Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A"

Transkript

1 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

2

3 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

4 Oppdragsrapport A nr Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Oppdragsgiver: Hydrologisk avdeling Forfatter: Seija Stenius Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 30 Forsidefoto: Oven til venstre og neden til høyre: Målestasjon Fokstua i Foksåi i Oppland. Oven til høyre: Gåslandsvatn i Ringstadelva i Nordland. Neden til venstre: Båtsfjord i Storelva i Finnmark. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv) ISSN: Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Emneord: Vannføringsstasjoner, små felt Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar 2012

5 Innhold Forord... 4 Sammendrag Innledning Stasjonsoversikt Tabellforklaring Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Merknader til stasjonsoversikten Tabell med stasjoner inndelt etter feltstørrelse...30 Referanser Vedlegg 1 - Vannstandsobservasjoner og vannføringskurver Vedlegg 2 - Dataprogrammer og databaser ved Hydrologisk avdeling... 33

6

7 Sammendrag Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Oven til venstre: limnigraf. Oven til høyre: instrumentskap med logger. Neden til venstre: vannføringsmåling med flygel på stang. Neden til høyre: vannføringsmåling med ADCP (Akustisk doppler). (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 5

8 1 Innledning Et ledd i å videreutvikle flomberegningsmetodikken for små felt er å kvalitetskontrollere observerte flomdata. Av den grunn er det laget en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert og som har data på NVEs hydrologiske database med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Det er i rapporten valgt å ta med enkelte stasjoner som har nedbørfelt mellom 50 og 60 km 2. Neste steg i arbeidet vil være å bestemme hvilke vannføringsstasjoner som skal kvalitetskontrolleres med tanke spesielt på flomdata. Stasjonene som vil være av interesse videre i arbeidet skal ha minst 10 år med komplette uregulerte data eller forventes få det i løpet av kort tid. 2 Stasjonsoversikt 2.1 Tabellforklaring Stasjonsoversikten i tabell 1 er laget etter stigende stasjonsnummer. Nedenfor følger en tabellforklaring. Stasjonsnummer: NVEs stasjonsnummersystem er basert på Vassdragsregisterets del Regine (Register over nedbørfelt). I foreliggende rapport benyttes kun de to første leddene i det komplette stasjonsnummeret. Første ledd er et vassdragsområdenummer. Disse løper fra 001 for Haldenvassdraget med urviseren rundt kysten, med 120 for området like sør for Trondheimsfjordens munning i havet, til 247 for Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden med nummer på 300-tallet for vassdrag som har avløp til Finland (301 og deler av 302) eller til Sverige (deler av 302 tom 315). Annet ledd i stasjonsnummeret er et tilfeldig løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. (F.eks Bertnem hvor 139 er Namsens vassdragsnummer og 17 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller dataserier benyttes et femdelt serienummer hvor de tre første leddene er stasjonsnummeret. Fjerde ledd er et parameternummer; 1000 for vannstand, 1001 for vannføring osv. Femte ledd er et versjonsnummer som brukes til å skille flere serier på samme sted med samme parameter. Hvis flere versjonsnummer finnes, angir vanligvis versjon 0 den mest fullstendige serien. Stasjonsnavn: Stasjonsnavn i NVEs hydrologiske database. Dette kan avvike fra for eksempel regulanters navn på stasjonen. Feltareal: Arealet til målestasjonens naturlige nedbørfelt er oppgitt i km 2, med to desimaler for arealer under 10 km 2, en desimal for arealer mellom 10 og 100 km 2, og uten desimal for større felt. Arealene er beregnet med hjelp av GIS av seksjonen for geoinformasjon (HG) ved NVE sin hydrologiske avdelning. Arealer som er markert i kursiv stil er ikke beregnet av seksjonen for geoinformasjon, men tidligere planimetrert på kartgrunnlag 1: Observasjonsperiode: Periode som vannføringsdata er registrert ved målestasjonen (uregulert og regulert). Med dd menes dags dato, dvs. at stasjonen fortsatt er i drift. Reguleringsdato: Dato da en eventuell regulering trådte i kraft. I noen tilfeller er datoen den dagen som feltet ble regulert, dvs. det kan være lenge før stasjonen ble opprettet. I andre tilfeller er datoen den dagen som stasjonen ble påvirket av reguleringen, f.eks. opprettelsesdatoen for en stasjon i et allerede regulert felt. En 6

9 regulering kan mange ganger være vanskelig å tidsfeste i detalj. I slike tilfeller er 1. januar i reguleringsåret oppført. Registrerende utstyr: Årstall da registrerende utstyr ble satt i drift. Eventuelle observasjoner før nevnte år har blitt foretatt av observatør ved daglig skalaavlesning. Hvis det er merket med skala har skalaavlesning blitt foretatt i hele observasjonsperioden. Findata fra-til: Periode med observert vannstand med en tidsoppløsning som er mindre enn 24 timer. Informasjonen er hentet fra NVEs database HYKVAL med hjelp av dataprogrammet FINUT og undermenyen Vis grafisk periodeoversikt. Forklaring av NVEs hydrologiske databaser og dataprogram er beskrevet i vedlegg 2. Observasjonssted/Profil: Informasjonen er hentet fra databasen HYSOPP (se vedlegg 2) og forteller hvor målestasjonen er plassert, så som innsjø, magasin, elv med naturlig eller kunstig profil. For enkelte stasjoner er det lagt til kommentarer om profilens beskaffenhet. Merknad: Spesielle forhold ved stasjonen eller ved data er markert. I mange tilfeller har man på databasen kombinert data fra to eller flere stasjoner til lengre dataserier, markert med merknaden Forlenget serie med xxx.xx. Dette er gjort når en ny stasjon er etablert så nært en gammel stasjon at det er forsvarlig å regne med at data er representative for samme nedbørfelt. Slike dataserier har versjonsnummer 0. Eventuelt tall i merknadskolonnen viser til avsnitt Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Stasjonsoversikten i tabell 1 omfatter tradisjonelle vannføringsstasjoner, dvs. der vannstander observeres og registreres. Disse vannstandsdata omregnes til vannføringer ved bruk av en vannføringskurve/-formel. Kraftverk som beregner vannføring ut fra produksjon er ikke tatt med i tabellen, og heller ikke stasjoner der det ikke registreres data daglig, som f.eks. stasjoner nedstrøms dammer som bare registrerer når det er overløp. Kunstig profil, V-overløp på målestasjon Taraldsvikelv. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde) 7

10 Tabell 1. Vannføringsstasjoner med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Enkelte stasjoner med felt større enn 50 km 2 er tatt med i områden der det er få målestasjoner med lite felt. Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Berg 1, dd dd Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data Kinn 0, Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data. 2.1 Hådammen 38, dd dd Elv - naturlig profil 2.10 Sogna 23, dd dd Elv - kunstig profil Mye datamangel og ukontrollerte data Øvre Heimdalsvatn 24, , 1994-dd dd Innsjø 2. En del hull Gardermoen Kulvert 2, Elv - kunstig profil 2.40 Mørdrebekken 7, Ukjent Kun ukontrollerte data Mørdrebekken småfelt 0, Ukjent Kun ukontrollerte data Orva 25, , 2002-dd dd Elv - naturlig profil Hårrena bru 50, skala Elv - naturlig profil Mariholtputten 0, Innsjø Ellingsrud 26, Elv - kunstig profil Risa 45, , Elv - naturlig profil Liten regulering Harasjøen 52, Elv - kunstig profil Sulheim 45, Elv - naturlig profil Runningen 21, skala Elv - naturlig profil Austeddalen 6, Elv - kunstig profil Vøien 35, Elv - kunstig profil Mye hull Kverndalen 11, skala Elv - kunstig profil Kuggerudåa 47, skala Elv - naturlig profil Forlenget serie med Transjøen 5, skala Elv - naturlig profil Fura 45, dd dd Elv - kunstig profil Heira 9, skala Elv - kunstig profil Eriksvann 6, Elv - naturlig profil Lauvtjern 0, Elv - naturlig profil 8

11 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Langvann 38, Elv - naturlig profil Søndre kulvert Elv - kunstig profil Grønlibekken 0, Elv - naturlig profil Puttjernbekken 1, Elv - kunstig profil Elgsjø ndf. 33, dd skala Elv - naturlig profil Sporadiske data. Mye ukontrollert Marsjø ndf. 24, dd skala Elv - naturlig profil Mye hull, sporadiske data Torgundrud bru 38, skala Elv - naturlig profil Knutsætra 26, skala Elv - naturlig profil Bråstad II 41, skala Elv - naturlig profil Liten regulering Møllerhagen 15, Elv - naturlig profil Liten regulering Nygårdssætra 6, Elv - naturlig profil Vråla 6, skala Elv - naturlig profil Majer 11, skala Elv - naturlig profil Kvikstadbekken 3, Elv - kunstig profil Eldåa 40, ukjent Elv - naturlig profil Nordre Bjøråa 36, Elv - naturlig profil Skvaldra øvre 16, Elv - naturlig profil Vikka 13, dd dd Elv - kunstig profil Ikke aktiv. Flytting under vurdering Fokstua 27, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull i lavvannsperioden Slemstadbekken 1 4, dd dd Elv - naturlig profil Mye manglende data. Ustabil profil Finsahlbekken 23, Elv - naturlig profil Kuggerud 47, dd dd Elv - kunstig profil 6. Forlenget serie med Slemstadbekken 2 4, dd dd Elv - naturlig profil Torbekkdalen 3, Elv - kunstig profil Mye data mangel Nordre kulvert Elv - naturlig profil Sagstubekken 3, Elv - kunstig profil

12 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 3.16 Nordødegård 0, Elv - kunstig profil 3.20 Rygge flystasjon 0, Elv - kunstig profil 9. Mye data mangel Haugselv 48, Elv - naturlig profil 3.33 Guthusbekken v/vansjø 3, dd dd Elv - naturlig profil Trolldalen 1, Elv - kunstig profil Mye hull i dataserien. 4.2 Kleiva 0, Elv - kunstig profil 11. Mye manglende data. 5.2 Hallangen 4, Elv - naturlig profil Mye manglende data Rustadskogen 0, dd ? Elv - kunstig profil 12. Mye hull. 6.8 Kroktjern 0, Innsjø Kun sporadiske observasjoner Gryta 7, dd dd Elv - kunstig profil 6.12 Vestli 0, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data V. Vika 0, Elv - kunstig profil Mye hull Oppsal 0, Elv - kunstig profil Urban stasjon Sognsvannsbekken 11, Elv - naturlig profil 6.26 Skraperud 11, Innsjø 6.39 Lutvannsbekken 1, Elv - kunstig profil 6.71 Sinnerdammen 7, dd dd Elv - naturlig profil 7.13 Skøyen 14, Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. 8.4 Åsterud bru 20, skala Elv - kunstig profil 8.6 Sæternbekken 6, dd dd Elv - kunstig profil Blomsterkroken 22, dd Elv - kunstig profil 9.7 Skithegga 29, Elv - naturlig profil 11.3 Glitrevatn ndf 45, Elv - naturlig profil 11.4 Elgtjern 6, dd Innsjø Rysna 51, dd Elv - naturlig profil Vavatn 40, Innsjø 10

13 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Buvatn 23, dd 1962 Innsjø Sandalen 45, Elv - naturlig profil Heradsbygda 0, , , Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Hallum 0, Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Ala 26,6 (48,9*) Elv - naturlig profil Langtjernbekk 4, dd dd Elv - kunstig profil Fiskum 51, dd dd Elv - kunstig profil Mugna 17, , Elv - naturlig profil Åfeta 28, Elv - naturlig profil Hangstjern 11, dd , dd Elv - naturlig profil 13.3 Svingen 20, skala Elv - naturlig profil Økta 49, Elv - naturlig profil Varden 0, Elv - kunstig profil Sørkja 36, Elv - naturlig profil Grosettjern 6, dd dd* Elv - kunstig profil Gjevarvatn 33, Innsjø Veisvikvatn 14, Innsjø Byrteåi 37, dd dd Elv - naturlig profil Grovåi 42, dd dd Elv - kunstig profil Viertjern 49, dd dd Elv - naturlig profil Gjuvå 33, dd dd Elv - naturlig profil Brusetbekken 7, dd dd Elv - kunstig profil Bjørntjønn 34, dd dd Innsjø Hegre 8, Elv - naturlig profil 16. *maks. mulig feltareal, se merknad. Ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. Mye hull. *perioder med døgndata på 60, 70 og 80-tallet 11

14 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grønåi 21, Elv - naturlig profil Homtjønn 0, Elv - kunstig profil Tjellingtjernbekk 2, dd dd Elv - kunstig profil Skardavatn 17, Elv - kunstig profil Landak 50, Elv - naturlig profil Horgevikåi 45, Elv - naturlig profil Grytå 18, dd dd Elv - naturlig profil Gravå 6, dd dd Elv - kunstig profil Stigvassåi 14, dd dd Elv - kunstig profil Rauåna 8, dd dd Elv - kunstig profil Skornetten 2, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ndf. 1, Elv - kunstig profil Tjønnstronda 0, , Elv - naturlig profil Årak 1, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ovf. 0, Elv - naturlig profil Storgama ovf. 0, dd dd Elv - kunstig profil Lilleelv 39, dd dd Elv - naturlig profil Mange observasjonsbrudd Tveitdalen 0, dd dd Elv - kunstig profil Bjørgåni 38, , 2011-dd , dd Elv - naturlig profil Lislevatn 18, Innsjø Lislefjødd 19, dd dd Elv - kunstig profil Sømskleiva 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Mest ukontrollerte data Lona 28, skala Elv - kunstig profil Liten regulering Mygland 46, Elv - naturlig profil Knabåni 49, dd dd Elv - naturlig profil 18 Erstattet av Krågehølen ved utløpet av Litleåna. 12

15 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Sandvatn 27, dd dd Innsjø Jogla 31, dd dd Elv - kunstig profil Refsvatn 53, dd dd Innsjø Djupevatn 2, Innsjø Drivdal 17, Elv - naturlig profil Storstein 29, dd Elv - naturlig profil Kun ukontrollerte data Rekedalselv 10, dd dd Elv - kunstig profil 27.6 Stavtjørna 34, Innsjø Usikkert feltareal Stølsvatn ndf. 15, dd dd Elv - kunstig profil Saglandsvatn 1, Innsjø Storrsheivatn 43, Innsjø Slevelandsåna 5, dd dd Elv - naturlig profil 28.8 Kvassheimåna 18, ukjent Elv - naturlig profil Lye 1 1, Elv - kunstig profil 22. Kun ukontrollerte data Lye 2 1, dd dd Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data Aspervik 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Kun ukontrollerte data Gramstad 1, Elv - kunstig profil 29.7 Gramstaddalen 1, dd dd Elv - kunstig profil Stokkelandsvatnet 19, Elv - naturlig profil Sandvedparken 24, Elv - naturlig profil Svebestadkanalen 1, Elv - naturlig profil 30.3 Hunnevatn 20, skala Innsjø 30.6 Norddal 32, Elv - naturlig profil 30.8 Øvstabøstøl 49, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Lysedalen 47, skala Elv - naturlig profil Venekvev 1, dd dd Elv - kunstig profil Osali 22, dd dd Innsjø 13

16 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Djupadalsvatn 45, dd dd Innsjø 36.9 Middal 46, dd dd Elv - naturlig profil Fossåna 10, Elv - naturlig profil Grimsvatn 34, dd dd Innsjø Lauvastøl 20, dd dd Elv - kunstig profil Prestvika 2, dd dd Elv - kunstig profil Håraelva, Røldal 17, Elv - naturlig profil Brekkestøl 14, Elv - naturlig profil 37.8 Buer 18, Elv - naturlig profil Breiborg 9, Innsjø Breiborgvatn 12, dd dd Innsjø Dokkavatn 6, ,2003 Innsjø 38.6 Rødneelv ved Sandeid 31, Elv - naturlig profil Tysvær 3, dd dd Elv - kunstig profil 39.2 Kallandsvatnet 7, dd dd Elv - kunstig profil 41.5 Stakkastadvatn 33, skala Innsjø 41.7 Blomstølvatn 25, Innsjø 41.8 Hellaugvatn 27, dd dd Innsjø 42.2 Djupevad 32, dd dd Elv - naturlig profil 42.6 Baklihøl 19, ,1999-dd dd Elv - naturlig profil Fjellhaugen 7, dd dd Elv - kunstig profil Svelgen 37, Elv - naturlig profil Inste Botnane 10, Elv - kunstig profil 45.1 Guddalselv 35, Elv - naturlig profil 45.2 Fonnavatn i Guddalselv 4, Innsjø 45.4 Seimsfoss i Guddalselv 36, dd dd Elv - kunstig profil 27 14

17 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 46.1 Øvrehuselv 37, skala Elv - kunstig profil 46.5 Botnavatn 3, Ukjent 46.6 Øvrehus 38, Elv - naturlig profil 46.7 Brakhaug 9, høst Elv - naturlig profil Fønnerdalsvatn 7, dd dd Innsjø Fondhusbrea sedimentkammer 17, dd Elv - kunstig profil 47.7 Fodnastøl 43, Innsjø Raundalsvatn 10, Innsjø 48.4 Jordal 51, Elv - naturlig profil 50.8 Langevatn 48, Innsjø Mange observasjonsbrudd Fisketjønn 54, Innsjø Mange observasjonsbrudd Isdøla 56, Elv - naturlig profil 51.1 Lakjen 26, Innsjø 51.3 Osseter 26, Elv - naturlig profil 53.2 Fosse 38, skala Ukjent 55.4 Røykenes 50, dd dd Elv - naturlig profil 55.5 Dyrdalsvatn 3, dd dd Innsjø 55.7 Eikelandsosen 42, dd dd Elv - kunstig profil 55.8 Svartatjønn 19, Innsjø 56.1 Sandsli 0, dd dd Elv - kunstig profil Håvardstun 2, dd dd Elv - kunstig profil Haukåselva 7, dd dd Elv - naturlig profil 61.7 Sedal 11, skala Elv - kunstig profil 61.8 Kaldåen 15, dd dd Elv - kunstig profil Hielva 9, Elv - naturlig profil Slondalsvatn 41, dd dd Innsjø 15

18 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Kvitno 41, Elv - naturlig profil Ustabilt profil Fjellanger 12, dd dd Elv - naturlig profil 64.6 Solrenningsvatn 53, dd dd Innsjø Mye ukontrollerte data Hunvensvatn 2, , Kløvtveitvatn 4, ca skala 1998-dd Innsjø Innsjø Havelandselv 21, , 1998-dd 1998 Elv - naturlig profil Refsdal ovenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Refsdal nedenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Setebakken 20, skala Elv - naturlig profil 36. Bare ukontrollerte data Turvoll 23, skala Elv - naturlig profil Tistel 15, , 2010-dd Elv - kunstig profil 70.8 Målset 7, , 1986-dd dd Elv - kunstig profil Frønningen dam 29, Elv - naturlig profil Valdresdøla 16, Elv - kunstig profil Sluten 8, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data. Mye hull Frostdalen 25, ,1993-dd dd Elv - kunstig profil Sula 30, , 1991-dd dd Elv - naturlig profil Langedalen 23, dd dd Elv - kunstig profil Nysetvatn 29, dd dd Elv - kunstig profil 75.4 Bergselv 37, skala Elv - naturlig profil Oppsarelv 13, Elv - naturlig profil Mye hull Åstevatn 29, Innsjø Krokenelv 46, dd dd Elv - naturlig profil Kolstad 33, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Feigumfoss 48, dd dd Elv - kunstig profil 76.3 Fondøla 20, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data

19 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 76.6 Engedalselv 15, skala Elv - naturlig profil Bare ukontrollerte data Vigdøla 46, dd dd Elv - naturlig profil Bruvollelvi 7, dd dd 17 Elv - kunstig/naturlig profil 77.4 Kaupangerelv 18, Elv - naturlig profil 38. Mye data mangel Midtvatnet 0, Innsjø Bare ukontrollerte data Henjaelvi ved Flotande 48, dd dd Elv - naturlig profil Bra profil og kurve Grindselvi 34, dd dd Elv naturlig profil Profilendring i mars Bøyumselv 39, skala Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Bøyumselv 40, dd dd Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Nessadalsvatn 29, skala Innsjø Flere år med ukontrollerte data Nessedalselv 30, dd dd Elv - naturlig profil 80.3 Bøvatn 35, skala Innsjø 80.4 Ullebøelv 8, dd dd Elv - naturlig profil 81.1 Hersviksvatn 7, dd dd Innsjø 83.8 Yndestad 31, skala Elv - naturlig profil 83.9 Skilbreivatn 18, Innsjø Espelandsvatn 19, Innsjø Nysnaelv 11, skala Elv - naturlig profil 84.7 Sægrova 8, Elv - naturlig profil Ytste Langvatn 20, Innsjø Breskarselva 3, Elv - naturlig profil Sygnesandselva 10, dd Elv - naturlig profil Lunde 34, dd Elv - naturlig profil Ukontrollerte data i perioden og Svartebotten 4, dd dd Elv - kunstig profil 40. Påvirka av en liten regulering Risevatn 32, dd dd Innsjø Nedre Åskåra 39, Ukjent

20 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 86.3 Breelva 8, Elv - naturlig profil 86.5 Sørdalsvatn 24, Innsjø 86.6 Breelva 8, , Elv - naturlig profil 86.7 Bortne 15, Elv - naturlig profil 86.9 Cote , Elv - naturlig profil Skjerdalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Kontrollerte data kun i perioden Breelva 8, dd dd Elv - kunstig profil Måler uregulert tilsig fra Ålfotbreen Storeelva i Innvik 27, Elv - naturlig profil 88.8 Vetledalsvatn 10, Innsjø Mye hull Erdalselv 23, Elv - naturlig profil Grasdøla 34, , 1997-dd dd Elv - naturlig profil 90.1 Førdeelv 2, dd dd Elv - naturlig profil 91.2 Dalsbøvatn 25, dd dd Elv - naturlig profil 91.3 Ervik 32, skala Ukjent 93.2 Brudevoll 31, skala Elv - naturlig profil Steinvivatn 20, Innsjø 95.4 Vatnevatnet 38, dd dd Elv - naturlig profil Hareidselv 40, dd dd Elv - kunstig profil 96.4 Flø 9, skala Elv - naturlig profil 97.2 Saurevatn 45, Innsjø Aureelv 46, Elv - naturlig profil 97.4 Skjåstad 10, Elv - kunstig profil Sleddalen 9, dd dd Elv - naturlig profil Trandal 13, Elv - naturlig profil 97.7 Standal 14, ukjent Elv - naturlig profil 97.8 Tyssa bru 30, ukjent Elv - naturlig profil 43. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med

21 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Tyssa måledam 31, Elv - kunstig profil 98.1 Fause bru 37, , skala Elv - naturlig profil Muldal 49, Elv - naturlig profil Rødøla 48,9/22, dd , dd Elv - kunstig profil Langvatn 17, Innsjø 49. Mye hull Engsetvatn 39, dd dd Innsjø Engsetvatn ndf. 41, skala Elv - naturlig profil Mauseidvat 8, Innsjø Hildreelv 14, dd dd Elv - naturlig profil Dalehaug 45, , Elv - naturlig profil Grøttavatn 18, ukjent Innsjø Mongevatn 21, ukjent Innsjø Morstøl bru 44, dd dd Elv - naturlig profil 44. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med Overføring ut fra Grøttavatn til Grytten kfv, overf. Areal 16,6 km Mardalstjern 43, , 1987-dd dd Innsjø 51. Overføring både inn og ut Mardalsvatn 41, Innsjø Store Sandgrovvatn 28, ukjent Innsjø Bruå 30, Elv - naturlig profil Midtre Mardalsvatn 13, dd dd Innsjø Bruå overføringstunnel 25,2 1977,1987-dd dd Elv - kunstig profil Hustad 42, skala Elv - naturlig profil Farstad 24, dd dd Elv - naturlig profil Herskardelv 0, Elv - kunstig profil Nos bru 17, Elv - naturlig profil Trolldalsvatn 2, Innsjø Målte overløp, Eide vannverk Råhamran 30, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Mye hull.

22 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grynna 27, Elv - naturlig profil Ukontrollerte data frå Håkådalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Karihola 0, dd dd Elv - kunstig profil Draget 0, dd dd Elv - kunstig profil Nauståa 24, dd dd Elv - naturlig profil Fugleåsbekken 8, dd dd Elv - naturlig profil Sandå 22, skala Elv - naturlig profil Sletthølen 22, dd dd Elv - naturlig profil Myra 16, dd dd Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Larsskogvatn 12, Innsjø Valen 39, dd dd Innsjø Blåskogvatn 38, Innsjø Storevatn 22, , Brattfoss 54, skala Elv - naturlig profil Klett 9, Elv - Crump skala Innsjø Urban stasjon. Etter 2002 bare ukontrollerte data. Serien er forlenga med og Serien er forlenga med og Blakli 0, V-overløp Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Hokfossen 8, dd Elv - Rektangel Svarttjørnbekken 3, dd dd Elv - v-overløp Øvre Hestsjøbekk 1, dd dd Elv - v-overløp Risvollan 0, dd dd Kum v-overløp Kobberdammen 0, dd dd Elv - v-overløp Børstad 47, dd dd Elv - steinblokker Mye hull og ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. 20

23 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Engstad 20, dd dd Elv - crump 56. Kun ukontrollerte data Søndre Egge 0, Kum - v-overl Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Holobekken 1, Elv - v og crump Musum midt. 1, ukjent Elv - v-overløp Store Grønsjø 41, dd ? Innsjø Mye hull og mye ukontrollerte data Hasselelv 19, skala Elv - naturlig profil Vik ndf. 24, skala Elv - naturlig profil Ingahølen 0, Elv - v-overløp Mye hull Saglivatn 31, skala inga Innsjø Liten regulering Svanvatn 15, Innsjø Mange observasjonsbrudd Sørra 6, dd dd Elv - naturlig profil /3 Tormodsvoll 6,28/6, skala Elv - naturlig profil Østre Fiskelausvatn 17, Innsjø Storvatn 48, dd Bretjørna 22, (hytran fra 1973) 1989-dd (Hykval) tom 2001 (Hytran) Forsbakk 56, dd dd Elv - naturlig profil Bogvatn 37, dd dd Innsjø Høgtuvbreen 6, inga Innsjø Leiråga 44, dd dd Elv - naturlig profil Vassvatn 16, dd dd Innsjø Flostrand 33, dd dd Elv - naturlig profil Innsjø Innsjø Kun ukontrollerte data Silavatn Elv - naturlig profil Data er ukontrollert etter Reppa 25, inga Ukjent Engabrevatn 53, dd dd Innsjø Koppskjærelv 2, inga i hykval (hytran Elv naturlig profil

24 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Strømdalen 22, dd dd Elv - naturlig profil Heimervatn 9, , ) Innsjø Dimdalen 10, Elv naturlig profil Frokosttindbekken Elv naturlig profil Stelåvatn 7, Innsjø Engabre subglasiale inntak 33, Se merknad Engabreelv 40, , Elv - naturlig profil Mye hull Engabreen kammer 33, dd Inntak Bestemmende profil forandret ved sprengning august Fonndalstunnelen, Crump 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Fonndalstunnelen, Fjellterskel 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Østre Sandvikvatn 2, dd dd Elv - naturlig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data Nye Heimervatn 9, dd dd Innsjø Skauvoll 19, dd dd Elv - naturlig profil Manglende data juni aug Spilderdalsvatn 18, skala inga Innsjø /6 Navnløsvatn 7, dd dd Innsjø Trollbergdalsbreen 3, inga Elv naturlig profil Mye hull Staupåga 18, Elv naturlig profil Trollbergdalsbreen 2, ,1987, , 1990 Elv - naturlig profil Mye hull Vegdalen 17, Elv naturlig profil Øvre Beiarelv 8, Elv - naturlig profil Mye hull Oldereidvatn 49, skala inga Ukjent Kjemåvatn 36, dd dd Elv - naturlig profil Leirelv 22, inga Elv - naturlig profil Fonnelv 20, inga Ukjent

25 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Rupsi 44, inga Ukjent Kjølvikelv 12, Elv - naturlig profil Fauske Elv - kunstig profil Strandå 23, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Usikkert feltareal. Vannføringskurve er beheftet med systematiske feil pga profilforandring Skivika dd 1996-dd dd Elv - kunstig profil Mye ukontrollerte data Nye Strandå 24, dd dd Elv - naturlig profil Løytavatn 45, inga Elv - naturlig profil Mye hull Vallvatn ndf. 53, skala inga Elv - naturlig profil Forlenget serie med Vallvatn 53, dd dd Innsjø Forlenget serie med Mørsvik bru 31, dd 1985 (hytran1985) 1989-dd Lakså bru 26, dd dd Elv - naturlig profil (fjell) Elv - naturlig profil (bredt og grunt) Kaldvågvatn 12, , 2009-dd Elv - naturlig profil Gjennopprettet i Forsanvatn 24, Ukjent Kaldvågvatn ndf 12, Elv - naturlig profil Fordalsvatn 43, Ukjent Vasja 39, Ukjent Dårligt målested - data kvalitet meget dårlig Storåvatn terskel 11, dd Elv - kunstig profil Privat stasjon, ikke pålagd Russvikvatnet 15, Innsjø utløp Privat stasjon, ikke pålagd Leirpoldvatn 18, dd , dd Elv - naturlig profil Hull i dataserien Rauvatn 21, dd dd Innsjø Losivatn 37, inga Innsjø Storsteinsfjell 8, inga Elv - naturlig profil Klubbvikelv 17, skala inga Elv - naturlig profil Breelv 17, Bekkinntak Dårlig datakvalitet. 23

26 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Hundal 36, skala inga Elv - naturlig profil Øvstevatn 28, , dd dd Innsjø Sildvikvatn 19, ,24-40, inga Innsjø Forsnesvatn 3, Innsjø Taraldsvikelv 2, , dd , dd Elv - kunstig profil Skistua 1, Elv - kunstig profil Langvatn 6, inga Innsjø Myklebostad 17, Elv - naturlig profil Spannbogvatn 7, dd 2009 Innsjø Sneisvatn 29, dd , dd Innsjø Langvatn 18, dd dd Innsjø Svolværvatn 18, Elv - naturlig profil Store Kongsvatn ndf. 9, skala inga Elv - naturlig profil Osan Elv - kunstig profil Mest ukontrollerte data Jordelv 5, , 2006-dd , dd Elv - naturlig profil Jordelv 3, Elv - naturlig profil Grønlivatn 7, dd dd Elv - naturlig profil Reppvatn 7, ukjent tilkoblingsdato 1989 Innsjø Solbjørnvatn 17, skala inga Elv - naturlig profil Gåslandsvatn 7, dd dd Innsjø Åelv 47, Elv - naturlig profil Erstattes av Jordelv. Mye ukontrollerte data. Opprettet for undersøkelse avrenning fra dyrket areal landbruk Ånesvatn 47, dd dd Innsjø Forlenget serie med Øyvatn 47, Innsjø Tjuvskjer 8, skala inga Elv - naturlig profil Usikkert profil, "steinføring" i elva. 24

27 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Storfossen 52, dd Elv - naturlig profil Bergsbotn 15, inga Elv - naturlig profil Ytre Fiskeløsvatn 54, dd dd Innsjø - utløp vann Domus, Setermoen Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. Usikker feltareal. "Urban stasjon" Storelv 6, inga Ukjent Drikkevannsuttak Ersfjord 19, Ersfjordelva 18, dd dd (hytran fra 1983) Elv - naturlig profil Stasjonen erstattes av Elv - naturlig profil, (stabil, store stein, lave hastigheter) Stordalselv 14, ukjent inga Elv - naturlig profil Skogneselv 44, ukjent inga Elv - naturlig profil Gåvdajavri 32, inga Ukjent Råttenvikvatn 9, Magasin Rieppejokka 36, inga Elv - naturlig profil Fagertun 15, skala inga Ukjent Langfjordhamn 14, dd dd Elv - naturlig profil Andrevatn 13, dd dd Innsjø Tredjevatn 3, dd dd Innsjø Stasjonen erstatter Ersfjord Hamnevatn 53, Innsjø Dårlig data kvalitet etter Magerøy 2, dd Innsjø Ørretvatn 13, skala inga Elv - naturlig profil Nordmannset 19, dd dd Innsjø - (utløp vann, stabilt) Smalfjord 30, Ukjent Cærrogæsjokka 45, dd Elv - kunstig profil Data er bære kontrollert tom Julelv 7, Elv naturlig profil Mest ukontrollerte data. Ustabil profil Båtsfjord 21, dd dd Elv - naturlig profil Data ej kvalitetskontroller i

28 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Fuglevatn 39, skala Innsjø Kjerringvatn 22, dd dd Innsjø Lille Ropelvvatn 50, Innsjø Vintervollen 33, inga Ukjent Mye hull Messingmalmvatn 16, Innsjø Landbru limn. 59, dd dd Elv - naturlig profil Fra venstre: Oppgradering av målestasjon Ravgajokka. Skala og trykksensor i elv, Ersfjordelva. Målestasjon Storgama med instrumentskap, solcellepanel, v-overløp og trykksensor lagt ut i vannet. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 26

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer Delprosjekt. 5.1.5 13 2014 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Revisjon av rapport

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer. Delprosjekt Revisjon av rapport Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering av flomregimer Delprosjekt. 5.1.5 Revisjon av rapport 13-2014 35 2014 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Karakterisering

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Flomberegning for Lakselva i Misvær

Flomberegning for Lakselva i Misvær Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lakselva i Misvær Lars-Evan Pettersson 2 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Lakselva i Misvær (162.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Vassføringsstasjonar på Vestlandet

Vassføringsstasjonar på Vestlandet Vassføringsstasjonar på Vestlandet Ingeborg Kleivane 17 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Vassføringsstasjonar på Vestlandet Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Oppdragsrapport A nr 17 2006 Vassføringsstasjonar

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Flomforhold i Nord-Norge

Flomforhold i Nord-Norge Flomforhold i Nord-Norge Lars-Evan Pettersson 16 29 11 29 R A P P O R T Flomforhold i Nord-Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 29 Rapport nr 11-29 Flomforhold i Nord-Norge Utgitt av: Forfatter:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge. Lars-Evan Pettersson

Vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge. Lars-Evan Pettersson Vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge Lars-Evan Pettersson 18 2005 O P P D R A G S R A P P O R T A Vannføringsstasjoner i Midt- og Nord-Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Oppdragsrapport

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Ånund Sigurd Kvambekk 18 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Oppdragsrapport

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Tabell 1. Tilsigsserier hvor vannføringskurvene er endret siden våren 2010.

Tabell 1. Tilsigsserier hvor vannføringskurvene er endret siden våren 2010. Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 28.06.2011 Saksnr.: NVE 03388-3 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HH Erlend Moe Oppdatering av tilsigsserier

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

Hydrologiske data og kvalitet

Hydrologiske data og kvalitet Hydrologiske data og kvalitet Av Erlend Moe Seksjonsleder hydrometri NVE Seminar: Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima 18.9-2008 1 Hydra II Norges nasjonale hydrologiske database Egenutviklet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Storelva

Flomberegning for Storelva Flomberegning for Storelva Stryn kommune, Sogn og Fjordane (087.5A0) Ann-Live Øye Leine 51 2017 R A P P O R T Rapport nr 51-2017 Flomberegning for Storelva Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

Innføring i REGINEs inndelingssystem

Innføring i REGINEs inndelingssystem Innføring i REGINEs inndelingssystem Etablert og vedlikehold av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innledning REGINE (REGIster over NEdbørfelt) er den nasjonale databasen for nedbørfelt. Form

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegning for Spjelkavikelva

Flomberegning for Spjelkavikelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Spjelkavikelva Lars-Evan Pettersson 5 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Spjelkavikelva (101.5Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 5-2007

Detaljer

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014 Internt notat Til: ER v. Fredrik Arnesen Fra: HV v. Erik Holmqvist Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 01.09.2015 Saksnr.: NVE 200903388-10 Arkiv: Kopi: HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Oppdatering

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Lyse Produksjon AS. Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke

Lyse Produksjon AS. Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke Lyse Produksjon AS Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke Oppdatert mars 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Vannføringsmålinger utført i området Sandvatn Nes... 2 2.1 Generelt

Detaljer

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Minikraft AS, v/alf Arne Eide Seija Stenius Sverre Husebye NVE NVE 200905546-2 hv/shu 333/167.2A Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505

Detaljer

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva

Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Flomberegning for Forfjordelva og Roksøyelva Andøy og Sortland kommune, Nordland (178.63Z og 178.62Z) Seija Stenius 16 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 16-2016 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Leira

Flomberegning for Leira Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Leira Lars-Evan Pettersson 16 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Leira (002.CAZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 16-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Lars-Evan Pettersson 10 2010 D O K U M E N T Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 10-2010 Flommen i Sør-Norge oktober

Detaljer

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2016

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2016 Internt notat Til: ER v. Fredrik Arnesen Fra: HV v. Erik Holmqvist Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 25.09.2017 Saksnr.: NVE 200903388-12 Arkiv: Kopi: Maria Sidelnikova (ER), Bjørn Sønju-Moltzau (ER), Christine

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Flomberegning for Eidfjordvassdraget

Flomberegning for Eidfjordvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Eidfjordvassdraget Lars-Evan Pettersson 1 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Flomberegning for Falkelva Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 14 2013 Flomberegning for Falkelva, Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Oppdragsgiver:

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

Flomberegning for Sørkedalselva

Flomberegning for Sørkedalselva Flomberegning for Sørkedalselva Lars-Evan Pettersson 10 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 10-2008 Flomberegning for Sørkedalselva

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009

Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Ingjerd Haddeland 3 2010 D O K U M E N T Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 3-2010 Flommen på

Detaljer

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen Vedlegg 2.4 Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 29.04.2015 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Tanavassdraget

Flomberegning for Tanavassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Tanavassdraget Lars-Evan Pettersson 8 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Tanavassdraget (234.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 8 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Horndøla

Flomberegning for Horndøla Flomberegning for Horndøla Hornindal kommune, Sogn og Fjordane (89.C20). Ann-Live Øye Leine 7 2016 R A P P O R T Rapport nr 7-2016 Flomberegning for Horndøla Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer

Flomberegning for Nitelva

Flomberegning for Nitelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nitelva André Soot 16 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Nitelva (002.CC0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 16 2007. Flomberegning for

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Stjørdalselva

Flomberegning for Stjørdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Stjørdalselva Lars-Evan Pettersson 13 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Stjørdalselva (124.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 13-2003

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva. Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva Storfjord kommune, Troms (204.B0 og 204.AZ) 16 2013 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Signaldalselva, Sommarsetelva og Mortendalselva

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Lyse Produksjon AS. Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke

Lyse Produksjon AS. Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke Lyse Produksjon AS Hydrologisk rapport for området Sandvatn Nes, Årdal i Ryfylke Oppdatert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Vannføringsmålinger utført i området Sandvatn Nes... 3 2.1 Generelt

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport 2 2002, 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt,

Detaljer

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Forord På oppdrag fra Sørlandskonsult/Eigersund kommune er det utført beregning av leveringssikkerhet for Eigersund vannverk, ved dagens system og

Detaljer

Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet

Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Lars-Evan Pettersson Marit Astrup 2 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva

Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Flomsonekartprosjektet Seija Stenius 17 2017 R A P P O R T Rapport nr 17-2017 Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Flomberegning for Beiarelva (161.Z)

Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Erik Holmqvist 9 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Beiarelva (161.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 9-2004 Flomberegning

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ)

Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 15-2007 Flomberegning for Etna/Dokka (012.EZ) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Hydrologi i NVEs kartsystemer

Hydrologi i NVEs kartsystemer Hydrologi i NVEs kartsystemer NVE Atlas (http://atlas.nve.no ) NVEs hovedkartverktøy på internett NVE Atlas kom i ny drakt i 2011. Ny webteknologi gir en mer interaktiv brukeropplevelse. Største forbedring

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

FLOMFREKVENSANALYSER FOR VESTLANDET

FLOMFREKVENSANALYSER FOR VESTLANDET 03 1995 NVE NORGES VASSDRAGS OG ENERGIVERK Lars-Evan Pettersson FLOMFREKVENSANALYSER FOR VESTLANDET HYDROLOGISK AVDELING NORGES VASSDRAGs.- OG ENERGIDIREKTORAT BIBUOTEK TITIEL NVE NORGES VASSDRAGS OG ENERGIVERK

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland. Per Ludvig Bjerke OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland Per Ludvig Bjerke 4 2014 OPPDRAGSRAPPORT B Flomberegning for Lundeelva ved Kielland, 022-4 Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Oppdragsrapport nr. 4-2014.

Detaljer

Flomberegning for Hellelandselva

Flomberegning for Hellelandselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for a André Soot 6 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 6 2008. Flomberegning for Utgitt av: Forfatter: Norges

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER.

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. OVERSIKT OVER VANNVEIENE, DAMMENE OG DERES TILSTAND. På bakgrunn av almene interesser for vassdraget av hensyn til friluftsliv som bading, bruk av båt, fiske

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel NOTAT OPPDRAG Blakkåga OPPDRAGSNUMMER 573913 OPPDRAGSLEDER Lars Erik Andersen OPPRETTET AV Are Sandø Kiel DATO 2.9.214 TIL Tore Bjørnå-Hårvik, Helgelandskraft KOPI TIL Sedimenttransport i Blakkåga Bakgrunn

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord

Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Erik Holmqvist 2 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Bygdaråi ved Seljord Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 2 2007.

Detaljer