RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok"

Transkript

1 RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

2 Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet. BenQ Corporation forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre tidvise endringer i innholdet uten forpliktelse til å melde fra til noen. Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe naturlig språk eller datamaskinspråk, i noen form eller med noen metode, elektronisk, mekanisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra BenQ Corporation.

3 Innhold Innhold i Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler... 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 2 Merknader på LCD-panelet til denne skjermen... 2 Sikkerhetsmerknad for fjernkontroll... 3 Batterisikkerhetsmerknad... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkeinnhold... 5 Valgfritt tilbehør... 5 Sette opp displayet... 6 Koble til penneholderen og inn/ut-boksen... 6 Montere displayet... 8 Skjermens deler og delenes funksjon Frontpanel/bakre panel Inngangs-/utgangsterminaler Fjernkontroll Bruke fjernkontrollen Tilkobling Koble til lyd/video-signaler Koble til berøringsmodulen Koble til strøm Bruke berøringsskjermen Viktige instruksjoner for bruk av berøringsskjermen Grunnleggende operasjoner Slår skjermen av eller på Låse/låse opp kontrollene Bytte inndatasignaler Justere lysvolumnivå Nettverkstilkobling Koble til et LAN Kontrollere skjermen OSD- (On-Screen Display) menyen Oversikt over OSD-menyen... 33

4 ii Innhold Operasjoner på OSD-menyen Bilde-menyen Lyd-menyen Skjerm-menyen Innstilling-menyen Multimedie-OSD-system Multimedieknapper på fjernkontrollen Vise filer Menysystem Produktinformasjon Spesifikasjoner Dimensjoner Støttet inndatasignaloppløsning Støttet kombinasjon av PAP-inndatasignal Feilsøking... 66

5 Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler 1 Lynet med pilspissen innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærvær av uisolert "farlig spenning" i produktets innkapsling/ kabinett som kan være høy nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer. Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet. DETTE UTSTYRET MÅ JORDES For sikker drift må den trepolete pluggen bare settes inn i en standard trepolet stikkontakt som er effektivt jordet gjennom et normalt ledningsopplegg for boliger. Skjøteledninger som brukes med utstyret, må ha tre kjerner og være riktig koblet for å gi forbindelse til jord. Feilkoblede skjøteledninger er vesentlige årsak til ulykker med fatalt utfall. Det faktum at utstyret opererer som det skal, betyr ikke at stikkontakten er jordet eller at installasjonen er helt trygg. For din egen sikkerhet må du forhøre deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil som stikkontaktens jording. Nettstøpselet på strømforsyningsledningen må alltid være lett å bruke. Stikkontakten må være installert nær utstyret og skal være lett tilgjengelig. Når du skal koble dette utstyret fullstendig fra nettstrøm, kobler du strømledningen fra stikkontakten. Ikke plasser denne skjermen på en ujevn, skrå eller ustabil overflate (for eksempel en trillevogn) hvordan kan falle og forårsake skade på utstyret selv eller på andre. Ikke plasser denne skjermen nær vann, for eksempel et badekar eller basseng, eller i en posisjon som tillater sprut eller spraying av vann over på skjermen, for eksempel foran et åpent vindu der regnvann kan komme inn. Ikke installer denne skjermen i et avstengt område uten skikkelig ventilasjon og luftsirkulasjon, for eksempel i et lukket kabinett. Sørg for godt med plass rundt displayet for å fordele varmen på innsiden. Ikke blokker noen åpninger eller luftekanaler på skjermen. Overoppheting kan føre til farer og elektrisk støt. Denne skjermen må bare installeres av en kvalifisert tekniker. Hvis denne skjermen ikke installeres riktig, kan det forårsake personskade, materiell skade og skade på selve displayet. Kontroller installasjonen regelmessig, og vedlikehold skjermen med jevne mellomrom for å sikre optimale driftsforhold. Bruk bare tilbehør godkjent eller anbefalt av produsenten til å montere dette displayet. Bruk av feilaktig eller uegnet tilbehør kan føre til at skjermen faller ned, med fare for alvorlig personskade. Sørg for at overflaten og festepunktene er sterke nok til å bære vekten av skjermen. Hvis du vil redusere faren for elektrisk støt, må du unngå å fjerne deksler. På innsiden finnes det ingen deler som vedlikeholdes av brukeren. Vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. For å forhindre personskade er det nødvendig å feste skjermen eller installere skrivebordsstativer før bruk.

6 2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les disse instruksjonene. 2. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted. 3. Respekter alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette apparatet nær vann. 6. Rengjør bare med en tørr klut. 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner. 8. Ikke installer noen varmekilder, som radiatorer, varmevekslere, ovner eller andre apparater (blant annet forsterkere) som utvikler varme. 9. Ikke prøv å omgå sikkerheten og formålet med en polarisert plugg eller jordingsplugg. En polarisert plugg har to blader der det ene er bredere enn det andre. En jordingsplugg har to blader og en tredje jordingspol. Det brede bladet eller den tredje polen er der av hensyn til din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke går inn i stikkontakten din, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut den foreldede stikkontakten. 10. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem, spesielt ved pluggene, nær grenfordelere eller på punktet der den kommer ut av apparatet. 11. Bruk bare utstyr/tilbehør som er spesifisert av produsenten. 12. Bruk bare sammen med vogner, stativer, braketter eller bord som er angitt av produsenten, eller som selges sammen med apparatet. Når det brukes en vogn, vær forsiktig når du flytter vogn/apparat-kombinasjonen for å unngå skade etter velting. 13. Plugg ut dette apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes på lengre tid. 14. Vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. Service er påkrevd når apparatet har blitt skadet på en måte, for eksempel når en strømforsyningsledning eller -plugg er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet blir utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller er mistet i gulvet. Merknader på LCD-panelet til denne skjermen LCD-panelet til denne skjermen har et veldig tynt beskyttelseslag av glass som har lett for å få riper, og som kan sprekke hvis det blir sittende fast eller settes under trykk. Sjiktet med flytende krystaller er også utsatt for skade ved overdreven kraft eller ekstreme temperaturer. Vær forsiktig. LCD-panelets responstid og lysstyrke kan variere med omgivelsestemperaturen. Unngå å plassere skjermen i direkte sollys eller der solen eller spotlamper kan skinne direkte på LCD-panelet, ettersom varmen kan skade panelet og skjermens eksterne kabinett, og det skarpe lyset vil gjøre det vanskeligere enn nødvendig å se på skjermen. LCD-panelet består av individuelle piksler for visning av bilder og produseres i henhold til designspesifikasjonene. Selv om 99,9 % av disse pikslene virker normalt, kan 0,01 % av pikslene være konstant tent (i rødt, blått eller grønt) eller utent. Dette er en teknisk begrensning ved LCD-teknologien og er ikke en defekt.

7 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3 LCD-skjermer, i likhet med plasma (PDP) og konvensjonelle CRT-(Cathode Ray Tube) skjermer, er også utsatt for innbrenning ("burn-in"), som innebærer at enkelte linjer og skygger blir sittende igjen på skjermen permanent. For å slippe slike skader på skjermen må du unngå å vise stillbilder (som skjermmenyer, TV-stasjonlogoer, fast/inaktiv tekst eller ikoner) i mer enn to timer. Endre sideforhold nå og da. Fyll hele skjermen med bildet og fjern svarte kanter når det er mulig. Unngå visning av bilder i 4:3-sideforhold over en lengre periode, ellers kan det være synlige brennmerker på skjermen som to vertikale linjer. Hvis du vil vise stillbilde, anbefales det å aktivere Anti-bildeinnbrenning under Innstilling og menyen Avansert. Merk: Under visse omstendigheter kan det oppstå kondens på innsiden av dekselglasset. Dette er et naturlig fenomen og vil ikke påvirke skjermens drift. Denne kondensen blir vanligvis borte etter rundt 2 timer med vanlig drift. Sikkerhetsmerknad for fjernkontroll Ikke plasser fjernkontroll i direkte varme eller fuktighet, og unngå åpen flamme. Unngå å miste fjernkontrollen i gulvet. Ikke utsett fjernkontrollen for vann eller fuktighet. Hvis du gjør det, kan det føre til feil. Bekreft at det ikke finnes gjenstander mellom fjernkontrollen og produktets fjernsensor. Når fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre periode, fjerner du batteriene. Batterisikkerhetsmerknad Bruken av feil type batterier kan føre til kjemiske lekkasjer eller eksplosjon. Merk deg følgende: Kontroller alltid at batteriene er satt riktig inn med den positive og negative terminalen i riktig posisjon som vist i batterirommet. Forskjellige typer batterier har forskjellige kjennetegn. Ikke bland forskjellige typer. Ikke bland gamle og nye batterier. Blanding av gamle og nye batterier vil forkorte batteriets levetid eller forårsake kjemiske lekkasjer fra gamle batterier. Når batterier ikke fungerer mer, må du skifte dem ut umiddelbart. Kjemiske lekkasjer fra batterier kan forårsake hudirritasjoner. Hvis det lekker noe ut av batteriene, må du tørke det av umiddelbart med en tørr klut og skifte batteriene så snart som mulig. På grunn av varierende lagringsforhold kan levetiden til de medfølgende batteriene være forkortet. Skift dem innen 3 måneder eller så snart du kan etter første gangs bruk. Det kan være lokale restriksjoner på avfallsbehandling eller resirkulering av batterier. Undersøk lokale forskrifter eller kontakt renovasjonstjenestene.

8 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkeinnhold 5 Pakkeinnhold Åpne salgspakken og kontroller innholdet. Hvis et element mangler eller er skadet, kan du kontakte forhandleren umiddelbart. LCD-skjerm Strømledning x 4 (for forskjellige regioner) D-Sub- (15-pinners) kabel DVIgrensesnittkabel Lydgrensesnittkabel USB-kabel x 2 Penneholder Inn/ut-boks M3 x 6-skrue (flatt hode) x 4 M3 x 6-skrue (rundt hode) x 8 AAA-batteri x 2 Berøringspenn x 2 Fjernkontroll Hurtigstartguide Typen levert strømledning kan avvike fra den som vises, avhengig av regionen der du kan kjøper den. DVI-grensesnittkabelen brukes til å koble DVI-grensesnittportene til bare inn/ut-boksen og skjermen. Ikke bruk den for tilkobling av DVI-signal. Før du kaster pakken, må du kontrollere at du ikke har etterlatt noe tilbehør i esken. Emballasjematerialene må avfallsbehandles på en fornuftig måte. Du kan resirkulere pappesker. Vurder å ta vare på emballasjen (hvis mulig) for senere transport av skjermen. Ikke etterlat plastposer innenfor rekkevidde av småbarn eller babyer. Valgfritt tilbehør I tillegg til elementene i standardpakken er følgende valgfrie tilbehør også tilgjengelig separat: Skrivebordsstativ

10 6 Sette opp displayet Sette opp displayet Koble til penneholderen og inn/ut-boksen Før montering og bruk av skjermen, følg trinnene nedenfor for å installere penneholderen og inn/ut-boksen. Installeringen må utføres av minst to voksne personer for å unngå fare og personskade. 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Fest inn/ut-boksen til penneholderen ved hjelp av de fire medfølgende M3 x 6-skruene (flathodet). M3 x 6-skruer (flathodet) 4. Fest penneholderen til skjermen ved hjelp av de åtte medfølgende M3 x 6- skruene (rundhodet). 5. Koble den medfølgende DVI-grensesnittkabelen til DVIgrensesnittkontaktene på skjermen og inn/utboksen. 6. Koble den medfølgende USB-kabelen til USB Type A-kontakten på skjermen og USB Type-Bkontakten på inn/utboksen. M3 x 6-skruer (rundhodet)

11 Sette opp displayet 7 7. Koble en ende av den medfølgende lydgrensesnittkabelen (enden med en 3,5 mm Mini-port-plugg med to plugger av RCA-type) til AUDIO (AUDIO1)- og AUDIO (AUDIO2)-inndataporter på skjermens bakre panel, og den andre enden (enden med en 3,5 mm Mini-jack-plugg) til lydgrensesnittporten på inn/ut-boksen. 8. Strekk og fest kablene forsvarlig ved hjelp av kabelklips.

12 8 Sette opp displayet Montere displayet Du kan installere displayet på en vertikal overflate med en egnet veggmonteringsbrakett eller på en vannrett overflate med de valgfrie skrivebordsstøttene. Ta hensyn til følgende merknader under installering: Denne skjermen må installeres av minst to voksne personer. Hvis bare én person forsøker å installere denne skjermen, kan det føre til farer og personskade. La kvalifiserte teknikere foreta installeringen. Feilaktig installering kan føre til at skjermen faller ned eller får feil. Installere skjermen på en vegg 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Fjern skrivebordsstøttene fra skjermen hvis de er installert. 400mm *Skruetype: M8 4. Identifiser skruehullene for veggmontering på baksiden av skjermen som vist på illustrasjonen. 400mm 5. Installer veggmonteringsbraketten på skjermen, og fest skjermen til veggen i henhold til instruksjonene for monteringsbraketten. Skruelengden bør overskride tykkelsen på veggmonteringsbraketten med minst 10 mm. Kontroller at alle skruene er strammet til og godt festet. (Anbefalt tiltrekkingsmoment: N cm). Monteringsmetoden må være sterk nok til å bære vekten av skjermen. LCD-skjerm 10 mm (0,39") Tykkelse på veggmonterings braketten

13 Sette opp displayet 9 Sørg for minst 10 mm klaring mellom skjermens bakdeksel og veggen. Dette er viktig for å opprettholde god ventilasjon. Kontakt en profesjonell tekniker ved veggmonteringer. Produsenten påtar seg ikke ansvar for installeringer som ikke er foretatt av en profesjonell tekniker. 10mm (0.39") AC /-porten bør stå over kontaktene når du roterer skjermen. Installere de valgfrie skrivebordstativene 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Plasser skrivebordsstativene på skjermen som illustrert. Skruetype: M8 x 15 mm Tiltrekkingsmoment: 25 RP Bruk skruene og en egnet skrutrekker til å sikre stativene på skjermen. RP650/ RP650+

14 10 Skjermens deler og delenes funksjon Skjermens deler og delenes funksjon Frontpanel/bakre panel 2 1 RP RP650/RP650+ Nr. Navn Beskrivelse Fjernkontrollsensor / miljølyssensor / strømindikator Berøringspennholder ENTER/VIDEO SOURCE MENU Mottar kommandosignaler fra fjernkontrollen. Oppdager miljølysets tilstand rundt skjermen og justerer automatisk skjermens lysstyrke når funksjonen miljølyssensor er aktivert. Angir skjermens driftsstatus: - Lyser grønt når strømmen er slått på. - Lyser rødt når skjermen er slått av. - Lyser rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > HØY. - Blinker rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > LAV. - Av når hovedstrømmen er slått av. For plassering av berøringspenner når de ikke er i bruk. Velger en videokilde. Bekrefter valget ditt eller åpner en undermeny på skjermmenyen (OSD). Åpner eller lukker OSD-menyen.

15 Skjermens deler og delenes funksjon ,, /-, /+ Av/på-knapp Strømindikator Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSDmenyen. /-, /+: Hurtigtaster for justering av lydvolum. Slår skjermen av eller på. Angir skjermens strømstatus: - Lyser grønt når strømmen er slått på. - Lyser rødt når skjermen er slått av. - Lyser rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > HØY. - Blinker rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > LAV. - Av når hovedstrømmen er slått av.

16 12 Skjermens deler og delenes funksjon Inngangs-/utgangsterminaler RP RJ-45 MULTI-MEDIA USB USB Type A Mini-B RP650/RP650+ MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC DP HDMI RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A S-VIDEO Pr R Nr. Navn Beskrivelse 1 AC (1,7A) Viderefører nettstrøm fra AC -kontakten til en annen skjerm. 2 AC (3,4A) Kobler til et strømuttak via den medfølgende strømledningen. 3 AC SWITCH ON/ OFF Slår hovedstrømmen av eller på. 4 USB TYPE B FOR Kobler USB-kabelen fra skjermen til en datamaskin for å bruke TOUCH berøringsmodulen. 5 AUDIO (R/L) Sender lydsignaler til en ekstern enhet. 6 AUDIO (AUDIO2) Mottar lydsignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCReller DVD-spiller). 7 AUDIO (AUDIO1) Mottar lydsignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en datamaskin). 8 VGA Mottar analoge RGB-signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en datamaskin). 9 VGA Sender ut analoge RGB-signaler fra VGA -inngangen til en annen skjerm. 10 AV Mottar komposittvideosignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller). 11 AV Sender ut komposittvideosignaler fra AV -inngangen til en annen skjerm.

17 Skjermens deler og delenes funksjon VIDEO (S-VIDEO) VIDEO (YPbPr) RS232C / HDMI DP (DisplayPort) USB Type A USB Mini-B RJ-45 MIC Mottar S-videosignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller). Mottar komponentvideo- (YPbPr) signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en DVD-spiller, HDTV-enhet eller laserdiskspiller). For ekstern kontroll og drift med flere skjermer. RS232C : mottar kontrollsignaler fra en datamaskin eller en annen skjerm. RS232C : sender ut kontrollsignaler fra RS232C inngangen til en annen skjerm. Mottar HDMI-signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en Blu-ray-diskspiller). Kobles til en DisplayPort-kompatibel enhet. Kobler til en USB-flashstasjon eller WiFi-dongle. Kobler til en datamaskin for USB-visning. Kobler til RJ-45-porten på Ethernet-ruteren. Kobler til en mikrofon. Kontakt #20, 21 og 22 er kun funksjonelle hvis DVI, USB og lydgrensesnittkabelen er tilkoblet. Se Koble til penneholderen og inn/ut-boksen på side 6.

18 14 Skjermens deler og delenes funksjon Fjernkontroll ON/OFF Slår skjermen av eller på. 2 PUT Velger en inndatakilde ENTER Bekrefter valget eller lagrer endringene. 6 FO Viser gjeldende inndatakilde og oppløsning. 7 Numeriske knapper (1 9)/inndatakildeknapper Utføres som numeriske knapper når OSDmenyen er på. Utføres som inndatakildeknapper når OSDmenyen er av. Funksjonene DVI og SDI er ikke tilgjengelige med denne skjermen. 8 MENU Åpner eller lukker OSD-menyen. 9 Numerisk knapp (0)/MUTE Utføres som en numerisk knapp når OSDmenyen er på. Slår lyddempingsfunksjonen av eller på. 10 BLANK/ Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSD-menyen når OSD-menyen er på. Skjuler bildet (skjermen blir blank) når OSDmenyen er av. Trykk på denne knappen igjen eller trykk på MENU for å fortsette med normal visning igjen. 11 MULTI-MEDIA-knapper Se Multimedie-OSD-system på side 43 for detaljer. 3 EXIT/FREEZE Returnerer til forrige meny eller lukker OSD-menyen når OSD-menyen er på. Fryser dette bildet når OSD-menyen er av. Trykk på denne knappen igjen eller trykk på MENU for å fortsette med normal visning igjen. 4 / VOL- / / VOL+ Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSD-menyen. Skrur volumet opp/ned.

19 Bruke fjernkontrollen Installere fjernkontrollbatterier Skjermens deler og delenes funksjon Åpne dekselet for fjernkontrollbatteriet. 2. Sett inn de medfølgende batteriene og sørg for at de positivt og negativt markerte batteriterminalene stemmer overens med merkene (+) og (-) i batterirommet. De medfølgende batteriene er der av praktiske hensyn slik at du kan bruke skjermen med det samme. Du bør skifte dem ut så snart som mulig. 3. Sett på batteriromdekselet igjen. Tips for bruk av fjernkontroll Pek direkte med øverste del av fjernkontrollen på skjermens fjernkontrollsensorvindu når du trykker på knappene. Ikke la fjernkontrollen bli våt, og unngå å plassere den i fuktige omgivelser (for eksempel baderom).

20 16 Skjermens deler og delenes funksjon Hvis skjermens fjernkontrollsensorvindu blir utsatt for direkte sollys eller skarpt lys, er det ikke sikkert at fjernkontrollen virker som den skal. I denne situasjonen endrer du lyskilden, justerer skjermens vinkel eller betjener fjernkontrollen fra et sted nærmere skjermens fjernkontrollsensorvindu. Maks. 10 m (32,8 fot)

21 Tilkobling 17 Tilkobling Koble til lyd/video-signaler Vær oppmerksom på følgende merknader når du kobler til kabler: Slå av alle enheter. Gjør deg selv kjent med lyd/video-portene på skjermen og enhetene du vil bruke. Husk at feilaktige tilkoblinger kan påvirke bildekvaliteten negativt. Ikke fjern kabler fra portene ved å trekke i selve kabelen. Du må alltid gripe og trekke i kontaktene på enden av kabelen. Kontroller at alle kabler er satt helt inn og sitter godt på plass. Koble til VGA-inngangen 1. Koble VGA -kontakten på skjermen til VGA-utgangskontakten på en datamaskin som bruker en D-Sub- (15-pinners) kabel. 2. Koble datamaskinens lydutgang til AUDIO (AUDIO1)-kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vil vise bilder fra denne inngangen, trykker du på VGA-knappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R D-Sub- (15-pinners) kabel Lydkabel Datamaskin Lydkabelen følger ikke med og må kjøpes separat.

22 18 Tilkobling Tilkobling av digitale innganger 1. Koble til HDMI-utgangen på en datamaskin eller A/V-enhet (f.eks. en VCR- eller DVD-spiller) til HDMI-inngangen på skjermen ved hjelp av HDMI-kabelen. Hvis enheten har en DisplayPort-utgang, kobler du den til skjermens DP inngang ved hjelp av en DisplayPort-kabel. 2. Hvis DisplayPort-tilkoblingen brukes, kobler du lydutgangen på enheten til AUDIO (AUDIO1)-kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. Denne lydtilkoblingen er ikke påkrevd for HDMI-tilkoblingen. 3. Hvis du vil vise videobilder fra denne inngangen, trykker du på HDMI-1- eller DPknappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC DisplayPortkabel HDMI-kabel Lydkabel Datamaskin Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

23 Tilkobling 19 Koble til YPbPr komponentvideoinngang 1. Koble VIDEO (YPbPr)-kontaktene på skjermen til komponentutgangskontaktene på en A/V-enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller) ved hjelp av en komponentvideokabel. 2. Koble DVD-spillerens lydutganger til AUDIO (AUDIO2)-kontaktene på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vil vise videobilder fra denne inngangen, trykker du på YPbPr-knappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R Komponentvideokabel Lydkabel DVD-spiller / VCR Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

24 20 Tilkobling Koble til AV- og S-video-innganger 1. Koble VIDEO (S-VIDEO)- eller AV -kontakten på skjermen til utgangen på en A/V-enhet (for eksempel en VCR) ved hjelp av en egnet videokabel. 2. Koble VCR-spillerens lydutgang til AUDIO -kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vise videobildet fra denne inngangen, trykker du på AV-knappen på fjernkontrollen for AV-signalet, eller trykker på PUT-knappen gjentatte ganger for S-videosignalet. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R S-videokabel AVkabel Lydkabel DVD-spiller / VCR Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

25 Tilkobling 21 Tilkobling av multimedieinnganger Når du skal koble til et nettverk, følger du ett av følgende trinn. Ta en RJ-45-kabel og koble en ende til RJ-45-porten på skjermen og den andre enden til RJ-45-kontakten på Ethernet eller ruteren. Plugg en trådløs dongle til USB Type A-kontakten. Slik kobler du til en datamaskin direkte: Ta en USB-kabel, koble mini-b-pluggen til USB Mini-B-kontakten på skjermen og type A-pluggen til datamaskinen. Hvis du vil vise videobilder fra inngangen, trykker du på MULTI-MEDIA på fjernkontrollen eller velger MULTI-MEDIA fra kildevalglinjen for å få tilgang til multimedie-osd-systemet. Se Multimedie-OSD-system på side 43 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC RJ-45-kabel USB-kabel USB-flashstasjon Trådløs USB-dongle 1 2 Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

26 22 Tilkobling Koble til flere skjermer Du kan koble sammen flere skjermer serielt (i kjede) til en datamaskin og styre dem derfra. Antall skjermer du kan koble til serielt avhenger av oppløsningen til inndatasignalet du bruker. Flere skjermer RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R RS-232Ckabel AVkabel D-Sub- (15-pinners) kabel RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr Den første skjermen DP HDMI R Denne kjedekoblede bruken av RS-232C krever en datamaskin utstyrt med RS-232C-port. Bruk RS-232C serielle nullmodemkabler til kjedekoblet bruk. Unngå å bruke HDCP-kilden i kjedekoblet bruk

27 Tilkobling 23 Koble til berøringsmodulen Koble USB TYPE B FOR TOUCH-pluggen (type B) på skjermen til USB-kontakten på en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Berøringsmodulen på skjermen støtter "plug-and-play". Det er ikke behov for å installere flere drivere på datamaskinen. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R USB-kabel Datamaskin Unngå blokkering av berøringsskjermrammen (der det finnes sensorer) når du starter berøringsmodulen. Det anbefales på det sterkeste at du kobler skjermen direkte til PC en eller den bærbare maskinen. Unngå å koble skjermen til en navneplateenhet som kan forårsake feil ved berøringsoperasjoner. Hvis det finnes tegn til innbrenning, må du plugge ut og deretter plugge alle USB-kabler inn igjen. Hvis det feilaktige bildet fortsatt finnes, bruker du en annen type USB-kabel, B til A.

28 24 Tilkobling Koble til strøm 1. Plugg én ende av strømledningen inn i AC -kontakten på skjermen og den andre enden inn i en passende stikkontakt (slå på en eventuell kontaktbryter hvis det trengs). 2. Vri strømbryteren til PÅ for å slå på hovedstrømmen. 2 1 Den medfølgende strømledningen egner seg bare for bruk med VAC. Strømledningen og stikkontakten som er illustrert, kan skille seg fra dem som brukes i din region. Bruk bare en riktig strømledning for din region. Bruk aldri en strømledning som virker skadet eller oppfrynset, og du må ikke endre en eventuell pluggtype på strømledningen. Husk på strømbelastningen når du bruker skjøteledninger eller forgreningskontakter. Skjermen har ingen deler som vedlikeholdes av brukeren. Aldri skru av eller fjern noen deksler. Det finnes farlige spenninger inne i skjermen. Slå av strømmen og plugg ut strømledningen hvis du har tenkt å flytte skjermen.

29 Bruke berøringsskjermen 25 Bruke berøringsskjermen Du kan bruke den optiske berøringsskjermen til å styre operativsystemet. Berøringsskjermen kan emulere grunnleggende musefunksjoner og støtter flerberøringsfunksjoner for Windows 7/8*. Følgende tabell viser en liste over bevegelser du kan bruke på berøringsskjermen. Kontroller at du har installert USB-kabelen på skjermen til en datamaskin. *Flerberøringsfunksjoner støttes bare av Windows 8, Windows 7 versjonene Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate. For versjonene Windows XP, Windows Vista og Windows 7 - Starter og Home Basic støttes ikke flerberøring. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. OS-funksjoner Bevegelseshandlinger For Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Klikk en gang på skjermen. Klikk Klikk to ganger på skjermen. Dobbeltklikk Høyreklikk 1. Trykk på målet. 2. Hold og vent på at en blå ring vises. 3. Slipp fingeren. Dra én finger til venstre eller høyre. Dra

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer