Menzerna Sealing Wax 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menzerna Sealing Wax 60"

Transkript

1 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produkt: Bruksområde: polishing compound Firma: Industriestraße Ötigheim Telefon: +49(0) Telefaks: +49/0) E-post: Hjemmeside: Nødrop-telefon: +49(0) Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Bestanddeler Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta Aluminium oxide 03 Viktigste faremomenter Ingen kjente farer. 04 Førstehjelpstiltak Generelt råd Etter innånding Etter kontakt med huden Etter kontakt med øye Etter svelging Henvisninger for legen 05 Tiltak ved brannslukning Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Spesiell risiko pga. stoffet eller produktet selv, dets forbrenningsprodukter Spesielt verneutstyr ved brannslukning Tilleggsopplysninger EINECS/ELINCS CAS Innhold [%] 5 - < Merkingen / R-setningene Xn Fuktige klær må skiftes. Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Sørg for legebehandling. Behandles symptomatisk. Brannslukkingspulver. Karbondioksid. Skum. Vanntåke. Full vannstråle. Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter. Bruk trykkluftmaske ved brannslukning. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Siden 1 av 5

2 06 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forsiktighetsregler Hold antennelseskilder på avstand. Spesiell sklifare ved tilsøling/lekking av produktet. Miljøverntiltak Fremgangsmåte ved rengjøring / opptak 07 Håndtering og oppbevaring Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling. Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur). Instruks for sikker håndtering Ved fagmessig bruk er ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Henvisninger for brann- og Ingen spesielle forholdsregler nødvendig. eksplosjonsvern Krav til lagerrom og Må kun oppbevares i originalbeholder. containere Samlagringsinstruks Ytterligere opplysninger til lagerbetingelsene Anbefalt lagringstemperatur: C. Beskyttes mot frost. Hold emballasjen tett lukket. 08 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg Sørg for tilstrekkelig lufting. Bestanddeler med arbeidsplassrelaterte, for overvåking: (no) Bestanddeler Aluminium oxide Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta * 8 timer verdi [ppm]* 50 [mg/m³]* Generelle bemerkninger 1) Åndedrettsbeskyttelse Håndbeskyttelse yebeskyttelse Kroppsvern Generelle vernetiltak Hygienetiltak Miljø-eksponering - begrensing og kontroll Butyl rubber, >120 min (EN 374) Vernebriller. Unngå kontakt med øynene og huden. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Siden 2 av 5

3 09 Fysiske og kjemiske egenskaper Form: Flytende. Pastøs Farge: yellow Lukt: Karakteristisk ph-verdi: 7-9 ph-verdi,1%: Kokepunkt [ C]: > 100 Flammepunkt [ C]: > 65 Antenningstemperatur:[ C] Nedre eksplosjonsgrense: vre eksplosjonsgrense: Brannfremmende: Nei. Damptrykk [kpa]: Densitet [g/ml]: Fylltetthet [kg/m³]: Oppløselighet i vann: Vann-fordelingskoeffisient (log pow): Viskositet: Relativ damptetthet relatert til luft: Fordampningshastighet: Smeltepunkt [ C]: Selvantennelsetemperatur [ C]: Spaltningspunkt [ C]: ca. 1 delvis blandbar Ikke bestemt. > 7 mm²/s (40 C) 10 Stabilitet og reaktivitet Farlige reaksjoner Farlige spaltningsprodukter 11 Opplysninger om helsefare Akutt oral toksisitet OECD 401 Erfaringer fra praksis Generelle bemerkninger 12 Miljøopplysninger AOX-henvisning 76/464/EC Generelle henvisninger 13 Fjerning av kjemikalieavfall Avfallsbehandling / Produkt Avfallskode (EAL): Avfallsbehandling / Ikke rengjort emballasje Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler. Ingen farlige spaltningsprodukter kjent. Det foreligger ingen toksikologiske data. Klassifiseringen er foretatt etter beregningsmetoden i Retningslinje for tilberedning. Ingen farlige bestanddeler inneholde. Ja. Ingen ekologiske data tilgjengelig for produktet. Tilfjernes overenstemmende med de lokale myndigheters forskrifter et forbrenningsanlegg Emballsje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet. Siden 3 av 5

4 14 Opplysninger om transport Klassifisering ADR: Factor, ADR : LQ, ADR 3.4.6: Fare-nr.: Damptrykk [kpa]: Klassifisering IMDG: LQ, [l/kg]: EmS: Klassifisering IATA: no dangerous goods not classified as Dangerous Goods not classified as Dangerous Goods 15 Opplysninger om lover og forskrifter Produkter er ikke merkepliktig i hht. EUs retningslinjer Faresymboler S 23.3: Unngå innånding av damp. S 38: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern Spesiell merking av bestemte tilberedelser 15.2 Dokumentasjonskilder EEC: 91/155 (2001/58); 67/548 (2004/73), 29. ATP; 1999/45 (2001/60); 91/689 (2001/118); 89/542; 1999/13 Opplysninger om transport: ADR (2005); IMDG-Code (32.Amdt.); IATA-DGR (2006) 15.3 Nasionale forskrifter(no) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige; kjemikalier av 16/7-2002; Norske stoffliste av januar 2002; Forskrift om utarbeidelse og disttribusjon av helse-, miljö- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier av 30/ YL-gruppe: YL-tall[m³/l]: P-Nr Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet (Opplysninger om bestanddeler - Position 02) R 65: Farlig - kan forårsake lungeskade ved svelging. R 66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Tilleggsopplysninger Aktivitetsinnskrenkning legge merke til VOC, 1999/13/EG Nei. Siden 4 av 5

5 Customs Tariff 16.2 Opplysninger om bestanddeler (648/2004) UBA-Registration 648/2004/EG, Inneholder: 16.3 Forandring: Siden 5 av 5

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

EU-sikkerhetsdatablad

EU-sikkerhetsdatablad Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, 1.) Betegnelse på stoffet/tilberedningen og på foretaket Betegnelse på stoffet eller tilberedningen Handelsnavn WB, BAC-DIL,

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING EF-sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Produktbetegnelse BAUER-KOMPRESSOROLJE Bestillingsnummer: N19745 Bruksområde Kompressorolje Identifikasjon av firmaet BAUER KOMPRESSOREN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler HMS datablad 1 Stoff/tilberednings og firmabetegnelse 1.1 Stoffets/produktets navn Handelsnavn: 1.2 Stoffets/produktets bruk: Industriell. Støpemasse 1.3 Firmanavn Produsent/leverandør: Wacker Chemie AG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?ssssssnuoy90oy9yugbqp9grl1nd4y9ta8utv&f 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector 07/21/2014 Kit Components Product code N1321 Components: N132 Description pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector pf-nnk Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr. 01-2119513794-36 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer