Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 11. mars 2015 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Sak Årshjul for styret Sak Årsrapport for 2014 Sak Årsberetning og regnskap for 2014 Sak Sak Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Opplegg for ny partnerskapsperiode Studietur for styret Christine Sagen Helgø Styrets leder Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. januar 2015 godkjennes. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Christine Sagen Helgø, Pål Morten Borgli, Arnt- Heikki Steinbakk (fra 12:55), Reinert Kverneland, Tove Frantzen, Ane Mari Braut Nese, Per A. Thorbjørnsen, Ellen Solheim, Ole Ueland, Ole Tom Guse, Bjørn Kahrs Dessuten møtte Kristin Reitan Husebø, Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall Stanley Wirak, Cecilie Bjelland Kl. 12:30 14:15 Møtested Dato skrevet Side Bygg I2, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Før behandlingen av sakene tok til, presenterte ny direktør Kristin Reitan Husebø seg og ble ønsket velkommen av styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2014 Vedtak: Protokoll fra styremøte 3. desember 2014 godkjennes. Sak Direktørens driftsmessige fullmakt (prokura) Vedtak: Styret i Greater Stavanger meddeler prokura til daglig leder Kristin Reitan Husebø (f.nr ). Sak Orientering om driften Direktøren orienterte om utvalgte, aktuelle aktiviteter, og varslet bl.a. framleggelse av årshjul for styret på neste styremøte. Det ble også opplyst at regnskapsførerens foreløpige prognose anslår et driftsresultat for 2014 på ca. 2,5 mill. kr. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak Framtidig organisering av Greater Stavanger Direktøren ga en muntlig orientering som oppspill til debatten, og viste prosessflyten for behandlingen av fornyet partnerskap fra dette styremøtet og fram til oktober. I den etterfølgende diskusjonen framkom bl.a. følgende synspunkter: 3

4 Protokoll Side 2 av 4 - Administrasjonen har lagt fram en grundig sak og gitt en oversiktlig presentasjon, som til sammen gir et godt grunnlag for videre drøfting. - Evalueringen viser at arbeidet som utføres av Greater Stavanger holder svært høy kvalitet, og at det er enighet om dette. Dette kan ikke understrekes nok når videreføring skal vurderes. Det har ikke framkommet noe som tilsier store omlegginger av organiseringen. - Samtidig har det kommet fram at det er forskjeller mellom kommunene mht. hvor stor nytte en opplever at tjenestene har, og at virksomheten ikke er godt nok forankret hos alle partnerne. Her er ansvaret delt. Når flere av de kommunale politikerne ønsker å være mer involvert i næringspolitikken, må deler av dette ivaretas gjennom prosesser i og for den enkelte kommune, og forslagene i saken om dette er bra. - Regionens konjunkturfølsomhet er stor, og alle kommunene er i samme båt. Utfordringene må derfor løses i felleskap som et felles prosjekt. Fundamentet er det samme for alle, og det må stabiliseres. - Viktig at GS fanger opp de nye næringsmulighetene, og ikke fokuserer ensidig på olje og gass. Det er viktig å stå samlet i dette arbeidet. - GS skal ikke være en arena for å diskutere kommunereform, men organisasjonen og aktivitetene må tilpasses resultatet av reformen når dette er kjent. Samordning vil uansett være viktig, uavhengig av om regionen består av to, fem eller sju kommuner når reformen er gjennomført. - Viktig å holde fast på bakgrunnen for etableringen av næringssamarbeidet det var de vanskelige nedgangstidene før årtusenskiftet som ga motivasjon til felles innsats, ikke oppgangstidene som senere fulgte. - Vi har gjort mye riktig i denne regionen, ikke minst etablering av samarbeid på tvers av kommunegrenser. Videreføring av næringssamarbeidet er en svært viktig del av dette. Selv om de aller største kommunene kunne etablert sterke, egne næringsavdelinger, ligger den gode løsningen også for disse i en felles regional organisasjon. - En felles organisasjon er en viktig katalysator og gjennomfører av fellestiltak, og så må kommunene på sin kant utvikle sin egen næringspolitikk innenfor rammene av den felles forståelsen. - Det vil være viktig at fylkeskommunen også i fortsettelsen tar del i samarbeidet, og at de øker sitt økonomiske bidrag. - Kommunene må være rause med hverandre. Det må være greit nok at ikke alle kommunene har behov for den samme oppfølgingen og de samme tjenestene. - For de aller minste kommunene er det vanskelig å se noen direkte nytte i annet enn Smartkommuneprosjektet. - Det er bra at det pekes på at det nå må jobbes mer med nye næringsområder. GS har alltid vist at de leverer gode resultater, en har tillit til at dette vil skje også på dette området. - Partnerskapet må være åpent for endringer. Det vil være naturlig at noen går ut, og eventuelt kan andre komme inn. - Viktig å bygge tettere bånd til partnerne, bl.a. gjennom at ny direktør kommer ut til kommunene og til fylkeskommunen. - Prosessen: Enighet om at stifterkommunene må gå foran. Dette dreier seg ikke minst om tidlig å få på plass de økonomiske rammene, som gir forutsigbarhet for de øvrige kommunene. Samtidig kan den skisserte framgangsmåten gjøre det vanskelig for de øvrige kommunene å få behandlet spørsmålet før kommunevalget. Det må være en målsetting å få lagt fram saken i 4 sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

5 Protokoll Side 3 av 4 inneværende valgperiode. Direktøren må vurdere hvordan prosessen bedre kan tilpasses denne målsettingen. Vedtak: 1. Det er styrets syn at det er et behov for at regionen fortsatt står samlet om regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Styret legger videre til grunn at det er ønskelig ikke å foreta strukturelle endringer på dette området før kommunereformen er avklart. 2. Styret anbefaler at driften av Greater Stavanger videreføres i perioden og at kommunene i regionen tilbys partnerskapsavtale med selskapet. Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Eventuelt Styremedlem Ole Ueland orienterte med arbeidet om å bevare funksjoner ved Sola Flystasjon. Greater Stavanger har vært en viktig medspiller i forbindelse med dette. Det er bl.a. skrevet brev til forsvarsministeren og til Rogalandsbenken på Stortinget. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Stavanger sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

6 Protokoll Side 4 av 4 6 sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Kristin Reitan Husebø /KRH Sak Årshjul for styret På styremøtet 28. januar varslet direktøren utarbeidelse av et årshjul for styret. Forslag til årshjul for den gjenværende del av inneværende år presenteres under. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til forslag til årshjul. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 7

8 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsrapport for 2014 I tillegg til den formelle årsberetningen som framlegges i tilknytning til regnskapet, legger direktøren fram en omfattende rapport om aktiviteten i de viktigste prosjektene i året som har gått. Årsrapporten viser at også 2014 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Årsrapporten vil bli sendt til kommuner og øvrige samarbeidspartnere sammen med et tilbud om besøk av direktøren for å presentere rapporten. Forslag til vedtak: Styret tar årsrapport for 2014 til orientering. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsrapporten 8

9 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsberetning og regnskap for 2014 Forslaget til styrets beretning for 2014 framlegges for styret til behandling. Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2014, samt en oversikt over selskapets økonomiske status ved årsskiftet. Virksomheten i selskapet har medført et resultat før skattekostnad på kr. Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. Medregnet skattekostnaden er det et behov for underskuddsdekning på kr. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2014 under forutsetning av at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. Styret ber styrelederen kalle inn til generalforsamling. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsberetning for 2014 Regnskap for 2014 Noter for

10 Greater Stavanger Economic Development AS ÅRSBERETNING FOR 2014 Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger Kommune. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr i Dette er en økning på kr fra Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen pr var kr som er 6,37 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede jfr. regnskapslover 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og sykefraværet har vært minimalt. Likestilling Det arbeider 4 menn og 4 kvinner i selskapet. I styret sitter 4 kvinner og 7 menn. Styret er ikke kjent med at det foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stavanger, 11. Mars Christine Sagen Helgø Stanley Wirak Cecilie Bjelland styrets leder nestleder styremedlem.... Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland styremedlem styremedlem styremedlem.... Bjørn Kahrs Reinert Kverneland Ole Tom Guse styremedlem styremedlem styremedlem.... Reinert Kverneland Ane Mari Braut Nese Kristin Reitan Husebø styremedlem styremedlem Administrerende direktør 10

11 Greater Stavanger Econ. Dev AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsunderskudd Overføringer Overført fra annen innskutt egenkapital Sum overføringer

12 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig off. skatt/avgifter Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, Styret i Greater Stavanger Econ. Dev AS Christine Sagen Helgø Styreleder Cecilie Bjelland Styremedlem Per A. Thorbjørnsen Styremedlem Stanley Wirak Nestleder Tove Frantzen Styremedlem Ole Ueland Styremedlem Ole Tom Guse Styremedlem Ane Mari Braut Nese Styremedlem Reinert Kverneland Styremedlem Ellen Solheim Styremedlem Bjørn Kahrs Styremedlem Kristin Reitan Husebø Daglig leder 13

14 Greater Stavanger Econ. Dev AS Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskaploven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og vurdering av balanseposter: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Eventuelt avsetning av tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet består av årets endring i utsatt skatteforpliktelse og årets betalbare skatt beregnet på grunnlag av skattemessig resultat. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2 Anleggsmidler Kontormøbler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 20% 0% Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er på kr , fordelt på aksjer à kr 1 000,-. Samtlige aksjer eies av Forus Næringspark AS. Note 4 Egenkapital Årets endring av selskapets egenkapital: Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Udekket tap SUM Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital

15 Greater Stavanger Econ. Dev AS Note 5 Skatter Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 Konsernbidrag Skattemessig resultat 0 Betalbar skatt 28% 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler Kundefordringer Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 27 % Skattekostnad i resultatregnskapet: Betalbar skatt 0 Skatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Sum skattekostnad _ Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet Lønn, feriepenger etc Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum _ Antall ansatte 8 8 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har avtaler som oppfyller kravene til dette. Lønn/godtgjørelser ledende personer: Daglig leder Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i

16 Greater Stavanger Econ. Dev AS Revisor: Godtgjørelse til revisor er for 2014 kostnadsført med kr Note 7 Prosjekter Periodiserte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr kr Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr Note 8 Gjeld til selskap i samme konsern Selskapet har pr en gjeld til Forus Næringspark AS på kr Det er ikke beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2014 på kr Tilsvarende tall for 2013 var en gjeld på kr og et konsernbidrag på kr Av mottatt konsernbidrag for2014 er kr mottatt med skattemessig effekt og kr med kun regnskapsmessig virkning. Viser i denne forbindelse også til note 4 og 5. Note 9 - Bundne midler I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note 10 Offentlige tilskudd Selskapet har i 2014 mottatt kr i offentlige tilskudd. Beløpet er inntektsført som ordinære driftsinntekter. 16 3

17 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark 1. Bakgrunn for saken Greater Stavanger (GS) har mottatt to parallelle henvendelser som berører forholdet mellom Forus Næringspark (FNP) og GS. Dette framkommer av brev datert fra rådmannen i Sandnes (vedlegg 1): «Sandnes bystyre sitt vedtak lyder: Bystyret ber om at rådmannen bearbeider eierstrategien på følgende punkter: d) Konkretisering av driftsnivået for Greater Stavanger som selvstendig AS eid av partnerkommunene, med sikte på at fisjonsprosessen kan igangsettes i Det bes om selskapet sin vurdering og konkretisering av driftsnivået ved at selskapet fisjoneres fra Forus Næringspark AS og etableres som et selvstendig aksjeselskap eid av partnerne. Utgangspunktet for vurderingen er dagens vedtekter og partnerskapsavtale, korrigert for justering av konsernbidraget fremover. I 1. versjon til eierstrategi for Forus Næringspark AS er det foreslått et konsernbidrag i størrelsesorden kr 5 millioner. Konsernbidraget har hittil vært vel kr 7 millioner årlig. I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet. Det vesentlige ved dette oppdraget er å få klarhet i endrede utgifter en fisjon kan medføre, herunder tydeliggjøring av event. fellesressurser med Forus Næringspark som må håndteres. Hva må selskapet rustes opp med av ressurser, hva reduseres? Er det vesentlige avtaler (konsulenttjenester, administrativ støtte osv) som er felles i dag og som event. et selvstendig Greater Stavanger må ut å skaffe på egenhånd så listes disse opp og det anføres et ca årlig beløp. Formålet er å få frem et mest mulig realistisk bilde av hvordan Greater Stavanger vil være, som et selvstendig selskap.» I brev datert fra rådmennene i eierkommunene Stavanger, Sandnes, og Sola framkommer følgende (vedlegg 2): «Vedtaket som er fattet i de tre kommunene som gjelder datterselskapet Greater Stavanger AS lyder : Det bes om at Greater Stavanger AS setter i gang arbeidet med bearbeidelse av partneravtalen og rammene for en ny 4-årsperiode med grunnlag i denne saken. 17

18 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark I saksfremlegget (se vedlegg) er utdypende tekst om oppdraget. Her fremgår bl.a. at konsernbidraget fra og med ny partnerskapsperiode foreslås satt til i størrelsesorden kr 5 millioner. Videre at styringsstruktur og partnerskapsavtalen bør bearbeides. Den direkte koblingen til oppfølging av Strategisk Næringsplan og tilhørende prioriterte aktiviteter for året kan med fordel tydeliggjøres. Styringsmessig bør det utredes å etablere et partnermøte som ved starten av året forestår prioritering av hovedoppgavene. Dette for å få en mer direkte medvirkning i tjenestekjøpet som faktisk foregår. Aktiviteten til Greater Stavanger må tilsvarende tilpasses de rammer som konsernbidraget og partnerskapsavtalen gir handlingsrom for. Rådmennene oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger om å vurdere de ovenfor nevnte punktene slik at dette kan inngå i utformingen av ny partnerskapsavtale. Underveis ber rådmennene om dialog med administrasjonen, slik at det kan gis innspill og fortas nødvendige avklaringer i god tid før forslaget til ny avtale for kommende 4 års periode skal oversendes partnerne for behandling.» 2. Tilnærming Direktøren finner det hensiktsmessig å behandle de to oppdragene under ett når det gjelder spørsmål om konsekvenser av en eventuell fisjon fra FNP og konkretisering av driftsnivå for GS, gitt eventuelt konsernbidrag på 5 mill. kr per år. Forhold som gjelder bearbeiding av styringsstruktur, koblingene mellom Strategisk Næringsplan og eventuell etablering av et partnermøte, innarbeides i forslag til nye partnerskapsavtaler i forbindelse med fastlegging av rammene for en ny fireårsperiode. I denne saken vil følgende forhold bli belyst: 1. Økonomiske konsekvenser av fisjon: - Engangsutgifter - Øvrige effekter for driftskostnader 2. Avtalemessige konsekvenser av fisjon 3. Organisatoriske konsekvenser av fisjon 4. Styringsmessige konsekvenser av fisjon 5. Konsekvenser av å redusere konsernbidraget til 5 mill. kr per år: - Kostnadsbase for GS som selvstendig selskap sett i forhold til vedtatt budsjett og ambisjonsnivå for 2015 Konsernbidrag I oppdragsbrevet fra rådmannen i Sandnes datert 19. januar 2015 står dette: I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet Vår forståelse av dette er at konsernbidrag i denne sammenheng brukes som begrep, men at det ved en eventuell fisjon i realiteten vil dreie seg om kapitaltilskudd til Greater Stavanger. Dette kan for eksempel gis i form av egenkapital som brukes til å dekke framtidige underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr årlig i partnerskapsperioden. 18 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

19 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark 3. Økonomiske konsekvenser av fisjon GS har lagt til grunn et maksimalt konsernbidrag på kr 7,0 mill. kr for Det tas utgangspunkt i budsjett for 2015 ved vurdering av økonomiske konsekvenser. Engangsutgifter Det forventes noe økte utgifter for Greater Stavanger knyttet til selve prosessen med gjennomføring av en fisjon, relatert til juridisk og regnskapsmessig bistand. Direktøren har bedt revisor om å vurdere dette, og har mottatt dette svaret: «Slik jeg forstår deg vil eierne ha (eller i hvert fall vurdere) en holding modell, altså et morselskap som eier en datter hvor Greater Stavanger er. Dette kan gjøres ved at et nytt selskap etableres med de tre kommunene som eiere. Dernest fisjoneres aksjene i Greater Stavanger ut fra FNP og inn i det nye selskapet (fisjonfusjon). Kostnadsmessig bør ikke dette koste all verden. Trolig i intervallet for selve omorganiseringen (rådgiving kommer i tillegg), hvis det ikke er forsinkelser eller andre problemer med tall materialet. I tillegg må det gjøres et aksjekapitalinnskudd på minimum i det nystiftede selskapet. Jeg understreker at før en slik prosess iverksettes så må det gjøres en mer grundig vurdering basert på oppdaterte tall.» Engangsutgifter på inntil kr pluss rådgivning, estimert til samlet 0,1 mill. kr, forventes å komme i Det er ikke estimert hva en fisjon vil innebære av ekstra oppgaver, og tilhørende kostnadseffekt, for GS internt. Størrelse på aksjekapitalinnskudd berører eier og kommer ikke som utgift i Greater Stavanger. Øvrige effekter for driftskostnader GS og FNP har noen felles ressurser og funksjoner som vil bli berørt av en fisjon. Dette gjelder: - IKT og administrasjon: I 2013 ble to stillinger i GS overført til FNP. Disse skulle være en fellesressurs, finansiert av FNP. Den økonomiske effekten ble anslått til en samlet besparelse for GS på 2 mill. kr årlig. Konsekvensene for konsernbidraget ble en reduksjon fra 9 til 7 mill. kr med helårseffekt fra Basert på erfaringene i etterkant, vil den ene stillingen (IKT) tilbakeføres til GS med virkning fra 1. juli d.å. Det vil medføre en økning i GS kostnadsbase på ca. 1,2 mill. kr i brutto personalkostnad. - Inntil videre aksepterer FNP å dekke hele kostnaden knyttet til administrasjonskoordinatorstillingen. Dersom fisjon gjennomføres forventes ordningen etter hvert å opphøre. Det vil kunne medføre at GS må dekke personalkostnader tilsvarende halve årsverket (ca. 0,4 mill. kr). - Øvrige driftskostnader knytter seg hovedsakelig til sak-/arkivsystemet, der FNP i dag tar hele kostnaden for de to selskapene. GS andel er stipulert til drøyt kr per år. 19 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

20 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Samlet effekt Endringer Juridisk og regnskapsmessig bistand (engangsutgift) Kostnad 2016 uten fisjon Kostnad 2016 med fisjon 0,1 mill. kr Ja Tilbakeføring av stilling IKT 1,2 mill. kr 1,2 mill. kr Administrasjonskoordinator 0,4 mill. kr Ja Øvrige driftskostnader (sak/arkivsystem) 0,1 mill. kr Ja Følge av fisjon Samlet 1,2 mill. kr 1,8 mill. kr 0,6 mill. kr Varslet endring i 2015, som vil belaste konsernbidraget. GS sin kostnadsbase forventes økt med ca. 0,6 mill. kr som følge av fisjon. Kostnadsøkningen knyttet til tilbakeføring av IKT-stilling er synliggjort da det vil få effekt når kostnadsbasen skal ses i sammenheng med størrelsen på konsernbidraget. Dette er beregnet som helårseffekt fra og med Effekten for 2015 vil avhenge av hvor tidlig prosessen iverksettes. 4. Avtalemessige konsekvenser av fisjon Følgende avtaler regulerer i dag forholdet mellom FNP og GS: - Innkjøpssamarbeid innen IT, telefoni og sak/arkivsystem En fisjon forventes å innebære avtalemessige endringer mellom FNP og GS overfor leverandører på disse områdene. Disse vil være enkle å gjennomføre. 5. Organisatoriske konsekvenser av fisjon Følgende medarbeidere er fellesressurser mellom GS og FNP: - Felix Laate, IKT, 100% stilling - Randi Thorsen, administrasjon, 50% stilling Som nevnt foran, vil IKT-stillingen fra 1. juli tilbakeføres i sin helhet til GS. FNP ønsker å benytte halve administrasjonsstillingen også i fortsettelsen, men ved fisjon forventes det at GS på et tidspunkt må betale for sin andel av stillingen, eller skaffe slik ressurs på annen måte. 6. Styringsmessige konsekvenser av fisjon Arbeidet med næringsutvikling krever langsiktighet og forutsigbare finansielle rammevilkår. Dette er avgjørende forutsetninger for å kunne mobilisere og forplikte satsinger og prosjekter sammen med akademia, næringsliv og offentlige aktører, samt for å være en attraktiv og troverdig partner for andre finansieringskilder og partnere, nasjonalt og internasjonalt. I oppdragsbrevet fra rådmannen i Sandnes kommune står følgende: Det understrekes at langsiktighet og forutsigbarhet for virksomheten ligger som grunnleggende premisser. 20 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

21 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Også direktøren vil vektlegge betydningen av dette. Helt konkret vil det derfor være ønskelig at et nytt eierselskap er kapitalisert tilstrekkelig til, som et minimum, å sikre nødvendig finansiering av underskudd for den neste fireårige partnerperiode. Samarbeidet mellom GS og eier FNP er velfungerende, om enn med lite overlapp i strategi og funksjonsområder. I et framtidsperspektiv kan forbindelsene til FNP bli aktualisert på nye områder. Dette kan være i grensesnittet videreutvikling av Forus som næringsområde og bruk av ny teknologi og smarte løsninger, f.eks. med tilknytning til Triangulumprosjektet. I et slikt tilfelle kan det tenkes at en mor-datterrelasjon mellom FNP og GS kan være en styrke, uten at det nødvendigvis er en forutsetning for et godt samarbeid. 7. Konsekvenser av endret konsernbidrag til 5 mill. kr Bakgrunn og historikk Ved etableringen av Greater Stavanger som datterselskap av Forus Næringspark, ble det inngått en aksjonæravtale hvor FNP påtok seg å dekke underskudd i GS innenfor en ramme på 9 mill. kr. Begrunnelsen lå delvis i Næringsparkens vedtekter, der FNP gis adgang til å støtte næringsutviklingstiltak i regionen. Delvis ble det også begrunnet med at dersom partnernes direkte bidrag skulle holdes på et akseptabelt nivå samtidig som at ambisjonene for GS kunne bli oppfylt, var det påkrevd med ytterligere en betydelig finansieringskilde. I den første partnerskapsperioden ( ) var det en uttalt forutsetning fra eiersiden i FNP at en ønsket aktivitet for konsernbidraget, dvs. at dette ble ansett som midler som ble stilt til rådighet for å anvendes mer eller mindre fullt ut. I den inneværende perioden har signalene skiftet, og direktørens forståelse har vært at driften skal være mer nøktern slik at det ikke fordrer større konsernbidrag enn høyst nødvendig. Endringen i eiernes styringssignaler kan leses direkte ut av utvikling i konsernbidrag, som vist i tabellen under. Konsernbidrag =regnskap (mill. kr) Ramme Mindreforbruk (mill. kr) Mindreforbruk (prosent) (mill. kr) ,1 9,0 0,9 10 % ,8 9,0 3,2 36 % ,3 9,0-0,3-3 % ,3 9,0 1,7 19 % ,3 9,0 2,7 30 % ,7 8,0 4,3 54 % ,2 7,0 4,8 69 % 42,7 60,0 17,3 29 % Den vesentlige reduksjonen i konsernbidraget er oppnådd som følge av bl.a. strammere prioritering av ressursbruk og lavere gjennomføringstakt i prosjekter. Vakante stillinger har ikke blitt lyst ut de siste årene. GS hadde 1,5 flere årsverk fast ansatte i 2011 enn i dag, i tillegg til overflyttet personell til FNP slik beskrevet foran. Konsekvenser av redusert konsernbidrag Tallene i tabellen ovenfor er ikke direkte sammenliknbare med en eventuell ny ramme for konsernbidrag på 5 mill. kr, grunnet de kostnader som gjelder fellesressurser i FNP og følgekostnader av fisjon. 21 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

22 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark GS har lagt til grunn et maksimalt konsernbidrag på kr 7,0 mill. kr for Estimert ny kostnadsbase etter fisjon tilsier en økning på 1,8 mill. kr til 8,8 mill. kr, inklusive 0,1 mill kr i engangsutgifter. Dette er det kostnadsnivået konsekvensen av endret konsernbidrag til 5 mill. kr må måles opp mot. Det gir en underdekning på 3,8 mill. kr i forhold til gjeldende planer og budsjett Konklusjon endring av konsernbidrag med og uten fisjon En endring av konsernbidraget til 5 mill. kr vil medføre en underdekning på 3,8 mill. kr for GS med fisjon og en underdekning på 3,2 mill. kr. uten fisjon, sett i forhold til gjeldende budsjett og planer for Det er den varslete overføringen av IKT-stilling som skjer 1. juli 2015 som er årsak til at den isolerte effekten av en fisjon blir relativt liten: 0,6 mill. kr. Dersom konsernbidraget reduseres til 5 mill. kr, og partnerne i GS samtidig ikke vil kunne finansiere underdekningen på annen måte, vil det medføre relativt store endringer. GS vil måtte endre prioriteringer, kutte i prosjekter og eventuelt redusere bemanning. Dette forventes å gjøre kommunenes samarbeid om næringsutvikling i regionen mindre robust og gi svekket gjennomføringsevne. Det er med andre ord en eventuell reduksjon av konsernbidraget til 5 mill. kr som vil få størst effekt for arbeidet med næringsutvikling og for organisasjonen. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og vedtar oversendelse av denne utredningen til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Brev fra Sandnes kommune datert Brev fra Stavanger, Sandnes og Sola kommuner datert sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

23 Rådmannen Greater Stavanger AS Prof. Olav Hanssensvei 7A 4021 STAVANGER v/ Adm. direktør Kristin Reitan Husebø Deres ref.: Vår ref : 13/01719 Saksbehandler: SH Arkivkode : E: 080 Eierstrategi for Forus Næringspark AS oppfølging av vedtak i Sandnes bystyre om vurdering av fisjonering av datterselskapet Greater Stavanger Rådmannen viser til tidligere dialog nå sist samtale den med direktøren i Greater Stavanger om oppfølging av Sandnes bystyre sitt vedtak gjort i forbindelse med behandlingen av 1. versjon av eierstrategi for Forus Næringspark AS. Sandnes bystyre sitt vedtak lyder: Bystyret ber om at rådmannen bearbeider eierstrategien på følgende punkter: d) Konkretisering av driftsnivået for Greater Stavanger som selvstendig AS eid av partnerkommunene, med sikte på at fisjonsprosessen kan igangsettes i Det bes om selskapet sin vurdering og konkretisering av driftsnivået ved at selskapet fisjoneres fra Forus Næringspark AS og etableres som et selvstendig aksjeselskap eid av partnerne. Utgangspunktet for vurderingen er dagens vedtekter og partnerskapsavtale, korrigert for justering av konsernbidraget fremover. I 1. versjon til eierstrategi for Forus Næringspark AS er det foreslått et konsernbidrag i størrelsesorden kr 5 millioner. Konsernbidraget har hittil vært vel kr 7 millioner årlig. I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet. Det vesentlige ved dette oppdraget er å få klarhet i endrede utgifter en fisjon kan medføre, herunder tydeliggjøring av event. fellesressurser med Forus Næringspark som må håndteres. Hva må selskapet rustes opp med av ressurser, hva reduseres? Er det vesentlige avtaler (konsulenttjenester, administrativ støtte osv) som er felles i dag og som event. et selvstendig Greater Stavanger må ut å skaffe på egenhånd så listes disse opp og det anføres et ca årlig beløp. Formålet er å få frem et mest mulig realistisk bilde av hvordan Greater Stavanger vil være, som et selvstendig selskap. Det understrekes at langsiktighet og forutsigbarhet for virksomheten ligger som grunnleggende premisser. Det betyr også at en kjernevirksomhet defineres i bunn for selskapet. At det fortsatt benyttes partnerskapsavtaler for f. eks. 4 år som nå, er det ingen ting i veien for. Tilsvarende er det heller ikke noe i veien for at en gruppe av partnerne er aksjonærer i selskapet og øvrige er rene partnere. En tilsvarende modell ligger til grunn for stiftelsen av Rogaland kontrollutvalgssekretariat. Her er en gruppe på 6 kommuner eiere av IS et mens over 15 kommuner 23

24 og fylkeskommunen har langsiktig tjenesteavtale om leveranse av kontroll og tilsynstjenester fra sekretariatet. Det er ikke en del av dette oppdraget å nå gå inn i tunge vurderinger av vedtekter, økonomiske fordelingsmodeller etc. Det er oppgaver en vil komme tilbake til når en først får frem rammen om hvordan et fisjonert Greater Stavanger kan se ut. Rådmannen vedlegger ikke på nytt saksfremlegget om 1. versjon av eierstrategi Forus Næringspark AS da den er vedlagt i parallelt oversendt felles oppdrag fra Sola, Stavanger og Sandnes. Imidlertid vedlegges saksprotokollen fra behandlingen i Sandnes bystyre. Her fremgår at dette oppdraget som et av mange. Rådmannen oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger og om dialog underveis, slik at det kan gis nødvendige avklaringer og event. behov for avgrensninger av oppdraget. Det bes om å få en første tilbakemelding i løpet av februar d.å. Kontaktpersoner hos rådmannen for bistand underveis er Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab og Nina Othile Høiland næringssjef. Med vennlig hilsen Bodil Sivertsen rådmann i Sandnes kommune Vedlegg: Saksprotokoll Sandnes bystyret sak 141/14, eierstrategi Forus Næringspark AS 1. versjon Kopi: Adm. Direktør Forus Næringspark AS Side 2 av 2 24

25 ordfører Greater Stavanger AS Prof. Olav Hanssensvei 7A 4021 STAVANGER v/ Adm. direktør Kristin Reitan Husebø Deres ref.: Vår ref : 13/01691 Saksbehandler: SH/BMH Arkivkode : E: 080 Eierstrategi for Forus Næringspark AS forhold som angår datterselskapet Greater Stavanger Rådmennene i Sola, Sandnes og Stavanger kommuner viser til dialog med direktøren i Greater Stavanger om oppfølging av politisk vedtak gjort i de tre eierkommunene i forbindelse med behandlingen av 1. versjon av eierstrategi for Forus Næringspark AS. Vedtaket som er fattet i de tre kommunene som gjelder datterselskapet Greater Stavanger AS lyder : Det bes om at Greater Stavanger AS setter i gang arbeidet med bearbeidelse av partneravtalen og rammene for en ny 4-årsperiode med grunnlag i denne saken. I saksfremlegget (se vedlegg) er utdypende tekst om oppdraget. Her fremgår bl.a. at konsernbidraget fra og med ny partnerskapsperiode foreslås satt til i størrelsesorden kr 5 millioner. Videre at styringsstruktur og partnerskapsavtalen bør bearbeides. Den direkte koblingen til oppfølging av Strategisk Næringsplan og tilhørende prioriterte aktiviteter for året kan med fordel tydeliggjøres. Styringsmessig bør det utredes å etablere et partnermøte som ved starten av året forestår prioritering av hovedoppgavene. Dette for å få en mer direkte medvirkning i tjenestekjøpet som faktisk foregår. Aktiviteten til Greater Stavanger må tilsvarende tilpasses de rammer som konsernbidraget og partnerskapsavtalen gir handlingsrom for. Rådmennene oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger om å vurdere de ovenfor nevnte punktene slik at dette kan inngå i utformingen av ny partnerskapsavtale. Underveis ber rådmennene om dialog med administrasjonen, slik at det kan gis innspill og fortas nødvendige avklaringer i god tid før forslaget til ny avtale for kommende 4 års periode skal oversendes partnerne for behandling. Rådmennene ber om å få en første tilbakemelding i løpet av februar d.å. I dialogen vil rådmennene også kunne informere om status i det øvrige arbeidet med å få frem til sluttbehandling det endelige forslaget til eierstrategi for Forus Næringspark AS. Slik sluttbehandling er pr d.d. forventet innen generalforsamlingen avholdes i For ordens skyld vises også til tilleggs oppdrag vedtatt av Sandnes bystyret i samme saken og som gjelder utredning av full fisjonering av Greater Stavanger AS fra Forus Næringspark AS. Rådmannen i Sandnes vil oversende eget brev om dette jfr. dialogmøtet avholdt

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.01.2015. Møterom Einstein, 21.01.

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.01.2015. Møterom Einstein, 21.01. Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.01.2015 Møterom Einstein, 21.01.2015 1 av 1 Kl. 12:30-15:30 Bygg i2,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer