Tre gir energi. Solør Bioenergis veileder for trevirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre gir energi. Solør Bioenergis veileder for trevirke"

Transkript

1 Tre gir energi Solør Bioenergis veileder for trevirke

2 Solør Bioenergi Veileder for trevirke og biomasse Trebasert og fornybar biomasse Solør Bioenergi er helt i front i utviklingen av fornybar energi basert på trevirke. Tre gir energi Solør Bioenergis veileder for trevirke og biomasse Trebasert bioenergi er industriell, konkur ranse dyktig og miljøvennlig. I dette markedet er Solør Bio energi en vesentlig aktør og et ledende kompetanse- og utviklingsmiljø tuftet på seriøsitet, langsiktighet og solid økonomi. Solør Bioenergi produserer prosessdamp, fjernvarme og biobrensel, og har konsesjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) som mottak for impregnert trevirke til energi gjenvinning. Biobrensel Solør Biobrensel AS, Kirkenær, kapasitet tonn brenselsbriketter/år Mottak av impregnert tre Solør Gjenvinning AS, Kirkenær, mottak og behandling av tonn/år forurenset avfallstre Energigjenvinningssentraler Solør Fjernvarme AS, Kirkenær, 15 GWh/år (termisk varme) Solør Energi AS, Kirkenær, 80 GWh/ år (elektrisitet og termisk varme) Solør Bioenergi Brumunddal AS, 25 GWh/år (damp og fjernvarme) Åsnes Fjernvarme AS, Flisa, 17 GWh/år (termisk varme) Solør Bioenergi Rena AS, 25 GWh/år (termisk varme) Solør Bioenergi Haslemoen AS, 10 GWh/år (termisk varme) Solør Bioenergi Rogaland AS, 45 GWh/år (damp/fjernvarme) Charlotteberg Energi AB, 15 GWh/år (fjernvarme) Tre er en fornybar, biologisk energiressurs som kan redusere klimautslippene. Solør Bioenergis Veileder for trevirke og biomasse er en samlet begrepsavklarer med definisjoner og behandlingsanvisninger for alle typer tre til energi. Den inneholder virkefraksjonene til bioenergi rent tre og returtre praktiske råd om hvordan du behandler dem deklarasjoner og dokumentasjon stikkordregister Innhold Rent trevirke 4 Returtre 6 Impregnert 8 Deklarasjoner 10 Stikkordregister

3 Rent trevirke Skogsvirke Biprodukter fra treindustrien Skogsvirke kan brukes som bio brensel direkte uten annen forbehandling enn flising, og de beste fraksjonene kan inngå i brikett- og pelletsproduksjon. Skogsvirke er for eksempel hogstavfall, gjerne kalt grot greiner og topper helstammer fra tynningsdrifter virke fra ungskogspleie og avstandsregulering lavere kvaliteter fra sluttavvirkning stubber Sørg for at jord og stein og andre forurensinger ikke følger med til flisterminalen. Ferskt virke rankes opp og tørkes ved vei/terminal. Etter flising blir virket benyttet direkte i energi sentraler. De reneste kvalitetene kan tørkes og foredles til briketter og pellets. Bark Bark utgjør ca 10% av tømmervolumet og forbrukes i stor grad i treindustriens egne energisentraler. Bark har et relativt høyt askeinnhold. Bark benyttes som biobrensel direkte og ubehandlet. Tørking er ikke nødvendig. Sagspon På et ordinært sagbruk blir om lag 10% av tømmervolumet til sagspon med 35 55% fuktighet, avhengig av tømmerdiameter, ferskhetsgrad og produksjonsteknikk. Etter tørking er sagspon godt egnet som råstoff til brikett- og pelletsproduksjon. Tørkes kunstig. Presses. Kutterflis Kutterflis er spon fra høvling i høvlerier og trevarefabrikker. Fuktigheten ligger på 15 20% fra høvlerier og 8 15% fra trevarefabrikker og limtrefabrikker. Kutterflis egner seg godt til brikett- og pelletsproduksjon. Kutterflis benyttes som biobrensel direkte og ubehandlet, eller presses til pellets og briketter. Tørking er ikke nødvendig ved fuktighet under 12%. Kapp Kapp er avskjær fra kvalitetsoptimering i trelast- og trevareindustrien. Kapp kan flises opp til brensel i energisentraler. Fuktigheten er relativt lav, slik at det i de fleste tilfeller er riktig å blande inn annet biobrensel. Kapp kan også tørkes videre til råstoff for briketter og pellets. Kapp flises og benyttes som biobrensel uten tørking. Tørket, fliset og kvernet kapp presses til pellets og briketter. 4 5

4 Returtre Rent returtre Blandet returtre Rent returtre trevirke som er brukt, men ikke forurenset kan flises og benyttes som biobrensel direkte, uten tørking. Fraksjonen blir ofte omtalt som returtre. Typiske eksempler er paller treemballasje Det er avgjørende at fraksjonen virkelig er ren. Rent returtre må ikke inneholde impregnert tre, tre med maling lakk og beis eller annen overflatebehandling, limt tre, sponplater, huntonitt, brannhemmende plater, takpapp, tapet, papp, papir, plast eller annet avfall. Rent returtre leveres oppfliset og benyttes direkte som biobrensel ved energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer at fraksjonen ikke inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall. Blandet returtre er innsamlet trevirke som ikke er impregnert, men har til en viss grad vært overflatebehandlet, limt, eller utsatt for ulike grader av forurensning. Eksempler er trevirke fra byggeplasser trevirke fra riving trevirke fra kommunale gjenbrukstasjoner eller annen sorteringsvirksomhet. Det er avgjørende at fraksjonen ikke inneholder avfall. Blandet returtre må ikke inneholde impregnert tre, brann hemmende plater, glass- og mineralull eller andre isolasjonsmaterialer, papp- og papiravfall, plast, presenninger, metaller, møbler, stoffer og tøy, PVC, stein og betong eller annet avfall. Større mengder av MDF- plater, huntonitt og sponplater gir alt for mye finstoff og må også unngås. Blandet returtre, leveres oppfliset og benyttes direkte som bio brensel ved energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer at fraksjonen ikke inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall. 6 7

5 Impregnert Impregnert returtre CCA-impregnert Blandet impregnert Impregnert tre inneholder giftige stoffer som er skadelige for helse og miljø. Fraksjonen er en ressurs som kan energigjenvinnes i spesialanlegg. Den MÅ behandles som farlig avfall. De to vanligste impregneringstypene er kreosot- og CCA-impregnering (CCA kobber, krom og arsen). CCA lys- og telefonstolper gjerdestolper og gjerder terrasser brygger og kaier kledning Kreosot jernbanesviller lys- og telefonstolper hos Solør Bioenergi Impregnert returtre skal deklareres ihht bestemmelsene og behandles som farlig avfall. Leveransen blir visuelt kontrollert ved mottak, forsvarlig mellomlagret og deretter kvernet. Ferdig kvernet flis energigjenvinnes ved Solør Bio energis hovedanlegg for farlig avfall på Kirkenær i Hedmark. Gjenvinnings graden er over 80%. Asken transporteres til spesialdeponi, for tiden NOAH på Langøya. Strenge krav til håndtering Enhver som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse til fra KLIF eller fylkesmannen. Dette omfatter innsamling, mottak, mellomlagring, behandling og annen disponering av farlig avfall. Dette er dagligtalens trykkimpregnert. Virket kjennetegnes som oftest ved en grønnaktig farge. Ved usikkerhet om type impregnering skal alle materialer behandles som CCA-impregnert trevirke. Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, bolter som er større enn cm eller annet avfall. Kreosotimpregnert Fraksjonen omfatter virke som kun er impregnert med kreosot. En stor del av de kreosotbehandlede materialene er dobbeltimpregnert med både CCA og kreosot. Disse skal deklareres og behandles som CCA-impregnert trevirke. Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, bolter som er større enn cm eller annet avfall. Trykkimpregnering Trykkimpregnering foregår med en trykk- og vakuum prosess der virket blir tilsatt kjemiske stoffer som dreper bakterier og andre mikroorganismer. Det gir treet økt levetid, spesielt i fuktige miljøer. De vanligste impregnerings stoffene er kobber, krom og arsen (CCA) og kreosot. CCA-impregnert og kreosotimpregnert trevirke bør leveres hver for seg. Når dette ikke er praktisk mulig, kan det leveres en blanding av CCA-og kreosotimpregnert treverk. Leveransen skal deklareres særskilt med vektanslag for hver av impregneringstypene. Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, bolter som er større enn cm eller annet avfall. Krom, arsen og kreosot Krom, arsen og kreosot er kreftfremkallende for mennesker og kan være giftige for vannlevende organismer. Det siste gjelder også kobber. Krom er i tillegg svært allergi - fremkallende. Kreosotbehandlet treverk vil i varmt vær avgi gasser som kombinert med sollys kan gi utslett og hudirritasjon ved hudkontakt. Ren kreosot på hud kan gi forbrenning i sollys. Når arsen brennes, dannes det arsenikk. Det blander seg med røykgassene og asken som blir meget giftig. Derfor må impregnert kapp og riveavfall bare brennes i godkjente spesialanlegg. All annen brenning kan gi store helseog miljøskader. 8 9

6 Deklarasjoner Stikkordsregister Slik deklarerer du: Impregnert trevirke skal deklareres som farlig avfall. Alle leveranser av impregnert trevirke til Solør Bioenergi skal følges av denne dokumentasjonen: Fraktbrev Veieseddel Deklarasjonsskjema for farlig avfall Avfallsprodusenter får dette skjemaet fra den de leverer avfallet til. Avfallsaktører kan kjøpe skjema fra Norsas, Impregnert trevirke har avfallsstoff nummer 7098 CCA-impregnert trevirke 7154 Kreosotimpregnert trevirke Derfor deklarer du: Dokumenterer at du har oppfylt leveringsplikten for farlig avfall Gir alle etterfølgende ledd nødvendige opplysninger for sikker transport og håndtering Bidrar til statistikk og oversikter over avfallsprodusenter og innsamlede mengder farlig avfall Kan benyttes som transport - dokument for farlig avfall som farlig gods Er faktureringsgrunnlag for deklarasjonsgebyret Dersom deklarasjonsskjema mangler eller er feil utfylt, kan det oppstå skade på mennesker, miljø og materiell fordi avfallet ikke blir håndtert som det skal. I slike tilfeller kan det bli tale om erstatningsansvar CCA-impregnert trevirke Kreosotimpregnert trevirke 10 Allergi 8 9 Arsen 8 9 Arsenikk 8 9 Avfallsstoffnummer 10 Avkapp 4 5 Beiset tre 6 7 Blandet returtre 6 7 Brannhemmende plater 6 7 Briketter 4 5 Brygger 8 9 CCA 8 9 Deklarasjon 10 Deklarasjonsgebyr 10 Deklarasjonsskjema for farlig avfall 10 El-stolper 8 9 Erstatningsansvar 10 Farlig gods 10 Fraktbrev 10 Gjerder 8 9 Gjerdestolper 8 9 Grot 4 5 Helstammer 4 5 Hogstavfall 4 5 Hudskader 8 9 Huntonitt 6 7 Jernbanesviller 8 9 Kaier 8 9 Kapp 4 5 Kledning 8 9 Kobber 8 9 Kreftfare 8 9 Krom 8 9 Kutterflis 4 5 Lakkert tre 6 7 Leveringsplikt 10 Limtre 6 7 Lysstolper 8 9 Malt tre 6 7 MDF 6 7 NOAH 8 9 Norsas 10 Pellets 4 5 Returtre 6 7 Sagflis 4 5 Skogsvirke 4 5 Spon 4 5 Sponplater 6 7 Stubber 4 5 Telefonstolper 8 9 Terrasser 8 9 Transportdokument 10 Tynningsvirke 4 5 Utvendig kledning 8 9 Veieseddel

7 Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør innenfor fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energi - gjen vinning av impregnert trevirke, produksjon av damp, fjernvarme og produksjon av biobrensel i form av briketter. Solør Bioenergi Postboks 46, 2261 Kirkenær Telefon GANDALF

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart Veileder for bruk av tre By- og tettstedsutvikling "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart" Innhold Innledning 2 Bruk og status 2 Bakgrunn 2 Visjon

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

Båtliv en ren glede!

Båtliv en ren glede! Båtliv en ren glede! Innholdsfortegnelse Informasjon til båtfolk i Norden 3 Båthavna en trivelig plass å være? 4 Alle har et ansvar for å hindre forurensning 5 Farlig avfall i din båthavn 6 Klargjøring

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen?

Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Hva er det egentlig i hunde- og kattematen? Ferskt kyllingkjøtt, de beste kjøttstykkene fra storfe, ferskt korn og all den sunne ernæringen din hund eller katt trenger. Detter er bildet dyrefôr produsentene

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

FOKUS på tre. Insekter i tre

FOKUS på tre. Insekter i tre Nr. 50 FOKUS på tre Insekter i tre Beskrivelse Forebyggende tiltak Bekjempelse Generelt Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer