før 28. mars 2011, b) produkter som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011, c) alkoholholdig drikke, omfattet av tollposisjonene til og med 22.08, d) personlige forsendelser med fôr og næringsmidler av animalsk opprinnelse omfattet av forskrift 31. januar 2006 nr. 103 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk, e) personlige forsendelser med fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse til ikke-kommersiell bruk og beregnet på personlig konsum eller bruk. Forsendelser med produkter nevnt i første ledd bokstav b skal følges av en erklæring bekrefter at produktene er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars Tittelen på 2 skal lyde:

52 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Særlige importbetingelser 2 skal lyde: EØS-avtalens vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 996/2012) om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og opphever forordning (EU) nr. 284/2012 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 3 annet ledd skal lyde: Mattilsynets enheter for veterinær grensekontroll ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn og Borg havn utpekes som importsteder for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer fra Japan i henhold til forordning (EU) nr. 996/2012 artikkel 8. Denne forskriften trer i kraft 1. november II Forordninger Konsolidert forordning (EU) nr. 284/2012 erstattes av forordning (EU) nr. 996/2012 og avsnittet forordninger skal lyde: Forordning (EU) nr. 996/2012 (engelsk) Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 996/2012) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I og II til EØS-avtalen. Erklæringen nevnt i artikkel 6 finnes under vedlegg I i pdf-filen nedenfor. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 996/2012 of 26 October 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 284/2012 (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 1 and in particular Article 53(1)(b)(ii) thereof, Whereas: (1) Article 53 of Regulation (EC) No 178/2002 provides for the possibility to adopt appropriate Union emergency measures for food and feed imported from a third country in order to protect public health, animal health or the environment, where the risk cannot be contained satisfactorily by means of measures taken by the Member States individually. (2) Following the accident at the Fukushima nuclear power station on 11 March 2011, the Commission was informed that radionuclide levels in certain food products originating in Japan exceeded the action levels in food applicable in Japan. Such contamination may constitute a threat to public and animal health in the Union and therefore Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station 2 was adopted. That Regulation was replaced by Commission Implementing Regulation (EU) No 961/ which was later replaced by Commission Implementing Regulation (EU) No 284/ (3) Implementing Regulation (EU) No 284/2012 has been amended several times to take into account the development of the situation. Since now further amendments are required, it is appropriate to replace Implementing Regulation (EU) No 284/2012 by a new Regulation. (4) The existing measures have been reviewed taking into account more than occurrence data on radioactivity in feed and food provided by the Japanese authorities concerning the second growing season after the accident. (5) It is appropriate to exclude personal consignments from the application of the provisions of this Regulation. For food and feed of animal orgin reference should be made to the provisions provided for in Commission Regulation (EC) No 206/2009 of 5 March 2009 on the introduction into the Community of personal consingments of products of animal origin and amending Regulation (EC) 136/ For other feed and food, it should be provided that consignments can only be considered as personal consignments if they are noncommercial and are destined to a private person for personal consumption or use.

53 1. nov. Nr Norsk Lovtidend (6) The Japanese authorities have provided extensive information to the Commission that in addition to the already exempted alcoholic beverages (sake, whiskey and shochu) also other alcoholic beverages do not contain measurable levels of radioactivity. The process of polishing and fermentation reduces the radioactivity in the alcoholic beverage to a significant extent. It is therefore appropriate to exclude certain other alcoholic beverages from the scope of this Regulation in order to reduce the administrative burden for the Japanese authorities and the competent authorities of the importing Member States. (7) The data submitted by the Japanese authorities provide evidence that it is no longer necessary to require the sampling and analysis of feed and food originating in the prefectures of Yamanashi and Shizuoka on the presence of radioactivity before export to the Union. The requirement for sampling and analyses should only be maintained for tea from Shizuoka and mushrooms from Shizuoka and Yamanashi. (8) Since non-compliant or significant levels of radioactivity continue to be found in feed and food originating in the prefecture of Fukushima, it is appropriate to maintain the existing requirement of sampling and analysis before export to the Union for all feed and food originating in that prefecture. However, the general exemptions, such as for alcoholic beverages and personal consignments, should continue to apply in relation to such feed and food. (9) As regards the prefectures of Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba and Kanagawa for which it is currently required to sample and analyse all feed and food before export to the Union, it is appropriate to limit that requirement to mushrooms, tea, fishery products, certain edible wild plants, certain vegetables, certain fruits, rice and soybeans and the processed and derived products thereof. The same requirements should apply to compound foodstuffs containing more than 50 % of (an) ingredient(s) for which pretesting before export to the Union is required. (10) The controls performed at import show that the special conditions provided for by Union law are correctly implemented by the Japanese authorities and non- compliance has not occurred for more than a year. Therefore it is appropriate to reduce the frequency of controls at import and the reporting of the results to the Commission. (11) It is appropriate to foresee a next review of the provisions when the results of sampling and analysis on the presence of radioactivity of feed and food of the third growing season after the accident will be available, i.e. by 31 March However, for the products for which the harvest is mainly in the second part of the second growing season and therefore all the data of the second growing season are not yet available, it is appropriate to foresee a review of the provisions for these products by 31 March (12) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, 1 OJ L 31, , p OJ L 80, , p OJ L 252, , p OJ L 92, , p OJ L 77, , p. 1. HAS ADOPTED THIS REGULATION: Article 1 Scope This Regulation shall apply to feed and food within the meaning of Article 1(2) of Council Regulation (Euratom) No 3954/87 1 originating in or consigned from Japan, with the exclusion of: (a) products which left Japan before 28 March 2011; (b) products which have been harvested and/or processed before 11 March 2011; (c) alcoholic beverages falling within CN codes 2203 to 2208; (d) personal consignments of feed and food of animal origin which are covered by Article 2 of Regulation (EC) 206/2009; (e) personal consignments of feed and food other than of animal origin which are not commercial and destined to a private person for personal consumption and use only. In case of doubt, the burden of proof lies with the recipient of the consignment. 1 OJ L 371, , p. 11. Article 2 Definitions For the purposes of this Regulation, «transitional measures provided in the Japanese legislation» means the transitional measures adopted by the Japanese authorities on 24 February 2012 as regards the maximum levels for the sum of caesium-134 and caesium-137 as set out in Annex III. «Consignment» means a quantity of any of the feed or food falling within the scope of this Regulation of the same class or description, covered by the same document(s), conveyed by the same means of transport and coming from the same prefecture(s) of Japan, within the limits permitted by the declaration referred to in Article 5.

54 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Article 3 Import into the Union Feed and food (hereinafter «the products») referred to in Article 1 may only be imported into the Union if they comply with this Regulation. Article 4 Maximum levels of caesium-134 and caesium The products referred to in Article 1, except those appearing in Annex III, shall comply with the maximum level for the sum of caesium-134 and caesium-137 as set out in Annex II. 2. Products appearing in Annex III shall comply with the maximum level for radioactive caesium set out in that Annex. Article 5 Declaration 1. Each consignment of products referred to in Article 1 shall be accompanied by a valid declaration drawn up and signed in accordance with Article The declaration referred to in paragraph 1 shall: (a) (b) attest that the products comply with the legislation in force in Japan and specify whether the products are falling or not under the transitional measures provided for in the Japanese legislation. 3. The declaration referred to in paragraph 1 shall furthermore certify that: (a) (b) (c) (d) (e) (f) the product has been harvested and/or processed before 11 March 2011; or the product, other than tea and mushrooms originating in the prefecture Shizuoka and other than mushrooms originating in the prefecture Yamanashi, originates in and is consigned from a prefecture other than Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate; or the product originates in and is consigned from Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate but is not listed in Annex IV to this Regulation (and consequently no analysis before export is required); or the product is consigned from Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate prefectures, but does not originate in one of those prefectures and has not been exposed to radioactivity during transiting; or where the product is tea or mushrooms originating in Shizuoka prefecture or mushrooms originating in Yamanashi prefecture, or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of these products, the product is accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis; or where the product, listed in Annex IV to this Regulation, originates in Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate prefectures, or is a compound feed or food containing more than 50 % of these products, the product is accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis. The list of products in Annex IV is without prejudice to the requirements of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients; 1 or (g) where the origin of the product or of the ingredients present at more than 50 % is unknown, the product is accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis. 4. Point (f) of paragraph 3 shall apply also to products caught or harvested in the coastal waters of the prefectures referred to therein, irrespective of where such products are landed. 1 OJ L 43, , p. 1. Article 6 Drawing up and signing of the declaration 1. The declaration referred to in Article 5 shall be drawn up in accordance with the model set out in Annex I. 2. For the products referred to in the points (a), (b), (c) or (d) of Article 5(3), the declaration shall be signed by an authorised representative of the competent Japanese authority or by an authorised representative of an instance authorised by the competent Japanese authority under the authority and supervision of the competent Japanese authority. 3. For the products referred to in the point (e), (f) and (g) of Article 5(3), the declaration shall be signed by an authorised representative of the competent Japanese authority and shall be accompanied by an analytical report containing the results of sampling and analysis.

55 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Article 7 Identification Each consignment of products referred to in Article 1 shall be identified by means of a code which shall be indicated on the declaration referred to in Article 5(1), on the analytical report referred to in Article 5(3), on the sanitary certificate and on any commercial documents accompanying the consignment. Article 8 Border inspection posts and designated point of entry Consignments of products referred to in Article 1, except those falling within the scope of Council Directive 97/78/EC, 2 shall be introduced into the Union through a designated point of entry within the meaning of point (b) of Article 3 of Commission Regulation (EC) No 669/ (hereinafter «the designated point of entry»). 2 OJ L 24, , p OJ L 194, , p. 11. Article 9 Prior notification Feed and food business operators or their representatives shall give prior notification of the arrival of each consignment of the products referred to in Article 1, at least two working days prior to the physical arrival of the consignment to the competent authorities at the border inspection post or at the designated point of entry. Article 10 Official controls 1. The competent authorities of the border inspection post or designated point of entry shall carry out: (a) documentary checks on all consignments of products referred to in Article 1; (b) physical checks and identity checks, including laboratory analysis on the presence of caesium-134 and caesium-137, on 5 % of the consignments. 2. Consignments shall be kept under official control, for a maximum of five working days, pending the availability of the results of the laboratory analysis. 3. In case the result of the laboratory analysis provides evidence that the guarantees provided in the declaration are false, the declaration is considered not to be valid and the consignment of feed and food does not comply with the provisions of this Regulation. Article 11 Costs All costs resulting from the official controls referred to in Article 10 and any measures taken following noncompliance shall be borne by the feed and food business operators. Article 12 Release for free circulation The consignments may only be released into free circulation if the feed and food business operator or its representative submits to the customs authorities the declaration referred to in Article 5(1), which: (a) has been duly endorsed by the competent authority at the border inspection post or designated point of entry; and (b) provides evidence that the official controls referred to in Article 10 have been carried out and that the results of those controls have been favourable. Article 13 Non-compliant products Products which do not comply with the provisions of this Regulation shall not be placed on the market. Such products shall be safely disposed of or returned to the country of origin. Article 14 Reports Member States shall inform the Commission every three months through the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) of all analytical results obtained. That report shall be submitted during the month following each quarter. Article 15 Repeal Implementing Regulation (EU) No 284/2012 is repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.

56 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Article 16 Transitional measure By way of derogation from Article 3, products referred to in Article 1 may be imported into the Union if they comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 where: (a) (b) the products left Japan before the entry into force of this Regulation; or the products are accompanied by a declaration in accordance with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 which was issued before 1 November 2012 and the products have left Japan before 1 December Article 17 Entry into force and period of application This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from the date of entry into force until 31 March This Regulation shall be reviewed before 31 March 2013 as regards the products of which the harvest is mainly between August and November and as regards fish and fishery products. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 26 October For the Commission The President José Manuel BARROSO Se pdf-filen nedenfor. Vedlegg I til forordning (EU) nr. 996/2012 Vedlegg II til forordning (EU) nr. 996/2012 Maximum levels for food 1 (Bq/kg) as provided in the Japanese legislation Foods for infants and young children Milk and milk-based drinks Other food, with the exception of - mineral water and similar drinks - tea brewed from Sum of caesium-134 and caesium-137 Mineral water and similar drinks and tea brewed from unfermented leaves unfermented leaves For dried products that are intended to be consumed in a reconstituted state, the maximum level applies to the reconstituted product as ready for consumption. For dried mushrooms a reconstitution factor of 5 is of application. For tea, the maximum level applies to the infusion brewed from tea leaves. The processing factor for dried tea is 50, and therefore a maximum level of 500 Bq/kg on dried tea leaves ensures that the level in the brewed tea does not exceed the maximum level of 10 Bq/kg. 2 In order to ensure consistency with maximum levels currently applied in Japan, these values replace on a provisional basis the values laid down in Council Regulation (Euratom) No 3954/87. Maximum levels for feed 1 (Bq/kg) as provided in the Japanese legislation Feed intended for Feed intended for Feed intended for Feed for fish 3 cattle and horses pigs poultry Sum of caesium-134 and caesium Maximum level is relative to a feed with a moisture content of 12 %. 2 In order to ensure consistency with maximum levels currently applied in Japan, this value replaces on a provisional basis the value laid down in Commission Regulation (Euratom) No 770/90 (OJ L 83, , p. 78). 3 With the exemption of feed for ornamental fish. Vedlegg III til forordning (EU) nr. 996/2012 Transitional measures provided in Japanese legislation and of application for this Regulation (a) Milk and dairy products, mineral water and similar drinks that are manufactured and/or processed before 31 March 2012 shall not contain radioactive caesium more than 200 Bq/kg. Other foods, except for rice, soybean

57 1. nov. Nr Norsk Lovtidend (b) (c) (d) and processed products thereof that are manufactured, and/or processed before 31 March 2012 shall not contain radioactive caesium more than 500 Bq/kg. Products made from rice that are manufactured, and/or processed before 30 September 2012 shall not contain radioactive caesium more than 500 Bq/kg. Soybean harvested and places on the market before 31 December 2012 shall not contain radioactive caesium more than 500 Bq/kg. Products made from soybean that are manufactured and/or processed before 31 December 2012 shall not contain radioactive caesium more than 500 Bq/kg. Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 996/2012 Feed and food for which a sampling and analysis on the presence of caesium-134 and caesium-137 is required before export to the union (a) products originating in the prefecture Fukushima: all products, taking into account the exemptions provided for in article 1 of this Regulation. (b) products originating in the prefecture Shizuoka: Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: Te Samt produkter avledet av dette produktet ; ex ; ex ; ex ex Sopp Samt produkter avledet av dette produktet ; ; ; ; ; ex (c) products originating in the prefecture Yamanashi: Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: Sopp Samt produkter avledet av dette produktet ; ; ; ;

58 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: ; ex (d) products originating in the prefectures Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa or Iwate: Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: Te Samt produkter avledet av dette produktet ; ex ; ex ; ex ex Sopp Samt produkter avledet av dette produktet ; ; ; ; ; ex Fisk og fiskeprodukter * Ris * Samt produkter avledet av dette produktet ; ; ex ex ex ex ex ex ex ex ex ; ex ex ; ;

59 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: ex ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex ; ex Soyabønner * ; Samt produkter avledet av dette produktet ; Adzukibønner * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ; ex Blåbær ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex Ginkgonøtter ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Asiatisk plomme ; ; ; ; ex ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet Sitrusfrukter og skall av disse * Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Kakiplomme * Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex

60 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: ex Granatepler * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Femblad akebie (akebia quinata) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Ildkvede (chaenomeles) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Pawpaw (asimina triloba) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Pærer * ex ; ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Kastanjer * Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Valnøtter * Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Ashitaba (angelica keiskei) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Japanpestrot (petasites japonica) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex

61 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: ex Japansk ingefær (myoga) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Spiselige deler av Aralia sp. Bambusskudd (phyllostacys pubescens) Einstape (pteridium aquilinum) Spiselige deler av japansk pepperrot eller wasabi (wasabia japonica) Japansk persille (oenanthe javanica) Japansk pepper (zanthoxylum piperitum) Japansk blomsterbreine (osmunda japonica) Koshiabura (skudd fra Eleuterococcus sciadophylloides) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Momijigasa (parasenecio delphiniifolius) Strutseving (matteuccia struthioptheris) ex ex ex ex ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex

62 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Produkt: KN-kode: Norsk varenummer: Beskrivelse: Hosta montana ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Uwabamisou (elatostoma umbellatum var. majus) Seiersløk (allium victoralis subsp; platyphyllum) ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ; ex ex ; ex ex : ex ex Samt produkter avledet av dette produktet Japansk tistel (cirsium japonicum) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Yobusumaso (honma)(cacalia hastate ssp orientalis) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Oyamabokuchi (synurus pungens) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Åkersnelle (equisetum arvense) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex Minikiwi (actinidia polygama) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex ex Taroer (colocasia esculenta) * ex Samt produkter avledet av dette produktet Yacon (smallanthus sonchifolius) * ex Samt produkter avledet av dette produktet ex ex ex ex * The listing of these products will be reviewed before 31 March 2013 taking into account the analytical results obtained in the period from September 2012 until December (e) compound products containing more than 50 % of the products referred to in the headings (a), (b), (c) and (d) of this annex. Forordninger i pdf Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 996/2012.

63 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Forordning (EU) nr. 996/2012 For å lese forordning (EU) nr. 996/2012 på dansk se her: For å lese forordning (EU) nr. 996/2012 på engelsk se her: 1. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 1. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 og 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II (forordning (EU) nr. 277/2012). Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 7. november 2002 nr om fôrvarer gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes følgende under punktet om direktiv 2002/32/EF: direktiv 2002/32/EF (endret ved direktiv 2003/57/EF, direktiv 2003/5/EF, direktiv 2003/100/EF, direktiv 2005/8/EF, direktiv 2005/86/EF, direktiv 2005/87/EF, direktiv 2006/13/EF, direktiv 2006/77/EF, direktiv 2008/76/EF, direktiv 2009/8/EF, direktiv 2009/141/EF, direktiv 2010/6/EU, forordning (EU) nr. 574/2011 og forordning (EU) nr. 277/2012). Vedlegg I 1A del 1. Grenseverdier for uønskede stoffer i fôrvarer som nevnt i direktiv 2002/32/EF artikkel 3 annet ledd del V Dioksiner og PCB skal lyde: Del V: Dioksiner og pcb Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer Grenseverdi i ng WHO- PCDD/F-TEQ/kg (ppt) 1 i fôr med et vanninnhold på 12 % 1. Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-paradioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)) 2 Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, med unntak av: 0,75 vegetabilske oljer og biprodukter av disse 0,75 Fôrmidler av mineralsk opprinnelse 0,75 Fôrmidler av animalsk opprinnelse: animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg 1,50 andre produkter fra landdyr, herunder melk og 0,75 melkeprodukter samt egg og eggprodukter fiskeolje 5,0 fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med 1,25 unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett 3 hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn 1,75 20 % fett Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolittfonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av 0,75 sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den 1,0 funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer Premikser 1,0 Fôrblandinger, 0,75 med unntak av: fôrblandinger til kjæledyr og fisk 1,75

64 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer Grenseverdi i ng WHO- PCDD/F-TEQ/kg (ppt) 1 i fôr med et vanninnhold på 12 % fôrblandinger til pelsdyr 2. Summen av dioksiner og Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, med unntak av: 1,25 dioksinlignende PCB-er (summen av polyklorerte dibenzo-paradioksiner (PCDD), polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) og polyklorerte bifenyler (PCB), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)) 2 vegetabilske oljer og biprodukter av disse 1,5 Fôrmidler av mineralsk opprinnelse 1,0 Fôrmidler av animalsk opprinnelse: animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg 2,0 andre produkter fra landdyr, herunder melk og 1,25 melkeprodukter samt egg og eggprodukter fiskeolje 20,0 fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med 4,0 unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett 1 hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn 9,0 20 % fett Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolittfonolitt, 1,5 syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den 1,5 funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer Premikser 1,5 Fôrblandinger, 1,5 med unntak av: fôrblandinger til kjæledyr og fisk 5,5 fôrblandinger til pelsdyr Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer Grenseverdi i μg/kg (ppb) i fôr med et vanninnhold på 12 % 1 3. Ikke-dioksinlignende PCB-er Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 10 (sum av PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og PCB 180 (ICES 6)) 1 Fôrmidler av mineralsk opprinnelse 10 Fôrmidler av animalsk opprinnelse: animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg 10 andre produkter fra landdyr, herunder melk og 10 melkeprodukter samt egg og eggprodukter fiskeolje 175 fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med 30 unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett 4 hydrolysert fiskeprotein som inneholder mer enn % fett Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolittfonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler 10

65 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer Grenseverdi i μg/kg (ppb) i fôr med et vanninnhold på 12 % 1 Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører den 10 funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer Premikser 10 Fôrblandinger, 10 med unntak av: fôrblandinger til kjæledyr og fisk 40 fôrblandinger til pelsdyr 1 Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene som ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse. 2 Tabell over TEF (toksisk ekvivalensfaktor) for dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB-er: WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjoner fra WHOs ekspertmøte for det internasjonale programmet for kjemisk sikkerhet, som ble holdt i Genève i juni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), (2006)). 3 Fersk fisk og andre vanndyr som leveres direkte og brukes uten mellomliggende behandling til produksjon av fôr til pelsdyr, er ikke underlagt grenseverdiene, mens det gjelder grenseverdier på 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt og 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB- TEQ/kg produkt for fersk fisk og en grenseverdi på 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt for fiskelever som brukes som fôr direkte til kjæledyr, dyr i zoologisk hage eller på sirkus, eller som brukes som fôrmidler til produksjon av fôr til kjæledyr. Produktene eller bearbeidede animalske proteiner fra slike dyr (pels- og kjæledyr, dyr i zoologisk hage og på sirkus) kan ikke inngå i næringsmiddelkjeden og er forbudt å bruke som fôr til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller foredles med tanke på produksjon av næringsmidler. 4 Fersk fisk og andre vanndyr som leveres direkte og brukes uten mellomliggende behandling til produksjon av fôr til pelsdyr, er ikke underlagt grenseverdiene, mens det gjelder grenseverdier på 75 μg/kg produkt for fersk fisk og 200 μg/kg produkt for fiskelever som brukes som fôr direkte til kjæledyr, dyr i zoologisk hage eller på sirkus, eller som brukes som fôrmidler til produksjon av fôr til kjæledyr. Produktene eller bearbeidede animalske proteiner fra slike dyr (pels- og kjæledyr, dyr i zoologisk hage og på sirkus) kan ikke inngå i næringsmiddelkjeden og er forbudt å bruke som fôr til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller foredles med tanke på produksjon av næringsmidler. Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF) Dioksinlignende PCB-er: Non-orto PCB-er + Mono-orto PCB-er 2,3,7,8-TCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB-er 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 OCDD 0,0003 Mono-orto PCB-er 2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0, ,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0, ,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0, ,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0, ,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0, ,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0, ,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0, ,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0, ,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = heksa, «Hp» = hepta, «O» = okta, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klordibenzofuran, «CB» = klorbifenyl. Vedlegg I 1A Del 2. skal lyde: Del 2. Tiltaksgrenser for at medlemsstater skal innlede undersøkelser, i samsvar med direktiv 2002/32/EF artikkel 4 annet ledd Del: Dioksiner og pcb Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer Tiltaksgrense i ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) 2 i fôr med et vanninnhold på 12 % 1. Dioksiner (summen av polyklorerte dibenzo-para- Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, med unntak av: 0,5 Merknader og tilleggsopplysninger (f.eks. hva slags undersøkelser som skal foretas) 3

66 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer Tiltaksgrense i ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) 2 i fôr med et vanninnhold på 12 % dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)) 1 vegetabilske oljer og biprodukter 0,5 av disse Fôrmidler av mineralsk 0,5 opprinnelse Fôrmidler av animalsk opprinnelse: animalsk fett, herunder melkefett 0,75 og fett i egg andre produkter fra landdyr, 0,5 herunder melk og melkeprodukter samt egg og eggprodukter fiskeolje 4,0 fisk, andre vanndyr samt 0,75 produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett 3 hydrolysert fiskeprotein som 1,25 inneholder mer enn 20 % fett Tilsetningsstoffer som tilhører de 0,5 funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler Tilsetningsstoffer i fôrvarer som 0,5 tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer 2. Dioksinlignende PCB-er (summen av polyklorerte bifenyler (PCB), uttrykt i toksisitetsekvivalenter i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO), ved bruk av WHO-TEF (toksisitetsekvivalensfaktor, 2005)) 1 Premikser 0,5 Fôrblandinger, med unntak av: fôrblandinger til kjæledyr og fisk 1,25 fôrblandinger til pelsdyr Fôrmidler av vegetabilsk 0,35 opprinnelse, med unntak av: Merknader og tilleggsopplysninger (f.eks. hva slags undersøkelser som skal foretas) vegetabilske oljer og biprodukter av disse Fôrmidler av mineralsk opprinnelse Fôrmidler av animalsk opprinnelse: animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter 0,5 0,35 0,75 0,

67 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer Tiltaksgrense i ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) 2 i fôr med et vanninnhold på 12 % samt egg og eggprodukter fiskeolje 11,0 fisk, andre vanndyr samt 2,0 produkter av disse, med unntak av fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett 3 hydrolysert fiskeprotein som 5,0 inneholder mer enn 20 % fett Tilsetningsstoffer som tilhører de 0,5 funksjonelle gruppene bindemidler og antiklumpemidler Tilsetningsstoffer i fôrvarer som 0,35 tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser av sporstoffer Premikser 0,35 Fôrblandinger, 0,5 med unntak av: fôrblandinger til kjæledyr og fisk 2,5 fôrblandinger til pelsdyr Merknader og tilleggsopplysninger (f.eks. hva slags undersøkelser som skal foretas) Tabell over TEF (toksisk ekvivalensfaktor) for dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB-er: WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjoner fra WHOs ekspertmøte for det internasjonale programmet for kjemisk sikkerhet, som ble holdt i Genève i juni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), (2006)). 2 Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene som ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse. 3 Identifisering av forurensningskilden. Så snart kilden er identifisert, treffes egnede tiltak der det er mulig, for å redusere eller fjerne forurensningskilden. 4 I mange tilfeller vil det være unødvendig å undersøke forurensningskilden fordi bakgrunnsnivået i noen områder er nær eller over tiltaksgrensen. Dersom tiltaksgrensen er overskredet, skal likevel alle opplysninger om prøvetakingsperiode, sted, fiskearter osv., registreres med tanke på framtidige tiltak for å styre forekomsten av dioksiner og dioksinlignende forbindelser i disse fôrmidlene. Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF) «Dioksinlignende» PCB-er: Non-orto PCB-er + Mono-orto PCB-er 2,3,7,8-TCDD 1 1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB-er 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03 OCDD 0,0003 Mono-orto PCB-er 2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0, ,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0, ,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0, ,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0, ,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0, ,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0, ,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0, ,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0, ,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = hexa, «Hp» = hepta, «O» = octa, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klorodibenzofuran, «CB» = klorbifenyl. Forskriften trer i kraft 1. november II

68 1. nov. Nr Norsk Lovtidend Forordninger Innledningsteksten skal lyde: For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi de i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften. Følgende rettsakt tilføyes: forordning (EU) nr. 277/2012 settes inn. For å lese forordning (EU) nr. 277/2012 se her: 1. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 1. november 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 19 første og annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 16a (direktiv 2009/40/EF som endret ved direktiv 2010/48/EU). Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy gjøres følgende endringer: 8 annet ledd bokstav a nytt annet punktum skal lyde: Kontrollorgan 02, 03 og 04 skal ha rullebremseprøver som kan brukes til å kontrollere etter referanseverdimetoden og ettpunktsmetoden som beskrevet i Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy. 8 annet ledd ny bokstav k skal lyde: Utstyr for påvisning av drivstofflekkasje i gassdrevne kjøretøy (CNG/LPG). Instrumentet må være av gruppe 2 (for indikering av en volumandel på opp til 100 % av nedre eksplosjonsgrense). Instrumentet må tilfredsstille kravene i IEC del 1 og 4, og instrumentets måleområde skal minimum være fra 0,1 % til 50 % av nedre eksplosjonsgrense. 8 annet ledd ny bokstav l skal lyde: Kontrollorgan 03 og kontrollorgan 04 skal ha spesialtilpasset slitasjetester. 8 annet ledd ny bokstav m skal lyde: Kontrollorgan som ønsker å bruke OBD-avlesning som alternativ til avgassmåling må ha diagnoseutstyr for kontroll av kjøretøys elektroniske utslippskontrollsystem (OBD). Utstyret må tilfredsstille kravene i ISO-standard del 3, 4 og 5. 8 tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: Kontrollorgan må ha dokumentasjon som viser at vedlikeholdet og kalibreringen er utført i henhold til fabrikantens anvisninger og at kalibreringen er utført av kalibreringsorgan sertifisert etter ISO-standard nytt syvende ledd skal lyde: Teknisk leder må oppfylle kravet om nødvendig kompetanse slik dette er beskrevet i 12 annet ledd. 11 nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd. 12 nytt annet ledd skal lyde: For kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy skal det dokumenteres: 1. Kunnskap om kjøretøy som er omfattet av den aktuelle kontrollorgankategorien, herunder kjøretøyets konstruksjon, dets systemer og komponenter, samt hvordan disse fungerer og innvirker på hverandre. 2. Tilstrekkelige norskkunnskaper til at vedkommende kan utføre kontroller på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. 3. Kunnskap om kontrollinstruksen og gjeldende forskriftsverk. 4. Kontrollkompetanse, herunder: a) Innsikt i hvordan kjøretøy og periodisk kjøretøykontroll påvirker trafikksikkerhet og miljø. b) Forståelse for konsekvenser av bedømming. c) Kunnskap om bruk av måleutstyr og annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen. d) Kunne utføre kontroller med riktige kontrollmetoder og gi korrekt bedømming. e) Kontrollører som skal utføre kontroll av kjøretøy med trykkluftmekaniske bremser skal ha gjennomgått og bestått kurs i bremseprøving i henhold til Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy. Kurset skal være godkjent av Vegdirektoratet.

69 2. nov. Nr Norsk Lovtidend 24 første ledd bokstav g skal lyde: det foreligger alvorlige og/eller gjentatte brudd på kontrollinstruksen, eller 30 første ledd bokstav a skal lyde: Vedlegg 1. Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy. 31 nytt annet ledd skal lyde: Kravet til bremseprøver i 8 annet ledd bokstav a, annet punktum, kravet om kalibrering i 8 fjerde ledd, tredje punktum og kravet til kompetanse i 11 syvende ledd og 12 annet ledd trer i kraft 1. januar Kravet om gasslekkasjesøkeverktøy i 8 annet ledd bokstav k og kravet om spesialtilpasset slitasjetester i 8 annet ledd bokstav l trer i kraft 1. januar nytt tredje ledd skal lyde: Kontrollpunkter som etter kontrollinstruksens beskrivelse av kontrollmetode krever at kontrollorganet har enten spesialtilpasset slitasjetester, gasslekkasjesøkeverktøy, kjørebaneløfter eller arbeidsgrav, eller at to personer er til stede under kontrollen, kan frem til 1. januar 2019 kontrolleres med annen egnet kontrollmetode. Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1. Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy For å lese vedlegg 1 se her: II Endringene i 24 første ledd bokstav g, 30 første ledd, 31 tredje ledd og i vedlegg 1, trer i kraft 1. januar Øvrige endringer trer i kraft 1. desember nov. Nr Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 2. november 2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 14 andre ledd og 42 andre ledd. Kunngjort 9. november 2012 kl Plikt til å bruke mal Kommunene skal bruke mal gitt i vedlegg 1 til forskriften når de fastsetter forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 14 første ledd og 42 første ledd. Kommuner som har ordensforskrifter ved denne forskriftens ikrafttredelse må endre disse i tråd med forskriften her innen 1. januar Obligatoriske og valgfrie bestemmelser Reglene i malen 1 til 5 og 11 til 13 er obligatoriske bestemmelser som kommunene skal ha med når de fastsetter ordensforskrift. Reglene i malen 6 til 10 er valgfrie bestemmelser for kommunene. 3. Kommunenes fastsettelse og godkjennelse av Kystverkets hovedkontor Forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner gitt i samsvar med malen i vedlegg 1 kan fastsettes av kommunen selv, uten godkjenning av Kystverkets hovedkontor. Dersom en kommune tar i bruk 10 i malen skal forskriften godkjennes av Kystverkets hovedkontor før den gis virkning. 4. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. desember 2009 nr om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Vedlegg 1 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for... kommune, (fylke) Hjemmel: Fastsatt av... kommune... (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 14 første ledd og 42 første ledd. Godkjent av Kystverkets hovedkontor... (dato) jf. forskrift 2. november 2012 nr om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. 1. Formål Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

70 2. nov. Nr Norsk Lovtidend 2. Virkeområde Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i... kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr om farleder 2 andre ledd vedlegg Krav ved opphold i havnen og ved kai Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade. Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten. Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 5. Plikt til å varsle om skade Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden. 6. Krav om tillatelse for å dykke Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen: a)... b)... Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen. 7. Luftfartøy Luftfartøy kan bare lande og starte i a)... b) Krav ved passering Ved passering av a)... skal det tas følgende forholdsregler: b)... skal det tas følgende forholdsregler: c)... skal det tas følgende forholdsregler: 9. Forbud mot snøtømming Det er forbudt å tømme snø i a)... b) Andre reguleringer Unntak i særlige tilfeller Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 3, 6, 7, 8, 9 og Reaksjonsmidler og straff Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. Vesentlig overtredelse av 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft... (dato). Fra samme tidspunkt oppheves forskrift... Se her for å laste ned malen i doc-format:

71 5. nov. Nr Norsk Lovtidend 5. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. november 2012 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 49 nr. 2 og lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 42. Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 15. desember 2000 nr om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet gjøres følgende endringer: I vedlegg 1 gjøres følgende endringer i funksjonsinndelingen: Det legges til tre nye funksjoner: 304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser 305 Eierseksjonering 332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering Følgende funksjoner endrer navn: Funksjon 234 endrer navn til «Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser» Funksjon 251 endrer navn til «Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet» Funksjon 252 endrer navn til «Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet» Funksjon 253 endrer navn til «Helse- og omsorgstjenester i institusjon» Funksjon 254 endrer navn til «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende» Funksjon 273 endrer navn til «Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi» Funksjon 276 endrer navn til «Kvalifiseringsordningen» Funksjon 303 endrer navn til «Kart og oppmåling» Følgende funksjoner opphører: Funksjon 214 Spesialskoler Funksjon 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Funksjon 334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak I vedlegg 3 gjøres følgende endringer i artsinndelingen: Det legges til 5 nye arter: 075 Lønn renhold 181 Fjernvarme 182 Fyringsolje og fyringsparafin 183 Naturgass 184 Bioenergi Følgende arter endrer navn: 180 endrer navn til «Strøm» 501 endrer navn til «Konserninterne renteutgifter» 511 endrer navn til «Konserninterne avdrag» 521 endrer navn til «Konserninterne utlån» 901 endrer navn til «Konserninterne renteinntekter» 911 endrer navn til «Bruk av konserninterne lån» 921 endrer navn til «Mottatte avdrag på konserninterne utlån» II I forskrift 15. desember 2000 nr om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endringer: 10 annet ledd, punkt d oppheves. Nåværende punkt e og punkt f blir nytt punkt d og punkt e. Merknadene til 5 skal lyde: Bestemmelsen angir at ved rapportering av ressursbruk skal bruk av innsatsfaktorer fordeles på de berørte funksjoner. Ved fordeling av lønn skal følgende prinsipp legges til grunn: En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20 %.

72 7. nov Nr Norsk Lovtidend Begrensningen er å oppfatte som minimumskrav og utover dette er det frivillig med fordeling. Kommuner og fylkeskommuner kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20 % når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle kommuner og fylkeskommuner skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20 %. III I forskrift 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet gjøres følgende endring: Merknadene til 5 skal lyde: Bestemmelsen angir at ved rapportering av ressursbruk skal bruk av innsatsfaktorer fordeles på de berørte funksjoner. Ved fordeling av lønn skal følgende prinsipp legges til grunn: En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20 %. Begrensningen er å oppfatte som minimumskrav og utover dette er det frivillig med fordeling. Selskapene og foretakene kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20 % når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20 %. IV Endringene trer i kraft 1. januar 2013 (for rapporteringsåret 2013). 7. nov Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Utlendingsdirektoratet 7. november 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 13 annet ledd, forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 3 14 tredje ledd første punktum og 3 15 annet ledd første punktum, og delegeringsvedtak 16. desember 2009 nr Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 14 skal lyde: Vedlegg 14. Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om besøksvisum (avgjørelsesmyndighet) og til å utstede slikt visum pr. 25. november 2011, jf tredje ledd første punktum og 3 15 annet ledd første punktum: Ambassader: Ambassaden i Kabul, Afghanistan 1 Ambassaden i Alger, Algerie Ambassaden i Luanda, Angola Ambassaden i Buenos Aires, Argentina Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Dhaka, Bangladesh Ambassaden i Brussel, Belgia Ambassaden i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina Ambassaden i Brasilia, Brasil Ambassaden i Sofia, Bulgaria Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Santiago de Chile, Chile Ambassaden i Havanna, Cuba Ambassaden i København, Danmark Ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater Ambassaden i Kairo, Egypt Ambassaden i Asmara, Eritrea Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Addis Abeba, Etiopia Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Helsingfors, Finland Ambassaden i Paris, Frankrike

73 7. nov Nr Norsk Lovtidend Ambassaden i Accra, Ghana Ambassaden i Guatemala by, Guatemala Ambassaden i Athen, Hellas Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Jakarta, Indonesia Ambassaden i Teheran, Iran Ambassaden i Dublin, Irland Ambassaden i Reykjavik, Island Ambassaden i Tel Aviv, Israel Ambassaden i Roma, Italia Ambassaden i Tokyo, Japan Ambassaden i Amman, Jordan Ambassaden i Astana, Kasakhstan Ambassaden i Nairobi, Kenya Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Prishtina, Kosovo Ambassaden i Zagreb, Kroatia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Beirut, Libanon Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Skopje, Makedonia Ambassaden i Lilongwe, Malawi Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia Ambassaden i Rabat, Marokko Ambassaden i Mexico by, Mexico Ambassaden i Maputo, Mosambik Ambassaden i Haag, Nederland Ambassaden i Katmandu, Nepal Ambassaden i Abuja, Nigeria Ambassaden i Islamabad, Pakistan Ambassaden i Warszawa, Polen Ambassaden i Lisboa, Portugal Ambassaden i Bucuresti, Romania Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia Ambassaden i Beograd, Serbia Ambassaden i Singapore, Singapore Ambassaden i Bratislava, Slovakia Ambassaden i Madrid, Spania Ambassaden i Colombo, Sri Lanka Ambassaden i London, Storbritannia Ambassaden i Bern, Sveits Ambassaden i Stockholm, Sverige Ambassaden i Juba, Sør-Sudan Ambassaden i Khartoum, Sudan Ambassaden i Damaskus, Syria Ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika Ambassaden i Seoul, Sør-Korea Ambassaden i Dar-es-Salaam, Tanzania Ambassaden i Bangkok, Thailand Ambassaden i Praha, Den tsjekkiske republikk Ambassaden i Ankara, Tyrkia Ambassaden i Berlin, Tyskland Ambassaden i Kampala, Uganda Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Washington (D.C.), USA Ambassaden i Caracas, Venezuela Ambassaden i Hanoi, Vietnam Ambassaden i Lusaka, Zambia Ambassaden i Harare, Zimbabwe Ambassaden i Wien, Østerrike

74 8. nov. Nr Norsk Lovtidend Generalkonsulater: Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, Brasil Generalkonsulatet i Guangzhou, Kina Generalkonsulatet i Shanghai, Kina Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland Generalkonsulatet i Alicante, Spania Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i New York, USA Generalkonsulatet i San Francisco, USA Representasjonskontorer: Representasjonskontoret i Al-Ram, Palestinske området Sysselmenn: Sysselmannen på Svalbard, Norge. 1 Viseringsmyndigheten gjelder bare myndighet til å avgjøre søknader om visum til delegasjoner og personer som er invitert av Norge, og å utstede slikt visum. Endringen trer i kraft umiddelbart. II 8. nov. Nr Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12 og 16, jf. forskrift 12. desember 2011 nr om regulering av fisket etter øyepål i andre ledd og 7 første ledd. Kunngjort 9. november 2012 kl Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter øyepål i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) 2 6 og 2 10 brukes faktoren 0,4. 2. Faktisk lastekapasitet Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter øyepål ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i konsesjonsforskriften 2 7 og Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum m.fl. Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 8. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12 og 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (beslutning 2012/690/EU). Kunngjort 9. november 2012 kl I I forskrift 19. mai 2011 nr. 507 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (beslutning 2010/381/EU som endret ved beslutning 2012/690/EU). 6 første ledd bokstav a skal lyde: det skal tas prøver av 10 % av forsendelsene som ankommer grensekontrollstasjonene, Endringene trer i kraft 9. november II

75 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Samtidig oppheves forskrift 11. juni 2010 nr. 798 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av oppdrettsfisk fra Indonesia. 9. nov. Nr Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. november 2012 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 6b. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet Kunngjort 9. november 2012 kl Forskriftens virkeområde Forskriften regulerer virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap i helse- og omsorgstjenesten. 2. Definisjoner I denne forskriften menes med: 1. formalisert arbeidsfellesskap: samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydelig fremstår som en enhet. En kommune som inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere etter helse- og omsorgstjenesteloven 3 1 femte ledd for å yte helhetlige helse- og omsorgstjenester anses som formalisert arbeidsfellesskap. 2. virksomhetsovergripende pasientjournal: behandlingsrettet helseregister i formalisert arbeidsfellesskap hvor helsepersonell, og personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, nedtegner eller registrerer opplysninger om pasient og bruker, jf. helsepersonelloven 39 og Avtale om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap Avtale om bruk av virksomhetsovergripende pasientjournal kan inngås i formalisert arbeidsfellesskap dersom det vil fremme ytelse av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere. Avtalen skal være skriftlig og inneholde: 1. Oversikt over virksomhetenes navn og adresse. 2. Oversikt over hvilke oppgaver og tjenester arbeidsfellesskapet skal samarbeide om, ansvarsforhold og oppsigelse av avtalen. 3. Navn og adresse på den databehandlingsansvarlige og dennes representant. 4. Navn og adresse på eventuelle databehandlere etter helseregisterloven Opplysninger om hvor pasientjournalene skal overføres ved opphør av arbeidsfellesskapet. 4. Databehandlingsansvar En eller alle virksomhetene i et formalisert arbeidsfellesskap kan være databehandlingsansvarlig for arbeidsfellesskapets pasientjournal. Dersom alle virksomhetene er databehandlingsansvarlige, skal det utpekes en representant som utad representerer alle behandlingsansvarlige. Når en kommune og en eller flere offentlige eller private tjenesteytere som yter tjenester på vegne av kommunen tar i bruk virksomhetsovergripende pasientjournal for å oppfylle journalføringsplikten, er kommunen databehandlingsansvarlig. Dersom bare en av virksomhetene er databehandlingsansvarlig er de andre virksomhetene i arbeidsfellesskapet underlagt den databehandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet ved behandling av opplysningene i registeret. 5. Tilgang og tilgangskontroll Tilgang til helseopplysninger i arbeidsfellesskapets pasientjournal kan bare gis til den som har tjenstlig behov og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Den eller de databehandlingsansvarlige skal etablere nødvendige tiltak for tilgang og tilgangskontroll, i samsvar med bestemmelsene om informasjonssikkerhet i og i medhold av personopplysningsloven og helseregisterloven. 6. Opphør av formalisert arbeidsfellesskap Et formalisert arbeidsfellesskap opphører når en eller flere av deltagerne trekker seg fra samarbeidet. 7. Erstatningsansvar Alle databehandlingsansvarlige i et formalisert arbeidsfellesskap hefter sammen for erstatningsansvar som følger av helseregisterloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 9. Endringer i andre forskrifter I Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal 15 Ny setning i 15 tredje ledd andre punktum lyder;

76 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Ved opphør av formalisert arbeidsfellesskap gjelder forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal for formaliserte arbeidsfellesskap. Nåværende 15 tredje ledd andre og tredje punktum flyttes til 15 tredje ledd tredje og fjerde punktum. 28. sept. Nr Vedtak om endring i kampaktivitetslisten Hjemmel: Fastsatt av Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout 28. september 2012 med hjemmel i forskrift 31. august 2001 nr om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout 1 og 2 tredje ledd. Kunngjort 13. november 2012 kl I I vedtak 16. november 2010 nr. 1772, kampaktivitetslisten, gjøres følgende endring: Kampaktivitetslisten del I skal lyde: Med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout 1, jf. forskrift 31. august 2001 nr om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout 1 og 2 tredje ledd, har Godkjenningsnemnda gitt følgende kampaktiviteter godkjenning: Norges Kampsportforbund/fagseksjon karate gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på Norges Kampsportforbunds fullkontakt karate kampregler. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2011, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 16. november Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning. Norges Kampsportforbund/fagseksjon Taekwondo gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper i Taekwondo basert på Norges Kampsportforbunds konkurransereglement for Taekwondo. Godkjenningen gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2011, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 16. november Norges Kampsportforbund/fagseksjon for fleridretter/wushu Sanshou gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på Norges Kampsportforbunds stevnereglement for Wushu Sanshou. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2011, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 16. november Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning. Norges Kickboxing Forbund gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger, og treningskamper basert på Norges Kickboxing Forbunds reglement for fullkontakt kickboxing og kampreglement for ringsportgrenene kickboxing lowkick og kickboxing K1. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2011, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 16. november Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning. Norges Bokseforbund gis tillatelse til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på AIBAs internasjonale reglement med nasjonale tilpasninger. Godkjenning gis for tre år gjeldende fra 1. januar 2011, jf. vedtak i Godkjenningsnemnda 16. november Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning. Vedtaket trer i kraft straks. II 9. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 9. november 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13, 14, 15 og 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. Kunngjort 13. november 2012 kl I I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjøres følgende endringer: I vedlegg 1 til forskriften, endres rad med nummerering 63.1 til 64. Rad med nummerering 63.1 utgår. I vedlegg 1 til forskriften, skal følgende nye rader med angitt nummerering lyde:

77 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Kravområde 4A: Flate for montering av bakre kjennemerke 6A: Adgang til kjøretøy og manøvreringsegenskaper 17A: Adgang til kjøretøy og manøvreringsegenskaper 18A: Understellsnummer og fabrikasjonsplate 27A: Slepeinnretning 34A: Avisings- og avduggingssystemer 35A: Vindusvisker// vindusspyleranlegg 37A: Hjulavskjerming 43A: Innretninger mot vannsprut 46A: Montering av dekk 65: Avansert nødbremsesystem 66: Kjørefeltvarsler (LDW) Grunndokument Seneste endringsdirektiv/ forordning/ regulativ forordning (EU) nr. 1003/2010 forordning (EU) nr. 130/2012 forordning (EU) nr. 130/2012 forordning (EU) nr. 19/2011 forordning (EU) nr. 1005/2010 forordning (EU) nr. 672/2010 forordning (EU) nr. 1008/2010 forordning (EU) nr. 1009/2010 forordning (EU) nr. 109/2011 forordning (EU) nr. 458/2011 forordning (EU) nr. 347/2012 forordning (EU) nr. 351/2012 Ikrafttredelse Gjelder kjøretøygruppe M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Endringene trer i kraft straks. II 9. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. november 2012 med hjemmel i forskrift 15. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i og 33. Kunngjort 13. november 2012 kl I I forskrift 15. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 gjøres følgende endringer: 6 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 1247 tonn torsk og en maksimalkvote på 800 tonn hyse hvorav hvert fartøy har en garantert hysekvote på 666 tonn. 7 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Trålgruppe Faktor Maksimalkvote Herav garantert kvote Småtrålere 0, Ferskfisk-/rundfrystrålere 1, Fabrikktrålere 1,

78 12. nov. Nr Norsk Lovtidend 8 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Kvotefaktor Maksimalkvote Herav garantert kvote 0, , , , annet ledd (endret), skal lyde: Fartøy påmeldt bonusordningen kan etter 2. september 2012 oppnå et kvotetillegg på inntil 180 tonn torsk. Kvotetillegget må leveres som rund eller sløyd, hodekappet fersk torsk, og fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel. Påmelding til bonusordningen sendes til med informasjon om organisasjonsnummer, fartøynavn, registreringsmerke samt eiers navn og kontaktinformasjon innen 27. august Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra kravet om at fangsten må leveres som rund eller sløyd, hodekappet fersk torsk dersom det var søkt om deltakelse i ordningen før forskriftsendringen av 22. august fjerde ledd (endret) skal lyde: Såfremt all fangst leveres fersk er det ved landing for fartøy med hjemmelslengde under 21 meter tillatt å ha inntil 10 % bifangst av torsk fra og med 23. april 2012, 30 % torsk fra og med 2. juli, og inntil 50 % torsk fra og med 22. oktober Såfremt all fangst leveres fersk er det ved landing for fartøy med hjemmelslengde på 21 meter og over tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk fra og med 3. september, og inntil 40 % bifangst av torsk fra og med 12. november For sistnevnte fartøy er det et vilkår at torskebifangsten leveres som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel. 16 femte ledd (endret) skal lyde: Bifangst etter fjerde ledd regnes ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl til søndag kl Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger henholdsvis 10 %, 30 %, 40 % og 50 % på ukebasis. Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis, kan andelen torsk ikke utgjøre mer enn inntil 50 % ved landing med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele torskefangsten. Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten Denne forskrift trer i kraft 12. november II 12. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Utlendingsdirektoratet 12. november 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 13 annet ledd, forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 3 14 tredje ledd første punktum og 3 15 annet ledd første punktum, og delegeringsvedtak 16. desember 2009 nr Kunngjort 13. november 2012 kl I I forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 14 skal lyde: Vedlegg 14. Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om besøksvisum (avgjørelsesmyndighet) og til å utstede slikt visum pr. 12. november 2012, jf tredje ledd første punktum og 3 15 annet ledd første punktum: Ambassader: Ambassaden i Kabul, Afghanistan 1 Ambassaden i Alger, Algerie Ambassaden i Luanda, Angola Ambassaden i Buenos Aires, Argentina

79 12. nov. Nr Norsk Lovtidend Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Dhaka, Bangladesh Ambassaden i Brussel, Belgia Ambassaden i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina Ambassaden i Brasilia, Brasil Ambassaden i Sofia, Bulgaria Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Santiago de Chile, Chile Ambassaden i Havanna, Cuba Ambassaden i København, Danmark Ambassaden i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater Ambassaden i Kairo, Egypt Ambassaden i Asmara, Eritrea Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Addis Abeba, Etiopia Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Helsingfors, Finland Ambassaden i Paris, Frankrike Ambassaden i Accra, Ghana Ambassaden i Guatemala by, Guatemala Ambassaden i Athen, Hellas Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Jakarta, Indonesia Ambassaden i Teheran, Iran Ambassaden i Dublin, Irland Ambassaden i Reykjavik, Island Ambassaden i Tel Aviv, Israel Ambassaden i Roma, Italia Ambassaden i Tokyo, Japan Ambassaden i Amman, Jordan Ambassaden i Astana, Kasakhstan Ambassaden i Nairobi, Kenya Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Priština, Kosovo Ambassaden i Zagreb, Kroatia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Beirut, Libanon Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Skopje, Makedonia Ambassaden i Lilongwe, Malawi Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia Ambassaden i Rabat, Marokko Ambassaden i Mexico by, Mexico Ambassaden i Maputo, Mosambik Ambassaden i Haag, Nederland Ambassaden i Katmandu, Nepal Ambassaden i Abuja, Nigeria Ambassaden i Islamabad, Pakistan Ambassaden i Warszawa, Polen Ambassaden i Lisboa, Portugal Ambassaden i Bucuresti, Romania Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia Ambassaden i Beograd, Serbia Ambassaden i Singapore, Singapore Ambassaden i Bratislava, Slovakia Ambassaden i Madrid, Spania Ambassaden i Colombo, Sri Lanka Ambassaden i London, Storbritannia Ambassaden i Bern, Sveits Ambassaden i Stockholm, Sverige

80 13. nov. Nr Norsk Lovtidend Ambassaden i Juba, Sør-Sudan Ambassaden i Khartoum, Sudan Ambassaden i Damaskus, Syria Ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika Ambassaden i Seoul, Sør-Korea Ambassaden i Dar-es-Salaam, Tanzania Ambassaden i Bangkok, Thailand Ambassaden i Praha, Den tsjekkiske republikk Ambassaden i Ankara, Tyrkia Ambassaden i Berlin, Tyskland Ambassaden i Kampala, Uganda Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Washington (D.C.), USA Ambassaden i Caracas, Venezuela Ambassaden i Hanoi, Vietnam Ambassaden i Lusaka, Zambia Ambassaden i Harare, Zimbabwe Ambassaden i Wien, Østerrike Generalkonsulater: Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, Brasil Generalkonsulatet i Guangzhou, Kina Generalkonsulatet i Shanghai, Kina Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i New York, USA Generalkonsulatet i San Francisco, USA Representasjonskontorer: Representasjonskontoret i Al-Ram, Palestinske området Sysselmenn: Sysselmannen på Svalbard, Norge. 1 Viseringsmyndigheten gjelder bare myndighet til å avgjøre søknader om visum til delegasjoner og personer som er invitert av Norge, og å utstede slikt visum. Endringen trer i kraft umiddelbart. II 13. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 13. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12, 15 og 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 1036/2012). Kunngjort 13. november 2012 kl I I forskrift 23. juli 2010 nr om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende forordning til de som har endret forordning (EU) nr. 206/2010: Forordning (EU) nr. 1036/ skal lyde: 1. Forordning (EU) nr. 206/2010 EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 810/2010 forordning (EU) nr. 144/2011 forordning (EU) nr. 342/2011

81 8. nov. Nr Norsk Lovtidend forordning (EU) nr. 801/2011 forordning (EU) nr. 1112/2011 forordning (EU) nr. 497/2012 forordning (EU) nr. 546/2012 forordning (EU) nr. 644/2012 forordning (EU) nr. 1036/2012) om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt og dessuten krav som stilles til helsesertifikater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig. II I forskrift 10. september 2009 nr om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 2007/777/EF sist endret ved forordning (EU) nr. 1036/2012, vedtak 2000/572/EF sist endret ved vedtak 2008/592/EF). Nytt vedlegg II skal lyde: Vedlegg II. Tredjestater og områder av tredjestater som er godkjente for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS (vedtak 2007/777/EF sist endret ved forordning (EU) nr. 1036/2012) Endringene trer i kraft 28. november III Forordninger I forskrift 23. juli 2010 nr om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr gjøres følgende endringer i forskriftens vedheng: Innledningsteksten skal lyde: Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 810/2010, forordning (EU) nr. 144/2011, forordning (EU) nr. 342/2011, forordning (EU) nr. 801/2011, forordning (EU) nr. 1112/2011, forordning (EU) nr. 497/2012, forordning (EU) nr. 546/2012, forordning (EU) nr. 644/2012 og forordning (EU) nr. 1036/2012). Alle endringene av grunnrettsakten, med unntak av endringene som følger av forordning (EU) nr. 1036/2012, er innarbeidet i vedlagte konsolidert versjon (dansk utgave). Forordning (EU) nr. 206/2010 erstattes av konsolidert forordning (EU) nr. 206/2010 (dansk versjon): For å lese forordning (EU) nr. 206/2010 konsolidert til og med endringer gjennomført ved forordning (EU) nr. 644/2012 (dansk versjon) se her: Avslutningsvis i forskriften legges forordning (EU) nr. 1036/2012 (dansk versjon) inn: Se her for å lese forordning (EU) nr. 1036/2012 (dansk versjon): 8. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 22 5, 23 8 og Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) gjøres følgende endringer:

82 8. nov. Nr Norsk Lovtidend Kapittel 9. Godkjenning av foretak 9 1. Godkjenning Nytt femte ledd andre punktum og sjette ledd skal lyde: Lokal godkjenning for ansvarsrett er obligatorisk for alle funksjoner for tiltak etter plan- og bygningsloven Dette gjelder likevel ikke dersom foretaket har relevant sentral godkjenning for det aktuelle tiltak, jf. pbl andre ledd. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig med tildeling av ansvarsrett, jf. pbl første ledd første punktum. Der foretaket ikke har sentral godkjenning, skal kommunen ved behandlingen av lokal godkjenning for ansvarsrett gjenbruke tidligere innsendt dokumentasjon etter 9 2, 10 2 og kapittel 11. Ved vesentlige endringer av innholdet i dokumentasjonen som kan være av betydning for godkjenningen, har foretaket ansvar for å opplyse kommunen om dette og sende inn revidert dokumentasjon. Kapittel 10. Krav til foretakenes system Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav Bestemmelsens tredje ledd blir andre ledd og skal lyde: Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket redegjøre for at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å løse de oppgavene det påtar seg i tiltaket. I tillegg må foretaket redegjøre for at kvalitetssikringen er tilpasset det aktuelle tiltaket. Kravet til redegjørelse gjelder ikke ved tildeling av ansvarsrett etter 9 1 femte ledd, andre og tredje setning. Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kvalifikasjonskrav Nytt andre ledd skal lyde: I søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket vise at det i tiltaket benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas, jf andre ledd. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved tildeling av ansvarsrett etter 9 1 femte ledd, andre og tredje setning. Kapittel 12. Ansvar Ansvarlig prosjekterendes ansvar Ny bokstav j) skal lyde: j) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket Ansvarlig utførendes ansvar Ny bokstav l) skal lyde: l) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket Ansvarlig kontrollerendes ansvar 12 5 første ledd bokstav d skal lyde: d) melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket Nytt andre ledd skal lyde: Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse. Kapittel 14. Kontroll av tiltak Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak 14 1 andre ledd skal lyde: Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Dette skal bekreftes i ansvarsrettssøknaden, og gjelder i forhold til de foretak som prosjekterer eller utfører arbeidet som skal kontrolleres.

83 8. nov. Nr Norsk Lovtidend Obligatoriske krav om uavhengig kontroll 14 2 første ledd første setning skal lyde: Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med 14 6 av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger, jf. plan- og bygningsloven 20 1 første ledd litra a) og b), og med lufttetthet i nye boliger første ledd tredje setning skal lyde: Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget andre ledd bokstav d) skal lyde: d) brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetskonsept siste ledd skal lyde: Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant, gjeldende Norsk Standard med kontrollanvisninger (eller likeverdig europeisk standard) begrenses kontrollkravet til kontroll av at standardens anvisninger er fulgt Gjennomføring av uavhengig kontroll etter 14 2 første ledd og annen uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Bokstav b) i andre ledd skal lyde: b) kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering, jf første ledd, og foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene. Ny bokstav c) i andre ledd og nytt tredje ledd skal lyde: c) kontrollere at avvik lukkes, enten ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar med krav. Der avvik ikke lukkes, skal det gis melding om dette, jf bokstav d. Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent bransjestandard eller norm, begrenses kontrollkravet til kontroll av at bransjestandardens eller normens anvisninger er fulgt Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og tredje ledd skal lyde: I kontroll av prosjektering skal det kontrolleres a) at ansvarlig prosjekterendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert. Bokstav b) utgår, og bokstav c) blir ny b), og bokstav d) blir ny c) fjerde ledd skal lyde: I kontroll av utførelse skal det kontrolleres a) at ansvarlig utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert. Bokstav b) utgår, og bokstav c) blir ny b), og bokstav d) blir ny c). Ny bokstav e) i tredje ledd og ny bokstav e) i fjerde ledd skal lyde: e) kontrollere at avvik lukkes ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar med tekniske krav. Der avvik ikke lukkes, skal det gis melding om dette, jf bokstav d. e) kontrollere at avvik lukkes ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar med tekniske krav. Der avvik ikke lukkes skal det gis melding om dette, jf bokstav d. Ny 14 9 skal lyde: Unntak fra krav om kontroll i særlige tilfeller For tiltak der det er krav om uavhengig kontroll og kommunen ikke har ansett kontroll som unødvendig, jf. 14 5, kan kommunen frem til 1. januar 2014 helt eller delvis unnta fra kravet til uavhengig kontrollerende i særlige unntakstilfeller så fremt et slikt unntak ikke vil medføre økt fare for helse, miljø og sikkerhet. Tiltakshaver må fremlegge skriftlig dokumentasjon som viser at: det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak, et obligatorisk krav om at uavhengig kontroll skal gjennomføres av et ansvarlig kontrollforetak vil føre til unødvendig tidstap, merkostnadene ved et slikt tidstap vil bli uforholdsmessig høye og kvaliteten i tiltaket likevel vil bli oppfylt.

84 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Kommunen kan ved anvendelsen av bestemmelsen kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å ta stilling til om unntak kan gis. Tiltakshaver har det endelige ansvaret for at kvaliteten i tiltaket er oppfylt, jf. pbl andre ledd andre punktum. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse på kontroll av brannsikkerhet. Ny skal lyde: Forlengelse av sentral godkjenning for kontroll Der det etter denne forskrift 19 2 andre ledd andre og tredje punktum er gitt sentral godkjenning for ansvarlig kontrollerende, kan godkjenningen søkes forlenget med varighet frem til 1. januar Kapittel 20 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Overgangsbestemmelser Nytt tredje ledd skal lyde: Reglene om uavhengig kontroll etter denne forskrifts 14 2, 14 4, 14 5, 14 6 og 14 7 får kun virkning for de saker som kommer inn til kommunen etter ikrafttreden 1. januar Endringene trer i kraft 1. januar II 8. nov. Nr Forskrift om opphevelse av midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. Kunngjort 16. november 2012 kl I Midlertidig forskrift 4. februar 2005 nr. 78 om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt oppheves. Denne forskrift trer i kraft straks. II 9. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om særlige tiltak mot Syria Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 9. november 2012 med hjemmel i forskrift 2. september 2011 nr. 902 om særlige tiltak mot Syria 21. Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 2. september 2011 nr. 902 om særlige tiltak mot Syria gjøres følgende endringer: Del I gjeldende 9 blir ny 1a og skal lyde: 1a. I denne forskriften menes med: a) midler: finansielle aktiva og ytelser av enhver art, herunder, men ikke begrenset til kontanter, sjekker, pengefordringer, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter, innskudd i finansinstitusjoner eller andre enheter, tilgodehavende på kontoer, gjeld og gjeldsforpliktelser, offentlig og privat omsatte verdipapirer og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, sertifikater som representerer verdipapirer, obligasjoner, egenveksler, kjøpsopsjoner, selskapsobligasjoner og derivatkontrakter; renter, utbytte eller andre inntekter eller verdier som påløper eller genereres av aktiva, kreditter, motregningsrettigheter, garantier, fullførelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser, rembursbrev, konossementer, løsørepantebrev, dokumentasjon på en interesse i midler eller finansielle ressurser, b) frysing av midler: forhindring av enhver flytting, overføring, endring, bruk av, tilgang til eller håndtering av midler på måter som ville resultere i en endring av midlenes volum, beløp, plassering, eierskap, besittelse, art, bestemmelse eller andre endringer som ville muliggjøre bruk av midlene, herunder porteføljeforvaltning; c) økonomiske ressurser: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er midler, men som kan brukes til å skaffe til veie midler, varer eller tjenester;

85 9. nov. Nr Norsk Lovtidend d) Meglertjenester: forhandling eller styring av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller salg eller kjøp av varer og teknologi som befinner seg i et tredjeland, med henblikk på overføring til et annet tredjeland. Del II 2 skal lyde: 2. Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, inkludert ammunisjon, militære kjøretøy og militært utstyr, paramilitært utstyr og reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Syria. Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt til Syria. Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å yte tjenester i form av teknisk trening, meglervirksomhet, eller bistand, finansiering eller annen bistand i forbindelse med militære aktiviteter, herunder å tilby leiesoldater, eller anskaffelse, fremstilling, vedlikehold eller bruk av våpen, materiell og utstyr som nevnt i første ledd til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Syria. Det er forbudt å delta, bevisst eller forsettlig, i aktiviteter som har til formål eller til følge å omgå forbudene i første og annet ledd. Som unntak fra forbudene i første og andre ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til a) forsyninger og teknisk assistanse til støtte for eller bruk av United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF); b) levering av ikke-dødelig militært utstyr utelukkende beregnet til humanitære formål eller personlig beskyttelse eller for eller for internasjonale programmer for institusjonsbygging eller for krisehåndteringsoperasjoner; c) ikke-stridende, pansrede kjøretøy som utelukkende er ment for beskyttende bruk av personell fra EU, EUs medlemsstater eller Norge i Syria; d) midlertidig eksport av verneutstyr, som skuddsikre vester og hjelmer, til personlig bruk for personell som representerer FN, EU, media, humanitære organisasjoner eller utviklingsorganisasjoner; e) levering, direkte eller indirekte, av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til slik utstyr; f) levering, direkte eller indirekte, av finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til slik utstyr. Det gis ikke tillatelse til en handling som omhandlet i første og annet ledd, dersom det er skjellig grunn til å fastslå at handlingen kan være beregnet på eller bidra til intern undertrykking. Forbudene i første og annet ledd får ikke anvendelse på forsyninger av beskyttelsesbekledning, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som er utført midlertidig til Syria av FN-personell, personell fra Den europeiske union, dets medlemsstater eller den norske stat, eller representanter for media, humanitært hjelpepersonell, utviklingsarbeidere eller tilknyttet personell, og som utelukkende er ment til deres personlige bruk. Del II 2a skal lyde: 2a. Forbudet i 2 gjelder tilsvarende med hensyn til utstyr som kan bli brukt til intern undertrykking, og som fremkommer av vedlegg V. Del II ny 2b skal lyde: Det kreves forhåndstillatelse for å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, varer og teknologi som er oppført i vedlegg VI uansett om de har norsk opprinnelse eller ikke, til syriske personer, enheter eller organer eller for bruk i Syria. Det samme gjelder for teknisk trening eller bistand, finansiering eller annen bistand i forbindelse med varer og teknologi som er oppført i vedlegg VI til syriske personer, enheter eller organer eller for bruk i Syria. Forhåndstillatelse som nevnt i første ledd, skal ikke gis dersom det er skjellig grunn til å fastslå at handlingen kan være beregnet på eller bidra til intern undertrykking. Del III gjeldende 10 blir ny 9 og skal lyde: Midler og økonomiske ressurser som tilhører eller eies, besittes eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I til denne forskrift skal fryses. Den som fryser midler eller økonomiske ressurser i samsvar med bestemmelsen i første ledd, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette. Det er forbudt for enhver å gjøre midler eller økonomiske ressurser direkte eller indirekte tilgjengelige for eller stille til rådighet for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I til denne forskrift. Forsettlig deltakelse i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i første og tredje ledd, er forbudt. Fysiske eller juridiske personer eller enheter eller deres overordnede eller ansatte som i god tro og på det grunnlag at det er i samsvar med denne forskrift, fryser midler eller økonomiske ressurser eller nekter å gjøre midler

86 9. nov. Nr Norsk Lovtidend eller økonomiske ressurser tilgjengelige, skal ikke på noen måte holdes ansvarlige, med mindre det kan bevises at midlene og de økonomiske ressursene ble fryst som følge av uaktsomhet. Del III gjeldende 11 blir ny 10 og skal lyde: 10. Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra 9 og gi tillatelse til at visse frosne midler eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige, etter å ha fastslått at de aktuelle midlene eller økonomiske ressursene a) er nødvendige for å dekke grunnleggende behov til de navngitte personene i vedlegg I til denne forskrift, og familiemedlemmer som de forsørger, herunder betaling av matvarer, leie eller pantelån, medisiner og medisinsk behandling, skatt, forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester, b) utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, c) utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser, eller d) er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, e) er nødvendige for humanitære formål, slik som levering av eller bidrag til levering av bistand, herunder medisinsk utstyr, mat, humanitært personell og tilsvarende assistanse, eller evakueringer fra Syria. skal utbetales til eller fra en diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon eller en internasjonal organisasjon med folkerettslig immunitet, dersom utbetalingen har til hensikt å tilgodese den diplomatiske eller konsulære utenriksstasjonens eller internasjonale organisasjonens offisielle formål. Del III ny 11 skal lyde: 11. Utenriksdepartementet kan, på vilkår departementet finner hensiktsmessige, gjøre unntak fra 9 og gi tillatelse til å frigi visse frosne midler eller økonomiske ressurser: a) for transaksjoner foretatt av eller gjennom den syriske sentralbanken vedrørende midler eller økonomiske ressurser mottatt og frosset etter datoen for dens listeføring når det er fastslått at transaksjonen er relatert til en betaling som forfaller i tilknytning til en konkret kommersiell avtale, eller b) for transaksjoner vedrørende midler eller økonomiske ressurser til eller gjennom den syriske sentralbanken når det er fastslått at transaksjonen er relatert til en betaling som forfaller i tilknytning til en konkret kommersiell avtale, eller c) for transaksjoner vedrørende midler eller økonomiske ressurser nødvendige for å gi finans- eller kredittinstitusjoner likviditet til å finansiere handel forutsatt at Utenriksdepartementet i den enkelte sak har konstatert at betalingen, hverken direkte eller indirekte, vil bli mottatt av noen annen person eller enhet listeført i vedlegg I, og betalingen ikke vil bidra til aktiviteter som er forbudt i henhold til denne forskriften. Del III 12 skal lyde: 12. Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra 9 første ledd og gi tillatelse til å frigi visse frosne midler eller økonomiske ressurser forutsatt at: a) midlene eller de de økonomiske ressursene er gjenstand for en tilbakeholdsrett etablert gjennom en rettslig prosess, ved forvaltningsvedtak eller ved voldgift før datoen da personen, enheten eller organet omhandlet i 9 første ledd ble listeført, eller for en dom, et forvaltningsvedtak eller en voldgiftsdom avsagt før samme dato, b) midlene eller de de økonomiske ressursene utelukkende skal brukes til å innfri krav som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller som er fastsatt ved en slik dom eller forvaltningsvedtak, c) midlene eller de de økonomiske ressursene ikke kommer de personer, enheter eller organer som er listeført til gode, og d) anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller avgjørelsen ikke strider med grunnleggende rettsstatsprinsipper. Del III 13 skal lyde: 13. Utenriksdepartementet kan på vilkår som departementet finner hensiktsmessige, gjøre unntak fra 9 og gi tillatelse til å frigi visse frosne midler eller økonomiske ressurser a) når en person eller enhet som er oppført i vedlegg I, skal betale forfalte beløp i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende person eller enhet har inngått eller pådratt seg før datoen for listeføringen, forutsatt at Utenriksdepartementet i den enkelte sak har konstatert at betalingen, hverken direkte eller indirekte, vil bli mottatt av noen person eller enhet listeført i vedlegg I eller; b) for transaksjoner foretatt av eller gjennom en betalingsinstitusjon oppført i vedlegg I, når transaksjonen er relatert til en betaling fra en person eller enhet som ikke er oppført i vedlegg I, og har til formål å bistå syriske statsborgere med å ta utdanning eller delta i andre former for opplæringstilbud i Norge, forutsatt at

87 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Utenriksdepartementet i den enkelte sak har konstatert at betalingen, hverken direkte eller indirekte, vil bli mottatt av noen person eller enhet listeført i vedlegg I. Del III 14 skal lyde: 14. Forbudet i 9 tredje ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av a) renter eller andre inntekter på disse kontoene, eller b) betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til 9 første ledd, forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av 9 første ledd. Del III ny 21 skal lyde: Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge, levere, overføre eller transportere luksusvarer oppført i vedlegg VII til Syria. Det er forbudt å delta, bevisst eller forsettlig, i aktiviteter som har til formål eller til følge å omgå forbudet i første ledd. Unntatt fra forbudene i første ledd er reisebagasje som inneholder ikke-kommersielle varer til personlig bruk. Del IV gjeldende 21 blir ny 22. Del IV gjeldende 22 blir ny 23. Vedlegg I skal lyde: Liste over personer og enheter. Vedlegg I. Liste over personer og enheter. Informasjon vedrørende samtlige listeførte enheter/personer er rubrisert slik: Navn Identifiserende informasjon (eventuelt) Grunnlag Dato for listeføring A. Personer 1. Bashar Al-Assad Born on 11 September 1965 in Damascus; diplomatic passport No D1903 President of the Republic; person authorising and supervising the crackdown on demonstrators Maher (a.k.a. Mahir) Al-Assad Born on 8 December 1967; diplomatic passport No 4138 Commander of the Army's 4th Armoured Division, member of Ba'ath Party Central Command, strongman of the Republican Guard; brother of President Bashar Al-Assad; principal overseer of violence against demonstrators Ali Mamluk (a.k.a. Mamlouk) Born on 19 February 1946 in Damascus; diplomatic passport No 983 Head of Syrian General Intelligence Directorate (GID); involved in violence against demonstrators Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (a.k.a. Mohammad Ibrahim Al-Chaar) Ingen Minister of Interior; involved in violence against demonstrators Atej (a.k.a. Atef, Atif) Najib Ingen Former Head of the Political Security Directorate in Dara'a; cousin of President Bashar Al-Assad; involved in violence against demonstrators Hafiz Makhluf (a.k.a. Hafez Makhlouf) Born on 2 April 1971 in Damascus; diplomatic passport No 2246 Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch; cousin of President Bashar Al-Assad; close to Maher Al-Assad; involved in violence against demonstrators.

88 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Muhammad Dib Zaytun (a.k.a. Mohammed Dib Zeitoun) Born on 20 May 1951 in Damascus; diplomatic passport No D Head of Political Security Directorate; involved in violence against demonstrators Amjad Al-Abbas Ingen Head of Political Security in Banyas, involved in violence against demonstrators in Baida Rami Makhlouf Born on 10 July 1969 in Damascus, passport No Syrian businessman; cousin of President Bashar Al- Assad, controls the investment funds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company thereby furnishing financing and support to the regime Abd Al-Fatah Qudsiyah Born in 1953 in Hama; diplomatic passport No D Head of Syrian Military Intelligence (SMI); involved in violence against the civilian population Jamil Hassan Ingen Head of Syrian Air Force Intelligence; involved in violence against the civilian population Rustum Ghazali Born on 3 May 1953 in Dara'a; diplomatic passport No D Head of Syrian Military Intelligence, Damascus Countryside Branch; involved in violence against the civilian population Fawwaz Al-Assad Born on 18 June 1962 in Kerdala; passport No Involved in violence against the civilian population as part of the Shabiha militia Munzir Al-Assad Born on 1 March 1961 in Latakia; passport No and No Involved in violence against the civilian population as part of the Shabiha militia Asif Shawkat Born on 15 January 1950 in Al-Madehleh, Tartus Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance; involved in violence against the civilian population Hisham Ikhtiyar Born in 1941 Head of Syrian National Security Bureau; involved in violence against the civilian population Faruq Al Shar' Born on 10 December 1938 Vice-President of Syria; involved in violence against the civilian population

89 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Muhammad Nasif Khayrbik Born on 10 April 1937 (or 20 May 1937) in Hama, diplomatic passport No Deputy Vice-President of Syria for National Security Affairs; involved in violence against the civilian population Mohamed Hamcho Born on 20 May 1966; passport No Syrian businessman and local agent for several foreign companies; associate of Maher al-assad, managing a part of his financial and economic interests and as such provides funding to the regime Iyad (a.k.a. Eyad) Makhlouf Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N Brother of Rami Makhlouf and GID Officer involved in violence against the civilian population Bassam Al Hassan Ingen Presidential Advisor for Strategic Affairs; involved in violence against the civilian population Dawud Rajiha Ingen Chief of Staff of the Armed Forces responsible for the military involvement in violence against peaceful protesters Ihab (a.k.a. Ehab, Iehab) Makhlouf Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N President of Syriatel, which transfers 50 % of its profits to the Syrian government by way of its licencing contract Zoulhima Chaliche (Dhu al-himma Shalish) Born in 1951 or 1946 in Kerdaha. Head of presidential security; involved in violence against demonstrators; first cousin of President Bashar Al-Assad Riyad Chaliche (Riyad Shalish) Ingen Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first cousin of President Bashar Al-Assad Brigadier Commander Mohammad Ali Jafari (a.k.a. Ja'fari, Aziz; a.k.a. Jafari, Ali; a.k.a. Jafari, Mohammad Ali; a.k.a. Ja'fari, Mohammad Ali; a.k.a. Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) Born on 1 Sep 1957 in Yazd, Iran. General Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria Major General Qasem Soleimani (a.k.a. Qasim Soleimany) Ingen Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC Qods, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria Hossein Taeb (a.k.a. Taeb, Hassan; a.k.a. Taeb, Hosein; a.k.a. Taeb, Hossein; a.k.a. Taeb, Hussayn; a.k.a. Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

90 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Born in 1963 in Tehran, Iran. Deputy Commander for Intelligence of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria Khalid Qaddur Ingen Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime Ra'if Al-Quwatli (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli) Ingen Business associate of Maher Al-Assad and responsible for managing some of his business interests; provides funding to the regime Mohammad Mufleh Ingen Head of Syrian Military Intelligence in the town of Hama, involved in the crackdown on demonstrators Major General Tawfiq Younes Ingen Head of the Department for Internal Security of the General Intelligence Directorate; involved in violence against the civilian population Mohammed Makhlouf (a.k.a. Abu Rami) Born on 19 October 1932 in Latakia, Syria Close associate and maternal uncle of Bashar and Mahir Al-Assad. Business associate and father of Rami, Ihab and Iyad Makhlouf Ayman Jabir Born in Latakia Associate of Mahir Al-Assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and coordination of Shabiha militia groups General Ali Habib Mahmoud Born in 1939, in Tartous. Appointed Minister for Defence on 3 June 2009 Minister for Defence. Responsible for conduct and operations of Syrian Armed Forces involved in repression and violence against the civilian population Hayel Al-Assad Ingen Assistant to Maher Al-Assad, Head of the military police unit of the army's 4th Division, involved in repression Ali Al-Salim Ingen Director of the supplies office of the Syrian Ministry of Defence, entry point for all arms acquisitions by the Syrian army Nizar Al-Assad ( ) Cousin of Bashar Al-Assad; previously head of the 'Nizar Oilfield Supplies' company. Very close to key government officials. Financing Shabiha in the region of Latakia

91 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Brigadier-General Rafiq Shahadah Ingen Head of Syrian Military Intelligence (SMI) Branch 293 (Internal Affairs) in Damascus. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Damascus. Advisor to President Bashar Al-Assad for strategic questions and military intelligence Brigadier-General Jamea Jamea (Jami Jami) Ingen Branch Chief for Syrian Military Intelligence (SMI) in Dayr az-zor. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Dayr az-zor and Alboukamal Hassan Bin-Ali Al-Turkmani Born in 1935 in Aleppo Deputy Vice Minister, former Minister for Defence, Special Envoy of President Bashar Al-Assad Muhammad Said Bukhaytan Ingen Assistant Regional Secretary of Ba'ath Arab Socialist Party since 2005, Director for the national security of the regional Ba'ath party. Former Governor of Hama ( ). Close associate of President Bashar Al-Assad and Maher Al-Assad. Senior decision-maker in the regime on repression of civilian population Ali Douba Ingen Responsible for killings in Hama in 1980, has been called back to Damascus as special advisor to President Bashar Al-Assad Brigadier-General Nawful Al-Husayn Ingen Idlib Syrian Military Intelligence (SMI) Branch Chief. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Idlib province Brigadier Husam Sukkar Ingen Presidential Adviser on Security Affairs. Presidential Adviser for security agencies' repression and violence against the civilian population Brigadier-General Muhammed Zamrini Ingen Branch Chief for Syrian Military Intelligence (SMI) in Homs. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Homs Lieutenant-General Munir Adanov (Adnuf) Ingen Deputy Chief of General Staff, Operations and Training for Syrian Army. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Syria Brigadier-General Ghassan Khalil Ingen Head of General Intelligence Directorate's (GID) Information Branch. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Syria

92 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Mohammed Jabir Born in Latakia Shabiha militia. Associate of Maher Al-Assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and coordination of Shabiha militia groups Samir Hassan Ingen Close business associate of Maher Al-Assad. Known for supporting the Syrian regime financially Fares Chehabi (Fares Shihabi) Ingen President of Aleppo Chamber of Industry. Provides financial support to the Syrian regime Tarif Akhras Born 2 June 1951 in Homs, Syria. Syrian passport no Prominent businessman benefiting from and supporting the regime. Founder of the Akhras Group (commodities, trading, processing and logistics) and former Chairman of the Homs Chamber of Commerce. Close business relations with President Al-Assad's family. Member of the Board of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. Provided industrial and residential premises for improvised detention camps, as well as logistical support for the regime (buses and tank loaders) Issam Anbouba President of Anbouba for Agricultural Industries Co. Born 1952 in Homs, Syria. Providing financial support for the repressive apparatus and the paramilitary groups exerting violence against the civil population in Syria. Providing property (premises, warehouses) for improvised detention centers. Financial relations with high Syrian officials Tayseer Qala Awwad Born in 1943 in Damascus Minister of Justice. Associated with the Syrian regime, including by supporting its policies and practices of arbitrary arrest and detention Dr Adnan Hassan Mahmoud Born in 1966 in Tartous Minister of Information. Associated with the Syrian regime, including by supporting and promoting its information policy Major General Jumah Al-Ahmad Ingen Commander Special Forces. Responsible for the use of violence against protestors across Syria Colonel Lu'ai al-ali Ingen Head of Syrian Military Intelligence, Dara'a Branch. Responsible for the violence against protesters in Dara'a Lt. General Ali Abdullah Ayyub Ingen Deputy Chief of General Staff (Personnel and Manpower). Responsible for the use of violence against protestors across Syria

93 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Lt. General Jasim al-furayj Ingen Chief of General staff. Responsible for the use of violence against protestors across Syria General Aous (Aws) Aslan Born in 1958 Head of Battalion in the Republican Guard. Close to Maher Al-Assad and President Al-Assad. Involved in the crackdown on the civilian population across Syria General Ghassan Belal Ingen General in command of the 4th Division reserve bureau. Adviser to Maher Al-Assad and coordinator of security operations. Responsible for the crackdown on the civilian population across Syria Abdullah Berri Ingen Head of Berri family militia. In charge of pro-government militia involved in the crackdown on the civilian population in Aleppo George Chaoui Ingen Member of Syrian electronic army. Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria Major General Zuhair Hamad Ingen Deputy Head of General Intelligence Directorate. Responsible for the use of violence across Syria and for intimidation and torture of protestors Amar Ismael Ingen Civilian Head of Syrian electronic army (territorial army intelligence service). Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria Mujahed Ismail Ingen Member of Syrian electronic army. Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria Major General Nazih Ingen Deputy Director of General Intelligence Directorate. Responsible for the use of violence across Syria and intimidation and torture of protestors Kifah Moulhem Ingen Batallion Commander in the 4th Division. Responsible for the crackdown on the civilian population in Dayr az-zor Major General Wajih Mahmud Ingen

94 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Commander 18th Armoured Division. Responsible for the violence against protestors in Homs Bassam Sabbagh Born on 24 August 1959 in Damascus. Address: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrian passport no issued 2 November 2008, valid until November Legal and financial adviser and manages affairs of Rami Makhlouf and Khaldoun Makhlouf. Involved with Bashar al-assad in funding a real estate project in Latakia. Provides financial support for the regime Lt. General Mustafa Tlass Ingen Deputy Chief of General Staff (Logistics and supplies). Responsible for the use of violence against protestors across Syria Major General Fu'ad Tawil Ingen Deputy head Syrian Air Force Intelligence. Responsible for the use of violence across Syria and intimidation and torture of protestors Mohammad Al-Jleilati Born in 1945 in Damascus Minister of Finance. Responsible for the Syrian economy Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar Born in 1956 in Aleppo Minister of Economy and Trade. Responsible for the Syrian economy Lt. General Fahid Al-Jassim Ingen Chief of Staff. Military official involved in the violence in Homs Major General Ibrahim Al-Hassan Ingen Deputy Chief of Staff. Military official involved in the violence in Homs Brigadier Khalil Zghraybih Ingen 14th Division. Military official involved in the violence in Homs Brigadier Ali Barakat Ingen 103rd Brigade of the Republican Guard Division. Military official involved in the violence in Homs Brigadier Talal Makhluf Ingen 103rd Brigade of the Republican Guard Division. Military official involved in the violence in Homs Brigadier Nazih Hassun Ingen Syrian Air Force Intelligence. Military official involved in the violence in Homs

95 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Captain Maan Jdiid Ingen Presidential Guard. Military official involved in the violence in Homs Muahmamd Al-Shaar Ingen Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs Khald Al-Taweel Ingen Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs Ghiath Fayad Ingen Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs Brigadier General Jawdat Ibrahim Safi Commander of 154th Regiment Ordered troops to shoot at protestors in and around Damascus, including Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma Major General Muhammad Ali Durgham Commander in 4th Division Ordered troops to shoot at protestors in and around Damascus, including Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma Major General Ramadan Mahmoud Ramadan Commander of 35th Special Forces Regiment Ordered troops to shoot protestors in Baniyas and Deraa Brigadier General Ahmed Yousef Jarad Commander of 132nd Brigade Ordered troops to shoot at protestors in Deraa, including the use of machine guns and anti-aircraft guns Major General Naim Jasem Suleiman Commander of the 3rd Division Gave orders to troops to shoot protestors in Douma Brigadier General Jihad Mohamed Sultan Commander of 65th Brigade Gave orders to troops to shoot protestors in Douma Major General Fo'ad Hamoudeh Commander of the military operations in Idlib Gave orders to troops to shoot protestors in Idlib at the beginning of September Major General Bader Aqel Special Forces Commander Gave the soldiers orders to pick up the bodies and hand them over to the mukhabarat and responsible for the violence in Bukamal.

96 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Brigadier General Ghassan Afif Commander from the 45th Regiment Commander of military operations in Homs, Baniyas and Idlib Brigadier General Mohamed Maaruf Commander from the 45th Regiment Commander of military operations in Homs. Gave orders to shoot protestors in Homs Brigadier General Yousef Ismail Commander of the 134th Brigade Gave orders to troops to shoot at houses and people on roofs during a funeral in Talbiseh for protesters killed the previous day Brigadier General Jamal Yunes Commander of the 555th Regiment. Gave orders to troops to shoot at protestors in Mo'adamiyeh Brigadier General Mohsin Makhlouf Ingen Gave orders to troops to shoot at protestors in Al-Herak Brigadier General Ali Dawwa Ingen Gave orders to troops to shoot protestors in Al-Herak Brigadier General Mohamed Khaddor Commander of the 106th Brigade, Presidential Guard Gave orders to troops to beat the protesters with sticks and then arrest them. Responsible for repression of peaceful protestors in Douma Major General Suheil Salman Hassan Commander of 5th Division Gave orders to troops to shoot at the protesters in Deraa Governorate Wafiq Nasser Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence) As Head of the Suwayda branch of the Department for Military Intelligence, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Suwayda Ahmed Dibe Head of Deraa Regional Branch (General Security Directorate) As Head of the Deraa Regional Branch of the General Security Directorate, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Deraa Makhmoud al-khattib Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) As Head of the Investigative Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees

97 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Mohamed Heikmat Ibrahim Head of Operations Branch (Political Security Directorate) As Head of the Operations Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees Nasser Al-Ali Head of Deraa Regional Branch (Political Security Directorate) As Head of the Deraa Regional Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees Mehran (or Mahran) Khwanda Owner of transport company Qadmous Transport Co. Date of birth Passports: No , expired , No , expires , No , expires Provides logistical support to violent repression of civilian population in areas of operation of progovernment militias involved in violence (shabihas) Al Halqi, Dr. Wael Nader Born in the Daraa Province, 1964 Minister of Health. Under his responsibility hospitals were ordered to deny care to protestors Azzam, Mansour Fadlallah Born in the Sweida Province, 1960 Minister of Presidential Affairs Advisor to the President Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani Born in Damascus, 1964 Minister of Communication and Technology. Under his responsability free access to the media is being seriously hampered Allaw, Sufian Born in al-bukamal, Deir Ezzor, 1944 Minister of Petroleum and Mineral Resources. Responsible for policies concerning petroleum and mineral resources which provide a major source of financial support for the regime Slakho, Dr Adnan Born in Damascus, 1955 Minister of Industry Responsible for economic and industrial policies which provide resources and support for the regime Al-Rashed, Dr. Saleh Born in the Aleppo Province, 1964 Minister of Education. Under his responsibility schools are being used as makeshift prisons Abbas, Dr. Fayssal Born in the Hama Province, 1955 Minister of Transport. Under his responsibility logistical support for the repression is being provided Anisa Al-Assad (a.k.a. Anisah Al-Assad) Born: 1934 Maiden name: Makhlouf Mother of President Al-Assad. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al-Assad, she benefits from and is associated with the Syrian regime.

98 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Bushra Al-Assad (a.k.a. Bushra Shawkat) Born: Sister of Bashar Al-Assad, and wife of Asif Shawkat, Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al-Assad and other core Syrian regime figures, she benefits from and is associated with the Syrian regime Asma Al-Assad (a.k.a. Asma Fawaz Al-Akhras) Born: Place of Birth: London, UK Passport number: expires 22/9/2020 Maiden name: Al-Akhras Wife of Bashar Al-Assad. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al-Assad, she benefits from and is associated with the Syrian regime Manal Al-Assad (a.k.a. Manal Al-Ahmad) Born: Place of Birth: Damascus Passport number (Syrian): Maiden name: Al- Jadaan Spouse of Maher Al-Assad, and as such benefiting from and closely associated with the regime Imad Mohammad Deeb Khamis Born: 1 August 1961 Place of Birth: near Damascus Minister of Electricity. Responsible for using power cuts as a method of repression Omar Ibrahim Ghalawanji Born: 1954 Place of Birth: Tartus Minister of Local Administration. Responsible for local government authorities and thus responsible for repression against the civilian population by local governments Joseph Suwaid Born: 1958 Place of Birth: Damascus Minister of State and as such closely associated with the regime's policy Ghiath Jeraatli Born: 1950 Place of Birth: Salamiya Minister of State and as such closely associated with the regime's policy Hussein Mahmoud Farzat Born: 1957 Place of Birth: Hama Minister of State and as such closely associated with the regime's policy Yousef Suleiman Al-Ahmad Born: 1956 Place of Birth: Hasaka Minister of State and as such closely associated with the regime's policy Hassan Al-Sari Born: 1953 Place of Birth: Hama Minister of State and as such closely associated with the regime's policy Mazen Al-Tabba Born: Place of Birth: Damascus Passport number (Syrian): expires

99 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Business partner of Ihab Makhlouf and Nizar Al-Assad (subjected to sanctions on 23/08/2011); coowner, with Rami Makhlouf, of the Al-Diyar lil-saraafa (a.k.a. Diar Electronic Services) currency exchange company, which supports the policy of the Central Bank of Syria Adib Mayaleh Born 1955, Daraa Adib Mayaleh is responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria Salim Altoun, a.k.a. Saleem Altoun, a.k.a. Abu Shaker Chairman and CEO of Altoun Group Born 1940 in Caracas, Venzuela He has Venezuelan citizenship, identification number (probably in possession of Venezuelan passport). He has a Lebanese residence and work permit number: 1486/2011 Provides financial support to the regime. Involved in a scheme through Altoun Group to export Syrian oil with the listed company Sytrol in order to provide revenue to the regime Bouthaina Shaaban (a.k.a. Buthaina Shaaban) Born 1953 in Homs, Syria Political and Media Advisor to the President since July 2008 and as such associated with the violent crackdown on the population Brigadier General Sha'afiq Masa Head of Branch 215 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture of detained opponents. Involved in repressive actions against civilians Brigadier General Burhan Qadour Head of Branch 291 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Salah Hamad Deputy Head of Branch 291 of the army's intelligence service. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Muhammad (or: Mohammed) Khallouf (a.k.a. Abou Ezzat) Head of Branch 235, a.k.a. «Palestine» (Damascus) of the army's intelligence service, which is at the centre of the army's apparatus of repression. Directly involved in repression of opponents. Responsible for the torture of opponents in custody Major General Riad Al-Ahmed Deputy Head of Latakia Branch of the army's intelligence service. Responsible for the torture and murder of opponents in custody Brigadier General Abdul Salam Fajr Mahmoud Head of the Bab Tuma (Damascus) Branch of the air force's intelligence service. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Jawdat Al-Ahmed Head of the Homs Branch of the air force's intelligence service. Responsible for the torture of opponents in custody Colonel Qusay Mihoub

100 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Head of the Deraa branch of the air force's intelligence service (sent from Damascus to Deraa at the start of demonstrations there). Responsible for the torture of opponents in custody Colonel Suhail Al-Abdullah Head of the Latakia Branch of the air force's intelligence service. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Khudr Khudr Head of the Latakia branch of the General Intelligence Directorate. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Ibrahim Ma'ala Head of branch 285 (Damascus) of the General Intelligence Directorate (replaced Brig. Gen. Hussam Fendi at end 2011). Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Firas Al-Hamed Head of branch 318 (Homs) of the General Intelligence Directorate. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Hussam Luqa Since April 2012, head of the Homs branch of the Political Security Directorate (succeeded Brig. Gen. Nasr Al-Ali). Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Taha Taha Site manager of the Latakia branch of the Political Security Directorate. Responsible for the torture of opponents in custody Brigadier General Nasr Al-Ali Since April 2012 manager of the Deraa site of the Political Security Directorate (ex-head of the Homs branch). Responsible for the torture of opponents in custody Bassel Bilal Police officer at Idlib central prison; has taken part directly in acts of torture of opponents held in Idlib central prison Ahmad Kafan Police officer at Idlib central prison; has taken part directly in acts of torture of opponents held in Idlib central prison Bassam Al-Misri Police officer at Idlib central prison; has taken part directly in acts of torture of opponents held in Idlib central prison Ahmed Al-Jarroucheh Date of birth: 1957 Head of the foreign branch of General Intelligence (branch 279). As such, responsible for General Intelligence arrangements in Syrian embassies. He participates directly in the repression implemented by the Syrian authorities against opponents and in particular has responsibility for repression of the Syrian opposition abroad

101 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Michel Kassouha (a.k.a. Ahmed Salem; a.k.a. Ahmed Salem Hassan) Date of birth: 1 February 1948 Member of the Syrian security services since the early 1970s, he is involved in combating opposition in France and Germany. Since March 2006, has been responsible for public relations of branch 273 of the Syrian General Intelligence Directorate. A longstanding member of the managerial staff, he is close to General Intelligence Directorate head Ali Mamlouk, one of the top security officials of the regime who has been subject to EU restrictive measures since 9 May He directly supports the regime's repression of opponents and is responsible inter alia for repression of the Syrian opposition abroad General Ghassan Jaoudat Ismail Date of birth: 1960 Place of origin: Drekish, Tartus region. Responsible for the missions branch of the air force intelligence service, which, in cooperation with the special operations branch, manages the elite troops of the air force intelligence service, who play an important role in the repression conducted by the regime. As such, Ghassan Jaoudat Ismail is one of the military leaders directly implementing the repression of opponents conducted by the regime General Amer Al-Achi (a.k.a. Amis Al-Ashi; a.k.a. Ammar Aachi; a.k.a. Amer Ashi) Graduate of the military school of Aleppo, head of the intelligence branch of the air force intelligence service (since 2012), close to Daoud Rajah, Syrian Minister for Defence. Through his role in the air force intelligence service, Amer Al-Achi is implicated in the repression of the Syrian opposition General Mohammed Ali Nasr (or: Mohammed Ali Naser) Date of birth: around 1964 Close to Maher Al-Assad, younger brother of the President. Most of his career has been spent in the Republican Guard. In 2010 he joined the internal branch (or branch 251) of the General Intelligence Directorate which is responsible for combating the political opposition. As one of its senior officers, General Mohammed Ali is directly involved in the repression of opponents General Issam Hallaq Air Force Chief of Staff since Commands air operations against opponents Ezzedine Ismael Date of birth: middle of the 1940s (probably 1947). Place of birth: Bastir. Jableh region. Retired general, longstanding member of the managerial staff of the air force intelligence service, of which he became the head in the early 2000s. Was appointed political and security adviser to the President in As political and security adviser to the Syrian president, Ezzedine Ismael is implicated in the political repression conducted by the regime against the opposition Samir Joumaa (a.k.a. Abou Sami) Date of birth: around 1962 For almost 20 years he has been head of the office of Mohammad Nassif Kheir Bek, one of the main security advisers of Bashar Al-Assad (and officially deputy to the Vice- President, Farouk al-sharaa). Samir Joumaa's closeness to Bashar Al-Assad and Mohammed Nassif Kheir Bek means that he is implicated in the policy of repression conducted by the regime against its opponents Dr. Qadri Jameel Vice Prime Minister for Economic Affairs, Minister of Domestic Trade and Consumer's Protection. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Waleed Al Mo'allem

102 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Vice Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriates. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian Major general Fahd Jassem Al Freij Minister of Defence and military commander. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed Minister of Religious Endowments. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Eng. Hala Mohammad Al Nasser Minister of Tourism. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Eng. Bassam Hanna Minister of Water Resources. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Eng. Subhi Ahmad Al Abdallah Minister of Agriculture and Agrarian Reform. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla Minister of Higher Education. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Hazwan Al Wez Minister of Education. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Mohamad Zafer Mohabak Minister of Economy and Foreign Trade. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid Minister of Transport. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Safwan Al-Assaf Minister of Housing and Urban Development. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Eng. Yasser Al-Siba'ii Minister of Public Works. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Eng Sa'iid Ma'thi Hneidi

103 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Minister of Oil and Mineral Resources. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Lubana Mushaweh Minister of Culture. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Jassem Mohammad Zakaria Minister of Labour and Social Affairs. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Omran Ahed Al-Zu'bi Minister of Information. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Adnan Abdo Al-Sikhny Minister of Industry. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Najm Hamad Al-Ahmad Minister of Justice. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Abdul Salam Al-Nayef Minister of Health. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Ali Heidar State Minister for National Reconciliation Affairs. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Dr. Nazeera Farah Sarkees State Minister for Environmental Affairs. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Mohammad Turki Al-Sayed State Minister. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Najm-eddin Khreit State Minister. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Abdullah Khaleel Hussein State Minister. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Jamal Sha'ban Shaheen

104 9. nov. Nr Norsk Lovtidend State Minister. As Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population Suleiman Maarouf (a.k.a. Sulayman Mahmud Ma'ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf) Passport: in possession of a UK passport Businessman close to President Al-Assad's family. Owns shares in the listed TV station Dounya TV. Close to Muhammad Nasif Khayrbik, who has been designated. Supports the Syrian regime Raza Othman Wife of Rami Makhlouf She has close personal and financial relations with Rami Makhlouf, cousin of president Bashar Al-Assad and principal financer of the regime, who has been designated. As such, associated with the Syrian regime, and benefiting from it B. Enheter 1. Bena Properties Ingen Controlled by Rami Makhlouf; provides funding to the regime Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108, Damascus Tel.: / Fax: Controlled by Rami Makhlouf; provides funding to the regime Hamcho International (Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus Tel.: Fax: Website: and Controlled by Mohammad Hamcho or Hamsho; provides funding to the regime Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) Ingen Public works company controlled by Riyad Shalish and Ministry of Defence; provides funding to the regime Political Security Directorate Ingen Syrian government agency directly involved in repression General Intelligence Directorate Ingen Syrian government agency directly involved in repression Military Intelligence Directorate Ingen Syrian government agency directly involved in repression Air Force Intelligence Agency Ingen Syrian government agency directly involved in repression IRGC Qods Force (Quds Force)

105 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Teheran, Iran The Qods (or Quds) Force is a specialist arm of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The Qods Force is involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria. IRGC Qods Force has provided technical assistance, equipment and support to the Syrian security services to repress civilian protest movements Mada Transport Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: ) Economic entity financing the regime Cham Investment Group Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: ) Economic entity financing the regime Real Estate Bank Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic Tel.: (+963) and Fax: (+963) and Bank's Website: State-owned bank providing financial support for the regime Addounia TV (a.k.a. Dounia TV) Tel.: , , Fax: Website: Addounia TV has incited violence against the civilian population in Syria Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq Syria P.O. Box 9525 Tel.: +963 (11) 9962, +963 (11) , +963 (11) Fax: +963 (11) Website:www.chamholding.sy Controlled by Rami Makhlouf; largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the regime El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) Address: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus Syria Tel Fax Website: Manufacturing and supplying communication and transmission towers and other equipment for the Syrian army Ramak Constructions Co. Address: Dara'a Highway, Damascus, Syria Tel.: Mobile: Construction of military barracks, border post barracks and other buildings for Army needs Souruh Company (a.k.a. SOROH Al Cham Company) Address: Adra Free Zone Area Damascus, Syria Tel.: Mobile: , Fax: Website: Investment in local military industrial projects, manufacturing weapons parts and related items. 100 % of the company is owned by Rami Makhlouf Syriatel Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Tel.: Fax: E- mail: Website: Controlled by Rami Makhlouf; provides financial support to the regime: through its licensing contract it pays 50 % of its profits to the Government.

106 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Cham Press TV Al Qudsi building, 2nd Floor Baramkeh Damascus Tel.: Fax: Website: Television channel which participates in campaigns to spread disinformation and incite violence against demonstrators Al Watan Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Tel.: Fax: Daily newspaper which participates in campaigns to spread disinformation and incite violence against demonstrators Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus Provides support to the Syrian army for the acquisition of equipment used directly for the surveillance and repression of demonstrators Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus Tel.: Fax: Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS Industrial Solutions Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus Tel./fax: Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS Syronics Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus Tel. No.: Fax: Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS Handasieh Organization for Engineering Industries P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus and P.O. Box Baramkeh, Damascus Tel.: Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria. State-owned company responsible for all oil exports from Syria. Provides financial support to the regime General Petroleum Corporation (GPC) New Sham Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria Tel.: Fax: State-owned oil company. Provides financial support to the regime

107 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Al Furat Petroleum Company Dummar New Sham Western Dummer 1st. Island Property 2299 AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus Syria. Tel.: ( ), ( ) Fax: ( ), ( ) Joint venture 50 % owned by GPC. Provides financial support to the regime Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria. Tel: Fax: State-owned bank. Provides financial support to the regime Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria. Tel: Fax: State-owned bank. Provides financial support to the regime Saving Bank Syria-Damascus Merjah Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax: Tel: e- mail: State-owned bank. Provides financial support to the regime Agricultural Cooperative Bank Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria. Tel: ; Fax: Website: State-owned bank. Provides financial support to the regime Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box , Beirut, Lebanon. Tel: Fax: ; ; Website: Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime Deir ez-zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria Tel: ; Fax: Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime Ebla Petroleum Company Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria Tel: P.O. Box 9120 Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime Dijla Petroleum Company Building No st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime Central Bank of Syria Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postal address: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254 Providing financial support to the regime

108 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Syrian Petroleum company Address: Dummar Province, Expansion Square, Island 19 Building 32 P.O. BOX: 2849 or 3378 Phone: or Fax: or or Website: Website: State-owned oil company. Provides financial support to the Syrian regime Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) Headquarters: Damascus Al Adawi st., Petroleum building Fax: / Phone: / Website: State-owned oil company. Provides financial support to the Syrian regime General Organisation of Tobacco Salhieh Street 616, Damascus, Syria Provides financial support to the Syrian regime. The General Organisation of Tobacco is wholly owned by the Syrian state. The profits that the organisation makes, including through the sale of licenses to market foreign brands of tobacco and taxes levied on imports of foreign brands of tobacco are transferred to the Syrian state Ministry of Defence Address: Umayyad Square, Damascus Telephone: Syrian government branch directly involved in repression Ministry of Interior Address: Merjeh Square, Damascus Telephone: , , , Syrian government branch directly involved in repression Syrian National Security Bureau Syrian government branch and element of the Syrian Ba'ath Party. Directly involved in repression. It directed Syrian security forces to use extreme force against demonstrators Syria International Islamic Bank (SIIB) (a.k.a.: Syrian International Islamic Bank; a.k.a. SIIB) Location: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria Alt. Location: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damascus, Syria SIIB has acted as a front for the Commercial Bank of Syria, which has allowed that bank to circumvent sanctions imposed on it by the EU. From 2011 to 2012, SIIB surreptitiously facilitated financing worth almost $150 million on behalf of the Commercial Bank of Syria. Financial arrangements that were purportedly made by SIIB were actually made by the Commercial Bank of Syria. In addition to working with the Commercial Bank of Syria to circumvent sanctions, in 2012, SIIB facilitated several substantial payments for the Syrian Lebanese Commercial Bank, another bank already designated by the EU. In these ways, SIIB has contributed to providing financial support to the Syrian regime General Organisation of Radio and TV (a.k.a. Syrian Directorate General of Radio & Television Est; a.k.a. General Radio and Television Corporation; a.k.a. Radio and Television Corporation; a.k.a. GORT) Address: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria. Telephone (963 11) State-run agency subordinate to Syria's Ministry of Information and as such supports and promotes its information policy. It is responsible for operating Syria's state-owned television channels, two terrestrial and one satellite, as well as government radio stations. The GORT has incited violence against the civilian population in Syria, serving as a propaganda instrument for the Assad regime and spreading disinformation

109 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Syrian Company for Oil Transport (a.k.a. Syrian Crude Oil Transportation Company; a.k.a. «SCOT»; a.k.a. «SCOTRACO» Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Website com; Syrian state owned oil company. Provides financial support to the regime Drex Technologies S.A. Incorporation date: 4 July 2000 Incorporation number: Director: Rami Makhlouf Registered agent: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd Drex Technologies is wholly owned by Rami Makhlouf, who is listed under EU sanctions for providing financial support to the Syrian regime. Rami Makhlouf uses Drex Technologies to facilitate and manage his international financial holdings, including a majority share in SyriaTel, which the EU has previously listed on the grounds that it also provides financial support to the Syrian regime Cotton Marketing Organisation Address: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo Tél.: /6/7/8 State-owned company. Provides financial support to the Syrian regime. Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air) Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria Tel: Public company controlled by the regime. Provides financial support for the regime Drex Technologies Holding S.A. Registered in Luxembourg under number B77616, formerly established at the following address: 17, rue Beaumont L 1219 Luxembourg. The beneficial owner of Drex Technologies Holding S.A. is Rami Makhlouf, who is listed under EU sanctions for providing financial support to the Syrian regime Megatrade Address: Aleppo Street P.O. Box 5966 Damascus, Syria Fax: Acts as a proxy for the Scientific Military research Institute (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by EU sanctions for the Syrian government Expert Partners Address: Rukn Addin Saladin Street, Building 5 PO Box: 7006 Damascus, Syria Acts as a proxy for the Scientific Military research Institute (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by EU sanctions for the Syrian government Commercial Bank of Syria Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] Website: Tel.: Fax: general managment: State-owned bank providing financial support to the regime Vedlegg V skal lyde: Utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse. Vedlegg V. Utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse Del 1 1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows: 1.1 Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List; 1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor; 1.3 Weapon-sights not controlled by the Common Military List.

110 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List. 3. Vehicles as follows: 3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control; 3.2 Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders; 3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection; 3.4 Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees; 3.5 Vehicles specially designed to deploy mobile barriers; 3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control. Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting. Note 2 For the purposes of item 3.5 the term «vehicles» includes trailers. 4. Explosive substances and related equipment as follows: 4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators); 4.2 Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List; 4.3 Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows: (a) amatol; (b) nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen); (c) nitroglycol; (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN); (e) picryl chloride; (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). 5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows: 5.1 Body armour providing ballistic and/or stabbing protection; 5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields. Note: This item does not control: equipment specially designed for sports activities; equipment specially designed for safety of work requirements. 6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.en Official Journal of the European Union L 16/11 7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List. 8. Razor barbed wire. 9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm. 10. Production equipment specially designed for the items specified in this list. 11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list. Del 2 Introductory Notes 1. This Part comprises goods, software and technology listed in Annex I to Regulation (EC) No 428/ Unless otherwise stated, the reference numbers used in the column entitled 'No' below refer the control list number and the column entitled 'Description' refers to the control descriptions of dual use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/ Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item. 4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. General Notes 1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. N.B.: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.

111 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 2. The goods specified in this Annex include both new and used goods. General Technology Note (GTN) (To be read in conjunction with Section B) 1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Parts A, B, C and D below, is controlled in accordance with the provisions of Part E. 2. The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods. 3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with This Regulation. 4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. A. EQUIPMENT No Description I.B.1A004 Protective and detection equipment and components, other than those specified in military goods controls, as follows: a. Gas masks, filter canisters and decontamination equipment therefore, designed or modified for defence against any of the following, and specially designed components therefore: 1. Biological agents «adapted for use in war»; 2. Radioactive materials «adapted for use in war»; 3. Chemical warfare (CW) agents; or 4. «Riot control agents», including: a. a-bromobenzeneacetonitrile, (Bromobenzyl cyanide) (CA) (CAS ); b. [(2-chlorophenyl) methylene] propanedinitrile, (o-chlorobenzylidenemalononitrile) (CS) (CAS ); c. 2-Chloro-1-phenylethanone, Phenylacyl chloride (w-chloroacetophenone) (CN) (CAS ); d. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazephine (CR) (CAS ); e. 10-Chloro-5, 10-dihydrophenarsazine, (Phenarsazine chloride), (Adamsite), (DM) (CAS ); f. N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS ); b. Protective suits, gloves and shoes, specially designed or modified for defence against any of the following: 1. Biological agents «adapted for use in war»; 2. Radioactive materials «adapted for use in war»; or 3. Chemical warfare (CW) agents; c. Detection systems, specially designed or modified for detection or identification of any of the following, and specially designed components therefor: 1. Biological agents «adapted for use in war»; 2. Radioactive materials «adapted for use in war»; or 3. Chemical warfare (CW) agents. d. Electronic equipment designed for automatically detecting or identifying the presence of «explosives» residues and utilising 'trace detection' techniques (e.g., surface acoustic wave, ion mobility spectrometry, differential mobility spectrometry, mass spectrometry). Technical Note: 'Trace detection' is defined as the capability to detect less than 1 ppm vapour, or 1 mg solid or liquid. Note 1: Note 2: 1A004.d. does not control equipment specially designed for laboratory use. 1A004.d. does not control non-contact walk-through security portals

112 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Note: 1A004 does not control: a. Personal radiation monitoring dosimeters; b. Equipment limited by design or function to protect against hazards specific to residential safety or civil industries, including: 1. mining; 2. quarrying; 3. agriculture; 4. pharmaceutical; 5. medical; 6. veterinary; 7. environmental; 8. waste management; 9. food industry. Technical Notes: 1A004 includes equipment and components that have been identified, successfully tested to national standards or otherwise proven effective, for the detection of or defence against radioactive materials «adapted for use in war», biological agents «adapted for use in war», chemical warfare agents, 'simulants' or «riot control agents», even if such equipment or components are used in civil industries such as mining, quarrying, agriculture, pharmaceuticals, medical, veterinary, environmental, waste management, or the food industry. 'Simulant' is a substance or material that is used in place of toxic agent (chemical or biological) in training, research, testing or evaluation. I.B.9A012 «Unmanned aerial vehicles» («UAVs»), associated systems, equipment and components, as follows: a. «UAVs» having any of the following: 1. An autonomous flight control and navigation capability (e.g., an autopilot with an Inertial Navigation System); or 2. Capability of controlled-flight out of the direct vision range involving a human operator (e.g., televisual remote control); b. Associated systems, equipment and components, as follows: 1. Equipment specially designed for remotely controlling the «UAVs» specified in 9A012.a.; 2. Systems for navigation, attitude, guidance or control, other than those specified in 7A in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 and specially designed to provide autonomous flight control or navigation capability to «UAVs» specified in 9A012.a.; 3. Equipment and components, specially designed to convert a manned «aircraft» to a «UAV» specified in 9A012.a.; 4. Air breathing reciprocating or rotary internal combustion type engines, specially designed or modified to propel «UAVs» at altitudes above feet ( metres). I.B.9A350 Spraying or fogging systems, specially designed or modified for fitting to aircraft, «lighter-than-air vehicles» or unmanned aerial vehicles, and specially designed components therefor, as follows: Complete spraying or fogging systems capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet 'VMD' of less than 50 µm at a flow rate of greater than two litres per minute; Spray booms or arrays of aerosol generating units capable of delivering, from a liquid suspension, an initial droplet 'VMD' of less than 50 µm at a flow rate of greater than two litres per minute; Aerosol generating units specially designed for fitting to systems specified in 9A350.a. and b. Note: Aerosol generating units are devices specially designed or modified for fitting to aircraft such as nozzles, rotary drum atomizers and similar devices.

113 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Note: 9A350 does not control spraying or fogging systems and components that are demonstrated not to be capable of delivering biological agents in the form of infectious aerosols. Technical Notes: 1. Droplet size for spray equipment or nozzles specially designed for use on aircraft, «lighterthan-air vehicles» or unmanned aerial vehicles should be measured using either of the following: a. Doppler laser method; Forward laser diffraction method. 2. In 9A350 'VMD' means Volume Median Diameter and for water-based systems this equates to Mass Median Diameter (MMD). B. TEST AND PRODUCTION EQUIPMENT No Description I.B.2B350 Chemical manufacturing facilities, equipment and components, as follows: a. Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0,1 m 3 (100 litres) and less than 20 m 3 ( litres), where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining); 4. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 5. Tantalum or tantalum 'alloys'; 6. Titanium or titanium 'alloys'; 7. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 8. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; b. Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in 2B350.a.; and impellers, blades or shafts designed for such agitators, where all surfaces of the agitator that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 5. Tantalum or tantalum 'alloys'; 6. Titanium or titanium 'alloys'; 7. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 8. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; c. Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m 3 (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 5. Tantalum or tantalum 'alloys'; 6. Titanium or titanium 'alloys';

114 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 7. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 8. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; d. Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,15 m 2, and less than 20 m 2 ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Graphite or 'carbon graphite'; 5. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 6. Tantalum or tantalum 'alloys'; 7. Titanium or titanium 'alloys'; 8. Zirconium or zirconium 'alloys'; 9. Silicon carbide; 10. Titanium carbide; or 11. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; e. Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such distillation or absorption columns, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Graphite or 'carbon graphite'; 5. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 6. Tantalum or tantalum 'alloys'; 7. Titanium or titanium 'alloys'; 8. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 9. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; f. Remotely operated filling equipment in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; or 2. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; g. Valves with 'nominal sizes' greater than 10 mm and casings (valve bodies) or preformed casing liners designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 5. Tantalum or tantalum 'alloys'; 6. Titanium or titanium 'alloys'; 7. Zirconium or zirconium 'alloys'; 8. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; or 9. Ceramic materials as follows: a. Silicon carbide with purity of 80 % or more by weight; b. Aluminium oxide (alumina) with purity of 99,9 % or more by weight; c. Zirconium oxide (zirconia);

115 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Technical Note: The 'nominal size' is defined as the smaller of the inlet and outlet diameters. h. Multi-walled piping incorporating a leak detection port, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 3. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 4. Graphite or 'carbon graphite'; 5. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 6. Tantalum or tantalum 'alloys'; 7. Titanium or titanium 'alloys'; 8. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 9. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; i. Multiple-seal and seal-less pumps, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m 3 /hour, or vacuum pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 5 m 3 /hour (under standard temperature (273 K (0 C)) and pressure (101,3 kpa) conditions); and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Ceramics; 3. Ferrosilicon (high silicon iron alloys); 4. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 5. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 6. Graphite or 'carbon graphite'; 7. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 8. Tantalum or tantalum 'alloys'; 9. Titanium or titanium 'alloys'; 10. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 11. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; j. Incinerators designed to destroy chemicals specified in entry 1C350, having specially designed waste supply systems, special handling facilities and an average combustion chamber temperature greater than K (1 000 C), in which all surfaces in the waste supply system that come into direct contact with the waste products are made from or lined with any of the following materials: 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Ceramics; or 3. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight. Technical Notes: 1. 'Carbon graphite' is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is eight percent or more by weight. 2. For the listed materials in the above entries, the term 'alloy' when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element. I.B.2B351 Toxic gas monitoring systems and their dedicated detecting components, other than those specified in 1A004, as follows; and detectors; sensor devices; and replaceable sensor cartridges therefor: a. Designed for continuous operation and usable for the detection of chemical warfare agents or chemicals specified in 1C350, at concentrations of less than 0,3 mg/m 3 ; or

116 9. nov. Nr Norsk Lovtidend b. Designed for the detection of cholinesterase-inhibiting activity. I.B.2B352 Equipment capable of use in handling biological materials, as follows: a. Complete biological containment facilities at P3, P4 containment level; Technical Note: P3 or P4 (BL3, BL4, L3, L4) containment levels are as specified in the WHO Laboratory Biosafety manual (3 rd edition Geneva 2004). b. Fermenters capable of cultivation of pathogenic «microorganisms», viruses or capable of toxin production, without the propagation of aerosols, and having a total capacity of 20 litres or more; Technical Note: Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems. c. Centrifugal separators, capable of continuous separation without the propagation of aerosols, having all the following characteristics: 1. Flow rate exceeding 100 litres per hour; 2. Components of polished stainless steel or titanium; 3. One or more sealing joints within the steam containment area; and 4. Capable of in-situ steam sterilisation in a closed state; Technical Note: Centrifugal separators include decanters. d. Cross (tangential) flow filtration equipment and components as follows: 1. Cross (tangential) flow filtration equipment capable of separation of pathogenic «microorganisms», viruses, toxins or cell cultures, without the propagation of aerosols, having all of the following characteristics: Technical Note: a. A total filtration area equal to or greater than 1 m 2 ; and b. Having either of the following characteristics: 1. Capable of being sterilised or disinfected in-situ; or 2. Using disposable or single-use filtration components; In 2B352.d.1.b. sterlised denotes the elimination of all viable microbes from the equipment through the use of either physical (e.g. steam) or chemical agents. Disinfected denotes the destruction of potential microbial infectivity in the equipment through the use of chemical agents with a germicidal effect. Disinfection and sterilisation are distinct from sanitisation, the latter referring to cleaning procedures designed to lower the microbial content of equipment without necessarily achieving elimination of all microbial infectivity or viability. 2. Cross (tangential) flow filtration components (e.g. modules, elements, cassettes, cartridges, units or plates) with filtration area equal to or greater than 0,2 m 2 for each component and designed for use in cross (tangential) flow filtration equipment specified in 2B352.d.; Note: 2B352.d. does not control reverse osmosis equipment, as specified by the manufacturer. e. Steam sterilisable freeze drying equipment with a condenser capacity exceeding 10 kg of ice in 24 hours and less than kg of ice in 24 hours;

117 9. nov. Nr Norsk Lovtidend f. Protective and containment equipment, as follows: 1. Protective full or half suits, or hoods dependent upon a tethered external air supply and operating under positive pressure; Note: 2B352.f.1. does not control suits designed to be worn with self-contained breathing apparatus. 2. Class III biological safety cabinets or isolators with similar performance standards; Note: In 2B352.f.2., isolators include flexible isolators, dry boxes, anaerobic chambers, glove boxes and laminar flow hoods (closed with vertical flow). g. Chambers designed for aerosol challenge testing with «microorganisms», viruses or «toxins» and having a capacity of 1 m 3 or greater. C. MATERIALS No Description I.B.1C350 Chemicals, which may be used as precursors for toxic chemical agents, as follows, and «chemical mixtures» containing one or more thereof: N.B.: SEE ALSO MILITARY GOODS CONTROLS AND 1C Thiodiglycol ( ); 2. Phosphorus oxychloride ( ); 3. Dimethyl methylphosphonate ( ); 4. SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR Methyl phosphonyl difluoride ( ); 5. Methyl phosphonyl dichloride ( ); 6. Dimethyl phosphite (DMP) ( ); 7. Phosphorus trichloride ( ); 8. Trimethyl phosphite (TMP) ( ); 9. Thionyl chloride ( ); Hydroxy-1-methylpiperidine ( ); 11. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride ( ); 12. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol ( ); Quinuclidinol ( ); 14. Potassium fluoride ( ); Chloroethanol ( ); 16. Dimethylamine ( ); 17. Diethyl ethylphosphonate ( ); 18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate ( ); 19. Diethyl phosphite ( ); 20. Dimethylamine hydrochloride ( ); 21. Ethyl phosphinyl dichloride ( ); 22. Ethyl phosphonyl dichloride ( ); 23. SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR Ethyl phosphonyl difluoride ( ); 24. Hydrogen fluoride ( ); 25. Methyl benzilate ( ); 26. Methyl phosphinyl dichloride ( ); 27. N,N-Diisopropyl-(beta)-amino ethanol ( ); 28. Pinacolyl alcohol ( ); 29. SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR O-Ethyl-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonite (QL) ( ); 30. Triethyl phosphite ( ); 31. Arsenic trichloride ( ); 32. Benzilic acid ( ); 33. Diethyl methylphosphonite ( ); 34. Dimethyl ethylphosphonate ( ); 35. Ethyl phosphinyl difluoride ( ); 36. Methyl phosphinyl difluoride ( ); Quinuclidone ( ); 38. Phosphorus pentachloride ( );

118 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 39. Pinacolone ( ); 40. Potassium cyanide ( ); 41. Potassium bifluoride ( ); 42. Ammonium hydrogen fluoride or ammonium bifluoride ( ); 43. Sodium fluoride ( ); 44. Sodium bifluoride ( ); 45. Sodium cyanide ( ); 46. Triethanolamine ( ); 47. Phosphorus pentasulphide ( ); 48. Di-isopropylamine ( ); 49. Diethylaminoethanol ( ); 50. Sodium sulphide ( ); 51. Sulphur monochloride ( ); 52. Sulphur dichloride ( ); 53. Triethanolamine hydrochloride ( ); 54. N,N-Diisopropyl-(Beta)-aminoethyl chloride hydrochloride ( ); 55. Methylphosphonic acid ( ); 56. Diethyl methylphosphonate ( ); 57. N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ( ); 58. Triisopropyl phosphite ( ); 59. Ethyldiethanolamine ( ); 60. O,O-Diethyl phosphorothioate ( ); 61. O,O-Diethyl phosphorodithioate ( ); 62. Sodium hexafluorosilicate ( ); 63. Methylphosphonothioic dichloride ( ). Note 1: Note 3: Note 4: For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C350 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 and.63 in which no individually specified chemical constitutes more than 10 % by the weight of the mixture. 1C350 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 and.62 in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture. 1C350 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use. I.B.1C351 Human pathogens, zoonoses and «toxins», as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Andes virus; 2. Chapare virus; 3. Chikungunya virus; 4. Choclo virus; 5. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus; 6. Dengue fever virus; 7. Dobrava-Belgrade virus; 8. Eastern equine encephalitis virus; 9. Ebola virus; 10. Guanarito virus; 11. Hantaan virus; 12. Hendra virus (Equine morbillivirus); 13. Japanese encephalitis virus; 14. Junin virus; 15. Kyasanur Forest virus; 16. Laguna Negra virus; 17. Lassa fever virus;

119 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 18. Louping ill virus; 19. Lujo virus; 20. Lymphocytic choriomeningitis virus; 21. Machupo virus; 22. Marburg virus; 23. Monkey pox virus; 24. Murray Valley encephalitis virus; 25. Nipah virus; 26. Omsk haemorrhagic fever virus; 27. Oropouche virus; 28. Powassan virus; 29. Rift Valley fever virus; 30. Rocio virus; 31. Sabia virus; 32. Seoul virus; 33. Sin nombre virus; 34. St Louis encephalitis virus; 35. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus); 36. Variola virus; 37. Venezuelan equine encephalitis virus; 38. Western equine encephalitis virus; 39. Yellow fever virus; b. Rickettsiae, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Coxiella burnetii; 2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana); 3. Rickettsia prowasecki; 4. Rickettsia rickettsii; c. Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Bacillus anthracis; 2. Brucella abortus; 3. Brucella melitensis; 4. Brucella suis; 5. Chlamydia psittaci; 6. Clostridium botulinum; 7. Francisella tularensis; 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 10. Salmonella typhi; 11. Shigella dysenteriae; 12. Vibrio cholerae; 13. Yersinia pestis; 14. Clostridium perfringens epsilon toxin producing types; 15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing serotypes; d. «Toxins», as follows, and «sub-unit of toxins» thereof: 1. Botulinum toxins; 2. Clostridium perfringens toxins; 3. Conotoxin; 4. Ricin; 5. Saxitoxin; 6. Shiga toxin;

120 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 7. Staphylococcus aureus toxins; 8. Tetrodotoxin; 9. Verotoxin and shiga-like ribosome inactivating proteins; 10. Microcystin (Cyanginosin); 11. Aflatoxins; 12. Abrin; 13. Cholera toxin; 14. Diacetoxyscirpenol toxin; 15. T-2 toxin; 16. HT-2 toxin; 17. Modeccin; 18. Volkensin; 19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin); Note: 1C351.d. does not control botulinum toxins or conotoxins in product form meeting all of the following criteria: 1. Are pharmaceutical formulations designed for human administration in the treatment of medical conditions; 2. Are pre-packaged for distribution as medical products; 3. Are authorised by a state authority to be marketed as medical products. e. Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Coccidioides immitis; 2. Coccidioides posadasii. Note: 1C351 does not control «vaccines» or «immunotoxins». I.B.1C352 Animal pathogens, as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. African swine fever virus; 2. Avian influenza virus, which are: a. Uncharacterised; or b. Defined in Annex I(2) of Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza (OJ L 10, , p. 16) as having high pathogenicity, as follows: 1. Type A viruses with an IVPI (intravenous pathogenicity index) in 6 week old chickens of greater than 1,2; or 2. Type A viruses of the subtypes H5 or H7 with genome sequences codified for multiple basic amino acids at the cleavage site of the haemagglutinin molecule similar to that observed for other HPAI viruses, indicating that the haemagglutinin molecule can be cleaved by a host ubiquitous protease; 3. Bluetongue virus; 4. Foot and mouth disease virus; 5. Goat pox virus; 6. Porcine herpes virus (Aujeszky's disease); 7. Swine fever virus (Hog cholera virus); 8. Lyssa virus; 9. Newcastle disease virus; 10. Peste des petits ruminants virus; 11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus); 12. Rinderpest virus;

121 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 13. Sheep pox virus; 14. Teschen disease virus; 15. Vesicular stomatitis virus; 16. Lumpy skin disease virus; 17. African horse sickness virus. b. Mycoplasmas, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony); 2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae. Note: 1C352 does not control «vaccines». I.B.1C353 Genetic elements and genetically modified organisms, as follows: a. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity of organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 or 1C354; b. Genetically modified organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the «toxins» specified in 1C351.d. or «sub-units of toxins» thereof. Technical Notes: 1. Genetic elements include, inter alia, chromosomes, genomes, plasmids, transposons and vectors whether genetically modified or unmodified. 2. Nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of any of the micro-organisms specified in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 or 1C354 means any sequence specific to the specified micro-organism that: a. In itself or through its transcribed or translated products represents a significant hazard to human, animal or plant health; or b. Is known to enhance the ability of a specified micro-organism, or any other organism into which it may be inserted or otherwise integrated, to cause serious harm to humans, animals or plant health. Note: 1C353 does not apply to nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing strains, other than those coding for the verotoxin, or for its sub-units. I.B.1C354 Plant pathogens, as follows: a. Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Potato Andean latent tymovirus; 2. Potato spindle tuber viroid; b. Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Xanthomonas albilineans; 2. Xanthomonas campestris pv. citri including strains referred to as Xanthomonas campestris pv. citri types A,B,C,D,E or otherwise classified as Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia or Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae); 4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum); 5. Ralstonia solanacearum Races 2 and 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 and 3 or

122 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Burkholderia solanacearum Races 2 and 3); c. Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of «isolated live cultures» or as material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures, as follows: 1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei); 4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici); 5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum); 6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae). I.B.1C450 Toxic chemicals and toxic chemical precursors, as follows, and «chemical mixtures» containing one or more thereof: N.B.: SEE ALSO ENTRY 1C350, 1C351.d. AND MILITARY GOODS CONTROLS. a. Toxic chemicals, as follows: 1. Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate ( ) and corresponding alkylated or protonated salts; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene ( ); 3. SEE MILITARY GOODS CONTROLS FOR BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate ( ); 4. Phosgene: Carbonyl dichloride ( ); 5. Cyanogen chloride ( ); 6. Hydrogen cyanide ( ); 7. Chloropicrin: Trichloronitromethane ( ); Note 1: Note 3: Note 4: For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.a.1. and.a.2. in which no individually specified chemical constitutes more than 1 % by the weight of the mixture. 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. and.a.7. in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture. 1C450 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use. b. Toxic chemical precursors, as follows: 1. Chemicals, other than those specified in the Military Goods Controls or in 1C350, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms; Note: 1C450.b.1 does not control Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate ( ); 2. N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] phosphoramidic dihalides, other than N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride; N.B.: See 1C for N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride. 3. Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)]-phosphoramidates, other than Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate which is specified in 1C350; 4. N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride or N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride hydrochloride which are specified in 1C350; 5. N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethanol ( ) and N,N-Diethylaminoethanol ( ) which are specified in 1C350; Note: 1C450.b.5. does not control the following:

123 9. nov. Nr Norsk Lovtidend a. N,N-Dimethylaminoethanol ( ) and corresponding protonated salts; b. Protonated salts of N,N-Diethylaminoethanol ( ); 6. N,N-Dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)] aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts, other than N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol which is specified in 1C350; 7. See 1C350 for ethyldiethanolamine ( ); 8. Methyldiethanolamine ( ). Note 1: Note 3: Note 4: For exports to «States not Party to the Chemical Weapons Convention», 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entries 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. and.b.6. in which no individually specified chemical constitutes more than 10 % by the weight of the mixture. 1C450 does not control «chemical mixtures» containing one or more of the chemicals specified in entry 1C450.b.8. in which no individually specified chemical constitutes more than 30 % by the weight of the mixture. 1C450 does not control products identified as consumer goods packaged for retail sale for personal use or packaged for individual use. D. SOFTWARE No Description I.B.1D003 «Software» specially designed or modified to enable equipment to perform the functions of equipment specified in 1A004.c. or 1A004.d. I.B.2D351 «Software», other than that specified in 1D003, specially designed for «use» of equipment specified in 2B351. I.B.9D001 «Software» specially designed or modified for the «development» of equipment or «technology», specified in 9A012. I.B.9D002 «Software» specially designed or modified for the «production» of equipment specified in 9A012. E. TECHNOLOGY No Description I.B.1E001 «Technology» according to the General Technology Note for the «development» or «production» of equipment or materials specified in 1A004, 1C350 to1c354 or 1C450. I.B.2E001 «Technology» according to the General Technology Note for the «development» of equipment or «software» specified in 2B350, 2B351, 2B352 or 2D351 I.B.2E002 «Technology» according to the General Technology Note for the «production» of equipment specified in 2B350, 2B351 or 2B352. I.B.2E301 «Technology» according to the General Technology Note for the «use» of goods specified in 2B350 to 2B352. I.B.9E001 «Technology» according to the General Technology Note for the «development» of equipment or «software», specified in 9A012 or 9A350. I.B.9E002 «Technology» according to the General Technology Note for the «production» of equipment specified in 9A350. I.B.9E101 «Technology» according to the General Technology Note for the «production» of 'UAV's specified in 9A012. Technical Note: In 9E101.b. 'UAV' means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km. I.B.9E102 «Technology» according to the General Technology Note for the «use» 'UAV's specified in 9A012. Technical Note: In 9E101.b. 'UAV' means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km. PART C Introductory Notes 1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled 'Description' refer to the descriptions of dual use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.

124 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 2. A reference number in the column below entitled 'Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009' means that the characteristics of the item described in the 'Description' column lie outside the parameters set out in the description of the dual use entry referred to. 3. Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item. 4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. General Notes 1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. N.B.: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured. 2. The goods specified in this Annex include both new and used goods. General Technology Note (GTN) (To be read in conjunction with Section B) 1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Part A (Goods) below, is controlled in accordance with the provisions of Section B. 2. The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods. 3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with This Regulation. 4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. I.C.A. GOODS (Materials and chemicals) No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 I.C.A.001 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: 1. Ethylene dichloride, (CAS ) I.C.A.002 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: 1. Nitromethane, (CAS ) 2. Picric acid, (CAS ) I.C.A.003 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: 1. Aluminum chloride, (CAS ) 2. Arsenic, (CAS ) 3. Arsenic trioxide, (CAS ) 4. Bis(2-chloroethyl)ethylamine hydrochloride, (CAS ) 5. Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride, (CAS ) 6. Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride, (CAS ) I.C.B. TECHNOLOGY B.001 'Technology' required for the «development», «production» or «use» of the items in Part A. (Goods) above. Technical Note: The term 'technology' includes software. Introductory Notes

125 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled 'Description' refer to the descriptions of dual use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/ A reference number in the column below entitled 'Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009' means that the characteristics of the item described in the 'Description' column lie outside the parameters set out in the description of the dual use entry referred to. 3. Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item. 4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. General Notes 1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. N.B.: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured. 2. The goods specified in this Annex include both new and used goods. General Technology Note (GTN) (To be read in conjunction with Section B) 1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Part A (Goods) below, is controlled in accordance with the provisions of Section B. 2. The «technology» «required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods. 3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with This Regulation. 4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. IX.A. GOODS IX. A1. Materials, chemicals, 'micro-organisms' and 'toxins' No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.A1.001 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: Tributylphosphite, (CAS ) Isocyanatomethane, (CAS ) Quinaldine, (CAS ) 2-bromochloroethane, (CAS ) IX.A1.002 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: Benzil, (CAS ) Diethylamine, (CAS ) Diethyl ether, (CAS ) Dimethyl ether, (CAS ) Dimethylaminoethanol, (CAS ) IX.A1.003 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: 2-methoxyethanol, (CAS ) Butyrylcholinesterase (BCHE) Diethylenetriamine, (CAS ) Dichloromethane, (CAS ) Dimethylanaline, (CAS ) Ethyl bromide, (CAS ) Ethyl chloride, (CAS ) Ethylamine, (CAS ) Hexamine, (CAS ) Isopropyl bromide, (CAS ) Isopropyl ether, (CAS ) Methylamine, (CAS )

126 9. nov. Nr Norsk Lovtidend No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 Methyl bromide, (CAS ) Monoisopropylamine, (CAS ) Obidoxime chloride, (CAS ) Potassium bromide, (CAS ) Pyridine, (CAS ) Pyridostigmine bromide, (CAS ) Sodium bromide, (CAS ) Sodium metal, (CAS ) Tributylamine, (CAS ) Triethylamine, (CAS ) Trimethylamine, (CAS ) IX.A2. Materials Processing No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.A2.001 Floor-mounted fume hoods (walk-in-style) with a minimum nominal width of 2.5 meters. IX.A2.002 Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators other than those specified in 1A004 or 2B352f1 1A004.a IX.A2.003 Class II biological safety cabinets or isolators with similar performance standards. 2B352.f.2 IX.A2.004 IX.A2.005 IX.A2.007 IX.A2.008 Batch centrifuges with a rotor capacity of 4 L or greater, usable with biological materials. Fermenters capable of cultivation of pathogenic «micro-organisms», viruses or for toxin production, without the propagation of aerosols, having a capacity of 5 L or more but less than 20 L. Technical Note: Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems. Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self contained fan-hepa or ULPA filter units that may be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containments facilities. Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than those specified in 2B350 or A2.009 in Annex Ia and Annex Ib as follows: a. Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0,1 m 3 (100 litres) and less than 20 m 3 ( litres), where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 2B352.b 2B352.a 2B350.a-e 2B350.g 2B350.i 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2 % carbon; b. Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in 2B350.a.;

127 9. nov. Nr Norsk Lovtidend where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2 % carbon; c. Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m 3 (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2 % carbon; d. Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0.05 m², and less than 30 m²; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2 % carbon; Technical Note: The materials used for gaskets and seals and other implementation of stealing functions do not determine the control status of the heat exchanger. e. Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0.1 m; where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2% carbon; f. Valves with 'nominal sizes' greater than 10 mm and casings (valve bodies) designed for such valves where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2% carbon; Technical Note: 1. The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the valve. 2. The 'nominal size' is defined as the smaller of the inlet and outlet diameters. g. Multiple-seal and seal-less pumps, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m 3 /hour, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are any of the following: 1. Stainless steels with more than or equal to 10.5 % chromium and less than or equal to 1.2 % carbon. h. Vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 1 m 3 /h (under standard temperature (273 K (0 C)) and pressure (101,3 kpa) conditions), and casings (pump bodies) and preformed casing-liners, impellers, rotors and jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemicals being processed are made from any of the following materials:

128 9. nov. Nr Norsk Lovtidend 1. 'Alloys' with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2. Ceramics; 3. Ferrosilicon'; 4. Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 5. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 6. Graphite or 'carbon graphite'; 7. Nickel or 'alloys' with more than 40 % nickel by weight; 8. Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; 9. Tantalum or tantalum 'alloys'; 10. Titanium or titanium 'alloys'; 11. Zirconium or zirconium 'alloys'; or 12. Niobium (columbium) or niobium 'alloys'; Technical Notes: 1. The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump, 2. «Carbon graphite» is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight, 3. Ferrosilicons are silicon iron alloys with more than 8 % silicon by weight or more. For the listed materials in the above entries, the term 'alloy' when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element. IX.A2.009 Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than specified in 2B350 or A2.008 as follows: Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with a total internal (geometric) volume greater than 0.1 m³ (100 litres) and less than 20 m³ ( litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in a) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0.1 m³ (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 nickel and 19 % chromium or more by weight; Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0.05 m², and less than 30 m²; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight;

129 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Technical Note: The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the heat exchanger. Destillation or absorption columns of internal diameter greater than 0.1 m; and liquid distributors, vapor distributors or liquid collectors, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are any of the following: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight alves having a nominal diameter of 10 mm or more, and casings (valve bodies), balls or plugs designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are any of the following: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight, Technical note: The 'nominal size' is defined as the smaller of the inlet and outlet port diameters. Multiple-seal and seal-less pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0.6 m³/hour (measured under standard temperature (273 K or 0 C) and pressure (101,3 kpa) conditions); and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are any of the following materials: Ceramics; Ferrosilicon (silicon iron alloys with more than 8 % silicon by w ight or more) Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Technical Notes: The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the pump. Technical Note: For the listed materials in the above entries, the term 'alloy' when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element. B. TECHNOLOGY No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.B.001 'Technology' required for the «development», «production» or «use» of the items in Part A. (Goods) above. Technical Note: The term 'technology' includes software. Nytt vedlegg VI skal lyde: Utstyr, varer og teknologi.

130 9. nov. Nr Norsk Lovtidend Vedlegg VI. Utstyr, varer og teknologi Introductory Notes 1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled «Description» refer to the descriptions of dual-use items set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/ A reference number in the column below entitled «Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009» means that the characteristics of the item described in the «Description» column lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to. 3. Definitions of terms between «single quotation marks» are given in a technical note to the relevant item. 4. Definitions of terms between «double quotation marks» can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. General Notes 1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any noncontrolled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. NB: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured. 2. The items specified in this Annex include both new and used goods. General Technology Note (GTN) (To be read in conjunction with Section B of this Annex) 1. The sale, supply, transfer or export of «technology» which is «required» for the «development», «production» or «use» of goods the sale, supply, transfer or export of which is controlled in Section IX.A of this Annex, is controlled in accordance with the provisions of Section B. 2. The «technology""required» for the «development», «production» or «use» of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods. 3. Controls do not apply to that «technology» which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation. 4. Controls on «technology» transfer do not apply to information «in the public domain», to «basic scientific research» or to the minimum necessary information for patent applications. IX.A. GOODS IX.A1. Materials, chemicals, «micro-organisms» and «toxins» No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.A1.001 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: Tributylphosphite, (CAS )Isocyanatomethane, (CAS )Quinaldine, (CAS )2-bromochloroethane, (CAS ) IX.A1.002 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: Benzil, (CAS )Diethylamine, (CAS )Diethyl ether, (CAS )Dimethyl ether, (CAS )Dimethylaminoethanol, (CAS ) IX.A1.003 Chemicals at 95 % concentration or greater, as follows: 2-methoxyethanol, (CAS )Butyrylcholinesterase (BCHE)Diethylenetriamine, (CAS )Dichloromethane, (CAS )Dimethylanaline, (CAS )Ethyl bromide, (CAS )Ethyl chloride, (CAS )Ethylamine, (CAS )Hexamine, (CAS )Isopropyl bromide, (CAS )Isopropyl ether, (CAS )Methylamine, (CAS )Methyl bromide, (CAS )Monoisopropylamine, (CAS )Obidoxime chloride, (CAS )Potassium bromide, (CAS )Pyridine, (CAS )Pyridostigmine bromide, (CAS )Sodium bromide, (CAS )Sodium metal, (CAS )Tributylamine, (CAS )Triethylamine, (CAS )Trimethylamine, (CAS ) IX.A2. Materials Processing No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.A2.001 Floor-mounted fume hoods (walk-in-style) with a minimum nominal width of 2,5 meters. IX.A2.002 Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators other than those specified in 1A004 or 2B352f1. 1A004.a IX.A2.003 Class II biological safety cabinets or isolators with similar performance standards. 2B352.f.2 IX.A2.004 Batch centrifuges with a rotor capacity of 4 litres or greater, usable with biological materials.

131 9. nov. Nr Norsk Lovtidend IX.A2.005 Fermenters capable of cultivation of pathogenic «micro-organisms», viruses or for toxin production, without the propagation of aerosols, having a capacity of 5 litres or more but less than 20 litres. Technical Note:Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems. 2B352.b IX.A2.007 Conventional or turbulent air-flow clean-air rooms and self contained fan-hepa or ULPA filter units that may be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containments facilities. 2B352.a IX.A2.008 Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than those specified in 2B350 or A2.009 as follows: a.reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric) volume greater than 0,1 m3 (100 litres) and less than 20 m3 (20000 litres), where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:1.stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon; b.agitators for use in reaction vessels or reactors specified in 2B350.a.; where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 1.Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon; c.storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m3 (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials:1.stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon; d.heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m2, and less than 30 m2; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: 1.Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon; Technical Note: The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the heat exchanger. e.distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: 1.Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon;f.valves with «nominal sizes» greater than 10 mm and casings (valve bodies) designed for such valves where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: 1.Stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon; Technical Note: 1.The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the valve. 2.The «nominal size» is defined as the smaller of the inlet and outlet diameters.g.multiple-seal and seal-less pumps, with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m3/hour, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials:1.stainless steels with more than or equal to 10,5 % chromium and less than or equal to 1,2 % carbon.h.vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 1 m3/h (under standard temperature (273 K (0 C)) and pressure (101,3 kpa) conditions), and casings (pump bodies) and preformed casingliners, impellers, rotors and jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemicals being processed are made from any of the following materials: 1.«Alloys» with more than 25 % nickel and 20 % chromium by weight; 2.Ceramics; 3.«Ferrosilicon»; 4.Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 % fluorine by weight); 5.Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 6.Graphite or «carbon graphite»; 7.Nickel or «alloys» with more than 40 % nickel by weight; 8.Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; 9.Tantalum or tantalum «alloys»; 10.Titanium or titanium «alloys»; 11.Zirconium or zirconium «alloys»; or12.niobium (columbium) or niobium «alloys». Technical Notes: 1.The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump. 2.«Carbon graphite» is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8 % or more by weight. 3.«Ferrosilicons» are silicon iron alloys with more than 8 % silicon by weight or more.for the listed materials in the above entries, the term «alloy» when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element. 2B350.a-e 2B350.g 2B350.i IX.A2.009 Chemical manufacturing facilities, equipment and components, other than specified in 2B350 or A2.008 as follows: Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m3 (100 litres) and less than 20 m3 (20000 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Agitators for use in reaction vessels or reactors specified in a. where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Storage tanks, containers or receivers with a total internal (geometric) volume greater than 0,1 m3 (100 litres) where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0,05 m2, and less than 30 m2; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) being processed are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Technical Note: The materials

132 9. nov. Nr Norsk Lovtidend used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the heat exchanger. Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0,1 m; and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Valves having a nominal diameter of 10 mm or more, and casings (valve bodies), balls or plugs designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials: Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Technical note: The «nominal size» is defined as the smaller of the inlet and outlet port diameters. Multiple-seal and seal-less pumps with manufacturer's specified maximum flow-rate greater than 0,6 m3/hour (measured under standard temperature (273 K or 0 C) and pressure (101,3 kpa) conditions); and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: Ceramics; Ferrosilicon (silicon iron alloys with more than 8 % silicon by weight or more); Stainless steel with 20 % nickel and 19 % chromium or more by weight; Technical Notes: The materials used for diaphragms or gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the control status of the pump.for the listed materials in the above entries, the term «alloy» when not accompanied by a specific elemental concentration is understood as identifying those alloys where the identified metal is present in a higher percentage by weight than any other element. B. TECHNOLOGY No Description Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 IX.B.001 «Technology» required for the «development», «production» or «use» of the items in Section IX.A. Technical Note:The term «technology» includes «software». Nytt vedlegg VII skal lyde: Liste over luksusvarer. Vedlegg VII. Liste over luksusvarer 1. Pure-bred horses CN Codes: Caviar and caviar substitutes; in the case of caviar substitutes, if the sales prices exceeds 20 per 100 grams CN Codes: ex , ex Truffles CN Codes: Wines (including sparkling wines) exceeding a sales price of 30 per litre, spirits exceeding and spirituous beverages exceeding a sales price of 50 per litre CN Codes: ex to ex Cigars and cigarillos exceeding a sales price of 10 each cigar or cigarillo CN Codes: ex Perfumes, toilet waters and cosmetics, including beauty and make-up products exceeding a sales price of 50 each CN Codes: ex , ex , ex 3304, ex 3307, ex Leather, saddlery and travel goods, handbags and similar articles exceeding a sales price of 200 each CNCodes: ex , ex 4202, ex Garments, clothing accessories and shoes (regardless of their material) articles exceeding a sales price of 600 per item CN Codes: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex , ex , ex , ex , ex Pearls, precious and semi-precious stones, articles of pearls, jewellery, gold or silversmith articles CN Codes: 7101, 7102, 7103, , , 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, Coins and banknotes, not being legal tender CN Codes: ex , , ex Cutlery of precious metal or plated or clad with precious metal CN Codes: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex Tableware of porcelain, china, stone- or earthenware or fine pottery exceeding a sales price of 500 each CN Codes: ex , ex , ex

133 13. nov. Nr Norsk Lovtidend 13. Lead crystal glassware exceeding a sales price of 200 each CN Codes: ex , ex , ex 7010, ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex Luxury vehicles for the transport of persons on earth, air or sea, as well as their accessories and spare parts; in the case of new vehicles, if the sales prices exceeds ; in the case of used vehicles, if the sales price exceeds This prohibition does not apply to vehicles for the use of UN and EU diplomatic and consular personnel posted in Syria CN Codes: ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex 8407, ex 8408, ex 8409, ex 8411, ex 8483, ex 8511, ex , ex , ex , ex , ex 8527, ex , ex 8603, ex , ex 8607, ex 8702, ex 8703, ex 8706, ex 8707, ex 8708, ex 8711, ex , ex 8714, ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex Clocks and watches and their parts if the individual item exceeds a sales price of 500 CN Codes: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex Works of art, collectors' pieces and antiques CN Codes: Articles and equipment for skiing, golf, diving and water sports, if the individual item exceeds a sales price of 500 CN Codes: ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex 6114, ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex 9020, ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex Articles and equipment for billiard, automatic bowling, casino games and games operated by coins or banknotes, if the individual item exceeds a sales price of 500 CN Codes: ex , ex , ex , ex Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring. II 9. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo Hjemmel: Fastsatt av Universitetsstyret ved rektor ved Universitetet i Oslo 9. november 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 20. desember 2005 nr om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo gjøres følgende endring: 10 2 første ledd skal lyde: (1) Ved Universitetet i Oslo skal privatister betale eksamensgebyr etter følgende satser: Emner på mindre enn 30 Emner på Emner på mer enn 40 Emnet JUR4000 studiepoeng studiepoeng studiepoeng (unntatt JUR4000) kr kr kr kr Endringen trer i kraft 2. januar II 13. nov. Nr Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret 2013 Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 41 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav II. Kunngjort 16. november 2012 kl

134 13. nov Nr Norsk Lovtidend I 1. Formål Forskriften etablerer en prøveordning som legger til rette for at arbeidsgiver kan innhente skattekort elektronisk fra Skatteetaten for skattytere som det skal utbetales trekkpliktige ytelser til. Skattekort for skattytere med fribeløpskort og skattytere med skjermet adresse er ikke en del av prøveordningen. 2. Virkeområde (1) Forskriften gjelder for arbeidsgivere som velger å delta i den frivillige prøveordningen for elektronisk skattekort fra inntektsåret (2) Med de unntak som følger av denne forskrift, gjelder reglene i skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr. 67 og skattebetalingsforskriften 21. desember 2007 nr Tilgjengeliggjøring, varsling og innhenting av skattekort (1) Skatteetaten skal gjøre skattekort tilgjengelig elektronisk for arbeidsgiver før inntektsårets begynnelse. (2) Ved utstedelse av nytt skattekort i løpet av inntektsåret, skal Skatteetaten gjøre skattekortet tilgjengelig elektronisk så snart som mulig. (3) Skatteetaten skal fortløpende varsle arbeidsgiver dersom det blir foretatt endring av skattekort for ansatte som det er innhentet elektronisk skattekort for. (4) Skattedirektoratet skal føre register over hvem som har innhentet skattekort for skattyter. 4. Skattyterens behandling av skattekort (1) Skattyter skal fortsatt levere skattekortet til arbeidsgiver etter skattebetalingsforskriften (2) Skattyter har rett til innsyn i opplysninger om hvilke arbeidsgivere som har mottatt skattekort fra Skatteetaten. 5. Arbeidsgiverens behandling av skattekort (1) Skattekort som arbeidsgiveren mottar fra skattyteren skal behandles av arbeidsgiveren i henhold til skattebetalingsforskriften (2) Arbeidsgiver kan kun innhente skattekort elektronisk for skattytere arbeidsgiver kommer til å utbetale trekkpliktig ytelse til. Arbeidsgiver kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det som fremgår av skattebetalingsloven med tilhørende forskrifter. 6. Oppdatering av endrede skattekortopplysninger Arbeidsgiver som mottar varsel om endring av skattekort etter 3 tredje ledd, skal oppdatere skattekortopplysningene før neste beregning av forskuddstrekk blir foretatt. 7. Plikt til å foreta forskuddstrekk (1) Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk etter skattekortet. (2) Er arbeidsgiver usikker på hvorvidt han i henhold til det elektroniske skattekortet skal trekke etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom skattyter ikke har levert skattekort på papir og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått avklart hvorvidt han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent. (3) Dersom skattekort ikke lar seg innhente elektronisk, skal arbeidsgiver benytte skattekortet som skattyteren har levert på papir i henhold til skattebetalingsforskriften (4) Dersom arbeidsgiver ikke har fått skattekortopplysninger, verken elektronisk, fra skattyter, eller på annen måte, gjelder skattebetalingsloven 5 5 første ledd. II Forskriften trer i kraft straks med virkning for forskudd på skatt for inntektsåret nov Nr Forskrift om endring i forskrift om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 13. november 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 15 6 niende ledd. Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 19. desember 1997 nr om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far gjøres følgende endring: 1 første ledd andre punktum oppheves. Endringen trer i kraft straks. II

135 14. nov. Nr Norsk Lovtidend 14. nov. Nr Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) 10 annet og tredje ledd. Kunngjort 16. november 2012 kl Kapittel 1. Innledning 1. Virkeområde Forskriften gjelder næringsdrivende som er etablert i Norge og selger varer og tjenester til forbruker. Kapittel 2 gjelder ikke ved auksjonssalg. 11 første ledd annet punktum gjelder for all prisopplysning for en tjeneste. Kapittel 3 for øvrig gjelder ikke der det i lov eller forskrift er fastsatt regler om prisopplysning for en tjeneste. Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling og lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet anses ikke å ha regler om prisopplysning for en tjeneste og forskriften gjelder. Lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag anses å ha regler om prisopplysning for en tjeneste og forskriften gjelder ikke. 14 første ledd bokstav b gjelder likevel for banktjenester. 2. Formålsbestemmelse Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser. 3. Merverdiavgift mv. Alle priser det opplyses om skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter. Kapittel 2. Prisopplysning for varer 4. Definisjoner I dette kapitlet menes med a) salgspris: den fullstendige prisen for en bestemt mengde av varen b) enhetspris: den fullstendige prisen som angis per liter eller kubikkmeter for varer som selges etter volum, per kilo for varer som selges etter vekt, per meter for varer som selges etter lengde og per kvadratmeter for varer som selges etter flatemål c) varer som selges i løs vekt: varer som ikke er ferdigpakket, og som veies eller måles opp i forbindelse med kjøpet d) næringsmiddel: vare som er bestemt for å konsumeres av mennesker, med unntak av legemidler e) nettomengde: den nettovekten eller det nettovolumet som står oppgitt på en vares pakning, det vil si den varemengden som pakningen anses å inneholde f) hovedvare: vare uten lake, saus eller lignende, og som er ferdig til bruk uten at annen vare må tilsettes. 5. Krav til prisopplysning Næringsdrivende skal opplyse om en vares salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan ses. Salgsprisen og enhetsprisen skal oppgis like tydelig på eller i umiddelbar nærhet av varen. Enhetsprisen skal angis med to desimaler til venstre for salgsprisen. Prisopplysningsplikten gjelder uten hensyn til hvor varen forevises. Opplyses det i skriftlig markedsføring om en vares salgspris, skal også enhetsprisen fremgå. Er salgsprisen identisk med enhetsprisen, er det ikke nødvendig å oppgi enhetsprisen. Selges varer i løs vekt, er det tilstrekkelig å oppgi enhetsprisen. Kravet til prisopplysning gjelder ikke for tobakksvarer. 6. Beregning av enhetspris per kilo og liter Enhetspris per kilo og liter beregnes slik a) for produkter som består utelukkende av en hovedvare: salgsprisen divideres med nettomengden av varen b) for næringsmidler med saus, lake, vann eller lignende: salgsprisen divideres med mengden av hovedvaren c) for næringsmidler som krever tilsetning av vann, krydder eller annen vare med ubetydelig verdi: salgsprisen divideres med mengden av varen som er ferdig til bruk, når anbefalt blandingsforhold legges til grunn. Ved beregning av enhetspris for varer som ikke selges i løs vekt skal det korrigeres for forventet svinn i tiden frem til salg til forbruker. For varer som frembys i standard nettovekt eller -volum kan enhetsprisen likevel oppgis på grunnlag av standardmengde dersom a) vekt eller volum ikke avviker mer enn 5 % fra standard mengde eller b) vekt eller volum ligger innenfor de toleransegrenser som er fastsatt i forskrift 21. desember 2007 nr om e-merking av ferdigpakninger. 7. Særskilt måleenhet for beregning av enhetspris Enhetsprisen skal oppgis per stykk ved salg av servietter, kaffefilter, stearinlys, bleier, bind, tamponger og plastog bæreposer. Enhetsprisen skal oppgis per 100 meter ved salg på rull av tørkepapir, toalettpapir, matpapir, bakepapir, aluminiumsfolie, plastfolie, innpakningspapir og limbånd eller tape.

136 14. nov. Nr Norsk Lovtidend Enhetsprisen skal oppgis per standard vask eller behandling ved salg av følgende varer med anbefalt dosering: rengjøringsmidler til husholdningsbruk, bløtleggingsmidler og tøymyknere. 8. Tvil om en vares enhetspris Ved tvil avgjør Forbrukerombudet hvilken måleenhet som skal danne grunnlag for beregningen av en vares enhetspris. 9. Unntak fra krav om enhetspris Følgende næringsmidler er unntatt fra plikten til å oppgi enhetsprisen: a) pakninger med nettomengde under 50 gram eller 50 milliliter b) varer med ulik enhetspris som selges ferdigpakket i én pakning c) ferdig forberedte måltider med klart adskilte komponenter som selges ferdigpakket i én pakning d) smørbrød, snitter, kanapéer og lignende e) grønnsaker og urter som selges i potte eller bunt f) små spesialtomater som selges i beger eller brett g) blomkål, brokkoli, stangselleri, agurk, salat og kinakål h) konditorvarer, unntatt tørre kaker og kjeks i) næringsmidler som krever tilsetning av vare hvor tilsetningsvarens verdi ikke er ubetydelig j) kosttilskudd, jf. forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd. Følgende andre varer er unntatt fra plikten til å oppgi enhetsprisen: a) varer som ikke kan deles uten at varens beskaffenhet eller egenskaper endres b) pakninger med nettomengde under 50 gram eller 50 milliliter c) varer med ulik enhetspris som selges ferdigpakket i én pakning d) legemidler. Kapittel 3. Prisopplysning for tjenester 10. Opplysningspliktens innhold Den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys. Varierer stykkprisen på en tjeneste innenfor et bestemt intervall, skal høyeste og laveste pris innenfor intervallet opplyses. Eventuelle minstepriser skal oppgis. Er ikke annet opplyst, skal en pris dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandører, som inngår i tjenesten som tilbys. Har den næringsdrivende forretningsvilkår som medfører tillegg til prisen på en tjeneste, skal tilleggene oppgis særskilt. Er det ikke praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste som fastsatt i første til tredje ledd, skal den næringsdrivende informere om hvordan prisen på en tjeneste blir beregnet. Kravene gjelder også ved muntlig prisopplysning, og dersom det ved markedsføring opplyses om priser eller enhetspriser. Den næringsdrivende skal informere om sine betalingsbetingelser før det inngås avtale med forbruker. 11. Prisliste og prisoppslag Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Har den næringsdrivende hjemmeside på Internett, skal oppdatert prisliste også fremgå av hjemmesiden. Prisliste og prisoppslag skal, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger om den næringsdrivendes betalingsbetingelser. 12. Pristilbud Dersom forbrukeren ber om det, skal den næringsdrivende gi skriftlig pristilbud før avtale om en tjeneste inngås. Pristilbudet skal, med mindre forbrukeren uttrykker ønske om noe annet, inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig. Er prisen på deltjenester og varer usikker, skal forholdene som vil påvirke den endelige prisen, oppgis. Dersom den næringsdrivende etter at tjenesten er påbegynt levert oppdager nye forhold som gjør at prisen vil øke i forhold til tilbudet, skal forbrukeren straks orienteres om det. 13. Spesifisert regning Den næringsdrivende skal gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført. Regningen skal være så utfyllende at forbrukeren kan kontrollere hvilke varer og tjenester som er mottatt og hvilke priser som er beregnet. Plikten til å gi spesifisert regning gjelder ikke ved nyoppføring av bolig. Tilbys håndverkertjenester til en forbruker til forhåndsavtalt pris, plikter den næringsdrivende bare å gi spesifisert regning når forbrukeren krever regning, jf. lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverktjenester m.m. for forbrukere Prisopplysninger til nettbaserte prisportaler a) Prisopplysninger for tannhelsetjenester registreres i elektronisk prisportal for tannhelsetjenester. b) Prisopplysninger for banktjenester registreres i Finansportalen. Næringsdrivende har plikt til å registrere prisopplysninger på den måte som fastsettes av prisportalen.

137 14. nov. Nr Norsk Lovtidend Kapittel 4. Særlig om prisopplysning for gravferdstjenester 15. Prisopplysninger for gravferdstjenester Et gravferdsbyrå skal ha skriftlige prisopplysninger til utdeling. Prisopplysningene skal tilbys en forbruker uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon. Prisopplysningene skal inneholde a) en liste over priser på alle gravferdsbyråets produkter b) en prisoversikt for gravferd, jf. 16 c) informasjon om hovedpunktene i folketrygdloven kapittel 7 om gravferdsstønad og stønad ved båretransport. Dersom gravferdsbyrået krever betaling for konsultasjon utenfor byråets lokaler, skal det opplyses om det senest når forbrukeren inngår avtale om konsultasjon. Det samme gjelder dersom byrået krever høyere priser for konsultasjon utenfor ordinær arbeidstid. 16. Prisoversikt for gravferd I en oversikt over pris for gravferd skal det opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for. Dersom gravferdsbyrået krever inn kommunale avgifter, skal disse fremgå av prisoversikten. Prisoversikten skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums- og maksimumsprisene skal summeres hver for seg, slik at laveste og høyeste totalsum fremgår. Minimums- og maksimumspriser skal oppgis for a) kiste, stell og nedlegging i kiste med 1. kiste, inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte 2. stell og nedlegging i kiste. b) transport med 1. bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted 2. bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde 3. transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted 4. transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for 5. transport av båre etter seremoni når det er nødvendig 6. øvrige tjenester knyttet til transport som byrået tar betalt for. c) seremoni med 1. priser på assistanse fra henholdsvis én og to gravferdskonsulenter 2. pynt og hva pynten inkluderer 3. program i 50 eksemplarer 4. kistedekorasjon og 5. øvrige tjenester knyttet til seremoni som byrået tar betalt for. d) honorarer og gebyrer med 1. byråets avgiftspliktige og avgiftsfrie honorarer og gebyrer og hva som inngår i honorarene. Prisoversikten skal inneholde pris for én dødsannonse over én spalte med størrelse på cirka 75 mm i den mest brukte avisen i distriktet. Minimumsprisen som oppgis etter tredje ledd bokstav d skal dekke planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester etter tredje ledd bokstav a til c og dødsannonse etter fjerde ledd. Prisoversikten skal fremgå av byråets hjemmeside på Internett. 17. Pristilbud Det skal opplyses om varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet og som kan medføre vesentlige utgifter i tilknytning til en gravferd. Slike varer og tjenester kan være utgifter til minnesamvær, musikkinnslag, gravstein, inskripsjon og kommunale avgifter. Inngår transport som gir grunnlag for søknad om transportrefusjon i gravferden, skal byråets pris for transport og refusjonsbeløpet fra folketrygden fremgå av pristilbudet. Byråets transportpris skal oppgis selv om avdøde er under 18 år og det gis full gravferdsstøtte etter folketrygdloven 7 2 annet ledd første punktum. Forbrukeren skal gis rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før hun eller han inngår en avtale om gravferdstjeneste. Kapittel 5. Særlig om prisopplysning for tannhelsetjenester 18. Pristilbud for tannhelsetjenester Vil totalprisen overstige kr 5000 skal tilbyderen av tannhelsetjeneste uoppfordret gi forbrukeren et skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen starter. Pristilbudet kan gis muntlig dersom all behandling foregår i den første konsultasjonen. Yter folketrygden stønad til tannbehandlingen, skal stønadsbeløpet fremgå av pristilbudet.

138 14. nov. Nr Norsk Lovtidend Kapittel 6. Særlig om prisopplysning for transport og salg av elektrisk kraft 19. Definisjoner I dette kapitlet menes med a) nettleie: alle priser som konsesjonær (nettselskapet) fastsetter for bruk av et elektrisk nettanlegg. Nettleien kan bestå av energiledd, fastledd og effektledd b) energiledd: den pris per kwh nettselskapet krever for bruk av et elektrisk nettanlegg c) fastledd: den pris per år nettselskapet krever for å være tilknyttet et elektrisk nettanlegg d) effektledd: den pris per kw nettselskapet krever for bruk av et elektrisk nettanlegg e) kraftpris: den pris per kwh den næringsdrivende krever for salg av elektrisk kraft til forbruker f) fastbeløp: den faste pris forbrukeren årlig må betale i tillegg til kraftpris g) justert innmatingsprofil: en beregnet prosentvis fordeling av forbruket som viser forbruksmønsteret til gjennomsnittskunden, jf. forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Opplysningsplikt ved avregninger og krav om forskuddsbetaling I avregninger til forbruker skal det spesifiseres hvilken nettleie, kraftpris og fastbeløp som er lagt til grunn ved avregningen. Ved ethvert krav om forskuddsbetaling skal det på fakturaen opplyses om a) hvilket årsforbruk beregningen av innbetalingsbeløpet bygger på b) hvor stor del av årsforbruket som forventes brukt i kommende regningsperiode c) gjeldende nettleie, kraftpris og fastbeløp d) hvilken kraftpris som ligger til grunn ved beregningen av hvor mye forbrukeren skal betale for neste fakturaperiode. Har forbrukeren inngått avtale om automatisk betaling, skal den næringsdrivende årlig og ved hver prisendring opplyse om gjeldende nettleie, kraftpris, fastbeløp og hvilket årsforbruk beregningen av innbetalingsbeløpet bygger på. 21. Opplysninger i informasjon og markedsføring Ved informasjon om priser til forbruker skal betegnelsene nettleie, kraftpris og fastbeløp benyttes. Når det som ledd i næringsvirksomhet, opplyses om priser i annonse eller annen markedsføring som helt eller delvis retter seg til forbruker, skal kraftprisen opplyses. Skal det i tillegg til kraftprisen betales et fastbeløp som er uavhengig av forbruket, skal gjennomsnittspriser per kwh ved et forbruk på , og kwh opplyses. 22. Tilbud med variable kraftpriser I et tilbud av kraft basert på variable priser, og fordelingen av forbruket ikke beregnes ut fra netteiers justerte innmatingsprofil, skal det opplyses hvordan fordelingen av forbruket og den variable prisen beregnes. Et tilbud med både variable priser og gjennomsnittspris skal opplyse om forutsetningene for beregningen. Justert innmatingsprofil bør anvendes, dersom ikke noe taler mot det. Kapittel 7. Særlig om prisopplysning for serveringssteder 23. Definisjon Med et serveringssted menes restaurant, kafé, pub og annet sted som serverer mat eller drikke i næringsvirksomhet. 24. Prisoppslag Et serveringssted skal ha daterte prisoppslag som lett kan ses av forbrukerne før de går inn i serveringsstedet. Prisopplysningene kan gis i form av prisintervall for kategorier i menyen, og skal inneholde eventuelle inngangspenger og lignende. 25. Drikkevarer Prisopplysningene for drikkevarer skal gi informasjon om mengdene. Prisopplysningsplikten for alkoholholdige drikkevarer som er omfattet av reklameforbudet i 9 2 i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. er begrenset til prisintervall innenfor hver kategori av vin og øl. Kravene til prisoppslag i 11 og 24 gjelder ikke brennevin. Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser 26. Ikrafttredelse Forskriften gjelder fra 1. januar Fra samme tid oppheves forskrift 22. desember 1993 nr om prisopplysning ved overnattings- og serveringssteder forskrift 26. januar 1996 nr. 122 om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m. forskrift 7. juni 1996 nr. 666 om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft forskrift 28. november 1997 nr om prisopplysning for tjenester

139 17. sept. Nr Norsk Lovtidend forskrift 12. desember 1997 nr om prisopplysning for gravferdstjenester forskrift 6. desember 1999 nr om prisopplysning for varer. 14. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven 23 2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 23 2 sjuende ledd. Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 19. november 1997 nr om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven 23 2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv gjøres følgende endring: 2 første ledd skal lyde: Som privat arbeidsoppdrag i hjemmet regnes lønnet arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem eller fritidsbolig. Arbeidet kan blant annet gjelde omsorgsfunksjoner i hjemmet, innkjøp, renhold, hagestell, snømåking, vedlikeholdstjenester og påkostninger på fritakslignet bolig- eller fritidseiendom etter skatteloven 7 1 og 7 2, leiet bolig, innbo eller privat kjøretøy. Endringen under I trer i kraft straks. II 16. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 14. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. Kunngjort 16. november 2012 kl I I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endring: 12 annet og tredje ledd (endret) skal lyde: Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 15 % av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag gjennom bruk av strukturkvoteordningen. Det kan ikke tildeles mer enn 5 kvotefaktorer av torsk og hyse og 2 kvotefaktorer av sei, inkludert fartøyets egen kvote, for fiske med ett fartøy. Denne forskrift trer i kraft straks. II 17. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Buskerud 17. september 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 3 og 3 9. Kunngjort 20. november 2012 kl I I forskrift 20. desember 2010 nr for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud gjøres følgende endringer: 1 3 skal lyde: Styret ved Høgskolen i Buskerud har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen og gir selv regler for organiseringen. Hvert fakultet med doktorgradsprogram skal ha et programstyre utnevnt av fakultetets dekan. Programstyret har ansvaret for den faglige gjennomføringen av doktorgradsprogrammet. 2 2 skal lyde: Søknaden om opptak skal inneholde: a. Beskrivelse av forskningsoppgaven, herunder plan for opplæringsdelen b. Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen c. Finansieringsplan

140 17. sept. Nr Norsk Lovtidend d. Redegjørelse for nødvendig infrastruktur e. Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere f. Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter g. Plan for faglig formidling h. Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket i. Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter. Søknaden skrives på fastsatt søknadsskjema for doktorgradssøknader ved Høgskolen i Buskerud. Plan for doktorgradsutdanningen, herunder beskrivelsen av forskningsoppgaven, utarbeides i samarbeid med hovedveileder. Planen skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt forslag til valg av teori og metode. Søker skal levere en foreløpig prosjektbeskrivelse, og det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse senest seks måneder etter opptak. 3 5 skal lyde: Doktorgradsstudenten skal ha til disposisjon nødvendig utstyr for gjennomføring av forskningsprosjektet. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig utstyr tas av fakultetet i samråd med student og hovedveileder. For doktorgradsstudenter med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass inngås det avtale mellom fakultetet og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle doktorgradsstudenten fattes. 5 1 skal lyde: Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Doktorgradsstudenten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Hovedveileder og doktorgradsstudent er sammen ansvarlig for rapportering til programstyret om kandidatens arbeid og progresjon. Programstyret fastsetter rapporteringens hyppighet og innhold etter individuell vurdering. Veileder skal gi råd og oppfølging av studenten i tråd med retningslinjer for dette fastsatt av Universitets- og høyskolerådet. 5 2 skal lyde: Det skal oppnevnes minimum to veiledere for studenten, den ene oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder er hovedansvarlig for den faglige oppfølgingen av doktoranden Minst en av veilederne skal være ansatt ved Høgskolen i Buskerud. Veileder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Hovedveileder skal som hovedregel være ansatt ved Høgskolen i Buskerud. 7 1 skal lyde: Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til ansvarlig fakultet. Med søknaden skal det følge det antall eksemplarer av avhandlingen som er bestemt av fakultetet. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og godkjent. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere antall eksemplarer som kreves i henhold til doktorgradsprogrammet. Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form som er fastsatt i studieplanen for doktorgradsprogrammet. Høgskolen skal bestrebe at tiden fra innlevering til disputas blir så kort som mulig. Det skal allikevel ikke gå mer enn 5 måneder fra innlevering til disputas. Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er godkjent for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form. 7 3 skal lyde: Til å bedømme avhandlingen oppnevner programstyret for doktorgradsprogrammet en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Komiteen skal settes sammen slik at: a. begge kjønn, såfremt mulig, er representert b. kun ett medlem er tilknyttet Høgskolen i Buskerud c. minst ett av medlemmene, såfremt mulig, er utenlandsk d. alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Fakultetet/fagmiljøet foreslår bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og bør vise til hvordan komiteen samlet sett dekker avhandlingens fagfelt. Programstyret utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller lede den. Doktorgradsstudenten underrettes om komiteens sammensetning og har anledning til å innlevere skriftlig merknader til sammensetning. Slik merknad må være levert fakultetet senest en uke etter at studenten er gjort kjent med sammensetningen av komiteen. 7 8 skal lyde:

141 14. nov. Nr Norsk Lovtidend Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal kandidaten forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid sammen med opplysninger om hvordan avhandlingen er offentliggjort. Disputasen skjer på avhandlingsspråket eller norsk med mindre Høgskolen i Buskerud godkjenner noe annet. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av dekan eller doktorgradsprogrammets faglige leder, eller den denne bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter gjør kandidaten rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen, og annen opponent avslutter disputasen. Høgskolen i Buskerud kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom kandidaten og førsteopponenten. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt som denne fastsetter. Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen innberetning til programstyret der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om disputasen er godkjent/ikke godkjent. Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før diplom kan tildeles. 8 2 skal lyde: Ved klage på avslag på søknad om godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet, gjelder 12 nr. 1 i Forvaltningsloven tilsvarende. Ved klage over sensur ved særskilt eksamen eller prøver, gjelder likevel Lov om universiteter og høgskoler 5 3 Klage over karaktersetting og 5 2 Klage over formelle feil ved eksamen. 9 3 skal lyde: Rektor ved Høgskolen i Buskerud kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskrift. Gjennomgående i hele forskriften: Ordet «avdeling» erstattes av «fakultet». Endringene trer i kraft umiddelbart. II 14. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 14. november 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak 1, jf. delegeringsvedtak 12. november 1993 nr. 1023, jf. delegeringsvedtak 17. desember 1993 nr Kunngjort 20. november 2012 kl I I forskrift 30. september 2010 nr om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn gjøres følgende endringer: 7 skal lyde: 7. (Generelle takster) Det kan beregnes inntil 40,00 kroner i starttakst fra holdeplass og gate. Ved bestilling kan det beregnes starttakst inntil 70,00 kroner. For tilkjøring, som definert i 4 annet ledd, ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 15,00 kroner per kilometer. Vederlaget kan ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet. For kjøring med passasjer kan det beregnes avstandstakst inntil 8,70 kroner per kilometer for de første 10 kilometerne. For kjøring med passasjer ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 15,70 kroner per kilometer. For kjøring med passasjer kan det, i tillegg til takstene i tredje ledd, beregnes tidstakst inntil 370,00 kroner per time. I tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt er passert, kan det beregnes tilsvarende tidstakst. Det kan uansett beregnes et minimumsvederlag på inntil 93,00 kroner per tur. 9 skal lyde: 9. (Tillegg for forhåndsbestilling) Ved bestilling av drosjetransport til et bestemt tidspunkt, kan det beregnes tillegg på inntil 16,00 kroner per tur. 11 skal lyde:

142 14. nov. Nr Norsk Lovtidend 11. (Tillegg for rullestol) For drosjetransport av passasjerer som sitter i rullestol under transporten, kan det kreves tillegg på inntil 46,00 kroner per tur. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til 7 fjerde ledd. 12 skal lyde: 12. (Tillegg for sykekjøring mv.) For drosjetransport av personer på båre eller smittefarlige personer som nødvendiggjør desinfeksjon av drosjebilen, kan det kreves tillegg på inntil 115,00 kroner. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til 7 fjerde ledd. Dersom drosjesjåføren ved transport etter første ledd må overnatte utenfor sitt hjemsted, kan det kreves vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji i henhold til Statens reiseregulativ. Endringene trer i kraft 1. desember Merknader Merknader til 7 skal lyde: II Ikrafttredelse Til 7 Det er tillatt å beregne en starttakst fra holdeplass/gate og en starttakst ved bestilling, jf. 7 første ledd. Det kan ikke beregnes vederlag for tilkjøring dersom tilkjøringen er 10 kilometer eller mindre. Tilkjøring opp til 10 kilometer er inkludert i starttaksten ved bestilling. Det kan beregnes vederlag for tilkjøring ut over 10 kilometer. Vederlaget for tilkjøring kan imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlag fra nærmeste holdeplass til hentestedet. Med tilkjøring menes kjøring fra stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til hentestedet, jf. 4 annet ledd. Se også merknadene til 4. Adgangen til å beregne tilkjøringsvederlag kan illustreres ved hjelp av følgende figurer: Figur 1 A er holdeplass og stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 4 kilometer fra A til B. Ettersom tilkjøringsavstanden ikke er over 10 kilometer kan det ikke beregnes vederlag for tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 0 kroner. Starttakst på 70,00 kroner kommer i tillegg. Figur 2 A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 17 kilometer. I dette tilfelle kan det kun beregnes tilkjøringsvederlag for de siste 5 kilometerne av tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 15,00 kroner * 5 kilometer = 75,00 kroner. Starttakst på 70,00 kroner kommer i tillegg. Figur 3

143 15. nov. Nr Norsk Lovtidend A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 14 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 12 kilometer. Tilkjøringsavstanden overstiger 10 kilometer og det kan derfor beregnes vederlag for tilkjøring. Vederlaget må imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet, og det kan derfor kun beregnes tilkjøringsvederlag for 2 kilometer. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 15,00 kroner * 2 kilometer = 30,00 kroner. Starttakst på 70,00 kroner kommer i tillegg. Figur 4 A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass, C, til B er 1 kilometer. Avstanden mellom nærmeste holdeplass, C og hentestedet, B, er i dette eksempelet under 10 kilometer. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 0 kroner. Starttakst på 70,00 kroner kommer i tillegg. I det kunden hentes eller avtalt hentetidspunkt er passert, beregnes vederlag i form av avstandstakst og tidstakst, etter henholdsvis 7 tredje og fjerde ledd. Avstandstaksten er gradert. Dette innebærer at det regnes en avstandstakst de første 10 kilometerne, og at det deretter regnes en høyere avstandstakst for resten av oppdraget. Bakgrunnen for denne graderingen er at drosjeforetakene skal få en viss kompensasjon for kjøring uten passasjer tilbake til stasjoneringsstedet etter lengre oppdrag (returkjøring). Den graderte avstandstaksten gjelder uavhengig av om det aktuelle oppdraget innebærer faktisk returkjøring. For kjøring med passasjer kan det beregnes tidstakst i tillegg til avstandstakst. Ventetid forårsaket av kunden, eksempelvis fordi kunden ønsker å gå et ærend, omfattes av 7 fjerde ledd. Det kan også regnes tidstakst i tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt er passert. Dersom en passasjer eksempelvis har bestilt en drosje til klokken og drosjen ankommer hentestedet 17.55, kan det først regnes tidstakst fra klokken Tidstaksten er ikke gradert. For å sikre drosjen tilstrekkelig dekning for kort kjøring, kan det settes et minimumsvederlag (minstepris) for oppdrag, jf. forskriften 7 femte ledd. 15. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 15. november 2012 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 22a jf. 15 og forskrift 9. februar 1979 nr om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven 12 nr. 1. Kunngjort 20. november 2012 kl I I forskrift 9. november 2011 nr om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer gjøres følgende endring:

144 15. nov. Nr Norsk Lovtidend Nytt kapittel 8 skal lyde: Kapittel 8. Fredning av scenebygg for Den Norske Opera og Ballett med uteområde 8 1. Omfang Fredningen omfatter følgende eiendom: Scenebygg for Den Norske Opera og Ballett, Kirsten Flagstads plass 1, gnr. 207, bnr. 167, bygn. nr , Oslo kommune. Fredningen omfatter bygningens eksteriør, deler av interiør og uteområdet innenfor eiendomsgrensen. Anlegget og avgrensing av fredningen er vist på kart: Fredningen av eksteriør og deler av interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor mv. Fredningen av eksteriøret innbefatter den integrerte utsmykning «U.T.» i marmor av Kalle Grude, Jorunn Sannes og Kristian Blystad og «U.T.» i aluminium av Astrid Løvaas og Kirsten Marie Wagle. Fast inventar er fredet som del av interiøret. Fredningen av interiøret omfatter publikumsarealer for plan 1, 2, 3 og 4 samt to publikumsheiser. De fredete delene av interiøret er merket med blått på plantegninger i forskriften. For interiører plan 1 omfatter fredningen: a. Foajé med billettluke, to faste bardisker, kunstnerisk utsmykning av tre frittstående toalettkuber med integrert utsmykning «The other wall» av Olafur Eliasson, toalettkubenes interiører samt grunnstein i gulvet «Hyperovertyre» av Linus Elmes og Ludvig Löfgren b. Publikumsgarderobe c. Hovedscenens parkett med orkestergravens front, prosceniet og sceneteppe «Metafoil» av Pae White. Fredningen omfatter ikke billettlukens interiør, restaurantlokale mot nord, butikkinnredning i foajé, interiør i tekniske rom foajeens kuber, interiør i teknisk rom parkett og orkestergravens interiør.

145 15. nov. Nr Norsk Lovtidend Plan 1 fredete interiører merket med blå skravering. For interiører plan 2 omfatter fredningen: a. Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper b. Mottagelsesrom («Gunnar Brunvoll» og «Kirsten Flagstad») med fast inventar c. 1. balkong hovedscene. Fredningen omfatter ikke teknisk rom. Plan 2 fredete interiører merket med blå skravering.

146 15. nov. Nr Norsk Lovtidend For interiører plan 3 omfatter fredningen: a. Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper b. 2. balkong hovedscene. Plan 3 fredete interiører merket med blå skravering. For interiører plan 4 omfatter fredningen: a. Publikumsgalleri med toaletter, bardisk, ganger, trapperom og trapper b. 3. balkong hovedscene.

147 15. nov. Nr Norsk Lovtidend Plan 4 fredete interiører merket med blå skravering. Fredningen av interiøret omfatter også lysekrone og lydhimling i hovedscenens sal samt hovedkonstruksjon og fargesetting i loft over. Fredningen av uteareal omfatter plassrom, del av gangbro, del av kanal og del av kanalfront med brygge inkludert materialbruk, overflatebehandling og detaljering som del av det helhetlig utformete anlegget. Øvrig areal innenfor tomtegrensen i nord, øst og sør inngår i fredningen. Fredningen omfatter ikke lysgården og lysgårdens fasader i operabyggets østre del Formålet med fredningen Fredningen skal ivareta bygningens arkitektoniske utforming og kulturhistoriske verdi som monumentalt formet offentlig kulturbygg fra første del av 21. århundre. Formålet er å sikre det helhetlige anleggets arkitektur med materialbruk og detaljer, og hindre svekkelse av det arkitektoniske uttrykket i eksteriør og fredete deler av interiøret. Den visuelle og funksjonelle sammenheng mellom operaanlegget som helhet og de enkelte elementene i anlegget skal opprettholdes. Fredningen av uteareal skal ivareta plassrom, gangbro, kanalfront og brygge som del av det helhetlige anlegget. Fredning av øvrig areal innenfor tomtegrense skal ivareta opplevelse og virkning av arkitekturen. Fredningen skal ikke være til hinder for driften som scenebygg for ballett og opera Særbestemmelse Tekniske oppgraderinger kan gjennomføres etter dispensasjon fra kulturminnemyndigheten Frist for forvaltningsplan Forvaltningsplanen skal være utarbeidet innen 31. desember Vedlegg 8 For å lese vedlegg 8 se her: Endringen trer i kraft straks. II

148 16. nov. Nr Norsk Lovtidend 16. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Hjemmel: Fastsatt Klima- og forurensningsdirektoratet 16. november 2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kunngjort 20. november 2012 kl I I forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjøres følgende endringer: 39 4 skal lyde: Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye tillatelser For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Sats 4 kr skal lyde: Gebyr for endring av tillatelser For endring av tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Dersom endringen er av en slik karakter at den vil medføre ressursforbruk betydelig ut over det som ligger til grunn for sats 1, benyttes satsene i skal lyde: Gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse fastsettes i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4. Risikoklasse 1 kr Risikoklasse 2 kr Risikoklasse 3 kr Risikoklasse 4 kr skal lyde: Gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse Ved kontroll av virksomheter som omfattes av krav fastsatt i forskriftene nevnt i 39 1 skal det betales gebyr etter følgende satser: Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Sats 4 kr Sats 5 kr Forurensningsmyndighetens deltakelse på beredskapsøvelser, med unntak av kommunale beredskapsøvelser, jf. 39 1, omfattes av denne bestemmelsen skal lyde: Gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn) Ved systemrevisjon skal det betales gebyr etter følgende satser: Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Sats 4 kr

149 19. nov. Nr Norsk Lovtidend Endringene trer i kraft 1. januar II 15. nov. Nr Vedtak om endring i vedtekter for forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 15. november 2012 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond 4, jf. vedtekter 15. desember 2000 nr for forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond 6. Kunngjort 23. november 2012 kl I I vedtekter 15. desember 2000 nr for forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond gjøres følgende endring: 5 første ledd tredje punktum oppheves. Endringen trer i kraft straks. II 19. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. november 2012 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 4, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 18. desember 1987 nr. 991 om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg gjøres følgende endring: 1 første ledd tabellene skal lyde: Generatorer med apparatanlegg: Ytelse inntil 100 kva pr. stk. kr 480, Ytelse over 100 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 630, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 830, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 105, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 405, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 855, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2 415, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3 100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3 720, Ytelse over kva pr. stk. kr 4 335, Omformere, fasekompensatorer, likerettere, elektrokjeler e.l.: Ytelse inntil kva pr. stk. kr 360, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 630, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 950, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 160, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 560, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 855, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2 095, Ytelse over kva pr. stk. kr 2 425, Luftledninger med spenning over V: pr. km kr 34, Transformatorer med apparatanlegg: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 165, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 260, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 360,

150 19. nov. Nr Norsk Lovtidend Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 485, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 630, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 850, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 030, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 405, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 1 610, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 2 095, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3 100, Ytelse over kva pr. stk. kr 4 335, Fordeling for høy og lav spenning: Ytelse inntil 50 kva pr. stk. kr 245, Ytelse over 50 kva inntil 100 kva pr. stk. kr 485, Ytelse over 100 kva inntil 250 kva pr. stk. kr 950, Ytelse over 250 kva inntil 500 kva pr. stk. kr 1 405, Ytelse over 500 kva inntil kva pr. stk. kr 2 065, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 3 100, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 4 335, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 5 580, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 7 440, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr 9 920, Ytelse over kva inntil kva pr. stk. kr , Ytelse over kva pr. stk. kr , Endringen trer i kraft 1. januar 2013 II 19. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. november 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 første ledd, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 10. juli 1995 nr. 684 om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver gjøres følgende endringer: 4 Avgift for omsetning m.v. av petroleumsprodukter og løsningsmidler Punkt 2 endres til: Avgiftssatsen er kr 3,52 pr. tonn. For virksomheter hvor de produktmengder som danner grunnlag for avgiftsberegningen i henhold til nr. 1 er mindre enn tonn, skal den årlige mengdebaserte avgift være kr Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra områder i sjø Punkt 2 endres til: Avgiftssatsene er kr 0,226 pr. tonn gass og kr 0,147 pr. tonn olje. 7 Avgift for tilvirkning og omsetning av sprengstoff og krutt Punkt 4 endres til: Avgiftssatsen etter nr. 1 og 2 er kr 104 pr. tonn. For virksomheter hvor de produktmengder som danner grunnlag for avgiftsberegninger i henhold til punkt 1 og 2 er mindre enn 400 tonn, skal den årlige mengdebaserte avgift være kr Punkt 5 endres til: Den faste avgift pr. tilvirkningssted utover ett i henhold til nr. 3 er kr

151 20. nov. Nr Norsk Lovtidend Endringene trer i kraft 1. januar II 20. nov. Nr Forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 20. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 12, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 58 (forordning (EU) nr. 233/2012). Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer: I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende etter forordning (EU) nr. 189/2011: forordning (EU) nr. 233/ annet ledd skal lyde: EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) og nr. 58 (forordning (EU) nr. 233/2012) om godkjennelse av visse medlemslands nasjonale skrapesykekontrollprogram, om fastsettelse av tilleggsgarantier og om unntak fra avlsprogrammet med henblikk på TSE-resistens hos sau i henhold til vedtak 2003/100/EF, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft straks. Forordninger Etter forordning (EF) nr. 546/2006 legges forordning (EU) nr. 233/2012 til og skal lyde: II Forordning (EU) nr. 233/2012 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 58 (forordning (EU) nr. 233/2012) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Trykk her for å lese forordningen: 20. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Utlendingsdirektoratet 20. november 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 13, delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr og delegeringsvedtak 16. desember 2009 nr Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 15 skal lyde: Vedlegg 15. Andre Schengenlands utenriksstasjoner med viseringsmyndighet Andre Schengenlands utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om visum (avgjørelsesmyndighet) og til å utstede slikt visum pr. 20. november 2012, jf tredje ledd annet punktum og 3 15 annet ledd annet punktum. Norge blir representert av: Danmark i: Syria Damaskus Zambia Lusaka Australia Sydney Benin Cotonou

152 20. nov. Nr Norsk Lovtidend Bolivia La Paz Burkina Faso Ouagadougou Taiwan Taipei Singapore Singapore Albania Tirana Canada Ottawa Mali Bamako Malaysia Kuala Lumpur Mexico Mexico by Nepal Katmandu Irland Dublin Sverige i: Etiopia Addis Abeba Colombia Bogotá 1 Bangladesh Dhaka Guatemala Guatemala by Cuba Havana Chile Santiago Sør-Korea Seoul USA Washington Kongo DR Kinshasa Sveits Bern Nord-Korea Pyongyang Finland i: Kina Hong Kong Namibia Windhoek Peru Lima Tunisia Tunis Tyskland i: Bahrain Manama India Chennai Kirgistan Bisjkek Kuwait Kuwait Kypros Nicosia Libya Tripoli Myanmar Yangon Qatar Doha Tadsjikistan Dusjanbe Turkmenistan Asjkabad Italia i: India Calcutta Usbekistan Tasjkent Nederland i: Aruba Oranjestad Curacao Willemstad Den dominikanske republikk Santo Domingo Jemen Sana'a Kasakhstan Almaty New Zealand Wellington Oman Muscat Surinam Paramaribo Trinidad og Tobago Port of Spain Uruguay Montevideo Frankrike i: Armenia Jerevan Brunei Bandar Seri Begawan Fiji Suva Georgia Tbilisi Haiti Port-au-Prince Hviterussland/Belarus Minsk Jamaica Kingston Kambodsja Phnom Penh Mauritius Port Louis Papua Ny-Guinea Port Moresby Seychellene Victoria Portugal i: Øst-Timor Dili Belgia i: Kamerun Yaounde Ungarn i: Tyrkia Istanbul

153 22. nov. Nr Norsk Lovtidend Litauen i: Russland Kaliningrad 1 Visumsøknader til Norge fra borgere av Ecuador blir behandlet ved den svenske ambassaden i Bogotá, Colombia. Borgere av Ecuador kan likevel innlevere visumsøknadene hos den svenske honorære konsulen i Quito, Ecuador. Endringene trer i kraft umiddelbart. II 21. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 21. november 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13, 14, 15 og 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1. Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjøres følgende endringer: 9 nytt tolvte ledd skal lyde: For enkeltgodkjenning av bil kan det godkjennes andre tekniske løsninger for akselløft enn det som fremgår av direktiv 97/27/EF (som endret ved direktiv 2003/19/EF), vedlegg IV nummer 3.5, forutsatt at de verdier som fabrikanten har fastsatt for kjøring med hevet aksel ikke overskrides. Eksisterende 9 tolvte og trettende ledd blir nye trettende og fjortende ledd. I vedlegg 1 til forskriften, rad med angitt nummerering, gjøres følgende endringer (ny fotnote nr. 7): Kravområde Grunndokument Seneste endringsdirektiv/ forordning/ regulativ Ikrafttredelse Gjelder kjøretøygruppe M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 48: Masser og direktiv X X X X X X X X X dimensjoner (utenom M1) 97/27/EF For enkeltgodkjenning av bil og tilhenger til bil med hensyn til akselløft, se også 9 tolvte ledd. Eksisterende fotnote 7 (rad 52) blir fotnote 8. Forskriften trer i kraft straks. II 22. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16. Kunngjort 23. november 2012 kl I I forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring: 16 bokstav e) (endret) skal lyde: e) Begrensning i ringnotfartøys adgang til å fiske med trål i området beskrevet i 3 nr. 2 (Nordsjøen) I perioden 1. september 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) Denne bestemmelsen gjelder ikke fisket etter makrell og nordsjøsild i Denne forskrift trer i kraft straks. II

154 22. nov. Nr Norsk Lovtidend 22. nov. Nr Forskrift om transportabelt trykkutstyr Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. november 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 26 tredje ledd, jf. 43 og delegeringsvedtak 1. september 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. VIII nr. 6d (direktiv 2010/35/EU). Kunngjort 27. november 2012 kl Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder: a) nytt transportabelt trykkutstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet og som ikke er samsvarsmerket etter forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods. b) periodisk kontroll, mellomliggende kontroll, ekstraordinær kontroll og bruk av samsvarsmerket transportabelt trykkutstyr c) fornyet samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr som ikke er pi-merket etter forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods Forskriften gjelder ikke: a) transportabelt trykkutstyr som var brakt i omsetning før gjennomføringen av direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr, og som ikke har vært gjenstand for fornyet samsvarsvurdering. b) transportabelt trykkutstyr som utelukkende brukes til transport av farlig gods mellom Norge og land utenfor EØS-området i overensstemmelse med ADR/RID. Forskriften gjelder ikke på Svalbard. 2. Definisjoner I forskriften menes med a) transportabelt trykkutstyr: a. trykkbeholdere, deres ventiler og annet relevant tilbehør, som i ADR/RID er omfattet av kapittel 6.2, og i. brukt til å transportere klasse 2 gasser, unntatt gasser og gjenstander med sifrene 6 eller 7 i klassifiseringskoden, eller ii. til transport av UN 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 og b. tanker, batterikjøretøyer og multielement gasscontainere (MEGCer), deres ventiler og annet relevant tilbehør, som i ADR/RID er omfattet av kapittel 6.8 og i. brukt til å transportere klasse 2 gasser, unntatt gasser og gjenstander med sifrene 6 eller 7 i klassifiseringskoden, eller ii. til transport av UN 1051,1052,1745,1746,1790 og c. engangsbeholdere med gass, UN 2037 Definisjonen omfatter ikke: a. aerosolbeholdere UN 1950 b. åpne beholdere for nedkjølt gass c. gassflasker til pusteapparater d. brannslukningsapparater UN 1044 e. transportabelt trykkutstyr som er unntatt i henhold til avsnitt i ADR/RID f. transportabelt trykkutstyr som er unntatt fra reglene for konstruksjon og prøving av emballasje i henhold til spesielle bestemmelser i kapittel 3.3 i ADR/RID. b) ADR: den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. september 1957, med vedlegg A og B, inntatt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods c) akkreditering: en bekreftelse fra nasjonalt akkrediteringsorgan om at et teknisk kontrollorgan oppfyller ADR/RID , annet avsnitt d) bemyndiget representant: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS med en skriftlig fullmakt fra produsenten til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere spesifiserte oppgaver e) bringe i omsetning: den første tilgjengeliggjøring av transportabelt trykkutstyr innenfor EØS-området f) bruk: fylling, midlertidig lagring knyttet til transport, tømming og refylling av transportabelt trykkutstyr g) bruker: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som bruker transportabelt trykkutstyr h) distributør: fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler tilgjengelig på markedet i) eier: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som eier transportabelt trykkutstyr j) ekstraordinær kontroll: ekstraordinær kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID k) epsilon-merking: merking med tegnet ε som viser at gassflasken er konstruert og produsert i samsvar med direktiv 84/525/EØF om sømløse gassflasker av stål, direktiv 84/526/EØF om sømløse gassflasker av ulegert og legert aluminium eller direktiv 84/527/EØF om sveisede gassflasker av legert stål.

155 22. nov. Nr Norsk Lovtidend l) fornyet samsvarsvurdering: samsvarsvurdering som eier eller bruker anmoder om å få utført, av transportabelt trykkutstyr som er produsert og brakt i omsetning før bestemmelsene om samsvarsvurdering i forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods ble gjort gjeldende for utstyret m) gjøre tilgjengelig på markedet: levering av transportabelt trykkutstyr for distribusjon eller bruk innenfor EØSområdet, som ledd i en ervervsvirksomhet eller en annen tjenesteyting, mot eller uten vederlag n) importør: fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS, som bringer transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler fra et tredjeland, i omsetning innenfor EØS o) markedsaktør: produsenten, bemyndiget representant, importøren, distributøren, eier eller bruker, som handler som ledd i ervervsvirksomhet eller annen tjenesteyting, mot eller uten vederlag p) mellomliggende kontroll: mellomliggende kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID q) nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organ i en EØS-stat med statlig myndighet til å utføre akkreditering r) periodisk kontroll: periodisk kontroll og fremgangsmåten for denne slik det er fastsatt i ADR/RID s) pi-merking: merking av utstyr med symbolet π som viser at transportabelt trykkutstyr er samsvarsvurdert og i overensstemmelse med ADR/RID og denne forskrift t) produsent: fysisk eller juridisk person som fremstiller transportabelt trykkutstyr eller tilhørende deler, eller som får slikt utstyr konstruert eller produsert, og markedsfører det under sitt navn eller varemerke u) RID: den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane, som fremgår av vedlegg C i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF), inntatt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods v) samsvarsmerking: merking av transportabelt trykkutstyr med π etter direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU, eller med ε w) samsvarsvurdering: vurdering av samsvar og prosedyren for dette fastsatt i ADR/RID. x) teknisk kontrollorgan: organ som er kvalifisert og utpekt i henhold til bestemmelsene i denne forskrift og ADR/RID y) tilbakekalling: tiltak med sikte på retur av transportabelt trykkutstyr som er gjort tilgjengelig for sluttbruker z) tilbaketrekking: tiltak for å forhindre at transportabelt trykkutstyr blir gjort tilgjengelig på markedet eller brukt æ) utpeking: prosessen ved tildeling av status som teknisk kontrollorgan og melding om utpekingen til Europakommisjonen. 3. Anvendelsen av ADR/RID Når forskriften henviser til ADR/RID, skal bestemmelser i dette regelverket som gjelder vedkommende myndighet, bare gjelde for vedkommende myndighet innenfor EØS. Kapittel 2. Markedsaktører og tekniske krav til transportabelt trykkutstyr 4. Krav til transportabelt trykkutstyr Nytt transportabelt trykkutstyr, som ikke er samsvarsmerket, og som skal gjøres tilgjengelig på markedet, skal oppfylle de krav til samsvarsvurdering, periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og ekstraordinær kontroll i ADR/RID og denne forskrift, som gjelder for utstyret. Samsvarsmerket transportabelt trykkutstyr skal oppfylle spesifikasjonene i den dokumentasjon som det er fremstilt i henhold til. Utstyret skal gjennomgå periodiske kontroller, mellomliggende kontroller og ekstraordinære kontroll i henhold til ADR/RID og denne forskrift. Typegodkjenninger etter direktiv 84/525/EØF om sømløse gassflasker av stål, direktiv 84/526/EØF om sømløse gassflasker av ulegert og legert aluminium, direktiv 84/527/EØF om sveisede gassflasker av legert stål eller forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods, anses som likeverdig med typegodkjenning etter ADR/RID og skal være underlagt de tidsbegrensninger som gjelder for disse typegodkjenningene. Ventiler og tilbehør nevnt i forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods, og som er merket etter forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr, kan fortsatt benyttes. 5. Krav til identifikasjon av markedsaktører Markedsaktører skal på anmodning fra tilsynsmyndigheten, i en periode på minst ti år, kunne identifisere enhver markedsaktør som den har mottatt transportabelt trykkutstyr fra, og som den har levert slikt utstyr til. 6. Produsentens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon Produsenten skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som blir brakt i omsetning er konstruert, produsert og dokumentert i samsvar med ADR/RID og denne forskrift. Produsenten skal pi-merke transportabelt trykkutstyr etter kapittel 3 når samsvarsvurderingen, gjennomført i henhold til denne forskrift og ADR/RID, viser at utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen i henhold til ADR/RID. Dersom produsenten har en bemyndiget representant, skal dennes navn og adresse oppgis på samsvarssertifikatet etter ADR/RID.

156 22. nov. Nr Norsk Lovtidend 7. Produsentens plikter ved manglende samsvar Produsenten skal trekke tilbake, tilbakekalle eller rette transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner, eller har grunn til å tro, at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, eller utstyret ellers utgjør en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Dersom utstyret representerer en slik risiko, skal den nasjonale tilsynsmyndighet innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet, varsles. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret og om korrigerende tiltak. Produsenten skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak. 8. Produsentens fullmakt til sin representant Produsenten kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en bemyndiget representant. Fullmakten kan ikke omfatte produsentens forpliktelser etter 6, første eller annet ledd. Fullmakten skal som et minimum sette den bemyndigede representanten i stand til å: a) stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i minst den perioden som er angitt i ADR/RID for produsenter, b) legge frem, etter anmodning fra tilsynsmyndigheten, den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere om det transportable trykkutstyret er i overensstemmelse med denne forskrift, og c) samarbeide med tilsynsmyndigheten i forbindelse med eventuelle tiltak for å eliminere risiko ved transportabelt trykkutstyr som omfattes av fullmakten. 9. Produsentens representants plikter Produsentens bemyndigede representant skal utføre sine oppgaver i henhold til fullmakten fra produsenten. Informasjon som gis fra representanten til brukere skal være i samsvar med ADR/RID og denne forskrift. 10. Importørens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon Importør skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som bringes i omsetning, er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift. Importør skal også forsikre seg om at transportabelt trykkutstyr er samsvarsvurdert av produsenten, at denne har utferdiget teknisk dokumentasjon, at utstyret er pi-merket, og ledsaget av et samsvarssertifikat som fastsatt i ADR/RID, før utstyret bringes i omsetning. Importøren skal oppgi sitt navn og kontaktadresse enten i, eller i vedlegg til, samsvarssertifikatet. Importør skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i minst den perioden som er angitt i ADR/RID for produsenter, og sørge for at originaler kan gjøres tilgjengelig på forespørsel. Importør er underlagt de samme forpliktelser som produsenten, dersom han bringer i omsetning transportabelt trykkutstyr under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slikt utstyr, som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av gjeldende krav kan bli berørt. 11. Importørens plikter ved manglende samsvar Dersom importøren finner, eller har grunn til å tro, at det transportable trykkutstyret ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, skal han ikke bringe det i omsetning. Importøren skal informere produsenten og tilsynsmyndigheten om transportabelt trykkutstyr som utgjør en risiko. Importøren skal umiddelbart trekke tilbake, tilbakekalle eller rette transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner eller har grunn til å tro at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, og dersom utstyret representerer en risiko, umiddelbart varsle produsenten og den nasjonale tilsynsmyndighet innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret, og eventuelle korrigerende tiltak som er iverksatt. Importøren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak. 12. Importørens plikter knyttet til transport- og oppbevaringsforhold Importøren skal sikre at transport- og oppbevaringsforholdene for transportabelt trykkutstyr er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare. 13. Distributørens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon Distributør skal sørge for at transportabelt trykkutstyr som bringes i omsetning, er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift, og skal før det bringes i omsetning, forsikre seg om at det er pi-merket og fulgt av samsvarssertifikat og importørens kontaktadresse etter 10 tredje ledd. Distributør skal sikre at transport- og oppbevaringsbetingelsene for transportabelt trykkutstyr, er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare. Distributør er underlagt de samme forpliktelser som produsenten, dersom han bringer i omsetning transportabelt trykkutstyr under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slikt utstyr som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av gjeldende krav kan bli berørt. 14. Distributørens plikter ved manglende samsvar Dersom distributør finner, eller har grunn til å tro, at transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med ADR/RID, skal han ikke gjøre det tilgjengelig på markedet.

157 22. nov. Nr Norsk Lovtidend Dersom utstyret representerer en risiko, skal tilsynsmyndigheten og enten produsenten eller importøren, varsles. Distributøren skal trekke tilbake, tilbakekalle eller rette, transportabelt utstyr denne har brakt i omsetning, dersom han finner, eller har grunn til å tro, at det ikke er i samsvar med ADR/RID eller denne forskrift, og dersom utstyret representerer en risiko, straks varsle produsenten, eventuell importør, og tilsynsmyndighetene innenfor EØS-området hvor utstyret er gjort tilgjengelig på markedet. Varselet skal inneholde nærmere informasjon om det manglende samsvaret, og om korrigerende tiltak. Distributøren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak. 15. Eierens plikter Dersom eier finner, eller har grunn til å tro, at transportabelt trykkutstyr ikke er i samsvar med ADR//RID, herunder kravene til periodisk kontroll, skal han ikke gjøre det tilgjengelig eller bruke det. Dersom utstyret representerer en risiko, skal han informere tilsynsmyndigheten, og enten produsenten, importøren eller distributøren. Eieren skal dokumentere tilfeller av manglende samsvar og korrigerende tiltak. Eieren skal sikre at transport- og oppbevaringsbetingelsene for transportabelt trykkutstyr, er slik at utstyrets samsvar med ADR/RID ikke blir satt i fare. Denne bestemmelsen gjelder ikke for privatpersoner som bruker eller har til hensikt å bruke transportabelt trykkutstyr til personlig bruk eller i husholdningen, eller til egen sports- eller fritidsaktivitet. 16. Informasjon til brukere Informasjon som gis fra produsenten, importøren, distributøren eller eieren, til brukere, skal være i samsvar med ADR/RID og denne forskrift. 17. Brukerens plikter Brukeren skal bare benytte transportabelt trykkutstyr som er i samsvar med ADR/RID og denne forskrift. Dersom utstyret representerer en risiko, skal brukeren informere eieren og tilsynsmyndigheten. 18. Fornyet samsvarsvurdering Fornyet samsvarsvurdering av transportabelt trykkutstyr, skal utføres i henhold til vedlegg I. 19. Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere kan samsvarsvurderes separat. Kapittel 3. Merking 20. Generelt om pi-merking Ved å påføre eller få påført pi-merket, angir produsenten at denne tar ansvar for det transportable trykkutstyrets overensstemmelse med ADR/RID og denne forskrift. Pi-merket skal kun påføres utstyr som oppfyller kravene til samsvarsvurdering i ADR/RID og denne forskrift, eller kravene til fornyet samsvarsvurdering. Pi-merket skal enten påføres av produsenten, eller ved fornyet samsvarsvurdering, etter vedlegg I. Annen merking enn pi-merket, skal ikke påføres utstyret på en slik måte at det kan føre til feil eller misforståelser med hensyn til dets betydning eller form. Annen merking enn pi-merket på det transportable trykkutstyret, skal ikke utføres slik at synligheten, lesbarheten eller betydningen av pi-merket blir svekket. Demonterbare deler til refyllbare transportable trykkbeholdere, som har direkte betydning for sikkerheten, skal være pi-merket. 21. Utforming og påføring av pi-merket og identifikasjonsnummer Pi-merket skal bestå av et symbol med følgende utforming: Pi-merket skal ha en høyde på minst 5 mm. For transportabelt trykkutstyr med en diameter på 140 mm eller mindre, skal høyden være minst 2,5 mm. Størrelsesforholdet i figuren skal overholdes. Rutenettet er ikke en del av merkingen. Pi-merket skal være synlig, lett leselig og permanent påført det transportable trykkutstyret eller merkeplaten, og demonterbare deler av refyllbart utstyr som har direkte betydning for sikkerheten. Pi-merkingen skal påføres før trykkutstyret eller tilhørende deler bringes i omsetning.

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av styret for Høgskolen i Stavanger 31. mars 2004. Sist endret og fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av Høgskolestyret 3. mars 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Endret

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. april 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 26. april 2017 24.09.2014 nr. 1981 Forskrift om endring

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen.

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 7. desember

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 10.02.2017 nr. 228 Forskrift om graden

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen Doktorgradsutdanningen

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 06.05.2004, revidert 29.03.2007. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter

Detaljer

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene.

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. 4 GENERELT OM TABELLER OG EMNEBESKRIVELSER Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. Emnetittel Emnetittelen

Detaljer

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende: Vedtak: Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 13.05.2003 og vedtar følgende: 1. Styret vedtar forslaget til Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, 30.05.2013 FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (Ph.d.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt av Styret ved NTNU 22.05.2003. Revidert av

Detaljer

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/8629 Dato: 18.10.2016 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Detaljer

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo 1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo Fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 22. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. oktober 2012 med

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Hjemmel: LOV 2005-04-01-15- 3-3 og LOV 2005-04-01-15- 3-9 Vedtatt: DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

UTKAST Versjon

UTKAST Versjon UTKAST Versjon 020913 FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret ved Høgskolen i Telemark 20.09.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer Dato FOR 2016 04 29 501 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2016 hefte 6 Ikrafttredelse 19.05.2016 Sist endret Endrer

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vedtatt av høgskolestyret 28.09.2017 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 15.12.2011. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november 2017

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 01.09.2017 nr. 1782 Forskrift

Detaljer

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid 12. mars 2015 1 GRUNNLG Grunnlag for retningslinjene 1) Forskrift for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole: https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2014-10-24-1339

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 27.02.2008. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.01. 2014 /BKR P R O T O K O L L fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl. 08.15 10.00 Møtested: Skifer Hotel, Oppdal Deltakere: Styret: Styreleder Svein

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. januar 2018 kl. 14.35 PDF-versjon 31. januar 2018 14.12.2017 nr. 2439 Forskrift om

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Dette reglementet gjelder all utdanning som fører frem til graden

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet PERSONOPPLYSNINGER Navn (etternavn, alle fornavn): Fødselsnummer (11 siffer): Nasjonalitet: Kjønn (M/K): Bostedsadresse: Postnummer:

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

I særlige tilfeller kan også ph.d.-kandidaten søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d-graden etter studietidens utløp.

I særlige tilfeller kan også ph.d.-kandidaten søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d-graden etter studietidens utløp. Fastsatt av styret til Norges Handelshøyskole (NHH) den 7. desember 2017 med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven (uhl.) 3-3, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11 og 4-13. 1-1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato:

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato: UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato: 11.04.2013 NY FORSKRIFT FOR DEN ORGANISERTE DOKTORGRADSUTDANNINGEN

Detaljer

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET GRADEN PHILOSOPHIA DOCTOR (PhD-GRADEN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. Graden reguleres av Reglement for graden philosophiae

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Disse vanbefalte retningslinjene

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Nr. 4 2008 Side 627 832 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2008 Side 627 832 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2008 Side 627 832 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 14. mai 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 April 4. Lov nr. 7 om endr.

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Godkjent av Det norske universitetsråd 09.12.96. Godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97 for bruk ved Universitetet i Oslo (og oppdatert for dette

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre ved avdekking av vitenskapelig uredelighet i ph.d.- avhandlinger ved Det helsevitenskapelige fakultet. Godkjent

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den

Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den 11.09.06. 1 MÅLSETTING FOR STIPENDPROGRAMMET Det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013

Detaljer