Car Kit CK-10 Brukerhåndbok utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Car Kit CK-10 Brukerhåndbok. 9233638 1. utgave"

Transkript

1 Car Kit CK-10 Brukerhåndbok utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-7 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra: Copyright Nokia Corporation Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkter eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og tjenester kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og - forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning utgave

3 Viktig sikkerhetsinformasjon Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer detaljert informasjon i denne brukerhåndboken. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. KVALIFISERT INSTALLERING OG SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. BYTTE SIKRINGER Erstatt den gamle sikringen med en sikring av samme type og størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse! EKSTRAUTSTYR Bruk bare godkjent ekstrautstyr. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. 3

4 Stell og vedlikehold Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn slik som beskrevet i denne håndboken. Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre bilmonteringssettet. Mal ikke bilmonteringssettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både bilmonteringssettet og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service. 4

5 Innledning Installering av bilmonteringssett i nærheten av førersetet Nokias bilmonteringssett CK-10 er utviklet for å kunne installeres i kjøretøyer. Du kan bruke mobilen i håndfrimodus og lade telefonbatteriet. Bilmonteringssettet er svært kompakt, og består av en håndfrienhet og en mikrofon. Installering av bilmonteringssettet er enkelt å utføre. Det er bare å koble strømkabelen, høyttaleren og en av ledningene fra systemkabelen, til håndfrienheten. 5

6 1. Komme i gang Oversikt Nedenfor finner du en oversikt over komponentene i bilmonteringssettet (1-7) og valgfritt ekstrautstyr (8-12) som er tilgjengelig for utvidelse av bilmonteringssettet. 1. Håndfrienhet HF-7 med innebygd mikrofon 2. Monteringsplate HH-8 til å montere håndfrienheten på 3. Høyttaler SP-3 4. Systemkabel CA-46 for å koble en kompatibel telefonholder til håndfrienheten 5. Systemkabel CA-47 for å koble en kompatibel mobiltelefon direkte til håndfrienheten 6. Strømkabel CA-60P for å koble håndfrienheten til et 12-volts bilbatteri 7. Underlagsskive HH-9 for å feste antennekoblere AD-14, AXF-13L eller AXF-15S 8. Ekstra kompatibel mikrofon, f.eks. mikrofon MP-2, for installering i bil (valgfritt) 9. Antennekobler for å koble til en ekstern antenne ved bruk av en telefonholder (valgfritt) 10. Aktiv mobiltelefonholder for å koble til en kompatibel mobiltelefon (kjøpes separat) 11. Passiv mobiltelefonholder for å installere en kompatibel mobiltelefon (kjøpes separat) 6

7 12. GSM-antenne (valgfritt) Oppbevar alle smådeler utilgjengelig for barn. Konfigurasjon Bilmonteringssettet CK-10 kan installeres på ulike måter. Figurene nedenfor viser eksempler på vanlige installasjonsvarianter. Før installeringsarbeidet starter, bør du oppsøke kvalifisert hjelp til å finne den konfigurasjonen som passer best for dine behov. Bilmonteringssett med passiv telefonholder 7

8 Bilmonteringssett med aktiv telefonholder Bilmonteringssett med separat antennekobler og ekstern antenne 8

9 Bruk av ekstrautstyr Forsikre deg om at bare kompatible produkter kobles til bilmonteringssettet. Før installeringsarbeidet starter, bør du oppsøke kvalifisert hjelp for å finne det ekstrautstyret som passer best for dine behov. Mikrofon (komponent 8) Håndfrienheten HF-7 leveres med en innebygd høykvalitetsmikrofon. Du kan også koble en ekstern mikrofon (for eksempel mikrofonen MP-2) til bilmonteringssettet hvis du har behov for det. Merk: Bruk av andre mikrofoner enn den som følger med i bilmonteringssettet CK-10, kan påvirke overføringskvaliteten. Telefonholder (passiv/komp. 11, aktiv/komp. 10) Hvis du vil koble en kompatibel mobiltelefon til håndfrienheten, må du ha en telefonholder (følger ikke med salgspakken). Ulike telefonholdere er tilgjengelig for ulike telefonmodeller. Antennekobler (komponent 9) Du kan installere en separat antennekobler (følger ikke med i salgspakken) hvis du vil koble til en ekstern antenne. Det finnes mange ulike antennekoblere for mobiltelefoner og telefonholdere. En antennekobler kan forbedre mottakerforholdene for mobiltelefonen i kjøretøyet. Ta kontakt med produsenten for å kontrollere kompatibiliteten til koblere. 9

10 GSM-antenne (komponent 12) En kompatibel GSM-antenne (følger ikke med i salgspakken) sørger for optimaliserte trådløse forbindelser. Hvis du skal bruke en ekstern antenne, trenger du en antennekobler og/eller en kompatibel telefonholder (kjøpes separat). Merk: Hvis du har installert en ekstern antenne, skal det være en avstand på minst 20 cm (8 tommer) mellom antennen og alle personer for å overholde forskriftene for RF-stråling for mobile overføringsenheter. 10

11 2. Installering Sikkerhetsinformasjon Følg disse grunnleggende retningslinjene for sikkerhet når du installerer bilmonteringssettet. Vær oppmerksom på at instruksjonene i denne installeringshåndboken er generelle, og gjelder for installeringen av Nokias bilmonteringssett CK-10 i en bil. På grunn av mangfoldet av biltyper og -modeller, kan ikke denne håndboken ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker mer informasjon om din bil. Påse at tenningen på bilen er slått av, og koble fra bilbatteriet før installeringsarbeidet starter. Sørg også for at batteriet ikke kan kobles til utilsiktet. Moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner der viktige kjøretøysparametere er lagret. Feilaktig frakobling av bilbatteriet kan føre til tap av data, noe som kan medføre omfattende reinitialiseringsarbeid. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, bør du ta kontakt med bilforhandleren før installeringsarbeidet utføres. Telefonholderen skal festes på håndfrienheten i nærheten av førersetet, der displayet er godt synlig for brukeren og uten at dette går på bekostning av kontrollen over kjøretøyet. Tastaturet skal enkelt kunne nås av brukeren. 11

12 Alt utstyr må monteres slik at det ikke forstyrrer føreren av kjøretøyet. Forsikre deg om at utstyret ikke forstyrrer styre- eller bremsesystemene eller andre viktige systemer under installeringen av bilmonteringssettet. Forsikre deg også om at funksjonen til kollisjonsputen(e) ikke forstyrres på noen måte. Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installeringsarbeidet pågår. RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer (for eksempel elektroniske innsprøytningssystemer, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske hastighetskontrollsystemer og kollisjonsputesystemer) hvis de er installert på feil måte eller ikke tilstrekkelig skjermet. Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt system, må du ta kontakt med bilforhandleren. Bilmonteringssettet må ikke installeres slik at det treffer hodet ved eventuelle bråstopp. Utstyret til bilmonteringssettet må ikke kobles til høyspentledningene i tenningssystemet. Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under installeringsarbeidet. Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje. Ikke monter kabler under bilseter eller over skarpe kanter). 12

13 Installere bilmonteringssettet Se instruksjonene på side 5 hvis du vil ha et eksempel på riktig installering av utstyret i bilmonteringssettet. Du må også installere en telefonholder (kjøpes separat) som er kompatibel med mobiltelefonen som skal brukes. Hvis du vil installere en ekstern antenne (kjøpes separat), trenger du en antennekobler som er kompatibel med telefonholderen du bruker eller en telefonholder med en innebygd antennekobler. Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at den ikke blokkerer vifter og at den er festet sikkert og så vibrasjonsfritt som mulig. Når du skal montere enheten, fester du først monteringsplaten som fulgte med bilmonteringssettet. Deretter fester du håndfrienheten ved hjelp av skruen som føres gjennom enheten. Installere håndfrienheten (et eksempel) 13

14 Når du monterer antennekobleren AD-14, AXF-13L eller AXF-15S, plasserer du underlagsskiven HH-9 mellom kobleren og monteringsplaten. Til slutt setter du inn dekslet med Nokia-logoen, i fordypningen, og skyver det på plass. Fest monteringsplaten for telefonholderen til dashbordet eller et annet sted i nærheten av førersetet hvor displayet er godt synlig for brukeren og uten at dette går på bekostning av kontrollen over kjøretøyet. Installere mikrofonen Du kan plassere den innebygde mikrofonen slik at den er rettet mot brukerens munn: løsne sikringsskruen og drei forsiktig mikrofonåpningen i ønsket retning. Når mikrofonen er plassert i ønsket posisjon, festes skruen igjen. 14

15 Høyttaler SP-3 Du sikrer god akustisk kvalitet ved å feste høyttaleren slik at den er rettet mot brukeren. Det anbefales at du fester høyttaleren minst 1 meter fra mikrofonen for å unngå feedback. Hvis du vil bruke høyttaleren som er installert i kjøretøyet, sammen med bilmonteringssettet til lyden, kan du be serviceteknikeren om kvalifisert hjelp. Koble kabler til en håndfrienhet HF-7 15

16 Strømkabel CA-60P Koble strømkabelen til tilhørende kontakt på håndfrienheten. Ledningene i kabelbunten skal kobles til som vist på ledningsoversikten. 1. Koble den sorte ledningen til kjøretøyets karosseri (jord). 2. Koble den gule ledningen til kontakten for demping (MUTE) til bilradioen. Når et anrop mottas, kobler bilmonteringssettet den gule ledningen (MUTE) til jord slik at lyden fra bilradioen dempes. Når samtalen avsluttes, kobles den gule ledningen fra jord slik at lyden fra bilradioen slås på igjen. Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping av lyd, trenger du ikke å koble til denne ledningen. I så fall dempes ikke lyden fra bilradioen automatisk under en samtale. Du kan installere et ekstra relé slik at du kan bytte fra håndfrienheten til høyttalerne i bilen ved hjelp av den gule ledningen. 3. Koble den røde ledningen til en passende 12-voltsledning som styres av tenningssystemet ved hjelp av 2-A-sikringen som fulgte med (terminal 15, tenningstilkoblingskabelen, IGNS). Når du slår på tenningen i bilen, slås bilmonteringssettet på automatisk. Når tenningssystemet slås av, deaktiveres bilmonteringssettet. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil slå av eller på mobiltelefonen i telefonholderen automatisk. I enkelte kjøretøy er denne muligheten ikke tilgjengelig. I dette tilfellet kan bilmonteringssettet kobles til den positive polen på bilbatteriet ved hjelp av 2- A-sikringen som fulgte med. Hvis bilmonteringssettet installeres på denne måten, fungerer dette så lenge en kompatibel mobiltelefon står i telefonholderen. 16

17 Merk: Erstatt sprengte sikringer med sikringer av samme type og størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse! Systemkabel CA-46 og CA-47 To systemkabler som skal brukes til å koble håndfrienheten sammen med en kompatibel mobiltelefon, avhengig av om bilmonteringssettet brukes med en telefonholder eller er koblet direkte til mobiltelefonen. Koble systemkabelen CA-46 til aktive telefonholdere med en Pop-Port TM - tilkobling, og systemkabelen CA-47 til passive telefonholdere. Funksjonstest Når bilmonteringssettet er installert, må det testes for å kontrollere om det fungerer som det skal. Når du skal teste funksjonaliteten til utstyret, bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke forstyrrer føreren under kjøring. 17

18 3. Bruk Du slår av og på bilmonteringssettet ved å vri på tenningen. Hvis en mobiltelefon står i telefonholderen og er koblet til bilmonteringssettet, vil indikatorlyset på den innebygde mikrofonen slå seg på for å vise at bilmonteringssettet er aktivert. Når du kobler fra mobiltelefonen, slår indikatorlyset seg av. Hvis bilmonteringssettet er koblet direkte til bilbatteriet (dvs. ikke tilkoblet en passende 12-voltsledning som styres av tenningssystemet), setter du inn en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen for å slå på bilmonteringssettet. Når du skal slå det av, er det bare å ta ut mobiltelefonen (kontroller installasjonstypen ). Merk: Av sikkerhetshensyn og for å hindre at bilbatteriet tappes, bør du ikke la mobiltelefonen stå i telefonholderen når du forlater kjøretøyet. Hvis du bruker en holder som kan kobles til en systemkabel, setter du mobiltelefonen i holderen. Hvis det ikke er mulig å koble en kabel til holdere, kobler du systemkabelen til telefonen. Ta telefonen ut av holderen for å avslutte bruk i håndfrimodus. Hvis det er nødvendig, kobler du først kabelen fra telefonen. For details on using the features of the mobile phone, see the user guide of your mobile phone. Du finner flere detaljer om hvordan du bruker funksjonene på mobiltelefonen i brukerhåndboken for mobiltelefonen. 18

Avansert bilmonteringssett CK-7W Brukerhåndbok Installeringshåndbok

Avansert bilmonteringssett CK-7W Brukerhåndbok Installeringshåndbok Avansert bilmonteringssett CK-7W Brukerhåndbok Installeringshåndbok 9310691 5. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVARNOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-5 er i samsvar med de grunnleggende krav

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon

Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon Nokia bilmonteringssett CK-600 med display Hurtigguide og sikkerhetsinformasjon 9211373 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-23 er i samsvar med krav og andre relevante

Detaljer

Nokia bilpakke CK-300 Hurtigveiledning og sikkerhetsinformasjon

Nokia bilpakke CK-300 Hurtigveiledning og sikkerhetsinformasjon Nokia bilpakke CK-300 Hurtigveiledning og sikkerhetsinformasjon 9202250 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-21W er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1 Nokia høyttalertelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia digital penn (SU-1B) 9356642 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia digital penn (SU-1B) 9356642 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia digital penn (SU-1B) 9356642 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-1B er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette LD-4W-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LS-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave Nokia Internett-pinne CS-17 2 1 3 2.0. utgave 4 5 6 7 8 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RD-13-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Brukerveiledning for Nokia Digitalpenn (SU-27W)

Brukerveiledning for Nokia Digitalpenn (SU-27W) Brukerveiledning for Nokia Digitalpenn (SU-27W) 9250691 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING Herved erklærer NOKIA CORPORATION at dette SU_27W-produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5030

Brukerhåndbok for Nokia 5030 Brukerhåndbok for Nokia 5030 9214145 3.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 Innhold Sikkerhet 3 Om headsettet 4 Taster og deler 5 Lade headsettet 6 Slå headsettet på 7 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on GPS-deksel for Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on GPS-deksel for Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on GPS-deksel for Nokia 5140-telefonen 9231546 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC70D er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia Internet Stick CS-15 Hurtigstartveiledning. 9216663 Utgave 1 NO

Nokia Internet Stick CS-15 Hurtigstartveiledning. 9216663 Utgave 1 NO Nokia Internet Stick CS-15 Hurtigstartveiledning 9216663 Utgave 1 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Herved erklærer NOKIA CORPORATION at dette RD-10-produktet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2610. 9248176 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2610. 9248176 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2610 9248176 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-86 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning 9222804 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet BH-905i er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer