Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 21. mars 2014"

Transkript

1 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Sak Godkjenning av protokoll fra åpent styremøte , lukket styremøte og e-postmøte Sak Innkalling til generalforsamling 2014 Sak Årsrapport for 2013 Sak Årsberetning og regnskap for 2013 Sak Sak Sak Sak Boligbygging og næringsarealer status og framdrift Evaluering av Greater Stavanger Ny leieavtale for Greater Stavangers lokaler Regional delegasjonsreise til Houston Sak Greater Stavangers matfaglige arbeid Sak Forprosjekt nye næringer Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra åpent styremøte , lukket styremøte og e-postmøte Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra åpent styremøte 4. desember 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra lukket styremøte 4. desember 2013 godkjennes. 3. Protokoll fra styrets e-postmøte 24. februar 2014 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslagene 2

3 Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Ole Tom Guse, Cecilie Bjelland, Reinert Kverneland, Ole Ueland, Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Tone Grindland Gustafsson, Geir Haug, Andreas Heskestad, Birger Haraldseid, Norvald Skretting, Erling Brox (ref.) Tilhørere Geir Søndeland, Stavanger Aftenblad Møtedato Forfall , Ellen Solheim Kl. 13:00 16:50 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 6 Protokoll fra styremøte 4. desember 2013 Ved møtestart ble nyansatt mulighetsutvikler Andreas Heskestad presentert for styret. Av praktiske årsaker ble sakene behandlet i annen rekkefølge enn angitt i sakslista. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra e-postmøte Vedtak: 1. Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra styremøte per e-post godkjennes Sak Styrets møteplan for 2014 Styret ønsker en studietur, og styrelederen oppfordret medlemmene til å spille inn ønsker om mål for turen. Det framkom imidlertid at dagene som var foreslått for septembermøtet/turen ikke passer. Administrasjonen foreslår andre datoer per e-post. Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for 2014 med unntak for møtet/studieturen september. Sak Direktørens orientering om driften Det var ikke sendt ut saksdokumenter i denne saken. Direktøren orienterte om endringer i organisasjonen, framdriften i aktivitetene og prognose for driftsresultat for I øyeblikket ser det ut til å bli et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. kr. Med referanse til energimøtet med israelsk delegasjon i november framkom det ønske fra styret om varsel per e-post når administrasjonen 3

4 ser at saker vil få medieoppmerksomhet. Det ble understreket at dette ikke var for å få anledning til å stanse planlagte aktiviteter, men for å være forberedt dersom styremedlemmer skulle bli kontaktet av media. I forbindelse med planlagt innovasjonskonferanse i kommunene ble det etterspurt om notat fra Innovasjonssenteret/UiS om innovasjon i offentlig sektor kunne distribueres. Direktøren besvarte spørsmålene i møtet. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Handlingsplan for 2014 Direktøren presenterte forslag til handlingsplan og budsjett, som ble behandlet under ett. I diskusjonen ble det uttrykt tilfredshet med planen, som inneholder gode prioriteringer og følger opp den nylig vedtatte strategiske næringsplanen. Det ble også vist til en rekke nylige eksempler på prosjekter selskapet har hatt suksess med, og der enkeltkommunene ville hatt begrensete muligheter på egen hånd: Vagleleiren, flyruter, IOR-senter, ferjeforbindelse UK, SEARCH osv. Samtidig ble det påpekt og spurt om enkeltforhold i planforslaget. Det ble understreket at hensiktene med påpekingene var å gjøre en god sak enda bedre. Næringsarealer forholdet mellom GS enkeltkommunene fylket Mål for delegasjonsreiser Singapore? Saudi Arabia? Samfunnspåvirking hva bør GS sin rolle være sammenliknet med lokale politikere? Hva er grunnlaget for budsjettall for nyskaping og for matklyngen? Politikernes behov for medvirkning/informasjon om nye næringer Regionforstørringen gir muligheter for næringsetableringer lenger vekk fra storbysenteret Ønske om presentasjon av mer konkrete resultatmålsettinger Samarbeidet med UiS burde kommet mer fram Mer bredde i næringssatsingen, hovedvekten ligger fremdeles på energi Arbeidsmåtene overfor energibedriftene bør overføres til matnæringen Houstondelegasjon i februar her bør flere politikere enn bare ordførerne få anledning til å delta Burde komme tydeligere fram hvorfor det jobbes med de ulike prosjektene og hvem som er kundene Noen styremedlemmer ønsket detaljerte budsjettall på prosjektnivå. Spørsmålene og merknadene ble kommentert i møtet, av direktøren og av andre styremedlemmer. Vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til handlingsplan for

5 Sak Budsjett for 2014 Diskusjonen ble tatt i forbindelse med sak 37. Vedtak: Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Tone Grindland Gustafsson orienterte om gjennomføringen av delegasjonsreisen og om deltakernes tilbakemeldinger. Styremedlemmene bemerket at det er positivt at denne arbeidsmåten nå tas i bruk også på matområdet, og ga ros for god planlegging og gjennomføring. Eventuelle forslag om nye delegasjonsreiser vil bli avklart i sak til neste styremøte der Greater Stavangers rolle i matsatsingen vil bli behandlet. Vedtak: Styret tar rapporten fra delegasjonsreisen for matklyngen til Aberdeen til orientering. Sak Etablering av styrelederforum Dette ble karakterisert som et godt tiltak, men at det bør være mulig for også andre å tiltre slik at dette ikke blir et lukket forum. Direktøren viste til at dette ønsket vil bli meddelt rektor ved UiS, som leder og inviterer inn til forumet. Møtene vil for øvrig være åpne for publikum. Vedtak: Styret ser det etablerte Styrelederforum for Ullandhaug som et positivt initiativ for å bidra til at institusjonene på Ullandhaug samarbeider om større felles oppgaver, som kan være med å styrke Universitetsområdet som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning, undervisning og nye kunnskapsbedrifter. Sak Smart Cities Initiative Tone Grindland Gustafsson orienterte om saken. Det framkom bl.a. at Forus Næringspark følger med på prosjektet, da transformasjon er et sentralt tema. Styret var positive til saken, men det ble også stilt spørsmål om organiseringen. Dette gjaldt bl.a. forholdet mellom GS og Stavanger(/Sandnes), dvs. mellom det regionale fellesskapet og enkeltkommunene. Dette ble kommentert med at selv om det ville være byen(/byene) som eventuelt inntar partnerskapsrollen, vil GS og Stavangerregionens Europakontor bidra til å spre kompetansen til de andre kommunene som er engasjert i transformasjons-spørsmål: Gjesdal, Sola, Randaberg osv. Den regionale forankringen vil være en parallell til WECP-samarbeidet, Délice-partnerskapet mv. 5

6 Vedtak: Styret tar saken om Smart Cities Initiative til orientering. Sak Ressursgruppen for samfunnspåvirkning Styret var tilfreds med redegjørelsen i saken. Det var enighet om at Greater Stavanger skal drive samfunnspåvirkning slik eksemplene som er nevnt i saken viser, og slik det framgår av partnerskapsavtalene. To punkter ble spesielt kommentert. Dette gjaldt for det første at direktøren har knyttet til seg en ressursgruppe og at aktive politikere har vært inkludert i gruppen. For det andre ble det kommentert at direktøren spiller inn forslag til navn på regionale kandidater til posisjoner i sentrale styrer, råd og utvalg, og at slike innspill foreslås unntatt offentlighet. Andre styremedlemmer framholdt at en tidligere har beklaget at regionen er underrepresentert, og ønsket en struktur på arbeidet med å få fram gode kandidater for regionen. Det ble også vist til at styret har vært holdt løpende orientert gjennom tertial- og årsrapporter om hvilke saker en har arbeidet med og hvem som har inngått i ressursgruppen, uten at dette tidligere har resultert i ønsker om endringer fra styrets side. Direktøren begrunnet sitt forslag om at kandidatnavn bør være unntatt offentlighet med at mottakeren, i det aktuelle tilfellet Næringsdepartementet, unntar innspillene offentlighet. Styret ønsker imidlertid å praktisere meroffentlighet i dette spørsmålet, og direktøren legger dette til grunn for sitt videre arbeid. Direktøren viste også til at det framgår av saken at styret skal gjøres kjent med og kunne gi råd til direktørens forslag før innsending. Styret samlet seg om at det skal være åpenhet om forslagene til kandidater til statlige styrer, råd og utvalg, og at aktive politikere ikke skal inngå i ressursgruppen. Vedtak: Saken om ressursgruppen for samfunnsutvikling tas til orientering. Sak Rapport fra ONS Norway og OTD Vedtak: Rapporten om ONS Norway og OTD tas til orientering. Orienteringssaker mv. Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Ferjeforbindelse mellom Vest-Norge og England Nye redningshelikoptre og lokal verdiskaping Samarbeidsprosjekt med Kielce, Polen blir ikke realisert 6

7 Etablering av nye flyruter Regional paviljong på ONS 2014 Styrets nestleder Stanley Wirak overtok møteledelsen grunnet styrelederens styreposisjon i ONS. Direktøren orienterte om tilbud fra ONS om plass til en regional fellespaviljong. Direktøren varslet en sak når det foreligger en mer fullstendig oversikt over elementene i prosjektet, men pga. den økonomiske risikoen var det ønskelig med styrets signaler om framgangsmåten. Alle uttalelsene var positive, og styret sluttet seg til at det arbeides videre med prosjektet fram mot en styresak. -- Styret hadde invitert fylkeskommunens næringssjef, Norvald Skretting, til å orientere om fylkeskommunens satsing på matnæringene. Dette arbeidet er forankret i regionalplan for næringsutvikling, regionalplan for landbruk og regionalplan for energi og klima. Disse tre planene er koblet sammen gjennom ett felles handlingsprogram. I debatten kommenterte styret tildeling av oppdrettskonsesjoner, jordvernspørsmål samt behovet for samarbeid mellom aktørene. På spørsmål om det er hvite flekker på kartet der innsatsen med fordel kan styrkes, ble det svart at næringsmiddelindustrien med fordel kunne fått mer oppmerksomhet. Primærleddet er i hovedsak godt ivaretatt. -- Ved møtets avslutning anbefalte styremedlem Cecilie Bjelland at det blir satt opp fellestransport dersom også neste årskonferanse legges til Sola Strand Hotel. 7

8 Stavanger

9 Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Ole Tom Guse, Cecilie Bjelland, Reinert Kverneland, Ole Ueland, Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Norvald Skretting (forlot møtet etter redegjørelse), Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall , Ellen Solheim Kl. 13:00 16:50 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 2 Protokoll fra lukket styremøte 4. desember 2013 Styret behandlet denne saken under lukket møte med henvisning til Forvaltningslovens 13. Sak Gastronomisk Institutt Styreleder i GI, fylkesnæringssjef Norvald Skretting, orienterte. Det ble spesielt opplyst at framdriften er forsinket ved at Fazer ønsker styrebehandling av overtakelsesspørsmålet. Skretting forlot møtet etter redegjørelsen. Styret var svært tilfreds med den løsningen som saken er i ferd med å få. Det ble påpekt at en bør forsøke å sikre at eiendomsretten til navnet ligger i regionen dersom ny eier legger ned virksomheten eller gir den et nytt navn. Dette ønsket vil bli meddelt styrelederen, uten at dette skal anses som en betingelse. Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å stemme for nedskriving av aksjekapitalen i Gastronomisk Institutt AS til kr 0,-, og til å stemme for en rettet emisjon fra Gastronomisk Institutt AS mot selskapet Skandinavisk Mat Invest AS som også innebærer at Greater Stavanger kan strykes som eier i Gastronomisk Institutt AS. 9

10 Stavanger

11 Til stede Dessuten møtte Møtedato Forfall Møtested Dato skrevet Side Per e-post av 1 Protokoll fra styremøte pr e-post 24. februar 2014 Sak ONS og samarbeid om stand For å sikre nødvendig framdrift i dette prosjektet, var det nødvendig å få styrets beslutning før ordinært styremøte. Styret var orientert muntlig om dette på møtet 4. desember. To av styremedlemmene, Christine Sagen Helgø og Ellen Solheim, erklærte seg inhabile grunnet styreverv i ONS-stiftelsen. Alle de ni øvrige styremedlemmene sluttet seg til innstillingen, som dermed var vedtatt. Den utsendte saksutredningen vedlegges protokollen. Vedtak: Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale om å stå som arrangør for en paviljong for Stavanger-regionen på ONS 2014 slik den er skissert i denne saken. Stavanger

12 Til Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks Erling Brox Referanse Dato /EB Side 1 av 1 Stemmegiving ved e-postsak ONS Christine Sagen Helgø 1 Stanley Wirak Cecilie Bjelland Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland Ellen Solheim 2 Bjørn Kahrs Ane Mari Braut Nese Reinert Kverneland Ole Tom Guse FOR X X X X X X X X X 9 MOT 1 Erklærte seg inhabil 2 Erklærte seg inhabil 12

13 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 2 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate /FL Sak ONS og samarbeid om stand Bakgrunn Gjennom flere ONS-arrangementer har små og mellomstore bedrifter fra en rekke norske regioner hatt mulighet til å delta som utstillere på fellesstander. For hver slik stand har ONS inngått avtale med en offentlig aktør som står som ansvarlig leietaker for hele arealet men finansierer dette gjennom å videreselge utstillingsplass til virksomheter fra egen region. Den samlende aktøren har også ansvar for felles profilering av standen eller paviljongen som disse gjerne omtales som. For jubileumsarrangementet i 2014 har ONS inngått slike avtaler med Hordaland, Haugalandet, Telemark, Sogn og Fjordane, NODE (Sørlandet), Lister, Midt-Norge og Explore North (Nordland, Troms og Finnmark). Det har tidligere ikke vært tilrettelagt paviljong for Stavanger-regionen, men ONS har nå tilbudt Greater Stavanger å stå som arrangør for en slik fellesstand. ONS 2014 er fullbooket, og har en betydelig venteliste av bedrifter fra vår region som ønsker utstillingsplass. Disse vil trolig ikke få anledning til å stille ut, dersom det ikke arrangeres en regional stand. Mulig gjennomføring og økonomi Administrasjonen har gjennomført en epost-basert undersøkelse av interessen blant regionale bedrifter på ONS sin venteliste. Det resulterte i ønsker om konkrete bestillinger som til sammen utgjør om lag 1/3 av det tilgjengelige arealet. Det vurderes som sannsynlig at det resterende arealet vil kunne bli solgt ut. Struktur Messer og Display AS er av ONS definert som leverandør og operatør av den fysiske infrastrukturen på paviljongen. Foretaket skal i henhold til konseptet stå for all kommunikasjon med utleiere om utstillingsrelaterte spørsmål etter at leieavtale er inngått med Greater Stavanger. Det aktuelle området er på brutto 1000 kvadratmeter, men med om lag 200 kvadratmeter salgbart utstillingsareal. Det vil være et sentralt gjennomgangsområde på messen, og ligger i nærheten av konferanseområdet og området for bussene. En eventuell avtale forplikter Greater Stavanger til å betale kroner (eks mva). For å dekke inn dette beløpet må det videreselges om lag 180 kvadratmeter utstillingsplass. 13

14 Sak ONS og samarbeid om stand Direktøren vurderer dette som fullt mulig, men anser at organisasjonen må styrkes med en midlertidig prosjektressurs i 50% stilling i perioden mars-august 2014 for å sikre god planlegging og gjennomføring. Denne stillingsressursen er det dels økonomisk grunnlag for gjennom en ledig stillingshjemmel, og dels gjennom reallokering av budsjetterte kostnader til ONS Her er det forutsatt kostnader på om lag Vesentlige deler av disse kan vi få dekket dersom hele det resterende arealet selges ut. Det er også ønskelig at den ekstra stillingsressursen kan bidra med innholdsproduksjon til Greater Stavangers nye nettsider i første del av den aktuelle perioden. Forutsatt klarsignal fra styret til å gjennomføre dette prosjektet, vil stillingen bli lyst ut og søkes besatt raskt. Region Stavanger har bekreftet at de ønsker å stå sammen med Greater Stavanger på vårt område, og dele på kostnader til profilering uten at den økonomiske rammen for dette for deres del er fastsatt på det nåværende tidspunkt. Vurdering Direktøren anser tilbudet fra ONS som en svært god mulighet til å sikre næringsregionen god profilering og som en mulighet til å gi et betydelig antall regionale bedrifter anledning til å markedsføre seg på dette svært viktige arrangementet. Begge disse aspektene er i tråd med Greater Stavangers mandat. Det knytter seg en klar økonomisk risiko til å påta seg rollen som tilrettelegger, men direktøren anser denne som akseptabel. Med dagens uforpliktende forhåndstilsagn og reduksjon av Greater Stavangers alternative kostnad ved egen stand, anses risikoen å begrense seg oppad til om lag kroner. Direktørens vurdering er imidlertid at det er stor interesse for tilbudet som dette prosjektet innebærer for bedrifter i vår region og at prosjektet vil kunne gjennomføres for en nettokostnad som er lik eller lavere den vi har budsjettert for en egen Greater Stavanger stand på ONS Forslag til vedtak: Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale om å stå som arrangør for en paviljong for Stavangerregionen på ONS 2014 slik den er skissert i denne saken. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Prosjektleder sak 01 ons og regional paviljong

15 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Innkalling til generalforsamling 2014 Etter aksjeloven skal generalforsamlingen innkalles på bakgrunn av et styrevedtak. Forslag til vedtak: Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger onsdag 30. april. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 15

16 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsrapport for 2013 I tillegg til den formelle årsberetningen som framlegges i tilknytning til regnskapet, legger direktøren fram en omfattende rapport om aktiviteten i de viktigste prosjektene i året som har gått. Årsrapporten viser at også 2013 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Årsrapporten vil bli trykket opp og sendt til kommuner og øvrige samarbeidspartnere, sammen med et tilbud om at direktøren avlegger kommunene besøk for å gå gjennom rapporten. Brutto kostnad Regnskap 2013 Budsjett 2013 Lønn og felleskostnader Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Livskvalitet 0 0 Offentlige tjenester Internasjonalisering Tabell: Regnskap og budsjett fordelt på innsatsområder Forslag til vedtak: Styret tar årsrapport for 2013 til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsrapporten 1 Differanse mellom den illustrerende oppstillingen over og sum driftskostnader i årsregnskapet på om lag 0,5 mill. kr skyldes en rekke mindre forhold, i hovedsak avskrivninger og regnskapstekniske forhold. 16

17 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsberetning og regnskap for 2013 Forslaget til styrets beretning for 2013 framlegges for styret til behandling. Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2013, samt en oversikt over selskapets økonomiske status ved årsskiftet. Virksomheten i selskapet har medført et resultat før skattekostnad på kr. Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. Medregnet skattekostnaden er det et behov for underskuddsdekning på kr. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2013 under forutsetning av at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsberetning for 2013 Regnskap for 2013 Noter for

18 Greater Stavanger Economic Development AS ÅRSBERETNING FOR 2013 Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger kommune. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr i Dette er en økning på kr fra Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen pr var kr som er 4,97 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede jfr. regnskapslover 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og sykefraværet har vært minimalt. Likestilling Det arbeider 7 menn og 3 kvinner i selskapet. I styret sitter 5 kvinner og 6 menn. Styret er ikke kjent med at det foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stavanger, 21. mars Christine Sagen Helgø Stanley Wirak Cecilie Bjelland styrets leder nestleder styremedlem.... Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland styremedlem styremedlem styremedlem.... Bjørn Kahrs Reinert Kverneland Ole Tom Guse styremedlem styremedlem styremedlem.... Ellen Solheim Ane Mari Braut Nese Jan Soppeland styremedlem styremedlem Administrerende direktør 18

19 Greater Stavanger Econ. Dev AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsunderskudd Overføringer Overført fra annen innskutt egenkapital Sum overføringer

20 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

21 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig off. skatt/avgifter Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, Styret i Greater Stavanger Econ. Dev AS Christine Sagen Helgø Styreleder Cecilie Bjelland Styremedlem Per A. Thorbjørnsen Styremedlem Stanley Wirak Nestleder Tove Frantzen Styremedlem Ole Ueland Styremedlem Ole Tom Guse Styremedlem Ane Mari Braut Nese Styremedlem Reinert Kverneland Styremedlem Ellen Solheim Styremedlem Bjørn Kahrs Styremedlem Jan Soppeland Daglig leder 21

22 Greater Stavanger Econ. Dev AS Noter til regnskapet for 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskaploven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og vurdering av balanseposter: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Eventuelt avsetning av tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet består av årets endring i utsatt skatteforpliktelse og årets betalbare skatt beregnet på grunnlag av skattemessig resultat. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2 Anleggsmidler Kontormøbler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 20% 0% Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er på kr , fordelt på aksjer à kr 1 000,-. Samtlige aksjer eies av Forus Næringspark AS. Note 4 Egenkapital Årets endring av selskapets egenkapital: Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Udekket tap SUM Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital

23 Greater Stavanger Econ. Dev AS Note 5 Skatter Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 Konsernbidrag Skattemessig resultat 0 Betalbar skatt 28% 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler Kundefordringer Andre forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel (28 % % 2013) Skattekostnad i resultatregnskapet: Betalbar skatt 0 Skatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Sum skattekostnad _ Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet Lønn, feriepenger etc Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum _ Antall ansatte 8 7 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har avtaler som oppfyller kravene til dette. Lønn/godtgjørelser ledende personer: Daglig leder Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i

24 Greater Stavanger Econ. Dev AS Revisor: Godtgjørelse til revisor er for 2013 kostnadsført med kr Note 7 Prosjekter Periodiserte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr kr Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr Note 8 Investering i aksjer med mer Selskapet eier aksjer Gastronomisk Institutt AS. Aksjene er nedskrevet til kr 0 i Kostpris var kr Note 9 Gjeld til selskap i samme konsern Selskapet har pr en gjeld til Forus Næringspark AS på kr Det er ikke beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2013 på kr Av mottatt konsernbidrag er kr mottatt med skattemessig effekt og kr med kun regnskapsmessig virkning. Viser i denne forbindelse også til note 4 og

25 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Ola Saua Førland /OSF Sak Regional næringsarealstrategi og boligbygging status og framdrift Styret sluttet seg for et år siden til direktørens opplegg for å vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover, herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere boliger. Styrets forespørsel omfattet også felles rapporteringsrutiner for kommunene mht. forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt. Opplegget innebar at en skulle se boligbyggingen i sammenheng med fornying av næringsarealstrategiene fra 2007, et arbeid som var bestilt fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Etter en ordinær tilbudsinnhenting ble et samarbeidstilbud fra Cowi og Samfunnsøkonomisk Analyse foretrukket, der Cowi skulle bistå i arbeidet med å oppdatere strategi for næringsarealer, mens Samfunnsøkonomisk Analyse skulle vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover og gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene. I desember ble det levert et rapportutkast på rulleringen av næringsarealstrategi og et rapportutkast på regionens behov for boligbygging. Etter drøftinger i den bredt sammensatte prosjektgruppen ble boligbyggingsrapporten akseptert som svært nyttig for vurderingen av hele regionens boligbehov, boligetterspørsel og boligbygging. Rapporten om næringsarealstrategien ble imidlertid oppfattet som mangelfull, og etter skriftlig og muntlig kommunikasjon med leverandøren konkluderte prosjektgruppen med at arbeidet med leverandøren avsluttes. Det er avtalt at denne delen av leveransen fullføres, men at det representerer et innspill til strategi og ikke selve strategien slik bestillingen innebar. Prosjektgruppen, som består av planfaglig og næringsfaglig ekspertise i kommunene og i fylkeskommunen, besluttet videre at det skal settes ned et arbeidsutvalg som med Greater Stavanger som sekretariat skal stå for gjennomføringen av rulleringen av næringsarealstrategien og at prosjektgruppen skal konsulteres underveis i prosessen. Det kan brukes noe konsulentbistand i dette arbeidet for gjennomføring av klart definerte oppgaver. I tillegg til å levere rapporten «Boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen», har Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet et system for rapportering av boligbyggingen. Vi vurderer nå hvordan systemet skal kunne følges opp på en best mulig måte. Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Ola Saua Førland Mulighetsutvikler 25

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer