Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1

2 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Skolepenger Tilskudd fra kommune og stat Inntektsføring tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 8, Avskrivning 3, Transport av studenter Driftskostnader, utdanning Driftskostnader, bygning Generelle administrative kostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

3 Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Skolebygning og anlegg 4, Inventar og innredning Annet utstyr Sum varige driftsmidler 4, Finansielle eiendeler Lån til ansatte Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Grunnkapital Skolens fond Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig avsetning Utsatt inntekt Avsetninger Sum annen langsiktig avsetning Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskuddsbetalte skolepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

5 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Avskrivninger Inntektsføring tilskudd Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre fordringer, kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt tilskudd til varige driftsmidler 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Netto endring i kontanter og bankinnskudd

6 Noter til regnskapet 2013 Note 1: Skolen International School of Stavanger («Skolen») ble grunnlagt i Stavanger, Norge, i I løpet av skoleåret 2013 har gjennomsnittlig 710 elever vært innrullert ved skolen. Det har vært 153 ansatte ved skolen i samme periode, fordelt på lærere og administrativt personell. Skolen har et omfattende program, som inkluderer 13 trinn. I tillegg har det vært gjennomsnittlig 56 barn i barnehagen i løpet av Elevene er hovedsakelig barn av utlendinger som jobber i Vest-Norge. Skoleåret starter i midten av august, og varer til begynnelsen av juni. Skolens hovedkontor og undervisningsfasiliteter ligger i Treskeveien 3. Note 2: Bundne midler Foruten bankkonti vedrørende skattetrekk (kr ) og konto for toll (kr ) er det ingen begrensninger på bruken av Skolens midler. Note 3: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet dekker perioden 1. januar 31. desember og er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Anleggsmidler: Alle anleggsmidler er bokført til anskaffelseskost, og blir avskrevet basert på følgende prinsipper; Skolebygningen med tilhørende fasiliteter er avskrevet lineært over 25 år, som var minimumsperioden styret og direktør trodde bygningen ville bli eiet og brukt av Skolen. Avskrivningen ble påbegynt 1. juli 1982 når ordinær bruk av bygningen startet. Senere påkostninger på skolebygningen avskrives over 10 år. Innredning og inventar, biler og annet utstyr avskrives lineært over estimert levetid som varierer fra 4 år til 10 år. Datamaskiner blir avskrevet over 3 år. Valuta: Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Periodisering av tilskudd til utvidelse av skolebygg Årlig inntektsføring av mottatte tilskudd gjøres i takt med avskrivningen på bygningen. Inntektsføringen påbegynnes etter hvert som byggetrinnene er ferdigstilte og tatt i bruk. 8

7 Noter til regnskapet 2013 Note 4: Skolebygningen og tilhørende fasiliteter Skolebygningen med tilhørende fasiliteter eies av Skolen. Tomten, hvor skolen og omkringliggende idrettsanlegg er lokalisert, eies av Stavanger kommune. Skolen har full bruks- og disposisjonsrett over tomten så lenge Skolens virksomhet drives fra disse anleggene. I følge en avtale med Stavanger kommune, skal bygningen og de tilhørende fasiliteter bli gitt vederlagsfritt til Stavanger kommune når driften ved skolen opphører. I den grad skolen ikke har bruk for skolebygningen og idrettsanlegget, holdes disse tilgjengelig til bruk for lokalsamfunnet. Ovennevnte avtale med Stavanger kommune gir skolen anledning til å bruke anleggene for en grunnperiode på 30 år, men oppdelt i tiårsperioder med automatisk forlengelse i nye 10 år så lenge skolen drives. Ved utløp av hver tiårsperiode kan hver av partene kreve kontraktsgjennomgang for vurdering av festeavgift, utgiftsfordeling osv. I 2001 fikk skolen ny festeavtale med Stavanger kommune. Den gjelder i 30 år, men er oppdelt i tiårsperioder med automatisk fornyelse i nye 10 år så lenge skolen er i drift. Note 5: Spesifikasjon av varige driftsmidler (ikke oppdatert) Driftsmiddel Anskaffelseskost Tilgang 2013 Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivning Netto bokført verdi Skolebygning og tilhørende fasiliteter Inventar og innredning Annet utstyr Sum varige driftsmidler Note 6: Skolepenger for elevene Skolestyret har satt skolepengene for skoleåret 2013/2014 til kr for kategori 1, og for kategori 2 henholdsvis kr og kr for elever i trinnene Kindergarten 9. klasse og klasse. Kategori 2 gjelder fra høsten 2012 kun for eksisterende elever. Nye elever faktureres under kategori 1. Tilsvarende skolepenger for skoleåret 2012/2013 var kr (kategori 1), kr og kr (kategori 2). Pengene skal dekke skolens årlige kostnader i forbindelse med driften. Beløpet blir fakturert i norske kroner siden det alt vesentligste av kostnader påløper i kroner. I tillegg har skolen inntekter fra søknadsavgift og registreringsavgift. 9

8 Noter til regnskapet 2013 Note 7: Tilskudd fra stat og kommune Skolen har for 2013 mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet på kr og fra Stavanger kommune på kr Barnehagen har mottatt driftstilskudd for 2013 fra Stavanger kommune på kr Note 8: Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader Lønn og tilhørende sosiale kostnader er spesifisert som følger (NOK): Lønn Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Totalt Skolen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skolens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 9: Vederlag og lån til ledende personell, skolestyret og revisor Lønn utbetalt til direktør for skolen for 2013 er kr Annen godtgjørelse for direktøren beløper seg til kr Direktøren har også rett på opptjening av inntil 19 månedslønner dersom hun står i sin stilling til juni ,5 månedslønner er opptjent og avsatt for per I tillegg har direktøren et billån fra skolen på ca kr på samme betingelser som for de øvrige ansatte. Medlemmene av skolestyret mottar ikke vederlag fra skolen. Revisors godtgjørelse i 2013 utgjorde kr , hvorav kr gjelder ordinær revisjon, kr gjelder attestasjonstjenester tilknyttet refusjonsoppgjør av merverdiavgift og kr gjelder andre revisjonsrelaterte tjenester. Beløp er oppgitt uten merverdiavgift. Note 10: Lån til ansatte Utenlandske ansatte kan få billån som er opptil 40 % av bilens kostpris, maksimum NOK Når den ansatte selger bilen, må vedkommende tilbakebetale 40 % av salgsprisen til skolen begrenset oppad til gjenværende skyldig beløp på lånet. Den resterende delen av lånet blir ettergitt ved salg av bilen. Som et resultat av denne ordningen blir billånet verdsatt til det forventede tilbakebetalingsbeløpet. Basert på tidligere års erfaringer har lånet blitt nedskrevet til 50 % av det opprinnelige beløpet som blir lånt til de ansatte. Lånene er ikke sikret, men tilstrekkelige kontrollmekanismer er på plass. Alle ansatte kan i tillegg låne inntil 3/5 G fra skolen. Det vil for 2013 si at maksimalt lånebeløp er kr Disse lånene må nedbetales innen 12 måneder og de ansatte blir trukket 1/12 av lånet i lønn hver måned. Note 11: Flytteutgifter lærere I regnskapet er det ført en avsetning på kr i forbindelse med dekning av framtidige flytteutgifter til lærere. Posten inkluderer også tilhørende skattekostnader for personalet. 10

9 Noter til regnskapet 2013 Note 12: Inntektsføring av tilskudd Skolen mottok NOK i 2011 i tilskudd fra kommunene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland Fylkeskommune, til finansiering av utvidelse av skolebygningen. Skolen har tidligere mottatt et tilskudd fra den amerikanske stat for sikkerhetstiltak. Tilskuddene er presentert brutto i balansen, og amortiseres over resultatet. Note 13: Egenkapital Årets endring i egenkapital Grunnkapital Skolens fond Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Stavanger, 31. desember juni 2014 Linda M. Duevel Direktør Åshild H. Larsen Styreleder Keith Lewis Jean-Paul Koninx Garry Hargreaves Kristin F. Kragseth David Forbes Hans Christian Næss Are Manneråk 11

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer