Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tomas Iver Hallem VARAORDF AP/SP Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tomas Iver Hallem VARAORDF AP/SP Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 13:20 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum Medlem AP/SP Trude Holm Medlem AP/SP Bjørn Iversen Ordfører AP/SP Svein Jørgen Svensson Medlem AP/SP Jan Arne Solvang Medlem FRP/H/KRF Brita Kleven Thorsvik Medlem SV/V Anne Grete Valbekmo Medlem FRP/H/KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tomas Iver Hallem VARAORDF AP/SP Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Trine Synnøve Hallem Anita Dagrun Steinkjer AP/SP Pål Sverre Fikse Tomas Iver Hallem AP/SP Fra administrasjonen møtte: Navn Jostein Grimstad Line Therese Ertsås Stilling Rådmann Formannskapssekretær

2 Oppdatert sakliste formannskapets møte 27. januar 2011 Saksnr PS 1/11 Innhold Godkjenning av møteprotokoll PS 2/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett 2011 PS 3/11 PS 4/11 PS 5/11 PS 6/11 PS 7/11 PS 8/11 PS 9/11 PS 10/11 PS 11/11 PS 12/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset Sluttrapport rehabiltering Verdal Bo og helsetun KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse forslag til uttalelse Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 ( ) - høring Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv Orientering Tilleggssak - Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune

3 PS 1/11 Godkjenning av møteprotokoll Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Protokoll fra møte 16. desember 2010 godkjennes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Protokoll fra møte 16. desember 2010 godkjennes. PS 2/11 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - Budsjett Det fremlagte budsjettet for Krisesenteret i Nord-Trøndelag godkjennes. 2. Verdal kommune sin praksis med å forskuttere midlene avsluttes. Hver enkelt kommune innbetaler sin andel til Krisesenteret i henhold til den enkeltes avtale. PS 3/11 Omklassifisering av veger på Stiklestad - Avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale kultursenter om drift og vedlikehold av veger og parkeringsplasser på området VEDTAK: 1. Stiklestad nasjonale kultursenter A/S drifter/vedlikeholder ny parkeringsplass. 2. Verdal kommune drifter/vedlikeholder gamle FV757. Areal utom gamle FV757 driftes/vedlikeholdes av Stiklestad Nasjonale kultursenter A/S. Det vises til vedlagte kartutsnitt.

4 PS 4/11 Tilbakebetaling av forskutterte midler gang/sykkelveg lags FV72 Baglan - Vinne og rundkjøring FV757 Havnekrysset VEDTAK: 1. Saken tas til orientering. 2. De tilbakeførte midlene fra Statens Vegvesen fordeles slik: Kr ,- tilbakeføres balansekonto for lån Innherred Renovasjon. Kr ,- betales tilbake til Verdalskalk A/S. Kr ,- tilbakeføres til Verdal kommunes ubundne kapitalfond. PS 5/11 Sluttrapport rehabilitering Verdal Bo og helsetun 1. Saken tas til orientering. 2. Mottatt tilskudd pålydende kr ,- fra Husbanken til rehabilitering av Verdal Bo og Helsetun avsettes på ubundet kapitalfond. PS 6/11 KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse forslag til uttalelse Svein Svensson redegjorde for arbeidet i den politiske delen av uttalelsen. Venstre v/brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 9 i uttalelsen: Spørsmål 9 Hvilke rammebetingelser må endres for å gjennomføre en samordnet areal- og transportpolitikk? Arealbruken er nøkkelfaktoren. Her strider ulike nasjonale målsetninger mot hverandre. Mange byer og tettsteder er omgitt av dyrket mark som skal vernes. Dette medfører at boligbyggingen nødvendigvis må opp i åsene som igjen medfører større transportbehov til arbeidsplasser, skoler og sosiale og kulturelle sentra. Ute i distriktene er privatbilen eneste framkomstmiddel mange steder. Det blir derfor en viktig nasjonal politikk å sette inn virkemidler som premierer mest mulig miljøvennlige biler.

5 Der det er mulig, må kollektivtrafikken subsidieres slik at det blir et reelt alternativ til bilen. Flere kollektivfelt vil også bidra til dette. I samferdselspolitikken må det tas på alvor å utrede hurtiggående tog som et alternativ til flytrafikken. Høyre v/anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilføyelse til setning 5 etter..offentlig formål :.. og boligformål,... Det ble først votert over forslaget fra Brita K. Thorsvik til alternativt pkt. 9 som falt med 3 mot 6 stemmer. Det ble deretter votert over Høyres forslag til tilføyelse til setning 5 som falt med 4 mot 5 stemmer. Det ble til slutt votert samlet over utvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Framlagte uttalelser vedtas som Verdal kommunes uttalelse til KS Strategikonferanse PS 7/11 Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov, oppfølging av Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 ( ) - høring Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret slutter seg til rådmannens høringsuttalelse. PS 8/11 Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Verdal Hotell AS, org. nr , gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til ved Verdal Hotell. 2. Kari Lerberg og Else Mari Toresen godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 3. Skjenketider innvilges som omsøkt. For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens 4-4, 7. ledd.

6 PS 9/11 Tore Ervik - søknad om fritak fra kommunale verv Høyre v/anne Grete Valbekmo fremmet på vegne av felleslista følgende forslag til nytt medlem/varamedlem i skattetakstnemda for eiendomsskatt: Nytt fast medlem: Tor Ove Nesset (H) Nytt personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H) Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslag fra Høyre punktvis avstemt. Alle ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tore Ervik om fritak fra kommunale verv. 2. Nytt medlem i skattetakstnemnda for eiendomsskatt: Tor Ove Nesset (H). Nytt personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H) PS 10/11 Jan Arne Solvang - søknad om fritak fra kommunale verv FRP v/sverre Sundfær fremmet følgende forslag: Pkt. 3 John Hermann. Pkt. 4 John Hermann. Nytt pkt vara formannskapet: Knut Fortun 3. vara formannskapet: Robert Eriksson. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Sverre Sundfær punktvis avstemt. Alle punkt ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jan Arne Solvang om fritak fra kommunale verv. 2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet. 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret/klageorgan: John Hermann. 4. Nytt 2. varamedlem i samkommunestyret: John Hermann vara formannskapet: Knut Fortun. 3. vara i formannskapet: Robert Eriksson.

7 PS 11/11 Orientering Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer: Flyktningeintegrering m.m v/ola Sagbakken Prosjektarbeid temaplan innvandrere v/vivi-ann Rotmo. Skoleutbygging v/virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim. Økonomirapportering status 2010 v/rådmann. Årsverksutvikling i tråd med det som er vedtatt i økonomiplan v/rådmann. Rådmann orienterte om: - Tilsetting av samhandlingskoordinator. - Kommunalsjef velferd Tone Haugan slutter denne uka. Kristin Bratseth er konstituert i stillingen. Stillingen lyses ut i nærmeste framtid. - Bredbånd anbudsprosessen ferdig. - Avtaler med treningsstudio. Ordfører orienterte om: - Status etablering av innvandrerråd. - Prosjektet Verdal 2012/ Kick off på Prosjekt Stedsanalyse Verdalsøra sentrum - Stedsutvikling. - Felleskjøpet og Verdal mølle. - Møter om og med Poltergeist MC. - Stå på -prosjekt startet opp. Brita K. Thorsvik fremmet følgende spørsmål (om oppfølging av vedtak i sak om legetjenesten): Ble vedtatt at vi ønsket et utekontor i Vuku og at det skulle forhandles med legesentrene. Denne avtalen skulle legges fram for kommunestyret. Hvor står saken nå? Blir det utekontor? Svar: Rådmann svarte at det var lagt ned mye arbeid i saken og vært forhandlinger med legene for å få til dette. Vi kan ikke pålegge legene hvor de skal ha sin praksis, så vi har ikke nådd fram med løsning på utekontor. En lege vil ha ukentlige møter med hjemmetjenesten i Vuku i forhold til oppfølging der. Sak til kommunestyret blir i februar eller mars. PS 12/11 Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Verdal kommune søker på økonomiske midler til 2 saksbehandlerstillinger til småbarnsteamet og 1 saksbehandlerstilling til ungdomsteamet.

8 Rett utskrift attesteres: Line Therese Ertsås formannskapssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 18:00 20:10 Til stede: 34 representanter. Knut Tveita fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Møterom, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.04.2011 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Anne Grete Valbekmo og Tomas Iver Hallem fikk permisjon og

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 12.45. Til stede: 9 representanter. Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 13:25 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.01.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 13:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011 Tid: 11:40 12:55 Til stede: 9 representanter Utdelt i møtet: 1. Oppdatert sakliste. 2.

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyrsalen, Verdal Rådhus Dato: 19.09.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2006 Tid: 10:00 11.00 Til stede: 9 representanter. Dokumenter utdelt: Protokoll fra møte 11.12.06.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2013 Tid: 16:45 20:35 Til stede: 33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.11.2014 Tid: 12:00 15.25 Til stede: 9 representanter. Kristin J. Hildrum fratrådte under behandling

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.10.2006 Tid: 18:00 21.50 Til stede: 32 representanter. Pål Sverre Fikse Pedersen fratrådte som

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2008 Tid: 18:00 21:15 Til stede: 34 representanter. Knut Fortun fikk permisjon og forlot

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:45 21:30 Til stede: 34 til stede. Knut Fortun møtte f.o.m. sak 103/11. Til stede

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.06.2012 Tid: 18:00 22.25 Til stede: 34 representanter ved møtets start. Lennart Johansson møtte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir KS - Debattgrunnlag for strategikonferanse 2011 - forslag til uttalelse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/9325

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.09.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Norske Skog, Skogn Dato: 30.01.2008 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører

Detaljer

Møtet vil starte etter at dialogseminar om økonomiplan er avsluttet. Det vil bli avviklet møte i kommunalt klageorgan etter formannskapets møte.

Møtet vil starte etter at dialogseminar om økonomiplan er avsluttet. Det vil bli avviklet møte i kommunalt klageorgan etter formannskapets møte. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.08.2013 Tid: 12:30 Møtet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer