INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Original bruksanvisning: NORSK 525053. Side"

Transkript

1

2 INNHOLD Side 1. Sikkerhetsinstruks 3 2. Generelle anvisninger/støv og støy 4 3. Montering/Strømtilkobling/Transport 5 4. Funksjoner 9 5. Anvendelse Vedlikehold/Reparasjon Feilsøking Garanti Tekniske data Standard-/Tilleggsutstyr Deleliste/Tegninger Koblingsskjema Samsvarserklæring Produktmerking 24 Original bruksanvisning: NORSK

3 1. SIKKERHETSINSTRUKS EUs maskindirektiv, 2006/42/EF, 2006/95/EF og EN :2002 pålegger produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere, å sikre at maskiner konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke blir utsatt for uheldige belastninger. Utstyr som brukes på en arbeidsplass, må så langt som praktisk mulig, være sikkert og uten risiko for brukerens helse ved montering, bruk, rengjøring og vedlikehold. Personer som skal benytte utstyret må få den nødvendige informasjon om betjening, bruksområde og de forholdsregler som er nødvendige for en sikker betjening uten helserisiko. Disse plikter gjelder ved kjøp, videresalg (grossister/detaljister), leasing, kort/langtidsleie og ved avbetalingskjøp. Personer som installerer maskinen på en arbeidsplass har plikt etter regelverket til å forsikre seg om, så langt det er praktisk mulig, at ikke noe ved installasjonen har gjort maskinen utrygg eller at den utgjør noen fare ved noe tids punkt ved montering, bruk, rengjøring og vedlikehold. Dette inkluderer også korrekt montering, elektriske installa sjoner, tilleggskonstruksjoner, verneutstyr og avsug/ventila sjonsutstyr. Ved installasjon av maskinen, må det tas hensyn til muligheter for tilstrekkelig forsyning av lys og arbeidsrom. Maskinen er komplett utstyrt med det nødvendige sikkerhets utstyr for å gjøre det mulig for operatøren å følge regelverket. Detaljer om korrekt installasjon og bruk, sammen med vei ledning om montering og riktig justering av verneutstyr er beskrevet i brukerveiledningen. Regelverket for bruk av trebearbeidingsmaskiner pålegger arbeidsgiver og arbeidstaker en absolutt plikt etter loven til å forsikre seg om at alt verne- og sikkerhetsutstyr er riktig påsatt, korrekt justert og skikkelig vedlikeholdt. Reparasjoner og vedlikehold må kun utføres av en kompetent person. Man må forsikre seg om at all strøm er avslått og fra koblet før vedlikeholdsarbeidet påbegynnes. Instruksjoner for vedlikeholdsrutiner er inkludert i brukerveiledningen. Maskinoperatører må ha fått tilstrekkelig trening og instruksjon om hvilke farer bruk av maskinen er forbundet med, hvilke forholdsregler som må tas og hvilke krav regelverket pålegger ham, unntatt der hvor man arbeider under tilstrekkelig tilsyn av en person som har inngående kjennskap og erfaring med maskinen og de forholdsregler som må tas. Personer som er under 18 år må ha avsluttet og bestått et godkjent HMS-kurs før vedkommende tar maskinen i bruk på arbeidsplassen, hvis ikke denne deltar i et treningskurs under adekvat veiledning og overoppsyn. Sagen kan brukes til saging av tre, finér, tak- og sponplater. Sagen skal ikke brukes til gipsplater, isopor og tjærepapp. ADVARSEL: Sikkerhetsutstyr som Spaltekniv, Bladbeskytter og Påskyvere skal ikke fjernes, men brukes 3

4 2. GENERELLE ANVISNINGER/STØV OG STØY 2.1 Generelle sikkerhetstiltak VIKTIG! Tilleggsbord skal i henhold til CE-forskriftene alltid benyttes på sagen. Påse at det er tilstrekkelig plass rundt sagen, spesielt i lengderetningen. Underlaget for sagen skal være så plant som mulig for å få god stabilitet. Hold bordplaten, bladboksen og området rundt og under sagen rent for kapp og spon. Innendørs skal sponavsug brukes, og du må sørge for god ventilasjon. Sørg for godt arbeidslys og bruk hørselsvern og vernebriller. Ved saging av store emner bør ekstra opplag brukes på motsatt side av rullebordet f. eks. rullebukk. Senk alltid øvrebeskytter ved bearbeiding. Bruk påskyver ved klyving av mindre arbeidsstykker og når det er mindre enn 120 mm mellom sagblad og anhold. Ved krenging og dreiing av sagbladet skal motoren være slått av. Senk sagbladet når det ikke er i bruk. Bruk alltid spaltekniv. Se punkt 6.2 for justering. Ta ut støpsel ved bytte av sagblad og ved annet vedlikeholdsarbeid. Kun sagblader med hardmetalltenner skal brukes. Sprukne eller deformerte sagblad må ikke brukes. Påse at dekselet på bladboksen er lukket etter ren gjøring, skifting av sagblad og justering eller skifting av spaltekniv. Sagen må ikke utsettes for fuktighet og må oppbevares tørt. Sagen må ikke startes i nærheten av gass eller andre eksplosive stoffer (gnister forekommer ved start/stopp. Viktig! sagbladet må løpe fritt ved oppstart. 2.2 Strømforsyning Sagene leveres med standard kontakt for strømtilførsel. Ved bruk av skjøteledning anbefales jordet kabel med tverrsnitt min. 2,5 mm 2. Vedr. støv og støy * Støy og støvmålingene er utført ved bearbeiding av, de materialer og bruk av de sagblader, maskinen er beregnet for (se avsnitt 1. Sikkerhetsinstruks). Usikkerheten ved målingene er knyttet til lokale forhold og kan variere med sagbladets-/transmisjonens beskaffenhet. Følg vedlikeholdsinstruks (se avsnitt 6. Vedlikehold/ reparasjon). Det skal brukes hørselvern, og det anbefales også bruk av støvmaske. Innendørs skal maskinen være tilkoblet avsug som min. gir en lufthastighet på 30 m/s og et undertrykk på min 180mmvs dvs. 1,8 kpa. 4

5 3. MONTERING/STRØMTILKOBLING/TRANSPORT 3.1 Montering Sagen er plassert i emballasjen med bordplaten ned (bilde 1). Bilde 1 Fell ut bena (understellet) (bilde 2) og skru fast låserattene (bilde 3). Bilde 2 Bilde 3 Kontroller at sagen står stabilt, hvis ikke justeres den ene foten (bilde 4). Bilde 4 5

6 Deretter monteres sagbladbeskytteren, skyv røret helt inn og lås med hendelen. Påse at hendelen A blir stående i riktig posisjon (bilde 5). Bilde 5 Kontroller sagblad og spaltekniv (bilde 6). Bilde 6 Monter anholdet som vist på bildet. Løs hendel A og skyv mutteren på undersiden av anholdet inn i sporet i aluminiumsprofilen. Skru til (bilde 7). Bilde Plassering av påskyvere (Sikkerhetsutstyr) Påskyverne henges i kroken (medfølger) på innsiden av den framre vangen (bilde 8). Bilde 8 6

7 3.3. Montering av tilleggsbord Tilleggsbordet kan enkelt monteres på begge sider av sagen L: 1 m - Vekt.: 3 kg 3.4. Tilkobling av strøm Bruk en godkjent skjøteledning med dimensjon 2,5 mm², max. lengde 25 m. Vipp ut bryteren og sett kontakten i støpselet. OBS! Bryteren må alltid stå i denne posisjon når maskinen er i bruk (bilde 9). 3.5 Tilkobling av sponavsug Bilde 9 Sponavsug skal tilkobles sagens bladbeskytter (over bladet) og bladboks (under sagen) denne brukes innendørs.tilkoblingsstussen har en dia. på 38 mm. Husk å kutte av toppen på stussen før slangen kobles til. 7

8 3.6 Transport av maskinen - bære-/trilleposisjon Ved heising må stroppene festes på anvist sted (bilde 10). Bilde Fjern eventulle tilleggsbord samt låsehendlene på siden og påskyverne. 2. Ta bort anholdet og sjekk at aluminiumsprofilen som er nedfelt i bordplaten ikke stikker på utsiden av sagbordet. 3. Fjern sagbladbeskyttelsen ved å løsne spaken og dra ut. 4. Vipp inn bryteren. Senk sagbladet og lås det. Still sagen i klyvposisjon (90 ) og lås i fremre stilling (nærmest deg - sett fra betjeningssiden). 5. Vipp sagen ned på hjulene (høyre side), løsne låserattene og fell inn det fremre benparet først. Lås deretter det andre benparet i fjærklipsene, husk å stramme til rattene. 6. Du kan nå dra sagen etter deg v.h.a. håndtaket eller bære den v.h.a. det sorte håndtaket på innsiden av sagbordet (bilde 11 og 12). Bilde 11 Bilde 12 8

9 4. FUNKSJONER 4.1 På/Av-bryter På fronten er sagen utstyrt med grønn startknapp og rød stoppknapp (bilde 13). Bryteren er utstyrt med motorvern og nullspennings bryter, som ved overbelastning kobler ut motoren for å unngå skade på denne. I slike tilfeller skal man la motoren avkjøles en stund før den startes igjen. Prøv å unngå overbelastning av motoren. For å nullstille motorvernet trykker mann inn plastknappen nede på koblingsboksen (bilde 9). Bilde Heving/senking av sagblad Løs hevarmen ved å dreie på låseskruen C (bilde 14). Bladet kan nå heves og senkes, og låses i den høyde man ønsker ved å stramme samme skruen. Bilde Skyv/trekk av sagbladet Sagbladet kan skyves/trekkes langs spalten i svingskiven (bilde 15 og 16). Funksjonen kan låses ved hjelp av låseskruen G på undersiden (bilde 14). Bilde 15 Bilde 16 9

10 4.4 Krenging av sagbladet Sagbladet må stå i nedsenket stilling før krenging. Ved å løse låseskruen D og trykke inn arm E for krengesikring (posisjons-hendelen), kan sagbladet krenge fra (bilde 17). Bladet innstilles og låses i ønsket krengevinkel. Les av gradene på skalaen og stram låseskruen. OBS! Låseskruen D må strammes også i 0 og 45 (i prestopp-funksjonen). Bilde Dreiing av svingskiven Svingskiven kan dreies begge veier og innstilles i ønsket kappvinkel. Svingskiven løses ved å trekke låsehendelen F mot venstre (bilde 18). Drei svingskiven ved å ta tak i løftehåndtaket og innstill sagbladet i ønsket kappvinkel (avleses på sagbordet). Lås svingskiven ved å skyve låsehendelen mot høyre. For gjæring i de mest benyttede vinkler (90, 45, 22.5 og 0 ) er det en prestoppfunksjon. Svingskiven MÅ låses v.h.a. hendelen F også i prestopp-posisjonene. NB! Ved innstilling av sagbladet skal motoren være slått av. Dette for å unngå skader på operatøren og sagen. Bilde 18 10

11 5. ANVENDELSE 5.1 Kapping Still inn ønsket kappvinkel (pkt. 4.4 og 4.5). Før anholdet inn til sagbladspalten og lås med låsehendel J (bilde 19). Bilde Klyving Drei svingskiven til 90 merket, slik at sagbladet står parallelt med anholdet. Lås svingskiven som i pkt. 4.5 (bilde 18). Skyv sagbladet fra deg og lås v.h.a. rattet G (bilde 20). Still eventuelt inn ønsket krengevinkel på sagbladet (punkt 4.4.). Hev sagbladet litt høyere enn tykkelsen på materialet som skal klyves og lås (bilde 14). Still inn anholdet i ønsket klyvebredde og lås med hendelen (bilde 21). Bilde 20 Bilde 21 Start motoren og skyv materialet mot sagbladet langs anholdet (bilde 22). Bruk påskyver når det gjenstår ca. 120 mm igjen å klyve. NB! Spaltekniven skal alltid brukes ved klyving. Påse at den er korrekt montert og har riktig tykkelse pkt. 6.2 og (bilde 6). Skyv fram i rolig tempo og reduser presset om motoren arbeider tungt. Da skånes motoren og man får en pen snittflate. Bilde 22 11

12 5.3 Dobbel skråkapping Still inn svingskiven i ønsket kappevinkel (punkt 4.5). Lås sagbladet i ønsket krengevinkel (punkt 4.4). Juster anholdet (punkt. 5.2). Hev sagbladet for å kappe (punkt 4.2). 5.4 Fresing av fals og not Drei svingskiven til 0-merket slik at sagbladet står vinkelrett i forhold til anholdet og lås svingskiven. Bilde 23 Still sagbladet i ønsket høyde (dypde på sporet). Lås anholdet i riktig posisjon. Plasser materialet mot anholdet. Skyv sagbladet fram og tilbake. Flytt materialet framover til ønsket sporbredde er oppnådd (bilde 24). Bilde 24 12

13 6. VEDLIKEHOLD/REPARASJON NB! Sørg for at sagen ikke er tilkoblet strøm når vedlikeholds arbeid pågår. Enkelt vedlikehold av sagen er nødvendig for at den skal fungere tilfredstillende i lang tid. Bevegelige deler smøres med jevne mellomrom. Kontroller regelmessig at alle skruer og muttere er godt festet. Hold sagen og bladboksen ren for sagflis. Vær oppmerksom på motorens luftinntak og kjøleribber. Påse at sagbladet er i orden og hold dette rent. Skift ut bladet hvis det har sprekker eller mangler tenner. Harpiksbelegg bør fjernes. Børstene i motoren må sjekkes jevnlig og skiftes ut ved behov. Rengjør IKKE motoren med løsningsmidler! 6.1 Skifting av sagblad Trekk ut stikk-kontakt. Senk sagbladet i nederste stilling og skyv det fram! Åpne dekselet ved å løse de to skruene og mutteren i front (bilde 25). Løs spindelskruen med en 13 mm fastnøkkel (bilde 26) mens du sperrer klembrikken ved hjelp av medfølgende nøkkel. Trekk ut klembrikke og sagblad. OBS! Spindelskruen er venstregjenget. Sagbladet monteres i motsatt rekkefølge. Husk riktig rotasjonsretning. OBS! Sagen er kun beregnet for sagblad med diam. Ø 250 mm, hull Ø 30 mm, tannbredde 3,2 stamme 2,2. Antall tenner tilpasses bruken. Bilde 25 Bilde 26 13

14 6.2 Skifting/justering av spaltekniv Trekk ut stikk-kontakten og fell ned dekselet som i punkt 6.1. Løsne festeskrue og mutter (bilde 27) og trekk spaltekniven opp (ved skifte av spaltekniv). Spaltekniven monteres i motsatt rekkelfølge. Bruk alltid en spaltekniv som er 0,2 mm tykkere enn sagbladets stamme. Juster spaltekniven som vist på bilde 6, og trekk til festeskruen og mutteren. Bilde Justering av svingskivelås Sett låsehendelen i fristilling (bilde 28). Løs kontramutter P. Skru settskruen 0 mot svingskiven til en tilstrekkelig låsing oppnås når låsehendelen skyves i låsestilling. Bilde Testing av sagbladets stopptid Sagbladet skal stoppe i løpet av max. 10 sekunder etter at stoppknappen er betjent. Dette bør kontrolleres jevnlig. Reparasjon Vedr. rutiner ved reparasjon: * Reparasjon av maskinen må utføres av elektriker eller på autorisert serviceverksted. Vedr. testing av brems: * Bremsen på sagbladrotasjonen bør testes jevnlig. Stopptiden skal være max. 10 sek. Start/stopp 10 ganger påfølgende, og kontroller stopptiden. 14

15 7. FEILSØKING Sagen starter ikke: * sjekk strømtilførselen * sjekk børstene * ikke benytt kabelen til flere maskiner samtidig * sjekk at kabelen ikke er for lang og at den har stort nok tverrsnitt * kontakt elektriker Sagen vibrerer og er svak * sjekk at bladboksen under bordplaten er fri for flis og spon * sjekk at drivremmen(e) er hele og uskadet * sjekk spindel/gir * sjekk sagbladet for kast, og at alle tenner er hele og skarpe * sjekk at bremsen på motoren er rengjort og løser ut ved oppstart, rengjør ved å fjerne viftedekselet på motoren og blås ren med eks.vis trykkluft Sagbladet er tungt å løfte eller går ikke helt ned * sjekk at ikke noe har kilt seg fast i bladboksen 15

16 8. GARANTI Garantitiden er 3 år, regnet fra kjøpsdato. Garantitiden på 3 år omfatter ikke elektriske komponenter, på disse er garantitiden fortsatt 1 år. Ernex AS/importøren forplikter seg til, i løpet av garantitiden, å utbedre mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller arbeid. For at en reklamasjon skal kunne behandles som garantisak, må kjøpsdato kunne dokumenteres ved kopi av faktura eller garantikort inneholdende produk sjonsnummer. Ved manko skal kontroll skjemaet som fulgte med sagen sendes inn sammen med reklamasjonen. Ernex AS/importørens plikt til reparasjon eller utbedring av feil under garanti gjelder ikke slike feil eller mangler som skyldes bruk og vedlikehold i strid med brukerveiledningen. Garantien dekker ikke normal slitasje eller skader som skyldes uhell under bruk eller andre omstendigheter, herunder: Feil i det elektriske anlegget på brukerstedet. Feilkopling av tilførselsledning fra elektrisk anlegg til sag. Inngrep i det elektriske utstyret, såsom motor, bryter, ledningsopplegg utført av ikke autorisert personale. Feil på grunn av uforsvarlig lagring, eller transportskader. Det er opp til Ernex AS/importøren å avgjøre om dekning av garantiansvar skal skje ved erstatning med nye deler, repareres for Ernex AS/importørens regning på eiers sted eller sendes inn til fabrikken for utbedring. Kunden betaler frakt av innsendte defekte deler og Ernex AS/importøren betaler tilbakesendingen. 16

17 9. TEKNISKE DATA Gjerde 250 Produsent: Ernex AS, Norge Modell: Gjerde 250 Bordplate: 670 mm x 565 mm Høyde overdel: 430 mm Høyde: 860 mm Transporthøyde: 430 mm Vekt: 37 kg Sagblad: Hardmetall, Z=40 Diameter 250 mm Senterhull Ø 30 mm Tannbredde 3,2 mm Bladtykkelse (stamme): 2,3 mm Spaltekniv: Herdet stål; tykkelse 2,5 mm Skjærehøyde: 80 mm i 90 (vertikalt) 63 mm i 45 (krenget) Skyvelengde: 130 mm Max skjærelengde (kapp): 310 mm Motor m/brems: 1.8 kw 230 V/50 Hz 1-fas Spindelhastighet: omdr./min. Periferihastighet: Med standardblad: 59 m/sek. Dimensjon ledning: 1-fas 3 x 2.5 mm 2 Sikring: 16A trege Bryter: Av/På-bryter m. motorvern og nullspenningsbryter Støymåling Tomgang 94 db. 2006/42/EC Belastning 92,4 db. -merket: Etter godkjenning fra Dansk Teknologisk Institut, Aarhus. Identifikasjonsnr: 0396 Typeattest nr. TI-09-MD STADARDUTSTYR Sagbladbeskytter Hardmetallblad. Anhold Påskyver/fastnøkkel TILBEHØR Tilleggsbord, aluminium 1m Hjul 17

18 Ernex AS Deleliste Gjerdesag 250 Pos. Art.nr. Tekst Bordplate Svingskive m/skala Spaltekniv 2.5mm m/klembrikke Feste f/spaltekniv kompl Plastkuppel m/brakett Parallellstag m/håndtak Svingbøyle m/låsehendel Øvrebeskytter kompl Ben f/stativ m/skruer (1) Trykkstift Låsespak M8x Bladboks kompl Bunnramme Fot kompl. (sett 4 stk.) (stillbare) Bakre benpar Låseratt m/motholdsskrue Hjulsats kompl. (2) Bryter 230V/1-fas Glideklosser f/alu.skinne (3) Fremre benpar Plasthåndtak 25x5 (93-99) Kort anhold m/anh.kloss Vinkelanhold kompl Vinkel f/anhold Målebånd Plastplugg f/alu.skinne (bordplate) Alu.profil m/plastplugger Gradeskala f/sv.skive Anholdskloss Plasthåndtak Ø22 (99-) Låseratt f/høydereg Oppheng f/akslinger Låsemutter Løftearm kompl Krok f/påskyver Låsestang f/skyv Søyleføringsaksel L=430mm Vinkel f/krengestag Hus, kort m/kulebøssing 50mm Låsebrakett f/løft Hus, langt m/kulebøssing 100mm Lås f/skyv kompl Bunnplate Endedemper f/skyv Brakett f/opplagring av løft Feste f/bladboks Søyleføringsaksel L=208mm Plate f/motoroppheng Børster kompl. (2) (03/07) Børster kompl. (2) (gml.) Motor 230V/1-fas u/bryter Motorvern 8Amp Feste f/løft av motor Endedemper f/løft Styretapp Låsehendel f/alu.profil Lås f/alu.profil kompl Bærehåndtak Rasterplate m/hylse Hengselplate kompl Brakett f/svingbøyle Svingskivelås kompl Lagersett f/svingskive (5) Låsehendel f/krenging Gummihette m/skrue Krengelås kompl Låseratt f/krenging Gradeskala f/krenging Bryterplate m/hengsle Ben, teleskopisk Aluminiumsprofil Plastplugg f/alu.profil Lagersett f/anhold Skrue M8x25 links Klembrikker Klembrikker (03/07) Skinne f/avstivning Spindel/gir kompl. (gml.) Spindel/gir kompl. (03/07-) Spindel/gir kompl. (10/07-) Verktøy f/motor (03/07-) Start/stopp tastatur Relè f/bryter (725089) Påskyver mars

19 19

20 20

21 Ernex AS Deleliste Tilleggsbord 250 Pos. Art.nr. Tekst Ramme f/aluminiumsbord Låsespak M8x Ben, alu.bord kompl Fot kompl. (1 stk. stillbart) Låseratt m/motholdsskrue M8x Materialstopper, alu.bord 21 mars-10

22

23 Gjerde 250 SAMSVARSERKLÆRING CONFORMITY DECLARATION KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KONFORMITETSINTYG DICHIARAZIONE DI CONFOMITA Fabrikant Manufacturer Hersteller Produttore: Ernex AS Adresse Adress Anschrift Indirizzo: 1792 Tistedal Erklærer herved at : Maskin: Mod.: Gjerde 250 Nr.: Som er omfattet av denne erklæring, er fremstilt i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF, 2005/95/EF og EN :2002. Det bemyndigede organ: Dansk Teknologisk Institut, Århus, identifikasjons Nr.: 0396, har prøvet denne maskinen i følge typeattest Nr. TI-09-MD We hereby declare that: Machine: Mod.: Gjerde 250 Nr.: Which is covered by this declaration is manufactured in conformity with the Commission s instructions 2006/42/EF, 2005/95/EF and EN :2002. The notified body: Dansk Teknologisk Institut, Aarhus, identification No.: 0396, has examined this machine according to approval certificate No. TI-09-MD Erklärt hiermit : Die Maschine: Mod.: Gjerde 250 Nr.: Die diese Erklärung betrifft wurde in konformität mit den Richtlinien vom Rat der Europäischen Gemeinschaften 2006/42/EF, 2006/95/EF u :2002. Notizierte Stelle: Dansk Teknologisk Institut, Århus, Identifikations Nr.: 0396, hat diese Maschine geprüft, Bescheinigung durch das Typattest Nr. TI-09-MD Försäkrar härmed att : Maskin: Mod.: Gjerde 250 Nr.: Vilken innefattas i denna deklaration, är tillverkad i överenstämmelse med Maskindirektiv 2006/42/EF, 2006/95/EF och EN :2002. Bemyndigat organ: Dansk Teknologisk Institut, Aahus, identifikations Nr.: 0396, vilket prövat denna maskin enl. Provningscertifikat Nr. TI-09-MD Con la presente si dichiara che la : Macchina: Mod.: Gjerde 250 N.: Oggetto della presente dichiarazione è prodotta in confomità alla direttiva della Commissione 2006/42/EF, 2006/95/EF e EN :2002. L`ente notificato: Dansk Teknologisk Institut, Aarhus, N. di identificazione: 0396, ha esaminato il macchinario come da certificato di approvazione N. TI-09-MD Tistedal,. Jan Håkon Hansen.. Skjema nr

24 14. PRODUKTMERKING

25 Importers: /10 Sverige/Sweden: Aspelin Motek AB Fabriksgatan 11, Box 10, SE Eskilstuna Tel: , Fax: Sverige/Sweden: Luna Verktyg & Maskin AB Sandbergsvägen 1, SE Alingsås Tel.: , Fax: Danmark/Denmark: Junget A/S Viborgvej 202, DK-8210 Aarhus V Tel: , Fax: Finland/Finland: Oy Mechelin Co. AB Mekaanikonkatu 13, SF Helsinki Tel: , Fax: Island/Iceland: Bjørn Gudmundsson & Co. Laugavegi 29, IS-101 Reykjavik Tel.: , Fax: Holland/Netherland: Gjerde B.V. Mors 9, NL-7151 MX Eibergen Tel: , Fax: Tyskland/Germany: Egid Münch GmbH & Co. Am Mantelsgraben 39, DE Höpfingen Tel: , Fax: Tyskland/Germany: Hüllinghorst Maschinenhandel GmbH & Co. KG Höfeweg 70, DE Bielefeld Tel: , Fax: Estland/Estonia: AS Nava Peterburi Tee 56 B, EE Tallinn Tel.: , Fax: Ungarn/Hungary: Csiba Kft. Rohonco u., PF. 130, H-9730 Köszeg Tel: , Fax: Latvia/Latvia: MekoTex SIA Pãrslas St. 3/5, LV-1002 Riga Tel.: , Fax: Italia/Italy: Woodtec Commerciale SRL Via Kravogl 18, I Bolzano Tel.: , Fax: Produsent: Ernex AS Bjørnstadgt. 7, N-1792 Tistedal, Norway. Tlf , Fax

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009 Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 INNHOLD MOTTAK AV MASKINEN... 3 FORORD... 3 TEKNISKE DATA... 3 SYMBOLER I MANUALEN... 4 SYMBOLER PÅ MASKINEN... 5 KLARGJØRING AV

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer