NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE RIVass-NOT-001 EMNE Dimensjonering av dreneringssystem TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER JBV-Trondheimsregion OPPDRAGSLEDER Helge Johansen KONTAKTPERSON Raymond Siiri SAKSBEHANDLER Mulugeta B. Zelelew ANSVARLIG ENHET 3087 Hydrologi SAMMENDRAG Tabellen under viser en oppsummering over beregnede dimensjonerende rørstørrelser for bekkekryssinger for de to alternativene for Jernbaneverkets nye logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Anbefalt diameter Nødvendig lengde Maks overdekning Standard rørlengde Vekt (kg) Stykkpris (NOK) Totalpris (NOK) Alternativ Bekk nr. (mm) (m) (m) (m) Antall Torgård , , ,- Total- Torgård ,- Søberg , , , , , , , , , , , , , , ,- Total- Søberg ,- I følge beregningene er det altså størst behov for dreneringssystemer ved Søberg, noe som vil medføre store kostander. I tillegg bør vannet i det flate området av nedbørfeltet ved Søberg samles ved hjelp av kum mer og stikkrenner. Det vil også bli et behov for lokale dreneringssystem ved de planlagte områdene for nytt logistikknutepunkt. Kostnadene til disse elementer er ikke beregnet i dette notatet. Det er også viktig å merke at rørprisene er avhengig av overdekningsgrad, nyttelast, vekt av røret og bredden på underlag for sporet. Kostander i dette oversiktsnotatet gjelder rør som tåler maks 3 meter overdekning og 15 meter bredde på underlag for sporet. En økning av lengde, overdekning eller vekt av rørene vil medføre økte kostnader Dimensjonering av dreneringssystem for nytt logistikknutepunkt for Mulugeta B. Zelelew Ann Kristin Tuseth Morten Skoglund JBV i Trondheimsregionen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Sluppenveien 23 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf NO MVA

2 1 Innledning I forbindelse med planlagt utbygging av nytt logistikknutepunkt for Jernbaneverket i Trondheimsregionen, med alternativene Søberg i Melhus kommune og Torgård i Trondheim kommune, har Multiconsult laget en oversikt over behovet for dreneringssystem og nødvendig dimensjonering av kulverter for bekkekryssinger for de to alternative plasseringene. Dette notatet gir en oversikt over beregnede dimensjonerende flommer og nødvendige rørstørrelser for bekkekryssingene for de to aktuelle utbyggingsstrekningene. 2 Befaring Befaringen ble utført den 19.august Til stede var to hydrologer fra Multiconsult. Torgård i Trondheim kommune: Torgård-alternativet ligger ved et vannskille mellom nordøst (mot Nidelva) og sørvest (mot Gaula) deler av nedbørfeltet i området, og det finnes ikke store bekker ved utbyggingsstrekningen til dette alternativet. Det ligger én bekk på østsiden av utbyggingsområdet. Bekken omfatter dreneringssystemer fra Vassfjellet pukkverk og Skjøla pukkverk. Store flomskader ble ikke observert i området ved befaringen. Søberg i Melhus kommune: Søberg-alternativet ligger ved elva Gaula, og det finnes flere bekker ved utbyggingsområdet til dette alternativet. Bekkene omfatter små lokale nedbørfelt som begrenses av Vassfjellet. Store flomskader ble ikke observert i området ved befaringen. 3 Nedbørfelt og datagrunnlag Bekk ved Torgård: Bekken ved Torgård ligger øst for Klett i Trondheim kommune. Nedbørfeltene oppstrøms bekkeutløpet er opptegnet i GIS-programvare med kartgrunnlag basert på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Fra dette er feltarealer, feltlengde, høydefordeling og arealfordeling beregnet. Feltareal for nedbørfeltet er ca. 0,93 km². Bekken ligger sør-øst for Torgård logistikknutepunkt. Oversiktskart over vassdraget med nedbørfeltgrenser er vist i Figur 1. Bekker ved Søberg: Bekkene ved Søberg ligger i Gaula-vassdraget i Melhus kommune. Nedbørfeltene oppstrøms bekkeutløpene er opptegnet i GIS-programvare med kartgrunnlag basert på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Fra dette er feltarealer, feltlengde, høydefordeling og arealfordeling beregnet. Oversiktskart over vassdraget med nedbørfeltgrenser er vist i Figur 2. Tabell 1 viser en oppsummering av nedbørfeltarealer og høydefordeling for begge alternativene. Tabell 1. Nedbørfeltareal ved Torgård og Søberg. Alternativ Bekk nr. Areal (km²) Feltlengde (m) Høydeintervall, min-maks (moh) Torgård 1 0, Søberg 1 0, , , , , RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 14

3 Dimensjonering av dreneringssystem for nytt logistikknutepunkt for JBV i Trondheimsregionen Figur 1. Oversiktskart og nedbørfelt ved Torgård. Nedbørfelt er vist i blått RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 14

4 Figur 2. Oversiktskart og nedbørfelt ved Søberg. Nedbørfelt er vist i blått RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 14

5 4 Dimensjonerende flom Dimensjonerende flom ble beregnet ved hjelp av flomfrekvensanalyse og den rasjonelle formel. Flomfrekvensanalyse Det ligger flere vannføringsmålestasjoner i området, disse er vist i vedlegg 1 [8]. Det er kjørt flomfrekvensanalyser på flere av de aktuelle seriene med ulike fordelingsfunksjoner. Nedbørfelter ved Torgård og Søberg ligger i V1 vårflom og H1 høstflom-regioner. Nedbørfeltene har mye til felles med nedbørfeltet til målestasjon Gau i Gaula-vassdraget (vedlegg 1). Dette ser man av beliggenhet og høyde på feltet. Regional analyse for vårflom region V1 gir spesifikk middelflom på ca l/s/km², og regional analyse for høstflom region H1 gir spesifikk middelflom på ca l/s/km². Observerte års flommer ved Lillebudal Bru, Gau og Merrafoss gir spesifikk middelflom på henholdsvis 332, 251 og 208 l/s/km². Observert spesifikk middelflom for Gau virker realistisk for området, og vi velger 251 l/s/km² for å beregne 200-årsflom for nedbørfeltene ved Torgård og Søberg. Det er valgt å bruke en frekvensfaktor på 3,41 (dvs. basert på målestasjon Gau med fordelingsfunksjonen GEV) for 200-årsflom, siden Gau har den kontinuerlig lengste dataserien av omkringliggende felt. Denne verdien er over det en får fra regionale flomfrekvensanalyser for vårflom region V1som gir Q 200 /Q M på 2,3, men verdien er under det en får fra regionale flomfrekvensanalyser for høstflom region H1som gir Q 200 /Q M på 2,8. Det er gjort en kort vurdering av momentan toppverdi av flommene. Momentanflommen er bestemt fra regresjonsligninger som er beskrevet i [2]. Det er valgt verdier på 2,25-2,40 for nedbørfeltene ved Torgård og Søberg. Klimafaktor på 1,20 ble brukt i tillegg til momentanverdien for å beregne de dimensjonerende flommene [6]. Beregning av dimensjonerende flom er vist i vedlegg 1. Rasjonelle formel Samtlige nedbørsfelt viste seg å være under 1 km 2 (100 ha) unntatt én bekk ved Søberg som er over 1 km² (1,2 km²). Den rasjonelle formel er også brukt til å finne dimensjonerende flom, som for veikulverter er 200-årsflom [ 1]. Den rasjonelle formel er anbefalt for små felt, én kilde sier mindre enn 0,5 km² [1] og en annen sier mindre enn 0,8 km² [7]. Avrenningen er gitt ved: Q=C i A der C er en avrenningsfaktor, i er dimensjonerende nedbørintensitet [l/s/ha] og A er feltareal [ha]. Vassdraget ved både Torgård og Søberg er hovedsakelig dekket av skog, og avrenningsfaktoren for skogsområder kan settes til 0,2-0,5 [1]. For å være på sikre siden av beregninger benyttes 0,5. Relevante IVF-analyser er innhentet fra Meteorologisk institutt sin klimadatabase portal, eklima [3]. Nærliggende målestasjoner er Trondheim-Tyholt (st. nr ), Trondheim-Blakli (st. nr ), Trondheim-Risvollan (st. nr ) og Trondheim-Voll (st. nr.68863). Stasjon Trondheim-Risvollan ligger nært og med høyde 84 meter over havet. Stasjon Trondheim-Risvollan ligger ca. 8,5 km og 16,5 km fra henholdsvis Torgård og Søberg, men er likevel mest representativ for de aktuelle områdene med tanke på geografisk nærhet og høyde over havet. Trondheim-Risvollan ble derfor valgt som aktuell målestasjon. Nedbørintensiteten for Trondheim-Risvollan for ulike returperioder og konsentrasjonstider er vist i vedlegg 2. For å velge riktige verdier for nedbørintensiteten må konsentrasjonstiden (vedlegg 3) for hvert felt beregnes med formelen: t =0,6 L H, A der L er lengden av feltet [m], H er høydeforskjellen i feltet [m] og A se er effektiv sjøprosent. Siste ledd utelates i beregningene da ingen av feltene inneholder innsjø. Klimafaktor på 1,20 ble brukt i RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 14

6 tillegg til flomverdien for å finne dimensjonerende flom [6]. Beregning av dimensjonerende flom er vist i vedlegg 4. Valg av dimensjonerende flom De beregnede 200-årsflommene basert på flomfrekvensanalyse er mindre enn de beregnede 200- årsflommer basert på den rasjonelle formel. Feltene på Torgård og Søberg er så små at regionale formler for middelflom ikke vil være gjeldende. Derfor er 200-årsflommene basert på den rasjonelle formelen benyttet for å beregne rørstørrelsene for bekkekryssingene for de to alternativene Torgård og Søberg. Tabell 2 viser en oppsummering av flomberegningene. Tabell 2. Oppsummering av de beregnede dimensjonerende flommene. Alternativ Bekk nr. Areal (km²) 200-årsflom (m³/s) Rasjonelle formel Flomfrekvensanalyse Torgård 1 0,93 3,35 2,20 1 0,38 2,70 0,92 2 0,83 4,85 1,96 Søberg 3 0,60 4,57 1,45 4 1,20 6,84 2,78 5 0,79 4,36 1,88 5 Dimensjonering av rør for bekker I dimensjonering av rørene antas det moderat til bratt helning, og kapasiteten vil derfor være innløpskontrollert [4]. Det antas også skarpkantet innløp, og nomogram ble brukt for å beregne kapasiteten av kulvertene [4]. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning foran røret. Vedlegg 5 viser beregnet vannstand (HW) foran røret for ulike rørstørrelser (D) for den beregnede dimensjonerende flommen for hvert rør. Valgt dimensjoneringskriterium er HW/D < 1,0, det vil si at oppstrøms vanndybde ikke skal bli større enn rørets diameter. Rørstørrelser er avrundet til praktiske rørstørrelser som finnes i markedet [5]. Bredden på sporet ble antatt som 15 meter for å beregne antall betongrør. Tabell 3 viser en oppsummering av rørstørrelsene for bekkekryssingene for de to alternative plasseringene. Tabell 3. Oppsummering av anbefalte rørstørrelse ved Torgård og Søberg. Alternativ Bekk nr. Rørtype Beregnet diameter (mm) Anbefalt diameter (mm) Nødvendig lengde (m) Standard rørlengde (m) Antall rør Torgård 1 Betong ,0 8 1 Betong ,0 8 Søberg 2 Betong ,0 8 3 Betong ,0 8 4 Betong , Betong ,0 8 6 Kum ved Søberg og lokale dreneringssystem Vannet i det flate området av nedbørfeltene ved Søberg bør samles ved hjelp av kummer og stikkrenner. I tillegg vil det bli et behov for lokalt dreneringssystem ved de planlagte områdene for nytt logistikknutepunkt. Dette er ikke inkludert i dette notatet RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 14

7 7 Anbefalinger Erosjonssikring av og innløp og rørutløp Ved innløp og utløp av rørene kan vannet ha stor vanndybde og hastighet. Dersom bunnen består av finkornede masser kan det dannes store erosjonsgroper. Dette kan føre til undergraving av rørutløp og skråningen under sporet. Det er derfor viktig å sikre innløpet og utløpet mot erosjon, og det bør utføres beregning av nødvendig erosjonssikring ved rørinnløp og rørutløp for den aktuelle utbyggingsplanen. Tilstoppingskontroll Rørinnløpene bør sikres mot sedimentasjon og annen tilstopping. Etablering av grøft for å samle opp slam og sand (sandfang) kan være nyttig. Håndtering av forurensning Bekkeutløpene ved Søberg ligger ved utløpspunktet av vassdraget og lenger ut i Gaula. Det forventes at grunnvannet i området ligger på grunn dybde. Det må vurderes derfor å etablere et rensesystem for det lokale dreneringssystemet før vannet går inn i Gaula. Dette er ikke beregnet i dette notatet. Grunnvann Grunnvannet for begge alternativer er ikke behandlet i dette notatet. Det må vurderes for det aktuelle alternativet. 8 Kostnad Kostnader for betongrør er beregnet basert på kostander for standard betongrør som finnes i grunnleggende dokumentasjonen fra BASAL (Produktkatalog og Prisliste 21014) [5]. Tabell 4 viser en oppsummering av rørkostandene for de to alternativenes bekkekryssinger. Tabell 4. Oppsummering av betongrør kostnader ved Torgård og Søberg Alternativ Bekk nr. Anbefalt diameter (mm) Nødvendig lengde (m) Maks overdekning (m) Standard rørlengde (m) Vekt (kg) Antall Stykkpris (NOK) Totalpris (NOK) Torgård , , ,- Total- Torgård ,- Søberg , , , , , , , , , , , , , , ,- Total- Søberg ,- 9 Konklusjon I følge beregningene er det størst behov for bekkekryssinger ved alternativ Søberg, og kostnadene for rør og kulverter ved Søberg vil derfor medføre større kostnader enn for Torgård-alternativet. Det er også viktig å merke at rørprisene er avhengig av overdekningsgrad, nyttelast, vekt av røret og bredden på underlag for sporet. Kostander i dette oversiktsnotatet gjelder rør som tåler maks 3 meter overdekning og 15 meter bredde på underlag for sporet. En økning av lengde, overdekning, nyttelast eller vekt av rørene vil medføre økte kostnader RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 14

8 Referanser 1. Skogbrukets Kursinstitutt Skogsveger og skredfare veileder. 2. NVE Retningslinjer for flomberegninger. 3. eklima2013. Meteorologisk institutt. 4. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Hydraulic design of highway culverts. 5. BASAL Produktkatalog og Prisliste. 6. NVE Report 5-11 Hydrological projections for floods in Norway under a future climate. 7. Federal Highway Administration Highway Hydrology. 8. NVE Dokument nr 15 Flomberegning for Gaulavassdraget (122.Z) RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 8 av 14

9 Vedlegg Vedlegg 1. Flomfrekvensanalyse for Torgård og Søberg. Nedbørfelt ved Torgård og Søberg Alternativ Bekk nr. Feltareal (km²) Eff. sjø (%) Snaufjell (%) Høydeintervall, min-maks (moh) Torgård 1 0,93 0,0 0, ,38 0,0 0, ,83 0,0 0, Søberg 3 0,60 0,0 0, ,20 0,0 0, ,79 0,0 0, Feltkarakteristika for aktuelle målestasjoner i området. Vannføringsmålestasjon Lillebudal Bru Måleperiode , Feltareal (km²) Eff. Sjø (%) Snaufjell (%) Høydeintervall, minmiddel-maks (moh) 168,15 0,02 65, Gau ,42 0,01 8, Merrafoss , ,21 1,39 14, Flomfrekvensanalyse Navn Periode Feltareal [km 2 ] Fordeling Varighet [d] Sesong q M [l/s/km 2 ] Q M [m 3 /s] Q 200 /Q M Lillebudal Bru , ,15 Gumbel (I-moment) GEV (I-moment) 1 År 332 2,83 1 År 332 3, Gau ,42 Gumbel (I-moment) GEV (I-moment) 1 År 251 2,57 1 År 251 3, Merrafoss , Gumbel 238, (I-moment) 1 År 208 2,76 GEV (I-moment) 1 År 208 3,00 Torgård-1 0,93 1 År 251 0,23 3,41 Søberg-4 1,20 1 År 251 0,30 3, RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 9 av 14

10 Oppsummering av flomfrekvensanalyse, Q Tmom og 1,2 Q Tmom [m 3 /s] for 200-årsflom. Alternativ Bekk nr. Q T /Q M q T [l/s/km 2 ] Q T [m 3 /s] Q Tmom [m 3 /s] 1,2 Q T,mom [m 3 /s] Torgård 1 3, ,80 1,82 2,20 1 3, ,32 0,77 0,93 2 3, ,71 1,64 1,97 Søberg 3 3, ,51 1,21 1,45 4 3, ,03 2,32 2,78 5 3, ,68 1,56 1,88 Vedlegg 2. Nedbørintensitet for målestasjon Trondheim-Risvollan (eklima). Return periods (year); precipitation intensity in litre per second per hectar(10 000m²) (l/s*ha) TRONDHEIM - RISVOLLAN Period: Number of seasons: 23 Year 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min Nedbørintensitet [l/s/ha] for 200 år - Målestasjon Trondheim-Risvollan 200 Nedbørintensitet (l/s/ha) Nedbørintensitet (minutt) RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 10 av 14

11 Vedlegg 3. Beregning av konsentrasjonstid. Alternativ Bekk nr. Feltlengde (L) Høydeforskjell i feltet (H) Konsentrasjonstid (t c ) [m] [m] [min] Torgård Søberg Vedlegg 4. Beregning av dimensjonerende flom med den rasjonelle formel. Areal Avrenningsfaktor (C) Konsentrasjonstid Dimensjonerende nedbørintensitet (i) Klimafaktor Avrenning (Q) Alternativ Bekk Nr. [ha] [-] [min] [l/s*ha] (%) [m 3 /s] Torgård Søberg Vedlegg 5. Beregning av nødvendig rørstørrelse Dimensjonering av kulverter, utredning-jbv-trondheimregion - Søberg Bekk nr. 1 Bekk nr. 2 Nedbørsfelt km 2 Nedbørsfelt 0.83 km 2 Feltlengde 950 m Feltlengde 1300 m Høydeforskjell i feltet 253 m Høydeforskjell i feltet 303 m Sjøandel 0 % Sjøandel 0 % Konsentrasjonstid 36 min Konsentrasjonstid 45 min Gjentaksintervall 200 år Gjentaksintervall 200 år Nedbørsintetsitet 120 l/s*ha Nedbørsintetsitet 97 l/s*ha Avrenningskoeffisient 0.50 antatt Avrenningskoeffisient 0.50 antatt Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 2.70 m 3 /s Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 4.85 m 3 /s Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Prøve Diameter (mm) Vannstand HW HW/D Prøve Diameter (mm) Vannstand HW (m) HW/D Nødvendig diameter: 1350 mm Nødvendig diameter: 1660 mm Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 1400 mm. Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 1600 mm. Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 11 av 14

12 Dimensjonering av kulverter, utredning-jbv-trondheimregion - Søberg Bekk nr. 3 Bekk nr. 4 Nedbørsfelt 0.6 km 2 Nedbørsfelt 1.2 km 2 Feltlengde 1025 m Feltlengde 1700 m Høydeforskjell i feltet 360 m Høydeforskjell i feltet 434 m Sjøandel 0 % Sjøandel 0 % Konsentrasjonstid 32 min Konsentrasjonstid 49 min Gjentaksintervall 200 år Gjentaksintervall 200 år Nedbørsintetsitet 127 l/s*ha Nedbørsintetsitet 95 l/s*ha Avrenningskoeffisient 0.50 antatt Avrenningskoeffisient 0.50 antatt Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 4.57 m 3 /s Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 6.84 m 3 /s Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Prøve Diameter (mm) Vannstand HW (m) HW/D Prøve Diameter (mm) Vannstand HW (m) HW/D Nødvendig diameter: 1650 mm Nødvendig diameter: 1950 mm Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 1600 mm. Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 2000 mm. Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet Dimensjonering av kulverter, utredning-jbv-trondheimregion - Søberg Bekk nr. 5 Nedbørsfelt 0.79 km 2 Feltlengde 1500 m Høydeforskjell i feltet 311 m Sjøandel 0 % Konsentrasjonstid 51 min Gjentaksintervall 200 år Nedbørsintetsitet 92 l/s*ha Avrenningskoeffisient 0.50 Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 4.36 m 3 /s Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Prøve Diameter (mm) Vannstand HW (m) HW/D 1360 mm mm mm mm Nødvendig diameter: 1650 mm Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 1600 mm. Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 12 av 14

13 Dimensjonering av kulverter, utredning-jbv-trondheimregion-torgård Bekk nr. 1 Nedbørsfelt 0.93 km 2 Feltlengde 1600 m Høydeforskjell i feltet 160 m Sjøandel 0 % Konsentrasjonstid 76 min Gjentaksintervall 200 år Nedbørsintetsitet 60 l/s*ha Avrenningskoeffisient 0.50 antatt Dimensjonerende vannføring med 20% klimafaktor 3.35 m 3 /s Bratt kulvert -vil være innløpskontrollert! Antar skarpkantet innløp. Hydraulisk forbedret innløp vil gi lavere vannstandstigning Prøve Diameter (mm) Vannstand HW (m) HW/D Nødvendig diameter: 1450 mm Velger kulvert (sirkulær, betong) med diameter 1400 mm. Dimensjoneringskriterie: HW/D<1.0 Kulvertinntaket må sikres mot gjentetting ved en grov varegrind/rist et lite stykke oppstrøms inntaket Innløpet utformes med frontmur. Både innløp og utløp bør erosjonssikres. Rundet opp til nærmeste desimeter som finnes i markedet RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 13 av 14

14 Dimensjonering av dreneringssystem for nytt logistikknutepunkt for JBV i Trondheimsregionen Nomgram RIVass-RAP september 2014 / Revisjon 00 Side 14 av 14

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen Reguleringsplan DOKUMENTKODE 416474-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By SAKSBEH

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flomvurdering hyttetomt ved Rembekken DOKUMENTKODE 418109-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kjell Sagen Berg OPPDRAGSLEDER Ann Kristin Tuseth KONTAKTPERSON Mette Pütz

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen

Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen Av Stine Kvalø Nordseth og Kjetil Arne Vaskinn Stine Kvalø Nordseth er sivilingeniør og Kjetil

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING RAPPORT STATENS VEGVESEN Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB. AV 00 28.05.2015 - NOWOLF NOCAPU

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer for avrenning i små felt - hvordan ta hensyn til skalaeffekter i tid og rom

Konsekvenser av klimaendringer for avrenning i små felt - hvordan ta hensyn til skalaeffekter i tid og rom Konsekvenser av klimaendringer for avrenning i små felt - hvordan ta hensyn til skalaeffekter i tid og rom Steinar Myrabø Hydrolog Jernbaneverket BTU - Rasutvalget Fagtreff i Vannforeningen 14. mai 2012

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst Juni 2016 FAGRAPPORT Flomberegninger rv. 3 nord STATENS VEGVESEN FLOMBEREGNINGER

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

Kartlegging av stikkrenner hos Jernbaneverket

Kartlegging av stikkrenner hos Jernbaneverket Kartlegging av stikkrenner hos Jernbaneverket Meråkerbanen og Raumabanen Steinar Myrabø Hydrolog Informasjonsdag Klima og transport 31. mars 2008 1 Forarbeid for konsulent Studie/gjennomgang av bakgrunnslitteratur

Detaljer

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll RAPPORT BEREGNING AV FLOM OG KULVERTDIMENSJONER VED FJELDLY OG LEIKVOLL, GJERDRUM KOMMUNE Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll Prosjektnummer:

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE RIG-NOT-002

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE RIG-NOT-002 NOTAT OPPDRAG Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE 814835-RIG-NOT-002 Nedre og Øvre Eiker EMNE Erosjonsbefaring nye kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Per Ludvig Bjerke 22 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 22-2016 Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

VURDERING AV FLAUM OG EROSJON, SØREIDE HØYANGER KOMMUNE

VURDERING AV FLAUM OG EROSJON, SØREIDE HØYANGER KOMMUNE Oppdragsgjevar: Høyanger kommune Oppdrag: 613167 Flaumvurdering Søreide reguleringsplan Dato: 2017-10-05 Skrive av: Steinar Nes Kvalitetskontroll: Per Sigve Selseng VURDERING AV FLAUM OG EROSJON, SØREIDE

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon BERGENSBANEN 01A Flombergninger for Storelva kulvert 2011-03-29 LBA LEBLO GEH 00A Flomberegning for Storelva kulvert 2011-01-26 LBA EMA GEH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse:

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse: Overvannsberegning Prosjekt : Beregning av tilrenning av overvann. Byggherre : Nordbolig Innlandet AS Dato : 23.10.2015 Anlegg : Solhaugjordet, Bybrua Gjøvik Anleggs beskrivelse: Det må beregnes en bekk

Detaljer

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU STATENS VEGVESEN SVV flom og kapasitet bru 17-1280 Fv193 Verran OPPDRAGSNUMMER 22915001 BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU 17-1280 fv193_v4.docx fv193_v4.docx Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst Juni 2016 NOTAT Vurdering av flomvannføring i bekker STATENS VEGVESEN Notat

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Hostvedt Eiendom AS Oppdrag: 536741-01 Gesellveien boliger Gesellveien boliger Dato: 28.04.15 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR HYDROLOGI Marianne Myhre Odberg odbmar@banenor.no Hydrolog Bane NOR Tema Hydrologi, hva er det? Flom Gjentaksintervall og sannsynlighet Flomberegning og klimatilpasning Hydrologi og jernbane Hensyn til

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2

Jessheim Sør Utvikling AS. Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave: 2 Dato: 04.11.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vurdering av Flomfare Jessheim Sør, GBnr 131/8 og 2 Utgave/dato: 2/ 04.11.2016

Detaljer

Kulverter i uvær For små til så mye ansvar? Skuli Thordarson, Vegsyn AS, og Klima og transport

Kulverter i uvær For små til så mye ansvar? Skuli Thordarson, Vegsyn AS, og Klima og transport Kulverter i uvær For små til så mye ansvar? Skuli Thordarson, Vegsyn AS, og Klima og transport 2004 1 Innhold Stikkrennens rolle Pilotprosjekt ROS analyse anbefalt prosedyre Sammendrag Krav til dreneringen

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Vurdering av sikringstiltak mot flom

Vurdering av sikringstiltak mot flom Lillehammer kommune Vurdering av sikringstiltak mot flom Askjellrudbekken 2016-01-25 Innhold 1 Innledning 6 1.1 Beliggenhet, bakgrunn og beskrivelse av problemet 6 2 Grunnlagsdata 7 2.1 Opplysninger fra

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet

Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Hvordan sikre tilstrekkelig drenskapasitet Krav vedrørende drenering i revidert håndbok 018 Norsk Vannforening, fagtreff 14. feb. 2011, UMB, Ås Øystein Myhre, Vegdirektoratet, TMT-avd. Hvordan sikre tilstrekkelig

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Enebakk kommune. Flomvurdering Flateby. Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier

Enebakk kommune. Flomvurdering Flateby. Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier Enebakk kommune Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16182001-1 16182001 Kunde: Enebakk kommune Flomvurdering Flateby Beregning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune OPPDRAG B13 Holaker Hydrologisk vurdering OPPDRAGSNUMMER 26162001 OPPDRAGSLEDER Hans Johnny Kvalsvik OPPRETTET AV Kjetil Sandsbråten DATO Hydrologisk vurdering av B13 Holaker, Maura Nannestad kommune I

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder. Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult

Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder. Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult DEL 1: KARTLEGGING AV SIDEVASSDRAG Kartlegging av sidevassdrag

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Flomsonekart, Levanger Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Disposisjon Flomsonekart Bakgrunn og formål Flomsonekart Hva kan flomsonekart brukes til? Areabruk langs vassdrag

Detaljer

Klimaendring og fremtidige flommer i Norge

Klimaendring og fremtidige flommer i Norge Klimaendring og fremtidige flommer i Norge Deborah Lawrence Hydrologisk modellering (HM), NVE Kraftverkshydrologi og Produksjonsplanlegging Energi Norge/Norsk hydrologiråd seminar 5. 6. november, 2012,

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utvidelse av Otterøy kirkegård DOKUMENTKODE 416846 RIVass NOT 002 EMNE Flomberegning, vannlinjeberegning og erosjonssikring TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Siv. Ing. Robert Williamsen AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 16 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen

Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen Hvordan skal god vannhåndtering sikres i prosjekteringsfasen Harald Norem Geoteknikk og skred, Vegdirektoratet Hvorfor ny veileder? Det er snart 50 år siden prof Nordal utarbeidet sin «Drenering for vegar»

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

Nummer og navn Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer Utført av

Nummer og navn Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer Utført av Rapport Oppdragsgiver Navn Areal+ AS Oppdrag Dokument Nummer og navn 16139 Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer 16139-01-2 Utført av Petter Reinemo Kontaktperson Erik Sollien Oppdragsleder Petter

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal MET report no. 07/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Februar 2016 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16208001-1 16208001 04.02.2015

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

BLÅGRØNNE STRUKTURER. Tone Hammer, 06.03.2013 06.01.2014

BLÅGRØNNE STRUKTURER. Tone Hammer, 06.03.2013 06.01.2014 BLÅGRØNNE STRUKTURER Tone Hammer, 06.03.2013 06.01.2014 Disposisjon hvorfor er dette temaet aktuelt? hva er blågrønne strukturer? blågrønne strukturer i PBL og annet lovverk hvordan løse utfordringene?

Detaljer

Notat Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp

Notat Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp Nordfjordeid 57 88 55 00 Ålesund 57 88 55 20 Førde 57 88 55 30 Vågå 57 88 55 40 Dato: 27.09.2012 Versjon: Endelig utgave Vår ref: Fred Morten Kolden Notat Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp På grunnlag

Detaljer