Avgiftshefte - prisar og gebyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgiftshefte - prisar og gebyr"

Transkript

1 Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre HST sak 117/09 1

2 1 Kommunale gebyr Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Årsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen avgiftsområde Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen Tilknyting eksisterande verksemder Kvamskogen Tilknyting framtidige næringsverksemder Kvamskogen Årsgebyr Kvamskogen Slamtøming Årsgebyr renovasjon Årsgebyr for feiing Terminforfall eigedomsgebyr Gebyr etter plan- og bygningslova Generelle reglar Tenester som skal betalast etter medgått tid Gebyr etter plan- og bygningslova 1985, Gebyr for arbeid etter matrikkellova Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar ( 7) Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 (Staten fastset gebyret) Gebyr for tiltakssaker etter ureiningslova Gebyr for handsaming av konsesjonssaker og for frådelingssaker etter jordlova Gebyr for innkrevjing av kommunale krav Prisliste Oppvekst Skule Kommunale barnehagar Kulturskule Fellessekretariatet Helse og sosial Heimetenester og tryggleiksalarm Teknisk etat Husleige kommunale bygg Sal av varer og tenester teknisk, FDV-anlegg

3 1 Kommunale gebyr 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Gebyr i medhald til "Forskrifter for kommunale vann- og avløpsgebyr vedtekne i Kvam heradsstyre sak 133/03 av Bruksareal (BRA) utrekna etter Norsk standard 3940 er grunnlag for utrekning av arealet. Tilknytingsgebyr vatn Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr vatn ,2 Mellombels tilknyting vatn ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr Tilknytingsgebyr kloakk Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr kloakk ,2 Mellombels tilknyting kloakk ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr Dato for godkjend Søknad om sanitærabonnement er grunnlag for innkrevjing og fastsetjing av tilknytingsgebyr. Særlege vilkår: For jordbruksverksemd blir tilknytingsgebyret rekna ut for samla bruksareal av våningshus og driftsbygning. For øvrige bygg blir rekna separat tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. For bygg med fleire einingar (t.d. bustadbygg med fleire bustadeiningar) skal det reknast tilknytingsgebyr for kvar eining. 3

4 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk Gebyr i medhald til "Forskrifter for kommunale vann- og avløpsgebyr vedtekne i Kvam heradsstyre sak 133/03 av Årsgebyr vatn Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Omrekningsfaktor bustadhus (stipulert forb ruk) 2,2 2,2 0 Omrekningsfaktor fritidshus (stip ulert forbruk) 0,55 0,5 5 0 Abonnementsgebyr (fast gebyr) ,2 Forbruksgebyr pr m^3 (målt eller stipulert) 7,5 7,8 4,2 Oppmøte i samband med avstenging og påsetjing av vatn ved 1 manglande 872 betaling ,2 Oppmøte i samband med kontroll ved fritak ,2 M anglande levering av vassmålarko rt % mva skal leggjast til alle gebyr Årsgebyr avløp Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Omrekningsfaktor bustadhus (stipulert forb ruk) 2,2 2,2 0 Omrekningsfaktor fritidshus (stip ulert forbruk) 0,55 0,5 5 0 Abonnementsgebyr (fast gebyr) ,2 Forbruksgebyr pr m^3 (målt eller stipulert) 7,5 7,8 4,2 Oppmøte i samband med kontroll ved fritak ,2 M anglande levering av vassmålarko rt % mva skal leggjast til alle gebyr Forbruksgebyr blir betalt av abonnentar med bustad - eller fritidshus enten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m³, eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m³. Omrekningsfaktor for stipulert forbruk skal vera mellom 1,4 og 2,4 for bustad og mellom 0,35 og 0,57 for fritidshus. Faktoren blir fastsett i samband med det årlege gebyrvedtaket. Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: Bruksareal BRA Grunnlag for utrekning (m^2) Omrekning sfaktor bustad Stipulert forbruk bustad (m^3) < , ,2 330 > ,2 550 Stipulert forbruk fritidshus (m^3) 0,55*80=4 4 0,55*150= 82,5 0,55*250= 137,5 4

5 1.3 Kvamskogen avgiftsområde Gebyr i medhald til "Reglement for tilknytings- og årsavgifter for vatn og avlaup på Kvamskogen." Vedtekne av Kvam heradstyre , sak Tilknytingsgebyr vatn og kloakk Kvamskogen Bruksareal (BRA) utrekna etter Norsk standard 3940 er grunnlag for utrekning av arealet. Tilknytingsregulativ Kvamskogen Hytter med BRA inntil 100 m^2 Tillegg pr. Påbyrja kvm over 100 m^2 Maksimum avgift 200 m^2 BRA utrekningsgrunnlag 1,0*avgift 0,5*avgift 2,0*avgift Tilknytingsregulativ Kvamskogen Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Tilknytingsgebyr vatn Kvamskogen Tilknytingsgebyr kloakk Kvamskogen Tilknytingsgebyr vatn/kloakk Kvamskogen(samla sum) % mva skal leggjast til alle gebyr Særlege vilkår: For hytter med fleire einingar skal det reknast tilknytingsgebyr for kvar eining etter vanlege reglar. Ved tilbygg skal BRA på eksisterande hytte og BRA på tilbygg samanlagt leggjast til grunn for utrekning av tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. 5

6 1.3.2 Tilknyting eksisterande verksemder Kvamskogen 1 PR er lik det som 1 person har i «avlaup» pr. døgn ved opphald Faktor PR eksisterande verksemder Kvamskogen utrekningsgrunnlag Hytter og rom pr. Seng 0,75 PR Campingvogner, 3 PR pr. vogn *) 2,25 PR Publikumstoalett *) 5,00 PR Personaltoalett *) 2,50 PR *) =deltidsdrift =50% PR Faktor PR eksisterande verksemder Kvamskogen utrekningsgrunnlag 0-15 PR 1*gebyr PR 3*gebyr PR 2*gebyr 150> PR 4*gebyr Særlege vilkår: Utleigehytter vert tilknytt etter satsar for næring når desse er del av næring i jordbruk eller det er kravt eige rekneskap for desse av likningskontoret. Same eigar med drift på fleire gards- og bruksnummer vert handsama som samla eining. Ved tilknyting vert det kravt vassmålar Tilknyting framtidige næringsverksemder Kvamskogen Framtidige næringsverksemder Kvamskogen Bygningar med BRA inntil 100 m^2 Tillegg pr. Påbyrja 50 kvm over 100 m^2 Maksimum avgift 200 m^2 BRA utrekningsgrunnlag 1,0*avgift 0,5*avgift 2,0*avgift Særlege vilkår: Ved tilbygg skal BRA på eksisterande bygning og BRA på tilbygg samanlagt leggjast til grunn for utrekning av tilknytingsgebyr etter vanlege reglar. Oppstillingsplassar for campingvogner: Jfr. reglement for tilknytingsgebyr. Ved tilknyting vert det kravt vassmålar. 6

7 1.3.4 Årsgebyr Kvamskogen Årsgebyr Kvamskogen Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Årsgebyr vatn pr. år Målt vassforbruk pr m^3 7,5 7,5 0 Minstegebyr m/målar pr.år Årsgebyr kloakk pr.år Årsgebyr kloakk m/vassmålar pr.m^3 7,5 7,5 0 Minstegebyr m/målar pr.år Årsgebyr tøming kjemikalieklosett o.l. pr.år Tøming av tette tankar til pumpest.pr.m^3 uavvatne slam Manglande levering av vassmålarkort % mva skal leggjast til alle gebyr 1.4 Slamtøming Gebyr i medhald til "Forskrift for Kvam herad for innsamling av forbruksavfall, tøming av slamavskiljarar m.v. og for avfallsgebyr" av %-vis Slamtøming bustadhus Eining Pris 2009 Pris 2010 auke 0-4 kbm tøming annakvart år pr.tank pr.år ,2 0-9,5 kbm tøming annakvart år pr.tank pr.år ,2 For større tankar, tøming annakvart år pr.m^3 pr.år ,2 Anlegg der det er knytt fleire bustadeiningar til same slamavskiljar, tømin g 2.kvart år: 2 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 3 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 4 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 5 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 6 b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 7 eller fleire b.e. på same tank pr.b.e pr.år ,2 Ekstratøming: Ekstra tøming utanom den faste henteruta vert gebyret som for vanleg tøming 2 g årsgebyr ved tøming 2.kvart år Hytter/fritidsbustadar: Tøming 4.kvart år pr hytte/fritidsbustad pr.år ,2 Hytter tilknytt slamavskiljar pr år pr hytte/fritidsbustad tilknytt den felles slamavskiljaren pr.år ,2 Ekstratøming: Ekstratøming utanom fast henterute er gebyr for vanleg tøming, 4 g årsavg. ved tøming 4.kvart år 25% mva skal leggjast til alle gebyr 7

8 1.5 Årsgebyr renovasjon Kvam slutta seg til prismodell frå BIR for utrekning av renovasjonsgebyr i vedtak i sak 171/08 Kvam heradsstyre Modellen vart teken i bruk for gebyrberekning i Kvam Herad frå I medhald av lov nr.6 (Forureiningslova) 34 vert avfallsgebyr for Kvam herad for 2010 fastsett i tilknyting til kommunen sitt budsjettvedtak for Vedtaket er i samsvar med framlagt forslag frå BIR Privat AS, jfr. Forskrift for handtering av hushaldsavfall 11. Kvam Herad vedtek at BIR Privat AS fakturerer og står for innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Kvam Herad. Standardgebyret for renovasjon vert sett til inkl. 12 tømmingar pr år + eit tillegg på kr 26- pr. restavfallstømming utover dette, og kr i kommunalt påslag. Gebyret for hytterenovasjon/campingvogner vert som før rekna i % av gjennomsnittskunden ( 1.878,-) Kommunalt påslag for hytter/fritidsbustader er redusert til 50%, for campingvogner 25%. 25% mva skal leggast til alle gebyr. 1.6 Årsgebyr for feiing Årsgebyr for feiing Eining Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Feiing for hus med 1 pipe pr.pipe ,2 Tillegg fleire piper ,2 25% mva skal leggjast til alle gebyr 8

9 1.7 Terminforfall eigedomsgebyr Forfall pr.termin av samla gebyr 1.termin 2.termin 3.termin 01.apr 01.okt 01.des Vassgebyr Årsgebyr vatn fast del 50 % 50 % Årsgebyr vatn stipulert del 50 % 50 % Årsgebyr Kvamskogen 50 % 50 % Årsgebyr vatn, målt forbruk 100 % Kloakkgebyr Årsgebyr kloakk fast del 50 % 50 % Årsgebyr kloakk stipulert del 50 % 50 % Årsgebyr slamtøming 50 % 50 % Årsgebyr Kvamskogen 50 % 50 % Årsgebyr kloakk, målt forbruk 100 % Årsgebyr feiing 50 % 50 % Eigedomskatt 50 % 50 % 1.8 Gebyr etter plan- og bygningslova Gebyrregulativ for avdeling for private planar og byggesak. Herunder geodataavdelinga. Basert på KS sin forenkla gebyrmal av 19. mars 2004, justert av Kvam herad 14.november Gebyr vedteke av heradsstyret med heimel i : 109 i plan- og bygningslova 14. juni ,32 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og forskrift 16,17 pr i lov om eigarseksjonar av 20. mars

10 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.a. av 29. desember (Forskrift til forvaltingslova 27 a). 52 a i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureining og om avfall (ureiningslova). Regulativet avløyser tidlegare regulativ med unntak av sakene som skal handsamast etter pblov 1985 fram til , eller delingslov fram til ny matrikkellov vert gjort gjeldande Desse unntakssakene skal gebyrleggjast etter gebyrregulativet for 2009 så langt det passer. Gebyrregulativet må gjennom ein revisjon når ny plan- og bygningslov trer i kraft for bygningsdelen Generelle reglar A.1 Betalingsplikt Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkrava vert retta mot rekvirent dersom ikkje anna er skriftleg avtalt. Rekvirent kan vere grunneigar, tiltakshavar, eller andre som har bede om å få utført aktuelt arbeid. Saksgebyr skal betalast sjølv om søknaden skulle bli avslått. For godkjent 93 søknad etter plan- og bygningslova 1985, som ikkje vert realisert, kan den som har betalt gebyret, krevja å få tilbakebetalt trinn 2 delen (igangsettingssøknad) av gebyret i samsvar med retningslinjene i førre avsnitt. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, og denne vert godkjent, skal 75 % av fyrst innbetalt søknadsgebyr/basisgebyr gå til frådrag i nytt gebyr. Det skal krevjast eit samla gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring, og for myndigheitsoppgåver skal det generelt ikkje krevjast meirverdiavgift. Heradet skal av eige tiltak betale attende det rekvirenten måtte ha til gode. Det same gjeld der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i gebyr. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for for mykje betalt gebyr. A.2 Kva for regulativ skal nyttast. Gebyr for arbeid etter lovene nemnt ovanfor skal betalast etter dei reglar og satsar som gjeld den dagen saka vert fremja for kommunen. Kommunen kan i tillegg krevje dekka nødvendig tinglysingsgebyr og evt dokumentavgift. A.3 Betalingstidspunkt Hovudregelen er at gebyra kan betalast i etterkant av at tenestene er utført. Kommunen kan velje om gebyret skal betalast forskotsvis i spesielle tilfelle t.d. dersom rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid ikkje har betalt tidlegare gebyrkrav frå kommunen. Andre unntak kjem fram av regulativet. For saker som skal betalast etter medgått tid og utlegg til sakkyndig hjelp, skal heradet ved forskottsbetaling skriva ut eit førebels gebyr i samsvar med gjeve overslag. Når heradet sitt arbeid er fullført, skal heradet rekne ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. 10

11 For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal heradet ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Til vanleg bør gebyr som skal reknast ut etter brukte timeverk og heradet sine utlegg til fagkyndig hjelp, verta skrivne ut i ettertid. Ved store oppdrag kan heradet skriva ut rekning på utførte deler av arbeidet, men ikkje oftare enn månadsvis. Klage på fastsetting av eit gebyr eller avgjerd av søknad om heilt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikkje ei forlenging av betalingsfristen. A.4 Urimelege gebyr Dersom eit gebyr er klart urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, det arbeidet og dei kostnadene heradet har hatt, kan administrasjonssjefen eller den som han/ho gjev fullmakt til, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr. A.5 Fritak for gebyr Når særlege grunnar talar for det, kan heradet etter kommunalt fastsette retningslinjer heilt etter delvis gje fritak for betaling av gebyr til heradet i eit konkret sak. A.6 Heradet sine kostnader til fagkyndig hjelp. Hyrer heradet inn fagkyndig hjelp for å tilfredsstille sakshandsamingskrava i lovene, kan heradet krevja å få refundert utlegga til slik hjelp av den som betalar saksgebyret. A.7 Klage. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter Pb-lova og Ureiningslova. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringslov. A.8 Avbrote arbeid Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at heradet sitt arbeid vert avbrote, skal det betalast gebyr i høve til det som er utført eller som heradet må utføra. Nærmare retningslinjer går fram av regulativet. A.9 Endring av regulativet Heradsstyret vedtek endringar i gebyrregulativet, normalt i samband med heradsstyret si handsaming av budsjettet for komande år. Ved slike endringar skal ein avrunda satsane. Satsane under kr skal ein avrunda til heile 10 kr. A.10 Gebyr til statlege etatar. Der heradet skal krevja inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna. 11

12 1.8.2 Tenester som skal betalast etter medgått tid. Tenester betalast etter medgått tid Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke b.1 Kontorarbeid ,2 b.2 Feltarbeid: Landmålar u/gps og nødvendig utstyr(assistent) ,2 b.3 Landmålar m/gps og nødvendig utstyr/feltarbeid ,2 b.4 Attestar og liknande jfr.b , Gebyr etter plan- og bygningslova 1985, 109. C.1 Kart og eigedomsoppgåver pb-lov kap I, 5 Utskrift av FKB-data, ortofoto, plankart og bygningsteikningar m.m Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke A ,2 A ,2 A ,2 A ,2 A ,2 Ved større arbeid som tek meir enn 15 minutt kan det fakturerast etter medgått tid i samsvar med timesatsane under b1-b4. Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar via Norsk Eigedomsinformasjon AS (NE): 12

13 Nærmare vilkår for bruk og rettigheitar til våre digitale kart og informasjonsprodukt sjå Kvam herad bestemmer pris på alle sine produkt i INFOland, medan NE gjer påslag for leveransekostnadar etc. 13

14 Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar Produkt Pris 2010 Eigedomsmeglerpakke 1 Eigedom Kvam herad (oppmålingsstatus, eigedomskart/situasjonskart, vassforsyning og avlaupstilhøve, legalpant og andre økonomiske tilhøve, bygningsopplysningar) Nytt tillegg er reguleringsplan, reguleringsføresegner. WI Eigedomsmekleapakke 2 Eigedom Kvam herad (Oppmålingsstatus, eigedomskart/situasjonskart, vassforsyning og avlaupstilhøve, legalpant og andre økonomisk tilhøve) WI Oppmålingsstatus Eigedom Kvam herad (Rapport om oppmålingsstatus for eigedomen og dokument i kommunen si varetekt) WI Eigedomskart/Situasjonskart Kart Kvam herad (Kart som syner grense- WI og nabotilhøve og andre viktige opplysningar om eigedomen og naboskap) 60 Vassforsyning og avlaupstilhøve Eigedom Kvam herad (Rapport som WI gir opplysningar om vassforsyning og avlaupstilhøve for eigedomen) 100 Legalpant og andre økonomiske tilhøve Eigedom Kvam herad WI (Rapport om kommunale avgifter og eigedomsskatt og om det ligg føre uteståande krav som ikkje er innfridd) 100 Bygningsopplysningar Eigedom Kvam herad (Rapport om kva for WI byggemeldingar som finst i kommunen for bygningane på eigedomen.) 100 Målebrev (skyldskiftedokument) Eigedom Kvam herad (Kopi av WI registreringsdokument lista opp i produktet Oppmålingsstatus, pr dokument) 100 Naboppgåve Eigedom Kvam herad (Liste med namn og postadresse WI til naboar og gjenbuarar i følgje eigedomskartet.) 200 Utsnitt av kommuneplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI kommuneplankartet med teiknforklaring) 100 Utsnitt av kommunedelplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI kommunedelplankartet med teiknforklaring) 100 Utsnitt av reguleringsplan Plan Kvam herad (A-4 kopiutsnitt av WI reguleringsplankartet med teiknforklaring) 200 Reguleringsføresegner Plan Kvam herad (Kopi av WI reguleringsføresegner som gjeld for eigedomen) 200 Byggemeldingar(teikning,ferdigattest,løyve) Eigedom Kvam herad WI (Kopi av alle byggemeldingane med tilhøyrande teikningar, vedtak og attestar)

15 Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar Produkt Pris 2010 Pålegg frå kommunen Eigedom Kvam herad (Rapport om uoppfylte pålegg etter plan- og bygningslov og Lov om ureining) WI Brannvernpålegg Eigedom Kvam herad (Rapport om uoppfylte pålegg WI som er gitt av brannvernet med kopi av gitt(e) pålegg) 100 Vedtekter for seksjonssameige Eigedom Kvam herad (Kopi av WI innlevert vedtekt i samband med seksjonering/reseksjonering utført etter 1. Jan 1997) 100 Registrerte manglar ved seksjon Eigedom Kvam herad (Kopi av WI saksopplysningar om manglar som kan medføra pålegg etter pbl) 100 Basiskart som vektordata, utval Kart Kvam herad (Vektorkart levert i WI SOSI format. (Format DWG må eventuelt bestillast manuelt direkte frå Kvam herad tlf eller Du får levert data som er permanente, og synlige på bakken, vegar, bygningar, godkjente byggemeldingar, anna situasjon, høgdedata samt eigedomsgrensar. Digitale kartdata for situasjonsdata og høgdekurver er 3-D) bereknast Ortofoto, utval Foto Kvam herad WI bereknast Kvam herad vil i utgangspunktet avgrense sitt direktesal av digitale FKB-produkt og kommunale planar til saker som gjeld reguleringsplanar. A4 kopiutsnitt for FKB og plankart/-føresegner inngår som ein del av gebyret for planavklaringsmøte. Uttak av digitale FKB data da er ikkje ein del av gebyret for planavklaringsmøte for private reguleringsplanar, og det vert rekna eit tillegg på Uttak av digitale FKB data over 100 da er ikkje ein del av gebyret for planavklaringsmøte for private reguleringsplanar, og det vert rekna eit tillegg på bereknast Digital reguleringsplankart på til ein kvar tid gjeldande SOSI format minstepris på 350 kr. I tillegg reknar ein pris for medgått tid etter satsane i B.1 dersom det er forhold som gjer det klart urimeleg at leveransen skal kunne gjerast for minstesatsen. min 350 Reguleringsplankart som georeferert tif fil og/eller pdf fil med føresegner på pdf fil pris pr plan

16 C.2 Plansaker etter ny plan- og bygningslov vedteken kap 12. C.2 Plansaker etter ny plan og bygningslov vedteken kap 12 Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr for planavklaringsmøte for alle typar reguleringsplanar a. Enkel plansak. Planareal 0 5 da ,2 b. Middels plansak. Planareal 5 20 da ,2 c. Større plansak. Planareal over 20 da ,2 d. Tilleggsgebyr når det er rørde naboar, grunneigarar e. Tilleggsgebyr etc. over 81 naboar, grunneigarar, etc. reknast etter medgått tid Bereknast C.2.1 Planprogram Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Fastsette planprogram i det faste utval for plansaker evt vedtak om omgjering frå detaljplan til områdeplan b. For større omfattande reguleringsplanar der det er klart at kommunen sine kostnader ikkje er dekka inn under gebyret ovanfor skal gebyret reknast etter Bereknast medgått C.2.3 Gebyr tid. jf.. for B1.-B4. behandling av søknad om godkjenning av reguleringsplan. Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Enkel plansak. Planareal 0 5 da ,2 b. Middels plansak. Planareal 5 20 da ,2 c. Større plansak. Planareal over 20 da ,2 d. Tilleggsgebyr Bereknast etter medgått tid når kommunen må foreta ekstraordinært arbeid med nabovarsling, kontroll av planforslag, synfaringar, m.m. Vidare arbeid med supplering av planprogram, planskildring, konsekvensutgreiing, arkeologisk Bereknast utgravingar e. Før tilleggsgebyr inngår ikkje vert berekna i gebyrgrunnlaget. og effektuert skal kostnadene presenterast for planforslagsstiller, som avgjer om kommunen skal utføre tilleggsarbeidet eller at planforslagsstiller tek på seg arbeidet og kostnadene. jf. B1.-B4. C.2.4 Nytt planvedtak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr bereknast etter medgått tid. jf. B1.-B4. Bereknast 16

17 C.2.5 Endringar av reguleringsplanar Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplanar gjeld pb-lov tilsvarande som for utarbeiding av nye planar, dvs same gebyr som C.2.3 a- Bereknast d. Der det er klart urimeleg å betale fullt gebyr som for nye planar skal det så tidleg som mogleg avklarast ein prosentvis reduksjon av gebyra i.c.2.3.a-d. b. Mindre endringar eller utfylling innanfor hovudtrekka i reguleringsplan er delegert til det faste utvalet for plansaker NPB utvalet. Med mindre endringar meines endringar som ikkje har nemneverdig verknad for nokon rørde parter eller interesser. Vurderinga av kva som er «mindre vesentlig endring» har etter den praksis som er utviklet etter PBL 85 ofte vært for vid. Føresetnaden er at omgrepet «mindre endring» skal vurderast snevrare. Dersom det føreligg innvendingar til endringane frå de rørde myndigheiter eller private, vil ikkje endringane kunne sjåast på som «mindre». Da vil saken måtte handsamast som vanlig reguleringsendring og etter gebyr C.2.3.a-d. Mindre reguleringsendring skal betale planavklaringsgebyr som i C.2.1 a-d når det vert halde planavklaringsmøte. Mindre reguleringsendring skal betale 40 % av gebyr C.2.3 a-d Er gebyret urimeleg i forhold til sakskompleksiteten/ arbeidsmengd, kan gebyr reknast etter medgått tid. c. Små endringar i reguleringsplan delegert til administrasjonssjefen. Det skal betalast gebyr C.2.1 når det vert halde planavklaringsmøte. Prosentvis reduksjon av gebyr C.2.3 skal fastsetjast så tidleg som mogeleg.minstegebyr dekker digitale kart, kunngjering, planregister maks kr eller ca 20% av C.2.3. Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr Minste gebyrsats kr C.2.6 Betaling av gebyr Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Gebyr C.2.1 -C.2.5skal vera betalt før saka vert handsama i det faste utval for plansaker. C.2.7 Avvist eller mangelfull sak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Dersom motteke sak etter C.2.1 C.2.5 er så mangelfull at heradet ikkje kan retta manglane innanfor desse rammene skal saka returnerast til innsendar med melding om nødvendige rettingar/endringar. b. Enkel eller avvist sak. Planareal 0 5 da ,2 c. Middels tung sak. Planareal 5 20 da ,2 d. Komplisert sak. Planareal over 20 da ,2 17

18 C.3 Konsekvensutgreiing pb-lov (2008) 4-1 og 4-2. Forskrift om konsekvensutgreiing nr 855. C.3.1 Konsekvensutgreiing (kap14) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke Der kommunen som ansvarleg planstyresmakt skal godkjenne konsekvensutgreiing utført på vegne av tiltakshavar, skal det betalast gebyr etter medgått tid. Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve jf. vedlegg I og II i forskrifta ,2 C.4 Refusjonssaker pb-lov kap IX C.4.1 Refusjonssaker p-lov kap IX Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Planbehandling og refusjonsvedtak 52, 53. Gebyr ihøve til medgått tid.minstegbyr ,2 b. Kostnadskontroll og fastsetjing av kostnadsdekkjing 55. Kvam herad kan nekta å starte arbeid etter C.4.2 til gebyr for arbeid etter C.4.1 og minstegebyret etter C.4.2 er betalt. For gebyr som overstig minstegebyret, kan heradet krevja betaling etter kvar avslutta etappe i sakshandsaminga ,2 c. Avvist eller mangelfull sak. Dersom motteke sak vert avvist eller er så mangelfull at heradet ikkje finn å kunna handsama henne, skal saka returnerast til innsendar med melding om kva som må gjerast før heradet kan ta saka under handsaming. For avvist sak skal grunnen til avvisninga gjevast saman med opplysning om klageretten på avvisninga. For begge tilfella skal innsendaren betala følgjande gebyr

19 C.5. Tiltakssaker bygge- og anleggssaker pb-lov kap XII-XVII og dispensasjonar etter pb-lov (2008) kap 19. C.5.1 Førehandskonferanse Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Mindre tiltak, tiltaksprofil 1 (også meldingar) ,2 b. Mellomstore tiltak, tiltaksprofil ,2 c. Større tiltak, tiltaksprofil ,2 d. Dersom det innan 1 år kjem melding eller søknad om godkjenning i same sak, skal saksgebyret reduserast med gebyr betalt for førehandskonferansen. C.5.2 Meldingssaker pæl. 81, 85, 86a og 86b) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Tiltak etter 81, driftsbygning i landbruket ,2 b. Tiltak etter 85, mellombels eller transportable bygningar, konstruksjonar eller anlegg inkl. campingvogner, telt eller liknande ,2 c. Tiltak etter 86 a og 86 b ,2 C.5.3 Godkjenning av føretak for ansvarsrett (konf. forskrift om godkjenning av føretak) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Lokal godkjenning av føretak der det ikkje ligg føre sentral godkjenning ,2 b. Lokal godkjenning av føretak der det ligg føre sentralt godkjende føretak ,2 c. Lokal godkjenning av føretak med ansvarsrett for mindre installasjonsarbeid inklusive piper og eldstader, sanitæranlegg, sentralstøvsugar, andre installasjon, samt tilbygg til bustad og garasje/uthus/naust inntil 30 m² ,2 C.5.4 Dispensasjonar Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Gebyr gjeld for kvar sak/tiltak som krev dispensasjon etter pb-lov og kjem i tillegg til andre gebyr b. Enkle dispensasjonar frå veglov, byggjegrense langs veg, og liknande C.5.5 Søknadspliktige tiltak. Enkle tiltak Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke For det som gjeld C.5.3. skal det betalast fullt gebyr. Elles skal saksgebyra reduserast til 70% av det som vert kravt for søknadspliktig arbeid etter 93 i pbl. C.5.6 Oppføring av bygning Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke C Bustad / fritidshus( 93a) a. Den første eining uansett storleik ,2 b. Deretter pr eining ,2 c. Eining under 60 m² ,2 d. Hyblar, enkeltrom m.v ,2 19

20 C Tilbygg /påbygg til bustad / fritidshus ( 93a) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a m² ,2 b m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA over 100 m² ,2 C Garasjar / naust / uthus ( 93a) inklusiv tilbygg Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. BRA 0 30 m² ,2 b. BRA m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA over 100 m² som for industri og lager C Industri, forretning, lager og driftsbygning i landbruket anna enn 81 saker ( 93 a) inklusiv tilbygg/påbygg Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. BRA 0 30 m² ,2 b. BRA m² ,2 c. BRA m² ,2 d. BRA m² ,2 e. BRA m² ,2 f. For BRA over 1000 m² vert rekna eit tillegg på kr for kvar påbyrja 200 m² BRA. For kvar etasje meir enn hovudetasjen, og for reine lagerhallar, skur og veksthus skal betalast 50% av gebyr for hovedetasjen. For innreiing av råbygg vert gebyret 25% av gebyra C Konstruksjonar eller anlegg ( 93a) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Kaianlegg inntil 500 m², inkl. Flytebryggjer ,2 b. over 500 m², inkl flytebryggjer ,2 c. oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum inntil kubikk ,2 d. For oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum over kubikk ,2 e. For utvidingar (auke i kons.volum) og flytting skal betalast kr pr 1000 kubikk f. For setjefiskanlegg på land (inkl. areal for kummar/tankar) gjeld gebyr for forretning, industri og lager (C.5.6.4) g. Andre konstruksjonar og anlegg i tiltaksklasse ,2 h. I tiltaksklasse ,2 C Fasadeendring m.v. ( 93b) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Småhus (frittliggjande einebustader, tomannsbustader, rekkjehus, småhus i grupper og hytter) ,2 b. Større bygningar pr fasade ,2 C Bruksendring ( 93c) Pris 2009 Pris 2010 %-vis auke a. Til bustad skal betalast som etter C b. bruksendring t.d. frå industri til forretning med meir skal betalast med 50 % av C

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Kommunale gebyr TILKNYTINGSGEBYR VATN OG KLOAKK

Kommunale gebyr TILKNYTINGSGEBYR VATN OG KLOAKK Kommunale gebyr TILKNYTINGSGEBYR VATN OG KLOAKK Gebyr i medhald til "Forskrifter for kommunale vann- og avløpsgebyr vedtekne i Kvam heradsstyre sak 133/03 av 16.12.2003. Bruksareal (BRA) utrekna etter

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Framlegg til avgiftsbudsjett 2010. Prisar og gebyr

Framlegg til avgiftsbudsjett 2010. Prisar og gebyr Framlegg til avgiftsbudsjett ar og gebyr Innhaldsliste 1.1 Kommunale gebyr...3 1.1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.1.2 Årsgebyr vatn og kloakk...4 1.1.3 Kvamskogen avgiftsområde...5 1.1.4 Slamtøming...7

Detaljer

KVAM HERAD VATN KLOAKK VATN KLOAKK FEIING BYGGJEKONTROLLGEBYR

KVAM HERAD VATN KLOAKK VATN KLOAKK FEIING BYGGJEKONTROLLGEBYR KVAM HERAD 5600 NORHEIMSUND 2006 PRISAR OG GEBYR KVAM HERAD TILKNYTINGS- GEBYR ÅRSGEBYR VATN KLOAKK VATN KLOAKK SLAMTØMING/ SEPTIKRENOVASJON FEIING GEBYR BYGGJEKONTROLLGEBYR OPPMÅLINGSGEBYR GEBYR ETTER

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 Revidert: 01.01.2011 Revidert: 01.01.2012 Revidert: 01.01.2013 Revidert: 01.01.2014 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

Kvam herad. Kvam herad - Avgiftsbudsjett 2010. Arkiv: N-102.1 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy. Arkivsaknr 09/390

Kvam herad. Kvam herad - Avgiftsbudsjett 2010. Arkiv: N-102.1 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy. Arkivsaknr 09/390 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 2.11. 37/9 LARVIK Kvam formannskap 24.11. 58/9 LARVIK Kvam heradsstyre 15.12. 124/9 LARVIK Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

Prisar og gebyr Kvam herad 2015

Prisar og gebyr Kvam herad 2015 Prisar og gebyr Kvam herad 2015 Vedtak i HST-sak 111/14 1 1 Gebyr...3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk... 3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3 Kvamskogen avgiftsområde... 5 1.3.1 Tilknytingsgebyr

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 214 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR DRIFT OG UTVIKLING I IVELAND KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR DRIFT OG UTVIKLING I IVELAND KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR DRIFT OG UTVIKLING I IVELAND KOMMUNE GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET MED HEIMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 32 i lov

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE AUSTRHEIM KOMMUNE Notat Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011001089-4 Asbjørn Nagell Toft FE-231 05.11.2012 Gebyrregulativ teknisk sektor 2013 AUSTRHEIM KOMMUNE Gebyrsatsar fom 1.1.

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016.

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016. Plan og forvaltning Dato: 09.11.2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref (ArkivsakID.): 2015002154-2 JournalpostID.: 2015027063 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR FEDJE KOMMUNE

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR FEDJE KOMMUNE GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR FEDJE KOMMUNE 2013 KS SIN FORENKLA GEBYRMAL AV 2004-03-19, og KS SIN GEBYRMAL FOR NY MATRIKKELLOV, REGIONALT JUSTERT SIST 30.09.2010 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET MED HEIMEL

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015 Plan og forvaltning Dato: 29.10.2014 Arkiv: 231, L00 Vår ref (saksnr.): 14/2107-2 Journalpostid.: 14/27853 Dykkar ref.: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk Rådmannen Forsand kommune Politisk Seksjon teknisk til oppfølging Dato: 27.12.2010 Vår ref.: 10/648-2/K1-231//BVG Saksbeh. e-post: bvg@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 108 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014.

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune 2015 Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. k:\gebyrregulativ tekniske oppgåver\gebyrregulativ 2015 19.01.2015 TFO 1 Gebyrregulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune

Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune FORSKRIFT OM GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET MED HEIMEL I: - 33-1 i plan og bygningsloven av 1. juli 2009-30, 32 med tilhøyrande forskrift 16, 17

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Utkast - GEBYR 2017 Ørskog Kommune Vedtak KS-sak: Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker

Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker Forskrift om gebyr for private reguleringsplanar, byggje- og forureiningssaker Regulativet omfattar følgjande heimlar; Fastsett av kommunestyret 13.12.10 i sak 079/10 og 26.09.2011 i sak 050/11 med heimel

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Teknisk avdeling Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT PÅ KOMMUNENES SENTRALFORBUND SIN

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) 2016 FOR OSTERØY KOMMUNE 1 INNHALD

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) 2016 FOR OSTERØY KOMMUNE 1 INNHALD LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) 2016 FOR OSTERØY KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

Vaksdal kommune Gebyrregulativ 2016 (versjon 06.11.2015) Side 2 av 19

Vaksdal kommune Gebyrregulativ 2016 (versjon 06.11.2015) Side 2 av 19 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA, LOV OM EIGARSEKSJONAR, UREININGSLOVA, HAMNELOVA MED MEIR (GEBYRREGULATIV) FOR VAKSDAL KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD...

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR..KOMMUNE 1 INNHALD

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR..KOMMUNE 1 INNHALD LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR..KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt... 3 4.2 Kva

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISKE TENESTER I HEMSEDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISKE TENESTER I HEMSEDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR TEKNISKE TENESTER I HEMSEDAL KOMMUNE Utarbeidd etter KS sin gebyrmal FORSKRIFT OM GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET MED HEIMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven av 1. juli 2009 30, 32 med

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: /95 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 20.11.20 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 097/ Formannskapet 27.11.20 Prisbok 20 Rådmannen sitt framlegg:

Detaljer

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1.1 Gebyrsatsar for arbeid etter Matrikkellova Lovheimel: Forskrift for Hareid kommune : FOR 2010 03 25-511 Lov nr.

Detaljer

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE - 2016 Gjeldande frå 1. januar 2016 Vedteke i kommunestyret 25.11.2015 Innhold 1. GENERELLE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 TEKNISK SEKTOR MASFJORDEN KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2013 TEKNISK SEKTOR MASFJORDEN KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2013 TEKNISK SEKTOR MASFJORDEN KOMMUNE KS SIN FORENKLA GEBYRMAL AV 2004-03-19 OG KS SIN GEBYRMAL FOR NY MATRIKKELLOV, REGIONALT JUSTER SIST 21.10.2011 MED ENDRINGAR PÅFØRT NOVEMBER 2012.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Ørskog Kommune Vedteke Ørskog kommunestyre sak 117/15 den 10.12.15 Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune. Revidert med utgangspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak

Gebyrregulativ for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune. Revidert med utgangspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak Gebyrregulativ for tekniske oppgåver Kvinnherad kommune Revidert med utgangspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak 17.12.2015. 1 Dokumentet omfattar: Gebyrregulativ for myndigheitsoppgåver Reguleringsplanar,

Detaljer

Vaksdal kommune Gebyrregulativ 2015 (vedteken ) Side 2 av 16

Vaksdal kommune Gebyrregulativ 2015 (vedteken ) Side 2 av 16 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA, LOV OM EIGARSEKSJONAR, UREININGSLOVA, HAMNELOVA MED MEIR (GEBYRREGULATIV) FOR VAKSDAL KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD...

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 SUND KOMMUNE Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 GEBYR MED HEIMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVA 33-1, MATRIKKELLOVA 32, EIGARSEKSJONSLOVA 7, FORUREININGSLOVA 34 og 52a, FORSKRIFT OM GEBYR

Detaljer

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter per eining 6 960

TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter per eining 6 960 GEBYR 2015 BYGGESAKSGEBYR Heimel: Bruk av gebyr er heimla i plan- og bygningslova 33-1. TABELL 1: Tiltak etter pbl. 20-1. Tiltak som krev søknad og løyve 2015 1.1. Bustadar* For 1. eining 13 256 Deretter

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Budsjettbehandlinga 2014

Budsjettbehandlinga 2014 Forslag til Endra gebyrregulativ og satsar for kartforretning, byggesak og reguleringsplanar samt eigarseksjonering og konsesjon/deling Kvinnherad kommune Budsjettbehandlinga 2014 NB: Dokumentet er ikkje

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE Gjeldande frå 01.07.17 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 HEIMEL...4 3 IVERKSETTING...4 4 GENERELLE REGLAR...4 4.1 Betalingsplikt...4

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR RADØY KOMMUNE Gjeldande frå 01.07.17 1 INNHALD 1 INNHALD... 2 2 HEIMEL... 4 3 IVERKSETTING... 4 4 GENERELLE REGLAR... 4 4.1

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer