Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager"

Transkript

1 Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Tekst til budsjettpost: Gjeldende tekst til budsjettpost: Tilskudd til samiske barnehager. Forslag til endring av tekst til budsjettpost: Tilskudd til barnehager med samiske barn. Begrunnelse til forslag: Tilskuddsordningen omfatter ikke kun tilskudd til samiske barnehager, men også norske barnehager med samiske barn. Tilskuddets målgruppe er både samiske og norske barnehager. Tilskuddsordningen: Tilskuddsordningen omfatter i dag tre ulike tilskuddsordninger; tilskudd til samiske barnehager, tilskudd til språkopplæring og prosjektmidler. Det er i dag samme mål for alle de tre ulike ordningene. Evalueringsrapport fra Asplan Viak foreslår: At det bør utformes et mål for hvert tilskudd i tilskuddsordningen Forenkle rapporteringskravene for tilskuddsmottakere av særskilt tilskudd Sametinget bør innta en mer aktiv rolle som formidler og veileder Forenkling av særskilt tilskudd til samiske barnehager Gjeldende tekst i Sametingets budsjett: A)Tildelingskriterier for samiske barnehager B) Tildelingskriterier for samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager Forslag til endring: A)Samiske barnehager Begrunnelse til endringsforslaget: Denne delen av tilskuddet omhandler kun barnehager som har vedtektsfestet at barnehagen er en samisk barnehage B)Barnehager med samiske avdelinger Begrunnelse til endringsforslaget: Denne delen av tilskuddet omhandler kun barnehager som har vedtektsfestet at avdelingen er en samisk avdeling C)Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Begrunnelse til endringsforslaget: Denne delen av tilskuddet omhandler kun barnehager som gir samisk språkopplæring for samiske barn. Gjeldende tekst i Sametingets budsjett for hele tilskuddsordningen:

2 Tilskudd til samiske barnehager Mål for tilskuddsordningen: Sikre samiske barn et barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur Tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen: Eiere av samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn Målgruppe for tilskuddsordningen: Samiske barn i barnehager Med samisk barnehage menes en barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samisk språklig pedagogisk personale. Kriterier for måloppnåelse: Antall samiske barnehager Antall barnehager med tilbud for samiske barn Prioriteringer for 2011: Barnehager som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur Samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager Forslag til endring av tilskuddets kategorier med tilhørende kriterier: I endringsforslaget er mål for tilskuddsordning, tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen, målgruppe for tilskuddsordningen, definisjon, kriterier for måloppnåelse og prioriteringer ulike for hver kategori i tilskuddsordningen. Endringene fremkommer under hver kategori: A) Samiske barnehager Mål for tilskuddsordningen: Samiske barn har et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur hvor samiske barn tilegner, bevarer og utvikler sitt samisk språk og sin samiske kultur. Begrunnelse til endring: Innholdet i ordlyden er ikke endret, men det er kun foretatt en presisering av målet. Ordningen omfatter samiske barnehager som i følge Rammeplan for barnehager skal ha vedtektsfestet at målet omfatter dette. Tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen: Eiere av samiske barnehager Med samisk barnehage menes en barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samisk språklig pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er samisktalende og driftsspråket er samisk. Begrunnelse til endring: I en samisk barnehage er det nødvendig at den som daglig jobber med barna må beherske samisk og det er derfor ikke et krav at barnehagen ledes av samiskspråklig pedagogisk personale. 2

3 Målgruppe for tilskuddsordningen: Βarn i samiske barnehager Kriterier for måloppnåelse: Antall samiske barnehager Antall samiske barn Barnehagens rapportering. Begrunnelse til endring: Endringen skal sikre at rapporten inneholder informasjon om barnehagen har oppnådd målet for tilskuddsordningen. Prioriteringer for 2012: Samiske barnehager som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur Tildelingskriterier: Søknadsfrist 1. februar Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke. Søknadsfristen gjelder ikke for nye søkere. Begrunnelse til endring: Endringen sikrer at nye søkere har mulighet til å søke tilskudd etter søknadsfristen. Sametingets søknadsskjema for ordningen bør benyttes Opplysninger som skal framgå av søknaden: Barnehagen har vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Begrunnelse til endring: Dette har tidligere ikke fremkommet under tildelingskriteriene, kun under definisjon av samisk barnehage. Kriteriet er nødvendig for å oppnå tilskudd som samisk barnehage. Barnehagens årsplan skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å styrke samisk språk og kultur. Årsplanen skal vise hvilken kompetanse barnehagen har med hensyn til samisk språk og kultur Barnehagens langsiktige plan over tiltak for styrking av samisk språk og kultur skal vise progresjon i samisk språk- og kulturopplæring Begrunnelse til endring: krav om langsiktig plan fjernes, da det i en samisk barnehage er en selvfølge at barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Det skal være minst en samisktalende ansatte i avdelingen barnehagen, som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne. Det kan, etter søknad, gis unntak fra språkkravet. Dette forutsetter at stillingen i forkant er offentlig utlyst av barnehageeier Begrunnelse til endring: Samiske barnehager skal ha samisktalende ansatte for å oppnå målet for tilskuddsordningen. Det er derfor ikke tilstrekkelig at det kun er en samisktalende ansatt. Dersom det ikke er samisktalende ansatte i barnehagen vil de samiske barna ikke få sikret og utviklet sitt samiske språk i barnehagen noe barnehageloven tilsier. Derfor foreslås dispensasjonsreglen fjernet. 3

4 Det må være minst fem barn under 3 år eller ti barn over 3 år i en barnehage eller barnegruppe. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra kravet om antall barn, for ett år av gangen, til tidligere tilskuddsmottakere som midlertidig kommer inn under grensen for antall barn Begrunnelse til endring: Sametinget ber om tilbakemelding på dette punktet. Punktet vurderes fjernet, men vi ser samtidig at i distrikt med få samiske barn kan samiske barnehager ta inn mange norske barn for å fylle plassene. Dette vil påvirke samiske barns språk og kulturutvikling. Det må så langt som mulig være samlokalisering av samiske barn innad i barnehagen og Kommunen Begrunnelse til endring: Dette punktet er ikke aktuell for samiske barnehager. For familiebarnehager som har vedtektsfestet at ordningen eller enkelthjemmet bygger på samisk språk og kultur skal assistenten være samisktalende og barna skal ha samisk bakgrunn Kommunen som tilsynsmyndighet skal bekrefte at barnehagen. har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen ved tidspunkt for søknaden bygger på samisk språk og kultur, har samisktalende ansatte og har samisk som driftsspråk. Begrunnelse til endring: tekst som foreslås fjernet er ikke aktuell for denne tilskuddsordningen. Kommunen skal vite og skal kunne bekrefte disse opplysningene. Kommunen må også i forhold til tilsyn kjenne til dette, jfr. Barnehageloven 8 kommunens ansvar. For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning Krav til tilskuddsmottaker Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær drift slik som for eksempel husleie, strømutgifter og investeringer som ikke kan knyttes til arbeidet med samisk språk og kultur i barnehagen. Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til drift av samisk barnehage jf veileder for tilskuddet. Begrunnelse til endring: vi ber om tilbakemelding på denne. Midlene er ikke tiltenkt driftsutgifter. Tilskuddet må brukes i tildelte budsjettår. Overskytende trekkes fra et eventuelt tilskudd påfølgende år. Begrunnelse til endring: Det er ikke ønskelig at tildelte midler settes på fond. Midlene er tildelt de samiske barna i barnehager det gjeldende året. Beregningsregler: Grunnsats pr. avdeling. er inntil kr Grunnsats for samisk familiebarnehage er inntil kr , når familiebarnehagen har ansvaret for minst to hjem med samiske barn Begrunnelse til endring: samisk er føyd til for å sikre at tilbudet er bygd på samisk språk og kultur. 4

5 Inntil kr pr. samisktalende barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samisktalende ansatte pr. avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse Utbetalingsvilkår: Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato skriftlig akseptere vilkårene for tilskuddet Tilskuddsmottaker skal innen søknadsfristen levere regnskap og rapport over bruken av midlene for Regnskapsoppstillingen skal være sammenlignbar med godkjent kostnadsoverslag. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslag og regnskap så skal det kommenteres. Rapporten skal underskrives av to personer hvorav en er foreldrerepresentant. Begrunnelse til endring: Endringen skal sikre at rapporten inneholder informasjon om barnehagen har oppnådd målet for tilskuddsordningen. Sametinget har fått enkelte tilbakemeldinger fra foreldre om at det ikke er samsvar mellom rapporten og det barnehagen faktisk har gjennomført. Tilbakebetaling av tilskudd til Sametinget kan kreves dersom mottaker ikke oppfyller vilkår som forutsatt i tilskuddsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen, eller ved for mye utbetalt tilskudd. eller dersom støtteobjektene blir solgtinnen 5 år regnet fra utbetalingsdato. Ubenyttede midler skal tilbakebetales. Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v. Begrunnelse til endring: Dette er standartekst for alle Sametingets tilskuddsordninger. Det som er foreslått strøket er ikke aktuelt for dette tilskuddet. Det er kun foretatt kosmetiske endringer. Det tas forbehold om adgang for Sametinget til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene brukes etter forutsetning og i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet Tilskudd utbetales i sin helhet når alle kriterier er oppfylt For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning B) Barnehager med samiske avdelinger Mål for tilskuddsordningen: Sikre Samiske barn har et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Samiske barn tilegner, bevarer og utvikler sitt samisk språk og sin samiske kultur i barnehagen. Begrunnelse til endring: Innholdet i ordlyden er ikke endret, men det er kun foretatt en presisering av målet. Ordningen omfatter samiske avdeling som skal ha vedtektsfestet at målet omfatter dette. 5

6 Tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen: Eiere av samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling. Begrunnelse til endring: Endringen er kun en tilpasning til det nye forslaget. Med samisk avdeling i en norsk barnehage menes en avdeling som har vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Ansatte i avdelingen er samisktalende og driftsspråket er samisk. Begrunnelse til endring: Definisjonen er tilpasset det nye forslaget. Målgruppe for tilskuddsordningen: Barn i samiske avdelinger Kriterier for måloppnåelse: Antall barnehager med samiske avdelinger Antall samiske barn Barnehagens rapportering. Begrunnelse til endring: Kriterier er tilpasset det nye forslaget. Prioriteringer for 2012: Barnehager med samiske avdelinger som har vedtektsfestet at driften på avdelingen bygger på samisk språk og kultur. Begrunnelse til endring: Prioriteringen er tilpasset det nye forslaget. Tildelingskriterier: Søknadsfrist 1. februar Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke. Søknadsfristen gjelder ikke for nye søkere. Sametingets søknadsskjema for ordningen benyttes Opplysninger som skal framgå av søknaden: Barnehagens samiske avdeling har vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Begrunnelse til endring: Dette har tidligere ikke fremkommet under tildelingskriteriene, kun under definisjon av samisk barnehage. Kriteriet er nødvendig for å oppnå tilskudd som samisk avdeling. Barnehagens årsplan for 2012 skal vise hvilke tiltak den samiske avdelingen som skal gjennomføres for å styrke samisk språk og kultur. Årsplanen skal vise hvilken kompetanse barnehagen har med hensyn til samisk kultur og språk. Begrunnelse til endring: For å sikre at den samiske avdelinger bygger på samisk språk og kultur må dette fremkomme i barnehagens årsplan. Barnehagens langsiktige plan over tiltak for styrking av samisk språk og kultur skal vise progresjon i samisk språk- og kulturopplæring Langsiktig plan for styrking av samisk språk og kultur. 6

7 Begrunnelse til endring: For å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser i forhold til samisk språk og kultur gjennom hele barnehageoppholdet. Det skal være minst en samisktalende ansatte i avdelingen, som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne. Det kan, etter søknad, gis unntak fra språkkravet. Dette forutsetter at stillingen i forkant er offentlig utlyst av barnehageeier Begrunnelse til endring: Samiske avdelinger skal ha samisktalende ansatte for å oppnå målet for tilskuddsordningen. Det er derfor ikke tilstrekkelig at det kun er en samisktalende ansatt. Dersom det ikke er samisktalende ansatte i avdelingen vil de samiske barna ikke få sikret og utviklet sitt samiske språk i barnehagen noe barneahgeloven tilsier. Med de erfaringer Sametinget har gir ikke dette grunnlag for å fortsette med å ha kun en samisktalende ansatt. Vi ser at det er vanskelig å fremme og utvikle samisk språk dersom det kun er en samisktalende ansatt i avdelingen. Derfor foreslås dispensasjonsreglen fjernet. Det må være minst fem samiske barn under 3 år eller ti barn over 3 år i en barnehage eller barnegruppe. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra kravet om antall barn, for ett år av gangen, til tidligere tilskuddsmottakere som midlertidig kommer inn under grensen for antall barn Begrunnelse til endring: Sametinget erfarer at det tas opp norske barn i samiske avdelinger hvis det noen år er få samiske barn i avdelingen. Dette går utover de samiske barnas språkutvikling. Sametinget ber her om tilbakemelding på tilpasning av dette punktet. Jf barnehagelovens forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. Det må skal så langt som mulig være samlokalisering av samiske barn innad i barnehagen og kommunen Begrunnelse til endring: Presisering. For familiebarnehager som har vedtektsfestet at ordningen eller enkelthjemmet bygger på samisk språk og kultur skal assistenten være samisktalende og barna skal ha samisk bakgrunn Kommunen som tilsynsmyndighet skal bekrefte at barnehagen har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen ved tidspunkt for søknaden barnehagens samiske avdeling bygger på samisk språk og kultur, har samisktalende ansatte og har samisk som driftsspråk. Begrunnelse til endring: Tekst som foreslås fjernet er ikke aktuell for denne tilskuddsordningen. Kommunen skal vite og skal kunne bekrefte disse opplysningene. Kommunen må også i forhold til tilsyn kjenne til dette, jfr. Barnehageloven 8 kommunens ansvar. For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning Krav til tilskuddsmottaker Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær drift slik som for eksempel husleie, strømutgifter og investeringer som ikke kan knyttes til arbeidet med samisk språk og kultur i barnehagen. 7

8 Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til drift av samisk avdeling jf veileder for tilskuddet. Begrunnelse til endring: Vi ber om tilbakemelding på denne. Midlene er ikke tiltenkt driftsutgifter. Tilskuddet må brukes i tildelte budsjettår. Overskytende trekkes fra et eventuelt tilskudd påfølgende år. Begrunnelse til endring: Det er ikke ønskelig at tildelte midler settes på fond. Midlene er tildelt de samiske barna i avdelingen det gjeldende året. Beregningsregler: Grunnsats pr. avdeling er inntil kr Grunnsats for familiebarnehage er inntil kr , når familiebarnehagen har ansvaret for minst to hjem med samiske barn Begrunnelse til endring: Ikke aktuell for denne kategorien. Inntil kr pr. samisktalende barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samisktalende ansatte pr. avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse Utbetalingsvilkår: Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato skriftlig akseptere vilkårene for Tilskuddet Tilskuddsmottaker skal innen søknadsfristen februar 2012 levere regnskap og rapport over bruken av midlene for Regnskapsoppstillingen skal være sammenlignbar med godkjent kostnadsoverslag. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslag og regnskap så skal det kommenteres. Rapporten skal underskrives av to personer hvorav en er foreldrerepresentant. Begrunnelse til endring: Endringen skal sikre at rapporten inneholder informasjon om barnehagen har oppnådd målet for tilskuddsordningen. Sametinget har fått enkelte tilbakemeldinger fra foreldre om at det ikke er samsvar mellom rapporten og det barnehagen faktisk har gjennomført. Tilbakebetaling av tilskudd til Sametinget kan kreves dersom mottaker ikke oppfyller vilkår som forutsatt i tilskuddsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen, eller ved for mye utbetalt tilskudd. eller dersom støtteobjektene blir solgt innen 5 år regnet fra utbetalingsdato. Ubenyttede midler skal tilbakebetales. Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v. Begrunnelse til endring: Dette er standartekst for alle Sametingets tilskuddsordninger. Det som er foreslått strøket er ikke aktuelt for dette tilskuddet. Det er kun foretatt kosmetiske endringer. Det tas forbehold om adgang for Sametinget til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene brukes etter forutsetning og i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet 8

9 Tilskudd utbetales i sin helhet når alle kriterier er oppfylt For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning C) Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål for tilskuddsordningen: Sikre samiske barn et barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur Samiske barn som får samisk språkopplæring tilegner og utvikler sitt samisk språk i barnehagen Begrunnelse til endring: Tilpasset tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen: Eiere av barnehager med samiske barn Begrunnelse til endring: Tilpasset tilskuddsordningen. Målgruppe for tilskuddsordningen: Samiske barn i barnehager Kriterier for måloppnåelse: Antall barnehager med barnehagetilbud for samiske barn Antall samiske barn som får språkopplæring Barnehagens rapportering. Begrunnelse til endring: kriterier tilpasset tilskuddsordningen. Prioriteringer for 2012: Samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager Tildelingskriterier: Åpen søknadsfrist til 15. oktober september Søknader mottatt etter denne dato realitetsbehandles ikke Begrunnelse til endring: Endret måned slik at barnehagene får utbetalt midlene før budsjettåret er omme. Sametingets søknadsskjema for ordningen benyttes Opplysninger som skal framgå av søknaden: Antall barn som det søkes tilskudd for. Begrunnelse til endring: Opplysninger til statistikk og vurdering av samlokalisering av samiske barn. Plan for samiskopplæringen som gjør rede for hvordan tilskuddet skal brukes Barnehagen må legge frem plan som gjør rede for hvordan tiltak knyttet til samisk språkopplæring gjennomføres, og hvilket samiske språk det skal gis opplæring i. Begrunnelse til endring: Presisering. Opplysninger til statistikk. 9

10 Søkere som har mottatt tilskudd tidligere skal også legge ved langsiktig plan som viser progresjon i samisk språk- og kulturopplæring Kommunen som tilsynsmyndighet skal bekrefte at barnehagen har samiske barn og har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen ved tidspunkt for søknaden. Begrunnelse til endring: Kommunen skal vite og skal kunne bekrefte disse opplysningene. Kommunen må også i forhold til tilsyn kjenne til dette, jfr. Barnehageloven 8 kommunens ansvar. For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingetssøkerbaserte tilskuddsforvaltning Krav til tilskuddsmottaker: Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær drift slik som for eksempel husleie, strømutgifter og investeringer som ikke kan knyttes til arbeidet med samisk språk og kultur i barnehagen. Tilskuddet kan bare brukes til utgifter knyttet til arbeid med samisk språk. Begrunnelse til endring: Presisering. Det må så langt som mulig være samlokalisering av samiske barn innad i barnehagen og kommunen. Beregningsregler: Det kan ytes inntil kr i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad. Barnehager med få samiskspråklige ressurser prioriteres Begrunnelse til endring: Innenfor denne tilskuddsordningen foretas det ingen prioritering av søknadene. Hver enkelt søknad vurderes uavhengig av andre søkere. Tilskuddet beregnes etter antall måneder det gis samisk språkopplæring Utbetalingsvilkår: Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato skriftlig akseptere vilkårene for tilskuddet Tilskuddsmottaker skal levere regnskap og rapport over bruken av midlene for Regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres. Rapporten skal underskrives av to personer hvorav en er foreldrerepresentant. Regnskap over bruken av midlene skal bekreftes av registrert eller statsautorisert revisor dersom tilskuddet overstiger kr Begrunnelse til endring: Endringen skal sikre at rapporten inneholder informasjon om barnehagen har oppnådd målet for tilskuddsordningen. Sametinget har fått enkelte tilbakemeldinger fra foreldre om at det ikke er samsvar mellom rapporten og det barnehagen faktisk har gjennomført. Tilbakebetaling av tilskudd til Sametinget kan kreves dersom mottaker ikke oppfyller vilkår som forutsatt i tilskuddsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til 10

11 formålet med tildelingen, eller ved for mye utbetalt tilskudd. eller dersom støtteobjektene blir solgt innen 5 år regnet fra utbetalingsdato. Ubenyttede midler skal tilbakebetales. Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.v. Begrunnelse til endring: Dette er standartekst for alle Sametingets tilskuddsordninger. Det som er foreslått strøket er ikke aktuelt for dette tilskuddet. Det er kun foretatt kosmetiske endringer. Det tas forbehold om adgang for Sametinget til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene brukes etter forutsetning og i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet Tilskudd utbetales i sin helhet når alle kriterier er oppfylt For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning 11

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk

Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Regelverk for søkerbaserte tilskudd Norsk Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Norsk Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018

Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Tilskudd til samisk kulturminnevern - regelverk for søkerbaserte tilskudd 2018 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Innhold 1.1 Mål

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan peke ut prioriterte satsingsområder.

Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan peke ut prioriterte satsingsområder. Regelverk for direkte tilskudd til samisk teater 2016 Hensiktenmed regelverketer å gi utfyhendebestemmelsertil Sametingetsbudsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: De etablerte samiske teatrene

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Samisk musikk

Detaljer

Regelverk for stipend for høyere utdanning

Regelverk for stipend for høyere utdanning Regelverk for stipend for høyere utdanning Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Flere fagfolk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Vedtak Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Staten er folkerettslig forpliktet til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur og for å sikre

Detaljer

Tilskudd barnehager Sametinget

Tilskudd barnehager Sametinget Tilskudd barnehager Sametinget Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling Hvem kan få tilskudd? - samiske barnehager - samiske avdelinger i norske barnehager - barnehageeiere/initiativtakere

Detaljer

Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole

Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole Regelverk for språkmotiveringsstipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2017

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2017 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2017 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Sametingets søkerbaserte ordning til joik og samisk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017

Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017 Regelverk for tilskudd til produksjonsstøtte til samisk litteratur 2017 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Tilskuddsmottakere/Hvem kan søke: - Foretak Foretak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Regelverk for tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen Regelverk for tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen Tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen Hvem kan få tilskudd: Grunnskoler med elever

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Staten er folkerettslig forpliktet til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur og for å sikre samisk

Detaljer

Regelverk forlagsstøtte

Regelverk forlagsstøtte Regelverk forlagsstøtte Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse At Sametinget gjennom å være en faglig premissgiver

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell - søkerbasert tilskudd. Norsk

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell - søkerbasert tilskudd. Norsk Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell - søkerbasert tilskudd Norsk Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Innhold 1.1 Mål og

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til Samiske forlag 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til Samiske forlag 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til Samiske forlag 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Bidra til å styrke

Detaljer

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Det utvikles pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud.) Kriterier for

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

For digitale læremidler defineres side som ferdig side på den digitale enheten.

For digitale læremidler defineres side som ferdig side på den digitale enheten. Tema: Ordinære læremidler Når er søknadsfristen? Søknadsfrist 1. februar 2012. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke Hvem kan få tilskudd? Forlag og andre fagmiljøer som utvikler og produserer

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til litteratur

Regelverk for tilskudd til litteratur Regelverk for tilskudd til litteratur Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Målet med tilskuddsordningen: - Fremme

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2017 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner.

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner. L Scuz. tek,^-113 Sci.ki,Ant Deres ref.: KVÆFJORD KOMMUNE Bygdevegen 26 Vår ref.: 15/8978-3 Saksbehandler: Elin lohanne Dato: 13.10.2015 Sæther 9475 BORKENES Innvilger tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr PC000022 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til primærnæringer

Regelverk for tilskudd til primærnæringer Regelverk for tilskudd til primærnæringer Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: Ingen. Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Regelverk for variert næringsliv, verdiskaping og nyetableringer 2016

Regelverk for variert næringsliv, verdiskaping og nyetableringer 2016 Regelverk for variert næringsliv, verdiskaping og nyetableringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse. Delmål 1: Et variert næringsliv med attraktive arbeidsplasser i samiske områder. Kriterier for måloppnåelse:

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker.

Tillegg og presiseringer: Der hvor flere kommuner går sammen om å søke, må en av kommunene oppgis å være hovedsøker. Regelverk for tilskuddsordning: Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving

Detaljer

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet 10.07.2008 Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet... 2008 med hjemmel i Stortingets

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer Skjema for Kapittel 770 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer Kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd Kap 310 Tilskudd til trossamfunn med mer og privateide

Detaljer

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Vedlegg 1: Spørreundersøkelse Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Riksrevisjonen Desember I. Innledende spørsmål 1. Navn

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 64 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870 313 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer