Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker"

Transkript

1 Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Det utvikles pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud Kriterier for måloppnåelse: Antall igangsatte og ferdige utgivelser innenfor de ulike fagområdene. Tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen: Forlag og fagmiljøer i samarbeid med barnehager. Målgruppe for tilskuddsordningen: Barn i barnehager. Definisjoner Med pedagogisk materiell og leker menes verktøy som er utarbeidet spesielt for bruk i barnehagen. Det kan være trykte materiell, leker og digitale læringsressurser, som for eksempel leker, bøker, spill, puslespill, applikasjoner og annet materiell som naturlig befinner seg i omgivelsene innenfor og utenfor barnehagen.,,, Med digitale læringsressurser menes læremidler som inneholder ulike medietyper som tekst, bilder, video, animasjoner og simuleringer. De ulike medietypene er valgt ut og satt sammen på en pedagogisk måte. Med driftsbetingede kostnader menes: regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre finanskostnader, skatte- og avgiftskostnader, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger. Med sosiale kostnader menes: personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder. 1

2 Forvaltning Sametingets plenum fastsetter årlig fordeling av midler gjennom Sametingets budsjett og kan peke ut prioriterte satsingsområder. Om ikke annet fremkommer av tilskuddsbrev, kan enkeltvedtak truffet med hjemmel i dette regelverket påklages til Sametingets klagenemnd jf. forvaltningsloven 28. Søknadsfrist: 1. april Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke. Generelle vilkår Tilskuddsmottakere er forlag, foretak, offentlige og private institusjoner og andre miljøer som utvikler og produserer læremidler. Tilskuddsmottaker må være registrert i Enhetsregisteret i Norge. Sametingets tilskudd skal ikke bidra til at det gis høyere tilskudd enn de faktiske utgiftene knyttet til tiltaket. Tiltaket kan ikke være gjennomført eller påbegynt før Sametinget har mottatt søknaden. Når særskilte grunner foreligger, kan det denne regelen fravikes. Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte. Etter vedtak om tilskudd kan det som hovedregel ikke gis ytterligere støtte til samme tiltak/prosjekt. Andre vilkår Tilskuddet skal brukes til utvikling av pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud. Prosjekter som prioriteres er: Utvikling av pedagogisk materiell og leker, deriblant applikasjoner som er knyttet opp mot samisk kultur og tradisjoner. 2

3 Språkstimulerende materiell, som trykte spill og puslespill og applikasjoner som er egnet for barn i alderen 0-3 år. EØS-regelverket Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte. ESA kan pålegge norske myndigheter, herunder Sametinget, å kreve tilskudd tilbake fra mottaker dersom tilskuddet ikke er gitt i overenstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til. Krav til søknadens innhold og form Søknaden skal innholde prosjektbeskrivelse som omtaler følgende: Prosjektbeskrivelse skal omtale prosjektets mål, målgruppe, resultatmål, kvalitetssikring, hvordan ivareta variasjonene i samiske samfunn, framdriftsplan og gjennomførbarhet. Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan prosjektet ivaretar kravene i gjeldende rammeplan for barnehager, og hvilken pedagogisk idè som ligger i bunnen for det pedagogiske materiellet. Budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan. Det skal fremkomme om utvikling av de digitale komponentene ivaretar kvalitetskriterier for digitale læremidlerutarbeidet ved Senter for IKT i utdanningen. Videre skal det framkomme hvordan læremiddelet viser variasjonene i samiske samfunn og hvordan likestillingsperspektivet ivaretas. Søknad om tilskudd bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget. Søknaden skal være datert og undertegnet av en med fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte. Det skal fremkomme av søknaden hvilken ordning det søkes tilskudd fra. Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren. Faglige vilkår Kvalitetskriterier for pedagogisk materiell og leker Pedagogisk materiell og leker skal utvikles i henhold til gjeldende rammeplan Ved utvikling av pedagogisk materiell og leker skal samiske rettskrivningsnormer følges og godkjente termer brukes. Med godkjente termer menes termer som finnes i ordbøker/-lister. Dersom nye termer lages, må tilskuddsmottaker få disse godkjent av Sámi Giellagáldu. Ved behov for nye termer må tilskuddsmottaker kontakte Sámi Giellagáldu, 3

4 I pedagogisk materiell og leker hvor man formidler generelt om samiske samfunn, kultur og historie, er det viktig at tekst og bildematerialet viser mangfoldet i Sápmi. Digitale komponenter må utvikles med tanke på enkel oppdatering og implementering i nye læremiddelprosjekter, og følge kvalitetskriterier for digitale læremidler utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen (https://iktsenteret.no/ressurser/kvalitetskriterier-digitale-laeringsressurser): Skal være nettbasert, eller nedlastbar fra internett, og tilgjengelig fra ulike nettlesere og operativsystemer Skal gjøre god bruk av åpne standarder, og dokumentere bruk av formater med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren Skal følge standarder og retningslinjer, samt bruke riktig kode på riktig måte for å sikre at innholdet kan tilpasses ved hjelp av innstillinger i nettleser Skal tilpasses FEIDE Tilskuddsmottaker skal avtale med forfattere, illustratører, oversettere og andre bidragsytere om at materiellet i sin helhet eller deler av det kan utgis, spres eller fremstilles i bokform, elektronisk form (herunder nettbasert versjon) eller i et hvilket som helst annet medium. Tilskuddsmottaker skal ha avtale med forfatterne om at læremiddelet skal kunne oversettes til flere samiske språk. Tilskuddsmottaker skal etablere en referansegruppe som skal bidra til at produktet får god kvalitet. Ved utvikling av digitale læremidler skal IKT-kompetanse og kompetanse om pedagogisk bruk av IKT ved digitale komponenter være representert i referansegruppen. Tilskuddsmottaker skal, uten vederlag, overlate manus i elektronisk form til statlige produsenter av tilrettelagte utgaver til synshemmede og lesehemmede eller til personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Innholdet i det elektroniske manuset må være identisk med den endelige utgaven og foreligge i en utgave og et format som kan bearbeides med vanlig datamaskin. Manuset må være strukturert og uthevinger, overskrifter m.v. må være identifisert med koder. Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet utvikling av produktet.. Tilskuddsmottaker skal levere 10 eksemplarer eller avtalt antall eksemplarer av det perdagogiske materiellet til Sametinget. Tilskuddsmottaker skal informere redaksjonen ved Ovttas Aktan Aktesne om læremiddelutgivelser. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for distribusjon og markedsføring av det pedagogiske materiellet og skal ha utarbeidet en plan for dette. Tilskuddsmottakr skal sørge for at trykte komponenter tilbys markedet i minst fem år. Tilskuddsmottaker skal sørge for drift og vedlikehold av digitale komponenter i minst fem år fra de er tilgjengelige, og skal ha utarbeidet en plan for dette. Ved utforming av pedagogisk materiell og leker skal det tas hensyn til å fremme likestilling og likeverd, og hindre diskriminering, jf diskriminerings og tilgjengelighetsloven 1. Ved utforming av pedagogisk materiell og leker skal hensynet til det allsamiske perspektivet og det flerkulturelle samfunn ivaretas gjennom å bekrefte barns identitet og utvide deres perspektiv. Opplag 4

5 Sametinget fastsetter minimums opplagstall for trykte læringsressurser. Til grunn for opplagstallet er Sametingets beregning av antall barnehager og avdelinger. I tillegg til det fastsatte opplagstallet, oppfordres tilskuddsmottaker til å ta høyde for behov for læremidler i Finland og Sverige. Kategori Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Pedagogisk materiell og leker Ikke støtteberettigede kostnader Det ytes ikke tilskudd til følgende; varekostnader, vedlikehold, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, og rene utskiftinger. Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader. Vurdering av og prioritering mellom søknader I tillegg til de prioriteringene som kommer fram i Sametingets budsjett, vil søknader bli vurdert ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn. Ved vurdering av kvalitet legges det vekt på blant annet pedagogiske løsninger med hensyn til faglig innhold knyttet til fagområder i rammeplan for barnehager. Aktuelle søkere kan bli innkalt til avklaringssamtale dersom det er hensiktsmessig for videre vurdering av prosjektsøknaden. Tema vil bli varslet før avklaringssamtalen. Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler. Beregningsregler for pedagogisk materiell og leker Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse i tilfeller hvor det ikke kan beregnes etter følgende beregningsregler: Beregningsregler for trykt materiell: a a) Utvikling av manus Frikjøp av forfattere og oversettere inntil ett år, i henhold til avtale med vedkommendes arbeidsgiver eller forfatterhonorar for ny tekst inntil kr pr. side med 2000 anslag. Honorar for oversetting, tilpasning, fornying og oppdatering av eksisterende tekst eller, læremidler, inntil kr pr. side med 2000 anslag. Ved spesielle tilfeller kan forfattere og oversettere frikjøpes i inntil to år. 5

6 Korrekturlesning inntil kr 100 pr. side med 2000 anslag. - Referansegruppe inntil kr Støtte til annet innhold som bilder, illustrasjoner og rettigheter. Frikjøp av forfattere skal begrunnes og dokumenteres. Øvrige kostnader skal begrunnes og spesifiseres. b) Produksjon For trykt materiell: Totale produksjonskostnader innbefatter redaksjonelle utgifter og teknisk produksjon, og tilskudd beregnes av totalt omfang av læreboka angitt i antall 16-siders ark (antall sider per ark = 16). En av følgende kostnadskategorier brukes: Kostnadskategori 1: inntil 25 % illustrasjoner inntil kr Kostnadskategori 2: inntil 50 % illustrasjoner inntil kr Kostnadskategori 3: mer enn 50 % illustrasjoner inntil kr Med illustrasjoner menes bilder, tegninger, tabeller, formler m. m. Med redaksjonelle utgifter menes språklig, faglig og pedagogisk bearbeiding og korrekturlesing. Med teknisk produksjon menes format, papirkvalitet, fargebruk, korrekturrettelser, omslag og innbinding. c) Generelle kostnader Felles for trykte og digitalt materiell: I tillegg kan det av b) produksjonskostnadene beregnes et påslag på inntil 100 % til generelle kostnader for basisutgivelsen og inntil 60 % for parallellutgivelser. Generelle kostnader omfatter andre utgifter forlaget har til utgivelse av læremiddelet utenom det som dekkes av de øvrige kostnadskategoriene. Disse utgiftene skal begrunnes og spesifiseres. Beregningsregler for digitale læremidler Det kan beregnes tilskudd til all utviklingsarbeid og produksjonskostnader. Omfang for utviklingsarbeid og innholdsproduksjon avhenger av: Kompleksitet av læringsressurs graderes som følgende: "Bok på nett"; enkel, sekvensiell gjengivelse av innhold - omtrent som i en bok. Middels kompleks - noe multimedialitet, blandede produkter (noe sekvensielt, noe ikke). Multimedial/multimodal (lyd, bilde, video), ikke -sekvensiell, spill, simuleringer, interaktivitet. Gjenbruk med delvis oppdatering eller nyutvikling av funksjonalitet og tekniske løsninger. Søker skal begrunne valg av teknisk løsning. Satser: -Honorar for ny tekst, inntil kr 2500 pr. side med 2000 anslag eller frikjøp av forfattere/oversettere inntil ett år, i henhold til avtale med vedkommendes arbeidsgiver. -Honorar for oversetting, tilpasning, fornying og oppdatering av eksisterende tekst eller, læremidler, inntil kr pr. side med 2000 anslag. Ved spesielle tilfeller kan forfattere og oversettere frikjøpes i inntil to år, detet skal begrunnes og dokumenteres. 6

7 -Korrektur, inntil kr 100 pr. side med 2000 anslag. -Timesats for produksjon inntil kr 680. Generelle kostnader som følger produksjonen skal spesifiseres og kan føres opp i sin helhet (utgifter til f.eks. linsenser, rettigheter, drift og oppdatering) Aksept av vilkår Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato sende skriftlig aksept av vilkårene for tilskuddet. Hvis Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel. Den som underskriver aksept av vilkårene må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv. Frist for ferdigstillelse/rapportering Pedagogisk materiell, leker skal ferdigstilles senest 2 år etter tilskuddsbrevets dato. Utsatt frist for ferdigstillelse av prosjekt/tiltak Når særlige grunner foreligger, kan tilskuddsmottaker skriftlig søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket. Søknaden skal begrunnes. Tilskuddsmottaker har krav på fristforlengelse dersom Sametinget krever endringer i prosjektet etter prosjektstart. Endringer i forutsetninger for tilskuddet Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring. Utbetalingsvilkår For at utbetaling skal kunne skje, må tilskuddsmottaker sende Sametinget utbetalingsanmodning. Den som underskriver utbetalingsanmodningen, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv. 7

8 Utbetaling av tilskudd skjer etter følgende vilkår: 50 % når tilskuddsmottaker har sendt inn aksept av vilkår og anmodning om førsteutbetaling. 25 % når tilskuddsmottaker har sendt inn anmodning om andreutbetaling, med bekreftelse på at prosjektet er halvveis gjennomført. Sametingets underveisrappoteringsskjema skal brukes. 25 % sluttoppgjør når alle vilkår i vedtaket er oppfylt, jf. punkt om rapportering og kontroll. For prosjekter som består av flere deler (som for eksempel ressurspakker), betales siste del av tilskudd til de enkelte delene etter hvert som de blir ferdigstilt. Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt. For øvrig gjelder reglene i Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven). Dersom tilskuddmottaker går konkurs, prosjektets virksomhet stanses eller opphører, eller tilskuddsmottaker av andre grunner ikke kan eller vil utføre utgivelsen, kan Sametinget forbeholde seg retten til å overta utgivelsen. Tilskuddsmottaker skal i avtalen med forfatteren innta særlige opplysninger om dette, og dette skal aksepteres av forfatteren. Tilsvarende gjelder for avtale med andre bidragsytere. Rapportering og kontroll Tilskuddsmottaker skal rapportere faglig om fremdriften av prosjektet ett år etter prosjektstart. Senere skal tilskuddsmottaker rapportere en gang hvert år inntil prosjektet er ferdigstilt. Sametingets mal for underveisrapportering skal benyttes. Rapporten skal leveres i elektronisk form til Sametinget. Etter at læremiddelet er ferdigstilt skal tilskuddsmottaker levere faglig rapport. Sametingets mal for sluttrapportering skal brukes. Rapporten skal leveres i elektronisk form til Sametinget Tilskuddsmottaker skal også levere regnskapet for bruken av midlene skal vise totale kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet. Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres. Regnskapet skal være signert av leder/ansvarlig. For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift. Regnskap over bruken av midlene skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor for tilskudd fra kr Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tids gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Revisor skal identifisere regnskapet ved angivelse av totale kostnader knyttet til tilskuddet og eventuelle ubrukte midler. I tillegg til å attestere at regnskap er avlagt i henhold til beskrevne regnskapsprinsipper, skal revisor bekrefte at aktuelle tilskudds vilkår for bruken/behandling av midlene er overholdt. Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet 10 annet ledd og riksrevisjonsloven 12 tredje ledd. 8

9 Avkortning av tilskudd etter ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, kan Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende. Tilbakebetaling og annullering av tilskudd Ved ferdigstillelse av prosjektet/tilskuddet skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget. Sametinget kan kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd. Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: - tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten. - tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. - tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen. - det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger - hvis tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket. Dersom tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv. Evaluering Sametinget skal sørge for at det jevnlig gjennomføres evalueringer for å få informasjon om tilskuddsordningen er effektiv i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. 9

10 10

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Sametingets budsjett 2010

Sametingets budsjett 2010 Sametingets budsjett 2010 Vedtatt 03.12.2009 Sak 45/09 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1 SAMLET BEVILGNING

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72

Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Dato: [11. februar 2011] Godkjent av: VKUL Regelverk for demokratistøtte gjennom politiske partier Kap. 160.72 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Deres ref Vår ref Dato 14/1366-16.02. - statsbudsjettet - endelig tildelingsbrev Brevet er disponert i følgende deler: 1. Mål 2. Budsjettrammer drift 3. Forutsetninger 4. Tilskuddsbevilgninger

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer