Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 11. mars 2015 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Sak Årshjul for styret Sak Årsrapport for 2014 Sak Årsberetning og regnskap for 2014 Sak Sak Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Opplegg for ny partnerskapsperiode Studietur for styret Christine Sagen Helgø Styrets leder Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. januar 2015 godkjennes. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Christine Sagen Helgø, Pål Morten Borgli, Arnt- Heikki Steinbakk (fra 12:55), Reinert Kverneland, Tove Frantzen, Ane Mari Braut Nese, Per A. Thorbjørnsen, Ellen Solheim, Ole Ueland, Ole Tom Guse, Bjørn Kahrs Dessuten møtte Kristin Reitan Husebø, Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall Stanley Wirak, Cecilie Bjelland Kl. 12:30 14:15 Møtested Dato skrevet Side Bygg I2, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 28. januar 2015 Før behandlingen av sakene tok til, presenterte ny direktør Kristin Reitan Husebø seg og ble ønsket velkommen av styret. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2014 Vedtak: Protokoll fra styremøte 3. desember 2014 godkjennes. Sak Direktørens driftsmessige fullmakt (prokura) Vedtak: Styret i Greater Stavanger meddeler prokura til daglig leder Kristin Reitan Husebø (f.nr ). Sak Orientering om driften Direktøren orienterte om utvalgte, aktuelle aktiviteter, og varslet bl.a. framleggelse av årshjul for styret på neste styremøte. Det ble også opplyst at regnskapsførerens foreløpige prognose anslår et driftsresultat for 2014 på ca. 2,5 mill. kr. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak Framtidig organisering av Greater Stavanger Direktøren ga en muntlig orientering som oppspill til debatten, og viste prosessflyten for behandlingen av fornyet partnerskap fra dette styremøtet og fram til oktober. I den etterfølgende diskusjonen framkom bl.a. følgende synspunkter: 3

4 Protokoll Side 2 av 4 - Administrasjonen har lagt fram en grundig sak og gitt en oversiktlig presentasjon, som til sammen gir et godt grunnlag for videre drøfting. - Evalueringen viser at arbeidet som utføres av Greater Stavanger holder svært høy kvalitet, og at det er enighet om dette. Dette kan ikke understrekes nok når videreføring skal vurderes. Det har ikke framkommet noe som tilsier store omlegginger av organiseringen. - Samtidig har det kommet fram at det er forskjeller mellom kommunene mht. hvor stor nytte en opplever at tjenestene har, og at virksomheten ikke er godt nok forankret hos alle partnerne. Her er ansvaret delt. Når flere av de kommunale politikerne ønsker å være mer involvert i næringspolitikken, må deler av dette ivaretas gjennom prosesser i og for den enkelte kommune, og forslagene i saken om dette er bra. - Regionens konjunkturfølsomhet er stor, og alle kommunene er i samme båt. Utfordringene må derfor løses i felleskap som et felles prosjekt. Fundamentet er det samme for alle, og det må stabiliseres. - Viktig at GS fanger opp de nye næringsmulighetene, og ikke fokuserer ensidig på olje og gass. Det er viktig å stå samlet i dette arbeidet. - GS skal ikke være en arena for å diskutere kommunereform, men organisasjonen og aktivitetene må tilpasses resultatet av reformen når dette er kjent. Samordning vil uansett være viktig, uavhengig av om regionen består av to, fem eller sju kommuner når reformen er gjennomført. - Viktig å holde fast på bakgrunnen for etableringen av næringssamarbeidet det var de vanskelige nedgangstidene før årtusenskiftet som ga motivasjon til felles innsats, ikke oppgangstidene som senere fulgte. - Vi har gjort mye riktig i denne regionen, ikke minst etablering av samarbeid på tvers av kommunegrenser. Videreføring av næringssamarbeidet er en svært viktig del av dette. Selv om de aller største kommunene kunne etablert sterke, egne næringsavdelinger, ligger den gode løsningen også for disse i en felles regional organisasjon. - En felles organisasjon er en viktig katalysator og gjennomfører av fellestiltak, og så må kommunene på sin kant utvikle sin egen næringspolitikk innenfor rammene av den felles forståelsen. - Det vil være viktig at fylkeskommunen også i fortsettelsen tar del i samarbeidet, og at de øker sitt økonomiske bidrag. - Kommunene må være rause med hverandre. Det må være greit nok at ikke alle kommunene har behov for den samme oppfølgingen og de samme tjenestene. - For de aller minste kommunene er det vanskelig å se noen direkte nytte i annet enn Smartkommuneprosjektet. - Det er bra at det pekes på at det nå må jobbes mer med nye næringsområder. GS har alltid vist at de leverer gode resultater, en har tillit til at dette vil skje også på dette området. - Partnerskapet må være åpent for endringer. Det vil være naturlig at noen går ut, og eventuelt kan andre komme inn. - Viktig å bygge tettere bånd til partnerne, bl.a. gjennom at ny direktør kommer ut til kommunene og til fylkeskommunen. - Prosessen: Enighet om at stifterkommunene må gå foran. Dette dreier seg ikke minst om tidlig å få på plass de økonomiske rammene, som gir forutsigbarhet for de øvrige kommunene. Samtidig kan den skisserte framgangsmåten gjøre det vanskelig for de øvrige kommunene å få behandlet spørsmålet før kommunevalget. Det må være en målsetting å få lagt fram saken i 4 sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

5 Protokoll Side 3 av 4 inneværende valgperiode. Direktøren må vurdere hvordan prosessen bedre kan tilpasses denne målsettingen. Vedtak: 1. Det er styrets syn at det er et behov for at regionen fortsatt står samlet om regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Styret legger videre til grunn at det er ønskelig ikke å foreta strukturelle endringer på dette området før kommunereformen er avklart. 2. Styret anbefaler at driften av Greater Stavanger videreføres i perioden og at kommunene i regionen tilbys partnerskapsavtale med selskapet. Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Eventuelt Styremedlem Ole Ueland orienterte med arbeidet om å bevare funksjoner ved Sola Flystasjon. Greater Stavanger har vært en viktig medspiller i forbindelse med dette. Det er bl.a. skrevet brev til forsvarsministeren og til Rogalandsbenken på Stortinget. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Stavanger sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

6 Protokoll Side 4 av 4 6 sak 07 vedlegg protokoll 28jan2015

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Kristin Reitan Husebø /KRH Sak Årshjul for styret På styremøtet 28. januar varslet direktøren utarbeidelse av et årshjul for styret. Forslag til årshjul for den gjenværende del av inneværende år presenteres under. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til forslag til årshjul. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. 7

8 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsrapport for 2014 I tillegg til den formelle årsberetningen som framlegges i tilknytning til regnskapet, legger direktøren fram en omfattende rapport om aktiviteten i de viktigste prosjektene i året som har gått. Årsrapporten viser at også 2014 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Årsrapporten vil bli sendt til kommuner og øvrige samarbeidspartnere sammen med et tilbud om besøk av direktøren for å presentere rapporten. Forslag til vedtak: Styret tar årsrapport for 2014 til orientering. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsrapporten 8

9 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsberetning og regnskap for 2014 Forslaget til styrets beretning for 2014 framlegges for styret til behandling. Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2014, samt en oversikt over selskapets økonomiske status ved årsskiftet. Virksomheten i selskapet har medført et resultat før skattekostnad på kr. Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. Medregnet skattekostnaden er det et behov for underskuddsdekning på kr. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2014 under forutsetning av at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. Styret ber styrelederen kalle inn til generalforsamling. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsberetning for 2014 Regnskap for 2014 Noter for

10 Greater Stavanger Economic Development AS ÅRSBERETNING FOR 2014 Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger Kommune. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr i Dette er en økning på kr fra Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen pr var kr som er 6,37 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede jfr. regnskapslover 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og sykefraværet har vært minimalt. Likestilling Det arbeider 4 menn og 4 kvinner i selskapet. I styret sitter 4 kvinner og 7 menn. Styret er ikke kjent med at det foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stavanger, 11. Mars Christine Sagen Helgø Stanley Wirak Cecilie Bjelland styrets leder nestleder styremedlem.... Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland styremedlem styremedlem styremedlem.... Bjørn Kahrs Reinert Kverneland Ole Tom Guse styremedlem styremedlem styremedlem.... Reinert Kverneland Ane Mari Braut Nese Kristin Reitan Husebø styremedlem styremedlem Administrerende direktør 10

11 Greater Stavanger Econ. Dev AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsunderskudd Overføringer Overført fra annen innskutt egenkapital Sum overføringer

12 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig off. skatt/avgifter Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, Styret i Greater Stavanger Econ. Dev AS Christine Sagen Helgø Styreleder Cecilie Bjelland Styremedlem Per A. Thorbjørnsen Styremedlem Stanley Wirak Nestleder Tove Frantzen Styremedlem Ole Ueland Styremedlem Ole Tom Guse Styremedlem Ane Mari Braut Nese Styremedlem Reinert Kverneland Styremedlem Ellen Solheim Styremedlem Bjørn Kahrs Styremedlem Kristin Reitan Husebø Daglig leder 13

14 Greater Stavanger Econ. Dev AS Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskaploven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og vurdering av balanseposter: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Eventuelt avsetning av tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet består av årets endring i utsatt skatteforpliktelse og årets betalbare skatt beregnet på grunnlag av skattemessig resultat. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2 Anleggsmidler Kontormøbler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 20% 0% Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er på kr , fordelt på aksjer à kr 1 000,-. Samtlige aksjer eies av Forus Næringspark AS. Note 4 Egenkapital Årets endring av selskapets egenkapital: Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Udekket tap SUM Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital

15 Greater Stavanger Econ. Dev AS Note 5 Skatter Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 Konsernbidrag Skattemessig resultat 0 Betalbar skatt 28% 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler Kundefordringer Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 27 % Skattekostnad i resultatregnskapet: Betalbar skatt 0 Skatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Sum skattekostnad _ Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet Lønn, feriepenger etc Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum _ Antall ansatte 8 8 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har avtaler som oppfyller kravene til dette. Lønn/godtgjørelser ledende personer: Daglig leder Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i

16 Greater Stavanger Econ. Dev AS Revisor: Godtgjørelse til revisor er for 2014 kostnadsført med kr Note 7 Prosjekter Periodiserte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr kr Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr Note 8 Gjeld til selskap i samme konsern Selskapet har pr en gjeld til Forus Næringspark AS på kr Det er ikke beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2014 på kr Tilsvarende tall for 2013 var en gjeld på kr og et konsernbidrag på kr Av mottatt konsernbidrag for2014 er kr mottatt med skattemessig effekt og kr med kun regnskapsmessig virkning. Viser i denne forbindelse også til note 4 og 5. Note 9 - Bundne midler I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note 10 Offentlige tilskudd Selskapet har i 2014 mottatt kr i offentlige tilskudd. Beløpet er inntektsført som ordinære driftsinntekter. 16 3

17 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark 1. Bakgrunn for saken Greater Stavanger (GS) har mottatt to parallelle henvendelser som berører forholdet mellom Forus Næringspark (FNP) og GS. Dette framkommer av brev datert fra rådmannen i Sandnes (vedlegg 1): «Sandnes bystyre sitt vedtak lyder: Bystyret ber om at rådmannen bearbeider eierstrategien på følgende punkter: d) Konkretisering av driftsnivået for Greater Stavanger som selvstendig AS eid av partnerkommunene, med sikte på at fisjonsprosessen kan igangsettes i Det bes om selskapet sin vurdering og konkretisering av driftsnivået ved at selskapet fisjoneres fra Forus Næringspark AS og etableres som et selvstendig aksjeselskap eid av partnerne. Utgangspunktet for vurderingen er dagens vedtekter og partnerskapsavtale, korrigert for justering av konsernbidraget fremover. I 1. versjon til eierstrategi for Forus Næringspark AS er det foreslått et konsernbidrag i størrelsesorden kr 5 millioner. Konsernbidraget har hittil vært vel kr 7 millioner årlig. I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet. Det vesentlige ved dette oppdraget er å få klarhet i endrede utgifter en fisjon kan medføre, herunder tydeliggjøring av event. fellesressurser med Forus Næringspark som må håndteres. Hva må selskapet rustes opp med av ressurser, hva reduseres? Er det vesentlige avtaler (konsulenttjenester, administrativ støtte osv) som er felles i dag og som event. et selvstendig Greater Stavanger må ut å skaffe på egenhånd så listes disse opp og det anføres et ca årlig beløp. Formålet er å få frem et mest mulig realistisk bilde av hvordan Greater Stavanger vil være, som et selvstendig selskap.» I brev datert fra rådmennene i eierkommunene Stavanger, Sandnes, og Sola framkommer følgende (vedlegg 2): «Vedtaket som er fattet i de tre kommunene som gjelder datterselskapet Greater Stavanger AS lyder : Det bes om at Greater Stavanger AS setter i gang arbeidet med bearbeidelse av partneravtalen og rammene for en ny 4-årsperiode med grunnlag i denne saken. 17

18 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark I saksfremlegget (se vedlegg) er utdypende tekst om oppdraget. Her fremgår bl.a. at konsernbidraget fra og med ny partnerskapsperiode foreslås satt til i størrelsesorden kr 5 millioner. Videre at styringsstruktur og partnerskapsavtalen bør bearbeides. Den direkte koblingen til oppfølging av Strategisk Næringsplan og tilhørende prioriterte aktiviteter for året kan med fordel tydeliggjøres. Styringsmessig bør det utredes å etablere et partnermøte som ved starten av året forestår prioritering av hovedoppgavene. Dette for å få en mer direkte medvirkning i tjenestekjøpet som faktisk foregår. Aktiviteten til Greater Stavanger må tilsvarende tilpasses de rammer som konsernbidraget og partnerskapsavtalen gir handlingsrom for. Rådmennene oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger om å vurdere de ovenfor nevnte punktene slik at dette kan inngå i utformingen av ny partnerskapsavtale. Underveis ber rådmennene om dialog med administrasjonen, slik at det kan gis innspill og fortas nødvendige avklaringer i god tid før forslaget til ny avtale for kommende 4 års periode skal oversendes partnerne for behandling.» 2. Tilnærming Direktøren finner det hensiktsmessig å behandle de to oppdragene under ett når det gjelder spørsmål om konsekvenser av en eventuell fisjon fra FNP og konkretisering av driftsnivå for GS, gitt eventuelt konsernbidrag på 5 mill. kr per år. Forhold som gjelder bearbeiding av styringsstruktur, koblingene mellom Strategisk Næringsplan og eventuell etablering av et partnermøte, innarbeides i forslag til nye partnerskapsavtaler i forbindelse med fastlegging av rammene for en ny fireårsperiode. I denne saken vil følgende forhold bli belyst: 1. Økonomiske konsekvenser av fisjon: - Engangsutgifter - Øvrige effekter for driftskostnader 2. Avtalemessige konsekvenser av fisjon 3. Organisatoriske konsekvenser av fisjon 4. Styringsmessige konsekvenser av fisjon 5. Konsekvenser av å redusere konsernbidraget til 5 mill. kr per år: - Kostnadsbase for GS som selvstendig selskap sett i forhold til vedtatt budsjett og ambisjonsnivå for 2015 Konsernbidrag I oppdragsbrevet fra rådmannen i Sandnes datert 19. januar 2015 står dette: I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet Vår forståelse av dette er at konsernbidrag i denne sammenheng brukes som begrep, men at det ved en eventuell fisjon i realiteten vil dreie seg om kapitaltilskudd til Greater Stavanger. Dette kan for eksempel gis i form av egenkapital som brukes til å dekke framtidige underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr årlig i partnerskapsperioden. 18 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

19 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark 3. Økonomiske konsekvenser av fisjon GS har lagt til grunn et maksimalt konsernbidrag på kr 7,0 mill. kr for Det tas utgangspunkt i budsjett for 2015 ved vurdering av økonomiske konsekvenser. Engangsutgifter Det forventes noe økte utgifter for Greater Stavanger knyttet til selve prosessen med gjennomføring av en fisjon, relatert til juridisk og regnskapsmessig bistand. Direktøren har bedt revisor om å vurdere dette, og har mottatt dette svaret: «Slik jeg forstår deg vil eierne ha (eller i hvert fall vurdere) en holding modell, altså et morselskap som eier en datter hvor Greater Stavanger er. Dette kan gjøres ved at et nytt selskap etableres med de tre kommunene som eiere. Dernest fisjoneres aksjene i Greater Stavanger ut fra FNP og inn i det nye selskapet (fisjonfusjon). Kostnadsmessig bør ikke dette koste all verden. Trolig i intervallet for selve omorganiseringen (rådgiving kommer i tillegg), hvis det ikke er forsinkelser eller andre problemer med tall materialet. I tillegg må det gjøres et aksjekapitalinnskudd på minimum i det nystiftede selskapet. Jeg understreker at før en slik prosess iverksettes så må det gjøres en mer grundig vurdering basert på oppdaterte tall.» Engangsutgifter på inntil kr pluss rådgivning, estimert til samlet 0,1 mill. kr, forventes å komme i Det er ikke estimert hva en fisjon vil innebære av ekstra oppgaver, og tilhørende kostnadseffekt, for GS internt. Størrelse på aksjekapitalinnskudd berører eier og kommer ikke som utgift i Greater Stavanger. Øvrige effekter for driftskostnader GS og FNP har noen felles ressurser og funksjoner som vil bli berørt av en fisjon. Dette gjelder: - IKT og administrasjon: I 2013 ble to stillinger i GS overført til FNP. Disse skulle være en fellesressurs, finansiert av FNP. Den økonomiske effekten ble anslått til en samlet besparelse for GS på 2 mill. kr årlig. Konsekvensene for konsernbidraget ble en reduksjon fra 9 til 7 mill. kr med helårseffekt fra Basert på erfaringene i etterkant, vil den ene stillingen (IKT) tilbakeføres til GS med virkning fra 1. juli d.å. Det vil medføre en økning i GS kostnadsbase på ca. 1,2 mill. kr i brutto personalkostnad. - Inntil videre aksepterer FNP å dekke hele kostnaden knyttet til administrasjonskoordinatorstillingen. Dersom fisjon gjennomføres forventes ordningen etter hvert å opphøre. Det vil kunne medføre at GS må dekke personalkostnader tilsvarende halve årsverket (ca. 0,4 mill. kr). - Øvrige driftskostnader knytter seg hovedsakelig til sak-/arkivsystemet, der FNP i dag tar hele kostnaden for de to selskapene. GS andel er stipulert til drøyt kr per år. 19 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

20 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Samlet effekt Endringer Juridisk og regnskapsmessig bistand (engangsutgift) Kostnad 2016 uten fisjon Kostnad 2016 med fisjon 0,1 mill. kr Ja Tilbakeføring av stilling IKT 1,2 mill. kr 1,2 mill. kr Administrasjonskoordinator 0,4 mill. kr Ja Øvrige driftskostnader (sak/arkivsystem) 0,1 mill. kr Ja Følge av fisjon Samlet 1,2 mill. kr 1,8 mill. kr 0,6 mill. kr Varslet endring i 2015, som vil belaste konsernbidraget. GS sin kostnadsbase forventes økt med ca. 0,6 mill. kr som følge av fisjon. Kostnadsøkningen knyttet til tilbakeføring av IKT-stilling er synliggjort da det vil få effekt når kostnadsbasen skal ses i sammenheng med størrelsen på konsernbidraget. Dette er beregnet som helårseffekt fra og med Effekten for 2015 vil avhenge av hvor tidlig prosessen iverksettes. 4. Avtalemessige konsekvenser av fisjon Følgende avtaler regulerer i dag forholdet mellom FNP og GS: - Innkjøpssamarbeid innen IT, telefoni og sak/arkivsystem En fisjon forventes å innebære avtalemessige endringer mellom FNP og GS overfor leverandører på disse områdene. Disse vil være enkle å gjennomføre. 5. Organisatoriske konsekvenser av fisjon Følgende medarbeidere er fellesressurser mellom GS og FNP: - Felix Laate, IKT, 100% stilling - Randi Thorsen, administrasjon, 50% stilling Som nevnt foran, vil IKT-stillingen fra 1. juli tilbakeføres i sin helhet til GS. FNP ønsker å benytte halve administrasjonsstillingen også i fortsettelsen, men ved fisjon forventes det at GS på et tidspunkt må betale for sin andel av stillingen, eller skaffe slik ressurs på annen måte. 6. Styringsmessige konsekvenser av fisjon Arbeidet med næringsutvikling krever langsiktighet og forutsigbare finansielle rammevilkår. Dette er avgjørende forutsetninger for å kunne mobilisere og forplikte satsinger og prosjekter sammen med akademia, næringsliv og offentlige aktører, samt for å være en attraktiv og troverdig partner for andre finansieringskilder og partnere, nasjonalt og internasjonalt. I oppdragsbrevet fra rådmannen i Sandnes kommune står følgende: Det understrekes at langsiktighet og forutsigbarhet for virksomheten ligger som grunnleggende premisser. 20 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

21 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark Også direktøren vil vektlegge betydningen av dette. Helt konkret vil det derfor være ønskelig at et nytt eierselskap er kapitalisert tilstrekkelig til, som et minimum, å sikre nødvendig finansiering av underskudd for den neste fireårige partnerperiode. Samarbeidet mellom GS og eier FNP er velfungerende, om enn med lite overlapp i strategi og funksjonsområder. I et framtidsperspektiv kan forbindelsene til FNP bli aktualisert på nye områder. Dette kan være i grensesnittet videreutvikling av Forus som næringsområde og bruk av ny teknologi og smarte løsninger, f.eks. med tilknytning til Triangulumprosjektet. I et slikt tilfelle kan det tenkes at en mor-datterrelasjon mellom FNP og GS kan være en styrke, uten at det nødvendigvis er en forutsetning for et godt samarbeid. 7. Konsekvenser av endret konsernbidrag til 5 mill. kr Bakgrunn og historikk Ved etableringen av Greater Stavanger som datterselskap av Forus Næringspark, ble det inngått en aksjonæravtale hvor FNP påtok seg å dekke underskudd i GS innenfor en ramme på 9 mill. kr. Begrunnelsen lå delvis i Næringsparkens vedtekter, der FNP gis adgang til å støtte næringsutviklingstiltak i regionen. Delvis ble det også begrunnet med at dersom partnernes direkte bidrag skulle holdes på et akseptabelt nivå samtidig som at ambisjonene for GS kunne bli oppfylt, var det påkrevd med ytterligere en betydelig finansieringskilde. I den første partnerskapsperioden ( ) var det en uttalt forutsetning fra eiersiden i FNP at en ønsket aktivitet for konsernbidraget, dvs. at dette ble ansett som midler som ble stilt til rådighet for å anvendes mer eller mindre fullt ut. I den inneværende perioden har signalene skiftet, og direktørens forståelse har vært at driften skal være mer nøktern slik at det ikke fordrer større konsernbidrag enn høyst nødvendig. Endringen i eiernes styringssignaler kan leses direkte ut av utvikling i konsernbidrag, som vist i tabellen under. Konsernbidrag =regnskap (mill. kr) Ramme Mindreforbruk (mill. kr) Mindreforbruk (prosent) (mill. kr) ,1 9,0 0,9 10 % ,8 9,0 3,2 36 % ,3 9,0-0,3-3 % ,3 9,0 1,7 19 % ,3 9,0 2,7 30 % ,7 8,0 4,3 54 % ,2 7,0 4,8 69 % 42,7 60,0 17,3 29 % Den vesentlige reduksjonen i konsernbidraget er oppnådd som følge av bl.a. strammere prioritering av ressursbruk og lavere gjennomføringstakt i prosjekter. Vakante stillinger har ikke blitt lyst ut de siste årene. GS hadde 1,5 flere årsverk fast ansatte i 2011 enn i dag, i tillegg til overflyttet personell til FNP slik beskrevet foran. Konsekvenser av redusert konsernbidrag Tallene i tabellen ovenfor er ikke direkte sammenliknbare med en eventuell ny ramme for konsernbidrag på 5 mill. kr, grunnet de kostnader som gjelder fellesressurser i FNP og følgekostnader av fisjon. 21 sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

22 Sak Oppdrag fra Sandnes kommune og fra eierne av Forus Næringspark GS har lagt til grunn et maksimalt konsernbidrag på kr 7,0 mill. kr for Estimert ny kostnadsbase etter fisjon tilsier en økning på 1,8 mill. kr til 8,8 mill. kr, inklusive 0,1 mill kr i engangsutgifter. Dette er det kostnadsnivået konsekvensen av endret konsernbidrag til 5 mill. kr må måles opp mot. Det gir en underdekning på 3,8 mill. kr i forhold til gjeldende planer og budsjett Konklusjon endring av konsernbidrag med og uten fisjon En endring av konsernbidraget til 5 mill. kr vil medføre en underdekning på 3,8 mill. kr for GS med fisjon og en underdekning på 3,2 mill. kr. uten fisjon, sett i forhold til gjeldende budsjett og planer for Det er den varslete overføringen av IKT-stilling som skjer 1. juli 2015 som er årsak til at den isolerte effekten av en fisjon blir relativt liten: 0,6 mill. kr. Dersom konsernbidraget reduseres til 5 mill. kr, og partnerne i GS samtidig ikke vil kunne finansiere underdekningen på annen måte, vil det medføre relativt store endringer. GS vil måtte endre prioriteringer, kutte i prosjekter og eventuelt redusere bemanning. Dette forventes å gjøre kommunenes samarbeid om næringsutvikling i regionen mindre robust og gi svekket gjennomføringsevne. Det er med andre ord en eventuell reduksjon av konsernbidraget til 5 mill. kr som vil få størst effekt for arbeidet med næringsutvikling og for organisasjonen. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og vedtar oversendelse av denne utredningen til kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Kristin Reitan Husebø Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Brev fra Sandnes kommune datert Brev fra Stavanger, Sandnes og Sola kommuner datert sak 11 oppdrag sandnes og eierne fnp

23 Rådmannen Greater Stavanger AS Prof. Olav Hanssensvei 7A 4021 STAVANGER v/ Adm. direktør Kristin Reitan Husebø Deres ref.: Vår ref : 13/01719 Saksbehandler: SH Arkivkode : E: 080 Eierstrategi for Forus Næringspark AS oppfølging av vedtak i Sandnes bystyre om vurdering av fisjonering av datterselskapet Greater Stavanger Rådmannen viser til tidligere dialog nå sist samtale den med direktøren i Greater Stavanger om oppfølging av Sandnes bystyre sitt vedtak gjort i forbindelse med behandlingen av 1. versjon av eierstrategi for Forus Næringspark AS. Sandnes bystyre sitt vedtak lyder: Bystyret ber om at rådmannen bearbeider eierstrategien på følgende punkter: d) Konkretisering av driftsnivået for Greater Stavanger som selvstendig AS eid av partnerkommunene, med sikte på at fisjonsprosessen kan igangsettes i Det bes om selskapet sin vurdering og konkretisering av driftsnivået ved at selskapet fisjoneres fra Forus Næringspark AS og etableres som et selvstendig aksjeselskap eid av partnerne. Utgangspunktet for vurderingen er dagens vedtekter og partnerskapsavtale, korrigert for justering av konsernbidraget fremover. I 1. versjon til eierstrategi for Forus Næringspark AS er det foreslått et konsernbidrag i størrelsesorden kr 5 millioner. Konsernbidraget har hittil vært vel kr 7 millioner årlig. I et selvstendig AS eid av partnerne legges til grunn at beløp tilsvarende konsernbidraget skytes inn som kapital i selskapet. Det vesentlige ved dette oppdraget er å få klarhet i endrede utgifter en fisjon kan medføre, herunder tydeliggjøring av event. fellesressurser med Forus Næringspark som må håndteres. Hva må selskapet rustes opp med av ressurser, hva reduseres? Er det vesentlige avtaler (konsulenttjenester, administrativ støtte osv) som er felles i dag og som event. et selvstendig Greater Stavanger må ut å skaffe på egenhånd så listes disse opp og det anføres et ca årlig beløp. Formålet er å få frem et mest mulig realistisk bilde av hvordan Greater Stavanger vil være, som et selvstendig selskap. Det understrekes at langsiktighet og forutsigbarhet for virksomheten ligger som grunnleggende premisser. Det betyr også at en kjernevirksomhet defineres i bunn for selskapet. At det fortsatt benyttes partnerskapsavtaler for f. eks. 4 år som nå, er det ingen ting i veien for. Tilsvarende er det heller ikke noe i veien for at en gruppe av partnerne er aksjonærer i selskapet og øvrige er rene partnere. En tilsvarende modell ligger til grunn for stiftelsen av Rogaland kontrollutvalgssekretariat. Her er en gruppe på 6 kommuner eiere av IS et mens over 15 kommuner 23

24 og fylkeskommunen har langsiktig tjenesteavtale om leveranse av kontroll og tilsynstjenester fra sekretariatet. Det er ikke en del av dette oppdraget å nå gå inn i tunge vurderinger av vedtekter, økonomiske fordelingsmodeller etc. Det er oppgaver en vil komme tilbake til når en først får frem rammen om hvordan et fisjonert Greater Stavanger kan se ut. Rådmannen vedlegger ikke på nytt saksfremlegget om 1. versjon av eierstrategi Forus Næringspark AS da den er vedlagt i parallelt oversendt felles oppdrag fra Sola, Stavanger og Sandnes. Imidlertid vedlegges saksprotokollen fra behandlingen i Sandnes bystyre. Her fremgår at dette oppdraget som et av mange. Rådmannen oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger og om dialog underveis, slik at det kan gis nødvendige avklaringer og event. behov for avgrensninger av oppdraget. Det bes om å få en første tilbakemelding i løpet av februar d.å. Kontaktpersoner hos rådmannen for bistand underveis er Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab og Nina Othile Høiland næringssjef. Med vennlig hilsen Bodil Sivertsen rådmann i Sandnes kommune Vedlegg: Saksprotokoll Sandnes bystyret sak 141/14, eierstrategi Forus Næringspark AS 1. versjon Kopi: Adm. Direktør Forus Næringspark AS Side 2 av 2 24

25 ordfører Greater Stavanger AS Prof. Olav Hanssensvei 7A 4021 STAVANGER v/ Adm. direktør Kristin Reitan Husebø Deres ref.: Vår ref : 13/01691 Saksbehandler: SH/BMH Arkivkode : E: 080 Eierstrategi for Forus Næringspark AS forhold som angår datterselskapet Greater Stavanger Rådmennene i Sola, Sandnes og Stavanger kommuner viser til dialog med direktøren i Greater Stavanger om oppfølging av politisk vedtak gjort i de tre eierkommunene i forbindelse med behandlingen av 1. versjon av eierstrategi for Forus Næringspark AS. Vedtaket som er fattet i de tre kommunene som gjelder datterselskapet Greater Stavanger AS lyder : Det bes om at Greater Stavanger AS setter i gang arbeidet med bearbeidelse av partneravtalen og rammene for en ny 4-årsperiode med grunnlag i denne saken. I saksfremlegget (se vedlegg) er utdypende tekst om oppdraget. Her fremgår bl.a. at konsernbidraget fra og med ny partnerskapsperiode foreslås satt til i størrelsesorden kr 5 millioner. Videre at styringsstruktur og partnerskapsavtalen bør bearbeides. Den direkte koblingen til oppfølging av Strategisk Næringsplan og tilhørende prioriterte aktiviteter for året kan med fordel tydeliggjøres. Styringsmessig bør det utredes å etablere et partnermøte som ved starten av året forestår prioritering av hovedoppgavene. Dette for å få en mer direkte medvirkning i tjenestekjøpet som faktisk foregår. Aktiviteten til Greater Stavanger må tilsvarende tilpasses de rammer som konsernbidraget og partnerskapsavtalen gir handlingsrom for. Rådmennene oversender med dette oppdraget til Greater Stavanger om å vurdere de ovenfor nevnte punktene slik at dette kan inngå i utformingen av ny partnerskapsavtale. Underveis ber rådmennene om dialog med administrasjonen, slik at det kan gis innspill og fortas nødvendige avklaringer i god tid før forslaget til ny avtale for kommende 4 års periode skal oversendes partnerne for behandling. Rådmennene ber om å få en første tilbakemelding i løpet av februar d.å. I dialogen vil rådmennene også kunne informere om status i det øvrige arbeidet med å få frem til sluttbehandling det endelige forslaget til eierstrategi for Forus Næringspark AS. Slik sluttbehandling er pr d.d. forventet innen generalforsamlingen avholdes i For ordens skyld vises også til tilleggs oppdrag vedtatt av Sandnes bystyret i samme saken og som gjelder utredning av full fisjonering av Greater Stavanger AS fra Forus Næringspark AS. Rådmannen i Sandnes vil oversende eget brev om dette jfr. dialogmøtet avholdt

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013 Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer