EU-sikkerhetsdatablad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU-sikkerhetsdatablad"

Transkript

1 Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, 1.) Betegnelse på stoffet/tilberedningen og på foretaket Betegnelse på stoffet eller tilberedningen Handelsnavn WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, Bruk av stoffet/tilberedningen Immunkjemisk påvisnings-/hjelpereagens Betegnelse på foretaket Adresse medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstrasse Hamburg Telefon-nr Fax-nr Opplysningsavdeling / telefon Wedel site: Tel: +49 (4103) ; Fax: +49 (4103) Nummer alarmtelefon For medisinske opplysninger (på tysk og engelsk): +49 (0) (Giftinformationszentrum Nord) Opplysninger for sikkerhetsdatablad 2.) Mulige farer Klassifisering R43 Faresymboler Xi Fare for allergi ved hudkontakt. Irriterende R-setninger 43 Fare for allergi ved hudkontakt. 3.) Sammensetning / opplysninger om bestanddeler Kjemisk karakterisering vannholdig oppløsning Farlige innholdsstoffer 5-Chlor-2-methyl-2H-isozhiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) EU-nr. - Index-nr CAS-nr Konsentrasjon < 0,05 vekt-% Klassifisering T; R23/24/25 C; R34 N; R50/53 R43 Faresymboler T; N R-setninger 23/24/ /53 4.) Førstehjelpstiltak Generelle anvisninger Kontakt lege ved vedvarende plager. Etter innånding Sørg for frisk luft. Ved bevisstløshet bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege Etter kontakt med huden Vask straks med vann og såpe. Skift skitne, gjennomvåte klær. Etter kontakt med øye Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Etter svelging Vann må bare drikkes i små slurker. Bevisstløse personer skal det ikke helles noe i. 5.) Forholdsregler ved brannslukking Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brennbart; Slukkingen rettes inn etter brann i omgivelsene. Spesielle farer som utgår fra stoffet eller tilberedningen selv, gjennom forbrenningsprodukter eller ved gass som oppstår ved brann Inga kända. Spesielt verneutstyr for brannbekjempelse Bruk komplett vernedrakt. Bruk omluftuavhengig åndedrettsvern. Side 1(4)

2 Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, Andre opplysninger Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. 6.) Forholdsregler ved utilsiktet utslipp Personrelaterte forsiktighetsforanstaltninger Følg beskyttelsesforskriftene (se kapittel 7 og 8). Sørg for tilstrekkelig lufting. Miljøverntiltak Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen. Fremgangsmåte ved rengjøring/opptak Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel). Det oppsamlede materiale behandles i henhold til kapitlet "Avfallsbehandling". 7.) Lagering og håndtering Håndtering Instruks for sikker håndtering Ved forskriftsmessig lagring og håndtering er ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Lagring Krav til lagerrom og containere Lukk åpnede beholdere omhyggelig og oppbevar dem stående slik at ikke noe renner ut. Samlagringsinstruks Ingen kjente Ytterligere opplysninger til lagerbetingelsene Anbefalt lagertemperatur Verdi 2-8 C 8.) Begrensning og overvåkning av eksponering / personlig verneutstyr Eksponerings-grenseverdier I N G E N Begrensning og overvåkning av eksponering Personlig verneutrustning Åndedrettsbeskyttelse Håndbeskyttelse Vernehansker (EN 455); Vernehansken burde i alle fall kontrolleres med hensyn til sin egnethet for arbeidsplassen (f.eks. mekanisk holdbarhet, kompatibilitet med produktet, antistatiske egenskaper). Anvisninger og informasjoner fra hanskeprodusenten vedrørende bruk, lagring, pleie og utskifting av hanskene må følges. Vernehanskene bør straks byttes ut hvis de blir skadd eller ved første tegn på slitasje. Arbeidsprosessene skal legges opp slik at det ikke stadig er nødvendig å bruke hansker. Egnet material nitril Tykkelse 0,4 mm Gjennomtrengningstid > 120 min. Egnet material Latex Tykkelse 0,4 mm Gjennomtrengningstid > 120 min. Øyebeskyttelse Vernebriller (EN 166) Kroppsvern Arbeidsklær som vanlig i laboratorier. Generelle beskyttelses- og hygienetiltak Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Oppbevares adskilt fra mat-og drikkevarer. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå kontakt med øynene og huden. Tilsølte, vætede klær må fjernes straks. 9.) Fysikalske og kjemiske egenskaper Generelle opplysninger Form Farge Lukt flytende fargeløs eller blå nesten luktfri Side 2(4)

3 Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, Viktige opplysninger om helse- og miljøvern og om sikkerheten Tilstandsforandringer Art Smeltepunkt Verdi ca. 0 C Art Kokepunkt Verdi 100 C Flammepunkt Selvantennelse ikke relevant ikke relevant Damptrykk Verdi 23 hpa Tetthet Verdi 1,05066 g/cm³ Vannløselighet Fullstendigt ph-verdi Verdi 7,0-7,4 Innholdet av løsemidler Verdi 88,1 % Innholdet av faste deler Verdi 11,3 % 10.) Stabilitet og reaktivitet Ugunstige betingelser, som må forhindres Ingen ved formålsbestemt bruk Stoffer som skal unngås Ingen kjente Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter kjent. Termisk spaltning 11.) Toksikologiske opplysninger Irritasjon/etsing Irriterende virkning på huden Vurdering Irritasjonsvirkning på øye Vurdering Sensibilisering Praktiske erfaringer Mulig sensibilisering ved hudkontakt. Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene. svakt irriterende svakt irriterende sensibilisering mulig Andre opplysninger (kapittel 11.) Man kjenner ikke til produktspesifikke toksikologiske dataer. 12.) Miljøspesifikke opplysninger Bioakkumulasjonspotensial Lavt bioakkumulasjonspotensial Andre opplysninger Økologiske data foreligger ikke. Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet. 13.) Henvisninger for avfallshåndtering Produkt Avfallsnøkkelnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling. Side 3(4)

4 Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, Emballasje Emballasjen må være fullstendig tømt og skal renoveres på en ordentlig måte i henhold til reglene i gjeldende lov. Emballasje som ikke er fullstendig tømt skal renoveres i henhold til de regionalt gjeldende regler. 14.) Opplysninger ang. transport Andre opplysninger (kapittel 14.) Produktet underligger ikke nasjonale og internasjonale transportforskrifter for vej, jernbane, sjø og luft. 15.) Opplysninger om rettslige forskrifter Merking i hht EU-regler Produktet er klassifisert og kjennetegnet i hht EU-regler 1999/45/EU. Faresymboler Xi Irriterende Risikobestemmende komponent(er) for etikettering, inneholder: 5-Chlor-2-methyl-2H-isozhiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) R-setninger 43 Fare for allergi ved hudkontakt. S-setninger 24 Unngå hudkontakt. 37 Bruk egnede vernehansker. 60 Dette produktet og/eller dets emballasje skal behandles som spesialavfall. EU-regler 96/82/EG 16.) Andre opplysninger Anhang I, part 1 + 2: ikke oppgitt. Angående eventuell oppståtte oppløsningsprodukter se Kapittel 10. Andre informasjoner Dette sikkerhetsdatabladet gjelder for vaskebuffer og prøvefortynningsbuffer av alle medac-elisas, såvel som for blokkeringsreagens for VZV-IgG-ELISA PKS medac. Ved ingen av de øvrige kitkomponentene dreier det seg om et farlig stoff eller en farlig tilberedning i henhold til gyldige EU-direktiver. Opplysningene er basert på vår øyeblikkelige viten. Denne skal beskrive våre produkter med hensyn til sikkerhetskravene, men utgjør ingen forsikring om produktegenskaper og begrunner intet kontraktsmessig rettsforhold. Datakilder som ble brukt ved utarbeidelsen av databladet: EU-direktiv 67/548/EU hhv. 99/45/EU i respektiv gyldig utgave. Regulering (EG) nr 1907/2006 (REACH) i respektiv gyldig utgave. EU-direktiv 2000/39/EU, 2006/15/EU i respektiv gyldig utgave. Nasjonale luftgrenseverdi-lister for de respektive land i respektiv gyldig utgave. Transportforskrifter i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA i respektiv gyldig utgave. Datakilder som ble benyttet til beregning av fysikalske, toksikologiske og økotoksikologiske data er angitt direkte i de respektive kapitler. Relevante R-setninger (kapittel 3): 23/24/25 Giftig ved innånding, ved hudkontakt og svelging. 34 Etsende. 43 Fare for allergi ved hudkontakt. 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Datakort utstedende avdeling UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183 b, D Hamburg Tel.: / Fax: / Ändringar / textkompletteringar: Ändringar är markerade i texten i marginalen. Side 4(4)

5 Handelsnavn: STOP (Stopp løsning) 1.) Betegnelse på stoffet/tilberedningen og på foretaket Betegnelse på stoffet eller tilberedningen Handelsnavn STOP (Stopp løsning) Bruk av stoffet/tilberedningen Immunkjemisk påvisnings-/hjelpereagens Betegnelse på foretaket Adresse medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstrasse Hamburg Telefon-nr Fax-nr Opplysningsavdeling / telefon Wedel site: Tel: +49 (4103) ; Fax: +49 (4103) Nummer alarmtelefon For medisinske opplysninger (på tysk og engelsk): +49 (0) (Giftinformationszentrum Nord) Opplysninger for sikkerhetsdatablad 2.) Mulige farer Faresymboler - I N G E N Særskilte farehenvisninger for mennesker og miljø Produktet i hht regler EU/1999/45 ikke merkingspliktig. Ingen spesielt nevneverdige farer. Men vennligst ta hensyn til informasjonene i dette sikkerhetsdatabladet. 3.) Sammensetning / opplysninger om bestanddeler Kjemisk karakterisering vannholdig oppløsning Farlige innholdsstoffer SVOVELSYRE...% EU-nr Index-nr CAS-nr Konsentrasjon > 3 < 5 vekt-% Klassifisering C; R35 Faresymboler C R-setninger 35 4.) Førstehjelpstiltak Generelle anvisninger Kontakt lege ved vedvarende plager. Etter innånding Sørg for frisk luft. Ved bevisstløshet bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege Etter kontakt med huden Vask straks med vann og såpe. Skift skitne, gjennomvåte klær. Etter kontakt med øye Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Behandling av øyelege. Etter svelging Vann må bare drikkes i små slurker. Bevisstløse personer skal det ikke helles noe i. Kontakt lege omgående. 5.) Forholdsregler ved brannslukking Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brennbart; Slukkingen rettes inn etter brann i omgivelsene. Spesielle farer som utgår fra stoffet eller tilberedningen selv, gjennom forbrenningsprodukter eller ved gass som oppstår ved brann Ved brann kan det frigjøres: Svoveldioksid ( SO2 ) Spesielt verneutstyr for brannbekjempelse Bruk komplett vernedrakt. Bruk omluftuavhengig åndedrettsvern. Andre opplysninger Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. Side 1(4)

6 Handelsnavn: STOP (Stopp løsning) 6.) Forholdsregler ved utilsiktet utslipp Personrelaterte forsiktighetsforanstaltninger Følg beskyttelsesforskriftene (se kapittel 7 og 8). Sørg for tilstrekkelig lufting. Miljøverntiltak Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen. Fremgangsmåte ved rengjøring/opptak Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel). Det oppsamlede materiale behandles i henhold til kapitlet "Avfallsbehandling". Tilleggsopplysninger (kapittel 6.) Nøytralisering mulig med fortynnet natriumhydroksidløsning (varmedanning!) eller natriumkarbonat eller -hydrogenkarbonat (skumdanning!). 7.) Lagering og håndtering Håndtering Instruks for sikker håndtering Ved forskriftsmessig lagring og håndtering er ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Lagring Krav til lagerrom og containere Lukk åpnede beholdere omhyggelig og oppbevar dem stående slik at ikke noe renner ut. Samlagringsinstruks Ingen kjente Ytterligere opplysninger til lagerbetingelsene Anbefalt lagertemperatur Verdi 2-8 C 8.) Begrensning og overvåkning av eksponering / personlig verneutstyr Eksponerings-grenseverdier SVOVELSYRE...% CAS-nr EU-nr AT-361 Svovelsyreaerosol, midlertidig Verdi 0,2 mg/m³ Hudresorpsjon / Sensibilisering K Begrensning og overvåkning av eksponering Personlig verneutrustning Åndedrettsbeskyttelse Håndbeskyttelse Vernehansker (EN 455); Vernehansken burde i alle fall kontrolleres med hensyn til sin egnethet for arbeidsplassen (f.eks. mekanisk holdbarhet, kompatibilitet med produktet, antistatiske egenskaper). Anvisninger og informasjoner fra hanskeprodusenten vedrørende bruk, lagring, pleie og utskifting av hanskene må følges. Vernehanskene bør straks byttes ut hvis de blir skadd eller ved første tegn på slitasje. Arbeidsprosessene skal legges opp slik at det ikke stadig er nødvendig å bruke hansker. Egnet material nitril Tykkelse 0,4 mm Gjennomtrengningstid > 120 min. Egnet material Latex Tykkelse 0,4 mm Gjennomtrengningstid > 120 min. Øyebeskyttelse Vernebriller (EN 166) Kroppsvern Arbeidsklær som vanlig i laboratorier. Generelle beskyttelses- og hygienetiltak Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Oppbevares adskilt fra mat-og drikkevarer. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå kontakt med øynene og huden. Tilsølte, vætede klær må fjernes straks. Side 2(4)

7 Handelsnavn: STOP (Stopp løsning) 9.) Fysikalske og kjemiske egenskaper Generelle opplysninger Form Farge Lukt flytende fargeløs luktfri Viktige opplysninger om helse- og miljøvern og om sikkerheten Tilstandsforandringer Art Smeltepunkt Verdi 0 C Art Kokepunkt Verdi ca. 100 C Flammepunkt Selvantennelse ikke relevant ikke relevant Damptrykk Verdi 23 hpa Tetthet Verdi ca. 1,0 g/cm³ Vannløselighet Fullstendigt ph-verdi Verdi ca. 1,0 10.) Stabilitet og reaktivitet Ugunstige betingelser, som må forhindres Varme Stoffer som skal unngås uedle metaller Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter kjent. Termisk spaltning 11.) Toksikologiske opplysninger Irritasjon/etsing Irriterende virkning på huden Vurdering Irritasjonsvirkning på øye Vurdering Sensibilisering Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene. mulig mulig Ingen kjent sensibiliserende virkning. Praktiske erfaringer Ved sakkyndig omgang er helsefarlige virkninger ikke å forvente. Andre opplysninger (kapittel 11.) Man kjenner ikke til produktspesifikke toksikologiske dataer. 12.) Miljøspesifikke opplysninger Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger Generelle anvisninger Lavt bioakkumulasjonspotensial Skadevirkning gjenom ph-forskyvning. Andre opplysninger Økologiske data foreligger ikke. Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet. Side 3(4)

8 Handelsnavn: STOP (Stopp løsning) 13.) Henvisninger for avfallshåndtering Produkt Avfallsnøkkelnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling. Emballasje Emballasjen må være fullstendig tømt og skal renoveres på en ordentlig måte i henhold til reglene i gjeldende lov. Emballasje som ikke er fullstendig tømt skal renoveres i henhold til de regionalt gjeldende regler. 14.) Opplysninger ang. transport Andre opplysninger (kapittel 14.) Produktet underligger ikke nasjonale og internasjonale transportforskrifter for vej, jernbane, sjø og luft. 15.) Opplysninger om rettslige forskrifter Merking i hht EU-regler Produktet er ikke merkepliktig i hht. direktivet (1999/45/EU). Faresymboler - I N G E N Spesiell merking av bestemte tilberedelser "Yrkesmessige brukere kan få sikkerhetsdatablad på forespørsel." EU-regler 96/82/EG Anhang I, part 1 + 2: ikke oppgitt. Angående eventuell oppståtte oppløsningsprodukter se Kapittel ) Andre opplysninger Andre informasjoner Dette sikkerhetsdatabladet gjelder for stoppløsning av alle medac-elisas. Et ytteligere sikkerhetsdatablad ble utarbeidet for kitkomponentene vaskebuffer og prøvefortynningsbuffer for alle medac-elisas. Ved ingen av de øvrige kitkomponentene dreier det seg om et farlig stoff eller en farlig tilberedning i henhold til gyldige EU-direktiver. Opplysningene er basert på vår øyeblikkelige viten. Denne skal beskrive våre produkter med hensyn til sikkerhetskravene, men utgjør ingen forsikring om produktegenskaper og begrunner intet kontraktsmessig rettsforhold. Datakilder som ble brukt ved utarbeidelsen av databladet: EU-direktiv 67/548/EU hhv. 99/45/EU i respektiv gyldig utgave. Regulering (EG) nr 1907/2006 (REACH) i respektiv gyldig utgave. EU-direktiv 2000/39/EU, 2006/15/EU i respektiv gyldig utgave. Nasjonale luftgrenseverdi-lister for de respektive land i respektiv gyldig utgave. Transportforskrifter i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA i respektiv gyldig utgave. Datakilder som ble benyttet til beregning av fysikalske, toksikologiske og økotoksikologiske data er angitt direkte i de respektive kapitler. Relevante R-setninger (kapittel 3): 35 Sterkt etsende. Datakort utstedende avdeling UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183 b, D Hamburg Tel.: / Fax: / Ändringar / textkompletteringar: Ändringar är markerade i texten i marginalen. Side 4(4)

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr. 01-2119513794-36 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid Side 1 av 10 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: SVE GARD semi-agar Artikkelnummer: 53430 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 651 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesmaling Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector 07/20/2014 Kit Components Product code C9370 Components: E247 E248 Description CheckMate Positive Control Vectors pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A7615 CAS-nummer: 143-74-8 EC nummer: 205-609-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EØS Side 1/5 1 Stoff / tilberednings- og firmabetegnelse Opplysninger om produktet Handelsnavn: Spa Shock Opplysninger om produsent / leverandør: PROTEAM Vertriebs GmbH Nürtingerstraße 48, D-73257 Köngen DEUTSCHLAND

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer