PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017 2027"

Transkript

1 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Høyringsutkast Høyringsfrist 6. april 2016

2 2

3 INNHALDSLISTE 1.0 Innleiing Formål Bakgrunn Tema og innsatsområde i planen Overordna føringar Nasjonale føringar Regionale føringar Lokale føringar Planprosessen Framdriftsplan Vedlegg

4 1.0 INNLEIING Gjeldande Kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( vart vedteken av Kvam heradsstyre 5. sep 2006 (084/06). I samsvar med Planstrategien for vert det no utarbeidd ein ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Kommunedelplanen skal vera eit politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen vil vera styrande for kommunen sine prioriteringar og for samarbeid mellom kommunen og dei frivillige organisasjonane. Innanfor temaet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv konkretiserer planen dei overordna strategiane som er å finna i kommuneplanen sin samfunnsdel. Planen vil gje grunnlag for arealdisponering i kommuneplanen sin arealdel. Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing, jmf «Forskrift om konsekvensutgreiingar for planar etter plan- og bygningslova». Det er eit krav frå Kulturdepartementet å ha ein kommunal plan som tek opp behov for nye anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er eit krav for å kunna delta i spelemiddelordninga. 1.1 Formål Det er viktig for Kvam herad å få ein oppdatert plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for mellom anna å sikra deltaking i spelemiddelordninga i åra som kjem. Det er òg svært viktig å ha ein oppdatert plan i tråd med gjeldande kommuneplan, samt trendar og utvikling innan områda fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Utforming av mål og strategiar er ein vesentleg del av planprosessen. Det er ei målsetting at planen skal seia noko om tilrettelegging for aktivitet for ulike brukargrupper og fysisk aktivitet i kvardagen. Vidare er det eit mål at fysisk aktivitet skal stimulera til samarbeid, og gje positive opplevingar og auka livskvalitet. Planprogrammet løfter fram følgjande aktuelle tema/innhald for arbeidet med ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Kvam herad: - Utarbeida eit kunnskapsgrunnlag for vidare beslutningar i planarbeidet (samfunnsmessige trendar og utfordringar med omsyn til fysisk aktivitet). - Utforma mål for kommunen si satsing på fagfeltet. - Gjennomføra resultatvurdering av førre planperiode og utarbeida statusoversikt. - Utforma mål for anleggsutbygging og sikring av areal for idrett og friluftsliv. - Kartleggja og verdsetja friluftsområde for ulike brukargrupper. - Kartleggja nærmiljøanlegg og uteområde for ulike brukargrupper. - Vurdera kortsiktige og langsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 4

5 - Vurdera Kvam si rolle som regional aktør i høve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. - Utarbeida prioritert handlingsprogram for idretts- og friluftslivsanlegg. - Utarbeida oversikt over forventa kostnader knytt til drift og vedlikehald av idretts- og friluftslivsanlegg. - Utarbeida uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. - Utforma oversikt/kartgrunnlag for eksisterande og planlagde anlegg og friluftsområde. 5

6 2.0 BAKGRUNN Ved utarbeiding av denne kommunedelplanen er det ei rekkje utviklingstrekk som er viktige å ha kunnskap om, for å setja oss i stand til å prioritera i tida som kjem. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og mosjon er ein av dei vanlegaste fritidsaktivitetane i befolkninga. Trass i at stadig fleire rapporterer at dei trenar og mosjonerer på fritida, har det totale omfanget av fysisk aktivitet gått ned. Dette skuldast i stor grad at dei fysiske kvardagsaktivitetane går ned. Nasjonale undersøkingar viser at gutar gjennomgåande har eit høgare aktivitetsnivå enn jenter. Objektivt registrert fysisk aktivitet viser eit tydeleg fall i andelen barn og unge som oppfyller minimumstilrådinga om ca. 60 minutt moderat fysisk aktivitet kvar dag. Omkring 90% av 6-åringane oppfyller tilrådinga mens berre om lag 50% av 15-åringane gjer det. Undersøkingar gjort blant vaksne viser at ein av tre (32%) oppfyller Helsedirektoratet si tilråding for fysisk aktivitet. Kvinner har vist seg å ha eit høgare aktivitetsnivå enn menn. Folketalsutvikling I perioden har det vore ein svak auke i tal innbyggjarar i Kvam, medan det siste året har hatt ein svak nedgang igjen. SSB-prognosar (basert på tal frå 2014) viser at me innan 2035 sannsynlegvis vil nå innbyggjarar i heradet. I likskap med landet elles, utgjer barn og unge (0 19 år) i Kvam om lag ¼ av befolkninga. Framskrivingar tyder på at storleiken på denne aldersgruppa vil halda seg relativt stabil i åra som kjem. Figur 1 viser tal innbyggjarar i ulike aldersgrupper i Kvam i perioden Framskrivinga er basert på middelsvekst (Kommunehelsa 2015). 6

7 tal medlemskap Planprogram fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kvam er ein langstrakt kommune med fleire bygder i ulike storleikar. Befolkningsutviklinga og alderssamansettinga vil påverka aktivitetstilboda og utviklinga av aktivitetstilboda i kommunen. Dette må takast omsyn til i planen. Deltaking i idrett og friluftslivsaktivitet Mange innbyggjarar er medlem i eitt eller fleire idrettslag. Frå 2007 har det vore omkring idrettsmedlemskap i Kvam (inkludert dobbeltmedlemskap) (sjå figur 2) Figur 2 viser tal medlemskap i idrettslag i Kvam i perioden Det er fleire menn som har medlemskap i idrettslag i Kvam enn kvinner (i overkant av 400). For barn og unge har det vore ei stabil utvikling i tal medlemskap dei siste fem åra, med berre små svingingar. Frå 2000 til 2014 har det vore ein auke i tal idrettslag, frå 15 til 26 i Kvam. Denne utviklinga har vore i tråd med den generelle tendensen i landet (frå organisering i allidrettslag til meir særidrettslag). Utviklinga i fleire idrettslag kan gje ei større breidde i tilbodet, men kan òg føra til ein uheldig «konkurranse» mellom idrettstilboda. På landsbasis ser me ein ny trend med at ein går tilbake til organisering i større allidrettslag. Kvam har relativt god dekning av idrettsanlegg. Døme på dette er idrettshallar, kunstgrasbanar, preparerte skiløyper, skytebanar, skiheisar, ballbingar, sandvolleyballbanar, biketrial-bane, friidrettsanlegg med meir. Nokre av anlegga er kommunale, andre er eigd av idrettslag eller private. I kommunen er det også treningssenter som tilbyr gruppetrening og/eller eigentrening. Private aktørar samt lag og organisasjonar tilbyr òg ulike former for dans, yoga og pilates. Turgåing er den fysiske aktiviteten som nordmenn totalt sett brukar mest tid på. I ei kartlegging utført av Norges idrettshøgskole i 2015 rapporterte 55% at dei går tur ein gong per veke eller meir. I Kvam er det ulike lag og organisasjonar som har faste turar kvar veke eller som legg til rette for turar i nærmiljøa eller i fjellet. Både generelt i landet og i Kvam er det ei aukande interesse for friluftsliv som utfordrar grensene i større grad enn tidlegare. På den andre sida er det òg ein trend mot meir nær-friluftsliv (små/korte turar i nærområda der folk bur). Desse to trendane rettar seg mot og når ulike målgrupper. 7

8 Kommunen har ingen samla oversikt over tal medlemmer i friluftslivsorganisasjonar i Kvam. Kvam er ein kommune som kan by på flotte naturopplevingar heile året. Det er ein rekkje turvegar/turstiar, skiløyper, friluftsområde og sykkelvegar mange stader i heradet. Deltaking på «Kryss og krakje», «Kom deg ut-dagar», og ulike opne dagar relatert til tur og friluftsliv viser at mange i Kvam set pris på friluftsliv. Det er òg mange som vitjar Kvam i løpet av året, anten som turistar som oppheld seg her i korte periodar, eller folk som har hytte i kommunen og vitjar Kvam ofte. Til dømes er Kvamskogen eit mykje brukt friluftsområde for folk frå Bergensregion både sommar og vinter. 8

9 3.0 TEMA OG INNSATSOMRÅDE I PLANEN Kommunen ønskjer å leggja til rette for at fleire vel å auka aktivitetsnivået sitt. Det er eit ønskje at denne planen skal femna vidt og inkludera alle innbyggjarane i kommunen. Samtidig vil planen ha særleg fokus på grupper som har behov for særskild tilrettelegging for å kunna delta i organiserte aktivitetar eller driva eigen aktivitet. Planen vil òg sjå på kva som skal til for at fleire tilreisande finn det attraktivt å vera fysisk aktive i kommunen vår. Fysisk aktivitet er ei kjelde til helse og livskvalitet, og nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge, og viktig for å oppretthalda god funksjonsevne gjennom livet. I denne planen vil fysisk aktivitet vera det samlande omgrepet som vert nytta. Med dette som utgangspunkt tenkjer me at planen vert delt inn i tre ulike hovudtema og derunder fleire innsatsområde (sjå figur 3). Fysisk aktivitet Idrett Eigenorganisert fysisk aktivitet Friluftsliv Figur 3 viser utvalte tema i planarbeidet Innsatsområda er dei områda der samfunnet og kommuneorganisasjonen skal prioritera ressursar for å nå måla for kvart tema. Desse områda er felles for alle tema. Sentrale innsatsområde i denne planen er: - Frivilligheit o Frivilligheit er alt ubetalt ikkje-obligatorisk arbeid ein enkelt person eller ein organisasjon gjer gjennom aktivitetar utanfor eige hushald. o Frivilligheit er ein føresetnad mellom anna for utvikling av nye aktivitetar og arenaer, gjennomføring av trening, konkurransar, turar og arrangement og drift og vedlikehald av arenaer/anlegg. o Det er mange frivillige i Kvam som gjer at barn, unge og vaksne kan driva med fysisk aktivitet saman med andre og på eiga hand. - Anlegg og tilrettelegging o Omhandlar særleg tilrettelegging for å kunna driva fysisk aktivitet. Det omfattar heile spennet frå fleirbrukshallar til skilting av turløyper. o Aukande mangfald i samfunnet og nye trendar fører òg til utvikling på anleggsida. 9

10 - Aktivitet o Ein person kan nytta ei rekkje ulike aktivitetar, organiserte og uorganiserte. o Sentrale stikkord er tilrettelegging for kvardagsaktivitet, lågterskel aktivitet, bruk av ny teknologi for å skapa aktivitet mv. - Kommunen o Kommunen skal tilretteleggja for fysisk aktivitet og trivsel for alle innbyggjarar gjennom mellom anna planlegging, økonomisk støtte og dialog. o Kommunen skal informera og driva haldningsskapande arbeid for å fremja helsa. - Samarbeid/samhandling o Samhandling mellom ulike sektorer (offentleg, privat, frivillig). o Samarbeid mellom nivå (lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt). o Samarbeid mellom fag og interessefelt. Kommuneplanen sin samfunnsdel har sett retning med visjon, mål og satsingsområde som òg gjer føringar for det vidare arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kommuneplanen skisserer fire satsingsområde: 1. Stadutvikling 2. Kommunikasjon og infrastruktur 3. Verdiskaping gjennom samarbeid 4. Livskvalitet I arbeid med denne kommunedelplanen vil alle desse områda vera aktuelle, men særleg punkt 3 og 4. Folkehelsearbeid er samfunnet sin samla innsats for å styrkja faktorar som fremjar helse, reduserer faktorar som medfører helserisiko og beskyttar mot ytre helsetruslar. Folkehelsearbeidet skal bidra til utjamning av sosiale faktorar som indirekte og direkte påverkar helsa. Dette vil verta vektlagt i arbeidet med planen. 10

11 4.0 OVERORDNA FØRINGAR NASJONALE FØRINGAR Lovverk, meldingar, rapport, planer St.meld.nr 26 ( ). Den norske idrettsmodellen «Friluftslova» (sist endra i 2015) Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013) St.meld.nr 39 ( ). Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet Meld.St.19 ( ). Folkehelsemeldinga Mestring og mulighet St.meld.nr 39 ( ). Frivillighet for alle Hovudinnhald Overordna mål er idrett og fysisk aktivitet for alle. Gjennom verkemiddelbruk skal det leggjast til rette for at alle som ønskjer det skal ha moglegheit til å delta i idrett eller driva eigenorganisert fysisk aktivitet. Utvikling av attraktive idrettstilbod til barn og unge er særleg viktig. Satsinga på anlegg skal aukast. Samfunnet skal vera godt tilrettelagt for eigenorganisert fysisk aktivitet. Verna friluftslivet sitt naturgrunnlag og sikra ålmenta fri rett til ferdsel og opphald i naturen, slik at moglegheita til å utøva friluftsliv som ein helsefremjande, trivselsskapande og miljøvenleg fritidsaktivitet vert bevart og fremja. Målsettinga er at endå fleire skal utøva friluftsliv jamleg. Det vert lagt føringar om at friluftsliv i og ved byar og tettstader skal prioriterast i åra framover. Allemannsretten og det miljøvenlege friluftslivet med lite konfliktar i høve naturgrunnlaget må vidareførast. Naturoppleving bidreg til auka livskvalitet. Barn og unge skal gjevast moglegheiter til å utvikla ferdigheiter i friluftsliv. Det vert sett fokus på barn og ungdom si deltaking i friluftsliv. Barn og unge sine moglegheiter for å utvikla seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leika i, ferdast i og oppleva natur skal styrkjast. Motivering, informasjon, uteaktivitetar i regi av barnehage og skule og auka kompetanse i kommunane er av tiltaka /id194963/ Strategiar for å styrkja folkehelsearbeidet og leggja til rette for sunne helseval. Psykisk helse vert integrert som ein likeverdig del av folkehelsearbeidet. Arbeidet med livsstilsendring skal få ei ny og meir positiv vinkling og det skal utviklast ein moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltaking /id / Målet er å oppretthalda ein omfattande frivillig sektor i Noreg gjennom tiltak for å sikra rekruttering av aktive og tillitsvalde. Frivilligheitspolitikken skal leggja til rette for at flest mogleg har moglegheit for å delta i frivillige aktivitetar og organisasjonar. Merksemda 11

12 knytt til inkludering og integrering må aukast. Rammevilkåra for frivillig sektor må betrast. Idrett og friluftsliv er sektorar som er omtalte i meldinga. /id477331/ Veileder Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2014 redigert 2015). Folkehelselova Plan- og bygningslova Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Norge Universelt utformet 2025 Rettleiar for å utvikla gode planar innan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Sikra at tiltak vert sett i verk og samordna i folkehelsearbeidet og sikra eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Set rammer for innhaldet i ein kommunedelplan og prosessuelle krav til medverknad, konsekvensutgreiingar og risiko- og sårbarheitsanalysar under utarbeidinga. Handlingsplanen er knytt til dei nasjonale måla om at alle skal ha moglegheit til å utøva friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvenleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen elles, og at område av verdi for friluftsliv skal sikrast og forvaltast slik at naturgrunnlaget verte teke vare på. Regjeringa sin visjon er at Noreg skal vera universelt utforma innan Dette motverkar diskriminering av personar med nedsett funksjonsevne og gjev betre omgjevnader for heile befolkninga. Regjeringa legg opp til trinnvis gjennomføring av den mest omfattande satsinga på universell utforming noko sinne. REGIONALE FØRINGAR Lovverk, meldingar, rapportar, planer Regional kulturplan for Hordaland Regional plan for Folkehelse i Hordaland Hovudinnhald Eige kapittel i planen om idrett og friluftsliv. Hovudsatsinga er retta mot barn og unge. Framhevar òg kvardagsaktivitetar, arbeid retta mot utsette grupper og anlegg som møter trendar, behov og endringar i samfunnet. Det overordna målet for folkehelsearbeidet i Hordaland er å bidra til eit langsiktig og systematisk arbeid som gjev fleire gode leveår, og som utjamnar sosiale helseforskjellar. Planen inneheld 5 temaområde: 1. Heilskapleg folkehelsearbeid og universell utforming. 12

13 2. Lokalsamfunn, nærmiljø og bustad. 3. Oppvekst og læring. 4. Arbeid og arbeidsplassen. 5. Aktivitet og sosial deltaking. LOKALE FØRINGAR Lovverk, meldingar, rapportar, planer Planstrategi for perioden Kommuneplanen sin samfunnsdel Oversikt over folkehelsa (under arbeid) Trafikksikringsplan Helse og omsorgsplanen Strategiplan for integrering 2015 Kommunedelplan for næring og kompetanse

14 5.0 PLANPROSESSEN Organisering og medverknad i planarbeidet Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarleg: Rådmannen Arild McClellan Steine Prosjektleiar: Folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås Prosjektgruppe: Folkehelsekoordinator Reidun Braut Kjosås Leiar for kultur Knut Markhus Oppveksteininga Teknisk eining Jeger- og fiskarlaget Kvam turlag Kvam idrettsråd Saksordførar valt frå Kvam heradstyre følgjer arbeidet til prosjektgruppa. I tillegg vil Jon Nedkvitne, leiar for Samfunn og utvikling, verta teken med etter behov, og det vil vera ope for å dra inn andre ressurspersonar undervegs. Medverknad Kommunen skal gjennom heile planarbeidet sørgja for open, brei og tilgjengeleg medverknad i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte interesser. Planen følgjer ordinær prosess for kommunedelplanar etter Plan og bygningslova. Dette inneber at dei som ønskjer det kan koma med innspel både til innhald og prosess (planprogrammet). Vidare vert det høve til å kommentera og koma med framlegg til endringar når det føreligg høyringsutkast til planen. Tilstrekkeleg og brei medverknad er ein grunnleggjande føresetnad i eit lokaldemokrati. Medverknad og systematisk dialog med innbyggjarane er nødvendig for å sikra kvaliteten i planarbeidet. Dialog med og innspel frå grupper som representerer idrett og friluftsliv er heilt sentralt i planarbeidet. Idrettsrådet, Kvam turlag og Øystese jeger- og fiskarlag kjem tett inn i planarbeidet som del av prosjektgruppa. Utover dette vert det lagt opp til møteplassar med ulike interessegrupper undervegs i planprosessen. Det kan vera aktuelt å invitera inn t.d. Hordaland fylkeskommune og andre aktørar med spisskompetanse til å belysa viktige tema og utfordringar på områda fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kommunen skal òg leggja til rette for å få innspel til planarbeidet frå personar som ikkje er organiserte i lag og foreiningar. Næringslivet og grunneigarar vil òg verta høyrt i planarbeidet. Kommunen har eit særleg ansvar for å sikra aktiv medverknad frå samfunnsgrupper som treng spesiell tilrettelegging. I denne planen er det lagt særleg til rette for medverknad frå barn og unge, innvandrarar og personar som av ulike årsaker opplever barrierar for å vera fysisk aktive. 14

15 6.0 FRAMDRIFTSPLAN kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv Utarbeiding av framlegg til planprogram Godkjenning i heradsstyret Kunngjering om planoppstart og utsending av framlegg til planprogram Godkjenning av planprogram Høyring planprogrammet Handsaming av innspel frå høyringsrunden Politisk handsaming av planprogrammet Utarbeiding av planforslag Utgreiingar og analysar Utarbeiding av framlegg til plan Politisk handsaming av planforslag Høyring Ferdigstilling av plan Handsaming av innspel frå høyringsrunden Ferdigstilling av plandokument Politisk handsaming i råd og utval Godkjenning i heradsstyret 15

16 7.0 VEDLEGG Følgjande omgrep inngår i definisjonen av anlegg som vert lagt til grunn for dette planarbeidet: Fleirbrukshall/-anlegg Fleirbrukshallar/-anlegg er først og fremst treningsanlegg, og ikkje nødvendigvis tilrettelagt for avvikling av konkurransar på høgt nivå. Dei skal kunna brukast vekselvis til ulike idrettsaktivitetar utan at det medfører tidkrevjande omgjering/klargjering. Parallell sambruk av ulike aktiviteter inngår også i omgrepet. Friluftslivsanlegg Dette er anlegg som for eksempel turvegar, turløyper, turstiar, badeplassar og fiskeplassar. Desse kan få tildelt spelemidlar frå Kulturdepartementet. Friluftsområde Store, oftast uregulerte område som er omfatta av allemannsretten. Det er ikkje krav om parkmesseg opparbeiding, berre tilrettelegging for bruk. Områda vert nytta til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. Friområde Avgrensa område med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for rekreasjon og opphald. Områda er vanlegvis erverva, opparbeidde og vedlikehaldne av kommunen, og kan vera parkanlegg, turvegar, lysløyper, leikeplassar, nærmiljøanlegg og badeplassar. Gymsal Gymsal er aktivitetsanlegg spesielt tilrettelagt for kroppsøvingsfaget i skulen. Ein tradisjonell gymsal er 10 x 20 m. Idrettsanlegg I spelemiddelfordelinga nyttar Kulturdepartementet følgjande klassifisering av idrettsanlegg: o Nærmiljøanlegg Utandørsanlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet, hovudsakleg i tilknyting til buog/eller opphaldsområde utomhus. o Ordinære anlegg Anlegg knytt til konkurranse- eller treningsverksemd for den organiserte idretten. o Nasjonalanlegg Idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av internasjonale meisterskap og konkurransar. 16

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Planprogram Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand 10.06.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og bakgrunn med planarbeidet. 4 2.1. Føremål

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Bustadplan for Kvam herad

Bustadplan for Kvam herad Bustadplan for 2014 2024 Kommunedelplan Forslag til planprogram Bilete er henta frå boka Fabrikkbyane i Hardanger og viser funkishusa til Nicolai Beer på Skjæret i Ålvik INNHALDSLISTE 1.0 Planarbeidet...

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse Utkast til handlingsprogram 2014 Handlingsprogram 2014-. Regional plan for folkehelse i Hordaland 2014-2026. Innhald Innleiing 4 Organisering av

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Formannskapet vedtok forslag til planprogram og oppstart av planarbeidet i møte 24. november 2015.

Formannskapet vedtok forslag til planprogram og oppstart av planarbeidet i møte 24. november 2015. INNHALD Forord... 2 1. Innleiing... 3 Oppbygging av planprogrammet... 4 2. Mål for planarbeidet... 5 3. Utviklingstrekk... 6 4. Tema og innsatsområde i planen... 9 4.1 Tema... 10 Idrett... 10 Eigenorgansiert

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/ Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2014-2017 Planprogram Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/14 06.03.14 Innhald Innhald... 2 1 Innleiing... 3 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sveio - Temaplan for fysisk aktivitet til høyring

Sveio - Temaplan for fysisk aktivitet til høyring KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/2710-2 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Sveio

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

Granvin herad. Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad

Granvin herad. Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad Granvin herad Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad 2016 2026 1. INNLEIING Kulturminne og kulturmiljø er i dag rekna som fellesverdiar i samfunnet. Dei er kjelde til kunnskap, oppleving

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020 Framlegg til planprogram 18.02.16 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 20.02.2017 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: 20.00-22.00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 40524876, sms til 40524876 eller per epost til Varamedlemmer

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld Kvifor skal personar innan psykisk helsevern vere i fysisk aktivitet? Kvifor skal personar innan psykisk helsevern

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2019-2027 PLANPROGRAM SIST REVIDERT 24.11.17 VARSEL OM OPPSTART 03.01.18 1. Bakgrunn Dagens kommunedelplan for helse og omsorg gjeld frå 2013 til 2020. Herøy kommune

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan Utforming av kommuneplan Plansamling 09.12.2014 Klepp sin kommuneplan 2014 25 blei vedteken i kommunestyret 17. november 2014. Planen består av: ETAT FOR LOKAL UTVIKLING Og dessutan av: ETAT FOR LOKAL

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 016/15 Utval for drift, utvikling og kultur 03.03.2015 Saksbehandlar: Kalstveit, Eva Sak - journalpost: 15/406-2015002367 KOMMUNEDELPLAN IDRETT,

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit?

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Open Space møte i Ulstein kommune 28. mai 2015 Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Arrangør:! Tilrettelegging og rapport: Ulstein kommune Hege Steinsland Relasjonsutvikling

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer