MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna"

Transkript

1 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 07/223 REFERATER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/07 06/113 KLAGE PÅ FLYTTING AV RC BANEN 3/07 07/128 GARASJE FJELLVEIEN 4/07 07/73 REVIDERING AV FORSKRIFT RENOVASJON 5/07 06/103 SØKNAD OM MIDLER FOR /07 06/122 SØKNAD OM STØTTE 7/07 06/380 BARNEHJEMS- OG INTERNATFOND 8/07 07/94 INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET 9/07 07/155 KONTROLLUTVALGETS SEKRETERIAT - ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS)

2 10/07 07/93 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR /07 07/73 RENOVASJON FOR LOKALE FISKERE OG FREMMEDFISKERE Breivikbotn, 22. januar 2007 Geir A. Iversen ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 07/223 Sak 1/07: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) Hasvik skole NEDSETTELSE AV KOMMUNAL GRUPPE TIL Å VURDERE LÆREBØKER OG DIGITAL UTSTYRSFORBEDRING 2) 06/ RÅD//SM /06 Lions Club Porsanger TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ØKONOMISK BISTAND TIL HELSESPORTSUKA 2007 I PORSANGER 3) 06/ RÅD/TEK/GJ K /06 Bergvesenet UTTALELSE TIL SØKNAD OM MUTING I HASVIK OG ALTA KOMMUNE 4) 06/ RÅD/TEK/GJ K /06 Vefas IKS MOTTAK AV BILVRAK ETTER ) 06/ RÅD//SM /06 Finnmark Fylkeskommune MØTEPROTOKOLL FYLKESKOMMUNENES RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 06/113 Sak 2/07: KLAGE PÅ FLYTTING AV RC BANEN Faglig tilråding: Ut fra at Breivikbotn skole gjennom hele skoleåret behov for å kunne bruke fotballbanen til flere typer fysiske aktiviteter, både skilek, friidrett, sykling, uteleker, og div. ballspill, vedtar Formannskapet å tilby arealer på gamle forballbanen på Kollaren til RC bane for Sørøya RC klubb. Dersom klubben aksepterer tilbudet skal teknisk etat i samarbeid med klager sørge for at søknad om tildeling av areal, vedlagt de nødvendige opplysninger og oppmålinger, blir fremlagt for politisk behandling i planutvalget. Saksutredning: Sørøya RC klubb klager i brev av på saksbehandlingen rundt tildeling av plass til RC bane i Breivikbotn. I brev av (fått oversendt en kopi) presenterer Sørøya RC klubb sine planer om å låne en liten del av den gamle forballbanen (som ikke er i bruk) til å lage en Buggy/Monstertruck bane for RC biler. Brevet skal ha vedlagt et kart som viser hvor banen skulle legges. Klager påstår i sitt brev av at banen ble oppmålt og tegnet inn på et kart og levert Hasvik kommune v/ teknisk sjef og at RC klubben etter kort tid fikk positiv tilbakemelding, dog med en prøvetid på 2 år med hensyn til støy. Øvrige brukere av området skal ha blitt kontaktet og de skal ha vært ubetinget positive. RC klubben skal også ha fått tilbakemelding om at når ballbingen kom, kunne hele fotballbanen brukes. Slik rådmannen oppfatter klager skal det våren 2006 være brukt maskiner på å fjerne gresstuer m.v. for å gjøre banen klar. Etter at dette var gjort skal klager ha fått telefonisk beskjed fra politisk hold at klubben likevel ikke kunne få ha banen der, dette skyldtes at det var kommet klager på plasseringen. Klagebrevet bærer preg av at klubben mener seg urettferdig behandlet og at klubben ikke kan forstå hvorfor den gamle fotballbanen bare skal ligge der ubrukt. Etter at ballbingen kom, er det ingen som kommer til å bruke banen mer, blir det påstått Grunnen til klagen skal være kontakt med Fylkesmannen som har oppfordret til en skriftlig klage på behandlingen. Klagen må behandles av kommunestyret, før saken eventuelt kan sendes som klage til Fylkesmannen. Klager påpeker også kommunens ansvar for å legge forholdene til rette for idrett. RC biler anses som idrett, på lik linje med fotball, skisport, turn m.v. Rådmann og fungerende teknisk leder har gjennomgått arkiver og postjournaler, men ikke funnet noen dokumenter i saken, verken klagers brev av eller noen oppmålt kart. Fra vår side ser det ut til at all kontakt har vært muntlig. Rådmannen anbefaler at formannskapet behandler klagen og avgjør om RC klubben skal få tildelt arealer eller ikke. Dersomdet er enighet om å tildele arealer, vil teknisk etat i samarbeid

5 med klager sørge for at ny søknad om tildeling av plass, vedlagt de nødvendige opplysninger og oppmålinger, blir behandlet i samsvar med forvaltningsloven. Rektor ved Breivikbotn skole har følgende uttalelse i saken: Breivikbotn skole har i høst blitt kontaktet av Odd Michelsen vdr. RC-klubbens behov for areal til deres aktiviteter. Skolen har tidligere i år informert RC-klubben om skolens behov for bruk av fotballbanen. Skolen har gjennom hele skoleåret behov for å kunne bruke banen til flere typer fysiske aktiviteter. Både skilek, friidrett, sykling, uteleker, og div. ballspill. Dette gjør at skolen ikke kan akseptere at hele den sentrale delen av banen blir brukt av RC-klubben. Jeg fikk i sommer vite fra administrsajonen at leder av RC-klubben hadde fått ta i bruk deler av banen som kom i berøring med våre aktiviteter. Jeg sa da i fra om dette. Etter dette registrerte jeg at deres aktiviteter ble forflyttet til til den enden av banen som skolen ikke bruker. Dette godtok jeg. Jeg har ennå ikke sett noe skriftlig behov fra RC-klubben om bruk av banen. Jeg har imidlertid registrert at deres aktiviteter er noe som fenger ungdommen, og vil foreslå at RC-klubben får disponere fritt den gamle fotballbanen på Kollaren. Den skulle med enkle midler kunne brukes av dem. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/128 Sak 3/07: GARASJE FJELLVEIEN Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar å selge garasjebygning i Fjellveien for kr ,-, beløpet er inkludert oppmåling og omkostninger. Saksutredning: Kommunen har mottatt tilbud på kjøp av garasjebygget i Fjellveien på kr fra en av beboerne. Beløpet er inkludert oppmåling og omkostninger. Teknisk etat har vurdert summen og kommet fram til at den er akseptabel. Bygget er i veldig dårlig forfatning, både tak og veggpanel er råttent og portene kan ikke lengere låses av. Det vil koste mer enn tilbudet å rive bygningen og en opprustning er ikke aktuell. Den årlige leien har de siste årene vært på kr 2.400,- BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 07/73 Sak 4/07: REVIDERING AV FORSKRIFT FOR RENOVASJON MV. Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til Kommunal forskrift for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfallsgebyrer Vedtaket er gjort i medhold av Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) 26, 30 og 34. Saksutredning: Gjeldende forskrifter for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfallsgebyrer er vedtatt av kommunestyret i 2002 og har behov for regulering. Det har også kommet frem et behov for å få på plass en bedre renovasjonsordning for lokale fiskere og for fremmedflåten, spesielt i perioden jan. mars. Dette har administrasjonen innarbeidet i forslaget til ny forskrift. KAP.1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker m.m. Tvungen slamtømming skal gjelde for eiendommer o.l som har slamavskillere eller andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, tette tanker, samt priveter i tettbygd strøk. Forskriften er gjeldende der kommunen har opprettet eller oppretter tvungen renovasjon og slamtømming. Forskriften gjelder også gebyrer på avfall og slam. 2 Definisjoner Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. For næringsavfall gjelder innsamling av det avfall som inngår i kommunens renovasjonsordning. Som abonnent regnes eier av bebygd eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Hver abonnent som omfattes av renovasjonsordningen skal ha minst ett abonnement. Abonnenter med mer enn en boenhet skal ha minst et abonnement pr. enhet.

8 Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 30 år eller mer. Som oppsamlingsenhet gjelder dunk/ stativ/ container som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende i forbindelse med gjennomføring av renovasjonen. Oppsamlingsenheten er beregnet for oppsamling av den enkelte abonnents avfallsfraksjoner. Optisk sortering er sortert avfall som samles i separate poser med anvist farge slik at avfallstypen kan sorteres optisk etter farge på posen. Miljøstasjon er en egen lukket container for innsamling av sortert spesialavfall. 3 Unntak for visse typer avfall Etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall omfattes ikke av disse forskriftene. Slike avfallstyper skal leveres til de til enhver tid gjeldende spesialavfallsordninger i kommunen eller andre godkjente mottaksordninger. Giftig og miljøfarlig avfall som for eksempel plantevernmidler, medisiner, maling, lim, spillolje m.v. leveres til egen miljøstasjon. Avfall som pga størrelse, vekt, type, konsistens ikke passer inn i kommunens innsamlingssystem, må abonnenten selv besørge til godkjent mottak som er i kommunen. 4 Tvungen renovasjonsordning Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, priveter m.v som omfattes av disse forskriftene. Alle boligeiendommer, inkl. fritidshus, som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunenes renovasjonsordning. Alle eiendommer i kommunen, inkludert nærings/ produksjonsvirksomhet omfattes av kommunens renovasjonsordning. For nærings og produksjonsvirksomhet skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement. For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta. Ingen andre kan, uten tillatelse fra kommunen, drive innsamling, transport eller behandling av avfall og slam. Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. KAP. 2. INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL/ NÆRINGSAVFALL 5 Abonnentens plikter Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av husholdningsavfall/ næringsavfall skal sørge for å ha tilstrekkelig antall godkjente oppsamlingsenheter for sitt avfall. Abonnenten/ bruker er ansvarlig for at avfallet er sortert i henhold til de retningslinjer som kommunen til enhver tid bestemmer. Abonnenten skal på tømmedagen plassere oppsamlingsenheten nærmest mulig kjørbar vei, maks 2 to meter. Ved plassering utover 0 null meter fra veikant skal

9 veien, vinterstid være ryddet og evt. sandstrødd og renovatør skal komme til oppsamlingsenheten uten hindringer. Abonnenten må bringe beholderen frm til kjørbar vei innen kl på tømmedagen for å ha krav på innsamling. Abonnenten må påse at bruk og plassering av oppsamlingsenheten skjer etter disse forskrifter. Abonnenten har ansvar for renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheten. Beholderen skal være av en slik beskaffenhet at avfallet er sikret mot rotter og andre skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke oppsamlingsenheter plassert for felles bruk. Kommunen kan pålegge abonnenter å øke beholdervolumet hvis dette anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller hindre at avfallet oppbevares eller diponeres på uheldig måte. Abonnenten skal videre påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og etter retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftenes Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter Kommunen besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter for innsamling og sortering av avfallet, basert på optisk sortering. Etter utlevering er disse å regne som abonnentens eiendom. Abonnenten svarer for all skade og slitasje på oppsamlingsenheten som ikke er forårsaket av skade ved tømming og må også erstatte bortkommet eller ødelagt enhet. Kommunen kan påby og besørge anskaffelse av ny eller flere oppsamlingsenheter dersom det er få enheter eller dersom oppsamlingsenheten er ødelagt eller ikke tilfredsstiller kommunens krav. Abonnenten må dekke kostnadene ved komplementeringen. Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke. 7 Plassering av oppsamlingsenheten Oppsamlingsenheteen skal plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass og på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom med direkte utgang til kjørbar adkomst. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. På tømmedagen skal oppsamlingsenheten være plassert nærmest mulig kjørbar vei. Maks 2 to meter fra veikant. Godkjenning av avstand utover 2 to meter skal avtales og kan medføre tillegg i avgiften. Dispensasjon kan gis ihht retningslinjer til renovasjonsforskriften, jf 24. I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse. I tilfeller hvor abonnenten selv bringer avfallet frem til kjørbar vei for innsamling, plikter abonnenten å se til at avfallet er forsvarlig emballert og sikret mot fugler, skadedyr m.v.

10 Kommunen eller den kommunen bemydiger kan pålegge abonnenten å gejnnomføre slike sikringstiltak. 8 Krav til kjørbar vei Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøretøy med tilstrekkelig akseltrykk. Veien må ha fri høyde på minst 4,5 meter og ellers tilfredsstille alminnelige krav til fremkommelighet og kjøresikkerhet. Om vinteren må veien og evt. snuplass være brøytet og om nødvenig sandstrødd. Ikke kjørbar vei blir ikke renovert. For henting av husholdningsavfall/ næringsavfall på private veier må det være felles oppsamlingsplass for minimum 3 tre husstander. 9 Bruk av oppsamlingsenheten Oppsamlingsenheten skal brukes i tråd med disse forskriftene og retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftenes 24. Avfallet skal sorteres og emballeres etter gitt retningslinjer for gjennomføring av kildesortering. Løst avfall kan derfor ikke kastes direkte i oppsamlingsenheten. Det er abonnentens ansvar å holde orden rundt oppsamlingsenheten og om nødvendig etablere løsninger slik at beholderen ikke kommer på avveie. Ved grove brudd og gjentatte brudd på denne paragraf, kan abonnenten bli pålagt å rydde opp og selv bringe avfallet til godkjent oppsamlingssted/ mottaksstasjon. Slike pålegg vil bli gitt skriftlig. 10 Avfall som samles inn ved særskilte innsamlingsordninger Kommunen kan opprette særskilte innsamlingsordninger for gjenvinning og resirkulering av avfall. Avfall hvor det er opprettet slike ordninger for, skal leveres gjennomfastsatte innsamlingsordninger og ikke legges i den ordinære oppsamlingsenheten. Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, kan bestemme hvordan avfallet etter denne paragraf skal håndteres. 11 Innsamling av husholdningsavfall/ næringsavfall Den som samler inn avfall er bare forpliktet til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten og pakker etter krav til sortering for gjennomføring av kildesorteringen. Avfallet hentes rutinemessig minimum em gang pr. 14. dag, jf. forskriftenes 23 og 24. På helge- og høytidsdager vil hentedag bli forskjøvet. I spesielle tilfeller eller ved egne ordninger kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet eller bestemme at tømming bare skal foretas visse deler av året. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres av støy, lukt og støv. Etter oppsamling skal beholder settes tilbake til hentestedet, slik den ble hentet/funnet. Søl fra tømming skal fjernes av renovatøren. Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av og forsøpler.

11 KAP. 3. TØMMING AV SLAM FRA SLAMAVSKILLERE MV. 12 Abonnentens plikter Abonnenten skal sørge for at anleggene som skl tømmes er merket med navn og er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord og annet fjernes av abonnenten for tømming skal utføres. Avstanden fra kjørbar vei til anlegget kan ikke være mer enn 40 førti meter. Høydeforskjellen mellom bunn tanker og veiplanet skal ikke være over 6,5 meter. Den som tømmer anlegget skal ha rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 13 Tømming av slamavskillere m.v. Varsel om tømming kunngjøres i dagspressen eller på den måten kommunen finner hensiktsmessig. For eiendommer med helårs bolig med innlagt vann og med vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 en gang hvert annet år. For eiendommer med helårs bolig med innlagt vann og uten vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg og for fritidsboliger, skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 en gang hvert tredje år. For eiendommer med tette oppsamlingstanker, septiktanker, skal disse tømmes minst 2 to ganger hvert år. I spesielle tilfeller kan kommunen besteemme/ godkjenne annen tømmehyppighet. De forannevnte tømmefrekvenser er et minimumskrav. Tømming skal utføres oftere hvis det er nødvendig. Tømming skal skje uten unødig sjenanse for beboerne. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal være lukket, eventuelt låst. KAP. 4. HANDTERING AV SPESIALAVFALL 14 Handtering av spesialavfall Den som frembringer eller er i besittelse av spesialavfall har plikt til å levere denne til kommunens miljøstasjon. Spesialavfall skal transporteres på en forsvarlig måte til godkjent miljøstasjon og skal om nødvendig emballeres og merkes. 15 Oppbevaring av spesialavfall Spesialavfallet skal mellomlagres i miljøstasjon på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Foretak som pga. sin virksomhet frembringer større mengder spesialavfall kan bli pålagt midlertidig oppbevaring av dette på forsvarlig måte. Kommunen kan i slike tilfeller pålegge det enkelte foretak, for egen regning, anskaffelse av spesialcontainer for formålet. 16 Behandling av spesialavfall Alt spesialavfall oppbevares midlertidig og leveres til godkjent spesialavfallsmottak. Alle kostnader vedrørende mottak, lagring og levering av spesialavfall dekkes gjennom renovasjonsgebyret, Den enkelte virksomhet skal selv dekke kostnadene for leveranse av spesialavfall.

12 KAP. 5. SLAM OG AVFALLSGEBYRER 17 Gebyrer for renovasjon Alle som er beskrevet i 4 skal betale et årlig renovasjonsgebyr som innkreves av kommunen. Antall abonnement fastsettes av kommunen ihht. 24. Kommunen fastsetter reler for beregning av gebyrer og deponiavgifter. Kommunen kan fastsette differensierte avgifter for levering av avfall gjennom kommunal renovasjonsordning. Differensieringen fremkommer som ulik størrelse på oppsamlingsenhet(dunk) 18 Gebyrer for slamtømming Eiendom/ abonnent med septiktank, slamavskiller m.v. etter kap.3, skal betale et årlig gebyr for tømming og driftskontroll Eiendom/ abonnent skal betale gebyr ved ekstra tømming, når tømming skjer utenfor fast tømmeplan. Kommunen fastsetter regler for beregning av slamgebyr. 19 Levering av avfall til mottaksstasjon Kommunen fastsetter og innkrever gebyr/ avgift etter innlevert mengde ut fra vekt eller pris pr. stk eller volum. Kommunen kan fastsette differensiert gebyr på forskjellig type avfall, sammensetning og sorteringsgrad. I de tilfeller der kommunen har gitt andre tilltatelse til å drive oppsamlingsplass/ behandlingsanlegg eller deponi for avfall, fastsetter disse egne betalingssatser for levering til disse anleggene og krever inn betalingen. Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for tømming av slamavskillere og fastsettelse av deponiavgifter m.v. 20 Innkreving av renter m.v. Innkreving av renovasjonsgebyr og gebyr for slamtømming skal utføres av kommunen. Årlige avfallsgebyrer med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter Panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. KAP. 6. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 21 Klage Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene, kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Det er ikke anledning til å påklage kommunalt vedtak gjort med hjemmel i forurensningsloven 26, 30 og Straff Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven Delegasjon Kommunens myndighet og oppgaver etter disse forskriftene er delegert til det interkommunale selskapet Vest Finnmark avfallsselskap Vefas AS, Storengvn. 34, postboks 2220 Elvebakken, 9508 Alta. Delegasjonen gjelder gjennomføring av innsamling, mottak og behandling av avfall.

13 24 Retningslinjer med hjemmel i forskriftene. Kommunen gir Vefas AS v/ styret myndighet til å utarbeide utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene. Disse skal godkjennes av Formannskapet. 25 Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato Når denne forskrift trer i kraft, oppheves tidligere renovasjonsforskrifter. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/103 Sak 5/07: SØKNAD OM MIDLER FOR 2007 Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar å innvilge kr 1000,- i støtte til RIO s arbeid for Beløpet belastes kto Saksutredning: Dok.: Søknad fra RIO dat RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon fremmet i søknad til hele landsdelens kommuner om midler til deres arbeid for Av søknaden fremgår at RIO er en interesseorganisasjon som består av 60 tidligere rusmisbrukere som alle er aktivt representert. Organisasjonen er en politisk aktør, men partipolitisk nøytrale. Organisasjonen har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står sentralt. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Organisasjonens medlemmer brukes av alle, fra rikspolitisk nivå, kommunepolitikere, departement, direktorat, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. RIO underviser også i rus- og psykiatriutdanningen på Høgskoler over hele landet. Organisasjonens hovedfokus gjennom 10 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. Formålet med RIO er: - Dele kompetanse med alle som jobber med eller er engasjert i rusproblematikk - Hovedfokus på ettervern/integrering, samhandling mellom private og kommunale tiltak og samhandling mellom kommuner og spesielisthelsetjenester, og i sammenheng med dette: bruk av Individuell Plan. - Hovedmålet er at flest mulig rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere skal få best mulig behandling og tilretteleggging for å kunne hanskes med problemene sine. - RIO tilstreber økt rekruttering ved at tidligere rusmisbrukere utvikler seg Sosialtjenesten anser arbeidet RIO gjør som viktig, og vil derfor fremme ovenstående faglige tilrådning:

15 BREIVIKBOTN, den 9. januar 2007 Vera Isaksen Sosialleder

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 06/122 Sak 6/07: SØKNAD OM STØTTE FRA PROSJEKTET SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I VEST-FINNMARK Faglig tilråding: Hasvik kommune vedtar å innvilge kr 5.000,- i støtte til prosjektet Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark. Beløpet belastes kto Saksutredning: Hasvik kommune (ordfører og rådmann) har gjennom Regionrådet blitt informert om prosjektet Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark. Orienteringen ble gitt av Elisabeth Ludvigsen som er foregangskvinne for prosjektet. Kommunen er i etterkant blitt forelagt en søknad om midler, vedlagt et budsjett for en periode på 6 måneder. Budsjettet beløper seg til kr ,-. Av prosjektplanen fremgår at en ser for seg at det hele skal inngå som et samarbeid mellom kommuner i Vest-Finnmark. Folketallet i disse kommunen er på ca innbyggere, for øvrig samme kommuner som samarbeidet om Vest-Finnmark krisesenter. Prosjektleder har for øvrig som målsetting å utvide distriktet med Porsanger og Kautokeino kommuner. Fra prosjektlederens side er det opplyst at det er ønskelig å legge tilbudet i tilknytning til Vest- Finnmark Krisesenter. Det fremgår også at prosjektleder ser for seg at tiltaket skal finansieres av kommunene i distriktet, fylkeskommunen og staten. Dersom en skal innvilge midler etter oppsettet fra prosjektleder på finansiering av prosjektet som skal gå over 6 måneder ( : x 1000), vil vår andel komme på ca kroner. Ser en for seg at både Porsanger og Kautokeino kommuner knytter seg til samarbeidet, vil folketallet øke til Hasvik kommunes andel vil da beløpe seg til kroner. Av arbeidsplan/prosjektplan fremgår at Vestfylket mangler slikt tilbud, i Øst er det to senter som tilbyr hjelp til bla. overgrepsutsatte. Det opplyses at Krisesenteret i Hammerfest ofte har henvendelser fra personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Prosjektleder ser for seg følgende målgruppe: - overgrepsutsatte og deres familie - privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning angående seksuelle overgrep - andre faggrupper, lærere, barnehageansatte - Høgskolen i Finnmark - Skoleklasser på alle trinn/nivå i distriktet Prosjektleder sier at

17 Det fremgår videre at alle skal kunne henvende seg direkte, at tilbudet skal være gratis, døgnåpent og med utbygging av temakvelder. De ansatte sikres opplæring gjennom kurs og skolering, det fremgår videre at tilbudet ikke skal erstatte det offentlige hjelpeapparat, men være et supplement til dette. Målsetting for tilbudet er: - Være støtte og hjelp for overgrepsutsatte når de trenger noen å prate med - Etter hvert bli møteplass for de som er i samme situasjon - Oppnå tillit som de overgrepsutsatte og deres familie - Formidle kunnskap om overgrepets skadevirkninger til ansatte, pårørende og fagfolk og de som er nevnt under mål - Gi veiledning om juridiske rettigheter og annen relevant informasjon - Samtlige kommunestyrer/helseutvalg tilbys info ved foredrag i prosjektperioden - Hjelp til selvhjelp. BREIVIKBOTN, den 11. desember 2006 Vera Isaksen Sosialleder

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 06/380 Sak 7/07: BARNEHJEMS- OG INTERNATFOND Faglig tilråding: Hasvik formannskap støtter tiltaket til Tana kommune, og vedtar å innvilge kr 50,- pr. innbygger årlig for 2007 og Beløpet belastes kto Saksutredning: Dok.: Skriv fra Tana kommune v/ordføreren dat Tana kommune har gjennom ovenfornevnte skriv tatt initiativ til å etablere et fond som skal til godese tidligere barnehjemsbarn og internatbarn, for på den måten å gjøre opp for urett som er påført gjennom flere tiår. Bakgrunnen for initiativet fra Tana er summen av den kunnskap som er kommet frem de seneste årene, både gjennom granskning, bøker og media skriver ordføreren. Det er tidligere gjennom flere møter mellom tidligere barnehjemsbarn og fylkesmannen gjort henvendelser til kommunene om å ta ansvar, samt å avsette midler til erstatninger. Det er også bedt om at internatbarn bør få oppreisning i samme prosess. Tana kommune foreslår at kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen bidrar til å bygge opp et fond som skaper økonomisk rom for både granskning og erstatningsordning, eller på annen måte bidrar til at prosessen igangsettes. Konkret foreslår Tana kommune at hver kommune avsetter 50 kroner pr. innbygger i to år til fondet, og at fylkeskommunen og fylkesmannen yyter en skjerv. Det foreslås også at fondet administreres av en styringsgruppebestående av representanter for kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen, i tillegg til representanter for tidligere barnehjems- og internatbarn. BREIVIKBOTN, Vera Isaksen Sosialleder

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 07/94 Sak 8/07: INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET Faglig tilråding: I hht budsjettreglementets pkt. 5.3 vedtar formannskapet at kommunen søker om deltakelse i prosjektet Kvalitetskommune som skal foregå i perioden Søknadsfrist er 15. februar Programmet skal gjennomføres i samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene og skal bidra til å styrke kommunesektorens omdømme. Arbeidet skal foregå innenfor kommunens vedtatt økonomiske ramme og intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas. Dersom Hasvik kommune blir valgt ut til å delta i programmet skal organiseringen av prosjektet lokalt avgjøres av formannskapet. Saksutredning: Den 23. oktober 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom kommunal- og regionaldepartementet, helse og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet, KS og akademikerne, LO- kommune, YS kommune og Unio. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Arbeidet lokalt må derfor spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne. Kvalitetsutviklingen skal skje i et forpliktende samarbeid med medvirkning av lokalpolitikere, den administrative ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte. Det sentrale samarbeidsprosjektet skal gi stimuleringshjelp til arbeidet lokalt i et større antall kommuner. Arbeidet skal trekke på eksisterende kunnskap og forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres. Kvalitetskommunearbeidet skal ikke erstatte, men være et suplement til øvrig kvalitetsutviklingsarbeid. Prosjektet vil gjennom prosjektleder i KS og regionale veiledere bidra med støtte og kompetanse til analyse og dokumentasjon, prosess, metode/verktøy og eksempler. Prosjektet vil organisere regionale nettverk og arenaer for erfaringsdeling og bidra til samarbeidet mot NAV og Fylkesmannen. Deltakerkommunene bidrar med egeninnsats og finansieringen av denne. Arbeidet i den enkelte kommune vil ta utgangspunkt i organisasjonens reelle utfordringer. Den enkelte kommune avgjør selv innsatsområder og arbeidsform innenfor de mål og rammer som er trukket opp for programmet. Arbeidet lokalt må legges opp på en slik måte at det utløser størst mulig engasjement og medvirkning fra alle de tre partene. Kommunen må forplikte seg til deltakelse i nettverk og på annen måte bidra til erfaringsdeling og synliggjøring av resultater. Samarbeidet skal skje innenfor Hovedavtalens rammer og kommunens formelle styring av egen virksomhet. I brev av 20. desember 2006 fra kommunalminister Åslaug Haga, inviteres landets kommuner, deriblant Hasvik kommune, til å delta i kvalitetskommunesamarbeidet. En første søknadsfrist for deltakelse er satt til 15. februar Av kapasitetshensyn tas det sikte på å starte arbeidet i ca 50 kommuner i første halvår 2007 og 50 kommuner i andre halvår. Det tas sikte på å avholde oppstartskonferanse for de første 50 kommunene i midten av mars Kommuner som skal delta i programmet velges ut etter søknad, hvor kommunen skal tydeliggjøre egne innsatsområder og hvordan man tenker å arbeide, herunder sikre involvering. En overordnet tidsplan for arbeidet skal fremgå av søknaden. De deltakende kommunene skal sette mål for eget

20 forbedringsarbeid, også når det gjelder sykefraværsreduksjon. Målene trenger ikke være detaljert på søknadstidspunktet. Søknaden skal være behandlet på politisk nivå og det skal fremgå på hvilken måte lokalpolitikere, administrativ ledelse og de ansatt/tillitsvalgte har samarbeidet om søknaden Opplegget for kvalitetskommuneprogrammet: Arbeidet innebærer blant annet at: - Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Det vises i denne sammenheng bl.a. til de bilaterale kvalitetsavtalene mellom KS og Regjeringen. - Fokus rettes mot pleie og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. - Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne - Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer - Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte - De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær - Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme - Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas Opplegg og fremdrift: - Programmet skal gjennomføres i perioden Prosjektet vil bestå av to delvis parallelle løp. Det ene går på tiltak for å redusere sykefravær. Det andre løpet konsentreres om andre kvalitetsforbedrende tiltak i kommunen - Som første og umiddelbare fase i satsingen startes et arbeid i et allerede utvalgt mindre antall (10-12) kommuner med høyt sykefravær, særlig innen pleie/omsorg og/eller oppvekst - Invitasjon til alle kommuner sendes ut før jul Det gjennomføres en oppstartskonferanse for de første 50 kommunene i midten av mars Parallelt med dette samles/tilpasses verktøy knyttet til sykefravær og kvalitet. Erfaringer oppsummeres og nødvendig verktøy utvikles løpende ved behov. Opplegg for evaluering, formidling og profilering utarbeides. - Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt. Organisering Sentralt er samarbeidet organisert med et politisk kontaktmøte som består av politisk ledelse fra de deltakende departementene, KS ledelse og ledelse for de deltakende arbeidstakerorganisasjonene. Kontaktmøtet ledes av kommunalministeren og møtes ca to ganger i året. På administrativt nivå er det etablert en styringsgruppe som skal ha ansvaret for det faglige innholdet i programmet, utvelgelse av deltakerkommuner og oppfølging av programmet. Sekretariatet er lagt til KS. Den lokale organisering av samarbeidet tilpasses hva en skal oppnå i den enkelte kommune. Deltakerkommunene velger selv innretning og organisering av arbeidet, men må sikre representasjon fra de folkevalgte, ledelsen og de ansattes organisasjoner i styringen av arbeidet. Arbeidet må forankres i alle arbeidstakerorganisasjonene lokalt. Prosjektet skal eies av de lokale partene, politisk og administrativt, og disse må være aktivt engasjert i kommunenes satsing, både i utforming og oppfølging. Det lokale prosjektet settes sammen av

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Kvalitetskommuner. Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren:

Kvalitetskommuner. Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kvalitetskommuner 1. Hvorfor kvalitetskommuneprogrammet? Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Saksfremlegg Saksnr.: 07/30-1 Arkiv: 216 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT - ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir TILLEGGSAK Invitasjon til å bli med i kvalitetskommunesamarbeidet - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref:

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR;

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; - INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVETER OG TETTE TANKER - SPESIALAVFALL - SLAM - AVFALLSGEBYRER FOR. KOMMUNE Vedtatt i medhold av lova av 13. Mars 1981,

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjedene for 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Forskrift. for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune

Forskrift. for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune Forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune Ikrafttredelse 17.01.2016 FOTO side1 og 2 - Helge Skodvin Gjelder for Bergen kommune, Hordaland Hjemmel LOV-1981-03-13-6-

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre xx.xx.200x

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 11.05.2017 nr. 698 Forskrift om tømming

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene:

Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Vedtatt i: Alstahaug Kommunestyre: 30.09.15

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-4 Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAK TIL : Bystyrekomite for byutvikling og Bystyret

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud. Dato FOR-2004-07-01-1862 Publisert II 2005 hefte 1 Ikrafttredelse 13.02.2005 Sist

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer