OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot"

Transkript

1 OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr: Rettens leder: MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum Meddommere: Siviløkonom, statsaut. revisor Siviløkonom Anita Roarsen Øivind Solvang Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Ragnvald Brekke mot Bjørn Arne Fredrik Sellæg Advokat Frode Sulland, Advokat Peter Såmund Nørgaard

2 DOM Tiltalte Bjørn Arne Fredrik Sellæg er født Han er tidligere ustraffet, og presenteres nærmere under pkt 4.1 nedenfor. I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: 1. Tiltalen s 3 2. Prosesshistorie og påstander s 6 Rettens vurdering 3. Bakgrunn s 7 4. Aktørene (personene og enkelte selskaper) s Bjørn Sellæg s Lars Ditlevsen s Erik Henriksen s Bjørn Amarp s SEB Enskilda Securities AS s Andre rettssaker s Vin-saken s Forføynings-saken s Realitets-saken s Det borgerlige rettskrav tilknyttet tiltalens post II s Erstatning vedr lån av 20 millioner kr til Argentarii s Ditlevsens tilståelsespådømmelse s Beviskrav og bevisbedømmelsesprinsipper s Tiltalens post II s Straffbarhetsvilkårene s Bevisbedømmelse s Subsumpsjon s Tiltalens post I s Straffbarhetsvilkårene s Bevisbedømmelse vedr post I bokstav a) s Innledning s Sammenfatning s MED-OTIR/03

3 8.2.3 Manglende datidig dokumentasjon av mellomværendet karakter s Annen datidig dokumentasjon av Sellægs formuesforhold s Sellægs tre ulike fremstillinger ble mellomværendet ettergitt? s Ditlevsens endrede forklaring etter 13 mai 2008 s Motforestillinger s Særlig om Nøkkelferdig AS og de omtvistede kr s Bevisbedømmelse vedr post I bokstav b) s Innledning s Tjeneste-relaterte reiser på Henriksens tilkalling mv s 55 I s 56 II s 62 III s 70 IV s Utsatt avregning av Fly-investeringen (uoppgjort lån) s Annet personlig forbruk s Subsumpsjon s Straffutmåling s 80 Domsslutning s Tiltalen Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Oslo , rettet av aktor under hovedforhandlingen, er Sellæg satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av I Ligningsloven 12 2 nr. 1 og 2, jf nr. 1 a for å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skattefordeler, og dette anses som grovt idet det særlig legges vekt på at handlingen kunne ledet til unndragelse av et meget betydelig beløp i skatt eller avgift eller handlingen ble utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen. Grunnlag er følgende forhold og medvirkning til deler av dette: I perioden fra første halvdel av 2001 til og med første halvdel av 2004 unnlot Bjørn Sellæg å opplyse til Oslo ligningskontor om følgende skattepliktige fordeler og/eller gevinster: MED-OTIR/03

4 a) I perioden fra 2000 til og med 2004 mottok han følgende skattepliktige fordeler vunnet ved enten arbeid, kapital eller virksomhet fra Lars Ditlevsen som han unnlot å oppgi i selvangivelsene og i senere korrespondanse med skatteetaten for de respektive inntektsår: År Grunnlag endret tiltale Unndratt skatt hvis personinntekt 52.2% Unndratt skatt hvis Alminnelig inntekt 28% Sum Etter at det ble åpnet sivil skattesak mot Sellæg mars opplyste både Bjørn Sellæg og Lars Ditlevsen mot bedre vitende at de utviklet et nært familiært vennskap og at pengeoverføringene gjaldt felles investeringer og/eller usikrede lån (en låneramme ) fra Lars Ditlevsen til Bjørn Sellæg. Det ble også opplyst i redegjørelser til ligningskontoret at lånet/ lånerammen ble ettergitt av Lars Ditlevsen høsten Som følge av unnlatelsene av å opplyse om ovennevnte skattepliktige fordeler unndro han til sammen mellom kr og kr i skatt, etter beskatning henholdsvis som personinntekt med 52,2 % eller som gevinst med 28 %. Han forsto eller burde ha forstått at unnlatelsene av ikke å opplyse om de skattepliktige fordelene kunne medføre skattemessige fordeler for ham. b) I perioden fra første halvdel av 2003 til og med første halvdel av 2005 unnlot Bjørn Sellæg å opplyse i selvangivelsene for inntektsårene 2002 til 2004 at han hadde mottatt følgende økonomiske fordeler fra utenlandske selskaper registrert i skatteparadiser: År Grunnlag endret tiltale Unndratt skatt hvis personinntekt 52.2% Unndratt skatt hvis Alminnelig inntekt 28% MED-OTIR/03

5 Sum Han unndro derved til sammen mellom kr og kr i skatt beregnet etter henholdsvis beskatning som arbeidsinntekt med ca. 52,5 % og gevinstbeskatning med 28 %. Sellæg forsto eller burde ha forstått at unnlatelsene av ikke å opplyse om de skattepliktige fordelene/gevinstene kunne medføre skattemessige fordeler for ham. Skattesviket i pkt. a) og b) er samlet sett grovt fordi det gjelder et betydelig skatteproveny på mellom kr og kr Videre vektlegges at unndragelsen av de skattepliktige fordelene/gevinstene har skjedd over flere inntektsår, og at fordelene/gevinstene er søkt holdt skjult på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen - herunder ved bruk av selskaper registrert i skatteparadiser hvor både eierforhold og kontantstrømmer var vanskelig kontrollerbare for skatteetaten. For unndragelsene under punkt a) legger en særlig vekt på fremsendelse av samkjørte uriktige forklaringer/redegjørelser til skatteetaten om et nært vennskapsforhold og en påstått låneramme som ble ettergitt av Ditlevsen. Videre vektlegges at overføringene fra Lars Ditlevsen til Bjørn Sellæg skjedde på flere forskjellige måter - herunder ved at Ditlevsen bl.a. betalte Sellægs private regninger og restskatt. Det ble heller ikke ført et løpende skriftlig mellomværende mellom Sellæg og Ditlevsen hvor omfanget og formålet med pengeoverføringene ble beskrevet. II Straffeloven 275 første og annet ledd, jf. 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, å ha forsømt en annens anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot den annens tarv, idet utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade og den er forøvet av noen ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Torsdag 21. juni 2001 kl i Oslo, i egenskap av derivatsjef og ansatt aksje- /derivatmegler i Enskilda Securities med ansvar for bl.a. kundeforholdet til investoren Lars 1 Formentlig trykkfeil for , jf tabellen MED-OTIR/03

6 Ditlevsen, handlet han i strid med Lars Ditlevsens interesser ved at han i en beordret en ansatt hos Enskilda Securities til å overføre kr. 11 millioner fra Lars Ditlevsens konto hos Enskilda Securities til selskapet Geox AS sin klientkonto hos advokatfirmaet Lindh, Stabell & Horten. Lars Ditlevsen var ikke kjent med og hadde heller ikke samtykket til nevnte overførsel. Pengene ble deretter uten Ditlevsens samtykke eller kunnskap overført fra nevnte klientkonto hos advokatfirmaet Lindh, Stabell & Horten til selskapet Geox AS hvor Sellæg satt som styremedlem, var en av hovedaksjonærene og hadde en personlig fordring på selskapet Geox AS. Pengene fra Lars Ditlevsens konto ble brukt i forbindelse med en rettet emisjon den mot bl.a. fire utenlandske selskaper, Springlark Holding Ltd., Halmin Invest Ltd., Hesben Trading Ltd. og Vadis Finance Ltd. De nevnte utenlandske selskapene gikk inn på eiersiden i Geox AS. Pengene fra Lars Ditlevsens konto ble betegnet som aksjeinnskudd i generalforsamlings-protokollen, og ble uten Ditlevsens samtykke og kunnskap i det vesentlige brukt til å betale forfalt gjeld i selskapet Geox AS og oppkjøp av selskapet Pixelduck AS. Samtidig med emisjonen ble Sellægs lån til Geox AS konvertert til askjer i Geox AS. Handlingen er grov fordi den ble utført ved brudd på den særlige tillit som fulgte Sellægs stilling i Enskilda som derivat- og aksjemegler med bl.a. ansvar for kundeforholdet til Lars Ditlevsen, og fordi handlingen påførte Lars Ditlevsen en betydelig økonomisk skade. For tiltalte nr. 1 Bjørn Arne Fredrik Sellæg kommer straffeloven 62 til anvendelse. Påstand om rettighetstap etter straffeloven 29 forbeholdes nedlagt mot tiltalte nr. 1 Bjørn Arne Fredrik Sellæg. Under hovedforhandlingen endret møtende aktor tiltalens post I bokstav a) språklig, i tillegg til at størrelsen av de beløp som ble påstått unndratt beskatning ble utvidet. Samtidig ble også tiltalens post I bokstav b) endret tekstmessig, i tillegg til at forbeholdet om fremme av erstatningskrav ble frafalt. Tiltalen er gjengitt her slik den lød etter de foretatte endringer. 2. Prosesshistorie og påstander Hovedforhandling ble holdt over 20 rettsdager i perioden fra 9 januar til og med 10 februar Tiltalte møtte, avga forklaring og erklærte seg uskyldig vedrørende alle tiltalens poster og beløp. Retten mottok forklaring fra 34 vitner, hvorav fem vitner forklarte seg to ganger. Saksdokumentene er svært omfattende. Til tross for at saken har vært etterforsket siden september 2006, fortsatte etterforskningen også under hovedforhandlingen og nye bevis fremkom under denne. Ved beslutning 31 januar 2012 avskar tingretten fremleggelse av ca 150 sider nye dokumentbevis i medhold av straffeprosessloven 293. Aktors MED-OTIR/03

7 dokumentbevis besto ved hovedforhandlingens avslutning av ca sider 2, samt en rekke regneark innholdende blant annet bankkonti og kundereskontri for de aktuelle år, og flere omfattende hjelpedokumenter. Dertil ble det fremlagt elektronisk speilkopi av blant annet inngående e-post med bilag fra perioden 23 november 1999 til 17 mai 2004 og utgående e-post med bilag fra perioden 8 juli 2003 til 20 april 2004 hentet fra Sellægs e-post konto hos Enskilda. Bare e-postene med bilag utgjorde ca 1 Giga-byte. I tillegg kommer forsvarers dokumentbevis inklusive hjelpedokumenter, som ved hovedforhandlingens avslutning utgjorde 926 sider 3. Totalt utgjør tingrettens saksdokumenter ca 1,5 Giga-byte. Dokumentene ble lagret elektronisk; de ble fremvist elektronisk under hovedforhandlingen, og har vært elektronisk tilgjengelig (på 1 CD-ROM eller minnepinne) for retten under domskrivingen. Det ble foretatt slik dokumentasjon under hovedforhandlingen som framgår av markeringer foretatt på rettens eksemplar av den nevnte CD-ROM, som inngår i sakens dokumenter. Det er således foretatt markeringer i aktors endelige utdrag og 166 markeringer i forsvarers endelige utdrag. Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i fem år. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte etter straffeloven 29 for alltid fradømmes retten til å arbeide som aksje/derivatmegler, eller å inneha ledende stilling i selskap som megler verdipapirer/derivater. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. Rettens vurdering 3. Bakgrunn Saken utspringer fra en omfattende og sammensatt økonomisk aktivitet som omhandler en rekke ulike personer og selskaper i flere land. Saken omfatter inntektsårene ; dvs totalt fem år. Tiltalens post I bygger på at Sellæg, i tillegg til sine ordinære, beskattede inntekter fra (særlig) Enskilda i Norge, hadde en annen ubeskattet økonomi i Norge med grensesnitt mot Lars Ditlevsen (bokstav a), og en tredje ubeskattet økonomi i Monaco med grensesnitt mot Erik Henriksen (bokstav b). Tiltalens post II knytter seg til en konkret pengeoverføring Sellæg på grunnlag av saksdokumentene erkjenner å ha besørget gjennomført fra Ditlevsens konto hos Enskilda, men som han forklarer å ikke erindre. Tingretten finner det hensiktsmessig først å presentere de i sakskomplekset sentrale aktører, og dernest omtale de andre rettssaker som utspringer fra den aktuelle økonomiske 2 I saken benevnt aktors utdrag og forkortet U. Fotnotene med dokumenthenvisninger viste seg nyttige ved utarbeidelsen av tingrettens dom, og er unnlatt fjernet ved domsavsigelsen 3 I saken benevnt forsvarers utdrag, her forkortet FU MED-OTIR/03

8 aktivitet. Dernest vil tingretten på bakgrunn av prosedyren kort gjøre rede for de bevisbedømmelsesprinsipper som er anvendt, før tiltalens poster behandles.. 4 Aktørene (personene og enkelte selskaper) 4.1 Bjørn Sellæg Sellæg er født på Nordstrand i Etter videregående skole tok han i årene en bachelor-grad i økonomi på BI i Oslo, og i årene en master-grad i «international management» med tyngdepunkt mot «investment banking and global finance» på Thunderbird Graduate School of International Management i Glendale, Arizona. I 1994 ble han obligasjonsmegler i FIBA Nordic Securities. I april 1996 ble Sellæg ansatt som obligasjonsmegler i Enskilda (den gang Orkla Finans (Fondsmegling) AS). I 1996/97 ble Sellæg etter utlysning og søknad flyttet fra obligasjonsmegling til å arbeide med konstruksjon og bruk av såkalte OTC-derivater ("Over-The-Counter»-derivater) i Enskilda, og han arbeidet deretter som derivatmegler. Han ble raskt den reelle faglige leder av Enskildas derivatvirksomhet. Virksomheten ble avgrenset som eget resultatområde etter kort tid, og dens økonomiske resultater økte raskt. I november 1998 ble Sellæg deltaker ("Partner") i Orkla Finans indre selskap. I 1999 kjøpte Sellæg Eilert Sundts gate 33 (heretter «ES 33»), som var en tidligere døveskole preget av mange små rom. I 2000 startet Sellæg å pusse opp/rehabilitere ES 33 for boligformål. Planene var opprinnelige basert på fem atskilte boenheter og kostnadseffektive løsninger, men underveis i oppussingen ble planene endret slik at antallet boenheter ble redusert til tre og løsningene ble mer kostbare. En del av beløpene omhandlet av tiltalens post I bokstav a) har tilknytning til ES 33. Sellæg og hans daværende samboer Virginia Hyde flyttet inn i ES 33 høsten I februar eller mars 2002 ble Sellæg «Head of Derivatives and trading i Enskilda; dvs leder for en formalisert derivatavdeling, og han ble samtidig medlem av Enskildas ledergruppe. Frem til dette tidspunkt hadde Enskildas derivat-virksomhet organisatorisk ligget under meglings-avdelingen, hvor Sellæg hadde rapportert til (i kronologisk rekkefølge) henholdsvis Jan Petter Sissener, Knut Erik Robertsen, Inge Hansen og Mads Syversen. 1 mai 2002 avsluttet Sellæg samlivet med Virginia Hyde. I august 2003 foretok adm dir Mads Syversen i Enskilda på ledergruppens initiativ en gjennomgang av Sellægs privatøkonomi med ham med særlig vekt på gjeldsgrad MED-OTIR/03

9 Bakgrunnen for gjennomgangen var at flere kunder hadde stilt spørsmål omkring Sellægs pengebruk og inntekter. Syversen slo seg til ro med de svar Sellæg ga under gjennomgangen. I mars 2004 avsluttet Sellæg etter eget ønske sitt arbeidsforhold i Enskilda, for å starte et eget investeringsfond/»hedge-fund». Sellæg hadde opprinnelig tenkt å gjøre dette allerede i 2003, men ble overtalt av Enskilda til å utsette planene i ett år; blant annet for at Enskilda skulle kunne fullføre sin bistand vedrørende refinansieringen av en svært stor kunde i I august 2004 trykket Kapital i nr 13 og 14 to artikler som fokuserte på Sellægs pengeforbruk og økonomiske relasjoner til blant annet Ditlevsen og Henriksen 4. Artiklene vakte stor oppmerksomhet både hos Kredittilsynet, skattemyndighetene og kapitalmarkedet, og utløste den etterforskning som har ført til nærværende straffesak. Sellæg giftet seg med Fredrikke Aaeng 1 september De ble separert 3 august 2010, og skilt 5 mars Sellæg bor i dag i leid bolig i Krusesgate i Oslo. Han er uten fast arbeid og uten skattepliktige inntekter, og underholder sin husstand dels gjennom lån, dels opplyser han å forvente en større utbetaling betinget av gjennomføring av en aksjeemisjon i et utenlandsk foretak. Han er samboer for tredje gang, og har den daglige omsorg for sine tre barn som nå er 13, 12 og 10 år gamle. Vitnene har under hovedforhandlingen beskrevet Sellæg som en dyktig og anerkjent fagmann på derivater; med god simultanevne, god hukommelse og intelligens, positiv og løsningsorientert kreativitet, kraftfull og fremoverlent personlighet, stor kommunikasjonsevne og overbevisningskraft, og stor gjennomføringsevne. Han beskrives som over gjennomsnittlig opptatt av transparens, dokumentasjon og orden både i sitt arbeide i Enskilda og i sitt styreverv i Geox (jf tiltalens post II). Han utviste stor omsorg for sine kunder, og vant disses tillit. Han kan være generøs og omsorgsfull overfor sine nærmeste; både familie og venner. Hans opptreden under hovedforhandlingen har ikke svekket denne beskrivelse. 4.2 Lars Ditlevsen Ditlevsen er også født i 1965, men tilbragte deler av sin oppvekst i utlandet. Han fullførte videregående skole i Oslo (Persbråten), men strøk i matematikk, og fullførte det faget som privatist året etter. Deretter flyttet Ditlevsen til USA der han tok en Bachelor-grad med fordypning i fotografi og design i New York. Han flyttet til Norge i 1992, hvor han først arbeidet to år i et aksjeanalysefirma der han solgte fondsandeler. 4 U MED-OTIR/03

10 Fra 1995/96 har Ditlevsen arbeidet som investor/kapitalforvalter for Ditlevsens-familiens investeringsselskap Insalvo AS. I tillegg eide Ditlevsen-familien ytterligere to investeringsselskaper Horisonten AS og Paraply Invest AS som i hovedsak ble forvaltet av Ditlevsens far, Per Ditlevsen, men hvor også Ditlevsen hadde handlefullmakt. I tillegg har Ditlevsen også foretatt investeringer i eget navn fra midten av 1990-årene. I fortsettelsen benytter tingretten betegnelsen «Familieselskapene» på Insalvo, Horisonten og Paraply Invest i fellesskap. Ditlevsen, hans far Per Ditlevsen og Familieselskapene var alle kunder av Enskilda fra i alle fall 1995 frem til høsten I eksempelvis 2003 var Ditlevsen-sfæren blant Enskildas største kunder, målt i kurtasjeinntekter 5. Tingretten legger til grunn at det opprinnelig var Per Ditlevsen som styrte Familieselskapene, og at hans handlemønster var preget av forsiktighet og differensiering for å sikre verdier over tid. Per Ditlevsen unngikk normalt «gearing» av porteføljen, selv om han handlet aksjer på termin (dvs kjøp av aksjer med utsatt betaling). Sellæg introduserte seg og derivat-avdelingens produkter for Ditlevsens antakelig i 1997 eller Ditlevsen var mer interessert i derivat-produkter og andre mer kompliserte produkter enn faren. Etter hvert flyttet Enskilda Ditlevsen-familiens kundeforhold over til Sellæg og derivatavdelingen. Tingretten bemerker allerede her at mens Ditlevsens handlemønster fortsatt i 1999 var preget av enkelthandler som beløpsmessig ikke oversteg ca 10 millioner kroner, markerer en derivatforretning vedrørende 6,6 millioner aksjer i «Nordea Bank Norge» 6 med en samlet økonomisk ramme på omtrent 250 millioner kr en karakteristisk utvidelse. Transaksjonen ble avsluttet 5 april 2000 med en gevinst på ca 15,8 millioner kr. Etter denne transaksjonen ble det gjennom Enskilda og i Ditlevsens navn og regning gjennomført en rekke beløpsmessig betydelige handler med omfattende «gearing», og hvor underliggende både kunne være egenkapital-instrumenter (aksjer) og fremmedkapitalinstrumenter (lån mv). Handlene medførte samlet sett svært gode økonomiske resultater. Vitnet Knut Erik Robertsen fra Enskilda beregnet under hovedforhandlingen netto likviditetsflyt og antatte skattepliktige gevinster mellom Enskilda og Ditlevsens kundekonto i Enskilda på grunnlag av handler registrert i Enskildas oppgjørssystem på Ditlevsen personlig 7 som følger: År Likviditet Resultat 2000 ca 47 mill kr kr 2001 ca 27 mill kr kr 2002 ca 19 mill kr kr 5 U U Dvs eksklusive Familieselskapene MED-OTIR/03

11 2003 ca 18,2 mill kr ( kr) 2004 ca 22 mill kr kr kr Sum ca 132,2 mill kr kr I desember 2003 mottok Ditlevsen i tillegg en utbetaling på 27,5 millioner kr fra Enskilda etter instruks fra Arcadia 8. I følge Sellæg skyldtes utbetalingen mest sannsynlig en «privat avtale» inngått mellom Arcadia og Ditlevsen med Enskildas bistand. Dersom også denne utbetalingen medtas, endres underskuddet i 2003 til et overskudd på kr, og det samlede resultat i femårs-perioden øker til kr. Tingretten bemerker videre at resultatet innvunnet i 2005 er knyttet til handler initiert i 2004 eller tidligere. Som følge av Kapital-artiklene avsluttet Ditlevsen sitt kundeforhold i Enskilda i september Tingretten kommer tilbake til den bevismessige bedømmelse av tiltalens post I bokstav a) nedenfor. Foreløpig er rettens poeng bare å synliggjøre størrelsen av den netto likviditet og de tilhørende skattepliktige gevinster som ble overført fra Enskilda til Ditlevsen fra og med 2000 til og med 2005 som følge av handler utført i Ditlevsens navn. Ditlevsen bodde i en leilighet i Thomas Heftyes gate 23 (heretter «TH 23») fra 1997 til våren I 2000 kjøpte han en enebolig i Fritznersgate 3, som han flyttet inn i etter fullført oppussing i mai Tingretten kommer tilbake til den oppussing som deretter ble gjennomført av leiligheten i TH 23. Ditlevsen er gift og har tre barn, som i dag er 14, 12 og 10 år gamle. Per Ditlevsen gikk bort i oktober Vitnene har under hovedforhandlingen beskrevet Ditlevsen som en stor kunde, men ingen A4-kunde. Han handlet i mange ulike produkter, tok ofte kontakt med Enskilda, og mottok mer dokumentasjon enn mange andre kunder i Enskilda. Enkelte har likevel uttrykt tvil om hans evne til å bedømme både risiko og marked, og stilt spørsmål ved hans dybdeforståelse av de tidvis komplekse derivatstrukturer som ble inngått i hans navn. Ditlevsen synes også å ha kunnet resignere hvis saken fremstod som for vanskelig. Han fulgte nær uten unntak Sellægs anbefalinger og forslag, og ble derfor av ett vitne karakterisert som en «kvasidiskresjonær» kunde. 4.3 Erik Henriksen Henriksen er en norsk-ættet investor, med yrkesmessig bakgrunn blant annet fra skipsmegling gjennom RS Platou. Han har vært kunde i Enskilda siden 1998, visstnok etter introduksjon fra Torstein Tvenge. I inntektsårene hadde Henriksen tilhold i Monaco. Også Henriksen var i denne perioden blant Enskildas og Sellægs største kunder, målt i kurtasjeinntekter. Han er for tingretten karakterisert som en svært dyktig, svært allsidig og uvanlig risikovillig investor. Henriksen skal forut for årene ha hatt 8 U MED-OTIR/03

12 tilhold i henholdsvis England og Brasil, og skal i dag ha flyttet til England igjen, til en for norske rettsmyndigheter ukjent adresse. Tingretten legger etter hovedforhandlingen til grunn som bevist at Henriksen var begunstiget av - og reell beslutningstaker på vegne av - stiftelsene «the Green Trust» og «the Ocean Trust», som kontrollerte (direkte eller indirekte) en rekke selskaper stiftet i ulike lav-skatteland (i alfabetisk rekkefølge 9 ): - *Astair Invest Ltd; - *Dunstal Investments Ltd; - Georgam SA - # Halmin Investment Ltd - # Hesben Trading Ltd; - * Rafer Investments Ltd; - * Rowan Investments Ltd; - * Sabaro Investments Ltd; - # Springlark Holdings Ltd; - Starshell Investments Inc; - * Sunhart Investments Ltd; - # Vadis Finance Ltd; og - * Velrich Investments Ltd. I den periode saken gjelder kjøpte Henriksen forretningsfører-tjenester av Monaco-baserte Landmark Trust Group 10, ledet av engelsk-fødte John Caseley. Caseley ble avhørt og regnskaper for flere av Henriksen-sfærens selskaper ble utlevert gjennom monegaskiske rettsmyndigheter under etterforskningen av saken. Regnskapene, som ikke fremstår som fullstendige, viser at armlengde-prinsippet ikke alltid ble fulgt i transaksjoner mellom ulike Henriksen-selskaper. Henriksen selv lot seg ikke avhøre under etterforskningen, og møtte heller ikke under hovedforhandlingen. Under etterforskningen svarte han imidlertid skriftlig på spørsmål fra norsk politi 23 februar 2009 og igjen 26 oktober 2010 gjennom sin daværende norske advokat Morten Garman. Ordinært unngår domstolene å karakterisere troverdigheten av personer som selv ikke har opptrådt umiddelbart i saken. På bakgrunn av sakens øvrige brede bevismateriale, de skriftlige svar Henriksen har gitt til norske myndigheter gjennom advokat Garman, og Henriksen-sfærens dokumenterte rolle i den samlede økonomiske aktivitet tiltalen er tuftet 9 Selskaper merket * var ifølge e-post av alle kunder av Enskilda pr april Selskaper merket # tegnet alle aksjer ved emisjonen i Geox 22 juni 2001, jf tiltalens pkt II. I tillegg tegnet Hesben alle aksjene ved stiftelsen av Nøkkelferdig AS, jf nedenfor 10 FU s MED-OTIR/03

13 på, finner tingretten å burde understreke særskilt at den ikke fester noen som helst tillit til innholdet av Henriksens skriftlige svar. Disse har ingen positiv bevisverdi overhodet. 4.4 Bjørn Amarp Også Amarp er født i Han vokste også opp på Nordstrand, og har kjent Sellæg siden barne- og ungdomsskolen, samt gjennom håndballen. Amarp har tilknytning til flere av sakens elementer: - Dels lånte Amarp ca kroner fra Sellæg; antakelig allerede i Lånet ble formalisert gjennom en låneavtale i ettertid (antakelig i 2004), men uten noen tilbakebetalingsplan. Lånet ble etterhvert oppgitt på Sellægs selvangivelse, første gang for 2005 med kr 11 ; - Dels var Amarp engasjert som byggeleder/prosjektansvarlig for oppussingen av TH 23 fra høsten 2002 av, etter at Ditlevsen flyttet til Fritzners gate 3 våren/sommeren Amarp har gitt svært sprikende anslag over de totale oppussingskostnader for TH 23: I politiavhør anslo han oppussingskostnadene til 1,5 2 millioner kroner, mens han under hovedforhandlingen først anslo kostnadene til 7 9 millioner kroner. Da aktor foreholdt ham sitt anslag gitt i politiavhør og oppfordret ham til å tenke seg godt om, korrigerte han sitt anslag til 2-3 millioner kroner; - Dels ble Amarp gitt disposisjonsrett til Ditlevsens såkalte «Byggekonto» i DnB NOR, som ble opprettet 14 august Amarps første kontantuttak fra Byggekonto er foretatt 17 oktober Deler av de beløp som er omhandlet i tiltalens post I bokstav a) både anvisning av fakturaer og kontantuttak er belastninger mot Byggekontoen foretatt av Amarp på vegne av Sellæg; og - Dels var Amarp ene-stifter av Nøkkelferdig AS etter fullmakt fra Henriksen-selskapet Hesben Trading Limited den 27 mars Han var styreleder og hadde derved Nøkkelferdigs signatur alene etter vedtektenes 5. Amarp var derved også daglig leder i Nøkkelferdig. Retten kommer tilbake til Nøkkelferdig i pkt 8.3 nedenfor. 4.5 SEB Enskilda Securities AS Selskapet utspringer fra Orkla-konsernet og dettes verdipapir-virksomhet, og var i den periode saken gjelder et ledende norsk verdipapirforetak innenfor blant annet analyse, corporate-oppdrag og mekling av blant annet aksjer og obligasjoner, samt derivater med slike verdipapirer som underliggende. Opprinnelig het selskapet Orkla Finans (Fondsmegling) AS. Det ble overtatt av Enskilda Securities AB i 2000 og fikk da navnet Orkla Enskilda Securities ASA. Senere skiftet selskapet navn til Enskilda Securities ASA i 2003; til SEB Enskilda ASA i 2006 og til SEB Enskilda AS fra U U MED-OTIR/03

14 I denne dom benevner tingretten dette selskap som oftest som «Enskilda», uavhengig av hva selskapets firma var på det aktuelle tidspunkt. 5 Andre rettssaker 5.1 Vin-saken Forføynings-saken I oktober 2002 overdro investor og Enskilda-kunde Finn Haadem sin vinsamling bestående av flasker til Ditlevsen for kr. Samlingens markedsverdi ble den gang antatt å være nær 2,5 millioner kr. Salget ble initiert av Sellæg fordi innestående på Haadems sikkerhetskonto hos Enskilda hadde falt under 10 %, samtidig som Haadem ikke ønsket å selge sine finansielle posisjoner kjøpt gjennom Enskilda. Haadems opsjon på å kjøpe samlingen tilbake ble ikke utøvd, og samlingen ble fraktet til Sellægs bolig i løpet av våren I tiden fra våren 2003 til mai 2009 reduserte Sellæg samlingens størrelse med nær flasker fra til 689 flasker. Selv om nesten 2/3 av vinsamlingens flasker derved forsvant, utgjorde de gjenværende flasker likevel omtrent 2/3 av den opprinnelige samlings verdi. I november 2008 begjærte Ditlevsen midlertidig forføyning om at vinsamlingen skulle overleveres ham eller tas ut av Sellægs besittelse, og Oslo byfogdembete avsa 15 desember 2008 kjennelse om at vinsamlingens gjenværende del skulle tas under forvaring av namsfogden, samt påla Sellæg sakskostnader 13. Sellæg anket til Borgarting lagmannsrett, som i kjennelse av 4 mai enstemmig opphevet forføyningen, men uten å tilkjenne sakskostnader for noen instans. Lagmannsrettens kjennelse er rettskraftig. Lagmannsretten fant eierforholdet til vinsamlingen uklart, samtidig som det ikke forelå sikringsgrunn. Lagmannsretten peker også på, at Ditlevsen ved passivitet ikke ivaretok sine interesser knyttet til vinen gjennom 4 ½ år fra våren/sommeren 2003 til desember Realitets-saken Ditlevsen tok ut stevning 6 januar 2009 mot Sellæg med krav om at han var eier av vinsamlingen, og erstatning oppad begrenset til 1 million kroner. 9 juni 2010 avsa Oslo tingrett dom 15 for at Ditlevsen var rett eier av vinsamlingen, og påla Sellæg å betale erstatning med kroner samt sakskostnader. Sellæg anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som i dom av 17 juni forkastet anken og tilkjente Ditlevsen sakskostnader. 13 Sak nr TVI-OBYF/2 14 Sak nr ASK-BORG/04 15 Sak nr TVI-OTIR/02 16 Sak nr ASD-BORG/01 [U ] MED-OTIR/03

15 Lagmannsrettens dom er rettskraftig. Ditlevsen opplyste under denne hovedforhandling å ha mottatt vinsamlingens gjenværende del samt kroner i erstatning. I forbindelse med inndrivelsen begjærte Ditlevsen konkurs åpnet hos Sellæg 17 januar Begjæringen ble tilbakekalt 10 februar Ved kjennelse 22 mars 2011 ble konkursbegjærings-saken hevet, og Ditlevsen tilkjent sakskostnader. 5.2 «Det borgerlige rettskrav» tilknyttet tiltalens post II I 2008 tok Ditlevsen ut stevning mot Sellæg og Enskilda med krav om erstatning på 11 millioner kroner for det utroskapsforhold som er omhandlet i tiltalebeslutningens post II. Saken ble stanset i oktober 2008 i påvente av politiets etterforskning. Ved dom av 31 mai påla Oslo tingrett Sellæg og Enskilda solidarisk erstatningsansvar med 11 millioner kroner med tillegg av renter og sakskostnader. Både Sellæg og Enskilda har anket tingrettens dom. Ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett er opplyst berammet til januar Erstatning vedrørende lån av 20 millioner kr til Argentarii AS I januar 2010 tok Ditlevsen også ut stevning mot Sellæg og mot Argentarii med krav om tilbakebetaling av de 20 millioner kroner Ditlevsen lånte Argentarii i Argentarii er tvangsoppløst og bobehandlingen innstilt etter konkursloven 135 den 20 juni Innstillingskjennelsen er rettskraftig. Oslo tingrett stanset saken ved kjennelse av 26 august inntil erstatningskravet tilknyttet tiltalens post II er rettskraftig avgjort. 5.4 Ditlevsens tilståelsespådømmelse I den opprinnelige tiltalebeslutning av 16 desember 2010 var Ditlevsen tiltalt for medvirkning til Sellægs skatteunndragelse for så vidt gjaldt post I a, for et samlet beløp på kr for inntektsårene Ved Oslo tingretts tilståelsesdom av 11 oktober ble han domfelt for medvirkning til Sellægs skatteunndragelse av ca 29 millioner kroner i skattbar inntekt, eller ca 8,3 millioner i skatt. Sellægs skatteunndragelse ble altså ansett for å gjelde kapitalinntekt, ikke arbeidsinntekt. Ditlevsen ble idømt fengsel i ett år og seks måneder, hvorav ett år og to måneder ble gjort betinget. 17 Sak nr KON-OBYF/01 18 Sak nr TVI-OTIR/02 og TVI-OTIR/02 19 Sak nr ASD-BORG/01 20 Sak nr KON-OBYF/1 21 Sak nr TVI-OTIR/02 22 Sak nr ENE-OTIR/ MED-OTIR/03

16 Ditlevsen har anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett, og anført at straffen i sin helhet bør gjøres betinget. Ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett er opplyst utsatt til 25 mai Beviskrav og bevisbedømmelsesprinsipper Retten legger ved bevisvurderingen med hensyn til skyldspørsmålet til grunn at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Under henvisning til Rt 1998 s 1945 og Rt 2001 s 1467 har tingretten anvendt dette beviskrav også ved bedømmelsen av de faktiske omstendigheter knyttet til selve den straffbare handling, selv om disse bare har hatt betydning for straffutmålingen. Dette har særlig betydning for vurderingen av hvilket beløp som er unndratt beskatning, jf tiltalens post I. Kravene til sannsynlighetsovervekt må ikke forveksles med prinsippene vedrørende bevisbedømmelse og bevisavveining. Norsk rett bygger på fri bevisføring og fri bevisbedømmelse. For straffesaker er denne regel ulovfestet, men sikker. For sivile saker fremgår regelen av tvistelovens 21-2 første ledd som viderefører tvistemålsloven 183 uendret. Det er således intet skarpt skille mellom «bevis» og»indisier» i lovens forstand hos oss, i motsetning til enkelte andre land. Bevisbedømmelsen vil ofte kunne bero på en samlet vurdering av flere eller mange momenter, som hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det kvalifiserte strafferettslige krav til sannsynlighetsovervekt knytter seg ikke til hvert enkelt bevismoment for seg, men til det samlede bevisresultat som sådant, jf Rt 2005 s 1353 avsnitt Dersom ulike bevismomenter trekker i ulik retning, må det foretas en avveining mellom bevisverdien eller bevisvekten av disse. I saker der ulike beviser kan trekke i ulik retning, legger domstolene gjerne 24 større vekt på - begivenhetsnære bevis enn på bevis som har blitt til i ettertid og kanskje særlig etter at tvisten hadde oppstått; - skriftlige bevis hvis innhold ikke kan endres enn på vitners tilbakeskuende erindringer; og - bevis utformet av utenforstående tredjepersoner enn på bevis utformet av parter eller personer forbundet med partene. Tingretten er således ikke enig i forsvarers anførsel om at en datidig faktura med nødvendighet ikke kan oppfylle det strafferettslige beviskrav til opplysning av innholdet i den rettshandel fakturaen reflekterer, jf for norsk retts del kravene til faktura i 23 Sak nr AST-BORG/02 24 Jf eksempelvis Rt 1995 s 821 (særlig s 828 vedrørende profesjonsansvar for advokat), Rt 1998 s 1565 (særlig s 1570 vedrørende nakkeslengskader) og Rt 1009 s 1632 avsnitt MED-OTIR/03

17 bokføringsforskriften kap Også slike tilfeller må etter tingrettens syn vurderes konkret, ut fra det samlede bevisbilde. Dette får særlig betydning ved bedømmelsen av de ulike beløp under tiltalens post I bokstav b). Sakens bevisbilde preges for øvrig av at Sellæg og Ditlevsen har avgitt innholdsmessig sterkt motstridende forklaringer, etter at Ditlevsen i mai 2008 trakk tilbake totalt syv allerede avgitte og omfattende politiforklaringer, og erstattet disse med nye politiforklaringer med diametralt motstridende innhold. Ditlevsen har også tatt tilståelsesdom med strengere straffepåstand enn den som var varslet før han endret forklaring i samsvar med sin endrede forklaring, jf pkt 5.4 ovenfor. Det er ingen faste regler for hvilke politiforklaringer som anses mest troverdige, dersom politiforklaringer med motstridende innhold avgis. Tidsrekkefølgen alene er åpenbart ikke avgjørende. Tingretten peker avslutningsvis på, at Sellæg og Ditlevsen har direkte motstridende interesser i sakens utfall; både for så vidt gjelder tiltalens post I bokstav a) og post II. De motstridende interesser knytter seg både til - eventuelle privatrettslige erstatnings- og tilbakebetalingskrav dem imellom; - hvilket beløp den enkelte av dem er skattepliktig for (særlig for inntektsårene 2000 og 2001); og - hvilket beløp et eventuelt straffansvar for skatteunndragelse skal knyttes for hver av dem. 7. Tiltalens post II 7.1 Straffbarhetsvilkårene De objektive straffbarhetsvilkår for utroskap etter straffeloven 275 er - At gjerningsmannen må styre eller ha tilsyn med fornærmedes anliggender; - At gjerningsmannen må forsømme fornærmedes anliggender, eller "handle mot dennes tarv"; og - At gjerningsmannen må ha hatt uberettiget vinning eller skade til hensikt. De subjektive straffbarhetsvilkår er forsett, samt hensikt med hensyn til uberettiget vinning eller skade. Etter 276 avhenger vurderingen av om utroskap er grov av en skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen av utroskapens grovhet gir loven anvisning på fem vurderingsmomenter det særlig skal legges vekt på, men momentlisten er verken uttømmende eller avgjørende. 25 hjemlet i bokføringsloven MED-OTIR/03

18 Hovedspørsmålet for post II er om Ditlevsen samtykket til overføringen av de 11 millioner kr før eller senest på overføringstidspunktet, og om Sellæg samtidig var klar over at Ditlevsens samtykke manglet. 7.2 Bevisbedømmelse På bakgrunn av det som kom frem under hovedforhandlingen legger tingretten til grunn som bevist at Geox ble stiftet og registrert i Selskapets formål var bredt angitt i vedtektene. Selskapet er for tingretten karakterisert som et typisk oppstarts dot.comselskap. Oppstart-selskaper er gjerne preget av kapitalmangel, samtidig som banklån normalt er utilgjengelig. Foruten eget driftsoverskudd er kapitaltilgang derfor normalt begrenset til nye aksjeinnskudd gjennom emisjoner eller fusjoner, som begge vanner ut eksisterende aksjonærer. Aksjonærene vil derfor ofte bidra til både styrearbeid og selskapsledelse for øvrig gjennom dugnadsarbeid på no cure, no pay -vilkår, idet aksjonærene ser seg tjent med at selskapet lykkes uten at det pådras en for tung kostnadsbase. Geox drev med utvikling, salg og produksjon av web-sider mot små og mellomstore bedrifter ved hjelp av telefonselgere 26. Sellæg investerte samlet drøye 4,3 millioner kr i Geox i eget navn i perioden september 2000 april Geox begjærte oppbud 29 oktober Sellæg var medlem av Geox' styre fra 7 juli Sellæg hadde ingen andre eksterne styreverv på denne tiden. Enskilda hadde som Sellægs arbeidsgiver samtykket særskilt til at han påtok seg vervet. Våren 2001 var Sellæg nest største aksjonær i Geox med knappe 25 %. Tingretten finner bevist at Sellæg i sitt styreverv særlig fokuserte på Geox kapitalsituasjon i nær fortid, nåtid og fremtid. Han arbeidet aktivt for å bringe ny kapital til selskapet, og understreket situasjonens alvor ved flere anledninger. I tillegg til vitneforklaringer fra de andre styremedlemmer advokat Eide, Heggim og Blix har tingretten på dette punkt særlig bygget på - Styreprotokoll av 18 januar pkt 4 Budsjett 2001, der det heter: Budsjettet viser at det vil være mulig å fortsette driften i egen regi. Imidlertid trengs det på kort sikt ytterligere tilskudd av kapital. Styret var derfor innstilt på at vi snarest finner frem til en ekstern løsning. På grunn av vår likviditetssituasjon er det nødvendig at vi finner frem til en løsning i løpet av få uker. Saken har absolutt topp-prioritet. - Styreprotokoll av 22 mars pkt 7 Videre fremover, der det heter: 26 U U FU U MED-OTIR/03

19 Bjørn presiserte at Geox måtte tilføres mer kapital. Det kan dreie seg om inntil kr. 8 mill. Eksisterende hovedaksjonærer er villige til å gå inn med mer kapital 30. ; og - Sellægs e-post til styret og adm direktør i Geox av 18 april , der han blant annet skriver: For at styret skal kunne gjøre en realistisk vurdering av om ytterligere drift er forsvarlig må det også presenteres et kvalitetssikret tall på hva det virkelige likviditetsbehovet er. Styret har et ansvar overfor selskapets kreditorer, og jeg føler at vi har svært dårlig tid hva gjelder beslutningen om en emisjon som kan sikre grunnlaget for videre drift. Det understrekes her nok en gang at vi har svært dårlig tid. Selskapet drives øyensynlig i øyeblikket for kreditorenes regning, og vi har ingen fulltegningsgaranti fra noen av aksjonærene slik man hadde i forbindelse med forrige emisjonen. Styrets formann, eventuelt i samråd med Tord, må her avgjøre hvor lenge vi kan avvente ledergruppens utredninger og tilbakespill før vi eventuelt overleverer bedriften til skifteretten og en bobestyrer. Styret arbeidet med flere løsningsalternativer. Den 9 mai 2001 sendte Geox advokat Rodin et skjelett til avtale til styremedlemmene Blix, Sellæg og advokat Eide for kommentar 32. Avtalens beskrivelse av avtaleinngåelsens bakgrunn lyder her som følger: Geox har ikke midler til videre drift, og antas uten ytterligere kapitalinnskudd å være insolvent. Aksjonærene ønsker ikke å finansiere videre virksomhet i selskapet Geox AS. Selskapet kan ikke se at det er mulighet for å hente midler fra andre enn eksisterende aksjonærer. Enkelte sentrale aksjonærer har etablert selskapet Newco, som vil erverve visse aktiva og visse passiva fra Geox AS, med sikte på å videreføre den vesentlige del av virksomheten i Geox AS. I styremøte samme dag (9 mai 2001) 33 ble Geox kapitalbehov nedjustert til ca 6,5 millioner kr pga momskompensasjon. Videre ble protokollert: Da noen av aksjonærene har signalisert at de kan være villige til å tilføre selskapet frisk kapital mener styret at det (er) i kreditorenes interesse at selskapet blir drevet videre. Styret vil til enhver tid prøve å ivareta kreditorenes interesser på best mulig måte. Tingretten finner videre bevist at Sellæg introduserte Enskildas klient Erik Henriksen som mulig ny investor i Geox i styremøte 22 mai Styret protokollerte her enstemmig under pkt 2 Pixelduck AS at 30 Av Sellægs e-post av 18 april 2001 (FU 342) fremgår at Blix og han selv forskutterte den kommende emisjonen med 1 million kroner hver to uker tidligere; dvs ca 4 april Beløpene ble konvertert til aksjer i generalforsamling 22 juni 2001 som pkt 5 [U ] 31 FU U U MED-OTIR/03

20 «Selskapet er teknisk konkurs og vi driver for kreditorenes regning. Kapitalbehovet er p.t. kr. 6-7 mill. Styret ser på alternativer for å hente inn den nødvendige kapital. Pixelduck som har produkter som passer bra inn i vårt konsept er blitt en mulig strategisk samarbeidspartner. En refinansiering av Geox med etterfølgende kjøp av Pixelduck kan bli en realitet. Styret så positivt på denne mulighet. En rask tilbakemelding til Pixelduck, utarbeidelse av det nødvendige materiale og gjennomføring av forhandlingene med Pixelducks ledere og eiere ble gitt høyeste prioritet.» Tingretten ser etter hovedforhandlingen helt bort fra muligheten for, at det selskap som i sitatets første setning beskrives som teknisk konkurs ikke skulle være Geox. Beskrivelsen er inntatt i Geox styreprotokoll; den er holdt i første person flertall («vi»), og innholdet beskriver Geox situasjon, jf ovenfor. Forhandlingene med Henriksen og Pixelduck gikk raskt. Fra Geox side deltok særlig Sellæg og styremedlem Heggim. Innen utløpet av mai 2001 ble det oppnådd prinsipiell enighet om at Henriksen skulle gå inn i Geox med 11 millioner kroner, forutsatt at Geox samtidig overtok og finansierte opp et annet «dot.com-selskap» (Pixelduck AS), der Henriksen allerede var fjerde største aksjonær gjennom Rowan Investments Ltd med 10,46 % 35. Pixelducks eget finansieringsbehov ble anslått til i størrelsesorden 2 2,5 millioner kr. I Geox styre ble Henriksen oppfattet som en reddende engel for selskapet. I tillegg til forklaringene fra særlig styremedlemmene Heggim, Blix og advokat Eide samt advokat Rodin har tingretten på dette punkt lagt særlig vekt på - e-post av 24 og 28 mai 2001 inneholdende Geox oppdaterte forretningsplan med fargemarkerte tekstmessige endringer, som i pkt 2, 4, 6.1 og 10 viser at Geox finansieringsbehov nå var ivaretatt gjennom emisjonen mot Henriksens selskaper, og at emisjonen var betinget av at Geox overtok Pixelduck; - Sellægs e-post av 31 mai 2001 til Geox styremedlem Christensen 36, som i vedlagt regneark skisserer Geox aksjonærsammensetning pr 22 mai 2001 og etter juni 2001-emisjon, der fire nye aksjonærer 37 er oppført med aksjer tegnet for henholdsvis 4, 4, halvannen og halvannen million kroner; totalt 11 millioner kroner. Retten finner bevist at styrets medlemmer oppfattet disse selskapene som de selskaper Henriksen ønsket å benytte ved emisjonen, og at ingen av styrets medlemmer hadde synspunkter på hvilke selskaper (eller investeringsinstrumenter ) Henriksen valgte å benytte; og - Styremøte Geox 11 juni , hvor styret godkjente avtale om kjøp av alle aksjene i Pixelduck AS inngått 8 juni 2001, og ga styreleder fullmakt til å innkalle til generalforsamling så snart alle detaljer i avtalen med Pixelduck var klar. 34 U U U Finansinvestor AS, Pixel Holdings, Snowcrash SA og Avatar Inc 38 U MED-OTIR/03

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot Knut Øverbø

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Webster og Bergsjø i HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01 --- DOM- - Avsagt: 19. august 2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-076327MED-OTIR/01 Dommerfullmektig Regnskapsmedarbeider Arkivar Mari Kimsås Karin Lileng Ole Kolsrud Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mai 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-00971-A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2016-2533-U, (sak nr. 2016/2195), straffesak, anke over dom: A (advokat Brynjar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Tønder og Matheson

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Tønder og Matheson NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Tønder og Matheson HR-2013-00993-U, (sak nr. 2013/589), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 23.08.2013 13-038460MED-OTIR/02 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 23.08.2013 Saksnr.: 13-038460MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll Meddommere: Knut Christian Sandjord Anne Helene Jahren Den offentlige påtalemyndighet Politifullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom: I. A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, sak nr. 2008/1092, straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00104-A, (sak nr. 2009/1677), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status VEDLEGG 6 OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 1. OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN MNG Holding Bergen AS, org. nr., 956732778, (Selger) og HFK Bussanlegg AS, org.nr. 993798487, (Kjøper) har i dag inngått

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. mai 2011 avsa Høyesterett beslutning i HR-2011-00898-A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer