Avgiftshefte - prisar og gebyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgiftshefte - prisar og gebyr"

Transkript

1 Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre HST sak 117/09 1

2 1 Kommunale gebyr Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Årsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen avgiftsområde Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen Tilknyting eksisterande verksemder Kvamskogen Tilknyting framtidige næringsverksemder Kvamskogen Årsgebyr Kvamskogen Slamtøming Årsgebyr renovasjon Årsgebyr for feiing Terminforfall eigedomsgebyr Gebyr etter plan- og bygningslova Generelle reglar Tenester som skal betalast etter medgått tid Gebyr etter plan- og bygningslova 1985, Gebyr for arbeid etter matrikkellova Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar ( 7) Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Staten fastset gebyret) Gebyr for tiltakssaker etter ureiningslova Gebyr for handsaming av konsesjonssaker og for frådelingssaker etter jordlova Gebyr for innkrevjing av kommunale krav Prisliste Oppvekst Skule Kommunale barnehagar Kulturskule Fellessekretariatet Helse og sosial Heimetenester og tryggleiksalarm Teknisk etat Husleige kommunale bygg Sal av varer og tenester teknisk, FDV-anlegg

3 1 Kommunale gebyr 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Gebyr i medhald til "Forskrifter for kommunale vann- og avløpsgebyr vedtekne i Kvam heradsstyre sak 133/03 av Bruksareal (BRA) utrekna etter Norsk standard 3940 er grunnlag for utrekning av arealet. Tilknytingsgebyr vatn Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr vatn ,2 Mellombels tilknyting vatn ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr Tilknytingsgebyr kloakk Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr kloakk ,2 Mellombels tilknyting kloakk ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr Dato for godkjend Søknad om sanitærabonnement er grunnlag for innkrevjing og fastsetjing av tilknytingsgebyr. Særlege vilkår: For jordbruksverksemd blir tilknytingsgebyret rekna ut for samla bruksareal av våningshus og driftsbygning. For øvrige bygg blir rekna separat tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. For bygg med fleire einingar (t.d. bustadbygg med fleire bustadeiningar) skal det reknast tilknytingsgebyr for kvar eining. 3

4 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk Gebyr i medhald til "Forskrifter for kommunale vann- og avløpsgebyr vedtekne i Kvam heradsstyre sak 133/03 av Årsgebyr vatn Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Omrekningsfaktor bustadhus (stipulert forb ruk) 2,2 2,2 0 Omrekningsfaktor fritidshus (stip ulert forbruk) 0,55 0,5 5 0 Abonnementsgebyr (fast gebyr) ,2 Forbruksgebyr pr m^3 (målt eller stipulert) 7,5 7,8 4,2 Oppmøte i samband med avstenging og påsetjing av vatn ved 1 manglande 872 betaling ,2 Oppmøte i samband med kontroll ved fritak ,2 M anglande levering av vassmålarko rt % mva skal leggjast til alle gebyr Årsgebyr avløp Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Omrekningsfaktor bustadhus (stipulert forb ruk) 2,2 2,2 0 Omrekningsfaktor fritidshus (stip ulert forbruk) 0,55 0,5 5 0 Abonnementsgebyr (fast gebyr) ,2 Forbruksgebyr pr m^3 (målt eller stipulert) 7,5 7,8 4,2 Oppmøte i samband med kontroll ved fritak ,2 M anglande levering av vassmålarko rt % mva skal leggjast til alle gebyr Forbruksgebyr blir betalt av abonnentar med bustad - eller fritidshus enten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m³, eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m³. Omrekningsfaktor for stipulert forbruk skal vera mellom 1,4 og 2,4 for bustad og mellom 0,35 og 0,57 for fritidshus. Faktoren blir fastsett i samband med det årlege gebyrvedtaket. Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: Bruksareal BRA Grunnlag for utrekning (m^2) Omrekning sfaktor bustad Stipulert forbruk bustad (m^3) < , ,2 330 > ,2 550 Stipulert forbruk fritidshus (m^3) 0,55*80=4 4 0,55*150= 82,5 0,55*250= 137,5 4

5 1.3 Kvamskogen avgiftsområde Gebyr i medhald til "Reglement for tilknytings- og årsavgifter for vatn og avlaup på Kvamskogen." Vedtekne av Kvam heradstyre , sak Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen Bruksareal (BRA) utrekna etter Norsk standard 3940 er grunnlag for utrekning av arealet. Tilknytingsregulativ Kvamskogen Hytter med BRA inntil 100 m^2 Tillegg pr. Påbyrja kvm over 100 m^2 Maksimum avgift 200 m^2 BRA utrekningsgrunnlag 1,0*avgift 0,5*avgift 2,0*avgift Tilknytingsregulativ Kvamskogen Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr vatn Kvamskogen Tilknytingsgebyr kloakk Kvamskogen Tilknytingsgebyr vatn/kloakk Kvamskogen(samla sum) % mva skal leggjast til alle gebyr Særlege vilkår: For hytter med fleire einingar skal det reknast tilknytingsgebyr for kvar eining etter vanlege reglar. Ved tilbygg skal BRA på eksisterande hytte og BRA på tilbygg samanlagt leggjast til grunn for utrekning av tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. 5

6 1.3.2 Tilknyting eksisterande verksemder Kvamskogen 1 PR er lik det som 1 person har i «avlaup» pr. døgn ved opphald Faktor PR eksisterande verksemder Kvamskogen utrekningsgrunnlag Hytter og rom pr. Seng 0,75 PR Campingvogner, 3 PR pr. vogn *) 2,25 PR Publikumstoalett *) 5,00 PR Personaltoalett *) 2,50 PR *) =deltidsdrift =50% PR Faktor PR eksisterande verksemder Kvamskogen utrekningsgrunnlag 0-15 PR 1*gebyr PR 3*gebyr PR 2*gebyr 150> PR 4*gebyr Særlege vilkår: Utleigehytter vert tilknytt etter satsar for næring når desse er del av næring i jordbruk eller det er kravt eige rekneskap for desse av likningskontoret. Same eigar med drift på fleire gards- og bruksnummer vert handsama som samla eining. Ved tilknyting vert det kravt vassmålar Tilknyting framtidige næringsverksemder Kvamskogen Framtidige næringsverksemder Kvamskogen Bygningar med BRA inntil 100 m^2 Tillegg pr. Påbyrja 50 kvm over 100 m^2 Maksimum avgift 200 m^2 BRA utrekningsgrunnlag 1,0*avgift 0,5*avgift 2,0*avgift Særlege vilkår: Ved tilbygg skal BRA på eksisterande bygning og BRA på tilbygg samanlagt leggjast til grunn for utrekning av tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. Oppstillingsplassar for campingvogner: Jfr. reglement for tilknytingsgebyr. Ved tilknyting vert det kravt vassmålar. 6

7 1.3.4 Årsgebyr Kvamskogen Årsgebyr Kvamskogen Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Årsgebyr vatn pr. år Målt vassforbruk pr m^3 7,5 7,5 0 Minstegebyr m/målar pr.år Årsgebyr kloakk pr.år Årsgebyr kloakk m/vassmålar pr.m^3 7,5 7,5 0 Minstegebyr m/målar pr.år Årsgebyr tøming kjemikalieklosett o.l. pr.år Tøming av tette tankar til pumpest.pr.m^3 uavvatne slam Manglande levering av vassmålarkort % mva skal leggjast til alle gebyr 1.4 Slamtøming Gebyr i medhald til "Forskrift for Kvam herad for innsamling av forbruksavfall, tøming av slamavskiljarar m.v. og for avfallsgebyr" av %-vis Slamtøming bustadhus Eining Pris 2009 Pris 2010 auke 0-4 kbm tøming annakvart år pr.tank pr.år ,2 0-9,5 kbm tøming annakvart år pr.tank pr.år ,2 For større tankar, tøming annakvart år pr.m^3 pr.år ,2 Anlegg der det er knytt fleire bustadeiningar til same slamavskiljar, tømin g 2.kvart år: 2 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 3 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 4 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 5 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 6 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 7 eller fleire b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 Ekstratøming: Ekstra tøming utanom den faste henteruta vert gebyret som for vanleg tøming 2 g årsgebyr ved tøming 2.kvart år Hytter/fritidsbustadar: Tøming 4.kvart år pr hytte/fritidsbustad pr.år ,2 Hytter tilknytt slamavskiljar pr år pr hytte/fritidsbustad tilknytt den felles slamavskiljaren pr.år ,2 Ekstratøming: Ekstratøming utanom fast henterute er gebyr for vanleg tøming, 4 g årsavg. ved tøming 4.kvart år 25% mva skal leggjast til alle gebyr 7

8 1.5 Årsgebyr renovasjon Kvam slutta seg til prismodell frå BIR for utrekning av renovasjonsgebyr i vedtak i sak 171/08 Kvam heradsstyre Modellen vart teken i bruk for gebyrberekning i Kvam Herad frå I medhald av lov nr.6 (Forureiningslova) 34 vert avfallsgebyr for Kvam herad for 2010 fastsett i tilknyting til kommunen sitt budsjettvedtak for Vedtaket er i samsvar med framlagt forslag frå BIR Privat AS, jfr. Forskrift for handtering av hushaldsavfall 11. Kvam Herad vedtek at BIR Privat AS fakturerer og står for innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Kvam Herad. Standardgebyret for renovasjon vert sett til inkl. 12 tømmingar pr år + eit tillegg på kr 26- pr. restavfallstømming utover dette, og kr i kommunalt påslag. Gebyret for hytterenovasjon/campingvogner vert som før rekna i % av gjennomsnittskunden ( 1.878,-) Kommunalt påslag for hytter/fritidsbustader er redusert til 50%, for campingvogner 25%. 25% mva skal leggast til alle gebyr. 1.6 Årsgebyr for feiing Årsgebyr for feiing Eining Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Feiing for hus med 1 pipe pr.pipe ,2 Tillegg fleire piper ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr 8

9 1.7 Terminforfall eigedomsgebyr Forfall pr.termin av samla gebyr 1.termin 2.termin 3.termin 01.apr 01.okt 01.des Vassgebyr Årsgebyr vatn fast del 50 % 50 % Årsgebyr vatn stipulert del 50 % 50 % Årsgebyr Kvamskogen 50 % 50 % Årsgebyr vatn, målt forbruk 100 % Kloakkgebyr Årsgebyr kloakk fast del 50 % 50 % Årsgebyr kloakk stipulert del 50 % 50 % Årsgebyr slamtøming 50 % 50 % Årsgebyr Kvamskogen 50 % 50 % Årsgebyr kloakk, målt forbruk 100 % Årsgebyr feiing 50 % 50 % Eigedomskatt 50 % 50 % 1.8 Gebyr etter plan- og bygningslova Gebyrregulativ for avdeling for private planar og byggesak. Herunder geodataavdelinga. Basert på KS sin forenkla gebyrmal av 19. mars 2004, justert av Kvam herad 14.november Gebyr vedteke av heradsstyret med heimel i : 109 i plan- og bygningslova 14. juni ,32 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og forskrift 16,17 pr i lov om eigarseksjonar av 20. mars

10 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.a. av 29. desember (Forskrift til forvaltingslova 27 a). 52 a i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureining og om avfall (ureiningslova). Regulativet avløyser tidlegare regulativ med unntak av sakene som skal handsamast etter pblov 1985 fram til , eller delingslov fram til ny matrikkellov vert gjort gjeldande Desse unntakssakene skal gebyrleggjast etter gebyrregulativet for 2009 så langt det passer. Gebyrregulativet må gjennom ein revisjon når ny plan- og bygningslov trer i kraft for bygningsdelen Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkrava vert retta mot rekvirent dersom ikkje anna er skriftleg avtalt. Rekvirent kan vere grunneigar, tiltakshavar, eller andre som har bede om å få utført aktuelt arbeid. Saksgebyr skal betalast sjølv om søknaden skulle bli avslått. For godkjent 93 søknad etter plan- og bygningslova 1985, som ikkje vert realisert, kan den som har betalt gebyret, krevja å få tilbakebetalt trinn 2 delen (igangsettingssøknad) av gebyret i samsvar med retningslinjene i førre avsnitt. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, og denne vert godkjent, skal 75 % av fyrst innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til frådrag i nytt gebyr. Det skal krevjast eit samla gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring, og for myndigheitsoppgåver skal det generelt ikkje krevjast meirverdiavgift. Heradet skal av eige tiltak betale attende det rekvirenten måtte ha til gode. Det same gjeld der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i gebyr. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for for mykje betalt gebyr. A.2 Kva for regulativ skal nyttast. Gebyr for arbeid etter lovene nemnt ovanfor skal betalast etter dei reglar og satsar som gjeld den dagen saka vert fremja for kommunen. Kommunen kan i tillegg krevje dekka nødvendig tinglysingsgebyr og evt dokumentavgift. A.3 Betalingstidspunkt Hovudregelen er at gebyra kan betalast i etterkant av at tenestene er utført. Kommunen kan velje om gebyret skal betalast forskotsvis i spesielle tilfelle t.d. dersom rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid ikkje har betalt tidlegare gebyrkrav frå kommunen. Andre unntak kjem fram av regulativet. For saker som skal betalast etter medgått tid og utlegg til sakkyndig hjelp, skal heradet ved forskottsbetaling skriva ut eit førebels gebyr i samsvar med gjeve overslag. Når heradet sitt arbeid er fullført, skal heradet rekne ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. 10

11 For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal heradet ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Til vanleg bør gebyr som skal reknast ut etter brukte timeverk og heradet sine utlegg til fagkyndig hjelp, verta skrivne ut i ettertid. Ved store oppdrag kan heradet skriva ut rekning på utførte deler av arbeidet, men ikkje oftare enn månadsvis. Klage på fastsetting av eit gebyr eller avgjerd av søknad om heilt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikkje ei forlenging av betalingsfristen. A.4 Urimelege gebyr Dersom eit gebyr er klart urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, det arbeidet og dei kostnadene heradet har hatt, kan administrasjonssjefen eller den som han/ho gjev fullmakt til, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar talar for det, kan heradet etter kommunalt fastsette retningslinjer heilt etter delvis gje fritak for betaling av gebyr til heradet i eit konkret sak. A.6 Heradet sine kostnader til fagkyndig hjelp. Hyrer heradet inn fagkyndig hjelp for å tilfredsstille sakshandsamingskrava i lovene, kan heradet krevja å få refundert utlegga til slik hjelp av den som betalar saksgebyret. A.7 Klage. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter Pb-lova og Ureiningslova. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringslov. A.8 Avbrote arbeid Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at heradet sitt arbeid vert avbrote, skal det betalast gebyr i høve til det som er utført eller som heradet må utføra. Nærmare retningslinjer går fram av regulativet. A.9 Endring av regulativet Heradsstyret vedtek endringar i gebyrregulativet, normalt i samband med heradsstyret si handsaming av budsjettet for komande år. Ved slike endringar skal ein avrunda satsane. Satsane under kr skal ein avrunda til heile 10 kr. A.10 Gebyr til statlege etatar. Der heradet skal krevja inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna. 11

12 1.8.2 Tenester som skal betalast etter medgått tid. Tenester betalast etter medgått tid Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke b.1 Kontorarbeid ,2 b.2 Feltarbeid: Landmålar u/gps og nødvendig utstyr(assistent) ,2 b.3 Landmålar m/gps og nødvendig utstyr/feltarbeid ,2 b.4 Attestar og liknande jfr.b , Gebyr etter plan- og bygningslova 1985, 109. C.1 Kart og eigedomsoppgåver pb-lov kap I, 5 Utskrift av FKB-data, ortofoto, plankart og bygningsteikningar m.m Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke A ,2 A ,2 A ,2 A ,2 A ,2 Ved større arbeid som tek meir enn 15 minutt kan det fakturerast etter medgått tid i samsvar med timesatsane under b1-b4. Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar via Norsk Eigedomsinformasjon AS (NE): 12

13 Nærmare vilkår for bruk og rettigheitar til våre digitale kart og informasjonsprodukt sjå Kvam herad bestemmer pris på alle sine produkt i INFOland, medan NE gjer påslag for leveransekostnadar etc. 13

14 Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar Produkt Pris 2010 Eigedomsmeglerpakke 1 Eigedom Kvam herad (oppmålingsstatus, eigedomskart/situasjonskart, vassforsyning og avlaupstilhøve, legalpant og andre økonomiske tilhøve, bygningsopplysningar) Nytt tillegg er reguleringsplan, reguleringsføresegner. WI Eigedomsmekleapakke 2 Eigedom Kvam herad (Oppmålingsstatus, eigedomskart/situasjonskart, vassforsyning og avlaupstilhøve, legalpant og andre økonomisk tilhøve) WI Oppmålingsstatus Eigedom Kvam herad (Rapport om oppmålingsstatus for eigedomen og dokument i kommunen si varetekt) WI Eigedomskart/Situasjonskart Kart Kvam herad (Kart som syner grense- WI og nabotilhøve og andre viktige opplysningar om eigedomen og naboskap) 60 Vassforsyning og avlaupstilhøve Eigedom Kvam herad (Rapport som WI gir opplysningar om vassforsyning og avlaupstilhøve for eigedomen) 100 Legalpant og andre økonomiske tilhøve Eigedom Kvam herad WI (Rapport om kommunale avgifter og eigedomsskatt og om det ligg føre uteståande krav som ikkje er innfridd) 100 Bygningsopplysningar Eigedom Kvam herad (Rapport om kva for WI byggemeldingar som finst i kommunen for bygningane på eigedomen.) 100 Målebrev (skyldskiftedokument) Eigedom Kvam herad (Kopi av WI registreringsdokument lista opp i produktet Oppmålingsstatus, pr dokument) 100 Naboppgåve Eigedom Kvam herad (Liste med namn og postadresse WI til naboar og gjenbuarar i følgje eigedomskartet.) 200 Utsnitt av kommuneplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI kommuneplankartet med teiknforklaring) 100 Utsnitt av kommunedelplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI kommunedelplankartet med teiknforklaring) 100 Utsnitt av reguleringsplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI reguleringsplankartet med teiknforklaring) 200 Reguleringsføresegner Plan Kvam herad (Kopi av WI reguleringsføresegner som gjeld for eigedomen) 200 Byggemeldingar(teikning,ferdigattest,løyve) Eigedom Kvam herad WI (Kopi av alle byggemeldingane med tilhøyrande teikningar, vedtak og attestar)

15 Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar Produkt Pris 2010 Pålegg frå kommunen Eigedom Kvam herad (Rapport om uoppfylte pålegg etter plan- og bygningslov og Lov om ureining) WI Brannvernpålegg Eigedom Kvam herad (Rapport om uoppfylte pålegg WI som er gitt av brannvernet med kopi av gitt(e) pålegg) 100 Vedtekter for seksjonssameige Eigedom Kvam herad (Kopi av WI innlevert vedtekt i samband med seksjonering/reseksjonering utført etter 1. Jan 1997) 100 Registrerte manglar ved seksjon Eigedom Kvam herad (Kopi av WI saksopplysningar om manglar som kan medføra pålegg etter pbl) 100 Basiskart som vektordata, utval Kart Kvam herad (Vektorkart levert i WI SOSI format. (Format DWG må eventuelt bestillast manuelt direkte frå Kvam herad tlf eller Du får levert data som er permanente, og synlige på bakken, vegar, bygningar, godkjente byggemeldingar, anna situasjon, høgdedata samt eigedomsgrensar. Digitale kartdata for situasjonsdata og høgdekurver er 3-D) bereknast Ortofoto, utval Foto Kvam herad WI bereknast Kvam herad vil i utgangspunktet avgrense sitt direktesal av digitale FKB-produkt og kommunale planar til saker som gjeld reguleringsplanar. A4 kopiutsnitt for FKB og plankart/-føresegner inngår som ein del av gebyret for planavklaringsmøte. Uttak av digitale FKB data da er ikkje ein del av gebyret for planavklaringsmøte for private reguleringsplanar, og det vert rekna eit tillegg på Uttak av digitale FKB data over 100 da er ikkje ein del av gebyret for planavklaringsmøte for private reguleringsplanar, og det vert rekna eit tillegg på bereknast Digital reguleringsplankart på til ein kvar tid gjeldande SOSI format minstepris på 350 kr. I tillegg reknar ein pris for medgått tid etter satsane i B.1 dersom det er forhold som gjer det klart urimeleg at leveransen skal kunne gjerast for minstesatsen. min 350 Reguleringsplankart som georeferert tif fil og/eller pdf fil med føresegner på pdf fil pris pr plan

16 C.2 Plansaker etter ny plan- og bygningslov vedteken kap 12. C.2 Plansaker etter ny plan og bygningslov vedteken kap 12 Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr for planavklaringsmøte for alle typar reguleringsplanar a. Enkel plansak. Planareal 0 5 da ,2 b. Middels plansak. Planareal 5 20 da ,2 c. Større plansak. Planareal over 20 da ,2 d. Tilleggsgebyr når det er rørde naboar, grunneigarar e. Tilleggsgebyr etc. over 81 naboar, grunneigarar, etc. reknast etter medgått tid Bereknast C.2.1 Planprogram Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Fastsette planprogram i det faste utval for plansaker evt vedtak om omgjering frå detaljplan til områdeplan b. For større omfattande reguleringsplanar der det er klart at kommunen sine kostnader ikkje er dekka inn under gebyret ovanfor skal gebyret reknast etter Bereknast medgått C.2.3 Gebyr tid. jf.. for B1.-B4. behandling av søknad om godkjenning av reguleringsplan. Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Enkel plansak. Planareal 0 5 da ,2 b. Middels plansak. Planareal 5 20 da ,2 c. Større plansak. Planareal over 20 da ,2 d. Tilleggsgebyr Bereknast etter medgått tid når kommunen må foreta ekstraordinært arbeid med nabovarsling, kontroll av planforslag, synfaringar, m.m. Vidare arbeid med supplering av planprogram, planskildring, konsekvensutgreiing, arkeologisk Bereknast utgravingar e. Før tilleggsgebyr inngår ikkje vert berekna i gebyrgrunnlaget. og effektuert skal kostnadene presenterast for planforslagsstiller, som avgjer om kommunen skal utføre tilleggsarbeidet eller at planforslagsstiller tek på seg arbeidet og kostnadene. jf. B1.-B4. C.2.4 Nytt planvedtak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr bereknast etter medgått tid. jf. B1.-B4. Bereknast 16

17 C.2.5 Endringar av reguleringsplanar Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplanar gjeld pb-lov tilsvarande som for utarbeiding av nye planar, dvs same gebyr som C.2.3 a- Bereknast d. Der det er klart urimeleg å betale fullt gebyr som for nye planar skal det så tidleg som mogleg avklarast ein prosentvis reduksjon av gebyra i.c.2.3.a-d. b. Mindre endringar eller utfylling innanfor hovudtrekka i reguleringsplan er delegert til det faste utvalet for plansaker NPB utvalet. Med mindre endringar meines endringar som ikkje har nemneverdig verknad for nokon rørde parter eller interesser. Vurderinga av kva som er «mindre vesentlig endring» har etter den praksis som er utviklet etter PBL 85 ofte vært for vid. Føresetnaden er at omgrepet «mindre endring» skal vurderast snevrare. Dersom det føreligg innvendingar til endringane frå de rørde myndigheiter eller private, vil ikkje endringane kunne sjåast på som «mindre». Da vil saken måtte handsamast som vanlig reguleringsendring og etter gebyr C.2.3.a-d. Mindre reguleringsendring skal betale planavklaringsgebyr som i C.2.1 a-d når det vert halde planavklaringsmøte. Mindre reguleringsendring skal betale 40 % av gebyr C.2.3 a-d Er gebyret urimeleg i forhold til sakskompleksiteten/ arbeidsmengd, kan gebyr reknast etter medgått tid. c. Små endringar i reguleringsplan delegert til administrasjonssjefen. Det skal betalast gebyr C.2.1 når det vert halde planavklaringsmøte. Prosentvis reduksjon av gebyr C.2.3 skal fastsetjast så tidleg som mogeleg.minstegebyr dekker digitale kart, kunngjering, planregister maks kr eller ca 20% av C.2.3. Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr C.2.6 Betaling av gebyr Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr C.2.1 -C.2.5skal vera betalt før saka vert handsama i det faste utval for plansaker. C.2.7 Avvist eller mangelfull sak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Dersom motteke sak etter C.2.1 C.2.5 er så mangelfull at heradet ikkje kan retta manglane innanfor desse rammene skal saka returnerast til innsendar med melding om nødvendige rettingar/endringar. b. Enkel eller avvist sak. Planareal 0 5 da ,2 c. Middels tung sak. Planareal 5 20 da ,2 d. Komplisert sak. Planareal over 20 da ,2 17

18 C.3 Konsekvensutgreiing pb-lov (2008) 4-1 og 4-2. Forskrift om konsekvensutgreiing nr 855. C.3.1 Konsekvensutgreiing (kap14) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Der kommunen som ansvarleg planstyresmakt skal godkjenne konsekvensutgreiing utført på vegne av tiltakshavar, skal det betalast gebyr etter medgått tid. Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve jf. vedlegg I og II i forskrifta ,2 C.4 Refusjonssaker pb-lov kap IX C.4.1 Refusjonssaker p-lov kap IX Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Planbehandling og refusjonsvedtak 52, 53. Gebyr ihøve til medgått tid.minstegbyr ,2 b. Kostnadskontroll og fastsetjing av kostnadsdekkjing 55. Kvam herad kan nekta å starte arbeid etter C.4.2 til gebyr for arbeid etter C.4.1 og minstegebyret etter C.4.2 er betalt. For gebyr som overstig minstegebyret, kan heradet krevja betaling etter kvar avslutta etappe i sakshandsaminga ,2 c. Avvist eller mangelfull sak. Dersom motteke sak vert avvist eller er så mangelfull at heradet ikkje finn å kunna handsama henne, skal saka returnerast til innsendar med melding om kva som må gjerast før heradet kan ta saka under handsaming. For avvist sak skal grunnen til avvisninga gjevast saman med opplysning om klageretten på avvisninga. For begge tilfella skal innsendaren betala følgjande gebyr

19 C.5. Tiltakssaker bygge- og anleggssaker pb-lov kap XII-XVII og dispensasjonar etter pb-lov (2008) kap 19. C.5.1 Førehandskonferanse Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Mindre tiltak, tiltaksprofil 1 (også meldingar) ,2 b. Mellomstore tiltak, tiltaksprofil ,2 c. Større tiltak, tiltaksprofil ,2 d. Dersom det innan 1 år kjem melding eller søknad om godkjenning i same sak, skal saksgebyret reduserast med gebyr betalt for førehandskonferansen. C.5.2 Meldingssaker pæl. 81, 85, 86a og 86b) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Tiltak etter 81, driftsbygning i landbruket ,2 b. Tiltak etter 85, mellombels eller transportable bygningar, konstruksjonar eller anlegg inkl. campingvogner, telt eller liknande ,2 c. Tiltak etter 86 a og 86 b ,2 C.5.3 Godkjenning av føretak for ansvarsrett (konf. forskrift om godkjenning av føretak) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Lokal godkjenning av føretak der det ikkje ligg føre sentral godkjenning ,2 b. Lokal godkjenning av føretak der det ligg føre sentralt godkjende føretak ,2 c. Lokal godkjenning av føretak med ansvarsrett for mindre installasjonsarbeid inklusive piper og eldstader, sanitæranlegg, sentralstøvsugar, andre installasjon, samt tilbygg til bustad og garasje/uthus/naust inntil 30 m² ,2 C.5.4 Dispensasjonar Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Gebyr gjeld for kvar sak/tiltak som krev dispensasjon etter pb-lov og kjem i tillegg til andre gebyr b. Enkle dispensasjonar frå veglov, byggjegrense langs veg, og liknande C.5.5 Søknadspliktige tiltak. Enkle tiltak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke For det som gjeld C.5.3. skal det betalast fullt gebyr. Elles skal saksgebyra reduserast til 70% av det som vert kravt for søknadspliktig arbeid etter 93 i pbl. C.5.6 Oppføring av bygning Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke C Bustad / fritidshus( 93a) a. Den første eining uansett storleik ,2 b. Deretter pr eining ,2 c. Eining under 60 m² ,2 d. Hyblar, enkeltrom m.v ,2 19

20 C Tilbygg /påbygg til bustad / fritidshus ( 93a) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a m² ,2 b m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA over 100 m² ,2 C Garasjar / naust / uthus ( 93a) inklusiv tilbygg Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. BRA 0 30 m² ,2 b. BRA m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA over 100 m² som for industri og lager C Industri, forretning, lager og driftsbygning i landbruket anna enn 81 saker ( 93 a) inklusiv tilbygg/påbygg Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. BRA 0 30 m² ,2 b. BRA m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA m² ,2 e. BRA m² ,2 f. For BRA over 1000 m² vert rekna eit tillegg på kr for kvar påbyrja 200 m² BRA. For kvar etasje meir enn hovudetasjen, og for reine lagerhallar, skur og veksthus skal betalast 50% av gebyr for hovedetasjen. For innreiing av råbygg vert gebyret 25% av gebyra C Konstruksjonar eller anlegg ( 93a) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Kaianlegg inntil 500 m², inkl. Flytebryggjer ,2 b. over 500 m², inkl flytebryggjer ,2 c. oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum inntil kubikk ,2 d. For oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum over kubikk ,2 e. For utvidingar (auke i kons.volum) og flytting skal betalast kr pr 1000 kubikk f. For setjefiskanlegg på land (inkl. areal for kummar/tankar) gjeld gebyr for forretning, industri og lager (C.5.6.4) g. Andre konstruksjonar og anlegg i tiltaksklasse ,2 h. I tiltaksklasse ,2 C Fasadeendring m.v. ( 93b) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Småhus (frittliggjande einebustader, tomannsbustader, rekkjehus, småhus i grupper og hytter) ,2 b. Større bygningar pr fasade ,2 C Bruksendring ( 93c) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Til bustad skal betalast som etter C b. bruksendring t.d. frå industri til forretning med meir skal betalast med 50 % av C

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2015 FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR Vedteke av Fjell kommunestyre 14.12.2006, sak KS 130/06

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer