Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier"

Transkript

1 Ny generalsekretær: Mye flott arbeid- med flere frivillige kan vi få til enda mer! kvinner på flukt-konferansen:om kvinners problemer i asylprosessen iranske maria: Flyktet for å redde sine barn tro mellom venner: En brobygger mellom kristne og muslimer Flerkulturelt nyhetsmagasin fra Kristent Interkulturelt Arbeid Nº 1/2015 Årg 10 Flerkulturelt fellesskap på tur til Førde Verdensmiddager over hele landet Kvinner som har ofret alt Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier KIA Interkultura 1

2 04 Innhold Konferansen «Kvinner på flukt», med søkelys på asylpolitikk og menneskerettigheter Likeverd 08 En sterk kvinnes kamp for en ny start 10 Tro mellom venner 13 Å la blikkene møtes 14 UNG-sidene Nyheter og informasjon fra kretsene KIA Ung KIA jobber for flerkulturelle fellesskap, i menighet og samfunn, gjennom ord og handling Adresser til regionene: KIA Øst Ebbelsgate 1, 0183 Oslo Tlf KIA Sør Tollbodgata 48A, 4612 Kristiansand Tlf KIA Rogaland Vaisenhusgaten 5, 4012 Stavanger Tlf KIA Bjørgvin Vestre Muralm. 15, 5011 Bergen, Tlf KIA Trondheim Kongensgate 89, 7012 Trondheim Tlf KIA Molde Storgata 29, 6413 Molde Tlf Utgitt av: Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) KIA Landskontor: Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger, Tel: , E-post: Redaktør: Håkon Høyland, tel KIA Interkultura Abonnement: For å abonnere, send SMS «KIA blad» og navn/adr til 2377, eller ring Bladet sendes gratis til privatpersoner, og kan også leses på vår hjemmeside kianorge.no/interkultura Jubileumsgaver og støtte til KIAs arbeid: konto nr Annonser: Arild Halsne, tlf , Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Opplag: 4900 eksemplarer Grafisk form: Morten Ravnbø Sætren [www.ravnbo.com] Forsidefoto: Jose Eduardo Flores

3 Ny i Kia? leder Når Interkultura går i trykken har jeg vært generalsekretær i kun noen få uker. I løpet av denne korte tiden i KIA har jeg sett og opplevd mye flott arbeid av både ansatte og frivillige. Det er mye kompetanse og stort engasjement! I denne teksten velger jeg å belyse viktigheten av den frivillige innsatsen i KIA. Som en organisasjon i vekst er det alltid ønskelig med flere frivillige til de mange ulike prosjektene rundt om i landet. Kia er avhengig av at mennesker på frivillig basis stiller opp og bidrar. Uten frivillighet stopper vi som virksomhet. Frivillighet Norge (paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner i Norge) har gjennomført en undersøkelse om frivillighet, og fant at årsaken til manglende frivillig deltakelse ofte skyldes at en ikke har blitt spurt. En annen grunn kan være ønsket om å vite hva den frivillige innsatsen faktisk gir tilbake. I så måte kan den erfaring og kunnskap vi som organisasjon gir i form av opplæring og praktisk tilrettelegging være viktig. Dette utfordrer oss som organisasjon på å bli bedre på å skape felleskap og god opplæring i vårt arbeid. Et annet viktig element for frivillig innsats er opplevelsen av at det gir en mening for andre. Hva som gir mening i livet er et stort spørsmål som mange store filosofer har skrevet noe om, både i kristen kontekst og utfra andre forståelseshorisonter. Det er ikke rom i denne teksten til å skrive så mye om det å være frivillig i KIA i forhold til mening. Frivillig innsats i KIA er imidlertid en innsats som peker utover sine egne interesser. Innsatsen har betydning for andre og gjennom dette arbeidet bygger man relasjoner i møte med andre mennesker. Og sammen vet vi at dette vil være meningsfullt for mennesker. Andre som har belyst utviklingen innenfor dette feltet har sett på hvordan frivilligheten utvikler seg i forhold til tidsbruk. Det er i dag en del som oppgir at de sikkert kunne stilt opp noe, men er bekymret for at det vil ta opp for mye av fritiden. Dette kan ses i kontrast til det en kanskje forbinder med den «klassiske» frivilligheten som gjerne har omfattet en enorm innsats for menigheten, det lokale idrettslaget eller en annen frivillig organisasjon. Dette engasjementet har for noen ildsjeler vært en livslang innsats. Ønsket om en tidsbegrenset frivillighet, eller en «moderne» form for frivillighet, kan være en utfordring for frivillige organisasjoner som krever kreativitet og nytenkning. KIA ønsker seg mange nye frivillige også i tiden fremover, derfor utfordrer jeg deg som leser til å spørre noen av dine venner, kolleger eller naboer om de kunne tenke seg å stille opp som frivillig i KIA- og få bidra i alt de viktige arbeidet som gjøres. I KIA er det muligheter for begge former for frivillig engasjement! Erik Lølandsmo Generalsekretær i KIA KIA Interkultura 3

4 «Min skam er for sto til å settes ord på..» Konferansen Kvinner på flukt - asylpolitikk og menneskerettigheter Konferansen «Kvinner på flukt» søkte å synliggjøre kvinnelige asylsøkeres erfaringer og spesielle utfordringer i asylprosessen. Temaet kom på dagsorden da flere av oss i komiteen, hver på vår kant, hadde møtt kvinner vi ikke skjønte hvorfor hadde fått avslag på asyl. Vi hadde leid en sal med plass til 370 deltakere. Interessen var nesten overveldende. Flere politikere både fra lokalt og nasjonalt nivå deltok. De siste dagene før konferansen ble vi bedt om å ikke invitere flere! I tillegg til de forhåndspåmeldte deltok en del studenter og lærere fra UIS ettersom konferansen ble avholdt på Universitetet i Stavanger. Interessen viste at dette er spørsmål det er behov for mer kunnskap om. En av deltakerne med helsefaglig bakgrunn skriver i etterkant: «Faglig sterk konferanse! Det som sitter igjen er hvor viktig det er å være klar over at kvinner som har vært utsatt for overgrep ikke forteller historien sin til den første hun møter,- det være seg politi, UDI helsepersonell osv.. Kvinnen må opparbeide tillit før hun orker fortelle. Hvordan skal en få de som intervjuer kvinnene ved ankomst til å forstå dette?» Konferansen viste med all tydelighet at når det gjelder traumatiserte, er det ikke mulig å få alt på bordet med en gang. Flyktningesituasjonen Åpningsforedraget var ved, President i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv. Her fikk vi en oversikt over flyktningsituasjonen i verden i dag. Ellers var UNE representert ved Seniorrådgivere Jan Olav Barstad og Katrine Kleiven Mentzoni, seksjon for generelle juridiske saker. Deres tema var Asylprosessen og UNEs rolle som klageorgan, med fokus på kjønnsrelatert forfølgelse. Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver i Amnesty, stilte spørsmålet om hvordan menneskerettighetene er ivaretatt i asylprosessen. Anette Tendenes la fram sine synspunkt under tittelen: «Advokatens møte med innvandringsregulerende hensyn». Jon Ålborg representerte Norges Kristne Råd i den avsluttende paneldebatten. I den avsluttende paneldebatten deltok Esperance Tathe Zokoza som har lang fartstid i Kia. Hun delte noe av sin flukthistorie fra Kongo. Hvorfor får de ikke opphold? Mange kvinner som har vært utsatt for kjønnsrelatert forfølgelse får ikke opphold. Vi fikk blant annet høre historien til en kvinnelig asylsøker, Rahel Tekle. Da vi inviterte henne til konferansen hadde hun to avslag. Etter mange års kamp fikk hun endelig oppholdstillatelse for 4 KIA Interkultura

5 Foto: fpolat69 / Shutterstock.com r Sårbare: Kvinner er i en særlig sårbar posisjon som flyktninger. De har ofte omsorgsansvar for barn, og mange blir utsatt for ulike former for overgrep og utnyttelse. noen måneder siden. Fortellingen om hva hun hadde vært igjennom, ble en sterk opplevelse for tilhørerne. Rådgiver Jon Ole Martinsen la fram de viktigste resultatene fra rapporten «Kjønnsrelatert forfølgelse en NOAS-undersøkelse», uploads/2003/12/etiopia-rapport-2012.pdf En del kvinner fra afrikanske land søker asyl i Norge fordi de kommer som gift eller i slekt med en politisk opposisjonell. I samfunn med en mer kollektivistisk kultur kan en bli definert som medskyldig ved å høre til i samme familie som den politisk aktive eller annerledes tenkende/troende. Mange kvinner opplever gjentatte voldtekter i forbindelse med avhør og fengsling, dette kan skje på grunn av eget politisk engasjement, men også på grunn av familiemedlemmers/ektefelles engasjement. Fram til relativt nylig har mange av disse kvinnene fått beskjed fra norske myndigheter om at voldtektene var resultat av tilfeldige kriminelle handlinger og ikke regnes som forfølgelse. Derfor fikk de avslag på asylsøknaden. Rapporten som NOAS la fram dokumenterer imidlertid at det i stor grad er snakk om systematisk voldtekt utført av menn i uniform som representerer regimet, da er de altså ikke et resultat av tilfeldige kriminelle handlinger. Myndighetene i disse landene har ofte ikke vilje eller evne til å beskytte sine egne borgere. I dette tilfelle kan torturkonvensjonen komme til anvendelse. Når det kvinnene har vært utsatt for er tortur, er det en grov krenkelse og de har krav på beskyttelse. Nylig har NOAS gått ut i pressen med henvisning til konferansen «Kvinner på flukt,..» med krav om at flere må få sjansen til å forklare seg på nytt og i full nemd i UNE. Bedømt ut fra mannens asylgrunnlag Aina Basilier Våge og Jone Schanche Olsen utfordret med temaet: «Hvorfor ikke bare si det som det er traumatiserte kvinners spesielle utfordringer». Schanche Olsen er leder og overlege, og Aina Basilier Vaage, er også overlege, Ph.D ved det nystartede Transkulturelt senter i Stavanger. Her kom det blant annet fram at kvinner som kommer til asylintervju hos UDI eller politiet sammen med sine ektemenn, ofte ikke forteller om voldtekt og overgrep, fordi de er redde for hvilke konsekvenser det kan få for deres eget liv og ekteskap. Vil slekten vende seg fra henne? Vil mannen komme til å skille seg fra henne på grunn av skammen? Når de kommer til landet blir kvinner ofte bedømt utfra mannens asylgrunnlag, mens de i virkeligheten har sitt helt eget asylgrunnlag med et selvstendig behov }} KIA Interkultura 5

6 }} for beskyttelse. Etter hvert har politiet blitt mer oppmerksomme på denne typen fallgruver. Vanskelig dokumentasjon Justis- og beredskapsdepartementet har gjennom dokumentet «Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse» (www.regjeringen.no/nb/dokumenter/retningslinjer-omkjonnsrelatert-forfolg/id696289/ ) gitt mange viktige føringer for hvordan man skal behandle asylsaker vedrørende kvinner på flukt. Intensjonene kan synes gode, men konferansen stilte spørsmål ved om dagens ordning er slik at sakene blir så godt opplyst som mulig før vedtak fattes.(forvaltningsloven 17). Få kvinnelige asylsøkere er i stand til å dokumentere at de har vært offer for seksuelle overgrep av en slik karakter at det når opp til terskelen for forfølgelse (Utlendingsloven 28a), eller at de høyst sannsynlig kan risikere umenneskelig behandling ved en eventuell retur. Den dokumentasjonen som finnes, er eventuelle fysiske skader. For svært mange kvinner vil det skambelagte ved seksuelle overgrep føre til at fakta ikke kommer på bordet i politiets og UDIs/ UNEs utspørringer. Kvinnene er ofte ikke er i stand til å legge fram dokumentasjonen i første runde, kanskje heller ikke på flere år, alt etter psykisk helsetilstand. Faren for re-traumatisering er stor ved å stadig måtte rippe opp i grufulle minner. Det har blitt større kunnskap om traumatiserte og konsekvensene av dette i dagliglivet, men hvordan anvendes denne kunnskapen av norske myndigheter og institusjoner? Hva skal disse traumatiserte kvinnene utsettes for før de blir trodd? Dokumentet «Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse» (UDI ) slår fast at «personer som har opplevd seksuelle eller andre voldelige overgrep kan ha traumer, og at dette kan påvirke hvordan personen oppfører seg og besvarer spørsmålene under intervjuet. Noen kan også ha en frykt for myndighetspersoner eller for represalier, for eksempel fra familien.» Til tross for denne erkjennelsen sies det også: «Det må derfor kunne kreves at en asylsøker gir tilstrekkelig med opplysninger for å underbygge sitt asylgrunnlag.». I og med at traumatiserte personer ofte ikke makter å få lagt fram sin sak i et asylintervju, står en i fare for å begå menneskerettighetsbrudd. Forvaltningen har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, da må det skje noe med avhørsform og situasjon. Konklusjoner Som regionleder i KIA Rogaland trekker jeg følgende konklusjoner av konferansen: 1. Kompetansen og tilretteleggingen ved asylintervju må bli bedre. 2. Kvinner utsatt for kjønnsrelatert forfølgelse i form av voldtekt er ofte traumatiserte. De må få faglig og menneskelig støtte i form av en bisitter i alle intervju, slik at de makter å fortelle sin historie. Norske myndigheter må sørge for at disse kvinnene får mulighet til å belegge sitt asylgrunnlag. 3. Lovens åpning for å gi supplerende informasjon når helsetilstanden tillater det må bli respektert og få konsekvenser. 4. Hvis disse kvinnene, som ofte har vært utsatt for gjentatte voldtekter av offentlige tjenestemenn sendes tilbake uten at historiene deres er blitt hørt i nemd, risikerer norske myndigheter å gjøre seg skyldig i menneskerettighetsbrudd. Turid Ekeland, regionleder KIA Rogaland Konferansen Kvinner på flukt asylpolitikk og menneskerettigheter ble arrangert av KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid Rogaland RIA, rettferdighet i asylpolitikken og Amnesty Norge, 23. januar KIA Interkultura

7 Likeverd Norge får ikke utnyttet all kompetansen som finnes hos våre innvandrere og mange høyt utdannede havner i lavlønnsyrker. Mennesker, har vi alle lik verdi? Hvis ja, hvordan viser vi det? Hva må til for at et menneske skal føle seg verdsatt? Tradisjonelt tenker en på frivillighet som en ressurssterk og en sårbar part. Egentlig handler det mer om å se den andre både i forhold til behov, men også hva en kan bidra med. Hva blir resultatet? Det kan skape et avhengighetsforhold hvor den trengende stadig kommer for å få løst forskjellige problemer, fordi de vet at det er noen som er villig til å hjelpe. I lengden kan dette bli tungt for hjelperen. Vi blir tomme og orker ikke mer. En annen ting som kan skje, er at hjelperen overtar problemene til dem de hjelper. Ingen kan overta andres problemer. Vi kan støtte dem i deres avgjørelser, men aldri ta avgjørelsene for dem. Det kan slå veldig feil ut, for vi kan ikke vite hva som er best for andre. Hva om vi tenker litt annerledes? Hva om vi tenker at en nykommer har noe som er en ressurs for meg og min organisasjon? Da blir det en likeverdig relasjon. Grunnen til at mange ikke tør å ta på seg et frivillig verv er at man tror at man må gi så mye. Mange som kommer til Norge, har god utdanning og kompetanse til litt av hvert. Norge får ikke utnyttet denne kompetansen fordi man er litt skeptisk til kompetanse fra utlandet. Er de så gode som folk er her i Norge? Jeg kan selv tenke tanken, men må innrømme at jeg bare må beundre det mange kan. Når vi tillater oss å bli venn med nye mennesker, får vi tillit. Vi tviler ikke på venner. Og hvis det er et mer vrient spørsmål, hvem ellers kan vi snakke med om ikke med venner? Selvsagt, en som er ny i Norge har noen behov som må dekkes før en kan bidra fullt ut i samfunnet. Det er ikke lett å gli inn i samfunnet hvis en ikke vet hvordan det fungerer. Nye borgere kan begå noen tabber, men det betyr ikke at de er dårlige mennesker av den grunn. Det betyr at de ikke ennå forstår de sosiale kodene, siden de kanskje skiller seg fra de en er kjent med fra hjemlandet... Er dette noe vi kan bidra med? Etter min oppfatning, ønsker alle å være til nytte. Også de som ikke har utdanning, har noe å bidra med i samfunnet. Tør vi å la mennesker hjelpe til, eller er vi for skeptiske til det? Det tar tid å finne ut av hva et menneske kan og liker å gjøre. Men det lønner seg. Når dette er på plass, blir vedkommende aktiv i samfunnet, fornøyd og glad. Da trenger vi bare å være en som kan bistå av og til. Er det for mye å be om et smil? Et smil, betyr at jeg ser deg og ønsker å bli kjent med deg... Mei Lian andersen KIA Interkultura 7

8 En sterk kvinnes kamp for en ny start Jeg elsker å dele evangeliet med andre. Det eneste man trenger er jo et åpent hjerte, smiler iranske Maria (53). Det er ti år siden hun kom til Norge og like lenge siden hun ble en kristen. På asylmottaket i den middelstore østlandsbyen der hun fortsatt bor, ble hun introdusert for Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). En av KIAlederne fortalte henne om betydningen av korset. - Jeg glemmer det aldri. Jeg hadde alltid forestilt meg Gud som en som var langt borte. Slik blir Allah beskrevet i islam. Nå hørte jeg at Gud elsket menneskene så høyt at han sendte sin sønn til jorda for å dø på korset. Han rakte hånden ut og inviterte oss nær til seg. Men Maria trengte tid for å tenke på det Sissel fra KIA fortalte henne. Jeg var ingen veldig ivrig muslim, men prøvde å be så godt jeg kunne. Hjemme i Iran gikk jeg noen ganger opp på taket for å forsøke å komme nærmere Allah. Det fungerte aldri. Sissel hjalp meg å bli kjent med Jesus som langt mer enn en profet, slik jeg var vant til å tenke. Det vanskeligste å forstå var treenigheten. Men da en pastor forklarte meg at det kan sammenlignes med H 2 O i tre ulike former - vann, damp og is grep jeg det. I et fredelig Iran kunne jeg levd et godt liv, men nå hadde jeg sønnen min og barna i gruppene å tenke på. Jeg ville ikke utsette dem for fare ved å bli. Smugleren valgte Norge Ingen i Marias familie ble glad for hennes beslutning om å bli kristen. Hennes far bor i Norge, mens moren og tre søsken bor i England. De forlot alle Iran flere år før henne. Selv om de bor i samme land, har hun liten kontakt med faren. Han var ikke snill, verken med mamma eller barna i oppveksten. Jeg arbeider med å tilgi ham. Min mor derimot er en engel, smiler Maria. Helst ville hun ha sluttet seg til familien i England. Det hadde jeg imidlertid ikke penger til. Jeg ba derfor han som skulle smugle meg ut om å velge et annet fritt land for meg. Han valgte Norge. Det er jeg veldig glad for. Døde i fengsel Maria er født i Teheran og hadde jobbet over 20 år som barneskolelærer da hun forlot hjemlandet. Med seg hadde hun sønnen Daniel på tolv. Marias ektemann og Daniels pappa var da død i fengsel etter å ha blitt arrestert for ulovlig politisk arbeid. Tidlig på 2000-tallet rapporterte Amnesty om angrep på ytringsfriheten gjennom arrestasjoner av studenter, akademikere og journalister i Iran. Yosef, Marias mann, var en av disse. Lungene hans var svake før arrestasjonen og ble dårligere og dårligere i den fuktige og mørke cellen han satt i. Kombinasjonen svak helse og tortur tok livet av ham, oppsummerer Maria. Organiserte barnegrupper David var ikke alene om å ha far i fengsel. Maria organiserte etter hvert elleve grupper for barn med samme erfaring. Etter å ha hatt disse hemmelige gruppene i flere år fikk hun vite at hun var overvåket og burde flykte. Ved å bruke alle sparepengene ble hun og sønnen smuglet til Tyrkia og videre til Norge. Dere nordmenn som nylig har markert 9.april, vet hvordan det er å bli styrt av fanatiske ledere. Hvis jeg hadde vært sterkere og tålt tortur, ville jeg forblitt i hjemlandet mitt. Det var bare syv år igjen før jeg ville blitt pensjonist. I et fredelig Iran kunne jeg levd et godt liv, men nå hadde jeg sønnen min og barna i gruppene å tenke på. Jeg ville ikke utsette dem for fare ved å bli. En merkelig drøm Marias mor var troende muslim. En kveld gjennomførte hun et matoffer i hennes og datterens felles hjem. Samme natt hadde jeg en merkelig drøm. Jeg så Maria med spebarnet Jesus på armen. Han skinte som en sol og hun vinket meg nærmere. Jeg kjente både 8 KIA Interkultura

9 BLE KRISTEN: Maria er iraner og ble en kristen da hun kom til Norge for ti år siden. Mange kristne iranere finner sammen på nettet. Av sikkerhetshensyn ønsker hun å være anonym. Maria og Jesus fra Koranen, så jeg forsto hvem de var. Men nå ble jeg så ivrig etter å vite mer at jeg gikk til nærmeste katolske kirke og spurte dem ut! Sissel var den første jeg fortalte drømmen til i Norge. Av henne fikk jeg en persisk bibel og et nytestamente på norsk. Sammen begynte vi å lese Johannes-evangeliet. Jeg som alltid hadde ønsket at noen skulle være glad i meg, oppdaget at Gud selv elsket meg. Åndskamp Møtet med KIA-arbeidernes omsorg for asylsøkere opplevde jeg som en refleksjon av Guds kjærlighet. Jeg hadde aldri opplevd noen lignende. Men det medførte også en kraftig åndskamp. Ikke før jeg hadde kastet bønneteppet, bønnesteinen (som sjia-muslimer bruker, journ.anmerkn.), chadoren (kappe som dekker hår og kropp, brukes mest i Iran, journ. anmerkn.) og Koran-tekstene som jeg bar på små lapper i lommene, fikk jeg fred. Skilsmisse Maria var uheldig og traff en norsk mann som hun giftet seg med uten å forstå at han var psykisk ustabil og rusmisbruker. Gud og mine kristne venninner dekket meg under sine vinger i denne vanskelige perioden. Jeg kjente meg aldri ensom. Ikke sønnen min heller, forteller Maria. Daniel er nå student. Det samme er Maria. Ved siden av å være morsmålslærer studerer hun pedagogikk, men har studiepermisjon på grunn av helseutfordringer. Tinnitus øresus er én av plagene, men Maria er bare takknemlig. Da er jeg avhengig av Jesus hver dag! Nett-menighet Marias helseproblem gjør det også vanskelig å gå og være aktivt med i en lokal menighet. Men hun har funnet sitt fellesskap likevel. Det er nettbasert og ledes av et iransk-amerikansk ektepar i USA. Pastor Shariat Hormoz sender hele døgnet og har en stor tilhengerskare blant iranere over hele verden. Når jeg blir pensjonist, vil jeg gjerne bli mer aktiv i KIA. Helst vil jeg bli misjonær blant iranere og afghanere i Norge. Jeg elsker å dele evangeliet med andre. Det eneste man trenger er jo et åpent hjerte, smiler Maria, som også gleder seg over å høre om et økende antall kristne brødre og søstre i den muslimske verden. (Av sikkerhetshensyn er alle navn i intervjuet fingerte.) Ingunn Rui FAKTA om Iran Antall innbyggere: 76 millioner Hovedstad: Teheran Styreform: Islamsk republikk Religion: 90% sjiamuslimer, 10% sunnimuslimer. Dødsstraff for å konvertere til kristen tro. Mange kristne iranere finner sammen på nettet bl.a. på org og KIA Interkultura 9

10 Kom deg ut av «kristenbobla» VENNSKAP Utgiverne av kursboken «Tro mellom venner» mener kristne har godt av å knytte nære vennskap med muslimer. Det hadde jo vært fint om kursboken fikk den konsekvensen at flere flyttet ut av de «kristne boblene», og aktivt søkte kontakt med mennesker fra andre kulturelle og religiøse bakgrunner, sier Morten Dahle Stærk, markedssjef i Lunde og Luther forlag. Meningsfull utgivelse Ifølge Stærk er utgivelsen av studieboken og kursheftet «Tro mellom venner», som i helgen ble lansert i Misjonssalen i Oslo, noe som treffer en nerve i deres forlagsvirksomhet. Dersom det skal være noen mening med å drive et kristent forlag må det være å gi ut bøker som utruster kristne til å leve ut kristenlivet i hverdagen, og dele det med mennesker der de bor. Vi opplever at denne boken gjør nettopp dette, sier Stærk. Markedssjefen oppgir at hensikten med studieboken og kursheftet er å utruste kristne til å knytte nære vennskap med muslimer. Flere kristne organisasjoner skal ha meldt sin interesse for boken, ifølge Stærk. Vil fjerne fordommene Nina Janne Dalseth som har oversatt «Tro mellom Tro mellom venner setter brobygging mellom kristne og muslimer i fokus. venner» til norsk har i flere år vært en pådriver for å få utgitt kursboken her til lands. Det var under et islamkurs i All Nations Christian College i London i 2004 at hun først kom over materiellet. Kort tid etter tok hun kontakt med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) hvor hun ble ansatt i en 50% prosjektstilling høsten 2011 for å jobbe med oversettelsen. Denne boken har vært etterlengtet i dialogen med muslimer, mener Dalseth. Mediene rapporterer ofte bare om de negative hendelsene knyttet til islam, og også i flere kristne sammenhenger kan folk sitte inne med stereotypier og usikre følelser som holder dem tilbake fra å ha et nært forhold til mennesker med en muslimsk tro, legger hun til. Misforstått «vennskapsevangelisering» Steve Bell, forfatter av boken - som på engelsk har tittelen «Friendship first» mener kristne i Vesten trenger å gjenoppdage verdien av vennskap, særlig vennskap på tvers av kulturelle og religiøse bakgrunner. «Vennskapsevangelisering» har lenge vært et mye brukt uttrykk blant kristne kretser i Vesten, men det er et kunstig og misvisende begrep. Ofte kan det signalisere at det vi egentlig er ute etter er å «evangelisere», bare at vi bruker vennskapet som fremgangsmåte, hevder Bell. Ser vi egentlig verdien av vennskap i seg selv? Er vi oppriktig interessert i menneskers liv og deres bakgrunn? Vi må gjerne ønske at mennesker skal bli kjent med Jesus, men vi kan ikke bruke vennskap som et middel, legger han til. Sett vennskapet først Bell mener kristne i Vesten altfor lett lar seg prege av den sekulære individualismen og en tilnærming til formidling av evangeliet i form av «verbal meningsutveksling», mens mennesker med en muslimsk bakgrunn vil kjenne seg lite igjen i dette. En muslim vil som regel alltid sette vennskapet først, og observerer om du er en person som bryr deg før du i det hele tatt har åpnet munnen din, sier Bell. 10 KIA Interkultura

11 Siden 2002 har Bell ivret for å hjelpe kristne til å forstå islam, og bli mer trygge og åpne i møte med muslimer i sitt nærmiljø. Det var hendelsene etter 11. september 2001 som fikk han til å engasjere seg på fulltid for å fremme en mer ydmyk og vennlig tilnærming til muslimer. Flytt til Groruddalen Både med Dahlseth og Stærk håper boken også kan ha en positiv innvirkning på hvor kristne velger å bosette seg i Norge. Jeg forstår at mange kristne familier tenker på hvor de ønsker at barna deres skal vokse opp, og at det er mange hensyn å ta, men vi kan gjerne oppfordre hverandre til å ta litt utradisjonelle valg, sier Dalseth. I likhet med Stærk har hun valgt å bosette seg i Groruddalen i Oslo et område med en stor innvandringsandel og begge mener vi har mye å lære av mennesker med muslimsk bakgrunn. Mange muslimer er mer Gud-sentrerte i sitt dagligliv enn oss, og kommer fra kulturer med sterke vennskaps- og familiebånd. Gjennom å knytte vennskap til mennesker med muslimsk bakgrunn blir vi mer vant til å snakke om tro som en integrert del av livet, mener Stærk. Studieboken «Tro mellom venner» ble utgitt på norsk i juli 2014 av forlagene Luther og Prokla media. I helgen ble kurspakken, som utgis i samarbeid mellom Lunde og Luther forlag, presentert, og kursheftet vil utgis i løpet av våren. Av Finn Olav Felipe Jøssang, KPK KIA Interkultura 11

12 12 KIA Interkultura

13 seksjon Norskkurs og barnehage: Å la blikkene møtes Det er tirsdag en kjølig morgen i midten av mars og klokka har akkurat passert 9, da det banker på døra til kontoret i barnehagen. Inn kommer en litt sjenert dame som smiler forsiktig, det er første dag på KIA og hun vil forsikre seg om at hun har kommet til rett sted. Vi konstanterer at hun er på rett sted, og at hun skal starte i klasse Norsk C og datteren i barnehagen. Hun ser ned i fanget sitt, smiler, men vrir seg litt i stolen. Hun vil gjerne fortelle noe før vi går i gang med registreringen. Hun ønsker å beklage at det er vanskelig for henne å møte blikket mitt, ha øyekontakt. Hun er ikke vant til det fra egen kultur og sier hun jobber med det hver eneste dag. Det var først etter at hun sa det, at jeg la merke til at dette var første gang vi hadde øyekontakt. Hun forteller videre, tryggere nå, om at hun ønsker at barnet hennes skal vokse opp uten denne kulturelle sperren. Hun ønsker at vi skal legge vekt på nettopp dette i barnehagen, at det å la blikkene møtes i samtale blir naturlig for datteren. Vi som jobber på integreringsfeltet vet at vår egen kultur defineres først og fremst når vi sammenligner oss med noe som er annerledes enn det vi selv tenker og gjør. Når innvandrere kommer til et nytt samfunn og skal bli en del av det samfunnet og av en ny kultur, så oppstår det en akkulturasjonsprosess. Akkulturasjon er en form for kulturell endring, nærmere bestemt prosesser og hendelser som har bakgrunn i en forbindelse mellom to kulturer som tidligere var separate og selvstendige. I denne prosessen blir dannelsen av etnisk identitet viktig og fremtredende. Minoritetsspråklige som møter et nytt samfunn og skal tilpasse seg den nye kulturen, kan oppleve denne forandringen som vanskelig og stressende. Hvilken kulturbakgrunn en har virker inn på både hvordan en tenker, handler og oppfatter omgivelsene sine. Hvis en skal forstå alle de kulturelle kodene, krever det at en har forståelse på flere nivåer. I alle kulturer finnes det verdier og normer som det forventes at en retter seg etter. Eksemplet ovenfor illustrerer disse problemstillingene i praksis. Vi er sosialisert til å bli eksperter på hvordan vi opptrer i egen kulturell sammenheng, de fleste av oss tar for gitt at alle de uskrevne normene og reglene vi med enkelhet forholder oss til hver dag, er helt nytt og ukjent territorie for mange. I ettertid har jeg reflektert over hvor mye hun må ha anstrengt seg under dette møtet for å opptre passende etter mine kulturelle rammer. Det kan være lett å glemme hvor utfordrende det må være å tilpasse og tilegne seg alle de uskrevne kulturelle reglene som finnes i et nytt samfunn. For en vellykket integrering er det viktig å vise forståelse for alle de ulike aspektene en som ny i et samfunn møter på. Marthe Fure Moen og Gunhild A.S. Eiksund Hva skjer hos oss fremover: - Lille 17.mai-feiring. - Klasseturer/ekskursjoner - Felles sommeravslutning for Norskkurset og barnehagen. - Sommerfest for personalet. - Førstehjelpskurs og brannvernkurs i samarbeid med avdeling 300. Faste hendelser: - Hver mandag og onsdag: kvinnetrening i gymsalen. - Hver mandag: barnesang for mødre og barn. - Hver torsdag samtalegruppe for kvinner. - En gang i måneden- helseseminar med ulike temaer. KIA Interkultura 13

14 Ung-sidene Nytt, nytt, nytt! Det er mye nytt som har skjedd i KIA Ung den siste tiden. Nytt lokallag, nytt foredragsnettverk og ny hjemmeside. Det mangler ikke på nye tiltak i KIA Ung og da er det ekstra gøy å være med i organisasjonen. Jeg er veldig stolt av alle som bidrar frivillig. Det er ungdommer som uke etter uke gjør sitt bidrag for å gjøre Norge varmere. Vi blir flere og flere. Med nytt foredragsnettverk vil også budskapet vårt nå mange flere. KIA Ung er i vekst og det er kjekt. Samtidig begynner vi å se at vi trenger støttespillere som kan bidra finansielt. Vi merker at arbeidet har vokst ut over den økonomiske rammen vi har i dag. Har du lyst å bidra til at KIA Ung fortsatt skal vokse slik som i dag? Daniel Overskott, Daglig leder, KIA Ung Ny hjemmeside! Endelig har KIA Ung fått en ny hjemmeside. Vi ønsker å være tydelige på hvem vi er og hva vi gjør. En ny hjemmeside har lenge vært en viktig oppgave for oss for å nå dette målet. Vi ønsker at hjemmesiden skal være en ressurs for alle som ønsker å drive flerkulturelt arbeid, samtidig som du kan se nyheter og bilder fra arbeidet som skjer i lokallagene. Vi har jobbet lenge med denne siden. Det har tatt lang tid for å få den slik som vi ville, men nå er vi veldig fornøyd med resultatet. Ikke alt på hjemmesiden er helt klart enda, så siden vil bli bare bedre og bedre fremover. Morten Ravnbø Sætren og Niklas Burman har designet og strukturert hjemmesiden for oss. Nå er det lokallagene og personer fra det nasjonale teamet som skal drifte siden videre. Vi gleder oss til å få vist denne siden til deg og håper du får stor nytte av den! Nytt lokallag i Bardufoss! Lars Inge Stautland, sammen med Jone Trefjord og Christer Sollie, har startet KIA Ungs ferskeste lokallag. De holder til i Indre Troms, hvor soldater, lokal ungdom og asylsøkere er målgruppen for lokallagets aktiviteter. De har allerede åpne bibelgrupper for denne målgruppen og skal arrangere «verdensmiddag» en gang i måneden på Soltun Soldatheim. Der skal representanter fra ulike kulturer by på mat og kultur. Formålet med dette er å skape vennskap på tvers av alder, bakgrunn og kultur. Det blir veldig spennende å se hvordan middagene blir fremover! 14 KIA Interkultura

15 Nytt foredragsnettverk! Nå har vi samlet et nettverk av unge foredragsholdere! Dette er kristne ledere med erfaring innen flerkulturelt arbeid som ønsker å dele sine erfaringer med andre ungdommer. Nå er vi 11 ungdommer i nettverket og har allerede hatt et oppdrag hos bibelskolen TEFT i Oslo. Vi skal utover våren holde foredrag på skolene Hald og Gå-ut senteret. Til sommeren skal vi holde seminar på Skjærgårds og kanskje TT-festivalen. Responsen til skolene og festivalene vi har kontaktet har vært veldig gode. Vi satser på å kunne lage avtaler med flere bibelskoler og festivaler om å komme på besøk årlig. På den måten kan vi årlig inspirere hundrevis av ungdommer til å engasjere seg. Vi tror at erfaringene og budskapene vi har kan bidra til å inspirere ungdom til å skape flerkulturelle fellesskap. Tusen takk til alle frivillige foredragsholdere som bidrar! Bli medlem i dag! Støtt vårt arbeid ved å melde deg inn i KIA Ung. For 100 kr får du medlemskap for hele Meld deg inn og betal med mobil: Send SMS til 2377 med «KIA UNG100 [navn, adresse, e-post, fødselsdato, fødselsår]». Meld deg inn på nett: Gå inn på hjemmesiden kiaung.no og bli medlem. OBS! Under 15 år? Vi trenger dine foreldres signatur på mail til Først da blir du et gyldig medlem i KIA Ung. Foreldre kan eventuellt bekrefte på SMS fra sin telefon til 2377 ved å skrive «KIA UNG GODKJENNING [barnets navn, barnets fødselsdato og år, navn på forelder]» PS! Alle kan bli medlem i KIA Ung; kristne, muslimer, hinduer osv. også de som ikke tror! For nærmere info om KIA Ung, gå inn på kiaung.no, følg oss på Facebook eller kontakt oss på KIA Interkultura 15

16 Ønsker du et Norge som har fokus på likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion? Bli Fast giver til KIA så kan vi sammen få et varmere Norge. Bli fast giver! Beløpsgrensen for gaver gitt til frivillige organisasjoner er nå økt til kr. Du får 28% skattefradrag for gaven gir. Gir du kr får du redusert skatten med kr. Gir du kr får du redusert skatten med kr. Benytt kupongen nederst på siden, hvis du ønsker å benytte denne muligheten. Er du ikke fast giver til KIA kan du bruke kupongen for å bli det. Faste givere gir KIA regelmessige og faste inntekter, jevnt fordelt over hele året og gjør oss i stand til å gjøre enda mer for et «mer flerkulturelt felleskap i menighet og samfunn» 16 Ja takk! Jeg ønsker å betale med avtalegiro Mottaker mottakers konto Kristent Interkulturelt Arbeid Jeg ønsker å gi kr Belast mitt konto nr. KID-nr fylles ut av KIA Norge: KIA Interkultura automatisk betaling av faste bidrag pr mnd Navn: Adresse:... Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr ,- per trekkmåned. Du vil uansett ikke bli trukket for mer enn avtalt beløp. Beløpsgrense per trekkmnd Kupongen gjelder endring av beløpet fra kr... til kr... Postnr/sted:. kr Ønsket trekkdato: hver måned (sett kryss) Tlf/mob:.... E-post:.... Person nr (11 siffer).... Sted/dato: Underskrift.... Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen og sparer KIA Norge for ekstra gebyr Svarkupongen sendes til: KIA Landskontor, Vaisenhusgate 5, 4012 Stavanger

17 Nyheter fra KIA Nettverksforum for kvinner Språkkafé på Arna mottakssenter Bergen Vi er veldig glade for initiativet til Turi og Randi, som startet opp KIAs kvinnegruppe i Det har blitt et populært tilbud, der kvinner treffes på tvers av kultur og språk og samtaler om det norske samfunnet. Turi og Randi driver dette arbeidet frivillig, og har begge mange års erfaring med flyktninger gjennom arbeid i MOKS. I kjernen av arbeidet handler det om å ha et åpent rom hvor kvinner kan diskutere fritt med hverandre. Kvinnegruppen treffes hver tirsdag i KIAs lokaler i Betlehem kl Ønsker du å delta, ta kontakt med Malin på telefon Det er nå 10 år siden KIA startet språkarbeid på Arna mottakssenter. Det er godt å se at tilbudet fortsatt blir godt mottatt. Hver tirsdag ettermiddag reiser en gjeng til Ytre Arna for å arrangere et lavterskel språk- og sosialiseringstilbud. For mange av oss har språkkaféen blitt et høydepunkt i uka. Mottaksledelsen i Arna inviterte de frivillige i KIA på opplæring angående asylsøkeres situasjon i starten av mars. Det ble en lærerik og livlig diskusjon, som gav et økt innblikk i konteksten våre venner bor i. Engasjementet for asylsøkere vedvarer i Bergen. En kulturopplevelse for livet... Det ble den første hytteturen for mange, da 11 asylsøkere og flyktninger fra Bergensområdet ble med på utflukt til Førde. Her ventet KIA ildsjelen, Hallgeir Berge, og vi fikk en nydelig helg i Sunnfjordssola. Blant aktivitetene var besøk til bondegård, Sunnfjordmuseum og en tur til Huldefossen. En lokal familie inviterte oss på kaffe med vestlandske sveler, og vi inviterte dem på injera-middag om ettermiddagen. Vi var også en tur på asylmottaket i Førde, hvor vi ble møtt av en hjertelig gjeng som inviterte oss inn på te og samtale. Ønsker du å vite mer om arbeidet i KIA Bergen? Ta kontakt med Malin på tlf eller mail: KIA Interkultura 17

18 Sør Verdensmiddag som gir mersmak Mange KIA-avdelinger inviterer til verdensmiddag regelmessig. Her ser du den siste Verdensmiddagen i Kristiansand. Det ble servert mat fra Bolivia. Her var det 120 personer som koste seg med sang, ledet av internasjonal prest Odd Bjarne Ellefsen som er daglig leder for Kirkens internasjonale fellesskap Kristiansand, som KIA Kristiansand samarbeider mye med. Foto: Mei Lian Andersen Tverrkulturelt fellesskap med mye lek og latter Barna har det greit på eget lekerom under verdensmiddagen. Pepino er en maske som er brukt i karneval i Bolivia. Foto: Odd Bjarne Ellefsen 17. mai-frokost På nasjonaldagen inviterer Kirkens internasjonale fellesskap Kristiansand i samarbeid med KIA til Internasjonal 17. mai-frokost i domkirkens menighetshus. Etter frokosten går vi sammen ut og feirer dagen. Internasjonal Sommerleir Da inviterer Kirkens internasjonale fellesskap Kristiansand og KIA Sør til Internasjonal sommerleir fra 3. til 5. juli for 3. år på rad. Kjempe spennende! Bli med og opplev et internasjonalt felleskap på tvers av alder, kjønn, kultur og tro. 18 KIA Interkultura

19 Nyheter fra KIA 10 år med Kiakoret! PractiSing for Heaven! En lovsangskveld med musikk fra mange forskellige land KIA Gospelkor feirer 10 år og i denne forbindelse har de hatt PractiSing for Heaven i Domkirken i Kristiansand! En rekke kor og artister deltok, og biskop Stein Reinertsen fra Den norske kirke talte. Mange fant veien dit og det ble er smak av himmelen på jord! Vi takker alle som kom og dem som var med for å gjøre dagen til en fest! Det Etiopiske koret Joe Crampah Than Linh Koret Itohan Moses KIA Gospelkor Sina Saltbones Biskop Stein Reinertsen 18. april kl Kristiansand Domkirke Norskcafé med friluftsliv I Tullinsgt 4, i Misjonssalen, samles ungdom hver tirsdag kveld til samtale og fellesskap. Kafeen er et gratistilbud med enkel servering. Mange av gjestene er elever ved norskkurset som har undervisning i forkant av kafeens åpningstid. Norskkurset har i overkant av 100 elever, kafeen har gjester. Her bygges relasjoner og vennskap, på tvers av språk og kultur. Kafeen har en egen samtalegruppe i norsk for viderekomne. For elevene ved norskkurset gir kafeen en unik mulighet til praktisering av det de har lært. Frivillige medarbeidere både i kafe og ved kurset tilegner seg en unik flerkulturell kompetanse. Egen friluftsgruppe KIA kafeen startet i høst en egen turgruppe som arrangerer turer i Oslos fantastiske skogsområder, bl.a Songsvann og Kjellsåstoppen. Tidligere i vinter var en stor gjeng i Korketrekkeren og akte. For mange av kafegjestene er dette en ny og uvant erfaring. Også her utvikles kontakt og vennskap dannes! Øst Foto: Mei Lian Andersen KIA Interkultura 19

20 Øst KIA Norskkurs deltok på Abloom filmfestival 2014 se filmen Brevet til Jens som gjorde det største inntrykket på våre elever. «Filmen var lett å forstå, den var trist, men fin», uttrykte elevene etterpå. Den fungerte senere som utgangspunkt til noen fine diskusjoner i klassen med høyeste norsknivå. I kaffepausene gikk vi rundt og besøkte ulike stands med brosjyrer og representanter fra bl.a. Norges Blindeforbund og Frambu Resource Centre for Rare Disorders. Dette var en interessant og hyggelig kulturell opplevelse, særlig med tanke på at noen av elevene våre aldri hadde vært på kino før. Vi håper at dette kan bli en tradisjon og gleder oss til festivalen i 2015! Etter besøk av og invitasjon fra KIA Norskkurs sin tidligere elev og nåværende festivaldirektør Faridah Shakoor, deltok elever fra KIA Norskkurs i Oslo på åpningsseremonien til Abloom festival den 20. november Abloom har vært en vellykket filmfestival siden 2012, og den vokser for hvert år. Festivalen tar opp temaer om hvordan det er å leve med funksjonshemning, og hva det innebærer å ha barn med både små og store funksjonsnedsettelser. Årets tema var Rom for alle!, og det ga oss noe å tenke på. Vi i KIA syntes det var stas å bli invitert til et så inkluderende og viktig arrangement og bli godt tatt imot, ja til og med fotografert på den røde løperen! Alle klassene fikk være med på åpningsseremonien gratis der elevene fikk høre bl.a. Fabian Stangs åpningstale, Berit Bergs foredrag om innvandreres deltakelse i interesseorganisasjoner og Linda May Kallesteins innlegg om filmen Kule kidz gråter ikke. Vi fikk også Abloom filmfestival er en frivillig organisasjon som ble stiftet i Navnet Abloom står for det som er viktig for oss: Å kunne slå ut i full blomst. Abloom er en filmfestival som er åpen for alle. Vi ønsker å kjempe mot isolasjon, skyld og skam. Vår møteplass skal være et sted hvor positiv tenkning står sentralt, der alle føler seg trygge. Vi ønsker å bidra til positiv integrering og inkludering av det som ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som i stor grad faller utenfor den tradisjonelle A4-familien. Abloom vil ha et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn: Mye tyder på at for en del innvandrere kan det være spesielt utfordrende, fordi det er svært tabubelagt å ha det som noen vil definere som et annerledes barn. Vil du vite mer om Abloom festivalen, sjekk Skjer i KIA: ABC Norwegian: Sommerkurs i norsk i KIAs lokaler i Ebbellsgt. 1, Intensiv kurs 4 dager i uken og på 3 ulike nivåer. Spesielt tilbud til spansktalende! Kontakt Victor eller Pavlos ! Flerkulturell pinsefestival 2015: Hva er mer naturlig enn at pinsen feires i multikulturelle Groruddalen og at mennesker fra alle «nasjoner og tungemål» møtes til felles feiring. Stedet er Østre Aker Kirke, 25 mai kl 16. Vi begynner med aktiviteter, mat og musikk og avslutter med gudstjeneste kl KIA Kafe og norskkurs i Tullinsgt. 4: Hver tirsdag og onsdag kan asylsøkere, papirløse, arbeidsinnvandrere og andre lære norsk. Kl Åpen kafe tirsdager fra kl 19. Verdensmiddager: KIA har et prosjekt gjennom året der vi vil samarbeide om å arrangere fellesmiddager i menigheter og forsamlinger i KIA region Øst. Har du lyst å være med som frivillig eller har ideer til sammenhenger for et slikt arrangement, kontakt Rune på ! Haugenstua Second Hand : KIA og Misjonssambandet driver bruktbutikk i hjertet av Groruddalen, på Haugenstua. Et miljøvennlig tiltak som på sikt også vil gi økonomisk overskudd! Det har utviklet seg et flott flerkulturelt arbeidsmiljø i bruktbutikken der folk tar faste vakter etter lyst og kapasitet, noen hver uke, andre sjeldnere. Vi trenger flere frivillige! Kontakt Rune på ! 20 KIA Interkultura

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Noen å se opp til! Forbilder for alle.

Noen å se opp til! Forbilder for alle. Noen å se opp til! Forbilder for alle. ABLOOM FILMFESTIVAL www.abloom.no Kjære venner og engasjerte medborgere! Jeg er så stolt og glad for å kunne ønske dere velkommen til den sjette Abloom filmfestival

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran Tro, håp og forfølgelse Sammendrag NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N H Ø S T E N 2 0 1 6 JERNALDERGÅRDEN OKTOBER MÅNEDEN SOM GIKK Da vil vi få takke for måneden som har gått og flott oppmøte på foreldremøte. Referat ligger tilgjengelig på vår nettside, men kom gjerne å

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer