MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna"

Transkript

1 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 07/223 REFERATER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/07 06/113 KLAGE PÅ FLYTTING AV RC BANEN 3/07 07/128 GARASJE FJELLVEIEN 4/07 07/73 REVIDERING AV FORSKRIFT RENOVASJON 5/07 06/103 SØKNAD OM MIDLER FOR /07 06/122 SØKNAD OM STØTTE 7/07 06/380 BARNEHJEMS- OG INTERNATFOND 8/07 07/94 INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET 9/07 07/155 KONTROLLUTVALGETS SEKRETERIAT - ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS)

2 10/07 07/93 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR /07 07/73 RENOVASJON FOR LOKALE FISKERE OG FREMMEDFISKERE Breivikbotn, 22. januar 2007 Geir A. Iversen ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 07/223 Sak 1/07: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) Hasvik skole NEDSETTELSE AV KOMMUNAL GRUPPE TIL Å VURDERE LÆREBØKER OG DIGITAL UTSTYRSFORBEDRING 2) 06/ RÅD//SM /06 Lions Club Porsanger TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ØKONOMISK BISTAND TIL HELSESPORTSUKA 2007 I PORSANGER 3) 06/ RÅD/TEK/GJ K /06 Bergvesenet UTTALELSE TIL SØKNAD OM MUTING I HASVIK OG ALTA KOMMUNE 4) 06/ RÅD/TEK/GJ K /06 Vefas IKS MOTTAK AV BILVRAK ETTER ) 06/ RÅD//SM /06 Finnmark Fylkeskommune MØTEPROTOKOLL FYLKESKOMMUNENES RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 06/113 Sak 2/07: KLAGE PÅ FLYTTING AV RC BANEN Faglig tilråding: Ut fra at Breivikbotn skole gjennom hele skoleåret behov for å kunne bruke fotballbanen til flere typer fysiske aktiviteter, både skilek, friidrett, sykling, uteleker, og div. ballspill, vedtar Formannskapet å tilby arealer på gamle forballbanen på Kollaren til RC bane for Sørøya RC klubb. Dersom klubben aksepterer tilbudet skal teknisk etat i samarbeid med klager sørge for at søknad om tildeling av areal, vedlagt de nødvendige opplysninger og oppmålinger, blir fremlagt for politisk behandling i planutvalget. Saksutredning: Sørøya RC klubb klager i brev av på saksbehandlingen rundt tildeling av plass til RC bane i Breivikbotn. I brev av (fått oversendt en kopi) presenterer Sørøya RC klubb sine planer om å låne en liten del av den gamle forballbanen (som ikke er i bruk) til å lage en Buggy/Monstertruck bane for RC biler. Brevet skal ha vedlagt et kart som viser hvor banen skulle legges. Klager påstår i sitt brev av at banen ble oppmålt og tegnet inn på et kart og levert Hasvik kommune v/ teknisk sjef og at RC klubben etter kort tid fikk positiv tilbakemelding, dog med en prøvetid på 2 år med hensyn til støy. Øvrige brukere av området skal ha blitt kontaktet og de skal ha vært ubetinget positive. RC klubben skal også ha fått tilbakemelding om at når ballbingen kom, kunne hele fotballbanen brukes. Slik rådmannen oppfatter klager skal det våren 2006 være brukt maskiner på å fjerne gresstuer m.v. for å gjøre banen klar. Etter at dette var gjort skal klager ha fått telefonisk beskjed fra politisk hold at klubben likevel ikke kunne få ha banen der, dette skyldtes at det var kommet klager på plasseringen. Klagebrevet bærer preg av at klubben mener seg urettferdig behandlet og at klubben ikke kan forstå hvorfor den gamle fotballbanen bare skal ligge der ubrukt. Etter at ballbingen kom, er det ingen som kommer til å bruke banen mer, blir det påstått Grunnen til klagen skal være kontakt med Fylkesmannen som har oppfordret til en skriftlig klage på behandlingen. Klagen må behandles av kommunestyret, før saken eventuelt kan sendes som klage til Fylkesmannen. Klager påpeker også kommunens ansvar for å legge forholdene til rette for idrett. RC biler anses som idrett, på lik linje med fotball, skisport, turn m.v. Rådmann og fungerende teknisk leder har gjennomgått arkiver og postjournaler, men ikke funnet noen dokumenter i saken, verken klagers brev av eller noen oppmålt kart. Fra vår side ser det ut til at all kontakt har vært muntlig. Rådmannen anbefaler at formannskapet behandler klagen og avgjør om RC klubben skal få tildelt arealer eller ikke. Dersomdet er enighet om å tildele arealer, vil teknisk etat i samarbeid

5 med klager sørge for at ny søknad om tildeling av plass, vedlagt de nødvendige opplysninger og oppmålinger, blir behandlet i samsvar med forvaltningsloven. Rektor ved Breivikbotn skole har følgende uttalelse i saken: Breivikbotn skole har i høst blitt kontaktet av Odd Michelsen vdr. RC-klubbens behov for areal til deres aktiviteter. Skolen har tidligere i år informert RC-klubben om skolens behov for bruk av fotballbanen. Skolen har gjennom hele skoleåret behov for å kunne bruke banen til flere typer fysiske aktiviteter. Både skilek, friidrett, sykling, uteleker, og div. ballspill. Dette gjør at skolen ikke kan akseptere at hele den sentrale delen av banen blir brukt av RC-klubben. Jeg fikk i sommer vite fra administrsajonen at leder av RC-klubben hadde fått ta i bruk deler av banen som kom i berøring med våre aktiviteter. Jeg sa da i fra om dette. Etter dette registrerte jeg at deres aktiviteter ble forflyttet til til den enden av banen som skolen ikke bruker. Dette godtok jeg. Jeg har ennå ikke sett noe skriftlig behov fra RC-klubben om bruk av banen. Jeg har imidlertid registrert at deres aktiviteter er noe som fenger ungdommen, og vil foreslå at RC-klubben får disponere fritt den gamle fotballbanen på Kollaren. Den skulle med enkle midler kunne brukes av dem. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/128 Sak 3/07: GARASJE FJELLVEIEN Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar å selge garasjebygning i Fjellveien for kr ,-, beløpet er inkludert oppmåling og omkostninger. Saksutredning: Kommunen har mottatt tilbud på kjøp av garasjebygget i Fjellveien på kr fra en av beboerne. Beløpet er inkludert oppmåling og omkostninger. Teknisk etat har vurdert summen og kommet fram til at den er akseptabel. Bygget er i veldig dårlig forfatning, både tak og veggpanel er råttent og portene kan ikke lengere låses av. Det vil koste mer enn tilbudet å rive bygningen og en opprustning er ikke aktuell. Den årlige leien har de siste årene vært på kr 2.400,- BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 07/73 Sak 4/07: REVIDERING AV FORSKRIFT FOR RENOVASJON MV. Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til Kommunal forskrift for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfallsgebyrer Vedtaket er gjort i medhold av Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) 26, 30 og 34. Saksutredning: Gjeldende forskrifter for innsamling av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, priveter og tette tanker, spesialavfall, slam og avfallsgebyrer er vedtatt av kommunestyret i 2002 og har behov for regulering. Det har også kommet frem et behov for å få på plass en bedre renovasjonsordning for lokale fiskere og for fremmedflåten, spesielt i perioden jan. mars. Dette har administrasjonen innarbeidet i forslaget til ny forskrift. KAP.1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker m.m. Tvungen slamtømming skal gjelde for eiendommer o.l som har slamavskillere eller andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, tette tanker, samt priveter i tettbygd strøk. Forskriften er gjeldende der kommunen har opprettet eller oppretter tvungen renovasjon og slamtømming. Forskriften gjelder også gebyrer på avfall og slam. 2 Definisjoner Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. For næringsavfall gjelder innsamling av det avfall som inngår i kommunens renovasjonsordning. Som abonnent regnes eier av bebygd eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Hver abonnent som omfattes av renovasjonsordningen skal ha minst ett abonnement. Abonnenter med mer enn en boenhet skal ha minst et abonnement pr. enhet.

8 Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 30 år eller mer. Som oppsamlingsenhet gjelder dunk/ stativ/ container som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende i forbindelse med gjennomføring av renovasjonen. Oppsamlingsenheten er beregnet for oppsamling av den enkelte abonnents avfallsfraksjoner. Optisk sortering er sortert avfall som samles i separate poser med anvist farge slik at avfallstypen kan sorteres optisk etter farge på posen. Miljøstasjon er en egen lukket container for innsamling av sortert spesialavfall. 3 Unntak for visse typer avfall Etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall omfattes ikke av disse forskriftene. Slike avfallstyper skal leveres til de til enhver tid gjeldende spesialavfallsordninger i kommunen eller andre godkjente mottaksordninger. Giftig og miljøfarlig avfall som for eksempel plantevernmidler, medisiner, maling, lim, spillolje m.v. leveres til egen miljøstasjon. Avfall som pga størrelse, vekt, type, konsistens ikke passer inn i kommunens innsamlingssystem, må abonnenten selv besørge til godkjent mottak som er i kommunen. 4 Tvungen renovasjonsordning Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, priveter m.v som omfattes av disse forskriftene. Alle boligeiendommer, inkl. fritidshus, som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunenes renovasjonsordning. Alle eiendommer i kommunen, inkludert nærings/ produksjonsvirksomhet omfattes av kommunens renovasjonsordning. For nærings og produksjonsvirksomhet skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement. For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta. Ingen andre kan, uten tillatelse fra kommunen, drive innsamling, transport eller behandling av avfall og slam. Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. KAP. 2. INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL/ NÆRINGSAVFALL 5 Abonnentens plikter Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av husholdningsavfall/ næringsavfall skal sørge for å ha tilstrekkelig antall godkjente oppsamlingsenheter for sitt avfall. Abonnenten/ bruker er ansvarlig for at avfallet er sortert i henhold til de retningslinjer som kommunen til enhver tid bestemmer. Abonnenten skal på tømmedagen plassere oppsamlingsenheten nærmest mulig kjørbar vei, maks 2 to meter. Ved plassering utover 0 null meter fra veikant skal

9 veien, vinterstid være ryddet og evt. sandstrødd og renovatør skal komme til oppsamlingsenheten uten hindringer. Abonnenten må bringe beholderen frm til kjørbar vei innen kl på tømmedagen for å ha krav på innsamling. Abonnenten må påse at bruk og plassering av oppsamlingsenheten skjer etter disse forskrifter. Abonnenten har ansvar for renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheten. Beholderen skal være av en slik beskaffenhet at avfallet er sikret mot rotter og andre skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke oppsamlingsenheter plassert for felles bruk. Kommunen kan pålegge abonnenter å øke beholdervolumet hvis dette anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller hindre at avfallet oppbevares eller diponeres på uheldig måte. Abonnenten skal videre påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og etter retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftenes Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter Kommunen besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter for innsamling og sortering av avfallet, basert på optisk sortering. Etter utlevering er disse å regne som abonnentens eiendom. Abonnenten svarer for all skade og slitasje på oppsamlingsenheten som ikke er forårsaket av skade ved tømming og må også erstatte bortkommet eller ødelagt enhet. Kommunen kan påby og besørge anskaffelse av ny eller flere oppsamlingsenheter dersom det er få enheter eller dersom oppsamlingsenheten er ødelagt eller ikke tilfredsstiller kommunens krav. Abonnenten må dekke kostnadene ved komplementeringen. Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke. 7 Plassering av oppsamlingsenheten Oppsamlingsenheteen skal plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass og på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom med direkte utgang til kjørbar adkomst. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. På tømmedagen skal oppsamlingsenheten være plassert nærmest mulig kjørbar vei. Maks 2 to meter fra veikant. Godkjenning av avstand utover 2 to meter skal avtales og kan medføre tillegg i avgiften. Dispensasjon kan gis ihht retningslinjer til renovasjonsforskriften, jf 24. I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse. I tilfeller hvor abonnenten selv bringer avfallet frem til kjørbar vei for innsamling, plikter abonnenten å se til at avfallet er forsvarlig emballert og sikret mot fugler, skadedyr m.v.

10 Kommunen eller den kommunen bemydiger kan pålegge abonnenten å gejnnomføre slike sikringstiltak. 8 Krav til kjørbar vei Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøretøy med tilstrekkelig akseltrykk. Veien må ha fri høyde på minst 4,5 meter og ellers tilfredsstille alminnelige krav til fremkommelighet og kjøresikkerhet. Om vinteren må veien og evt. snuplass være brøytet og om nødvenig sandstrødd. Ikke kjørbar vei blir ikke renovert. For henting av husholdningsavfall/ næringsavfall på private veier må det være felles oppsamlingsplass for minimum 3 tre husstander. 9 Bruk av oppsamlingsenheten Oppsamlingsenheten skal brukes i tråd med disse forskriftene og retningslinjer fastsatt med hjemmel i forskriftenes 24. Avfallet skal sorteres og emballeres etter gitt retningslinjer for gjennomføring av kildesortering. Løst avfall kan derfor ikke kastes direkte i oppsamlingsenheten. Det er abonnentens ansvar å holde orden rundt oppsamlingsenheten og om nødvendig etablere løsninger slik at beholderen ikke kommer på avveie. Ved grove brudd og gjentatte brudd på denne paragraf, kan abonnenten bli pålagt å rydde opp og selv bringe avfallet til godkjent oppsamlingssted/ mottaksstasjon. Slike pålegg vil bli gitt skriftlig. 10 Avfall som samles inn ved særskilte innsamlingsordninger Kommunen kan opprette særskilte innsamlingsordninger for gjenvinning og resirkulering av avfall. Avfall hvor det er opprettet slike ordninger for, skal leveres gjennomfastsatte innsamlingsordninger og ikke legges i den ordinære oppsamlingsenheten. Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, kan bestemme hvordan avfallet etter denne paragraf skal håndteres. 11 Innsamling av husholdningsavfall/ næringsavfall Den som samler inn avfall er bare forpliktet til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten og pakker etter krav til sortering for gjennomføring av kildesorteringen. Avfallet hentes rutinemessig minimum em gang pr. 14. dag, jf. forskriftenes 23 og 24. På helge- og høytidsdager vil hentedag bli forskjøvet. I spesielle tilfeller eller ved egne ordninger kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet eller bestemme at tømming bare skal foretas visse deler av året. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres av støy, lukt og støv. Etter oppsamling skal beholder settes tilbake til hentestedet, slik den ble hentet/funnet. Søl fra tømming skal fjernes av renovatøren. Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av og forsøpler.

11 KAP. 3. TØMMING AV SLAM FRA SLAMAVSKILLERE MV. 12 Abonnentens plikter Abonnenten skal sørge for at anleggene som skl tømmes er merket med navn og er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord og annet fjernes av abonnenten for tømming skal utføres. Avstanden fra kjørbar vei til anlegget kan ikke være mer enn 40 førti meter. Høydeforskjellen mellom bunn tanker og veiplanet skal ikke være over 6,5 meter. Den som tømmer anlegget skal ha rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 13 Tømming av slamavskillere m.v. Varsel om tømming kunngjøres i dagspressen eller på den måten kommunen finner hensiktsmessig. For eiendommer med helårs bolig med innlagt vann og med vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 en gang hvert annet år. For eiendommer med helårs bolig med innlagt vann og uten vannklosett tilknyttet godkjent avløpsanlegg og for fritidsboliger, skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn 1 en gang hvert tredje år. For eiendommer med tette oppsamlingstanker, septiktanker, skal disse tømmes minst 2 to ganger hvert år. I spesielle tilfeller kan kommunen besteemme/ godkjenne annen tømmehyppighet. De forannevnte tømmefrekvenser er et minimumskrav. Tømming skal utføres oftere hvis det er nødvendig. Tømming skal skje uten unødig sjenanse for beboerne. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal være lukket, eventuelt låst. KAP. 4. HANDTERING AV SPESIALAVFALL 14 Handtering av spesialavfall Den som frembringer eller er i besittelse av spesialavfall har plikt til å levere denne til kommunens miljøstasjon. Spesialavfall skal transporteres på en forsvarlig måte til godkjent miljøstasjon og skal om nødvendig emballeres og merkes. 15 Oppbevaring av spesialavfall Spesialavfallet skal mellomlagres i miljøstasjon på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Foretak som pga. sin virksomhet frembringer større mengder spesialavfall kan bli pålagt midlertidig oppbevaring av dette på forsvarlig måte. Kommunen kan i slike tilfeller pålegge det enkelte foretak, for egen regning, anskaffelse av spesialcontainer for formålet. 16 Behandling av spesialavfall Alt spesialavfall oppbevares midlertidig og leveres til godkjent spesialavfallsmottak. Alle kostnader vedrørende mottak, lagring og levering av spesialavfall dekkes gjennom renovasjonsgebyret, Den enkelte virksomhet skal selv dekke kostnadene for leveranse av spesialavfall.

12 KAP. 5. SLAM OG AVFALLSGEBYRER 17 Gebyrer for renovasjon Alle som er beskrevet i 4 skal betale et årlig renovasjonsgebyr som innkreves av kommunen. Antall abonnement fastsettes av kommunen ihht. 24. Kommunen fastsetter reler for beregning av gebyrer og deponiavgifter. Kommunen kan fastsette differensierte avgifter for levering av avfall gjennom kommunal renovasjonsordning. Differensieringen fremkommer som ulik størrelse på oppsamlingsenhet(dunk) 18 Gebyrer for slamtømming Eiendom/ abonnent med septiktank, slamavskiller m.v. etter kap.3, skal betale et årlig gebyr for tømming og driftskontroll Eiendom/ abonnent skal betale gebyr ved ekstra tømming, når tømming skjer utenfor fast tømmeplan. Kommunen fastsetter regler for beregning av slamgebyr. 19 Levering av avfall til mottaksstasjon Kommunen fastsetter og innkrever gebyr/ avgift etter innlevert mengde ut fra vekt eller pris pr. stk eller volum. Kommunen kan fastsette differensiert gebyr på forskjellig type avfall, sammensetning og sorteringsgrad. I de tilfeller der kommunen har gitt andre tilltatelse til å drive oppsamlingsplass/ behandlingsanlegg eller deponi for avfall, fastsetter disse egne betalingssatser for levering til disse anleggene og krever inn betalingen. Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for tømming av slamavskillere og fastsettelse av deponiavgifter m.v. 20 Innkreving av renter m.v. Innkreving av renovasjonsgebyr og gebyr for slamtømming skal utføres av kommunen. Årlige avfallsgebyrer med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter Panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. KAP. 6. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 21 Klage Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene, kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Det er ikke anledning til å påklage kommunalt vedtak gjort med hjemmel i forurensningsloven 26, 30 og Straff Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven Delegasjon Kommunens myndighet og oppgaver etter disse forskriftene er delegert til det interkommunale selskapet Vest Finnmark avfallsselskap Vefas AS, Storengvn. 34, postboks 2220 Elvebakken, 9508 Alta. Delegasjonen gjelder gjennomføring av innsamling, mottak og behandling av avfall.

13 24 Retningslinjer med hjemmel i forskriftene. Kommunen gir Vefas AS v/ styret myndighet til å utarbeide utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene. Disse skal godkjennes av Formannskapet. 25 Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato Når denne forskrift trer i kraft, oppheves tidligere renovasjonsforskrifter. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/103 Sak 5/07: SØKNAD OM MIDLER FOR 2007 Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar å innvilge kr 1000,- i støtte til RIO s arbeid for Beløpet belastes kto Saksutredning: Dok.: Søknad fra RIO dat RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon fremmet i søknad til hele landsdelens kommuner om midler til deres arbeid for Av søknaden fremgår at RIO er en interesseorganisasjon som består av 60 tidligere rusmisbrukere som alle er aktivt representert. Organisasjonen er en politisk aktør, men partipolitisk nøytrale. Organisasjonen har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står sentralt. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Organisasjonens medlemmer brukes av alle, fra rikspolitisk nivå, kommunepolitikere, departement, direktorat, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. RIO underviser også i rus- og psykiatriutdanningen på Høgskoler over hele landet. Organisasjonens hovedfokus gjennom 10 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. Formålet med RIO er: - Dele kompetanse med alle som jobber med eller er engasjert i rusproblematikk - Hovedfokus på ettervern/integrering, samhandling mellom private og kommunale tiltak og samhandling mellom kommuner og spesielisthelsetjenester, og i sammenheng med dette: bruk av Individuell Plan. - Hovedmålet er at flest mulig rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere skal få best mulig behandling og tilretteleggging for å kunne hanskes med problemene sine. - RIO tilstreber økt rekruttering ved at tidligere rusmisbrukere utvikler seg Sosialtjenesten anser arbeidet RIO gjør som viktig, og vil derfor fremme ovenstående faglige tilrådning:

15 BREIVIKBOTN, den 9. januar 2007 Vera Isaksen Sosialleder

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 06/122 Sak 6/07: SØKNAD OM STØTTE FRA PROSJEKTET SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I VEST-FINNMARK Faglig tilråding: Hasvik kommune vedtar å innvilge kr 5.000,- i støtte til prosjektet Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark. Beløpet belastes kto Saksutredning: Hasvik kommune (ordfører og rådmann) har gjennom Regionrådet blitt informert om prosjektet Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark. Orienteringen ble gitt av Elisabeth Ludvigsen som er foregangskvinne for prosjektet. Kommunen er i etterkant blitt forelagt en søknad om midler, vedlagt et budsjett for en periode på 6 måneder. Budsjettet beløper seg til kr ,-. Av prosjektplanen fremgår at en ser for seg at det hele skal inngå som et samarbeid mellom kommuner i Vest-Finnmark. Folketallet i disse kommunen er på ca innbyggere, for øvrig samme kommuner som samarbeidet om Vest-Finnmark krisesenter. Prosjektleder har for øvrig som målsetting å utvide distriktet med Porsanger og Kautokeino kommuner. Fra prosjektlederens side er det opplyst at det er ønskelig å legge tilbudet i tilknytning til Vest- Finnmark Krisesenter. Det fremgår også at prosjektleder ser for seg at tiltaket skal finansieres av kommunene i distriktet, fylkeskommunen og staten. Dersom en skal innvilge midler etter oppsettet fra prosjektleder på finansiering av prosjektet som skal gå over 6 måneder ( : x 1000), vil vår andel komme på ca kroner. Ser en for seg at både Porsanger og Kautokeino kommuner knytter seg til samarbeidet, vil folketallet øke til Hasvik kommunes andel vil da beløpe seg til kroner. Av arbeidsplan/prosjektplan fremgår at Vestfylket mangler slikt tilbud, i Øst er det to senter som tilbyr hjelp til bla. overgrepsutsatte. Det opplyses at Krisesenteret i Hammerfest ofte har henvendelser fra personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Prosjektleder ser for seg følgende målgruppe: - overgrepsutsatte og deres familie - privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning angående seksuelle overgrep - andre faggrupper, lærere, barnehageansatte - Høgskolen i Finnmark - Skoleklasser på alle trinn/nivå i distriktet Prosjektleder sier at

17 Det fremgår videre at alle skal kunne henvende seg direkte, at tilbudet skal være gratis, døgnåpent og med utbygging av temakvelder. De ansatte sikres opplæring gjennom kurs og skolering, det fremgår videre at tilbudet ikke skal erstatte det offentlige hjelpeapparat, men være et supplement til dette. Målsetting for tilbudet er: - Være støtte og hjelp for overgrepsutsatte når de trenger noen å prate med - Etter hvert bli møteplass for de som er i samme situasjon - Oppnå tillit som de overgrepsutsatte og deres familie - Formidle kunnskap om overgrepets skadevirkninger til ansatte, pårørende og fagfolk og de som er nevnt under mål - Gi veiledning om juridiske rettigheter og annen relevant informasjon - Samtlige kommunestyrer/helseutvalg tilbys info ved foredrag i prosjektperioden - Hjelp til selvhjelp. BREIVIKBOTN, den 11. desember 2006 Vera Isaksen Sosialleder

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vera Isaksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 06/380 Sak 7/07: BARNEHJEMS- OG INTERNATFOND Faglig tilråding: Hasvik formannskap støtter tiltaket til Tana kommune, og vedtar å innvilge kr 50,- pr. innbygger årlig for 2007 og Beløpet belastes kto Saksutredning: Dok.: Skriv fra Tana kommune v/ordføreren dat Tana kommune har gjennom ovenfornevnte skriv tatt initiativ til å etablere et fond som skal til godese tidligere barnehjemsbarn og internatbarn, for på den måten å gjøre opp for urett som er påført gjennom flere tiår. Bakgrunnen for initiativet fra Tana er summen av den kunnskap som er kommet frem de seneste årene, både gjennom granskning, bøker og media skriver ordføreren. Det er tidligere gjennom flere møter mellom tidligere barnehjemsbarn og fylkesmannen gjort henvendelser til kommunene om å ta ansvar, samt å avsette midler til erstatninger. Det er også bedt om at internatbarn bør få oppreisning i samme prosess. Tana kommune foreslår at kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen bidrar til å bygge opp et fond som skaper økonomisk rom for både granskning og erstatningsordning, eller på annen måte bidrar til at prosessen igangsettes. Konkret foreslår Tana kommune at hver kommune avsetter 50 kroner pr. innbygger i to år til fondet, og at fylkeskommunen og fylkesmannen yyter en skjerv. Det foreslås også at fondet administreres av en styringsgruppebestående av representanter for kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen, i tillegg til representanter for tidligere barnehjems- og internatbarn. BREIVIKBOTN, Vera Isaksen Sosialleder

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 07/94 Sak 8/07: INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNESAMARBEIDET Faglig tilråding: I hht budsjettreglementets pkt. 5.3 vedtar formannskapet at kommunen søker om deltakelse i prosjektet Kvalitetskommune som skal foregå i perioden Søknadsfrist er 15. februar Programmet skal gjennomføres i samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene og skal bidra til å styrke kommunesektorens omdømme. Arbeidet skal foregå innenfor kommunens vedtatt økonomiske ramme og intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas. Dersom Hasvik kommune blir valgt ut til å delta i programmet skal organiseringen av prosjektet lokalt avgjøres av formannskapet. Saksutredning: Den 23. oktober 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom kommunal- og regionaldepartementet, helse og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet, KS og akademikerne, LO- kommune, YS kommune og Unio. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Arbeidet lokalt må derfor spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne. Kvalitetsutviklingen skal skje i et forpliktende samarbeid med medvirkning av lokalpolitikere, den administrative ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte. Det sentrale samarbeidsprosjektet skal gi stimuleringshjelp til arbeidet lokalt i et større antall kommuner. Arbeidet skal trekke på eksisterende kunnskap og forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres. Kvalitetskommunearbeidet skal ikke erstatte, men være et suplement til øvrig kvalitetsutviklingsarbeid. Prosjektet vil gjennom prosjektleder i KS og regionale veiledere bidra med støtte og kompetanse til analyse og dokumentasjon, prosess, metode/verktøy og eksempler. Prosjektet vil organisere regionale nettverk og arenaer for erfaringsdeling og bidra til samarbeidet mot NAV og Fylkesmannen. Deltakerkommunene bidrar med egeninnsats og finansieringen av denne. Arbeidet i den enkelte kommune vil ta utgangspunkt i organisasjonens reelle utfordringer. Den enkelte kommune avgjør selv innsatsområder og arbeidsform innenfor de mål og rammer som er trukket opp for programmet. Arbeidet lokalt må legges opp på en slik måte at det utløser størst mulig engasjement og medvirkning fra alle de tre partene. Kommunen må forplikte seg til deltakelse i nettverk og på annen måte bidra til erfaringsdeling og synliggjøring av resultater. Samarbeidet skal skje innenfor Hovedavtalens rammer og kommunens formelle styring av egen virksomhet. I brev av 20. desember 2006 fra kommunalminister Åslaug Haga, inviteres landets kommuner, deriblant Hasvik kommune, til å delta i kvalitetskommunesamarbeidet. En første søknadsfrist for deltakelse er satt til 15. februar Av kapasitetshensyn tas det sikte på å starte arbeidet i ca 50 kommuner i første halvår 2007 og 50 kommuner i andre halvår. Det tas sikte på å avholde oppstartskonferanse for de første 50 kommunene i midten av mars Kommuner som skal delta i programmet velges ut etter søknad, hvor kommunen skal tydeliggjøre egne innsatsområder og hvordan man tenker å arbeide, herunder sikre involvering. En overordnet tidsplan for arbeidet skal fremgå av søknaden. De deltakende kommunene skal sette mål for eget

20 forbedringsarbeid, også når det gjelder sykefraværsreduksjon. Målene trenger ikke være detaljert på søknadstidspunktet. Søknaden skal være behandlet på politisk nivå og det skal fremgå på hvilken måte lokalpolitikere, administrativ ledelse og de ansatt/tillitsvalgte har samarbeidet om søknaden Opplegget for kvalitetskommuneprogrammet: Arbeidet innebærer blant annet at: - Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Det vises i denne sammenheng bl.a. til de bilaterale kvalitetsavtalene mellom KS og Regjeringen. - Fokus rettes mot pleie og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. - Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne - Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer - Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte - De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær - Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme - Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas Opplegg og fremdrift: - Programmet skal gjennomføres i perioden Prosjektet vil bestå av to delvis parallelle løp. Det ene går på tiltak for å redusere sykefravær. Det andre løpet konsentreres om andre kvalitetsforbedrende tiltak i kommunen - Som første og umiddelbare fase i satsingen startes et arbeid i et allerede utvalgt mindre antall (10-12) kommuner med høyt sykefravær, særlig innen pleie/omsorg og/eller oppvekst - Invitasjon til alle kommuner sendes ut før jul Det gjennomføres en oppstartskonferanse for de første 50 kommunene i midten av mars Parallelt med dette samles/tilpasses verktøy knyttet til sykefravær og kvalitet. Erfaringer oppsummeres og nødvendig verktøy utvikles løpende ved behov. Opplegg for evaluering, formidling og profilering utarbeides. - Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt. Organisering Sentralt er samarbeidet organisert med et politisk kontaktmøte som består av politisk ledelse fra de deltakende departementene, KS ledelse og ledelse for de deltakende arbeidstakerorganisasjonene. Kontaktmøtet ledes av kommunalministeren og møtes ca to ganger i året. På administrativt nivå er det etablert en styringsgruppe som skal ha ansvaret for det faglige innholdet i programmet, utvelgelse av deltakerkommuner og oppfølging av programmet. Sekretariatet er lagt til KS. Den lokale organisering av samarbeidet tilpasses hva en skal oppnå i den enkelte kommune. Deltakerkommunene velger selv innretning og organisering av arbeidet, men må sikre representasjon fra de folkevalgte, ledelsen og de ansattes organisasjoner i styringen av arbeidet. Arbeidet må forankres i alle arbeidstakerorganisasjonene lokalt. Prosjektet skal eies av de lokale partene, politisk og administrativt, og disse må være aktivt engasjert i kommunenes satsing, både i utforming og oppfølging. Det lokale prosjektet settes sammen av

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer