Kommunestyrets sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets sakliste 17.02.04"

Transkript

1 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Etter kommunestyremøtet avsettes 1 1 1/2 time til orientering/opplæring med særlig tanke på nye kommunestyrerepresentanter, men alle er selvsagt invitert til å delta. 0001/04 04/00192 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. 0002/04 03/03204 AVALDSNES IDRETTSLAG - GARANTI SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0003/04 03/02555 VALG TIL DOMSTOLENE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE, MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE, LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN 0004/04 04/00130 MIDLERTIDIG VIDEREFØRING AV LABORATORIEDRIFT OG MILJØRETTET HELSEVERN 0005/04 03/02488 EIENDOMSSKATT - UNNTAKSREGLER - EIENDOMSSKATTELOVEN /04 03/03240 HØRING AV FYLKESDELPLAN FOR FRILUFTSLIV, IDRETT, NATURVERN OG KULTURVERN OKTOBER 2003 (FDP FINK) 0007/04 03/02158 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG NORD 0008/04 01/02092 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GNR. 15, BNR. 30 M.FL., - RINDANE 0009/04 00/02065 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FEØY 0010/04 99/01644 REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG REGULERINGSENDRING VEDR. UNDERGANG V/RV 47, FREDHEIMSVEGEN 0011/04 04/00570 REFERATLISTA

2 Page 2 of 91 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) sign. Side 4 av 139 Sak 0001/04 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. Side 3 av 139 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/00192 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner tilbud fra Den norske Bank om forlengelse av kassakreditten stor kr. 40 mill. Det belastes ingen provisjoner eller etableringskostnader. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0004/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommunestyre godkjente i møte en forlengelse av Karmøy kommunes kassakreditt i Den norske Bank stor kr. 40 mill. for budsjettåret Et slikt vedtak om kassakreditt gjelder bare for budsjettåret, og en bruk av kassakreditten gjøres opp innen budsjettårets utgang. En eventuell kassakreditt også for budsjettåret 2004 må derfor vedtas på nytt. I henhold til nye økonomiregler i kommuneloven, trengs det nå i utgangspunktet ingen godkjenning fra fylkesmannen.

3 Page 3 of 91 Selv om kommunens likviditet fremdeles er relativt god, og sjansen for å benytte trekkrettighetene er tilsvarende relativt liten, er det for driften og kommunen viktig å ha en slik kredittmulighet i tilfelle uforutsette situasjoner skulle oppstå i de perioder da likviditeten er lav. Når det gjelder betingelsene fra DnB må disse karakteriseres som gunstige, og det vises til vedlagte tilbud fra DnB. Det vil ikke koste kommunen noe å ha en slik kredittmulighet hvis den ikke benyttes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0003/04 Side 22 av 139 Sak 0003/04 AVALDSNES IDRETTSLAG - GARANTI Side 5 av 139 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 03/03204 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer med simpel kausjon for Rammelån i Sparebank 1 SR bank opp til kr Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret skal reduseres i takt med nedbetalingsplanen for lånet og innkomne tilskudd og opphører etter 20 år som er lånets løpetid. Det forutsettes at både eventuelle kommunale tilskudd og spillemidler brukes til nedbetaling av lånet. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0019/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Avaldsnes IL ønsker å realisere sine planer om bygging av nytt klubbhus ved det nye idrettsanlegget på Avaldsnes. Planlagt byggestart er i mars 2004.

4 Page 4 of 91 I den anledningen søker idrettslaget om garanti for følgende lån: 1) Rammelån i Sparebank 1 SR bank opp til kr ) Ordinært lån opp til kr Eksklusiv egenkapital og dugnad er behovet i byggefasen et rammelån på maksimum kr Dette bekreftes av finansieringsplanen nedenfor. Sparebank 1, SR bank har gitt tilbud om rammelån/kreditt på opp til Etter kalkulerte tilskudd som vil gå direkte til nedbetaling av rammelånet, er lånebehovet kalkulert til Bakgrunn Etter at vedtak om flytting av det gamle idrettsanlegget ble gjort tidlig på nittitallet i forbindelse med kommuneplanen har det vært arbeidet målrettet med oppbyggingen av det nye anlegget. Grusbane med lys, ny grasbane, grasløkke og treningsbane med gras er gjennomført. Sandvolleyballbane og ballbinge ferdigstilles i løpet av våren Årsmøtet i 2002 ga hovedstyret fullmakt til å utarbeide fullstendige planer for nytt klubbhus. Disse planene er nå ferdige og klubben står klar til å starte arbeidet med byggingen. Økonomi Huset er kalkulert til totalt kr Idrettslagets finansieringsplan: Egenkapital kr Dugnad/gaver/rabatter kr Kommunal støtte 1/3 kr Spillemidler idrettsdelen kr (eventuelle kulturbyggmidler kommer i tillegg) Lån kr Totalt kr Klubben mener å ha nødvendig egenkapital til å gjennomføre prosjektet. Det tas også sikte på en sterk økonomisk styring for å øke egenkapitalen i Styret mener at de framtidige inntektsmulighetene er stabile og ser ikke de store endringer som kan gi konsekvenser med unntak av spilleautomatinntektene. I 2005 vil spilleautomatinntektene bli kanalisert i gjennom Norsk Tipping og fordelt videre til lag og foreninger derfra. For Avaldsnes IL har disse inntektene vært forholdsvis betydelige, kr i For 2004 vil endringen ikke være betydelig og i 2005 har Norsk Tipping garantert at inntektene er på samme nivå som i 2001, dvs. kr for AIL. Det søkes om spillemidler og kulturhusmidler til bygget. Opp til 1/3 og maksimum kr inkl. ekstra garderobesett, til idrettsdelen og opp til 1/3 og maksimum til kulturhusdelen. Hvor mye det blir på denne delen er vanskelig å si før endelig detaljert kostnadskalkyle er satt opp. Idrettsdelen gjelder garderobebygg, møterom, kontor og lager. Kulturhusdelen gjelder storsalen med kjøkken og en forholdsmessig andel av fellesarealene. Det må regnes med noen års ventetid på både spille- og kulturhusmidlene. Det er vanskelig å si nøyaktig når de kommer, spesielt nå når fordelingsnøkkelen til spillemidlene er endret slik at mer penger går til idrett og kultur. Men det forventes at det kan gå mellom 3 og 5 år før tilskuddene utbetales. Idrettslaget har budsjettert med å dekke rentekostnadene for forskuttering i 5-6 år. Når det gjelder kommunale midler er disse avhengige av både plassering i handlingsprogrammet og ikke minst de årlige budsjettene til tilskudd til denne type anlegg. Det er kalkulert med 1/3 i kommunale midler, dvs. kr På grunn av usikkerhet knyttet til de kommunale budsjettene, er det viktig at idrettslaget er forberedt på et mindre tilskudd enn det de har satt opp i finansieringsplanen. I verste fall må de kunne klare seg uten kommunalt tilskudd. Idrettslaget har per kr i egenkapital og regner med å sette av ytterligere kr i regnskapet for I tillegg har idrettslaget inne søknader om spillemidler på aktivitetsområde, ballbinge og sandvolleyballbane på til sammen kr Det er sannsynlig at blir utbetalt i 2004, i 2005 og resten innen 3 år. Disse pengene legges inn i budsjett og regnskap etter hvert som tilsagn gis og utbetaling skjer fra fylkeskommunen. Idrettslaget har liten gjeld per i dag, kr , noe som er imponerende ut i fra at de har investert ca. kr i det nye anlegget i løpet av de siste 10 årene. I tillegg har klubben ca på konto, hvorav kr er satt av til klubbhuset. Dette tyder på at klubben har god kontroll og styring på sin økonomi og er et signal på at klubben vil være i stand til å betjene et lån på kr Rådmannens konklusjon:

5 Page 5 of 91 Slik den økonomiske styringen og situasjonen er i Avaldsnes IL, ser ikke rådmannen noen stor risiko ved å gi idrettslaget garanti på lån. Det er viktig at idrettslaget har et realistisk forhold til både de kommunale tilskuddene og spille-/kulturhusmidler, dvs. at de må regne med å forskuttere dem i opptil flere år. Og fordi ingen kan spå framtiden, verken når det gjelder kommunale budsjetter eller Norsk Tippings overskudd, må de i verste fall være forberedt på å ta en større del selv enn det de har satt opp i budsjettet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. VALG TIL DOMSTOLENE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE, MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE, LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 X42 &15 Arkivsaksnr.: 03/02555 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: JORDSKIFTEMEDDOMMERE Dale, Lars Magnus 4280 Skudeneshavn Dale, Hausken, Birger 4260 Torvastad Hålandsvn. 109 Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesv. 5 Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevn. 70, Netland, Kjell 4262 Avaldsnes Visnesgarden 10, Sandvik, Ola 5542 Karmsund Ørpetveitsvn. 321, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35 Ytreland, Einar 4250 Kopervik Ytralandsvn. 36

6 Page 6 of 91 MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE DOMSMENN Bygningsvesen: Clausen, Ivar 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 300, Haga, Leiv K Sandve Haga, Klehaug, Susan 4270 Åkrehamn Åkravn. 142 Kvalevåg, Arne Johan 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Mørch, Paul K Avaldsnes Vårvn. 5 Nilsen, Jakob 4270 Åkrehamn Tostemvn. 51, Skorpe, Harald 4276 Vedavågen Nesvn. 10, Spissøy, Tor Åge 5545 Vormedal Karinaåsen 9, Stange, John 4250 Kopervik Sundvegen 525, Sørheim, Svein Arne 4272 Sandve Sandhåland Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21 Økland, Leiv K Kolnes Hestfaret 88 Sjøvesen: Arnesen, Bjarne 4250 Kopervik Valbergbakken 13, Austrheim, Svein Inge 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bjelland, Per Asbjørn 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 2, Bårdsen, Sigmund 4250 Kopervik Kittilhaugen 19, Garvik, Ole 5542 Karmsund Kvitabergvn, 1, Grindhaug, Per Terje 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31

7 Page 7 of 91 Jakobsen, John 4280 Skudeneshavn Grødheimvn. 31 Johannessen, Anne Linn 4280 Skudeneshavn Losvn. 6 Koch, Jostein 4276 Vedavågen Kvartnesvn. 56 Nes, Meri 4270 Åkrehamn Mussdalsvn. 7 Storesund, Vigleik 4260 Torvastad Huldervn. 11, Sjøen, Hallgeir 4276 Vedavågen Skarsvegen 23 Sund, Lauritz 4250 Kopervik Sundven. 471 Thomassen, Bjørn 4280 Skudeneshavn Alamannmyrvn. 39, Ytreland, John T Kopervik Snørteland Zahl, Gunn 4280 Sudeneshavn Losvn. 6 Handel: Hillesland Solveig, 4280 Skudeneshavn Allmannamyrvn. 33 Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvn. 40 Skeie, Arne 4250 Kopervik Nygårdsvn. 42, Stava, Åse Linda 4276 Vedavågen Kyrkjegardvn. 23 Størkersen, Liv Anita Lyng 4276 Vedavågen Nesvn. 85 Susort, Svein Åge 5546 Røyksund Spannavn. 805 LAGMANNSRETTEN KVINNER Anglevik, Reidun 4250 Kopervik Stølen 22, Bråtå, Torild M Kopervik Stangelandsstølen 75, Dale, Tove Holmgard 4280 Skudeneshavn Skitnedal Eliassen, Anita Vea 4280 Skudeneshavn

8 Page 8 of 91 Gamle Syrevei 77, Ellingsen, Astrid 4272 Sandve Falnes, Marit 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 3 Farbu, Olaug Stava 4250 Kopervik Sørstokke, Fossum, Elise 4260 Torvastad Tunvegen 18, Granerud, Helga 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 30, Gullichsen, Eli 4250 Kopervik Skiparvik 10 Gaard, Liv 5542 Karmsund Vormedalvn. 98, Haga, Torunn 4272 Sandve Sandhåland Hansen, Jorunn Irene 4275 Sævelandsvik Mannesvn. 142 Hatløy, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 76, Hellesvik, Helen 4276 Vedavågen Jovikvn. 6 Husa, Nansy 4270 Torvastad Lundevegen 12, Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45, Johnsen, Kirsten M Stol Stølshaugen 4, Jørgensen, Venche 4250 Kopervik Kittilvn. 21 Knutsen, Dina 4265 Håvik Rygjehaugvn. 6 Kolstø, Inger Elise Netland 4265 Håvik Melandvn. 35 Kvaløy, Liv Marit 5542 Karmsund Kjellsvikvn. 4, Langåker, Olaug Gunvaldsen 4274 Stol Jerevn. 34 Lervik, Margot Høie 4250 Kopervik Furuvn. 13, Liknes, Ann Bjørg 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 160, Magnussen, Anne 4250 Kopervik

9 Page 9 of 91 Austre Karmøyveg 260, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevegen 70, Meland, Ragna 4262 Avaldsnes Sjurdalvn. 16, Midbøe, Turid 4280 Skudeneshavn Hovdestad Myge, Inger Marie 4260 Torvastad Lerkevn. 2, Nilsen, Anne Lise Lie 4262 Avaldsnes Visnesvegen 355, Nyrud, Grete 4275 Sævelandsvik Fredheimvn. 21 Pedersen Gudrun G Sævelandsvik Åkravegen 160 Rasmussen, Frøydis M Vedavågen Kyrkjegardvegen 36, Reitan, Anne Margrete 4260 Torvastad Ferjevn. 2 Sandve, Berit 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Simonsen, Gudrun Valen 4270 Åkrehamn Årabrotsvn. 25, Skeie, Kari 4262 Avaldsnes Skeievn. 89 Sollien, Bente 4260 Torvastad Trondsvågen 4, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Sørensen, Anne 4250 Kopervik Guletjødnvn. 19 Tangen, Aud Shirley Falnes 4274 Stol Nordre Langåkerv. 15 Totland, Jane 4250 Kopervik Ringgt. 37 Urvik, Torhild 4262 Avaldsnes Monsahaugvn. 12 Wathne, Unni Altern 4250 Kopervik Fridtjof Nansensveg 44, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35, Walker, Inger J Karmsund Norheimstølen 33

10 Page 10 of 91 Waage, Signe Lill 4260 Torvastad Lundevn. 14 Østensen, Haldis Gilje 4260 Torvastad Hyldalvn. 20, Øverland, Marianne Eriksen 4270 Åkrehamn Smalavn. 27 LAGMANNSRETTEN - MENN Arnesen, Rolf 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Arnøy, Harald 4260 Torvastad Storasundvegen 254, Ask, Knut Bjarne 4262 Avaldsnes Skeievegen 110, Austbø, Bård 4250 Kopervik Lyngvn. 17 A, Bråtå, Jakob 4250 Kopervik Stangelandsstølen 75, Damm, Astor 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Eide, Hilmar M Torvastad Kveitevikvn. 49 Eike, Jostein 5541 Kolnes Hestfaret 2A Einarsen, Erlend 4262 Avaldsnes Olsagruvevegen 5, Eriksen, Per Bjørn 4265 Håvik Søralauvn. 23 Eriksen, Trygve 4250 Kopervik Granvn. 55, Espeset, Jostein 4260 Torvastad Tunvn. 2, Ferkingstad, John 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Flotve, Ole Egil 4275 Sævelandsvik Sevlandvn. 42, Foldal, Hans 4250 Kopervik Per Sivlesvei 11, Garvik, Terje 4250 Kopervik Øvre Eidevn. 105, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30 Hauge, Odd Kenneth 4262 Avaldsnes

11 Page 11 of 91 Visnesvegen 346, Haaland, Helge 5545 Vormedal Trevardevn. 18 Iversen, Ingleif 4250 Kopervik Bråtavn. 39, Karlsen, Einar 4276 Vedavågen Vestre Veaveg 291, Kolnes, Johannes 4260 Torvastad Gunnarshaugvn. 4, Kristensen, Knut O Torvastad Misjonsvn. 6, Krovik, Øyvind 4250 Kopervik Gofarnesvn. 17 Log, Torgrim 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 72 Magnussen, Bjørn 4274 Stol Malthusvegen 48, Martinsen, Alf Kåre 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 39, Mosbron, Gunnar 4270 Åkrehamn Mosbronvn. 9, Myge, Arne 4250 Kopervik Johan Larsensveg 25, Nilsen, Jarle 4270 Åkrehamn Bråledvn. 16 Nilsen, Olav 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 65 Osland Thor 4250 Kopervik Liarlundvn. 21, Rovik, Øyvind, 5541 Kolnes Portabakken 13 c Røed, Ørjan 4275 Sævlandsvik Sevlandvn. 36 a Sandve, Knut E Sandve Sandve, Svein 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 64 Simonsen, Andreas Urrang 5542 Karmsund Lahammervn. 17, Stave, Ole Halvor 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 11, Susort, Sven Åge 5546 Røyksund Spannavegen 805, Sævik, Nils Peter 4270 Åkrehamn

12 Page 12 of 91 Falkenhaugvn. 60, Sørbø, Jan 4262 Avaldsnes Krokhaugvn, 8, Thomassen, Svein Helge 5541 Kolnes Skrevegen 153, Thormodsæter, Norvall 4270 Åkrehamn Årvollsknausen 13, Tjøsvold, Gunvar 4270 Åkrehamn Plassveien 4 Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Vilhelmsen, Vidar 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 242 Vårvik, Einar 4280 Skudeneshavn Salvebakkane 13, Wikre, Olav M Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Leif Kåre 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ånensen, Hans Sigurd 4270 Åkrehamn Grunnvikvn. 5, TINGRETTEN - KVINNER Andersen, Randi G Vormedal Bjøllehaugvn. 22, Andreassen, Aud Marit 4270 Åkrehamn Jorundvn. 70, Andreassen, Ingeborg 4270 Åkrehamn Jorundvn. 69, Andreassen, Kristin 4250 Kopervik Liarfjell 62 Anglevik, Solveig 4280 Skudeneshavn Gamle Syreveg 18, Apeland, Kristin 4280 Skudeneshavn Øygardshaugen 110, Arnesen, Evelyn 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Auestad, Gurine 4262 Avaldsnes Veldevegen 3, Aune, Turid 4250 Kopervik Skogvn. 13, Birkeland, Møyfrid Ferking 4280 Skudeneshavn Alterfjellet 34, Bjelland, Marit Synnøve 5542 Karmsund

13 Page 13 of 91 Djuvavn. 9, Bredahl, Tordis 4250 Kopervik Strangata 34, Brekkå, Kjellaug 4270 Åkrehamn Søre Langåkerveg 16, Broshaug, Magny 4276 Vedavågen Jovikvn. 68, Brun, Aslaug J Kvalavåg P.b. 25 Bråthen, Jorunn 4262 Avaldsnes Vågedalen 41, Dahl, Ragnhild 4276 Vedavågen Moldbakkane 4, Dahle, Ragnhild 4262 Avaldsnes Rosevn. 5, Dale, Sandra 4280 Skudeneshavn Lahammer 83, Damm, Hanne Line 4265 Håvik Helgabergvn. 25 Damm, Hild Kirsten 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Damås, May Hellen 4276 Vedavågen Veamyr 88, Davidsen, Elin 4260 Torvastad Aunåvn. 16, Dybdahl, Turid Hult 4250 Kopervik Gofarnesvn. 36, Eike, Rita 5541 Kolnes Hestfaret 2 A, Egeland, Rigmor 4276 Vedavågen Skarsvegen 4, Ellingsen, Siv Janet 4280 Skudeneshavn Solvigvn. 34, Eng, Anne Sofie 4280 Skudeneshavn Nesavn. 52, Eng, Janne Kristine 4280 Skudeneshavn Søragadå 16, Eriksen, Sissel 4260 Torvastad Skjerpevn. 9, Eriksen, Sonja 4250 Kopervik Kapellvn, 53, Erland, Elsa L Avaldsnes Krokhaugvn. 5A,

14 Page 14 of 91 Espedal, Berte Matland 4262 Avaldsnes Søren Matlandsveg 14, Fagerland, May Doris 4270 Åkrrehamn Sandbakkane 21, Falnes, Merete Sund 4280 Skudeneshavn Nesjabryggå 13, Falnæs, Martha 4250 Kopervik Guletjødnvn. 67, Ferkingstad, Marcy 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 136, Fiskaaen, Tove 5545 Vormedal Vormedalvn. 243, Fredriksen, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 29, Frøynes, Solveig Alne 4250 Kopervik Ålavikvn. 9, Garred, Anna Kristin Ferking 4280 Skudeneshavn Selvåg 4, Gaupås, Rønnaug 4250 Kopervik Granvegen 35, Gilje, Åse Karin 4262 Avaldsnes Slåttåvegen 15, Gjerde, Hilde Riskjell 5545 Vormedal Skuggabergvn. 82, Gjermundsen, Evelyn 4276 Vedavågen Skutebergvegn 33, Gjestsen, Dagnor 4280 Skudeneshavn Stemvn. 2, Gressgård, Sølvi 4250 Kopervik Rusvikvn. 29, Grindhaug, Reidun Eikeland 4274 Stol Malthusvn. 3, Grindhaug, Liv Kristine 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31, Gursli, Olaug 5542 Karmsund Hestmyrvn. 45, Gaard, Solfrid J. Steensnæs 4260 Torvastad Litlabjørgvn. 32, Hansen, Ingfrid 4250 Kopervik Kapellvn. 5, Hatlegjerde, Bjørg 4270 Åkrehamn Blåbærvn. 26, Hatteland, Siv Marie 4250 Kopervik

15 Page 15 of 91 Åsebøvn. 38, Hauge, Margit 4262 Avaldsnes Fjedlavn. 19, Haugen, Heidi Munkejord 4270 Åkrehamn Søre Ådlansdv. 100, Haugland, Anne Grete 4272 Sandve Vikra, Heimtun, Berit 5542 Karmsund Vormedalvn. 156, Helgesen, Anne Marit 4250 Kopervik Ytralandvn. 43, Henriksen, Gerd 4250 Kopervik Brakevn. 13, Holgersen, Hildfrid 4276 Vedavågen Nesvn. 73 Holmøy, Kari Myrå 4270 Åkrehamn Stovevn. 9, Holst, Tove 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 46, Hovda, Anne Bjørg 4260 Torvastad Huldervn. 23, Hovden, Karin 4270 Åkrehamn Nordre Liknesvei 49, Hystad, Anne Elise 4250 Kopervik Stølen 29, Haavik, Martha 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 34 Jacobsen, Aud Irene Jensen 4250 Kopervik Lyngvn. 7, Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesveg 5, Jakobsen, Brit Karin 4262 Avaldsnes Munkhaugvn. 11, Jensen, Dagny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Jensen, Eva 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 19, Johannesen, Aud Sissel 4270 Åkrehamn Medhaugvn. 34, Johannessen, Monica H Åkrehamn Smalavegen 21, Johnsen, Anna 5541 Kolnes Skrevegen 173,

16 Page 16 of 91 Jørgensen, Margrete Bø 4250 Kopervik Varden 11, Jøsang, Berit 4250 Kopervik Brakevn. 37, Kamsvåg, Britt 4250 Kopervik Favnamyrvn. 20, Karlsen, Anne Lise 4276 Vedavågen Østhusvegen 80, Koch, Åshild Meling 4250 Kopervik Guletjødnvn. 2, Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvegen 40, Krogsæter, Elin 5546 Røyksund Røyksundvn. 1, Kvalavåg, Kjellfrid 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 489 Kvale, Solfrid 4276 Vedavågen Skarvedne 51 A Kvalevaag, Eva Britt K Kvalavåg Kalstøvegen 32, Kvalevåg, Lovise 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Kvaløy, Tove 4260 Torvastad Torvastadvegen 379, Kvilhaug, Anne Grethe 4250 Kopervik Gofarnesvn. 9, Kvilhaug, Astrid 4265 Håvik Helgabergvn. 12, Kvilhaug, Berit Toskedal 4274 Stol Skjerpevn. 20, Kvilhaugsvik, Monika 4250 Kopervik Lensmannsvn. 6 Kvinnesland, Reidun 4280 Skudeneshavn Dale, Kvaalen, Hege 4262 Avaldsnes Teigedalen 11, Kårhus, Margaret 5545 Vormedal Trevardevn. 16 A, Larsen, Torbjørg K Kopervik Fleslandvn. 48, Langåker, Anne Marit J Åkrehamn Løkjenvn. 6, Liestøl, Ellen Vaage 4262 Avaldsnes Kleivavn. 17,

17 Page 17 of 91 Lund, Mary Ann 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 41, Lundenes, Kristin F Avaldsnes Prestanesbakken 9, Løwehr, Aud Marit Utseth 4250 Kopervik Alex. Kiellandsveg 7, Mannes, Liv Hundvin 4275 Sævalndsvik Måkavn. 7 Melhus, Berit 4272 Sandve Kirkeleite, Monsen, Judith 4270 Åkrehamn Grusvn. 14, Mosaker, Astrid Lykke 4276 Vedavågen Nesvn. 111, Mæhle, Hege 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 39, Maartmann, Kristin 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 3 Nes, Kirsti 5541 Kolnes Dølevn. 45, Nes, Vigdis B Stol Nes, Netland, Bodil Schjelderup 4262 Avaldsnes Fiolvn. 5, Nilsen, Aase Lindøe 4262 Avaldsnes Vågevegen 15, Nilsen, Kari Hauge 4250 Kopervik Asaldalvn. 6, Nilsen, Sissel 4250 Kopervik Guletjødnvn. 55, Nordbø, Aase 4260 Torvastad Nordbøvn. 15, Nordbø, Ingunn Damås 4272 Sandve Vajervn. 36, Nornes, Marit 4270 Åkrehamn Tjøsvollvn. 36, Nornes, Torborg 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 105, Ognøy, Ingunn 4250 Kopervik Nornesvn. 43, Olsen, Gunvor R Avaldsnes Buvikvn. 16, Olsen, Hild Jorun 4250 Kopervik

18 Page 18 of 91 Granvn. 9 Olsen, Randi Sæther 5545 Vormedal Sjøvn. 6, Olsen, Solfrid 4270 Åkrehamn Vikingv. 11, Opsal, Odny 4280 Skudeneshavn Osmundsen, Oddbjørg 5542 Karmsund Moksheimstien 1, Paulsen, Sissel 4270 Åkrehamn Stølavegen 37, Pedersen, Bjørg 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 37, Pettersen, Turid Marit 4265 Håvik Kolstøvarden 3, Reiersen, Kristine Vinje 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 7, Risdal, Randi M Skudeneshavn Risdal Nedre, Rovik, Eli Melkevik 5541 Kolnes Skrevegen 151, Rovik, Gunn Elin Vikse 5541 Kolnes Portabakken 13 C, Rørvik, Halldis Hult 4250 Kopervik Severin Larsensveg 9, Saltvik, Hildborg F Kopervik Skogvn. 15, Samuelsen, Mona 4262 Avaldsnes Slåttåvn. 17, Sandhåland, Hildbjørg 4272 Sandve Sandhåland, Sandhåland, Judith 4274 Stol Mjåvatnvn. 21, Sandslett, Heidi 4280 Skudeneshavn Kvednavn. 9, Sele, Nancy S Åkrehamn Oddemyrvn. 22 Simonsen, Aase 4250 Kopervik Nornesvn. 54, Simonsen, Grethe 4270 Åkrehamn Grasvn. 16 Sjølund, Elisabeth 4280 Skudeneshavn Bøkevn. 8, Skoge, Ingeborg 5542 Karmsund

19 Page 19 of 91 Lahammervn. 40, Skogland, Margareth 5542 Karmsund Lahammervn. 16, Skorpe, Gerd Marie 4276 Vedavågen Nesvegen 134, Skår, Hildur 4250 Kopervik Fleslandvn. 69, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Stornes, Eli 4250 Kopervik Ytrelandsvegen 49, Susort, Janet 4272 Sandve Fyrvn. 4, Svendsen, Gunn Løvli 4280 Skudeneshavn Kvednavegen 1, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Sørbø, Hjørdis 4262 Avaldsnes Visnesvegen 35, Sørensen, Inger Elise 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 43, Thomassen, Liv Marit 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 39, Thorsen, Frøydis 4280 Skudeneshavn Hålandsdalen 76, Tjøsvoll, Aud Norunn 4276 Vedavågen Munkajordvegen 50, Tjøsvold, Kari Elin 4270 Åkrehamn Vestre Karmøyveg 365 Torbjørnsen, Eldbjørg 4250 Kopervik Rusnesvegen 27, Torgersen, Siv Mette 4265 Håvik Helgabergvn. 29 Toskedal, Gina Elise Ørn 4250 Kopervik Granvegen 64, Totland, Reidun 5542 Karmsund Vormedalvn. 102, Tveit, Gerd 4275 Sævelandsvik Tveitholmvegen 1, Tønnesen, Borghild 4270 Åkrehamn Liknes Nedre, Utbjo, Inger Karin 4250 Kopervik Ålavikvn. 28,

20 Page 20 of 91 Utne, Marta 4262 Avaldsnes Teigedalen 22, Utvik, Margrethe 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Valentinsen, Siv Dorthea 4250 Kopervik Veiteborbakken 12, Valhammer, Brit Turid 4280 Skudeneshavn Postvn. 29, Ve, Astrid Kirsten 4265 Håvik Vorråvegen 46, Vea, Svanhild 4276 Vedavågen Vea Sjoarveg 9, Vea, Tove Helland 4276 Vedavågen Austre Veaveg 129, Vedøy, Marit 4250 Kopervik Johan Larsensveg 11, Vierdal, Reidun 5542 Karmsund Sveivamyrvn. 50, Vika, Tone R Karmsund Vormedalvn. 68, Vikingstad, Evy 4260 Torvastad Vikingstadvn. 68, Vikingstad, Gerd 4260 Torvastad Kyrkjevn. 50, Vikre, Aud 4280 Skudeneshavn Nessagadå 25, Wikre, May 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Anne Grethe 4270 Åkrehamn Treskovegen 18, Øygarden, Inger Elise 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ådland, Berit 4274 Stol Stavavegen 112, Ådland, Randi Wisnæs 4270 Åkrehamn Tostemvn. 37 Ånensen, Mirijam 4275 Sævelandsvik Vipevn. 10 TINGRETTEN MENN Aamelfot, Svein Helge 5545 Vormedal Karinaåsen 53, Aarhus, Dag Inge 4270 Åkrehamn Grasvn. 41 c,

21 Page 21 of 91 Aase, Einar 4260 Torvastad Misjonsveien 10, Alsaker, Roald 4276 Vedavågen Nesvn. 44, Andersen, Arne 4250 Kopervik Ålavikvn. 32, Andersen, Svein H Vormedal Varden 4, Andreassen, Rolf 4262 Avaldsnes Møllevegen 102, Aspelund, Harald 4275 Sævelandsvik Naravn. 40, Austrheim, Svein Inge, 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bakkevig, Arne 5542 Karmsund Bakkevn. 3 C, Bedringaas, Jakob 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 11, Bjelland, Jon A Kopervik Søregt. 11, Bjering, Reidar 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 37, Bowitz-Øygarden, Nils 4262 Avaldsnes Øygarden, Brattgjerd, Trond 4276 Vedavågen Stølshaugvn. 15, Brekkå, Svein 4276 Vedavågen Østhusvn. 64, Bø, Tor Jan 4260 Torvastad Øvrabøvegen 22, Bårdsen, Per Jostein 4262 Avaldsnes Rødkleivvn. 21, Bårdsen, Øyvind 4275 Sævelandsvik Vestre Veaveg 50, Dahl, Ingvald Frøyland 5546 Røyksund Mykjåvn. 18, Dahle, Paul K Avaldsnes Rosevn. 5, Dahle, Odd Henry 4265 Håvik Søralauvn. 3, Dale, Jan Olav 4280 Skudeneshavn Kirkeveien 19, Danielsen, Arthur 4250 Kopervik

22 Page 22 of 91 Bråtavn. 54, Djønne, Eivind 4250 Kopervik Kalvatrevegen 139, Dybvik, Helmuth 4260 Torvastad Dalstrevn. 25, Eidsvåg, Andreas 5546 Røyksund Røyksundvn. 19, Eike, Birger 4280 Skudeneshavn Syrevågvn. 21, Eikemo, Johnny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Elde, Bernt 4265 Håvik Treshaugvn. 10, Ellingsen, Jan Magne 4272 Sandve Eriksen, Per Inge 4270 Åkrehamn Årvollknausen 4, Eriksen, Yngve 4270 Åkrehamn Mussdalvn. 6, Eriksson, Odd Erik 4275 Sævelandsvik Mannesmarka 6, Fagerland, Sten Terje 4270 Åkrehamn Stølavegen 29, Ferkingstad, Johan 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 6 Fjeldkårstad, Eirik 4250 Kopervik Klossteinvn. 18, Fjell, Johan Gerhard 4272 Sandve Friestad, Terje 4280 Skudeneshavn Hovdestad, Fyllingsnes, Rolf Inge 4250 Kopervik Nygårdsvn. 29, Færøvik, Herman 4270 Åkrehamn Snorrevn. 16, Gabrielsen, Knut 4250 Kopervik Guletjødnvn. 86, Gabrielsen, Knut Magne 4250 Kopervik Torvvikvn. 3, Grutle, Bjart 4260 Torvastad Storasundvn. 217, Grønningen, Tor Asle 4260 Torvastad Kyrkjevn. 103, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30,

23 Page 23 of 91 Gudmundsen, Georg 5542 Karmsund Vormedalsvn. 65, Gulliksen, Jan Helge 4280 Skudeneshavn Vinjevegen 25, Hansen, Odd Magne 4250 Kopervik Nygårdvn. 23, Haga, Lars Geir 4272 Sandve Haga, Hagen, Jostein 4260 Torvastad Leirvn. 42, Hagland, Trygve 4265 Håvik Søralauvn. 21, Halvorsen, Tor Arthur 4250 Kopervik Østremlia 30, Hansen, Alf Kristian 5541 Kolnes Torvmyrv. 6, Hatløy, Kåre jr Vedavågen Veamyr 69, Haukås, Odd 4250 Kopervik Breidablikkvn. 17, Hausken, Christen 4260 Torvastad Landanesvn. 60, Heimtun, Rune 4265 Håvik Karmøyvn. 566, Helgesen, Per 4250 Kopervik Skogvn. 17, Henriksen, Reidar 4250 Kopervik Brakevn. 13, Hereid, Didrik 4276 Vedavågen Østhusneset 66, Holvik, John 4280 Skudeneshavn Moldgrovn. 1, Hovden, Nils 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 160, Husebø, Mandius 4270 Åkrehamn Solåsvn. 7, Håland, Tor Odd 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 297, Ihle, Øistein 5542 Karmsund Austbøvn. 82, Ingvaldsen, Odd Kjell 5545 Vormedal Karinaåsen 33,

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer