Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014"

Transkript

1 Styrehåndbok Revisjon: A Oppdatert: 10. juni 2014

2 Innhold: 1. Innledning Side 3 2. Organisasjonskart Side 3 3. Gyldighet og bindinger Side 4 4. Ansvar, myndighet og oppgaver Side 4 5. Styrets sammensetning og de enkelte medlemmers rolle Side 7 6. Møteinnkallelser, innmelding av saker og saksfremlegg Side 8 7. Ordstyring og protokoll Side Samspillet mellom styret, komiteer, utvalg og administrasjonen Side Kontinuitet og forutsigbarhet i styrets arbeid Side Lov og regelendringsforslag Side Habilitet Side Lojalitet Side Representasjon Side Honorarer, godtgjørelser og refusjoner Side Vedlegg til NBBFs styrehåndbok Side Liste over revisjoner Side 15 2

3 1. Innledning NBBFs styrehåndbok er et dokument som regulerer oppgavene som er tillagt styret og hvordan disse skal utføres. Styrehåndboken definerer også hvordan samspillet mellom styret, administrasjonen, komiteer og utvalg skal gjennomføres, og beslutningsmyndigheten til så vel styret samlet og det enkelte styremedlem. 2. Organisasjonskart: 3

4 3. Gyldighet og bindinger a. Styrehåndboken skal evalueres og eventuelt revideres på det første styremøtet som avholdes etter at et nytt styre er valgt. Styrehåndboken er å regne som gyldig frem til ny revidert styrehåndbok er vedtatt av styret. b. Styrehåndboken kan på et hvert tidspunkt revideres av styret som en ordinær innmeldt sak til styremøtet. c. Styrehåndboken er underlagt alle lover, regler, reguleringer og andre føringer som er gitt av: i. Norske myndigheter ii. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) iii. FIBA World og FIBA Europe iv. Andre overordnede myndigheter. v. Norges Basketballforbunds (NBBFs) Forbundsting, herunder også: 1. Lov for NBBF 2. NBBFs kampreglement 3. Langtidsbudsjett 4. NBBFs tingvedtatte strategi d. Hvis innhold i denne styrehåndboken kommer i konflikt med punkt. c i dette kapittelet, skal den uten ugrunnet opphold revideres administrativt av generalsekretæren, og orientering skal gis til styret. 4. Ansvar, myndighet og oppgaver: a. Generelt ansvar: Styrets ansvar er definert i NBBFs lov, og er tilnærmet altomfattende for organisasjonens drift, utvikling og interesser. Dette med unntak av de tingvalgte komiteenes ansvar som fremkommer av NBBFs lov 21. Dette dokumentet definerer derfor hovedsakelig den interne ansvars og rollefordelingen, samt samspillet mellom: i. Styret ii. Arbeidsutvalget iii. Generalsekretæren og administrasjonen. iv. Komiteer v. Styreoppnevnte utvalg b. Styrets ansvar og myndighet: Styrets overordnede og viktigste arbeid er å sørge for en forsvarlig økonomisk styring av organisasjonen og videreutvikle idretten med forankring i NBBFs rammebetingelser, strategier, handlingsplaner og målsetninger. Styrets oppgave er også kontinuerlig å evaluere og, om nødvendig, komme med forslag til revisjon av strategi, med bakgrunn i den situasjonen Norges Basketballforbund til en hver tid er i. Det er viktig at styret til en hver tid har fokus på de overordnede, retningsgivende og målbare rammebetingelsene administrasjonens skal arbeide innenfor. Dette må skje på en slik måte at administrasjonen og dens fagkonsulenter likevel har rom til å utøve sitt fagfelt på en god og kreativ måte. Styrets oppgaver og ansvar er som følger: i. Forvalte forbundstingets vedtak. ii. Ansette generalsekretær. iii. Vedta revisjoner av styrehåndboken. iv. Vedta en rollefordeling og fokusområder for styrets medlemmer. v. Vedta et årshjul og terminliste organisasjonen, som inneholder henholdsvis: a. For Basketballidretten og organisasjonen generelt: i. Alle sportslige aktiviteter som er berører organisasjonen. 4

5 ii. Alle møter, kurs, samlinger og begivenheter som berører organisasjonen. b. For styrets arbeid og representasjon (Vedlegg c): i. Styremøter ii. Møter i regi av styret iii. Alle sportslige aktiviteter og begivenheter som berører styrets praktiske arbeid, interesser og representasjon. iv. Alle møter og møteplasser, internt og eksternt, som berører styrets interesser, plikter eller representasjon. v. Når faste styresaker er berammet for ordinær behandling. vi. Fortløpende overvåke og sikre en god økonomisk styring i organisasjonen. vii. Videreutvikle basketballidretten i Norge, i samarbeid med administrasjonen og dens faglige kompetanse, ved og: 1. Vedta å justere strategier og handlingsplaner, basert på de strategiene og målsetningene som er vedtatt på Forbundstinget og øvrige rammebetingelser. 2. Overvåke at innholdet og målsetningene i gjeldende handlingsplaner etterfølges og oppnås, og vedta nødvendige justeringer i disse. 3. Sikre at alle aktiviteter og tiltak i organisasjonen er forankret i gjeldende strategier, handlingsplaner, budsjetter og overliggende rammebetingelser. viii. Innta en aktiv rolle i forhold til eksterne instanser som har innflytelse på Norsk Basketballs generelle rammevilkår. ix. Fordele tekniske arrangementer underlagt NBBF. x. Oppnevne egne utvalg der det er nødvendig. xi. Fatte avgjørelser i saker som regnes å ha stor betydning for organisasjonens virke, også administrative. xii. Fatte avgjørelser i øvrige saker som fortløpende meldes inn til styret og/eller styret er lovpålagt å behandle. xiii. Fortløpende evaluere egne lover og regler, og fremlegge disse på forbundstinget. xiv. Utnevne kandidater til å representere Norge i FIBAs styrer og komiteer, samt bestemme hvilke mandater disse skal ha i samråd med representantene. xv. Representere organisasjonen på viktige arrangementer som berører Norges Basketballforbunds rammevilkår og virke. xvi. Innstille til ny valgkomité på forbundstinget c. Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet i. Fungere som andre instans for vedtak fattet i regionstyrene eller av administrasjonen (f.eks. protester). ii. Forberede forundstinget sammen med administrasjonen. iii. Fungere som tvistenemd i overgangssaker. iv. Mindre budsjettjusteringer, begrenset oppad til justering av 1 % av NBBFs totale driftsinntekter og 5 % endring av NBBFs egenkapital, hvis ikke vedtak kan avventes til påfølgende ordinære styremøte. v. Styre prosessen, og innstille minimum to kandidater til styret ved ansettelse av ny generalsekretær. vi. Fremlegge sin innstilling til vedtak ovenfor styret i saker der dette kan anses som nødvendig. Slike innstillinger skal inngå i styrets saksdokumenter. vii. Behandle fortløpende saker mellom styremøtene, der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre ordinært eller ekstraordinært styremøte innenfor gjeldende tidsrammer. viii. Fungere som tvistenemd i overgangssaker. ix. Vedta betingelsene for dommerne i nasjonale serier og turneringer. x. Fungere som mekler ved uoverensstemmelser mellom organisasjonsledd i saker som ikke er naturlig underlagt generalsekretær. 5

6 xi. Kunne fungere som diskusjonspartner og/eller beslutningstaker for generalsekretæren i saker som er underlagt generalsekretæren, der denne ønsker/trenger ytterligere organisatorisk ryggdekning i sine beslutningsprosesser. d. Presidentens ansvar og myndighet Presidenten organisasjonens styreleder med de formelle plikter og ansvar dette innebærer. i. Innkalle til styremøter og andre idrettspolitiske møter i regi av NBBF sentralt. ii. Lede styremøter og andre idrettspolitiske møter i regi av NBBF sentralt. iii. Innstille til styremedlemmenes rollefordeling ovenfor styret i samråd med det enkelte styremedlem. iv. Generalsekretærens nærmeste overordnede. v. Inneha den formelle kontakten med generalsekretær på vegne av styret. vi. Lede Arbeidsutvalget. vii. Påse at styrets arbeid og vedtak blir samordnet og effektuert. viii. Fremste talsperson for styrets og organisasjonens samlede syn og vedtak. ix. Generell representasjon på vegne av idretten. x. Ivareta relasjoner internt og eksternt. xi. Sammen med generalsekretæren, være bindeleddet til kontrollkomiteen og revisor. xii. Ved stemmelikhet i styret er presidentens stemme avgjørende. e. Visepresidentenes ansvar og myndighet 1. og 2. visepresident er styrets nestledere i rangert rekkefølge, og således presidentens stedfortredere, og skal alltid være klar til å kunne bekle presidentens roller. Visepresidentene er samtidig medlemmer av styret og faste medlemmer av Arbeidsutvalget. f. Generalsekretærens ansvar og myndighet i forhold til styret Generalsekretæren er den øverste lederen for NBBFs administrative øvrige ansatte ressurser, og er det formelle bindeleddet mellom styret, komiteene og organisasjonen for øvrig. Generalsekretæren er underlagt følgende rammer og ansvar: i. Rapporterer til presidenten. ii. Forberede forbundsstyremøter med dagsorden og saksgrunnlag etter samråd med presidenten. iii. Forvalte og iverksette styrets vedtak. iv. Forestå en forsvarlig økonomisk drift iht. styrets føringer. v. Forestå en forsvarlig generell drift av organisasjonens oppgaver. vi. Sammen med presidenten, være bindeleddet til kontrollkomiteen og revisor. vii. Påse at styret og andre instanser i NBBF holdes orientert om forhold som er relevant for deres virke. viii. Ivareta relasjoner internt og eksternt. ix. Utvikle og lede organisasjonens administrative ressurser og øvrige ansatte. x. Delta på politiske møter i regi av NBBF sentralt og påse at det arrangmentstekniske rundt disse er ivaretatt. xi. Være bindeleddet mellom de organisatoriske leddene i NBBF, og tilrettelegge for effektive kommunikasjonslinjer mellom de administrative og politiske og øvrige tillitsvalgte instanser. xii. Ta stilling til protester som første instans. xiii. Fungere som talsperson på vegne av organisasjonen. g. Delegert myndighet til det enkelte styremedlem For å kunne gi organisasjonen mest mulig handlekraft og fleksibilitet innenfor de rammer som er gitt, gis det enkelte styremedlem fullmakt til å fatte egne beslutninger innenfor sine fokusområder, så fremt det ikke kommer i konflikt med: i. lover, regler, reguleringer og andre rammebetingelser som er gitt av Styrehåndbokens kapittel 3, underpunkt c. 6

7 ii. NBBFs budsjetter, strategier, handlingsplaner og målsetninger. iii. Styrevedtak fattet i NBBF. Slike beslutninger skal i forkant av avgjørelsen konfereres med generalsekretæren eller den fagansvarlige i administrasjonen før de tas. Beslutningen skal også rapporteres til styret i generalsekretærens situasjonsrapport ved påfølgende styremøte, slik at styret har mulighet for å kunne kommentere dette mht. justering av fremtidig politikk. h. Vara styremedlemmets ansvar og myndigheter Varamedlemmet i styret gis utvidete mandater av styret, da det er av styrets interesse at varamedlemmet er fullt oppdatert og integrert i styrearbeidet til enhver tid. Dette innebærer følgende ansvar og fullmakter: i. Møte, tale og forslagsrett på styremøtene. ii. Møteplikt og stemmerett på styremøtene ved forfall som er varslet til varamedlemmet innen 7 dager før møtestart. iii. Stemmerett på styremøtene ved forfall. iv. Skal til enhver tid holde seg oppdatert om styrets arbeid og prosesser. i. Komiteenes ansvar og myndigheter NBBF har en rekke fagkomiteer og utvalg med ulike ansvarsområder og myndigheter. i. De lovpålagte komiteene, som velges på forbundstinget, og oppgavene deres er beskrevet i NBBFs Lov 21, og består av: 1. Kontrollkomiteen I tillegg til lovpålagte mandater, presiseres Kontrollkomiteens mandat til å få innsyn i hele organisasjonens drift. Dette for å kunne føre tilsyn med at driften forvaltes i tråd med de rammebetingelsene som NBBF er underlagt. 2. Valgkomiteen 3. Lovkomiteen 4. Sanksjonskomiteen 5. Appellkomiteen 6. Dommerkomiteen 7. Hederskomiteen ii. Styret kan i tillegg utnevne egne komiteer og utvalg, og skal fremkomme i Styrehåndbokens vedlegg 3. Denne oversikten skal inneholde: 1. Komiteens/utvalgets navn 2. Komiteens/utvalgets leder og medlemmer 3. Komiteens/utvalgets formål og rammebetingelser, som: a. Beskrivelse av oppgaven/prosjektet b. Målsetninger og frister c. Komiteens/utvalgets myndighet d. Budsjett e. Personlige betingelser 4. Komiteens/utvalgets varighet 5. Administrativ kontakt 6. Hvem komiteens/utvalget skal rapportere til. 5. Styrets sammensetning og de enkelte medlemmers rolle Styret skal, på det første styremøtet etter at det er valgt, konstituere seg med fokus og ansvarsområder tildelt de enkelte styremedlemmene. Dette for at styrets oppgaver kan ivaretas på en effektiv og best mulig måte. Den endelige rollefordelingen skal legges inn som et eget styrevedtatt vedlegg nr. A til Styrehåndboken. 7

8 6. Møteinnkallelser, innmelding av saker og saksfremlegg: a. Innkalling til ordinære styremøter og saksliste: Det skal innkalles ordinære styremøter iht. styrets vedtatte årshjul (vedlegg c) én uke før møtet skal avholdes. Denne skal, så langt det lar seg gjøre, inneholde følgende: i. Innkallelse med tid og sted for møtet. ii. Saksliste. iii. Saksunderlag til hver sak i kronologisk rekkefølge med henvisning til saksnummer med tilhørende *) innstillinger til vedtak. Fortrinnsvis skal saksunderlaget legges inn i det samme dokumentet som innkallelsen. *) = I enkelte saker, der det er formålstjenlig med en mest mulig åpen debatt som ikke bør påvirkes på forhånd, kan det være formålstjenlig og ikke legge frem en innstilling til vedtak på forhånd. Dette avgjøres av presidenten i samråd med generalsekretær. b. Innmelding av saker internt: Saker som skal bes tatt inn i sakslisten skal være meldt inn, primært skriftlig, til generalsekretæren minimum 10 dager før møtet slik at saksforberedelser kan utarbeides og vedlegges innkallelsen. i. Saker som meldes inn senere enn 10 dager før møtet, og derav ikke kan forberedes til møteinnkallelsen har funnet sted, skal: 1. Primært utsettes til påfølgende styremøte, 2. Legges inn som «sak til eventuelt» dersom det ikke er forsvarlig eller formålstjenlig å la saken vente på behandling til det etterfølgende ordinære styremøte. a. Saker til eventuelt meldes inn til generalsekretæren med kopi til presidenten. b. For saker til eventuelt, sendes saksunderlag ut fortløpende i forkant av møtet, så snart disse er klare. c. Innmelding av saker fra eksterne parter: Medlemmer i NBBF kan melde inn saker de ønsker tatt opp i styret, men kan ikke kreve saker tatt opp, så fremt det ikke er hjemlet i NBBFs lover, regler eller føringer fra ovenstående myndigheter. Følgende prosedyre skal da følges: i. Saksfremstilling skal sendes til NBBFs generalsekretær, eller den fagkonsulenten i administrasjonen som generalsekretæren har utpekt for det gitte fagområdet. ii. Sammen med styremedlemmet/styremedlemmene som har den aktuelle saken innenfor sitt/sine fokusområde(r), skal følgende vurderes: 1. Om sakens innhold sorterer under styret eller administrasjonen. 2. Behovet for behandling vurderes opp mot: a. Sakens karakter b. Gjeldende målsetninger, strategi og handlingsplaner c. Situasjonen 3. Eventuelt når saken skal meldes inn til styret iht. pkt. b, sett i forhold til: a. Sakens art b. Styrets årshjul c. Gjeldende Strategi og handlingsplaner 8

9 d. Saksliste på ordinære styremøter: Følgende saker skal automatisk være tatt inn for behandling på samtlige ordinære styremøter: 1. Innledning v/presidenten. 2. Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt (vedtakssak). 3. Formell godkjenning av referater fra forrige styremøte(r) (vedtakssak). 4. Referater fra AU, komiteer og utvalg i perioden (orienteringssak). 5. En generell overordnet situasjonsrapport fra generalsekretæren (orienteringssak). 6. Økonomi (vedtakssak) inneholdende: a. Regnskapsrapport målt opp mot periodisert budsjett. b. Redegjørelse/analyse. c. Likvidbudsjett. d. Innstilinger til eventuelle vedtak vedrørende økonomien. 7. Saker som skal behandles iht. styrets årshjul (vedtakssak). 8. Innmeldte vedtakssaker. 9. Innmeldte orienteringssaker. 10. Eventuelt. 11. Avslutning med rask evaluering av møtets gjennomføring. e. Forfall: Eventuelle forfall til oppsatte og planlagte møter må meldes til generalsekretær så snart forholdet er kjent, og senest 10 dager i forkant, hvis ikke omstendighetene tilsier noe annet. f. Ekstraordinære styremøter: Det kan oppstå situasjoner der saker krever et styrevedtak mellom de ordinære styremøtene. Slike møter skal fortrinnsvis avvikles som fjernmøte (telefon, videokonferanse eller e post), hvis dette er forsvarlig. Generalsekretær skal i disse tilfellene sondere hvilke møtetidspunkt som passer best i forhold til de gitte tidsrammene før innkallelse finner sted. Hvis saken er av slik karakter at den kan behandles som «e postmøte», kan saken fremlegges umiddelbart i. Følgende saker skal inn på ekstraordinære møter: 1. Innledning med godkjenning av dagsorden. 2. Innmeldt sak. 3. Avslutning. ii. Hvis det ikke er mulig å samle styret inne tidsrammene som er gitt, kan saken alternativt behandles av Arbeidsutvalget. 9

10 7. Ordstyring og protokoll: a. Ordstyring på møter: Ordstyrer er primært møteleder, hvilket normalt vil si presidenten. Hvis en sak er av en karakter der møteleder ønsker å være spesielt engasjert i den løpende debatten for en gitt sak, bør en annen en annen saksordstyrer utnevnes. b. Debatt og protokollføring i vedtakssaker: i. Hver debatt i vedtakssaker bør gå etter følgende mal: 1. Innledning ved ordstyrer og evt. presisering av tid som settes av til saken. 2. Bekreftelse av habilitet. 3. Saksfremlegg fra den som har fremmet saken og/eller gjennomgang av saksdokumenter med *) innstilling til vedtak, hvis ikke annet er bestemt. 4. Eksterne representanter kan inviteres av styret til å delta med talerett og forslagsrett under hele eller deler av spesifikke saker hvis det er formålstjenlig. Representant i internasjonalt FIBA skal innkalles iht. NBBFs lov 20 pkt. 4, for internasjonale saker. 5. Ordstyrers eventuelle syn i saken. Dette for at ordstyrer skal kunne fremme sitt syn, for så å kunne holde hovedfokus på ordstyringen. 6. Debatt der ordstyrer bør søke å få frem samtlige styremedlemmers syn. 7. Hvis debatten viser seg å være splittet bør det prøvevoteres. 8. Oppsummering/konklusjoner fra ordstyrer som skal søke å: a. Lage en samlet konklusjon som styret kan stille seg bak b. Oppsummere alternative vedtak det skal voteres over. 9. Eventuell votering eller enighet om vedtak. 10. Oppsummering inneholdende a. Hva som skal protokollføres b. Presisering av hvem som er ansvarlig oppfølging av vedtaket. c. Eventuelle tidsfrister. *) = I enkelte saker, der det er formålstjenlig med en mest mulig åpen debatt som ikke bør påvirkes på forhånd, kan det være formålstjenlig å ikke legge frem en innstilling til vedtak på forhånd. Dette avgjøres av presidenten i samråd med generalsekretær. ii. Følgende skal protokollføres for vedtakssaker: 1. Referanse til saken. 2. Styremedlemmenes habilitet i saken. 3. Belyste vesentlige hovedmomenter i debatten. 4. Styrets vedtak. 5. Eventuelt voteringsresultat. (Her kan også det enkelte styremedlem kreve at det navngis i protokollen at de stemte mot vedtaket. Dette for å kunne frasi seg evt. juridisk ansvar forbundet med vedtaket, eller av andre årsaker.) 6. Hvem som er ansvarlig for å iverksette vedtaket på vegne av styret, inkludert frister. (Normalt er generalsekretær ansvarlig). c. Debatt og protokollføring i orienteringssaker: i. Orienteringssaker bør gjennomføres etter følgende mal: 1. Innledning ved ordstyrer og evt. presisering av tid som settes av til saken. 2. Presentasjon av orienteringssaken. 3. Kommentarer fra styrets medlemmer. 4. Oppsummering av hva som evt. skal protokollføres av kommentarer fra styret. 10

11 ii. Følgende skal protokollføres for orienteringssaker: 1. Referanse til saken. 2. Vesentlige hovedmomenter fra orienteringen. 3. Kommentarer fra styret. d. Generalsekretæren er ansvarlig for å påse at protokoll føres for styremøtene. Denne skal: i. Ferdigstilles senest 2 virkedager etter møtet ble avholdt. ii. Gjennomleses av styret for midlertidig godkjennelse før distribusjon senest 2 virkedager etter mottatt utkast. iii. Distribueres til: 1. Styrets medlemmer og varamedlem 2. NBBFs ansatte 3. Kontrollkomiteen 4. Regionsledere iv. Godkjennes og signeres på påfølgende ordinære styremøte. v. Protokoll og tilhørende underdokumenter skal arkiveres hos generalsekretæren. vi. Protokoll omhandlende spesielt sensitive interne saker, deriblant personalrelaterte saker, skal kun henvises til i protokollen, og arkiveres internt som eget vedlegg uten å bli fulldistribuert. 8. Samspillet mellom styret, komiteer, utvalg og administrasjonen: a. Styrets og administrasjonens roller: Formelt er styret det overordnede beslutningsorganet i en tingperiode, mens administrasjonen er det utførende organet. Administrasjonen skal arbeide innenfor de rammer som til en hver tid er gitt av styret. b. Presisjon av styringsnivå: Det henvises til Styrehåndbokens kapittel 4 pkt. b, 1. og 2. ledd, hvordan samarbeidet bør fungere slik at ikke utnyttelsen av administrasjonens og fagkonsulentenes kunnskap, kreativitet og kapasiteter hemmes. c. Formell kommunikasjon: Formelt skal all kommunikasjon fra/til styret gå via presidenten til/fra generalsekretæren, som bringer/mottar saken inn for sin administrasjon. d. Delegert kommunikasjon: Det gis mulighet for å etablere direkte formell kommunikasjon og rapportering mellom: i. Det enkelte styremedlem og generalsekretæren i saker som berører styremedlemmets fokus /ansvarsområder. ii. Det enkelte styremedlem og ansatt fagkonsulent i saker som berører styremedlemmets fokus /ansvarsområder. iii. Det er generalsekretæren som er ansvarlig for reguleringen av kommunikasjonen og samarbeidet som fraviker kapittel 8 pkt. c. e. Kommunikasjon med komiteer, utvalg og arbeidsgrupper: Der ikke annet er presisert i NBBFs lov og Styrehåndboken, skal all formell kommunikasjon mellom komiteer, utvalg og arbeidsgrupper på den ene siden og styret og administrasjonen på den andre siden, gjøres gjennom generalsekretær. Det er komiteenes/utvalgenes og arbeidsgruppenes utnevnte ledere som skal ivareta denne kommunikasjonen. i. Eventuelle fravik fra disse kommunikasjonslinjene reguleres av generalsekretæren, eventuelt i samråd med presidenten hvis styremedlemmer er involverte. 11

12 f. Prinsippskisse for kommunikasjonslinjene: g. Merbelastning av organisasjonen: Saker som kan føre til en betydelig merbelastning for organisasjonen og/eller de administrative ressursene skal kanaliseres gjennom president og generalsekretær. h. Igangsettelse av prosesser: Det er administrasjonen som er ansvarlig for å igangsette prosesser forbundet med strategier, handlingsplaner, budsjetter og andre aktiviteter, og også trekke styret* inn i denne prosessen. (*=Normalt det styremedlemmet som har saken innenfor sitt fokusområde.) Det enkelte styremedlemmet har myndighet selv til å kontakte administrasjonen for å få igangsatt prosesser innenfor sine fokusområder. i. Tidspunkt for behandling av hovedtemaer: Tidspunktet for når hovedtemaer, som også involverer styremedlemmenes fokusområder, skal tas opp til ordinær styrebehandling, kommer frem i styrets årshjul. Det enkelte styremedlem gis myndighet til å få saker styrebehandlet til andre tider, hvis dette er nødvendig i forhold til prosessene. j. Igangsettelse av aktiviteter: Det er administrasjonens ansvar å igangsette aktiviteter som er stipulert i handlingsplaner etc., så fremt ikke annet er særskilt vedtatt eller avtalt. k. Statusrapportering: Administrasjonen skal rapportere status for alle prosesser og aktiviteter til styret til de tider som fremkommer i styrets årshjul, slik at disse kan evalueres som vedtakssak. Styremedlemmer som berøres gjennom sine fokusområder, skal involveres i fremstillingen av disse rapportene, med mulighet til å påvirke konklusjoner og innstillinger, før saken legges frem for hele styret. l. Ekstern kommunikasjon All offisiell kommunikasjon mellom organer i NBBF sentralt og andre instanser i eller utenfor NBBF, skal alltid kanaliseres gjennom generalsekretæren. Dette hvis ikke annet er særskilt avklart direkte med presidenten eller generalsekretæren. 12

13 9. Kontinuitet og forutsigbarhet i styrets arbeid NBBF må fremstå som forutsigbar og konsekvent, også etter et skifte av tillitsvalgte og ansatte. Det er derfor et viktig prinsipp at et nytt styre formelt er å regne som den samme enheten som tidligere sittende styrer i organisasjonen. Derfor må følgende kjøreregler gjelde: a. Vedtak som er fattet av tidligere styrer er å regne som gyldige frem til eventuelt nytt vedtak endrer saken. b. Styret må ha et bevisst forhold til tidligere vedtatt politikk som regnes som presedensgivende. c. Hvis styret velger å fatte vedtak som fraviker tidligere prinsipper, fattet av så vel sittende som tidligere styrer, må årsaken til dette kunne begrunnes. Dette kan enten være i form av sakens egenart, endring av de generelle rammebetingelsene eller endring av den politiske og strategiske kursen som styret velger å følge. 10. Lov og regelendringsforslag a. Forslag som skal fremmes av styret: Lov og regelendringer skal vedtas av Forbundstinget. For å sikre en grundig og god saksbehandling for lov og regelendringsforslag som avdekkes og skal innstilles til å bli fremmet av forbundsstyret, skal nedenstående prosedyre gjennomføres fortløpende gjennom tingperioden. i. Behov for endring avdekkes. ii. Administrasjonen rådfører seg med den/de ansvarlige i styret som berøres av endringen. iii. Endringsforslag med skriftlig begrunnelse utarbeides av administrasjonen. iv. Det ferdige endringsforslaget sendes til kontroll hos den/de ansvarlige i styret som berøres av endringen. v. Forslaget forelegges lovkomiteen for teknisk uttalelse. vi. Endringsforslaget justeres eventuelt iht. mulige føringer fra lovkomiteen og oversendes til styret til behandling på påfølgende styremøte. vii. Styret fatter vedtak i saken. viii. Eventuelt vedtatt forslag, med begrunnelse, legges inn som i tingdokumentene for påfølgende forbundsting. b. Forslag som mottas fra andre: Disse følger vanlig lovpålagt prosedyre for Arbeidsutvalget, 20 pk. 8 underpunkt c. Dog bør dette også kunne gjennomføres fortløpende gjennom perioden. i. Forslag mottas av Generalsekretær på vegne av Arbeidsutvalget. ii. Forslaget forelegges lovkomiteen for uttalelse. iii. Forslaget fremlegges for styret for behandling. iv. Forslaget legges inn som i tingdokumentene for påfølgende forbundsting. 11. Habilitet Det er viktig at alle som skal delta i en prosess eller styredebatt danner seg en oppfatning av egen habilitet i saken jfr. NBBF lov 10. a. Er en i tvil om egen habilitet, skal en enten: i. Melde seg inhabil i saken og trekke seg fra denne, eller ii. Overlate avgjørelsen til nærmeste overordnede. b. Dersom en er inhabil, skal en ikke gis anledning til å påvirke avgjørelsen i noen form, og man skal heller ikke gis innsyn i videre dokumentasjon før saken er avgjort. En skal således også forlate møterommet der saken behandles. c. Varamedlem gis stemmerett i styret i saker der noen forlater møtet på grunn av inhabilitet. 13

14 12. Lojalitet a. Samtlige tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen skal forholde seg lojale til besluttede vedtak, i egen organisasjon, og skal opptre deretter. Dette så fremt de ikke selv får en sak til behandling som neste instans eller av andre legitime årsaker, noe som skal gjøres internt før nytt vedtak er fattet. b. Samtlige tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen skal forholde seg lojale til de øvrige tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. Hvis en er uenig i deres handlinger eller beslutninger, skal en om nødvendig ta dette opp internt, fortrinnsvis tjenestevei. c. Organisasjonens nåværende og tidligere tillitsvalgte og ansatte har en lojalitetsnorm også ovenfor tidligere sittende tillitsvalgte og ansatte. Uttalelser som kan sette deres omdømme i negativt lys skal derfor i det aller lengste unngås. Dette så fremt ikke sakens omstendigheter formelt krever eller tillater dette ut fra et etisk eller formelt aspekt. 13. Representasjon Det er viktig for styret å være synlig og tilgjengelig i organisasjonen og på steder det avholdes arrangementer som kan ha innvirkning for idrettens rammebetingelser eller der våre medlemmer befinner ser. Representasjonsoppdrag legges inn i styrets årshjul fortløpende, og fordeles på styremedlemmene i forhold til hva som er mest relevant for deres ansvarsområder. Eksempler på representasjonsoppdrag er: a. Eksempler på oppdrag: i. NIFs forbundsting ii. FIBA og FIBA Europes generalforsamlinger iii. NIFs ledermøte iv. Møter med Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) v. Regionsting vi. Ledermøter, klubbledermøter og generelle samlinger vii. Premieutdelinger viii. Landslagsaktiviteter ix. Norgesmesterskap b. Fremferd: Det er viktig at representanter: i. Fremstår profesjonell og korrekt pent antrukket i forhold til normen på den aktuelle møteplassen, og at kleskodeks undersøkes på forhånd hvis den ikke er kjent. ii. Alltid er minimum antrukket i pent formelt møteantrekk hvis man skal dele ut premier eller priser, holde foredrag, tale eller delta i møter. (Eks. for menn: Jakke, skjorte og pen bukse). iii. Er bevisst sin rolle som forbundets ansikt utad i sin fremferd. iv. Profilerer forbundet i form av antrekk eller jakkemerke. Der det er passende, skal profiltøy som profilerer hovedsamarbeidspartner(e) benyttes. c. Profileringsklær og materiell mottas fra administrasjonen. 14. Honorarer, godtgjørelser og refusjoner a. Forhold rundt honorarer, godtgjørelser og refusjoner for tillitsvalgte er omtalt i NBBFs lov 12. b. Refusjon av nødvendige faktiske utgifter fremmes til administrasjonen iht. til de prosedyrer som er gitt av generalsekretæren. Faktiske utgifter, utover reiser, skal godkjennes av generalsekretær, eventuelt i samråd med presidenten. c. Flyreiser skal bestilles så snart en reise er fastlagt for å sikre rimeligste betingelser. d. Reiser kan enten legges ut for av den tillitsvalgte, eller gjennom reisebyrå som er valgt ut av administrasjonen. e. Administrasjonen fastsetter prosedyrer for reiseregninger, og holder styrets medlemmer orienter om dette. 14

15 15. Vedlegg til NBBFs styrehåndbok a. Styrets sammensetning og rollefordeling. b. Liste over styreutnevnte utvalg og komiteer. c. Styrets årshjul 16. Liste over revisjoner: Dato: Revisjon Nr.: Endringer: A Styrehåndbok etablert og vedtatt på styremøte. 15

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

S T Y R E I N S T R U K S

S T Y R E I N S T R U K S S T Y R E I N S T R U K S FOR VIRKSOMHETER I FRELSESARMEENS SOSIALTJENESTE Godkjent i sosialstyret den 21.desember 2005 Ny layout mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG DEFINISJON 2. STYRETS SAMMENSETNING,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF)

STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) STYREINSTRUKS OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES LUFTSPORTFORBUND (NLF) Vedtatt av forbundsstyret den 14. februar 2011 med endringer vedtatt den 21. februar 2015 1 1 FORMÅL Herværende styreinstruks og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET 10.9.2016 Innhold INNLEDNING... 3 OM ORGANISASJONSHÅNDBOKEN... 3 ORGANISASJONEN... 4 FORBUNDSSTYRET... 5 PRESIDENTENS ROLLE... 5 SEKSJONENE...

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret )

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret ) INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND (Vedtatt av Skistyret 02.10.2017) 1. FORMÅL Denne instruksen og vedlegget gjelder for grenkomiteene i Norges Skiforbund (NSF). Formålet med instruksen og

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF 2016-2018 Vedtatt i styremøte 10. mars 2016 Side 1 av 6 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015

Styreinstruks for styret i PBL. Vedtatt oktober 2015 Styreinstruks for styret i PBL Vedtatt oktober 2015 Innledning Hensikt Disse retningslinjer for styrearbeidet er nedtegnet for å sikre at styremedlemmer og involverte fra organisasjonen er samstemte med

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF

Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Instruks for styret i SYKEHUSAPOTEKENE HF Vedtatt i styremøte 15. september 2016 Side 1 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehusapotekene HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015

STYREINSTRUKS. Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 STYREINSTRUKS Finnmarkssykehuset HF Revidert 28. mai 2015 i styresak 37/2015 Side 2 Innhold 1. Formål... 3 2. Helseforetakets formål... 3 3. Foretakets styre... 3 4. Styrets oppgaver og kompetanse....

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer