Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt"

Transkript

1 Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Oslo, Follo og Asker & Bærum. Foreningen ble stiftet 15. desember 1899 under navnet Christiania Tandlægeselskap, Kristiania Tandlægeforening ble stiftet 19. desember Selskapene ble sammenslått til Kristiania Tandlægeforening 31. januar Senere har foreningens navn blitt endret flere ganger: 16. desember 1924 til Oslo Tannlægeselskap, 4. desember 1984 til Oslo Tannlegeselskap og 4. november 2008 til Oslo Tannlegeforening. 2 Formål Foreningen skal representere NTF i Oslo og omegn, og fremme NTFs formål: 1. Ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser 2. Fremme kollegialt samhold 3. Støtte NTFs arbeid for en god tannhelse i befolkningen 3 Medlemskap Foreningens medlemmer er: Ordinære medlemmer, assosierte medlemmer, student-medlemmer, passive medlemmer, æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og inviterte medlemmer. 1. Ordinære medlemmer Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTFs distrikt. 2. Passive medlemmer Som passivt medlem kan opptas ethvert medlem av NTF som enten ikke utøver tannlegeyrket eller oppholder seg i utlandet. Passive medlemmer har adgang til foreningens møter og kurs, men har ikke stemmerett. 3. Inviterte medlemmer Styret kan invitere interesserte utenfor standen, med særlig tilknytning til odontologien, som medlemmer. De har bare adgang til de faglige møter og har ikke stemmerett. Styret kan revidere listen over inviterte medlemmer. 4. Korresponderende medlemmer Til korresponderende medlemmer kan velges enhver som har gjort seg fortjent og hvis tilknytning til OTF er ønskelig. Korresponderende medlemmer har adgang til foreningens møter og kurs, men har ikke stemmerett. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

2 5. Studentmedlemmer Odontologistudenter i Oslo, som er medlemmer i NTF, har adgang til foreningens møter og kurser, men har ikke stemmerett. 6. Assosierte medlemmer Som assosiert medlem kan opptas ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i annen lokalforenings distrikt. Assosierte medlemmer har adgang til foreningens møter og kurs, men har ikke stemmerett. 7. Æresmedlemmer Til æresmedlem kan utnevnes enhver som OTF i særlig grad vil hedre. Forslag til æresmedlem refereres på ett medlemsmøte og behandles på neste ved skriftlig votering. 4 Innmelding og votering Ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTFs distrikt, plikter å sende melding til styret i samsvar med NTFs vedtekter 12, punkt 1. Det samme gjelder flytting fra OTFs distrikt. Æresmedlemmer, korresponderende og inviterte medlemmer velges på generalforsamlingen etter innstilling av styret. Det stemmes skriftlig og fordres 2/3 flertall. 5 Kontingent Kontingenten fastsettes av den ordinære generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1.januar. I tilfelle flytting betales kontingent til den lokalforening som medlemmet flytter til. I tvilstilfelle avgjør NTFs hovedstyre hvordan kontingenten skal betales. Alle registrerte pensjonistmedlemmer i NTF, passive og assosierte medlemmer betaler halv kontingent. Det samme gjelder medlemmer under videreutdanning og uføretrygdede. Inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Det samme gjelder studentmedlemmer under grunnutdanning ved UiO. Styret kan på begrunnet skriftlig søknad innvilge kontingentfritak eller redusert kontingent for ett år av gangen. Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales etter NTFs regler. Et medlem som tross påminnelse ikke har betalt kontingent i 1 år, kan strykes. Dette innberettes til NTF. 6 Utmelding Utmelding skjer i samsvar med NTFs vedtekter 13. Ethvert medlem som går ut av NTF, mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen. 7 Eksklusjon og gjenopptagelse Dersom et medlem viser seg uverdig til medlemskap, kan styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon. Styrets uttalelse gjøres skriftlig kjent for medlemmet. Styret kan likedan overfor NTF innstille tidligere ekskludert medlem til gjenopptagelse. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

3 I samsvar med NTFs vedtekter 17 innhenter hovedstyret uttalelse fra lokalforeningen i eksklusjonsspørsmål, og når det gjelder gjenopptakelse. 8 Administrasjon OTF ledes av et styre. I tillegg drives foreningens virksomhet ved hjelp av en rekke utvalg, komiteer, nemnder og en fast ansatt kontorleder. Representanter til NTFs representantskap velges blant foreningens medlemmer i forkant av representantskapet. Styret består av: Leder Nestleder Sekretær Redaktør Leder fagnemnd Styremedlem Varastyremedlem Valgt representant fra UTV UiO Valgt representant fra UTV Oslo Valgt representant fra UTV Akershus Styret velges for et år av gangen. Et av medlemmene kan oppnevnes som næringspolitisk kontaktperson. Personlig vararepresentant oppnevnes for redaktør, leder fagnemnd og UTV-representantene. Disse utpekes internt i redaksjonskomiteen, fagnemnden og UTV-styrene. Varastyremedlem vil kun møte ved eventuelle forfall, eller når styret måtte finne det nødvendig Ved frafall (langvarig/permanent fravær) av 2 eller flere medlemmer skal det arrangeres ekstraordinær generalforsamling. Styrets oppgaver: 1. Skal lede foreningens virksomhet overensstemmende med vedtekter og bestemmelser, og påse at disse er overholdt. Styrets tolkning av vedtekter og bestemmelser kan bare overprøves av generalforsamlingen, og er gyldig til slik overprøving har funnet sted. 2. Er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene er til stede. 3. Koordinerer all virksomhet i OTF for de organer innen OTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og skal påse at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Lederen styrer foreningsarbeidet og representerer OTF utad, leder medlemsmøtene, innkaller til styremøter, undertegner viktige skriv og anviser utbetalinger, påser at styret og andre tillitsvalgte utfører sine verv og at vedtekter og bestemmelser overholdes. Nestlederen overtar ved forfall lederens plikter. Sekretær fører referat fra styremøtene. Referat gjennomgås og godkjennes på det påfølgende styremøte. Redaktør er ansvarlig for foreningens informasjonsvirksomhet. Redaktøren er leder for redaksjonskomiteen og ansvarlig for utgivelsen av OTF-nytt og for det som publiseres på foreningens web-sider. Leder fagnemnden forelegger det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

4 Styremedlemmet skal delta og bidra på styremøter. UTV-styremedlemmene skal holde OTF-styret oppdatert på de respektive UTV-styrenes virksomhet. Varastyremedlem møter ved fravær av leder, nestleder, sekretær eller styremedlem. Informasjonsvirksomhet Informasjonsvirksomheten i OTF ledes av redaktøren. Redaktøren velges av generalforsamlingen for ett år. Informasjonsvirksomheten forutsettes å ligge på det lokale plan, og kontakt med offentligheten i saker av generell karakter for tannlegestanden bør skje i samråd med NTF. Målsettingen er å øke kunnskapen om tannlegenes og NTFs sentrale og lokale virksomhet og å bidra til styrking av samhørighet, foreningsinteresse og profesjonens omdømme. Fagnemnd Fagnemnda i OTF består av fire medlemmer, hvorav en leder valgt av generalforsamlingen. 2 medlemmer er på valg hvert år. Funksjonstiden er 2 år. Fagnemnda planlegger og koordinerer OTFs faglige virksomhet, er rådgivende utvalg for styret og bistår med faglige arrangementer. Gjennom lederens deltagelse i OTF-styret forelegges det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten. Et av nemndas medlemmer skal lede den faglige del av medlemsmøtene, introdusere foredragsholdere og være diskusjonsleder. Nemnda fører protokoll over sin virksomhet og avgir årsmelding til styret. Klagenemnd Klagenemnda i OTF har 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen. Den konstituerer seg selv. Funksjonstiden er 5 pluss 2 år. Ett medlem er på valg hvert år. Klagenemnda avgir årsmelding til styret om sin virksomhet. For øvrig henvises til Regler for lokalforeningenes klagenemnder, fastsatt av NTF. Praksistakseringsutvalget Utvalget består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlegepraksis foretas av minst 2 av utvalgets medlemmer og sendes skriftlig til kontorleder i OTF. Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Utvalget består av tre tidligere dekorert medlemmer som velges av generalforsamlingen, og OTFs leder. Et av medlemmene må være innehaver av hederstegnet i gull. Utvalget velger selv sin leder blant de tre valgte medlemmene og arbeider etter utvalgets egne vedtekter. Valgkomité Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem. Komiteen velger selv sin leder. Offentlig og privat tannlegevirksomhet skal være representert. Ett medlem står årlig på valg. Det sist utgåtte medlem er varamedlem. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

5 Komiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innhente forslag på kandidater innen angitt frist og avgi sin innstilling til styret i så god tid før valgene at innstillingen kan kunngjøres i OTF nytt. Ethvert medlem av OTF har forslagsrett. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på yrkesutøvelse, organisasjonsmessig erfaring og kjønnsmessig fordeling. Innstillingen bør referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet. Representanter til NTFs representantskap OTF møter med det antall representanter i NTFs representantskap som NTFs vedtekter 6, punkt 4, angir. Lederen er selvskreven representant. For øvrig henvises til NTFs vedtekter angående lokalforeningens representanter. Økonomiutvalget Økonomiutvalget består av 2 medlemmer og OTFs leder. Utvalget oppnevnes av OTFs styre og arbeider etter gjeldende instruks. Museumskomiteen Museumskomiteen består av 4 medlemmer hvorav en leder. Komiteen har oppsyn med Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum og har til formål å organisere vakter og drift. Den er et kontaktorgan mellom OTF og Norsk Folkemuseum. Museumskomiteens medlemmer rekrutteres i hovedsak blant OTFs medlemmer og godkjennes av OTFs styre. Honnørklubben Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger som har oppnådd seniorstatus (62+) eller tannleger som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster. Kontorleder Styret ansetter kontorleder og fastsetter lønn. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder. Kontorlederen forestår sekretariatets daglige drift. Arbeidsoppgavene fremgår av instruks fastlagt av styret. 9 Foreningsår og regnskapsår Foreningsåret faller sammen med kalenderåret, Styret i Oslo Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet. 10 Medlemsmøter I foreningsåret holdes minst 6 fagmøter. Det faglige innholdet annonseres på og i nyhetsbrev minst 4 i uker i forveien og i OTF-nytt minst 1 uke i forveien. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

6 11 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes i slutten av foreningsåret. Generalforsamlingen kunngjøres med minst 14 dagers varsel på i nyhetsbrev og i OTF-nytt. Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Alle saker som ønskes behandlet skal sendes skriftlig innen angitte frist. Kunngjøringen skal inneholde: 1. Dagsorden 2. Styrets beretning 3. Revidert regnskap fra foregående år 4. Budsjettforslag 5. Valgkomiteens innstillinger 6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer og andre forslag som i samsvar med vedtektene skal legges frem Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig, og stemmerett har tilstedeværende medlemmer som har betalt sin kontingent. Generalforsamlingen ledes av lederen. Generalforsamlingen har til oppgave: 1. Å gjennomgå styrets beretning og regnskap og å gi ansvarsfrihet 2. Å vedta budsjett og fastsette kontingent 3. Å avgjøre andre saker som i samsvar med vedtektene legges frem for generalforsamlingen 4. Å velge styre, klagenemnd, fagnemnd, valgkomité og foreta andre valg hvor sær-bestemmelser forlanger dette 5. Å godkjenne valg av regnskapsfører og revisor 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling innkalles med vanlig varsel når styret finner det påkrevet eller minst 50 medlemmer forlanger det. 13 Valg Alle valg - unntatt valg av representanter til NTFs representantskap, honnørklubbens styre og museumskomiteen foretas av generalforsamlingen. Foreligger det til et tillitsverv forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges, stemmes skriftlig. På stemmeseddelen skal det stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, forkastes. Ved valg av leder kreves 2/3 flertall. Ved andre valg kreves alminnelig stemmeflertall. Er det ved valg av leder ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Omvalget avgjøres med alminnelig stemmeflertall. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

7 Dersom det ved andre valg ikke er tilstrekkelig mange som har oppnådd alminnelig stemmeflertall, foretas omvalg mellom de kandidater som ikke er valgt. Ved omvalget anses de valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet ved omvalg foretas avgjørelsen ved loddtrekning. Representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap velges på det møtet som behandler representantskapssaker. 14 Saksbehandling Enhver sak som ønskes fremmet i OTF, sendes styret. Vedtektsendringer eller andre forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen frist fastsatt av styret. Forslag som tas opp uanmeldt, kan av lederen kreves oversendt til styret, før det fattes vedtak. 15 Kollegiale bestemmelser De etiske regler som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for OTF. 16 Vedtektsendringer Forandringer i - eller tillegg til - disse vedtektene kan bare vedtas med 2/3 flertall av generalforsamlingen. 17 Vederlag for tillitsvalgtes tapte arbeidsinntekt OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godtgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær fra praksis når tillitsmannsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon i privat praksis kan utgjøre inntil 1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med deltid / kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer. 18 Oppløsning Oppløsning av OTF må vedtas på foreningens generalforsamling med 3/4 flertall. Den generalforsamling som vedtar oppløsningen, avgjør også hvordan foreningens midler skal anvendes. Voteringsforslag nye vedtekter Oslo Tannlegeforening

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer