FØLGENDE ANSVARSFORHOLD GJELDER FOR LEIE AV HOPPESLOTT OG HOPPESKLIER (heretter omtalt som hoppeslottet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØLGENDE ANSVARSFORHOLD GJELDER FOR LEIE AV HOPPESLOTT OG HOPPESKLIER (heretter omtalt som hoppeslottet)"

Transkript

1 FØLGENDE ANSVARSFORHOLD GJELDER FOR LEIE AV HOPPESLOTT OG HOPPESKLIER (heretter omtalt som hoppeslottet) 1. Utleier har gyldig godkjenning fra Statens Jernbanetilsyn. 2. Utleier har gyldig forsikring med sikkerhetstillelse. 3. Utleier registrerer alle hendelser og avvik som leietaker rapporterer 4. Innretningen er godkjent av SJT. (Statens Jernbanetilsyn / Tivolitilsynet) 5. Leietaker sørger for at all montering og demontering skjer i henhold til monteringsinstruks, med mindre utleier gjør dette som del av sin leveranse. 6. Leietaker sørger for at aktiviteten i hoppeslottet har voksent vakthold all den tid innretningen er i bruk og at tilsynsvakt/operatør er gjort kjent med operatørinstruks. 7. Leietaker har ansvar for rapportering av avvik og hendelser til Utleier - Skader som oppstår på innretningen under leieforholdet Dette sikrer at vi raskt får satt i gang utbedring/vedlikehold. - Skader på brukere av innretningen (se også "Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse") 8. Hoppeslott forankres med plugger som er 40 cm lange når underlaget er gress. Utleier tar ikke ansvar for skader på underliggende strukturer og produkter, som membraner, kabler, drenering, vanningsanlegg etc. Hvis utleier monterer hoppeslottet må kunde ha informert skriftlig på forhånd om at slike hensyn må tas. Eventuelle underliggende strukturer må i slike tilfeller enten være godt dokumentert eller påvises av kunden selv før opprigg slik at forankringen ikke medfører skader. Leietaker har gjennom leieforholdet det operative ansvaret for barnas sikkerhet. Hoppeslottets eier har det juridiske ansvaret for barnas sikkerhet. Leietaker vil allikevel kunne holdes økonomisk ansvarlig for skader på hoppeslottet eller brukere hvis skaden skyldes mangelfullt vakthold og/eller mangelfull overholdelse av Sikkerhets- og operatørinstruks og/eller Monteringsinstruks. SIKKERHETS- OG OPERATØRINSTRUKS 1. Hoppeslottet skal kun benyttes når barna er under tilsyn av en person over 16 år som har lest og forstått dette dokumentet. Tilsynsvakten skal administrere, overvåke og påse at aktiviteten i hoppeslottet er i samsvar med disse retningslinjer all den tid det er oppblåst og i bruk. Det anbefales å benytte refleksvest eller annen synlig bekledning for å vise omgivelsene hvem som er vakt. En vanlig dommerfløyte kan også være et godt hjelpemiddel når man ønsker å påpeke uønsket adferd, eller påkalle brukernes oppmerksomhet for eksempel når hoppingen skal avsluttes. 2. Et hoppeslott er i seg selv ikke farlig. Et hoppeslott er et svært trygt sted å utfolde seg. Det er imidlertid svært viktig å være klar over at skader på barna allikevel kan oppstå på samme måte som f.eks i en trampoline, spesielt som følge av bl.a. - barna klatrer/henger over sidekanter og faller ned. Vær spesielt oppmerksom på alle forsøk på klatring, og stans slik atferd umiddelbart. - barna hopper på hverandre, kolliderer, tramper på, skaller - for mange barn samtidig. - barna hopper for langt ut på kanten i front og faller ut - små barn blir liggende fastklemt under vegger ved strømbrudd - en gruppe barn løper samtidig fra den ene sideveggen til den andre og kaster seg inn i veggen samtidig. Slik atferd kan medføre at sømmer

2 revner. I verste fall at hele sideveggen gir etter, og alle barna faller ut samtidig. - I innretninger med sklie er det viktig å stoppe forsøk på hopp der barna slår salto i luften før de lander. Dette kan være farlig. 3. Det oppgitte maksimale antall barn samtidig gjelder når barna er små. Større barn vil kreve at antallet reduseres. Noen barn krever mer plass enn andre barn. 4. Det er en god regel at store barn skal hoppe sammen med store barn. Små barn hopper sammen med små barn. En aktiv og tung 10-åring kan f. eks være farlig for en 3-åring hvis 10-åringen treffer 3-åringen med full tyngde. Legg derfor vekt på å lage grupper med noenlunde like forutsetninger. Tiden barna hopper i hoppeslottet bør begrenses til ca 5 minutter pr gang hvis det er mange barn. Anbefalt inndeling er en kø for barnehagebarn og en kø for skolebarn. 5. Hoppeslottets konstruksjon er beregnet for barn. Anbefalt aldersgrense 12 år. Voksne tillates ikke å hoppe. Større barn eller voksne kan tillates å være sammen med små barn inne i hoppeslottet for å passe på, men ikke for å hoppe/klatre. Tunge voksne kan tråkke gjennom sømmer når de tråkker hardt ned mot kantsømmer. 6. Sømmene kan ryke på hoppeslottet når de overbelastes eller blir utsatt for harde, skarpe gjenstander. Skarpe gjenstander skal tas av før man benytter hoppeslottet. 7. Sko er strengt forbudt. Sko skal tas av før hoppeslottet benyttes. Av hygieniske hensyn bør sokker benyttes. 8. Det er strengt forbudt å klatre eller henge på/over sidevegger og kanter. Et fall fra sidekantene kan medføre alvorlig personskade. 9. Det er ikke tillatt å medbringe mat og drikke av noe slag inn i hoppeslottet. Sukkertøy og tyggegummi skal også spyttes ut før man tillates å hoppe. 10. Barn som oppfører seg voldsomt og/eller ikke tar hensyn til de andre barna i hoppeslottet skal øyeblikkelig vises bort. 11. Hoppeslottet skal ikke benyttes når det regner. Det kan bli farlig glatt. Hvis det begynner å regne skal aktiviteten avsluttes ved at barna bes om å forlate innretningen. Innretningen stanses ved at strømmen frakobles. Motor skal deretter beskyttes mot kraftig regn. Dekk gjerne til hoppeslottet med en presenning også, hvis mulig. Hoppeslottet være tørt før det igjen er klart til bruk. 12. Åpen ild og glødende materiale i nærheten av oppblåsbare innretninger er forbudt, herunder bålbrenning, grilling og sigarettrøking i umiddelbar nærhet. Selv om brannfaren ikke anses som stor vil brennende plastmateriale kunne gi store skader, samt avgi svært giftig gass 13. Hvis strømmen går og hoppeslottet faller sammen er operatørens første oppgave å sørge for at barna forlater innretningen umiddelbart. Først når barna er ute kan operatør forlate innretningen for å finne årsaken til strømbruddet. Små barn som blir liggende under en sammenfalt sidevegg kan i verste fall utsettes for kvelningsfare. 14. Å ivareta barnas sikkerhet er et viktig ansvar. Som ansvarlig må du sette tydelige grenser. Å la være å sette grenser kan medføre at barn skader seg. Vi forventer at du tar barnas sikkerhet svært alvorlig. 15. Skulle en skade oppstå skal leietaker påse at den skadde får nødvendig bistand fra helsepersonell hvis dette er nødvendig. Foresatte må også informeres umiddelbart. Driftsleder skal rapportere skader til Jernbanetilsynet. Å vrikke en ankel, blø neseblod etter en «dult» eller få litt vondt noe sted ansees ikke som skade. Definisjonen på en skade er at den krever behandling hos lege eller tannlege. Slike skader skal registreres av utleier og rapporteres, slik at vi kan avdekke årsaken og om mulig forbedre sikkerheten ytterligere. 16. Operatør skal alltid påse at det ikke er brukere i innretningen før vifte stanses og aktiviteten avsluttes. Vedlegg: Monteringsinstruks

3 MONTERINGSINSTRUKS for HOPPESLOTT MONTERING: Kort versjon: 1. Legg ut underlagspresenningen på egnet sted med tilstrekkelig plass rundt 2. Rull ut hoppeslottet på presenningen 3. Kople til vifte og strøm 4. Sikre hoppeslottet mot vind og forflytning med tau eller plugger Litt mer detaljert: 1. Vær påpasselig med at forflytning av hoppeslottet i sammenrullet tilstand ikke medfører skade. Innretningen skal bæres eller transporteres på tralle, aldri dras eller rulles på underlag som kan lage hull eller rifter. På gress og asfalt kan hoppeslottet trygt rulles. 2. Hoppeslottet skal benyttes på et plant underlag fritt for spisse gjenstander som kan medføre hull og rifter i innretningen, som stein, kantstein, etc. Anbefalt underlag for hoppeslottet er gress. Det kan også stå på asfalt, men aldri på grus, skogbunn etc., eller annet grunnlag som er åpenbart uegnet. 3. Du bør beregne minimum 2 meter sikkerhetssone rundt hele innretningen. 4. Bunnpresenning legges på bakken før hoppeslottet løftes/rulles på plass. Bunnpresenning skal alltid ligge under hele hoppeslottet for å hindre friksjonsskader og som beskyttelse mot fukt. 5. Rull ut hoppeslottet. Legg gjerne merke til hvordan det er pakket/brettet og husk dette til nedpakkingen. 6. Fest hoppeslottet i bakken med plugger/barduner eller annen forankring (der plugger/barduner ikke kan benyttes) for å unngå forflytning og/eller velt. På hoppeslott er det kraftige fester for tau og plugger. 7. Vær spesielt oppmerksom på vindforhold på stedet. I åpent landskap vil det kunne være behov for ekstra forankring med plugger eller barduner. Selv ved lav vindstyrke kan det oppstå farlige kastevinder. I sterk vind skal innretningen stenges helt av, og luften tas ut. Et hoppeslott som tas av vinden vil kunne medføre særdeles alvorlig personskade både for de som er inne i innretningen og de som treffes av innretningen ved forflytning. Forviss deg om at hoppeslottet ikke kan forflytte seg på grunn av vind. 8. Publikum. Er det veldig mange mennesker på arrangementet bør området der barna skal gå av og på hoppeslottet avgrenses med gjerder eller sperrebånd slik at den som har ansvaret for vakthold til enhver tid har kontroll på antallet personer i aktivitet og på situasjonen når de skal av og på. Det kan også være hensiktsmessig å lage to køer i slike tilfeller. En kø for de i barnehagealder, en kø for skolealder. 9. Fest motoren godt til innblåsningskanalen. Motoren skal stå oppreist. Pass på at motor ikke velter slik at luftinntaket sperres. Motoren skal gå kontinuerlig når hoppeslottet er i bruk. 10. Kople til strøm. Sikre strømtilførsel (kontakt/støpsel) til motor med knute eller tape/strips for å hindre at barn klarer å kople fra strømmen under drift. Benytt kun kabler som er godkjent for utendørs bruk (IP44). Påse av strømkursen ikke er overbelastet. Strømbrudd kan skape uheldige situasjoner under bruk. 11. Eventuelle utluftings-luker med glidelås/borrelås skal være igjen under drift. 12. Hoppeslottet skal være rent, tørt og uten skader før det tas i bruk. 13. Sørg for at sikkerhetsinstruks er lest og forstått av ansvarlig vakt før bruk 14. Forlat ikke hoppeslottet i oppblåst tilstand uten at operatør er tilstede.

4 DEMONTERING Kort versjon: 1. Skru av vifte og kople den fra. 2. Få mest mulig luft ut av innretningen 3. Fjerne plugger/barduner 4. Brett hoppeslottet til en ca 1 meter bred, lang pølse 5. Rull sammen Litt mer i detalj: 1. Hoppeslottet bør være rent og tørt før det pakkes ned. Hvis hoppeslottet er pakket ned i våt tilstand er det et absolutt krav at utleier får beskjed om dette ved innlevering. 2. Før demontering skal montør påse at det ikke er brukere i innretningen 3. Først koples strømmen fra. Deretter løsnes tau, plugger, motor fra enheten. 4. Sørg for at mest mulig luft er ute av enheten før den rulles sammen. Hvis det er utluftningsluker på hoppeslottet, åpne disse slik at hoppeslottet tømmes for luft raskere. La hoppeslottet ligge i ca 15 minutter før du begynner å pakke det sammen. Ta deretter av deg på bena og tråkk hoppeslottet så flatt som mulig. Brett inn fra begge sider i lengderetningen og gå en ny tråkkerunde. Hoppeslottet skal før sammenrulling være brettet til en ca 1 meter bred pølse som igjen tråkkes så flat som mulig. Når du ikke får ut mer luft kan du begynne sammenrullingen. 5. Rull hoppeslottet sammen så kompakt som mulig. Begynn å rulle der framsiden av innretningen er. Best resultat oppnås hvis en person går foran og tråkker, mens to personer ruller det meget kompakt sammen. Ligg på med full tyngde mellom hver rulling slik at de siste rester av luft presses ut. Rull sakte, for å gi hoppeslottet tid til å kvitte seg med luft. Fest stroppen rundt. I sammenrullet tilstand skal hoppeslottet enkelt kunne transporteres på en europall uten at noe berører bakken. 6. Sørg også for at presenningen er fri for rusk og søppel før den pakkes sammen Det oppnås ved å vende hele presenningen før den brettes sammen. 7. Ikke glemme igjen noe på stedet: Få med HOPPESLOTT, PRESENNING, STRØMKABLER, PLUGGER, evt. SIKKERHETSMATTER LAGRING Hoppeslottet skal være tørt og rent før det lagres. Sopp, mugg og jordslag vil kunne oppstå hvis det lagres vått over lengre tid. Hoppeslottet skal være tørt når det lagres. Sopp, mugg og jordslag vil kunne oppstå etter få dager hvis det lagres i fuktig tilstand. Konsekvensen av mugg og jordslag er først og fremst misfarging, ubehagelig lukt og at levetiden til hoppeslottet svekkes betydelig ved at sømmene råtner. RENGJØRING Ligger det mye småstein og sand i sømmene bør dette fjernes med f. eks støvsuger eller en myk børste. Rengjøring av hoppeslottet bør gjøres med mildt såpevann og fuktig klut. Det finnes også industrirengjøringsmidler som effektivt rengjør skitten pvc-duk. Vask med rent vann etter bruk av slike midler.

5 Kontroll -rutiner Oppgave # frekvens 1 Daglig 2 Daglig 3 Daglig 4 Ukentlig 5 Ukentlig 6 Årlig Ansvar leietaker leietaker Monteringsansvarlig Barnas Dag AS *) Barnas Dag AS *) Barnas Dag AS Sjekkpunkt Det er kontrollert at hoppeslott er montert ihht. monteringsinstruks Operatør er gjort kjent med sikkerhets- og operatørinstruks Hoppeslottet er rent, tørt og fritt for sand og småstein i sømmene. Synlige skader har ikke oppstått på hoppeslottet. Sømmene i hoppeflaten er kontrollert. Motorens tilbakeslagsventil fungerer. Motorens kopling til hoppeslottet er god. Strømtilknytning sitter godt og er beskyttet mot enkel frakopling. Strømkursen som benyttes er ikke overbelastet. Innretningen er tilstrekkelig forankret og sikret mot forflytning som følge av vind. Sikkerhets-/operatørinstruks foreligger Vurdere om ekstra renholdstiltak er nødvendige Vurdere om annet vedlikehold eller utbedring er nødvendig Gjennomføre årskontroll og påse at innretningen er godkjent før den settes i drift. *) leietakers ansvar ved langtidsleie

6 Rutiner for varsling, registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. Mindre hendelser som at barn "bumper" bort i hverandre og får litt vondt, blir litt skremt etc. og åpenbart ikke trenger tilsyn av fagkyndig helsepersonell regnes ikke som noen ulykke. De vanligste skadene av mer alvorlig karakter som kan oppstå i oppblåsbare innretninger er: Hodeskader Rygg/nakkeskader Større og mindre arm og beinbrudd Skade på tenner Ved personskade skal ambulanse alltid kontaktes først for vurdering av skade og behov for øyeblikkelig hjelp. Samtlige av de nevnte skadene, med unntak av skade på tenner bør håndteres ved at den skadede får ligge i ro inntil ambulanse er kontaktet for videre instrukser. Ved tannskader skal den skadde bringes til tannlege så raskt som mulig. Forsøk å finne evt. mistede tenner som bør oppbevares fuktig inntil pasienten er ankommet til tannlegen. Dersom det oppstår andre typer skader, som åpenbart krever vurdering av fagkyndig helsepersonell enn de ovennevnte skal ambulanse alltid kontaktes. VARSLING VED ULYKKE Ved tvilstilfeller, når man er usikker på om det foreligger personsskade eller ikke, skal barnets foresatte uansett kontaktes snarest mulig for samråd om videre håndtering av situasjonen. Ved alvorlig personskade skal følgende gjøres: - Ring 113 for legehjelp/ambulanse - Varsle pårørende - Varsle Politiet om alvorlig personskade knyttet til bruk av fornøyelsesinnretning - Varsle Driftsleder i Barnas Dag AS v/ Yngvar Gregersen, tlf RAPPORTERING AV ULYKKE/HENDELSE med personskade skal også skje til Statens Jernbanetilsyn innen 72 timer. Dette er Barnas Dag AS sitt ansvar. Det er derfor viktig at leietaker melder om hendelser til Barnas Dag AS slik at rapportering kan skje. Politi som trenger å komme i kontakt med Statens jernbanetilsyn om en ulykke, kan sende SMS til Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør for Statens jernbanetilsyn, på telefonnummer REGISTRERING AV ANDRE AVVIK OG HENDELSER

7 Vi ber om at alle avvik og hendelser av betydning for leietaker, brukere eller innretningen meldes til oss. Det kan f.eks oppstå skader på innretninger som følge av hendelser under transport og bruk. Innretningen kan også bli våt. Vi ber om at skader som har oppstått på innretninger i leieperioden meldes til oss. Vi ber også om at det meldes fra om innretningen har blitt pakket ned i våt tilstand når den returneres, slik at vi raskt kommer i gang med tørking. Send melding til eller ring REGISTRERING AV HENDELSE/UHELL Dato / kl.slett Sted Beskrivelse av hendelse Årsak/antatt årsak Skade på person (navn + kontaktinfo) Skade på utstyr Tiltak gjennomført etter hendelsen REGISTRERING AV RISIKO Vi tar barnas sikkerhet på største alvor og ber om innspill fra våre leietakere. Hvis du som leietaker avdekker risiko som du ikke synes er tilstrekkelig dekket/omtalt i dokumentasjonen ber vi om at du melder dette til oss, slik at vi kan registrere dette, samt foreta ytterligere risikovurdering og iverksetting av eventuelle tiltak. Send innspill til eller ring

Gålå Skiheiser AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg

Gålå Skiheiser AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg Gålå Skiheiser AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/1061-66 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 4 5 Veiledning om nytt regelverk... 5 Dato for tilsyn: 12.04.2018

Detaljer

Brann. Tiltakskort Kategori 3 ULYKKE. HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?

Brann. Tiltakskort Kategori 3 ULYKKE. HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår? Tiltakskort 3-01 Brann HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår? Generelt: Du skal i utgangspunktet alltid handle i denne rekkefølgen: Varsle redde slukke. Du skal i utgangspunktet prioritere i denne rekkefølgen:

Detaljer

Halogen infraovn Thermo THI 1500

Halogen infraovn Thermo THI 1500 Halogen infraovn Thermo THI 1500 Sikkerhetsinstruks Montasjeanvisning Brukermanual THI 1500 (LDHR005G-A) www.thermo-varme.no THI 1500 montasjeanvisning Norsk.docx Side 0 Innledning Thermo THI 1500 infraovn

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Monteringsanvisning. markise

Monteringsanvisning. markise Monteringsanvisning markise Gratulerer med ny markise. Ved å lese følgende retningslinjer håper vi du får glede av produktet mange fine sommerkvelder. VIKTIG Garantien dekker ikke skader som oppstår som

Detaljer

Ålvundeid Natur og Utfordring AS. TILSYNSRAPPORT NR. 13/ med pålegg

Ålvundeid Natur og Utfordring AS. TILSYNSRAPPORT NR. 13/ med pålegg Ålvundeid Natur og Utfordring AS TILSYNSRAPPORT NR. 13/1908-16 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 4 5 Veiledning om nytt regelverk... 4 Dato for

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

Lekestativ SWING. Art. nr: w w w. r k c. n o RKC L12/080MRA... Monteringsveiledning og vedlikehold v3.3

Lekestativ SWING. Art. nr: w w w. r k c. n o RKC L12/080MRA... Monteringsveiledning og vedlikehold v3.3 Lekestativ SWING Art. nr: 1725 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L12/080MRA...

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Brukermanual. Oppsett, ettersyn, vask og nedpakking av Bag in for utemøbler.

Brukermanual. Oppsett, ettersyn, vask og nedpakking av Bag in for utemøbler. Brukermanual Oppsett, ettersyn, vask og nedpakking av Bag in for utemøbler. Veiledning Svært enkel å ta i bruk Denne bruksanvisningen er ment å være en god veiledning for deg som har kjøpt Bag in for utemøbler

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter. TILSYNSRAPPORT NR. 12/ med pålegg og varsel om sanksjon

Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter. TILSYNSRAPPORT NR. 12/ med pålegg og varsel om sanksjon Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter TILSYNSRAPPORT NR. 12/1014-17 med pålegg og varsel om sanksjon 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 4 5 Veiledning om nytt

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Form No. 3390-675 Rev A Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Modellnr. 22522 Serienr. 315000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3390-675*

Detaljer

Biristrand Skoles Nærmiljøutvalg. TILSYNSRAPPORT NR. 12/ med pålegg

Biristrand Skoles Nærmiljøutvalg. TILSYNSRAPPORT NR. 12/ med pålegg Biristrand Skoles Nærmiljøutvalg TILSYNSRAPPORT NR. 12/1420-14 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 4 5 Veiledning om nytt regelverk... 5 Dato for

Detaljer

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Oppbevar alltid instruksjonene for fremtidig bruk Vennligst les igjennom alle instruksjoner før du tar produkt i bruk. Kontroller produkt er uskadet og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Uønskede hendelser med taubane

Uønskede hendelser med taubane Veileder: Uønskede hendelser med taubane Statens jernbanetilsyn juli 2019 post@sjt.no Veileder: uønskede hendelser med taubane Statens jernbanetilsyn 1 Innledning Registrering og oppfølging av ulykker,

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Statens jernbanetilsyn. Fornøyelsesinnretninger 2017: Oppsummering av rapporterte hendelser og tilsyn mot bransjen

Statens jernbanetilsyn. Fornøyelsesinnretninger 2017: Oppsummering av rapporterte hendelser og tilsyn mot bransjen Statens jernbanetilsyn Fornøyelsesinnretninger 2017: Oppsummering av rapporterte hendelser og tilsyn mot bransjen 1 Oppsummering... 3 2 Om tilsyn med fornøyelsesinnretninger... 3 3 Definisjoner... 4 3.1

Detaljer

Monteringsveiledning. Boss MEGASWING. w w w. r k c. n o. Art. nr: 1750

Monteringsveiledning. Boss MEGASWING. w w w. r k c. n o. Art. nr: 1750 Boss MEGASWING Art. nr: 1750 Lekestativet er produsert etter følgende standarder: EVS-EN 71-1:2005 & EVS-EN 71-8:2003 (Rådets direktiv 88/378/EEC og 93/68/EEC). Produced by: IMPREST AS Betooni 9 51014

Detaljer

Helgøya Klatrepark AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/

Helgøya Klatrepark AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/ Helgøya Klatrepark AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/1054-21 2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 Pålegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4 Andre forhold... Feil! Bokmerke

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET DESEMBER 2010 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT? (Se særreglement) F 4 UTLEIETIDER OG -SATSER

Detaljer

Fidjeland Skitrekk AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg

Fidjeland Skitrekk AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg Fidjeland Skitrekk AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/991-20 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 3 5 Veiledning om nytt regelverk... 4 Dato for tilsyn: 14.03.2018

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUK ALLTID HANSKER VED MONTERING AV TRAMPOLINEN FOR Å UNNGÅ

BRUK ALLTID HANSKER VED MONTERING AV TRAMPOLINEN FOR Å UNNGÅ MONTERING Det eneste du behøver for å montere denne trampolinen er fjærfesteren som medfølger dette produktet. Når trampolinen ikke er i bruk kan den enkelt og greit demonteres og lagres. Vennligst les

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den

Detaljer

Brukermanual. Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB

Brukermanual. Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB Brukermanual Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB 1 Kjære kunde. Gratulerer med ny båt. Denne er produsert i henhold til sikkerhetsbestemmelsene som gjelder i EU/EØS området. Hver enkelt båt har

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bransjemøte fornøyelsesinnretninger torsdag 6. desember Side 1

Bransjemøte fornøyelsesinnretninger torsdag 6. desember Side 1 Bransjemøte fornøyelsesinnretninger torsdag 6. desember 2018 07.12.2018 Side 1 Dagsorden Oppsummering rapporterte hendelser og tilsyn www.sjt.no Sikkerhetsstyringssystem Fareidentifisering 07.12.2018 Side

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

F E L L E S R E G L E M E N T

F E L L E S R E G L E M E N T F E L L E S R E G L E M E N T FOR UTLEIE AV SKI KOMMUNES LOKALER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 22.10.03 Revidert i BU 08.11.06 Revidert i KST 15.12.10 1 F 1 INNLEDNING F 2 HVEM KAN LEIE? F 3 HVA KAN LEIES UT?

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler

Tips til montering av solcellepaneler Tips til montering av solcellepaneler Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt avhengig

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.5 Sjekkliste utstyr til løfting Utgave: 0.00 Skrevet av: Kristin Ytreberg Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister Sidenr: 1 av 5 Dato: Rom/rom

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler GETEK

Tips til montering av solcellepaneler GETEK Tips til montering av solcellepaneler GETEK Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING

TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING Oppbevar bruks-/monteringsanvisning for eventuelt fremtidig bruk! Vennligst les igjennom bruks-/monteringsanvisning før du monterer sammen og tar hagegruppen

Detaljer

Det skal til enhver tid være en ansvarlig i salen som har kunnskap om bruk av utstyret og salen.

Det skal til enhver tid være en ansvarlig i salen som har kunnskap om bruk av utstyret og salen. HMS NIH Turnsal NIH Turnsal er en helt nyinnredet sal i et nyrenovert anlegg (tatt i bruk vår 2018). Salen inneholder apparater av høyeste kvalitet. Apparatene er levert av Spieth/Jansen & Frittsen gjennom

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

ArcticDome 25 MONTERINGSVEILEDNING OVERSIKT MEDFØLGENDE DELER

ArcticDome 25 MONTERINGSVEILEDNING OVERSIKT MEDFØLGENDE DELER ArcticDome 25 Den unike rammekonstruksjonen kan enkelt monteres av to til tre personer på under en time. Ved bruk av en kran eller lift vil monteringsarbeidet forenkles ytterligere. Det er viktig at monteringveiledningen

Detaljer

Veiledning for In-Ground-trampoline 366 cm. for reference only. 366 cm

Veiledning for In-Ground-trampoline 366 cm. for reference only. 366 cm NO Veiledning for In-Ground-trampoline 366 cm 205 cm 366 cm Det er veldig viktig at du leser og forstår veiledningen før trampolinen monteres og tas i bruk. Vi håper du får mye glede av trampolinen. Det

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

HMS art.nr FlexiBlink. Bruksanvisning. Berøringsfri IR sensor. IR-HÅNDe Dok.nr.: 0283D. Vestfold Audio Sandefjord

HMS art.nr FlexiBlink. Bruksanvisning. Berøringsfri IR sensor. IR-HÅNDe Dok.nr.: 0283D. Vestfold Audio Sandefjord Bruksanvisning Berøringsfri IR sensor IR-HÅNDe 2017-10-04 Dok.nr.: 0283D Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva IR-sensor-pakken inneholder... 4 Daglig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VTE 2000 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper.

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper. Monteringstips Les dette før du begynner å montere terrassen Fiberon terrassebord er ment brukt som overfate til terrasser, plattinger og levegger, ikke til bærende konstruksjoner. Skjult innfesting: Bordene

Detaljer

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise Monterings- og brukermanual for Sidemarkise SP206 SP206 series series Innhold Pakkliste... 2 2Pr Produktbeskrivelse... 3 3Sa Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3Pr Forberedelser... 4 4M Montering... 4 5Us Bruk...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR Thurmannskogen Velhus

LEIEKONTRAKT FOR Thurmannskogen Velhus LEIEKONTRAKT FOR Thurmannskogen Velhus Utleier: Leietaker: Thurmannskogen Velforening, Raknesvei 3, 1473 Lørenskog Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt Original 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original - Grå 62790 ANBEFALT VERKTØY 11 mm + /- 45 cm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Gi barn & unge på fotballskole-cup-klubbarrangement. en ekstra fotballopplevelse med mer balltid & atmosfære:

Gi barn & unge på fotballskole-cup-klubbarrangement. en ekstra fotballopplevelse med mer balltid & atmosfære: Gi barn & unge på fotballskole-cup-klubbarrangement en ekstra fotballopplevelse med mer balltid & atmosfære: og tjen penger på utleie til naboklubber/bedrifter/bursdager og banesponsorer: Side 1 Om banene

Detaljer

Alpingruppa Grua Ungdoms og Idrettslag. TILSYNSRAPPORT NR. 13/ med pålegg

Alpingruppa Grua Ungdoms og Idrettslag. TILSYNSRAPPORT NR. 13/ med pålegg Alpingruppa Grua Ungdoms og Idrettslag TILSYNSRAPPORT NR. 13/220-11 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre forhold... 5 5 Veiledning om nytt regelverk... 5 Dato

Detaljer

Betingelser for leie av lagerlokale på Grønberg gård

Betingelser for leie av lagerlokale på Grønberg gård Betingelser for leie av lagerlokale på Grønberg gård Åpningstider: Mandag Fredag: 16:00-22:00 Lørdag: 09:00-15:00 Søndag og helligdager: Stengt Kontaktpersoner: Lars Sommervold Epost: gronberggard@gmail.com

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og 2017 MONTERINGSVEILEDNING Vinduspesialisten as Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf:+47 908 59 849 og 902 29 592 1 Takk for at du har valgt et produkt fra Vinduspesialisten as. Vinduspesialisten AS ble stiftet

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Infraduo IHD17 IHD

Infraduo IHD17 IHD Infraduo IHD17 IHD20 GB... 3 SE... 5 NO... 7 DE... 9 FR...11 ES... 13 FI... 15 NL... 17 DK... 19 2 Infraduo IHD Infraduo IHD NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Kjære kunde, vennligst les grundig gjennom

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

BRUKANVISNING FLEXI Tent&Trailer Comfort

BRUKANVISNING FLEXI Tent&Trailer Comfort BRUKANVISNING FLEXI Tent&Trailer Comfort Tillykke! Ved å velge en Combi-Camp teltvogn har du gjort et valgt basert på kvalitet og bærekraftig utvikling. Vi håper at du vil få mange ferier uten bekymringer

Detaljer

Vrådal Panorama AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg

Vrådal Panorama AS. TILSYNSRAPPORT NR. 14/ med pålegg Vrådal Panorama AS TILSYNSRAPPORT NR. 14/907-48 med pålegg 2018 Innhold 1 Innledning... 2 2 Metodikk... 2 3 Varsel om pålegg... 2 4 Andre forhold... 4 5 Veiledning om nytt regelverk... 4 Dato for tilsyn:

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Uvedkomne. Tiltakskort Kategori 4 KRIMINELL HANDLING. HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår?

Uvedkomne. Tiltakskort Kategori 4 KRIMINELL HANDLING. HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår? Tiltakskort 4-03 Uvedkomne HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår? 1. Bortvis personen fra stedet. Tenk på egen sikkerhet. 2. Dersom henstillingen ikke fører frem varsle politi på telefon 02800

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

VIKTIG! Willab Garden Tel

VIKTIG! Willab Garden Tel 7992NO WG 80 Skyvbare partier til vinterhage Faste partier til vinterhage se side 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene,

Detaljer