Etiske regler for tannleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske regler for tannleger"

Transkript

1 Etiske regler for tannleger

2 En rekke lover, forskrifter og retningslinjer regulerer tannlegers yrkesutøvelse. I tillegg til dette juridiske regelverket har NTF vedtatt Etiske regler for tannleger, som alle medlemmer er forpliktet til å følge. Reglene ble gjennomgått av Konkurransetilsynet i 1994 og ble endret slik at de ikke er i strid med konkurranseloven. Formål Etiske regler som fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke. De etterfølgende regler er basert på allment, godkjente normer for etikk, på god moral og hevdvunnen skikk innenfor yrket. Regler kan ikke dekke alle forhold i en tannleges yrkesliv. Disse regler vil derfor være ufullstendige, og deres ånd like meget som deres bokstav - må være tannlegens rettesnor. Ved tvil om bestemmelsens rekkevidde og innhold anbefales det å ta kontakt med NTFs sekretariat eller styret i lokalforeningen for nærmere veiledning. Generelle regler 1 Pasientens helse En tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å verne om sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må lede vedkommendes virke og være overordnet andre hensyn. 2 Ajourførte kunnskaper En tannlege skal utføre sitt yrke slik det ifølge vitenskap og erfaring er ønskelig. Tannlegen skal vedlikeholde og fornye sine kunnskaper. 3 Lovkunnskap En tannlege plikter å gjøre seg kjent med de lover og bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen. Tannlegens forhold til pasienten 4 Fritt tannlegevalg og øyeblikkelig hjelp En pasient må fritt kunne velge tannlege. Tannlegen kan bare avslå å ta en pasient under behandling når det foreligger rimelig grunn for dette. En tannlege plikter å yte en pasient som trenger det øyeblikkelig hjelp, med mindre det kan anvises hvordan denne kan få slik hjelp på annen måte. En tannlege bør ikke utelukke bestemte grupper av pasienter fra sin praksis. Tannlegen bør så langt som mulig ta hensyn til pasienter som av odontologiske, yrkesmessige eller andre særlige grunner har behov for hurtig gjennomført behandling. 5 Deltakelse i vakt Enhver praktiserende tannlege plikter å delta i organiserte vaktordninger etablert etter avtale med NTF. Lokalforeningen kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når særlige grunner foreligger. 6 Om behandlingen En pasient har krav på tannlegens råd og veiledning, og skal tilbys den behandling som fra indikasjonssynspunkt og nøktern vurdering anses riktig. Tilbørlig hensyn må tas til pasientens allmenntilstand, økonomi og tid. Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, bygge på informert samtykke. Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted. Det må heller ikke benyttes behandlingsmetoder som utsetter pasienten for unødig risiko. Fullfør behandling Påbegynt behandling skal fullføres såfremt den ikke avbrytes av pasienten. Tannlegen kan bare avbryte behandlingen hvis det foreligger særlige og rimelige grunner. I så fall må tannlegen gjøre det klart for pasienten at vedkommende ikke er ferdigbehandlet. 7 Henvise kompliserte tilfeller Krever undersøkelser eller behandling kunnskaper eller metoder som tannlegen ikke behersker, skal det såvidt mulig sørges for at pasienten kommer under tilsyn av annen med større kyndighet på angjeldende felt. 8 Diskresjon En tannlege skal vise diskresjon overfor opplysninger vedkommende får som tannlege, selv om disse ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Den samme aktsomhetsplikt må tannlegen pålegge sine medarbeidere. 9 Korrekt honorarberegning Tannlegen plikter å følge de retningslinjer som gjelder for prisopplysning og honorarberegning og har det personlige ansvar for at honoraret ikke blir urimelig. 10 Ivareta pasientens økonomiske rettigheter Tannlegen skal såvidt mulig hjelpe sine pasienter til å oppnå rettigheter og ytelser sikret ved lovgivning eller gjennom trygder. Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel. 11 Følge klagenevndens uttalelser Ved klage fra pasienter over behandling eller honorarberegning plikter et medlem av Den norske tannlegeforening å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, gi de opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet. Tannlegens forhold utad 12 Opptre under eget navn Alle tannleger må praktisere under eget navn og skal oppgi sitt navn ved behandling og korrespondanse. Det skal i alminnelighet fremgå på brevark, skilt og annonse m v om tannlegen er medlem av NTF. Ved overtagelse av praksis kan overtageren, ved bekjentgjøring av eget navn, også betegne seg som overdragerens etterfølger i et tidsrom av ett år fra overdragelsen. Etter utløpet av denne tid skal overdragerens navn fjernes fra skilter, trykksaker osv. 2

3 13 Annonsering En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende. En tannlege må heller ikke reklamere for spesielle behandlingsmetoder, instrumenter eller utstyr på en slik måte at det kan være egnet til å villede publikum. Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlige bestemmelser. Betegnelse av felles praksis En tannlegepraksis skal fortrinnsvis betegnes med eiers navn. Lokalforeningen kan gi tillatelse til annen betegnelse. Lokalforeningens avgjørelse kan ankes inn for NTFs råd for tannlegeetikk. 14 Tittelbruk Bare godkjente spesialister kan avertere spesialistpraksis. Utenlandske titler og doktorgrader må ikke brukes i Norge uten godkjennelse fra NTFs hovedstyre. Innehavere av utenlandske titler kan bruke disse i naturlig utstrekning ved opphold i, eller ved korrespondanse med utlandet. 15 Opplysningsvirksomhet Tannlegen bør delta i arbeidet for en bedre tannhelse ved opplysningsvirksomhet i den form som finnes naturlig og hensiktsmessig. Uttalelser til offentligheten må såvidt mulig gis en generell form og ikke ha preg av personlig reklame. Når forholdene tilsier det, bør tannlegen på forhånd sikre seg adgang til å kontrollere at det som offentliggjøres, stemmer med det vedkommende har uttalt. Opplysninger må ikke virke villedende overfor publikum eller i sin form være egnet til å skade standens anseelse. Tannlegens forhold til kolleger 16 Kollegialitet En tannlege bør støtte og hjelpe sine kolleger. Opplysninger må ikke meddeles pasienten på en slik måte at de unødig virker som kritikk av en kollegas arbeid eller metoder. 17 Ta kontakt med kollega ved omgjøring Før en tannlege omgjør/fullfører, eller uttaler seg om en tidligere behandling, skal - om mulig - tannlegen kontakte angjeldende kollega. En tannlege bør ikke avgi erklæring om en kollegas behandling uten å være oppnevnt som sakkyndig. Unntak kan gjøres når dette er en tjenesteplikt, når vedkommende er den eneste tannlege som kan gi slike opplysninger, eller når behandlingen må korrigeres og dette må begrunnes overfor pasienten. 18 Uforsvarlig virksomhet Hvis en tannlege får kjennskap til at en kollega driver åpenbart uforsvarlig tannlegevirksomhet, skal saken tas opp med lokalforeningen eller kollegahjelperen. tannlege må ta ansettelse ved institusjon hvor ansettelsesvilkårene ikke er godkjent av NTF. En tannlege må ikke anta som vikar eller assistent, eller overlate sitt kontor til noen person uten visshet for at denne har rett til å utøve tannlegevirksomhet her i landet. Bortleie av praksis skal ikke overskride 2 år, og midlertidig styrelse av avdøde kollegas praksis kan finne sted inntil 1 år. Forlengelse av disse tidsfrister forutsetter NTFs godkjennelse. Ved ansettelse av vikar eller annen form for samarbeid, bør det opprettes skriftlig avtale mellom partene. Dersom samarbeidet forutsettes å vare utover 3 måneder, skal skriftlig avtale foreligge. Som kontraktsgrunnlag bør formularer utarbeidet av NTF benyttes. 20 Henvisning til spesialist Når en pasient er henvist til godkjent spesialist, eller annen spesielt kompetent tannlege, skal henvisende tannlege orienteres om diagnose og utført behandling. 21 Kun foreløpig hjelp Blir en tannlege konsultert av en pasient som vedkommende forstår ikke er ferdigbehandlet av annen tannlege, skal pasientens ordinære tannlege orienteres om den behandling som er utført. 22 Uenighet behandles innad Uenighet mellom tannleger i faglige spørsmål må holdes på et saklig plan. Den må ikke bringes frem for offentligheten på en måte som kan være egnet til å skade kolleger og/eller tannlegestandens anseelse. 23 Avsluttet assistent- eller leieforhold En tannlege må som vikar eller assistent ikke reklamere for egen, fremtidig praksis. En tannlege kan etter avsluttet leieeller ansettelsesforhold etablere egen praksis hvor vedkommende måtte ønske, med mindre annet er avtalt med bortleier eller arbeidsgiver. 24 Kvakksalvere En tannlege må ikke samarbeide med kvakksalvere. Det er heller ikke tillatt å samarbeide med personer som uten selv å være tannlege driver tannlegepraksis med leiet hjelp så fremt denne praksis ikke kan godkjennes etter reglenes Fraflytting av lokaler Hvis en tannlege uforskyldt og mot eget ønske må fraflytte sine kontorer, kan disse ikke uten fraflyttet tannleges samtykke overtas av annen tannlege før 2 år er gått. 26 Tvist vedrørende yrkesutøvelse Oppstår det tvist mellom tannleger vedrørende yrkesutøvelsen eller forhold som har direkte sammenheng med denne, skal tvisten forelegges lokalforeningen, eller gjennom denne NTF Tvister av denne art må ikke trekkes frem for offentligheten verken av de impliserte tannleger eller ved deres innflytelse av andre. 19 Assistentavtale NTFs medlemmer må bare ta ansettelse hos eller selv ansette tannleger som oppfyller kravene til medlemskap i NTF. Ingen 3

4 Tannlegens forhold til sine medarbeidere 27 Arbeidsgiveransvar En tannlege plikter å ha tilsyn med sine medarbeidere og er ansvarlig for deres arbeid såfremt medarbeideren ikke er autorisert tannlege med det selvstendige ansvar som følger med autorisasjonen. Kritikk av medarbeidere må ikke skje i nærvær av pasienten. 28 Taushetsplikt medarbeider En tannlege må pålegge sine medarbeidere den samme taushetsplikt som tannlegen har selv, jf Lønnsavtale medarbeider En tannlege skal opprette skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår med sine medarbeidere. De avtaler NTF har medvirket til, anbefales benyttet. Tannlegens forhold til yrkesorganisasjoner 30 Uttalelser utad En tannlege bør så langt som mulig støtte sine yrkesorganisasjoner og må unngå handlinger som kan skade disse. Enhver tannlege må dog ha anledning til også utenfor organisasjonene å legge frem synspunkter på odontologiske problemer av samfunnsmessig art, selv om vedkommendes oppfatning avviker fra organisasjonens. Det må være en forutsetning at de samme synspunkter tydelig fremsettes som tannlegens personlige, på verdig og saklig måte, og at organisasjonens standpunkter ikke forvanskes eller mistenkeliggjøres. 31 Offentlig verv Når en tannlege velges eller oppnevnes til verv i en offentlig instans som behandler tannhelsespørsmål, bør vedkommende underrette sin lokalforening om oppnevnelsen. Dette er også ønskelig når det gjelder andre offentlige verv. Overholdelse av de etiske regler - behandling av tvister 32 Overtredelse av reglene behandles lokalt Ethvert medlem av NTF har plikt til å rette seg etter de etiske regler for tannleger. Overtredelse behandles av lokalforeningene og NTFs råd for tannlegeetikk. Medlemmene plikter å avgi forklaring i saker som angår overtredelse av reglene eller i kollegiale tvistemål. 33 Kollegiale tvister Det påhviler i første rekke lokalforeningen å behandle saker som angår medlemmenes adferd. Kommer det i en lokalforening til styrets kunnskap at et medlem antas å ha overtrådt de etiske regler, eller på annen måte vist seg uverdig som tannlege, skal styret ta saken opp og sørge for at den blir behandlet etter reglene i dette kapittel. På samme måte skal lokalforeningens styre i første hånd behandle kollegiale tvister. Saksbehandling Lokalforeningens styre skal i saker som angår yrkesutøvelse, overtredelse av de etiske regler eller i kollegiale tvister, foreta de nødvendige undersøkelser. Styret skal herunder søke å rette på uheldige forhold og skal ved tvister forsøke å utvirke forlik mellom partene. Såfremt saken ikke lar seg løse på denne måte, henviser styret saken til NTFs råd for tannlegeetikk. Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret med en gang anmode rådet om behandling av saken. Den eller de den gjelder, underrettes om dette. Saksbehandlingen i lokalforeningens styre skal i størst mulig utstrekning følge de regler som gjelder for saksbehandling i rådet. 34 Rådet for tannlegeetikk Den norske tannlegeforenings råd for tannlegeetikk er foreningens høyeste organ i spørsmål som gjelder tannlegeetikk og kollegiale forhold. Det har til oppgave å utrede etiske problemer som det blir forelagt og bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene. I samarbeide med lokalforeningene overvåker rådet overholdelse av de etiske regler. Det treffer avgjørelser i kollegiale tvister og ved saker som gjelder overtredelse av reglene. Unntatt fra rådets virksomhet er den økonomiske eller faglige side av mellomværende mellom tannlege og pasient som behandles av lokalforeningenes klagenevnder, den sentrale ankenevnd og voldgiftsretten. Tvister mellom kolleger er unntatt fra rådets virkeområde når tvistens gjenstand for den overveiende del er av økonomisk natur. Rådet kan dog gi, eller søke, opplysning om og behandle slike sakers etiske og faglige side. Hvis det er spørsmål om en tannlege driver uforsvarlig tannlegevirksomhet, kan rådet forelegge saken, før avgjørelse treffes, for de faste sakkyndige for voldgiftsretten under hvis fagområder saken hører. 35 Rådets sammensetning Rådet velges av representantskapet for 2 år og består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer. Leder og nestleder velges ved eget valg. Det velges også 3 varamedlemmer. Medlemmer av hovedstyret eller NTFs faste voldgiftsrett kan ikke ha sete i rådet. Rådet kan søke juridisk bistand som honoreres av foreningen. Det fører protokoll over sine behandlinger. Protokollen tilhører foreningens arkiv. Det enkelte medlem av rådet har taushetsplikt om forhandlingene. 36 Habilitetsspørsmål Dersom en tannlege, hvis sak er brakt inn for rådet, mener at et medlem av rådet er inhabil på grunn av tidligere befatning med saken, slektsforhold eller andre grunner, kan det sendes inn begrunnet begjæring om at vedkommende medlem skal fratre sakens behandling. Et medlem av rådet kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg inhabil. Avgjørelsen i disse spørsmål treffes av rådet. Hvis et medlem fratrer, innkalles varamedlemmet. 37 Uttalerett for rådet Når en sak er brakt inn for rådet, skal de som saken gjelder ha anledning til å uttale seg. Vedkommende kan kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte i rådet. Det er adgang til 4

5 bistand av jurist ved saker som forelegges for rådet. Et vedtak i rådet er gyldig når det er fattet med minst 4 stemmer. 38 Reaksjon ved overtredelser Hvis rådet mener at en tannlege har overtrådt de etiske regler, kan det forme sin uttalelse som en misbilligelse av forholdet og som en reprimande til tannlegen. Rådet kan bestemme at vedkommende ikke kan velges til tillitsvalgt innenfor NTF for en periode på inntil 2 år. Rådet kan overfor hovedstyret innstille på at vedkommende ilegges en bot, begrenset oppad til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Hvis rådet mener en tannlege har handlet slik at vedkommende bør ekskluderes av NTF, sendes saken til hovedstyret med forslag om eksklusjon. Rådets avgjørelse skal snarest meddeles den eller de tannleger saken gjelder. Hvis en sak er brakt inn for rådet av utenforstående, bestemmer rådet i hvilken form og utstrekning vedkommende skal underrettes om rådets avgjørelse. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak i NTFs Tidende. Navnet på den saken gjelder, må bare offentliggjøres med samtykke av hovedstyret. 39 Rådets avgjørelse er bindende Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer av NTF og kan ikke overprøves av foreningens øvrige organer. En tannlege som ikke vil bøye seg for rådets avgjørelse, innen den frist som rådet setter, betraktes som uttrådt av foreningen. Hovedstyret fastsetter vilkårene for eventuell gjenopptagelse. 40 Økonomiske tvister mellom kolleger Ved behandling av tvister mellom medlemmer hvor tvistens gjenstand for den overveiende del er av økonomisk natur, og tvisten har tilknytning til yrkesutøvelsen, skal rådet henstille til partene å søke tvisten løst ved voldgift i henhold til kapittel 32 i Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august I slike saker skal inngåelsen av avtalen, saksforberedelsen og voldgiftsrettens forhandlinger ledes av en jurist som dog ikke har stemmerett ved avgjørelsen. Denne jurist kan honoreres av NTF. Partene har adgang til å møte med eller la seg representere av jurister. 41 Tvist mellom tannlege og tekniker Tvister mellom medlemmer av Norges Tannteknikerforbund og medlemmer av Den norske tannlegeforening skal søkes løst ved at partene lar lokale samarbeidsutvalg som er opprettet av disse organisasjoner, behandle tvisten med henblikk på forlik. Er det ikke opprettet lokalt samarbeidsutvalg, gjelder plikten til å la saken behandle som ovenfor nevnt, også i forhold til særskilte utvalg oppnevnt av NTF og NTMF. 42 Endring av reglene Forandringer i disse bestemmelser kan etter innstilling fra hovedstyret foretas av representantskapet med 2/3 flertall. Den norske tannlegeforening Den norske tannlegeforening desember 2004 Design og foto: Mike Mills

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer