Bli kjent med Ås videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med Ås videregående skole"

Transkript

1 Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

2

3 Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående skole og til et nytt skoleår! Ås videregående skole er en skole med mange klasser, og vi får nye, store elevkull hvert år. Det kan være overveldende å finne fram i starten, og du vil få mange beskjeder. Denne skolebrosjyra gir deg informasjon som du bør kjenne til og som kan være nyttig for deg. Ta godt vare på den, og bruk den! I skolehverdagen gir kontaktlæreren deg nødvendig informasjon, så ikke nøl med å spørre kontakt- eller faglærer dersom du lurer på noe. I tillegg informerer vi elevene på It s Learning (ITL) og gjennom skolens elektroniske oppslagstavler. Slik informasjon betraktes som gitt til hver enkelt elev. Slik informasjon kan være ulike søknadsfrister som det er viktig at du overholder. Skolens visjon er: Ås videregående skole - et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode. Vi ønsker å utvikle et godt sosialt fellesskap preget av respekt for hverandre. Vårt mål er at du skal ha utbytte av det du lærer ved skolen og at du kan ha nytte av det videre i studier eller arbeidsliv. Vårt mål er at den enkelte elev kan utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Dette gjør du ved å sette deg høye mål for å tilegne deg kunnskaper og ferdigheter. Læring er hardt arbeid, og du må gjøre en innsats selv for å nå dine mål. Lærene og skolen vil hjelpe deg med dette, men viktigst av alt er den innsatsen du selv nedlegger i dette arbeidet. Vel møtt til et nytt skoleår ved Ås videregående skole! Elevene i videregående skole har mange rettigheter, stort ansvar og mange plikter. Vi som skole vil legge til rette for at du kan planlegge arbeidet ditt gjennom ulike planer. Elevene har rett til å være med på å vurdere hvordan læringsarbeidet gjøres best mulig. Disse rettighetene medfører også plikter og økt ansvar for eget arbeid. Dess mer du deltar og tar del i ansvaret, desto hyggeligere og mer meningsfylt blir skolegangen. Vi håper du kan oppleve skolegangen ved Ås videregående skole som meningsfull slik at du kan utvikle deg og trives på skolen sammen med medelever og lærere. Anne Karin Øksnevad rektor BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 3

4 Innhold Til elevene 3 Innhold 4 Skolens ledelse 5 Læringsarbeidet 6 Studieteknikk 8 Rådgivere og karriereveiledere 10 Spesielle forhold 10 Elevkontakt/miljøarbeider 11 Skoledemokrati 11 Stipend lån 12 Skolehelsetjenesten 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 14 Ombudet for elever og lærlinger 15 Skolebiblioteket 16 Bokskap 16 IKT-Support 17 Pc-ordningen - bruk av bærbar skole pc 17 Skolereglement for videregående skoler i Akershus fylkeskommune 18 Heldagsprøvereglement ved Ås videregående skole 22 Ulike typer fravær 24 Kriterier for karakter i orden og atferd 25 Elevrådsreglement 26 Elevrådet pr Morsmål som fremmedspråk 27 Forskrift til opplæringsloven 28 Skoledagen 32 Kantina 33 Ås videregående skole en røykfri skole 33 4 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Skolens ledelse E-postadresser og tlf. nr. finner du på skolens hjemmeside - Anne Karin Øksnevad Rektor Skolens øverste leder Sigrun Borgersen Assisterende rektor Eksamensansvarlig Thomas Randem Studieinspektører Ansvar for timeplanlegging, elevenes fagvalg mv. Anne Beth Wiger Administrasjonsleder Avdelingsledere Elisabeth Abrahamsen Avdelingsleder Ansvar for Vg3 SSP, PB og Språk/samf.fag IFA/SFA Trude Setten Storengen Avdelingsleder Ansvar for Vg1 SSP og Realfag/øk. IFA/SFA Beathe Lille Avdelingsleder Ansvar for Vg2 SSP og Norsk/kroppsøving IFA/SFA Tor-Gunnar Karterud Gunlaug Skjortnes Per Bakke Jensen Birgit Slørstad Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon. Elevkontakt Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag/voksenopplæring Avdelingsleder Elektro/Design og håndverk/innføringsklasse minoritetsspråklige Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring Andre ledere Graham Ryan Anny Haugen IB-koordinator Renholder I Du finner oversikt over alle skolens tilsatte på skolens hjemmeside - BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 5

6 Læringsarbeidet Skolens visjon er: Ås videregående skole et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode. Visjonen skal være til inspirasjon for lærere, elever og ledelse. Visjonen skal ligge til grunn for hvordan vi arbeider og for retningen vi ønsker å utvikle skolen i. Vi realiserer visjonen gjennom å innarbeide en kultur for: Lagarbeid Å se den enkelte elev Å veilede og støtte hverandre Å gi hverandre tilbakemeldinger Å prøve og feile Læring Skolen skal være et læringsfellesskap. Med læring mener vi både læring av fagkompetanse (gode fagkunnskaper), læringskompetanse (evnen til å sette seg inn i nytt stoff), metodekompetanse (evnen til å angripe og finne strategier for å løse problemer og utfordringer) og sosial kompetanse (samarbeidsevne og evne til å forholde seg til andre). Læring er skolens hovedmål. Fellesskap Skolen skal være et læringsfellesskap. Læring kan skje hos den enkelte i ensomhet, men også i fellesskap med andre. Vi mener at skolen kan gi sitt viktigste bidrag til læring i møtet mellom mennesker mellom elev/elev, elev/lærer og mellom lærer/lærer. Mangfold Skolen vår er stor, med mange hundre elever og ansatte. Med vår ulike bakgrunn er vi forskjellige når vi møtes. Som i alle samfunn må vi ha noen felles mål og kjøreregler, men vi bør ikke tvinge alle inn i samme form. Ved skolen vår ønsker vi å hente ut de beste sidene ved den enkelte i hele mangfoldet. Vi gjør hverandre gode Alle menneskelige fellesskap kan utløse både positive og negative prosesser. Det er et viktig mål for skolen å utløse flest mulig positive prosesser som kan bidra til læring. For å oppnå gode læringsforhold legger vi vekt på følgende: 1. Rettigheter og plikter Elevene har rett til opplæring. Samtidig har elevene også plikter i forhold til tilstedeværelse og oppførsel. Vi ønsker en skole der det er godt å være. Dette oppnår vi når vi tar hensyn til hverandre og der skolereglementet følges slik at opplæringen ikke forstyrres av bråk og uro. 2. Læreplanene Læreplanene er grunnlaget for innholdet i opplæringen. De er fastsatt sentralt. Når elevene vet hva innholdet i opplæringen går ut på, skaper dette motivasjon og læringslyst. Læreren legger til rette for at elevene er kjent med de ulike målene i læreplanene. 6 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

7 3. Termin-/arbeidsplaner Elevene får termin- og arbeidsplaner i alle fag slik at de kan planlegge og vurdere sitt eget arbeid. Termin- og arbeidsplanene legges på ITL av alle faglærere slik at de til enhver tid er tilgjengelige for elevene. 4. Elevmedvirkning Når elevene får mer innflytelse over sitt eget arbeid, øker motivasjonen for læring. Derfor deltar elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. 5. Undervisningsmetoder Vi vet at elever tilegner seg kunnskap på ulike måter. Gjennom varierte undervisningsmetoder tar vi hensyn til at elever er forskjellige. 6. Elevsamtaler Hver elev har elevsamtale med kontaktlærer minst en gang pr. semester. Elevsamtalen skal bidra til at skolegangen blir meningsfull for den enkelte elev, samtidig som kontaktlærer kan gi eleven tilbakemelding om hvordan eleven ligger an faglig. Skjema for elevsamtale finnes på portalen. Det vil være konferansetimer på Vg1og Vg2. 7. Kontaktlærers time I hver klasse har vi kontaktlærers time. I dette viktige møtet mellom kontaktlærer og elever diskuteres opplæringen generelt i klassen, klassemiljø og andre saker som er viktige for klassen. Kontaktlærers time skal avholdes 1 gang per måned. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 7

8 Studieteknikk Hvordan bør vi studere? Når du skal i gang med å lære inn noe nytt, er det viktig å vite hvordan du best skal legge opp studiearbeidet. Målet må være at du skal bruke minst mulig tid på å lære det du til sist skal kunne. Riktig studieteknikk Det lar seg neppe gjøre å gi en fast oppskrift på hvordan du skal studere. En framgangsmåte som passer for en student er kanskje ikke helt riktig for en annen. Det er likevel endel fundamentale studietekniske "regler" som gjelder for oss alle, selv om vi benytter litt forskjellige framgangsmåter. Vi vil ta for oss noen av disse. Oversikten Det første bud er å skaffe seg oversikt over det som skal læres. Som oftest vil det lønne seg å gå igjennom hele "leksa" i ett, for å danne seg et helhetsbilde, og gjøre seg kjent med hva den inneholder av problemer. I lærebøkene er ofte et og annet uthevet med fete typer, understreket eller satt i ramme. Slikt bør du merke deg alt ved første gangs gjennomlesing. Dette gir deg muligheten til å finne ut hva det hele går ut på. Snapp opp hovedtankene Målet med en første, helhetlig gjennomgåelse, er å skaffe deg kjennskap til hovedideene - grunntankene i det du skal arbeide deg gjennom. Først når du har skaffet deg oversikten, kan du arbeide rasjonelt videre. Skill det vesentlige fra det uvesentlige Litt av kunsten ved å studere er å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Ofte vil et bilde eller en figur si oss mer enn mange siders tekst. Andre ganger kan vi lære mer av et par linjer enn av et helt avsnitt. Læreren gir oss gjerne de rette stikkordene på tavla, eller også dikterer han noen setninger som inneholder det vesentligste. Benytter du deg av dette, kan du spare endel tid på selv å finne fram til hovedideene. Når du finner noe som er av vesentlig verdi, bør du notere det ned eller merke av vedkommende avsnitt i boka, slik at du kan gå grundigere inn på dette i neste omgang. Mange små innlæringsavsnitt Når du setter i gang selve innlæringen, er det som regel en fordel å dele stoffet opp i mindre avsnitt. På denne måten blir det lettere å arbeide seg gjennom et stort kapittel. Innlæringsavsnittene må bare ikke gjøres så små at du mister helheten av syne. Særlig viktig er det å dele innlæringen i flere porsjoner når det du skal lære er såkalt "tungt stoff". Du bør også huske på å legge inn små pauser mellom hver innlæringsporsjon. Variasjon gir god avveksling En fin avveksling er det også å variere fag når vi leser. Om du har arbeidet lenge med f.eks. matematikk, vil det være klokt å ta for seg norskleksen før du kanskje fortsetter arbeidet med matematikken eller går over til å regne fysikkoppgaver. Regelen er at du ikke bør arbeide med to beslektede fag like etter hverandre, dersom du kan unngå det. Les og finn tilknytningspunkter Mens du studerer, må du hele tiden prøve å finne tilknytningspunkter mellom innholdet i det du arbeider med, og det du vet om emnet fra før. Å sette det nye stoffet på plass i den øvrige kunnskapsmassen din er helt nødvendig for å kunne bruke det du lærer på en effektiv måte. Du husker også bedre det du har lært. Du husker også bedre det du har plassert i sin rette sammenheng. 8 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

9 Lag dine egne stikkord Når du arbeider med et emne, bør du hele tiden prøve å lage dine egne stikkord og huskeregler. Det er dette som skal gjøre det mulig å forme et lettfattelig sammendrag til slutt, som er ditt eget, og som du vil komme til å huske. Hør deg selv Å lese er ikke det viktigste - men å høre seg selv, sier mange. En del undersøkelser viser at det er lønnsomt å bruke en stor del av studietiden til å høre seg selv. Da vil du lett avsløre om du har arbeidet konsentrert og fått tak i det vesentligste, eller om tankene har vært på flukt. De fleste av oss har nok opplevd å ha lest mange sider i en bok, for til sist å måtte gå helt tilbake til der vi startet, fordi vi ikke har vært nok oppmerksomme mens vi leste. Kritisk holdning Gjør det til en god vane å vurdere ditt eget arbeid kritisk. Først når du retter pekefingeren mot deg selv og spør om du arbeider slik du egentlig bør, har du muligheten til å forbedre dine studievaner. En kritisk holdning til egne arbeidsmetoder skal være kontrollfaktoren som hjelper deg til å holde riktig "kurs" i studiene. Det viktigste kan vi stille opp slik: Skaff deg overblikk Les med forståelse Noter hovedideene Lag dine egne huskeregler Vurder arbeidet ditt kritisk Notatteknikk Å notere er litt av en kunst. Mange tror at å notere er det samme som å skrive ned alt som blir sagt eller gjort. Slik er det imidlertid ikke. Å notere seg = å merke seg Gode notater kan vi sammenlikne med en gjenfortelling der alle hovedpunktene har kommet med som stikkord og korte setninger. En aktiv prosess i tre steg Å ta notater er "aktiv lytting og lesing med papir og blyant". Vi vil dele inn notatarbeidet i tre steg: l. Vi bruker sansene og merker oss hva som er det viktigste i det som skal læres. 2. Vi skriver ned stikkord og nøkkelord eller små setninger som inneholder det viktigste i det som er gjennomgått. 3. Vi tar fram notatene etter en tid og bearbeider dem mens stoffet ennå er ferskt. Selv om du nytter litt forskjellig teknikk når du noterer fra en teoritime, fra en praktisk arbeidssituasjon i verkstedet eller mens du arbeider med en lærebok hjemme, vil du alltid kunne bygge på disse tre grunnleggende elementene i notatteknikken. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 9

10 Rådgivere og karriereveileder Rett til rådgivning: Forskrift til opplæringsloven 22-1: Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Rådgiverne: - gir råd og veiledning i forhold til sosialpedagogiske problemer. Karriereveilederen: - gir opplysning og veiledning angående yrkesvalg, karriereplanlegging og videreutdanning og er kontaktperson i forbindelse med valg av programom råder og programfag i samarbeid med studieinspektør. Aud Magnhild Hansen Sosialpedagogisk rådgiver. Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Påbygging til generell studiekompetanse. Anne Staavi Sosialpedagogisk rådgiver. Elektrofag, Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for minoritetspråklige, SFA-klassene Vigdis Trøen. Karriereveileder. Toril Hennie Hansen Sosialpedagogisk rådgiver. Studiespesialiserende, IB, Idrettsfag. Spesielle forhold Særskilt tilrettelegging av arbeidsforhold ved eksamen/heldagsprøver Har du behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med eksamen/heldagsprøver, kan du henvende deg til rådgiver. Uttalelser fra sakkyndige utenfor skolen må legges ved en henvendelse om særskilt tilrettelegging av eksamen eller heldagsprøver. Elevene som søker om særskilt tilrettelegging av eksamen/heldagsprøver skal bruke skjema som skolen har utarbeidet. Dette finner du på portalen i faget som heter Intranett Elever. Opplysninger fra elev/foresatte som har betydning for elevens skolesituasjon Dersom det oppstår vanskeligheter som eleven/foresatte mener er av betydning for gjennomføringen av skolegangen i samsvar med normalordningen, bes man underrette skolens rådgivere om dette. Rådgiverne er ansvarlig for at all nødvendig informasjon om elevene følger dem oppover i klassetrinnene ved skifte av kontaktlærer/faglærere. Opplysningene sendes/leveres i lukket konvolutt. Rådgiverne har taushetsplikt. Søknadsfrist: 1. desember 10 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

11 Elevkontakt Elevkontakt Tor Gunnar Karterud (avd.leder TIP) Elevkontakten skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt miljø for elevene. Elevkontakten skal spesielt samarbeide med elevrådet og med de som jobber med frivillige elevaktiviteter som idrettsaktiviteter, kuturelle aktiviteter, skoleavis, årbok og lignende. Han er også skolens kontaktperson for elevenes solidaritetsarbeid, SOS barnebyer. Elev kontakten holder til i D-blokka. Hvis du lurer på noe, eller har noe du vil fortelle, er det hyggelig med besøk. Vi som jobber på Ås vgs synes vi har en fin skole. Vi håper du som er elev mener det samme, at du vil rydde opp etter deg selv, både ute og inne, og at du vil følge skolens regler. E-post: Skoledemokrati Vi ønsker oss elever som er aktive deltakere i opplæringen. Som elev kan du være med på å bestemme hvordan undervisningen skal gjennomføres i samarbeid med lærerne dine i de ulike fagene. Læreren har ansvar for at læreplanene følges og at dere kommer gjennom pensum, elevene deltar i planleggingen av opplæringen delvis gjennom kontaktlærers time som hver klasse har 1 gang per måned, men også gjennom dialog med den enkelte faglærer. Hver klasse har sin tillitselev som er klassens talsmann. Blant tilllitselevene velges elevrådsstyret som har jevnlige møter med skolens elevkontakt og rektor. Elevrådsstyret er et forum som har innflytelse på skolen. Elevene har i tillegg to representanter i Skoleutvalget, der også politikere er representert. Viktige saker tas opp i dette utvalget, og det er en måte å få være med på å bestemme i saker som angår skolen. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 11

12 Stipend lån Kontaktperson: Janne Gjengedal Statens lånekasse for utdanning yter stipend og lån til skoleelever. Alle elever med ungdomsrett får et stipend fra lånekassen til utstyr (utstyrsstipend). Dette må søkes om. Ytterligere stipend og lån er behovsprøvd (avhengig av inntekt/formue til foreldre). Slik søker du Stipend og lån må det søkes om på internett. Nettsøknadsskjema finner du på eller på Utbetaling av stipend skjer etter at eleven har signert og returnert et vedtaksbrev som blir sendt hjem til eleven. Se også internettsidene til lånekassen på Skolen vil være behjelpelig med ytterligere informasjon. 12 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

13 Skolehelsetjenesten Hvordan ta vare på helsa? Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever på skolen. Vi ønsker å forebygge og avdekke helseplager som kan gå utover skolesituasjonen. Helsetjenesten består av helsesøstre, psykisk helsearbeider, psykolog og lege. Vi har taushetsplikt og du får e-fravær dersom du har en oppsatt time hos oss. (se s.24 om fravær) Vi kan gi individuell veiledning, råd og informasjon. Kom og spør når du trenger: Ulike vaksiner eller injeksjoner. Vi anbefaler hjernehinnebetennelsevaksine til alle i aldersgruppen år. Skolehelsetjenesten har et tett og godt samarbeid med rådgivere og PPT. Vi kan delta på samarbeidsmøter med skolen der eleven gir samtykke til det og der det er ønskelig. Du finner oss i kontorfløyen i C-blokka (2. etasje). Se skolens nettsider for mer informasjon om åpningstider, bemanning og kontaktinformasjon. Råd og veiledning for kroppslige plager, psykiske eller sosiale vansker (for eks. vanskelig livssituasjon, skoleproblemer, bekymring for venner, samarbeidsproblemer med lærer, mistrivsel/mobbing på skolen, spiseproblemer, søvnvansker, alkohol/rusproblem eller rusavvenning. Støttesamtaler ved sorg, kriser og ved ensomhet. Prevensjonsveiledning, graviditetstest, råd og støtte ved graviditet/abort, informasjon om kjønnssykdommer, testing av klamydia, resept på p-piller, nødprevensjon, p-sprøyte, gratis kondomer. Helsesøster kan skrive resept på prevensjon for jenter mellom 16 og 20 år. Henvisning til spesialist i barne- og ungdomspsykiatrien, eller annen spesialist. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 13

14 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Hvem er vi? PPT er en lovpålagt tjeneste. Akershus fylkeskommune har opprettet egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater i Follo. De ansatte er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt. Hvem kan få hjelp? Alle som har tilknytning til videregående opplæring i Follo. Vi samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten i forbindelse med ungdom uten skoleplass, arbeid eller annen sysselsetting. Hvor skal jeg henvende meg? PPT har adresse: PPT for videregående opplæring i Follo, Postboks 12, 1431 Ås Telefon: Kontoradresse: Ås sentrum Raveien 9, 1430 ÅS (NIJOS/COOP-MEGA bygget) PPT har også kontortid i 2. etasje C-blokk på skolen. Hva slags hjelp? Vi kan være behjelpelige i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, fagvansker og personlige/sosiale problemer. Arbeidsformen er vanligvis rådgivingssamtaler. I tillegg foretar vi utredninger og gir sakkyndige vurderinger. Vi har taushetsplikt. 14 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

15 Ombudet for elever og lærlinger Ombudet er ansatt av Fylkestinget i Akershus Hva kan ombudet gjøre for deg som elev eller lærling: Bidra til å styrke din medvirkning i opplæringen Informere om dine rettigheter og plikter Ivareta dine interesser Gi råd og veiledning Hvem kan kontakte ombudet: Alle som har spørsmål de vil ta opp Du kan trygt henvende deg til ombudet, som har taushetsplik. Hvor kan du treffe ombudet? Navn: Andreas Nilsson Telefon: E-post: E-post: Telefaks: Adresse: Schweigaardsgt. 8, 0185 OSLO BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 15

16 Skolebiblioteket Biblioteket ligger i 1. etasje i F-blokka. Åpningstider: mandag-torsdag fredag Tlbud: - fag-/og skjønnlitteratur på mange språk - lydbøker - tegneserier - bredt utvalg av dvd-er - norske og utenlandske aviser og tidsskrifter - fargeskriver/kopimaskin - innlån av bøker fra andre biblioteker - lesesal og grupperom - veiledning. Skolebiblioteket er en del av landets biblioteknettverk. Vi låner ofte inn litteratur og film fra større biblioteker. Bibliotekar Aase Fossum Kvarme Bibliotekmedarbeider Trine Løkkemoen Utlån av lærebøker Elevene får låne pensumbøkene. Lånet registreres i bibliotekets utlånssystem, som viser hvilke eksemplarer av titlene eleven har lånt. Eleven får en utlånskvittering som må oppbevares til bøkene er levert. Bøkene skal leveres tilbake når eleven slutter ved skolen. Det er ikke lov å skrive i, streke under eller liknende i bøkene, men skriv gjerne navn og klasse i boka. Bøker som blir borte eller ødelagt, må erstattes etter gjeldende innkjøpspris. Bokskap Skolen har bokskap til alle elever. Du kan selv ta et skap i nærheten av klasserommet ditt og sette på en hengelås du skaffer selv. Ved skoleslutt skal skapet tømmes og alle bøker leveres til biblioteket. 16 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

17 IKT-support Fylkeskommunens retningslinjer for bruk av alt datautstyr (bærbare PC-er, nettverk mv.) gjelder for alle elever. IKT-medarbeidere support: Steinar Østbye (IKT-rådgiver) mob.nr.: Kenneth Jensen (IKT-konsulent) mob. nr.: Roar Waagsbø (IKT-konsulent) mob.nr.: IKT-kontoret ligger i 2. etasje i C-blokka (rom C-201), rett opp trappa ved inngangen mot togstasjonen. Når det gjelder support på It s Learning, skal en først henvende seg til kontaktlærer, og evt. til avdelingsleder. Bærbar PC Elevene må selv skaffe seg en bærbar datamaskin til skolestart. Elevene velger selv om de vil benytte seg av fylkeskommunens innkjøpsavtale eller skaffe en datamaskin på annet vis. Den rimeligste PC-en som tilbys gjennom fylkeskommunens avtale oppfyller gratisprinsippet i videregående opplæring. Følgende minstekrav gjelder: - Datamaskinen må ha antivirusprogram. - Eleven må kunne produsere og levere i formater som er lesbare for læreren (alle elever får tilbud om å installere Microsoft Office). - Datamaskinen må fungere til arbeid i læringsplattformen itslearning. For elever som skal gå utdanningsprogrammene elektrofag, design og håndverk, studiespesialisering med formgiving samt teknikk og industriell produksjon er det nødvendig å merke seg at det i enkelte fag vil bli benyttet programvare som kun er kompatibel med pc. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 17

18 Skolereglement for videregående skoler i Akershus fylkeskommune Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr. 35/10. Reglementet gjelder fra skoleåret Endret av fylkestinget 14. mai 2012, sak nr. 34/ Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 3. Rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringsloven 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4. Orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringsloven 3-5. (2) Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig. 18 BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

19 d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. h. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. 5 Tilstedeværelse (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. (3) En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. (5) Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringsloven Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. g.det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE 19

20 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: - bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - påtale eller anmerkning fra skolens ansatte - begrenset tilgang eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for angitt periode og omfang, jf. IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune pkt begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter - bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten - bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: - bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det - bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 - tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forskjellen mellom å ha rett og få rett

Forskjellen mellom å ha rett og få rett Forskjellen mellom å ha rett og få rett Barneombudets Tilsynsrapport og klagesystemet til FNs komite i skolen for barns rettigheter Rapport fra Barneombudet: Nr 4-2009 - 2009-1 Utgitt av: Barneombudet

Detaljer