Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 21. mars 2014"

Transkript

1 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Sak Godkjenning av protokoll fra åpent styremøte , lukket styremøte og e-postmøte Sak Innkalling til generalforsamling 2014 Sak Årsrapport for 2013 Sak Årsberetning og regnskap for 2013 Sak Sak Sak Sak Boligbygging og næringsarealer status og framdrift Evaluering av Greater Stavanger Ny leieavtale for Greater Stavangers lokaler Regional delegasjonsreise til Houston Sak Greater Stavangers matfaglige arbeid Sak Forprosjekt nye næringer Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra åpent styremøte , lukket styremøte og e-postmøte Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra åpent styremøte 4. desember 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra lukket styremøte 4. desember 2013 godkjennes. 3. Protokoll fra styrets e-postmøte 24. februar 2014 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslagene 2

3 Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Ole Tom Guse, Cecilie Bjelland, Reinert Kverneland, Ole Ueland, Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Tone Grindland Gustafsson, Geir Haug, Andreas Heskestad, Birger Haraldseid, Norvald Skretting, Erling Brox (ref.) Tilhørere Geir Søndeland, Stavanger Aftenblad Møtedato Forfall , Ellen Solheim Kl. 13:00 16:50 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 6 Protokoll fra styremøte 4. desember 2013 Ved møtestart ble nyansatt mulighetsutvikler Andreas Heskestad presentert for styret. Av praktiske årsaker ble sakene behandlet i annen rekkefølge enn angitt i sakslista. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra e-postmøte Vedtak: 1. Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra styremøte per e-post godkjennes Sak Styrets møteplan for 2014 Styret ønsker en studietur, og styrelederen oppfordret medlemmene til å spille inn ønsker om mål for turen. Det framkom imidlertid at dagene som var foreslått for septembermøtet/turen ikke passer. Administrasjonen foreslår andre datoer per e-post. Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for 2014 med unntak for møtet/studieturen september. Sak Direktørens orientering om driften Det var ikke sendt ut saksdokumenter i denne saken. Direktøren orienterte om endringer i organisasjonen, framdriften i aktivitetene og prognose for driftsresultat for I øyeblikket ser det ut til å bli et mindreforbruk på ca. 3,5 mill. kr. Med referanse til energimøtet med israelsk delegasjon i november framkom det ønske fra styret om varsel per e-post når administrasjonen 3

4 ser at saker vil få medieoppmerksomhet. Det ble understreket at dette ikke var for å få anledning til å stanse planlagte aktiviteter, men for å være forberedt dersom styremedlemmer skulle bli kontaktet av media. I forbindelse med planlagt innovasjonskonferanse i kommunene ble det etterspurt om notat fra Innovasjonssenteret/UiS om innovasjon i offentlig sektor kunne distribueres. Direktøren besvarte spørsmålene i møtet. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Handlingsplan for 2014 Direktøren presenterte forslag til handlingsplan og budsjett, som ble behandlet under ett. I diskusjonen ble det uttrykt tilfredshet med planen, som inneholder gode prioriteringer og følger opp den nylig vedtatte strategiske næringsplanen. Det ble også vist til en rekke nylige eksempler på prosjekter selskapet har hatt suksess med, og der enkeltkommunene ville hatt begrensete muligheter på egen hånd: Vagleleiren, flyruter, IOR-senter, ferjeforbindelse UK, SEARCH osv. Samtidig ble det påpekt og spurt om enkeltforhold i planforslaget. Det ble understreket at hensiktene med påpekingene var å gjøre en god sak enda bedre. Næringsarealer forholdet mellom GS enkeltkommunene fylket Mål for delegasjonsreiser Singapore? Saudi Arabia? Samfunnspåvirking hva bør GS sin rolle være sammenliknet med lokale politikere? Hva er grunnlaget for budsjettall for nyskaping og for matklyngen? Politikernes behov for medvirkning/informasjon om nye næringer Regionforstørringen gir muligheter for næringsetableringer lenger vekk fra storbysenteret Ønske om presentasjon av mer konkrete resultatmålsettinger Samarbeidet med UiS burde kommet mer fram Mer bredde i næringssatsingen, hovedvekten ligger fremdeles på energi Arbeidsmåtene overfor energibedriftene bør overføres til matnæringen Houstondelegasjon i februar her bør flere politikere enn bare ordførerne få anledning til å delta Burde komme tydeligere fram hvorfor det jobbes med de ulike prosjektene og hvem som er kundene Noen styremedlemmer ønsket detaljerte budsjettall på prosjektnivå. Spørsmålene og merknadene ble kommentert i møtet, av direktøren og av andre styremedlemmer. Vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til handlingsplan for

5 Sak Budsjett for 2014 Diskusjonen ble tatt i forbindelse med sak 37. Vedtak: Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Tone Grindland Gustafsson orienterte om gjennomføringen av delegasjonsreisen og om deltakernes tilbakemeldinger. Styremedlemmene bemerket at det er positivt at denne arbeidsmåten nå tas i bruk også på matområdet, og ga ros for god planlegging og gjennomføring. Eventuelle forslag om nye delegasjonsreiser vil bli avklart i sak til neste styremøte der Greater Stavangers rolle i matsatsingen vil bli behandlet. Vedtak: Styret tar rapporten fra delegasjonsreisen for matklyngen til Aberdeen til orientering. Sak Etablering av styrelederforum Dette ble karakterisert som et godt tiltak, men at det bør være mulig for også andre å tiltre slik at dette ikke blir et lukket forum. Direktøren viste til at dette ønsket vil bli meddelt rektor ved UiS, som leder og inviterer inn til forumet. Møtene vil for øvrig være åpne for publikum. Vedtak: Styret ser det etablerte Styrelederforum for Ullandhaug som et positivt initiativ for å bidra til at institusjonene på Ullandhaug samarbeider om større felles oppgaver, som kan være med å styrke Universitetsområdet som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning, undervisning og nye kunnskapsbedrifter. Sak Smart Cities Initiative Tone Grindland Gustafsson orienterte om saken. Det framkom bl.a. at Forus Næringspark følger med på prosjektet, da transformasjon er et sentralt tema. Styret var positive til saken, men det ble også stilt spørsmål om organiseringen. Dette gjaldt bl.a. forholdet mellom GS og Stavanger(/Sandnes), dvs. mellom det regionale fellesskapet og enkeltkommunene. Dette ble kommentert med at selv om det ville være byen(/byene) som eventuelt inntar partnerskapsrollen, vil GS og Stavangerregionens Europakontor bidra til å spre kompetansen til de andre kommunene som er engasjert i transformasjons-spørsmål: Gjesdal, Sola, Randaberg osv. Den regionale forankringen vil være en parallell til WECP-samarbeidet, Délice-partnerskapet mv. 5

6 Vedtak: Styret tar saken om Smart Cities Initiative til orientering. Sak Ressursgruppen for samfunnspåvirkning Styret var tilfreds med redegjørelsen i saken. Det var enighet om at Greater Stavanger skal drive samfunnspåvirkning slik eksemplene som er nevnt i saken viser, og slik det framgår av partnerskapsavtalene. To punkter ble spesielt kommentert. Dette gjaldt for det første at direktøren har knyttet til seg en ressursgruppe og at aktive politikere har vært inkludert i gruppen. For det andre ble det kommentert at direktøren spiller inn forslag til navn på regionale kandidater til posisjoner i sentrale styrer, råd og utvalg, og at slike innspill foreslås unntatt offentlighet. Andre styremedlemmer framholdt at en tidligere har beklaget at regionen er underrepresentert, og ønsket en struktur på arbeidet med å få fram gode kandidater for regionen. Det ble også vist til at styret har vært holdt løpende orientert gjennom tertial- og årsrapporter om hvilke saker en har arbeidet med og hvem som har inngått i ressursgruppen, uten at dette tidligere har resultert i ønsker om endringer fra styrets side. Direktøren begrunnet sitt forslag om at kandidatnavn bør være unntatt offentlighet med at mottakeren, i det aktuelle tilfellet Næringsdepartementet, unntar innspillene offentlighet. Styret ønsker imidlertid å praktisere meroffentlighet i dette spørsmålet, og direktøren legger dette til grunn for sitt videre arbeid. Direktøren viste også til at det framgår av saken at styret skal gjøres kjent med og kunne gi råd til direktørens forslag før innsending. Styret samlet seg om at det skal være åpenhet om forslagene til kandidater til statlige styrer, råd og utvalg, og at aktive politikere ikke skal inngå i ressursgruppen. Vedtak: Saken om ressursgruppen for samfunnsutvikling tas til orientering. Sak Rapport fra ONS Norway og OTD Vedtak: Rapporten om ONS Norway og OTD tas til orientering. Orienteringssaker mv. Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Ferjeforbindelse mellom Vest-Norge og England Nye redningshelikoptre og lokal verdiskaping Samarbeidsprosjekt med Kielce, Polen blir ikke realisert 6

7 Etablering av nye flyruter Regional paviljong på ONS 2014 Styrets nestleder Stanley Wirak overtok møteledelsen grunnet styrelederens styreposisjon i ONS. Direktøren orienterte om tilbud fra ONS om plass til en regional fellespaviljong. Direktøren varslet en sak når det foreligger en mer fullstendig oversikt over elementene i prosjektet, men pga. den økonomiske risikoen var det ønskelig med styrets signaler om framgangsmåten. Alle uttalelsene var positive, og styret sluttet seg til at det arbeides videre med prosjektet fram mot en styresak. -- Styret hadde invitert fylkeskommunens næringssjef, Norvald Skretting, til å orientere om fylkeskommunens satsing på matnæringene. Dette arbeidet er forankret i regionalplan for næringsutvikling, regionalplan for landbruk og regionalplan for energi og klima. Disse tre planene er koblet sammen gjennom ett felles handlingsprogram. I debatten kommenterte styret tildeling av oppdrettskonsesjoner, jordvernspørsmål samt behovet for samarbeid mellom aktørene. På spørsmål om det er hvite flekker på kartet der innsatsen med fordel kan styrkes, ble det svart at næringsmiddelindustrien med fordel kunne fått mer oppmerksomhet. Primærleddet er i hovedsak godt ivaretatt. -- Ved møtets avslutning anbefalte styremedlem Cecilie Bjelland at det blir satt opp fellestransport dersom også neste årskonferanse legges til Sola Strand Hotel. 7

8 Stavanger

9 Til stede Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Ole Tom Guse, Cecilie Bjelland, Reinert Kverneland, Ole Ueland, Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Magne Audun Kloster Dessuten møtte Jan Soppeland, Norvald Skretting (forlot møtet etter redegjørelse), Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall , Ellen Solheim Kl. 13:00 16:50 Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 2 Protokoll fra lukket styremøte 4. desember 2013 Styret behandlet denne saken under lukket møte med henvisning til Forvaltningslovens 13. Sak Gastronomisk Institutt Styreleder i GI, fylkesnæringssjef Norvald Skretting, orienterte. Det ble spesielt opplyst at framdriften er forsinket ved at Fazer ønsker styrebehandling av overtakelsesspørsmålet. Skretting forlot møtet etter redegjørelsen. Styret var svært tilfreds med den løsningen som saken er i ferd med å få. Det ble påpekt at en bør forsøke å sikre at eiendomsretten til navnet ligger i regionen dersom ny eier legger ned virksomheten eller gir den et nytt navn. Dette ønsket vil bli meddelt styrelederen, uten at dette skal anses som en betingelse. Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å stemme for nedskriving av aksjekapitalen i Gastronomisk Institutt AS til kr 0,-, og til å stemme for en rettet emisjon fra Gastronomisk Institutt AS mot selskapet Skandinavisk Mat Invest AS som også innebærer at Greater Stavanger kan strykes som eier i Gastronomisk Institutt AS. 9

10 Stavanger

11 Til stede Dessuten møtte Møtedato Forfall Møtested Dato skrevet Side Per e-post av 1 Protokoll fra styremøte pr e-post 24. februar 2014 Sak ONS og samarbeid om stand For å sikre nødvendig framdrift i dette prosjektet, var det nødvendig å få styrets beslutning før ordinært styremøte. Styret var orientert muntlig om dette på møtet 4. desember. To av styremedlemmene, Christine Sagen Helgø og Ellen Solheim, erklærte seg inhabile grunnet styreverv i ONS-stiftelsen. Alle de ni øvrige styremedlemmene sluttet seg til innstillingen, som dermed var vedtatt. Den utsendte saksutredningen vedlegges protokollen. Vedtak: Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale om å stå som arrangør for en paviljong for Stavanger-regionen på ONS 2014 slik den er skissert i denne saken. Stavanger

12 Til Kopi til Fra Direkte telefon Direkte telefaks Erling Brox Referanse Dato /EB Side 1 av 1 Stemmegiving ved e-postsak ONS Christine Sagen Helgø 1 Stanley Wirak Cecilie Bjelland Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland Ellen Solheim 2 Bjørn Kahrs Ane Mari Braut Nese Reinert Kverneland Ole Tom Guse FOR X X X X X X X X X 9 MOT 1 Erklærte seg inhabil 2 Erklærte seg inhabil 12

13 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 2 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate /FL Sak ONS og samarbeid om stand Bakgrunn Gjennom flere ONS-arrangementer har små og mellomstore bedrifter fra en rekke norske regioner hatt mulighet til å delta som utstillere på fellesstander. For hver slik stand har ONS inngått avtale med en offentlig aktør som står som ansvarlig leietaker for hele arealet men finansierer dette gjennom å videreselge utstillingsplass til virksomheter fra egen region. Den samlende aktøren har også ansvar for felles profilering av standen eller paviljongen som disse gjerne omtales som. For jubileumsarrangementet i 2014 har ONS inngått slike avtaler med Hordaland, Haugalandet, Telemark, Sogn og Fjordane, NODE (Sørlandet), Lister, Midt-Norge og Explore North (Nordland, Troms og Finnmark). Det har tidligere ikke vært tilrettelagt paviljong for Stavanger-regionen, men ONS har nå tilbudt Greater Stavanger å stå som arrangør for en slik fellesstand. ONS 2014 er fullbooket, og har en betydelig venteliste av bedrifter fra vår region som ønsker utstillingsplass. Disse vil trolig ikke få anledning til å stille ut, dersom det ikke arrangeres en regional stand. Mulig gjennomføring og økonomi Administrasjonen har gjennomført en epost-basert undersøkelse av interessen blant regionale bedrifter på ONS sin venteliste. Det resulterte i ønsker om konkrete bestillinger som til sammen utgjør om lag 1/3 av det tilgjengelige arealet. Det vurderes som sannsynlig at det resterende arealet vil kunne bli solgt ut. Struktur Messer og Display AS er av ONS definert som leverandør og operatør av den fysiske infrastrukturen på paviljongen. Foretaket skal i henhold til konseptet stå for all kommunikasjon med utleiere om utstillingsrelaterte spørsmål etter at leieavtale er inngått med Greater Stavanger. Det aktuelle området er på brutto 1000 kvadratmeter, men med om lag 200 kvadratmeter salgbart utstillingsareal. Det vil være et sentralt gjennomgangsområde på messen, og ligger i nærheten av konferanseområdet og området for bussene. En eventuell avtale forplikter Greater Stavanger til å betale kroner (eks mva). For å dekke inn dette beløpet må det videreselges om lag 180 kvadratmeter utstillingsplass. 13

14 Sak ONS og samarbeid om stand Direktøren vurderer dette som fullt mulig, men anser at organisasjonen må styrkes med en midlertidig prosjektressurs i 50% stilling i perioden mars-august 2014 for å sikre god planlegging og gjennomføring. Denne stillingsressursen er det dels økonomisk grunnlag for gjennom en ledig stillingshjemmel, og dels gjennom reallokering av budsjetterte kostnader til ONS Her er det forutsatt kostnader på om lag Vesentlige deler av disse kan vi få dekket dersom hele det resterende arealet selges ut. Det er også ønskelig at den ekstra stillingsressursen kan bidra med innholdsproduksjon til Greater Stavangers nye nettsider i første del av den aktuelle perioden. Forutsatt klarsignal fra styret til å gjennomføre dette prosjektet, vil stillingen bli lyst ut og søkes besatt raskt. Region Stavanger har bekreftet at de ønsker å stå sammen med Greater Stavanger på vårt område, og dele på kostnader til profilering uten at den økonomiske rammen for dette for deres del er fastsatt på det nåværende tidspunkt. Vurdering Direktøren anser tilbudet fra ONS som en svært god mulighet til å sikre næringsregionen god profilering og som en mulighet til å gi et betydelig antall regionale bedrifter anledning til å markedsføre seg på dette svært viktige arrangementet. Begge disse aspektene er i tråd med Greater Stavangers mandat. Det knytter seg en klar økonomisk risiko til å påta seg rollen som tilrettelegger, men direktøren anser denne som akseptabel. Med dagens uforpliktende forhåndstilsagn og reduksjon av Greater Stavangers alternative kostnad ved egen stand, anses risikoen å begrense seg oppad til om lag kroner. Direktørens vurdering er imidlertid at det er stor interesse for tilbudet som dette prosjektet innebærer for bedrifter i vår region og at prosjektet vil kunne gjennomføres for en nettokostnad som er lik eller lavere den vi har budsjettert for en egen Greater Stavanger stand på ONS Forslag til vedtak: Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale om å stå som arrangør for en paviljong for Stavangerregionen på ONS 2014 slik den er skissert i denne saken. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Prosjektleder sak 01 ons og regional paviljong

15 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Innkalling til generalforsamling 2014 Etter aksjeloven skal generalforsamlingen innkalles på bakgrunn av et styrevedtak. Forslag til vedtak: Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger onsdag 30. april. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 15

16 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsrapport for 2013 I tillegg til den formelle årsberetningen som framlegges i tilknytning til regnskapet, legger direktøren fram en omfattende rapport om aktiviteten i de viktigste prosjektene i året som har gått. Årsrapporten viser at også 2013 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Årsrapporten vil bli trykket opp og sendt til kommuner og øvrige samarbeidspartnere, sammen med et tilbud om at direktøren avlegger kommunene besøk for å gå gjennom rapporten. Brutto kostnad Regnskap 2013 Budsjett 2013 Lønn og felleskostnader Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Livskvalitet 0 0 Offentlige tjenester Internasjonalisering Tabell: Regnskap og budsjett fordelt på innsatsområder Forslag til vedtak: Styret tar årsrapport for 2013 til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsrapporten 1 Differanse mellom den illustrerende oppstillingen over og sum driftskostnader i årsregnskapet på om lag 0,5 mill. kr skyldes en rekke mindre forhold, i hovedsak avskrivninger og regnskapstekniske forhold. 16

17 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Årsberetning og regnskap for 2013 Forslaget til styrets beretning for 2013 framlegges for styret til behandling. Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2013, samt en oversikt over selskapets økonomiske status ved årsskiftet. Virksomheten i selskapet har medført et resultat før skattekostnad på kr. Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. Medregnet skattekostnaden er det et behov for underskuddsdekning på kr. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2013 under forutsetning av at det framlagte regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Årsberetning for 2013 Regnskap for 2013 Noter for

18 Greater Stavanger Economic Development AS ÅRSBERETNING FOR 2013 Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger kommune. Selskapet leverer hovedsakelig tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr i Dette er en økning på kr fra Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt. Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen pr var kr som er 4,97 % av totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede jfr. regnskapslover 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og sykefraværet har vært minimalt. Likestilling Det arbeider 7 menn og 3 kvinner i selskapet. I styret sitter 5 kvinner og 6 menn. Styret er ikke kjent med at det foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Stavanger, 21. mars Christine Sagen Helgø Stanley Wirak Cecilie Bjelland styrets leder nestleder styremedlem.... Per A. Thorbjørnsen Tove Frantzen Ole Ueland styremedlem styremedlem styremedlem.... Bjørn Kahrs Reinert Kverneland Ole Tom Guse styremedlem styremedlem styremedlem.... Ellen Solheim Ane Mari Braut Nese Jan Soppeland styremedlem styremedlem Administrerende direktør 18

19 Greater Stavanger Econ. Dev AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsunderskudd Overføringer Overført fra annen innskutt egenkapital Sum overføringer

20 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

21 Greater Stavanger Econ. Dev AS Balanse Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig off. skatt/avgifter Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, Styret i Greater Stavanger Econ. Dev AS Christine Sagen Helgø Styreleder Cecilie Bjelland Styremedlem Per A. Thorbjørnsen Styremedlem Stanley Wirak Nestleder Tove Frantzen Styremedlem Ole Ueland Styremedlem Ole Tom Guse Styremedlem Ane Mari Braut Nese Styremedlem Reinert Kverneland Styremedlem Ellen Solheim Styremedlem Bjørn Kahrs Styremedlem Jan Soppeland Daglig leder 21

22 Greater Stavanger Econ. Dev AS Noter til regnskapet for 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskaploven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og vurdering av balanseposter: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Eventuelt avsetning av tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet består av årets endring i utsatt skatteforpliktelse og årets betalbare skatt beregnet på grunnlag av skattemessig resultat. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2 Anleggsmidler Kontormøbler Kunst Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 20% 0% Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er på kr , fordelt på aksjer à kr 1 000,-. Samtlige aksjer eies av Forus Næringspark AS. Note 4 Egenkapital Årets endring av selskapets egenkapital: Annen innskutt Aksjekapital egenkapital Udekket tap SUM Egenkapital Konsernbidrag Årets resultat Egenkapital

23 Greater Stavanger Econ. Dev AS Note 5 Skatter Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt: Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring 0 Konsernbidrag Skattemessig resultat 0 Betalbar skatt 28% 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler Kundefordringer Andre forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel (28 % % 2013) Skattekostnad i resultatregnskapet: Betalbar skatt 0 Skatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Sum skattekostnad _ Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet Lønn, feriepenger etc Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum _ Antall ansatte 8 7 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har avtaler som oppfyller kravene til dette. Lønn/godtgjørelser ledende personer: Daglig leder Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i

24 Greater Stavanger Econ. Dev AS Revisor: Godtgjørelse til revisor er for 2013 kostnadsført med kr Note 7 Prosjekter Periodiserte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr kr Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr Note 8 Investering i aksjer med mer Selskapet eier aksjer Gastronomisk Institutt AS. Aksjene er nedskrevet til kr 0 i Kostpris var kr Note 9 Gjeld til selskap i samme konsern Selskapet har pr en gjeld til Forus Næringspark AS på kr Det er ikke beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2013 på kr Av mottatt konsernbidrag er kr mottatt med skattemessig effekt og kr med kun regnskapsmessig virkning. Viser i denne forbindelse også til note 4 og

25 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Ola Saua Førland /OSF Sak Regional næringsarealstrategi og boligbygging status og framdrift Styret sluttet seg for et år siden til direktørens opplegg for å vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover, herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere boliger. Styrets forespørsel omfattet også felles rapporteringsrutiner for kommunene mht. forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt. Opplegget innebar at en skulle se boligbyggingen i sammenheng med fornying av næringsarealstrategiene fra 2007, et arbeid som var bestilt fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Etter en ordinær tilbudsinnhenting ble et samarbeidstilbud fra Cowi og Samfunnsøkonomisk Analyse foretrukket, der Cowi skulle bistå i arbeidet med å oppdatere strategi for næringsarealer, mens Samfunnsøkonomisk Analyse skulle vurdere regionens behov for boligbygging i årene framover og gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene. I desember ble det levert et rapportutkast på rulleringen av næringsarealstrategi og et rapportutkast på regionens behov for boligbygging. Etter drøftinger i den bredt sammensatte prosjektgruppen ble boligbyggingsrapporten akseptert som svært nyttig for vurderingen av hele regionens boligbehov, boligetterspørsel og boligbygging. Rapporten om næringsarealstrategien ble imidlertid oppfattet som mangelfull, og etter skriftlig og muntlig kommunikasjon med leverandøren konkluderte prosjektgruppen med at arbeidet med leverandøren avsluttes. Det er avtalt at denne delen av leveransen fullføres, men at det representerer et innspill til strategi og ikke selve strategien slik bestillingen innebar. Prosjektgruppen, som består av planfaglig og næringsfaglig ekspertise i kommunene og i fylkeskommunen, besluttet videre at det skal settes ned et arbeidsutvalg som med Greater Stavanger som sekretariat skal stå for gjennomføringen av rulleringen av næringsarealstrategien og at prosjektgruppen skal konsulteres underveis i prosessen. Det kan brukes noe konsulentbistand i dette arbeidet for gjennomføring av klart definerte oppgaver. I tillegg til å levere rapporten «Boligbehov og potensialet for boligbygging i Stavangerregionen», har Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet et system for rapportering av boligbyggingen. Vi vurderer nå hvordan systemet skal kunne følges opp på en best mulig måte. Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Ola Saua Førland Mulighetsutvikler 25

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer