Verdal kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 13:25 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen Medlem AP-KRF Kristin Johanne Hildrum Varaordfører AP-KRF Ole Gunnar Hallager Medlem AP-KRF Bjørn Iversen Ordfører AP-KRF Berit Musum Medlem FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse Medlem SP/SV Marit Voll Skrove Medlem SP/SV Anne Grete Valbekmo Medlem H-V Astrid Tromsdal Medlem AP-KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Jostein Grimstad Line Therese Ertsås Stilling Rådmann Formannskapssekretær Orientering VekstTorget utgikk. Orienteringen vil bli satt opp på et senere tidspunkt.

2 Sakliste formannskapets møte 19. januar 2011 Saksnr PS 1/12 PS 2/12 PS 3/12 PS 4/12 PS 5/12 PS 6/12 PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Utbygging Vuku oppvekssenter - Sluttrapport Revidering av selskapsavtale med endring av medlemsskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune Tariffoppgjøret debattnotat fra KS Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Egil Brenne - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Stene spa og kulturgård Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår Orientering

3 PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte godkjennes. PS 2/12 Utbygging Vuku oppvekssenter - Sluttrapport Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet. Det ble votert punktvis over komiteens innstilling med følgende resultat: Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering. 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 Mindre tiltak skoler og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun. PS 3/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemsskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS) Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes. PS 4/12 Kredittramme Fokus bank - Verdal kommune Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

4 I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Verdal kommune på 15 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. PS 5/12 Tariffoppgjøret debattnotat fra KS Ordfører fremmet følgende alternativ til pkt. 3 i rådmannens forslag til uttalelse: 3. Det må lønne seg å ta utdanning. Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 3 og ordførers forslag til pkt. 3, der ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert samlet over forslaget til uttalelse med vedtatt nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat med følgende endring av pkt. 3: 3. Det må lønne seg å ta utdanning. PS 6/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet. Samhandlingskoordinator i ISK, Anne Kari Haugdal, redegjorde først om samhandlingsreformen generelt og så om samarbeidsavtalene spesielt. Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås. PS 7/12 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

5 KRF v/tor-petter Abelsen foreslo at saken utsettes. Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 8/12 Egil Brenne - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Stene spa og kulturgård Uttalelse fra NAV er mottatt og de har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges som omsøkt. Det ble votert punktvis med følgende resultat: Pkt. 1 Vedtatt med 8 mot 1 stemme. Pkt. 2 Enstemmig vedtatt. Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt. 1. Egil Brenne, org.nr , gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til ved Stene spa og kulturgård. 2. Egil Brenne og Åse Stene Brenne godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 3. Skjenketider innvilges som omsøkt. PS 9/12 Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår SP v/pål Sverre Fikse fremmet forslag på leder for det største opposisjonspartiet, Marit Voll Skrove, som medlem i utvalget. Ved votering ble ordførers forslag til vedtak og forslaget fra SP v/pål Sverre Fikse enstemmig vedtatt. Følgende oppnevnes til utvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår: Ordfører Varaordfører Marit Voll Skrove

6 PS 10/12 Orientering Økonomienheten ved Meier Hallan orienterte i starten av møtet om: - Likebehandling kommunale og ikke-kommunale barnehager. Uenighet om tilskudd. Delte ut oversikt over hvordan tilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes. Ordfører orienterte om: - Fylkesmannens nyttårskonferanse avviklet 5. og 6. januar. Ordfører og rådmann deltok. - Melding fra administrerende direktør i Innherred Produkter om at Nord-Trøndelag fylkeskommune reduserer sin eierandel fra 50,5 til 20 % eierandel. - Trøndelagsmøtet 2 dagers samling offisielle Sør- og Nord-Trøndelag sin deltar. Kampen om arbeidskraften som var hovedtema dag 1, - Statssekretærbesøk i Verdal fredag Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet. Vi rapporterte om hvordan SIVA-pakken hadde muliggjort investeringsprogram. I tillegg fremmet Verdal problemstilling ad betydelige rekrutteringsproblemer vi har - spisset med mangel på ingeniører. - Møte med Felleskjøpet Agris toppledelse i Norge. Administrerende direktør og konserndirektør som møtte. Tema problemsituasjonen med at møllen er i bruk igjen. - Skoleutbygging 3. januar uoffisiell åpning den offisielle åpningen blir i september. - Starttidspunkt på møtene i formannskapet formannskapet enige om at møtene skal starte kl for inneværende periode. Rådmann orienterte om: - Dialogseminar 9. og 10. februar legger opp til at formannskapene, samkommunestyret, rådmenn, kommunalsjefer og en del tillitsvalgte møtes. - Avholdt IA-dag i starten av januar med fokus bl.a. på nærvær. - Regnskap 2011 avsluttes 15. februar. Orienterer så snart det er klart. - Småhussaken. Håper den kommer i februar problemstillingen er plassering. - Budsjettvedtaket 2012 grundig gjennomgang av vedtak og har fordelt ansvar og tidsramme på de punktene som er vedtatt. - Har sendt brev til Regiondirektør Skatt Midt-Norge Skatt sa opp en avtale vi har med de om å svare på skattespørsmål på servicekontoret. Dette betyr at det ikke er tilstedeværelse på dette området. Vi har i vårt brev beskrevet vårt volumtall på henvendelser, det unike for Verdal med det store antallet utenlands arbeidskraft som bl.a. krever personlig oppmøte på skattekontor. Ønsker møte med de i forhold til disse problemstillingene. - Kommunestyrets vedtak ad. Oppreisningsordning 3 søkere som har fått sine saker behandlet og de er også tilkjent økonomisk kompensasjon. Ordfører la fram følgende utfordring til formannskapet medlemmer politisk dugnad: Utenlands arbeidskraft og behovet for bosetting Stort volum av utenlands arbeidskraft og det er økende. Anslått ca østeuropeiske leiearbeidere i Verdal i dag, i tillegg til at sentrale deler av næringslivet har anslått at høykonjunkturen kan vare lengre enn først antatt. Dette vil bety økt behov for bosetting, med anstendige boplasser. I de siste 40 år har det vært 4 saker politisk i forhold til slik bosetting. I 1973 (Aker pendlerhotell), 1991 (innvilget en del hybler i en del 2. etasje på ett næringsbygg), 2011 (Grande ombygging av kontor til hybler) og den siste fra 2012

7 (Ørabygg boligrigg på Reinsholm). De to siste sakene var enstemmige men med forskjellige resultat. Tidligere har dette blitt løst av markedet selv men nå er markedet for leiligheter sprengt. Formannskapet utfordres til å ta en rolle her og bidra til å tilrettelegge (må ha klar politikk på forholdet til utenlands arbeidskraft) og ber medlemmene diskutere problematikken i sine partigrupper og komme med forslag for å løse dette. Det vil i neste formannskapsmøte bli satt av tid for å diskutere hva som kommer inn fra partiene. Målsettingen er at vi kommer fram med en strategi/retningslinjer for bosetting av innleid arbeidskraft som gjør jobben for saksbehandlere/plankomite/næringslivet enklere og mer forutsigbart. Rett utskrift attesteres: Line Therese Ertsås formannskapssekretær

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.03.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 29.10.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer