Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU"

Transkript

1 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen, og anvendelser som frarådes Relevante identifiserte anvendelser industriell bruk Tilsetning av grohemmende middel Detaljer om leverandøren som stiller sikkerhetsdatabladet til rådighet Adresse Spiess-Urania Chemicals GmbH Frankenstrasse 18 b Hamburg Telefon-nr. +49 (0) Fax-nr. +49 (0) Nummer alarmtelefon +49 (0) (8:00-16:00) etter 16 klokke +49 (0) Opplysninger for sikkerhetsdatablad BUSINESS DEVELOPMENT: 2.) Mulige farer Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til forordning (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Irrit. 2; H319 Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØS eller 1999/45/EU N; R50/53 Xi; R36 Xn; R20/22 Kjennetegningselementer Kjennetegning i henhold til forordning (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) Produktidentifikatorer (DIKOBBEROKSID) Farepiktogrammer GHS07 Signalord Advarsel Faresetninger H302 H319 H332 H410 Sikkerhetssetninger P261 P264 P270 P271 P273 P280 GHS09 Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Side 1(6)

2 P305+P351+P338 P312 P501 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til miljøet, men leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. 3.) Sammensetning / opplysninger om bestanddeler Stoff- / produktidentifikasjon Stoffets navn DIKOBBEROKSID CAS-nr EU-nr Anmerkning Spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier M-Faktor - - M = 1 4.) Førstehjelpstiltak Generelle anvisninger Kontakt lege ved vedvarende plager. Skift skitne, gjennomvåte klær. Forgiftningssymptomer viser seg først etter noen timer; legetilsyn er derfor nødvendig i minst 48 timer. Etter innånding De personer det gjelder skal bringes vekk fra faresonen. Sørg for frisk luft. Etter kontakt med huden Vask straks med vann og såpe. Etter kontakt med øye Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Etter svelging Ta strakt kontakt med lege og vis frem emballasjen eller etiketten. Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Bevisstløse personer skal det ikke helles noe i. Råd til legen Behandling Behandles symptomatisk. 5.) Forholdsregler ved brannslukking Egnet slukningsmiddel Kulldioksid; Brannslukkingspulver; Vannsprøytestråle; Slukkingstiltakene tilpasses brann i omgivelsene. Sikkerhetsmessig uegnet slukningsmiddel Full vannstråle Spesielle farer som utgår fra stoffet eller tilberedningen selv, gjennom forbrenningsprodukter eller ved gass som oppstår ved brann Ved brann kan det frigjøres: Karbondioksyd (CO2); Kullmonoksid (CO) Spesielt verneutstyr for brannbekjempelse Sluknings-, rednings- og opprydningsarbeider under påvirking av brann- eller tørrdestillasjonsgasser må bare gjennomføres med solid åndedrettsbekyttelse. Bruk vernedress Andre opplysninger Produktet i seg selv brenner ikke! Slokkemidler og brannbekjempningstiltak må velges alt etter omgivelsesbrann. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. 6.) Forholdsregler ved utilsiktet utslipp Personrelaterte forsiktighetsforanstaltninger Følg beskyttelsesforskriftene (se kapittel 7 og 8). Sørg for tilstrekkelig lufting. Unngå støvdannelse. Miljøverntiltak Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen. Fremgangsmåte ved rengjøring/opptak Tas opp mekanisk; Det oppsamlede materiale behandles i henhold til kapitlet "Avfallsbehandling". 7.) Lagering og håndtering Håndtering Instruks for sikker håndtering Unngå støvdannelse og støvansamlinger. Sørg for god ventilasjon, eventuelt avsuging ved arbeidsplassen. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Ingen spesielle forholdsregler nødvendig. Side 2(6)

3 0 0 Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU Lagring Krav til lagerrom og containere Lagre produktet i lukkede beholdere. Samlagringsinstruks Må ikke lagres sammen med næringsmidler. Må ikke lagres sammen med syrer. Ytterligere opplysninger til lagerbetingelsene Beholderen holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Anbefalt lagertemperatur Verdi 0-30 C 8.) Begrensning og overvåkning av eksponering / personlig verneutstyr Eksponerings-grenseverdier I N G E N DNEL-verdier (arbeidstaker) Nr. Stoffets navn CAS / EG nr. Opptagelsesmåte Virketid Virkning Verdi 1 DIKOBBEROKSID dermatisk 9566,9 mg/kg/tag Med hensyn til : Feststoff dermatisk 956,9 mg/kg/tag Med hensyn til : Aufschlämmung Til inhalasjon 1 mg/m³ PNEC-verdier Nr. Stoffets navn CAS / EG nr. Miljøkompartiment Art Verdi 1 DIKOBBEROKSID Vann Ferskvann 0,0078 mg Cu L-1 Vann Ferskvann sediment 87,1 mg Cu kg dwt-1 Vann Sjøvann 0,0056 mg Cu L-1 Vann Sjøvann sediment 676 mg Cu kg dwt-1 Jordmonn - 64,6 mg Cu kg dwt-1 Renseanlegg (STP) - 0,23 mg Cu L-1 Begrensning og overvåkning av eksponering Personlig verneutrustning Åndedrettsbeskyttelse Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet puste beskyttelsesutstyr. Hvis det ikke finnes grenseverdier for arbeidsplassen skal en gjennomføre tiltak til åndedrettsvern, i fall det dannes støv. Andedrettsfilter-partikkel P2 Håndbeskyttelse Ved intensiv kontakt skal det brukes beskyttelseshansker (EN 374). Vernehansken burde i alle fall kontrolleres med hensyn til sin egnethet for arbeidsplassen (f.eks. mekanisk holdbarhet, kompatibilitet med produktet, antistatiske egenskaper). Anvisninger og informasjoner fra hanskeprodusenten vedrørende bruk, lagring, pleie og utskifting av hanskene må følges. Vernehanskene bør straks byttes ut hvis de blir skadd eller ved første tegn på slitasje. Arbeidsprosessene skal legges opp slik at det ikke stadig er nødvendig å bruke hansker. Ved mulig hudkontakt med produktet gir hansker tilstrekkelig beskyttelse, for så vidt de er kontrollert i henhold til f.eks. EN 374. Egnet material PVC Gjennomtrengningstid > 480 min. Øyebeskyttelse Vernebriller (EN 166) Kroppsvern Arbeidsklær som er vanlige å bruke ved omgang med kjemiske stoffer. Generelle beskyttelses- og hygienetiltak Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Oppbevares adskilt fra mat-og drikkevarer. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Ha utstyret for utskylling av øyne klart. Støv må ikke innåndes. 9.) Fysikalske og kjemiske egenskaper Generelle opplysninger Form Farge Lukt pulver rød karakteristisk Side 3(6)

4 Viktige opplysninger om helse- og miljøvern og om sikkerheten Flammepunkt ikke relevant Volumvekt Verdi kg/m³ Forholdstemperatur 20 C Vannløselighet uoppløselig Innholdet av faste deler Verdi 100 % 10.) Stabilitet og reaktivitet Ugunstige betingelser, som må forhindres Ingen ved formålsbestemt bruk Stoffer som skal unngås Syrer Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter ved riktig anvendelse. 11.) Toksikologiske opplysninger Akutt toksisitet Aktutt oral toksisitet LD mg/kg rotte Akutt dermal toksisitet LD50 > 2000 mg/kg rotte Akutt inhalativ toksisitet LC50 3,34 mg/l Eksponeringstid 4 H rotte Irritasjon/etsing Irriterende virkning på huden Vurdering Irritasjonsvirkning på øye Vurdering Sensibilisering ikke irriterende kanin irriterende Ingen kjent sensibiliserende virkning. Virkning etter gjentatt eller lengre pagaende eksplosjon (subakut, subkronisk, kronisk) Mutagenitet Verdi Reproduksjonstoksisitet Verdi Cancerogenitet Verdi Praktiske erfaringer Innånding av støv kan føre til irritasjon av pusteveier. Irriterer øynene. Andre opplysninger Overhold og iaktta normale forsiktighetstiltak i omgang med kjemikalier. Kobberforbindelser betraktes som ikke mutagene. European Union Risk Assessment Report Kobberforbindelser betraktes som ikke reproduksjonstoksisk. European Union Risk Assessment Report Kobberforbindelser betraktes som ikke kreftfremkallende. European Union Risk Assessment Report Side 4(6)

5 12.) Miljøspesifikke opplysninger Økotoksisitet Fisketoksisitet LC µg/l Oncorhynchus mykiss Eksponeringstid 96 H Dafnitoksisitet EC50 0,51 mg/l Daphnia magna Eksponeringstid 48 H Algetoksisitet ErC50 65 mg/l Scenedesmus subspicatus Eksponeringstid 96 H Andre opplysninger Unngå inntrengning i jordbunn, utslipp til vannmiljø og kommunalt avløp. 13.) Henvisninger for avfallshåndtering Produkt Avfallsnøkkelnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling. Emballasje Emballasjen må være fullstendig tømt og skal renoveres på en ordentlig måte i henhold til reglene i gjeldende lov. Emballasje som ikke er fullstendig tømt skal renoveres i henhold til de regionalt gjeldende regler. 14.) Opplysninger ang. transport Transport ADR/RID/ADN Klasse 9 Klassifiseringskode M7 Innpakkingsgruppe III Farenr. 90 UN-Nummer 3077 Varens betegnelse ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Fareutløser DIKOBBEROKSID Tunnel restriction code E Fareseddel 9 Environmentally hazardous Symbolet "fisk og tre" substance mark Transport IMDG Klasse 9 Innpakkingsgruppe III UN-Nummer 3077 Varenavn og beskrivelse ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Fareutløser dicopper-oxide EmS F-A+S-F Label 9 Marine pollutant mark Symbolet "fisk og tre" Transport ICAO/IATA Klasse 9 Innpakkingsgruppe III UN-Nummer 3077 Varenavn og beskrivelse Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Fareutløser dicopper-oxide Label 9 Environmentally hazardous Symbolet "fisk og tre" substance mark Side 5(6)

6 15.) Rettsforskrifter Forskrifter for sikkerhet, helse- og miljøvern / spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen EU forskrifter EU-regler 96/82/EG Vedlegg I, del 2, kategori 9 a 16.) Andre opplysninger Datakilder som ble brukt ved utarbeidelsen av databladet: EU-direktiv 67/548/EU hhv. 99/45/EU i respektiv gyldig utgave. Regulering (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i respektiv gyldig utgave. EU-direktiv 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EU Nasjonale luftgrenseverdi-lister for de respektive land i respektiv gyldig utgave. Transportforskrifter i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA i respektiv gyldig utgave. Datakilder som ble benyttet til beregning av fysikalske, toksikologiske og økotoksikologiske data er angitt direkte i de respektive kapitler. Datakort utstedende avdeling UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183, D Hamburg Tel.: / Fax: / Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper. Side 6(6)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer