SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016"

Transkript

1 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/18186 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Att: SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Fiskeridirektoratet viser til Nærings- og fiskeridepartementets bestilling 2. desember 2015 om å administrere høringen av forslag til regulering av fisket etter makrellstørje i Forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2016 ble sendt på høring den 18. desember Høringsnotatet samt høringsuttalelsene er lagt ved i sin helhet (./.). Høringsnotatet ble sendt til følgende etater og organisasjoner: Rogaland Fiskesalgslag, Norges fritids- og småfiskerforbund, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norges havfiskeforbund, Toll- og avgiftsdirektoratet, WWF-Norge, Mattilsynet, Skagerakfisk, Norges Sildesalgslag, Havforskningsinstituttet, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Kystvakten, Norges kyst- og fjordfiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk forening, Sjømat Norge og Fiskekjøpernes Forening. Følgende høringsinstanser har avgitt uttalelse: Havforskningsinstituttet, Vest-Norges Fiskesalgslag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Fiskarlag, Pelagisk forening og Toll- og avgiftsdirektoratet. I tillegg har en privatperson sendt inn uttalelse. Postadresse: Postboks Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E-postadresse: Internett:

2 FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Norge åpnet i 2014 for forsøksfiske etter makrellstørje med ett ringnotfartøy. Kvoten var da på 30,97 tonn. I 2015 var kvoten på 36,57 tonn, og ett ringnotfartøy og ett skoleskip som fisket med line fikk adgang til å delta i makrellstørjefisket. Hverken forsøksfisket i 2014 eller 2015 resulterte i fangst, men i 2015 ble det tatt 8,4 tonn makrellstørje som bifangst i fisket etter andre arter. Den norske kvoten for 2016 er på 43,71 tonn. Også i år vil Norge forsøke å få gjennomslag i ICCAT for at to fartøy får delta i det norske forsøksfisket etter makrellstørje. Fiskeridirektoratets høringsnotat Som følge av at Norges kvote er lav, omfattende forpliktelser i ICCAT knyttet til observatørdekning og rapportering, og at det må settes av et større kvantum til bifangst, ble det i høringsnotatet foreslått at fisket etter makrellstørje også i 2016 skulle avvikles som et forsøksfiske. På denne måten kan det legges til rette for et fiske som gir høyest mulig verdiskapning, samtidig som det kan erverves kunnskap som kan være nyttig for fremtidig verdiskapning for fisket etter makrellstørje. Den norske kvoten skal dekke både direktefiske og bifangst av makrellstørje tatt i andre fiskerier. I 2015 ble det tatt 8,4 tonn størje som bifangst, og i tillegg kom det flere meldinger om observasjoner av store mengder størje og at flere fartøy var i fare for å ta større bifangster. Dette viser at makrellstørjen er i ferd med å vende tilbake til våre farvann. Av den grunn, og ut fra en føre-var tilnærming, foreslo direktoratet i høringsnotatet å sette av 11, 71 tonn til bifangst av makrellstørje, og at 32 tonn settes av til direktefiske i Det foreligger en rekke bevaringstiltak i ICCAT som tilsier at en fra norsk side bør begrense deltakelsen i fisket etter makrellstørje til ett fartøy. Erfaringene fra 2014 og 2015 viser imidlertid at sannsynligheten for å få fangst av makrellstørje vil øke dersom flere fartøy får adgang til å delta. På grunn av at ICCAT lenge har hatt krav om å redusere overkapasitet i makrellstørjefisket, er det imidlertid lite realistisk at to ringnotfartøy kan delta fra norsk side. Fiskeridirektoratet foreslår derfor at Norge i fiskeplanen som sendes til ICCAT legger opp at det gis tillatelse til å fiske den norske kvoten med ett ringnotfartøy og ett linefartøy. I høringsnotatet bes det også om tilbakemelding på om lineflåten er interessert i å delta i dette fisket, ettersom de i liten grad viste interesse i Dersom ICCAT ikke godkjenner den norske fiskeplanen, slik at Norge kun kan fiske størje med ett fartøy, er det foreslått å gi ringnotfartøyet prioritet. Det ble også foreslått å stille krav om at ringnotfartøyet som får tillatelse til å delta må fiske med størjenot, for å begrense bifangst og øke kvaliteten på størjen. Alternativt ble det foreslått å stille krav om at ringnotfartøyet måtte ha restkvote på makrell eller sild. 2

3 Videre ble det foreslått å gi ringnotfartøyet tillatelse til å fiske 20 tonn, mens linefartøyet får tillatelse til å fiske 12 tonn, og det ble bedt om synspunkter på om fisket skulle reguleres med maksimalkvoter eller fartøykvoter. Fiskeridirektoratet foreslo også å videreføre påmeldingsordningen for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje. Ved påmeldingsfristens utløp vil Fiskeridirektoratet da vurdere hvilket fartøy som er best egnet til å delta i fisket. I utvelgelsen vil det bli lagt vekt på evnen til å opprettholde høy kvalitet på makrellstørjen, at fartøyet er egnet, utrustet og bemannet til å delta, om fartøyet kan dokumentere erfaring med fiske etter makrellstørje og om fartøyet har lugar til observatør og plass til forsker fra Havforskningsinstituttet. ICCAT rekommandasjon artikkel 88 medfører at 20 % av fartøy som fisker med line skal ha nasjonal observatør om bord. Med kun ett fartøy vil en fra norsk side legge til grunn at disse fartøyene må ha observatør om bord i minst 20 % av tiden fisket etter makrellstørje pågår. Når det gjelder fartøy som fisker etter makrellstørje med ringnot stiller ICCATs forvaltningsplan krav om 100 % observatørdekning av observatør fra ICCATs observatørprogram. Kostnaden for en observatør i 2016 er foreløpig ikke fastsatt, men før observatør tildeles må alle kostnader være betalt. Fartøy som skal fiske størje må ha lugar til disposisjon for observatør og må derfor være av en viss størrelse. ICCAT stiller også en rekke krav knyttet til rapportering av fangst. I høringsnotatet foreslås det derfor at kun fartøy over 15 meter får delta i fisket. I høringen foreslår Fiskeridirektoratet at fartøyet kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst, og at det ved utvelgelsen av fartøy kan legges vekt på i hvilken grad fartøyet er egnet til å ha forsker ombord. Det blir også foreslått at fartøyet kan pålegges å ta prøver på vegne av Havforskningsinstituttet. Utgangspunktet er at det er forbudt å fiske makrellstørje, med unntak for de to fartøyene som gis tillatelse til å delta i forsøksfiske. Levedyktig bifangst skal slippes ut, mens død eller døende størje skal landes, jf. forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen 48. Uunngåelig bifangst er ulovlig, og verdien skal da i utgangspunktet inndras etter forskrift 12. mars nr. 390 om inndragning av fangst og bruk av inndregne midlar (inndragingsforskriften), men ved utilsiktet, ulovlig bifangst kan det gis vederlag på 20 % av verdien for omkostninger knyttet til ilandføring. I høringsnotatet ble det pekt på at fartøy som får bifangst av makrellstørje som følge av ICCATs forvaltningsplan er pålagt omfattende krav til rapportering, krav om landing i bestemte havner og krav om fangstsertifikat. Disse kravene kan oppleves som byrdefulle og det ble derfor bedt om innspill til om fartøy skulle få beholde verdien av størje tatt som bifangst, eller, som et tredje alternativ, om kompensasjonen for ilandføring skulle økes til 40 % av verdien av bifangsten. 3

4 HØRINGSINSTANSENES SYN Norges Fiskarlag mener at det fortsatt er viktig å få prøvd ut både notfiske og linefiske etter størje, og støtter en kvotefordeling der notfartøyet får 20 tonn, mens linefartøyet får 12 tonn. Videre mener de at kvotene bør gis som fartøykvoter. I høringsinnspillet fra Fiskarlaget gis det uttrykk for at interessen innen fangstgruppen som fisker med line er moderat, men at adgang til lån av spesialtilpasset redskap trolig vil være positivt for interessen til å delta. Notfartøyet bør imidlertid gis prioritet dersom det kun blir anledning til å fiske med ett fartøy. Pelagisk Forening mener at to ringnotfartøy bør prioriteres. Dersom ett ringnotfartøy og ett linefartøy får delta, mener de kvoten som avsettes til ringnotfartøyet bør være høyere enn foreslått. Pelagisk Forening mener også at kvotene må gis som fartøykvote fordi fartøy som deltar må satse betydelige ressurser og ikke kan risikere å få redusert kvoten som følge av bifangst tatt av andre fartøy. Norges Fiskarlag er i tvil om det vil være riktig å påby krav om spesiell størjenot i denne omgang fordi kostnadene ved anskaffelse er for store til et slikt forsøksfiske. Når det gjelder eventuell bifangst i notfiske legger Norges Fiskarlag til grunn at de aktuelle fartøyene har slik kvote til disposisjon i denne delen av året. Pelagisk forening mener størjenot er så kostbart at et slikt krav trolig vil føre til at få eller ingen melder seg på fisket. Skal krav om størjenot innføres, mener de dette må kjøpes inn og lånes ut av Havforskningsinstituttet, slik det er gjort med line. De mener at det heller ikke bør kreves restkvote for bifangst av makrell eller sild, fordi dette vil hindre fartøy å fiske disse kvotene tidligere på året. Isteden foreslår de at eventuell bifangst kan trekkes av neste års kvote. Når det gjelder utvelgelsen av fartøy peker Havforskningsinstituttet på forpliktelsene de har ovenfor ICCAT sin vitenskapskomite knyttet til biologisk prøvetaking og rapportering. De mener dette fortrinnsvis bør skje fra fartøyene som deltar i fisket etter makrellstørje, og at fartøyene derfor må ha tilstrekkelig med lugarkapasitet og eget rom til laboratorium for vitenskapelig personell. Videre bør utvalgte fartøy ha sonar og ekkolodd. Norges Fiskarlag peker på sin side på at ICCATs forvaltning av makrellstørje medfører omfattende krav til fartøyene og at slike ønsker må avveies mot de praktiske og økonomiske konsekvensene for rederiene. Pelagisk forening mener at for store krav til fasiliteter for Havforskningsinstituttets inspektører kan føre til at deltakelsen innsnevres til de største og nyeste fartøyene. De mener observatør sammen med mannskap bør kunne ta tilfredsstillende prøver. Norges Fiskarlag mener at en må unngå at andre fiskerier blir hemmet av innslag av størje i fangstene og at Norge ikke må stille seg i en situasjon der begrensninger i tillatt bifangst går ut over avviklingen av andre viktige fiskerier. Når det gjelder Fiskeridirektoratets henvisning til utøvelsesforskriften 48 påpekes det at en ikke 4

5 kan se kravene til slipping av levende størje isolert fra de krav som stilles opp for fisket etter målarten. Særlig må behovet for avstemming av regelverket knyttet til slipping være viktig. Dette gjelder særlig i fisket etter makrell. Når det gjelder spørsmålet om økonomisk utbytte av disse fangstene mener Norges Fiskarlag at de må tilfalle utøverne på vanlig måte, og at dette bør gjelde alle redskapsgrupper. Det vises her til kravene som stilles ved slik bifangst, ekstraarbeidet dette medfører og potensielle utgifter knyttet til redskapsskader. Pelagisk Forening mener også at fartøy som får størjebifangst bør få beholde verdien av størjen. Vest-Norges Fiskesalgslag mener at kompensasjonen for bifangst bør økes til 40 %, for å øke insentivet til ilandføring. Vest-Norges Fiskesalslag foreslår også at det åpnes for at kvoten kan tas som bifangst dersom fartøyene som får tillatelse til å delta i fisket ikke har fisket kvoten innen en bestemt dato. Når det gjelder spørsmålet om mulig bifangst av håbrann i linefisket etter makrellstørje gir Norges Fiskarlag uttrykk for at dette må tas med som en risiko uten at en kan forebygge det spesielt. Norges Fiskarlag har imidlertid ikke mottatt tilbakemeldinger fra medlemslag som tilsier at det skulle by på problemer med bifangst av håbrann i et linefiske etter makrellstørje. Norge Jeger- og Fiskerforbund mener at dersom det skal åpnes for forsøksfiske, må det også åpnes for sportsfiske etter makrellstørje. De peker på at en ikke har erfaring fra sportsfiske i våre farvann og at sannsynligheten for fangst i sportsfiske i dag er svært liten. Videre viser det til at det gjennomføres et slikt fiske i en rekke andre land og mener at sportsfiske etter makrellstørje langs norskekysten vil kunne ha et betydelig potensiale for fisketurisme og næringsutvikling i distriktene. Norges Fiskarlag, Vest-Norges Fiskesalslag og Pelagisk Forening er enige med Fiskeridirektoratet i at det ikke er rom for å tillate sportsfiske etter makrellstørje i denne omgang. FISKERIDIREKTORATET HAR FØLGENDE KOMMENTARER TIL HØRINGSINSTANSENES INNSPILL: I tråd med anbefalingen fra Norges Fiskarlag anbefaler Fiskeridirektoratet at det i 2016 åpnes for forsøksfiske etter makrellstørje med ett ringnotfartøy og ett fartøy som fisker med line, såfremt den norske fiskeplanen godkjennes av ICCAT. Fordeling av kvote mellom fartøyene anbefales i samsvar med høringsnotatet, det vil si at linefartøyet tildeles en kvote på 12 tonn, mens ringnotfartøyet får 20 tonn. Både Norges Fiskarlag og Pelagisk forening mener kvotene bør fastsettes som fartøykvoter. Dersom det tas mye bifangst, innebærer dette en risiko for at den norske kvoten overfiskes. Her skal det nevnes at det av ICCATs forvaltningsplan punkt 94 strekpunkt to følger at omsetning av makrellstørje skal forbys dersom et 5

6 fartøy har fisket opp sin individuelle kvote eller medlemslandets kvote er fisket opp. Dersom kvotene ikke fastsettes som fartøykvoter, vil imidlertid fartøyene risikere å investere betydelige beløp, for senere å få redusert eller i verste fall miste muligheten til å fiske størje. Fiskeridirektoratet frykter at en slik risiko i betydelig grad vil begrense interessen for å delta i forsøksfisket, noe som vil være svært uheldig. Direktoratet mener at forsøksfisket etter makrellstørje bør følge vanlige reguleringsprinsipper. Dette innebærer at når det etter beste skjønn er avsatt et kvantum til uungåelig bifangst, er det resterende tilgjengelig som fartøykvoter i et direktefiske. På grunn av usikkerhet knyttet til mengde bifangst, og det forhold at ICCAT har et omsetningsforbud for makrellstørje fisket ut over nasjonal kvote, risikerer vi å komme i en situasjon der deler av norsk fangst i prinsippet ikke er omsettbar. Fiskeridirektoratet anbefaler at det ikke stilles krav om størjenot i forskriften, men at dette blir et moment som kan vektlegges ved utvelgelsen av fartøy. Dersom fartøyet ikke har størjenot foreslår direktoratet at det stilles som vilkår i tillatelsen at fartøyet har restkvote for nevnte arter. Når det gjelder krav om lugarkapasitet og eget rom til laboratorium for vitenskapelig personell, er Fiskeridirektoratet enig i at det ikke bør legges for mange begrensninger på hvilke fartøy som skal få delta. Særlig for ringnotfartøy vil det kunne påløpe høye utgifter, som følge av kravet om at fartøyet må ha ICCAT-observatør ombord under hele fisket. Det anbefales derfor at det ikke stilles særskilt krav om lugarkapasitet og laboratorierom i forskriften, men at det kan stilles krav om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. Angående innspill fra Havforskningsinstituttet om sonar og ekkolodd, viser direktoratet til at fartøyene ved påmelding til fisket etter makrellstørje skal sende inn en plan som viser hvordan fisket skal gjennomføres for å sikre god verdiskapning. Ettersom det vil være i det enkelte fartøys interesse å få makrellstørje mener Fiskeridirektoratet at det ikke er ønskelig å stille vilkår om hvilket teknisk utstyr fartøyet må ha om bord ved fisket etter makrellstørje, men at dette vil et av momentene ved utvelgelsen av fartøy. Når det gjelder vederlag for bifangst vil Fiskeridirektoratet vise til at det, til tross for at det gjelder ekstra krav til landing og omsetning av makrellstørje, i 2015 ble landet hele 8,4 tonn makrellstørje tatt som bifangst, og at det aller meste av dette ble omsatt. Flere av fartøyene fikk også relativt godt betalt for denne bifangsten. Videre innebærer forslaget til ny forskrift en lettelse i forpliktelsene, i og med at kravet om inspektør til stede ved landing av bifangst ikke anbefales videreført. Når det nå settes av 11,71 tonn til bifangst, anbefaler direktoratet at hovedregelen om at verdien inndras ved utilsiktet, ulovlig bifangst følges, og at det åpnes for 20 % vederlag for 6

7 omkostninger etter den generelle regelen i inndragingsforskriften. I denne sammenheng skal det også bemerkes at det av punkt 29 fjerde ledd i ICCATs forvaltningsplan følger at dersom en kontraktspart har overfisket kvoten sin, skal levende fisk slippes ut, mens død fisk skal landes, konfiskeres og være gjenstand for oppfølgning. Dersom norske fartøy skulle komme til å overfiske den norske kvoten i 2016, vil det være utfordrende å forsvare dette i ICCAT dersom kompensasjonen for utilsiktet bifangst i dette fisket er høyere enn det som følger av den generelle norske regelen. Selv om sports- og rekreasjonsfiske gjennomføres som en viktig del av fisket etter makrellstørje i en del land, mener Fiskeridirektoratet at det må legges vekt på at kvoten som avsettes til direktefiske er liten og at det ikke er rom for å åpne for slikt fiske i år. For øvrig fastholder Fiskeridirektoratet sitt forslag om regulering av fisket etter makrellstørje i Forslag til forskrift Med bakgrunn i det ovenstående foreslås følgende forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje i 2015: Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den xx.xx.xx med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 27, 36, 37, 47 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr Virkeområde Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. For norske fartøy gjelder forskriften også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann. 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i

8 3 Totalkvote Uten hinder av forbudet i 2 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 32 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. I tillegg er 11,71 tonn avsatt til dekning av uunngåelig og utilsiktet bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. 4 Deltakelse Ett fartøy med ringnottillatelse [og ett fartøy med adgang til å fiske med line] kan delta i forsøksfisket etter makrellstørje i Påmelding og tillatelse Fartøy over 15 meter største lengde som fisker med ringnot [eller line] og som vil delta i fisket, må sende påmelding til Fiskeridirektoratet på følgende e-post: per fax på nr: , eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmelding må være sendt senest 7. mars Fiskeridirektoratet velger ut de fartøyene som er best egnet til å delta i fisket etter makrellstørje blant de påmeldte fartøyene. Ved utvelgelsen kan det legges vekt på at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing Ingen fartøy kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. 6 Fartøykvote Ringnotfartøy med adgang til å delta i forsøksfisket kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober fiske og lande en fartøykvote på inntil [20] tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. [Linefartøy med adgang til å delta i forsøksfisket kan i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember fiske og lande en fartøykvote på inntil [12] tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.] 7 Observatører Ringnotfartøy med adgang til å delta i forsøksfisket skal ha 100 % dekning av observatører fra 8

9 det regionale observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT). [Linefartøy med adgang til å delta i forsøksfisket skal ha 20% dekning av nasjonale observatører.] [Fartøyet] [Fartøyene] kan pålegges å gå til land for å hente observatør. [Fartøyet] [Fartøyene] plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn av ICCAT og andre kostnader som oppstår. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. 8 Rapportering, inspektører og havneanløp Fartøyene skal sende posisjonsrapporter og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon Melding om havneanløp etter nevnte forskrift 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn. Før fangst av makrellstørje kan landes skal inspektør fra Fiskeridirektoratet være til stede på mottak. Kravet om inspektør gjelder ikke for landing av bifangst. Fangst av makrellstørje kan kun landes til havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav i ICCAT. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd. 9 Forbud mot omlasting Det er forbudt å omlaste makrellstørje. 10 Forbud mot bruk av fly og helikopter Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fisket etter makrellstørje. 9

10 11 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. 12 Bifangst Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell eller sild ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote. Bifangst av makrellstørje er forbudt i fisket etter sild, makrell og andre arter. 13 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 14 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften ICCAT-regelverk Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk. 16 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 10

11 17 Overtredelsesgebyr Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova 59 og forskrift 20. desember 2011 nr om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova. 18 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til deltakerloven 31 og havressurslova 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 19 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember »»»»»»»»»»»»»»» Med hilsen Stein-Åge Johnsen seksjonssjef Hilde Ognedal seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 11

12 Mottakerliste: Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Kopi til: Sigrun Holst Elisabeth Sørdahl Hall Per Sandberg Vedlegg Høring av forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2016 Havforskningsinstituttet sine innspill på Høring av forslag til regulering av forsøksfiske etter makrellstørje i 20 Høringssvar - forslag til regulering av forsøksfiske etter makrellstørje i BrevtilFiskDir Høringsuttalelse - Makrellstørjefisket 2016 Vedlegg b - Forslag til forskrifter Vedlegg a - Kommentarer høringsdokumentene Vedlegg d - MakrellstørjefiskeBT Vedlegg c - MakrellstørjefisketFIFB Høringssvar fra Vest-Norges Fiskesalslag Høringssvar fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Høringsuttalelse - Forslag til regulering av forsøksfiske etter makrellstørje i 2016 Pelagisk Forenings uttalelse om makrellstørjeregulering 12

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL REGUERLING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

HØRING AV FORSLAG TIL REGUERLING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Rogaland Fiskesalgslag SL Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 1539 Kjelvene Telefon: 92089516 Seksjon: Ressursavdelingen 4093 STAVANGER Vår referanse: 15/18186 Deres referanse: Vår dato: 18.12.2015 Deres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKE ETTER MAKRELLSTØRJE I 2015

HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKE ETTER MAKRELLSTØRJE I 2015 Norges Fiskarlag Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Postboks 1233 Sluppen Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 7462 TRONDHEIM Vår referanse: 14/17388 Deres referanse: Vår dato: 17.12.2014 Deres

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: 13.12.2013 Deres dato:

Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: 13.12.2013 Deres dato: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Postboks 5471 Majorstuen Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0305 OSLO Vår referanse: 13/18017 Deres referanse:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fangst av vågehval i 2017

Høring - forslag til regulering av fangst av vågehval i 2017 Norges Fiskarlag Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 1233 Sluppen Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 7462 TRONDHEIM Vår referanse: 17/200 Deres referanse: Dato: 08.02.2017 Høring - forslag

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-111-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-98-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 10.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 13.06.2016 Forskrift om

Detaljer

Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Reguleringsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Postboks 8090 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/18017 Deres referanse: Vår dato: 31.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Melding fra fiskeridirektøren J-68-2015 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Erstatter: J-285-2014 Gyldig fra: 26. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 26.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn.

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn. Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Eivind Helland Marienborg Telefon: 48090328 0032 OSLO Vår referanse: 17/767 Deres referanse: Dato: 06.12.2017

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/16415 Deres referanse: Vår dato: 30.11.2015 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hanne Østgård Postboks 8090 Dep Telefon: 46805205 «Sdo_AMAdr2» «Sdm_adr3» Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/15733 «Sdm_adr4» Deres

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

HØRING - OMREGNINGSFAKTORER FOR PRODUKTER AV TORSK NORD FOR 62ºN I VINTERSESONGEN OG UMIDDELBAR SLØYING SOM DEL AV LANDINGEN

HØRING - OMREGNINGSFAKTORER FOR PRODUKTER AV TORSK NORD FOR 62ºN I VINTERSESONGEN OG UMIDDELBAR SLØYING SOM DEL AV LANDINGEN Norges Fiskarlag Saksbehandler: Per Sandberg Postboks 1233 Sluppen Telefon: 90592863 Seksjon: Kontrollseksjonen 7462 TRONDHEIM Vår referanse: 14/17412 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2015 Deres dato:

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/17236 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2015 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ØYEPÅL I 2015

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER ØYEPÅL I 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/15881 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2014 Deres

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16719 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-104-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-57-2016 Gyldig fra: 07.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 07.06.2016 Forskrift om endring av

Detaljer

noe som etter Sjømannsforbundets oppfatning er for tidlig. Fartøy som blir trukket ut bør beholde prioriteten frem til og med september.

noe som etter Sjømannsforbundets oppfatning er for tidlig. Fartøy som blir trukket ut bør beholde prioriteten frem til og med september. NOTAT Saksnummer: 2016016163 Fra: Trond Ottemo Dato: 21.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

Forslag til forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not i Nordfjord og Sognefjorden

Forslag til forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not i Nordfjord og Sognefjorden Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 0032 OSLO Vår referanse: 15/15037 Deres referanse: Dato: 11.07.2017 Forslag

Detaljer

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/1116-22 18.12.2015 Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fastsatt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009 FISKERIDIREKTORATET TELEFAKS Til: Fiskeri- og kystdepartementet Faksnr.: Att: Dato: 08.12.08 Postadresse: Postboks 2009 5817 Bergen, Norge Vår ref.: 2008/12809 Besøksadresse: Saksbehandler: Terje Halsteinsen

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 J-230-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 Gyldig fra: 01.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 14.12.2016 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-3-2009 (J-280-2008 UTGÅR) Bergen, 12.1.2009 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2001 (J-38-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 THÆWI

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013 Melding fra fiskeridirektøren J-99-2013 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013 Erstatter: J-20-2013 Gyldig fra: 24. 04. 2013 Gyldig til: 31. 12. 2013 Bergen, 25.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-80-2002 (J-271-2000 UTGÅR) Bergen, 29.4.2002 ES/SIR FORSKRIFT

Detaljer

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03.

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Mia Høgi Postboks 8090 Dep Telefon: 98070656 Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22 Att: Deres referanse: Vår

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

'[i] FISKERIDIREKTORATET

'[i] FISKERIDIREKTORATET '[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-167-201 (J-154-2001 UTGÅR) Bergen, 24.8.2001 RLO/EWI

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1843. Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1843. Departement Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1843 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015 Sist endret FOR-2015-03-26-326

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 Sak 2/2008 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2008/2009 1 AVTALESITUASJONEN 1.1 TREPARTSAVTALEN Grønland, Island og Norge inngikk en ny Trepartsavtale 8. juli 2003.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Seksjon: Kontrollseksjonen FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Fiskeridirektoratet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 6. mai 2014

Detaljer

J-208-2015: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

J-208-2015: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 J-208-2015: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992.

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. MEIDING "FRA TISKERIDlREKTØREN J-190-92 (J-173-92 urgår) Bergen, 4.12.1992 ES/BJ FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. Fiskeridepartementet har

Detaljer

J-180-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J-180-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-180-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-167-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.09.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 16.09.2016 Forskrift om

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E:

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-98 (J-61-98 UTGÅR) Bergen, 15. 7. 1998 KL/IMS FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1849 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/16600 Deres referanse:

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I HØRING

FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I HØRING Norges Jeger- og Fiskeforbund Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 94 Telefon: 92089516 Seksjon: Reguleringsseksjonen 1378 NESBRU Vår referanse: 16/17731 Deres referanse: Vår dato: 20.12.2016 Deres dato:

Detaljer

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer:

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer: Melding fra fiskeridirektøren J-236-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 Erstatter: J-217-2014 Gyldig fra: 25. 11. 2014 Gyldig til:

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL FØRSTE HAL VÅR I 1997

FORSKRIFT OM ENDRING FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL FØRSTE HAL VÅR I 1997 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 T~efax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-10-97 (J-236-96 UTGÅR) Bergen, 17.1.1997 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

ORIENTERING OM FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

ORIENTERING OM FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 SAK 20/2016 ORIENTERING OM FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 1 SAMMENDRAG Den norske makrellstørjekvoten for 2016 er på 43,71 tonn. Ett ringnotfartøy fikk tillatelse til å drive forsøksfiske med

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

BEREGNING AV UNDERVISNINGSKVOTER SKOLEÅRET 2016-2017

BEREGNING AV UNDERVISNINGSKVOTER SKOLEÅRET 2016-2017 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Elisabeth Borthen Askedalen 2 Telefon: 97586908 Seksjon: Reguleringsseksjonen 686 LEIKANGER Vår referanse: 16/7542 Deres referanse: Vår dato: 09.08.2016 Deres

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-164-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Erstatter: J-111-2014 Gyldig fra: 04. 07. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 15.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer