Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A"

Transkript

1 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

2

3 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

4 Oppdragsrapport A nr Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Oppdragsgiver: Hydrologisk avdeling Forfatter: Seija Stenius Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 30 Forsidefoto: Oven til venstre og neden til høyre: Målestasjon Fokstua i Foksåi i Oppland. Oven til høyre: Gåslandsvatn i Ringstadelva i Nordland. Neden til venstre: Båtsfjord i Storelva i Finnmark. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv) ISSN: Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Emneord: Vannføringsstasjoner, små felt Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar 2012

5 Innhold Forord... 4 Sammendrag Innledning Stasjonsoversikt Tabellforklaring Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Merknader til stasjonsoversikten Tabell med stasjoner inndelt etter feltstørrelse...30 Referanser Vedlegg 1 - Vannstandsobservasjoner og vannføringskurver Vedlegg 2 - Dataprogrammer og databaser ved Hydrologisk avdeling... 33

6

7 Sammendrag Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Oven til venstre: limnigraf. Oven til høyre: instrumentskap med logger. Neden til venstre: vannføringsmåling med flygel på stang. Neden til høyre: vannføringsmåling med ADCP (Akustisk doppler). (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 5

8 1 Innledning Et ledd i å videreutvikle flomberegningsmetodikken for små felt er å kvalitetskontrollere observerte flomdata. Av den grunn er det laget en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert og som har data på NVEs hydrologiske database med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Det er i rapporten valgt å ta med enkelte stasjoner som har nedbørfelt mellom 50 og 60 km 2. Neste steg i arbeidet vil være å bestemme hvilke vannføringsstasjoner som skal kvalitetskontrolleres med tanke spesielt på flomdata. Stasjonene som vil være av interesse videre i arbeidet skal ha minst 10 år med komplette uregulerte data eller forventes få det i løpet av kort tid. 2 Stasjonsoversikt 2.1 Tabellforklaring Stasjonsoversikten i tabell 1 er laget etter stigende stasjonsnummer. Nedenfor følger en tabellforklaring. Stasjonsnummer: NVEs stasjonsnummersystem er basert på Vassdragsregisterets del Regine (Register over nedbørfelt). I foreliggende rapport benyttes kun de to første leddene i det komplette stasjonsnummeret. Første ledd er et vassdragsområdenummer. Disse løper fra 001 for Haldenvassdraget med urviseren rundt kysten, med 120 for området like sør for Trondheimsfjordens munning i havet, til 247 for Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden med nummer på 300-tallet for vassdrag som har avløp til Finland (301 og deler av 302) eller til Sverige (deler av 302 tom 315). Annet ledd i stasjonsnummeret er et tilfeldig løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. (F.eks Bertnem hvor 139 er Namsens vassdragsnummer og 17 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller dataserier benyttes et femdelt serienummer hvor de tre første leddene er stasjonsnummeret. Fjerde ledd er et parameternummer; 1000 for vannstand, 1001 for vannføring osv. Femte ledd er et versjonsnummer som brukes til å skille flere serier på samme sted med samme parameter. Hvis flere versjonsnummer finnes, angir vanligvis versjon 0 den mest fullstendige serien. Stasjonsnavn: Stasjonsnavn i NVEs hydrologiske database. Dette kan avvike fra for eksempel regulanters navn på stasjonen. Feltareal: Arealet til målestasjonens naturlige nedbørfelt er oppgitt i km 2, med to desimaler for arealer under 10 km 2, en desimal for arealer mellom 10 og 100 km 2, og uten desimal for større felt. Arealene er beregnet med hjelp av GIS av seksjonen for geoinformasjon (HG) ved NVE sin hydrologiske avdelning. Arealer som er markert i kursiv stil er ikke beregnet av seksjonen for geoinformasjon, men tidligere planimetrert på kartgrunnlag 1: Observasjonsperiode: Periode som vannføringsdata er registrert ved målestasjonen (uregulert og regulert). Med dd menes dags dato, dvs. at stasjonen fortsatt er i drift. Reguleringsdato: Dato da en eventuell regulering trådte i kraft. I noen tilfeller er datoen den dagen som feltet ble regulert, dvs. det kan være lenge før stasjonen ble opprettet. I andre tilfeller er datoen den dagen som stasjonen ble påvirket av reguleringen, f.eks. opprettelsesdatoen for en stasjon i et allerede regulert felt. En 6

9 regulering kan mange ganger være vanskelig å tidsfeste i detalj. I slike tilfeller er 1. januar i reguleringsåret oppført. Registrerende utstyr: Årstall da registrerende utstyr ble satt i drift. Eventuelle observasjoner før nevnte år har blitt foretatt av observatør ved daglig skalaavlesning. Hvis det er merket med skala har skalaavlesning blitt foretatt i hele observasjonsperioden. Findata fra-til: Periode med observert vannstand med en tidsoppløsning som er mindre enn 24 timer. Informasjonen er hentet fra NVEs database HYKVAL med hjelp av dataprogrammet FINUT og undermenyen Vis grafisk periodeoversikt. Forklaring av NVEs hydrologiske databaser og dataprogram er beskrevet i vedlegg 2. Observasjonssted/Profil: Informasjonen er hentet fra databasen HYSOPP (se vedlegg 2) og forteller hvor målestasjonen er plassert, så som innsjø, magasin, elv med naturlig eller kunstig profil. For enkelte stasjoner er det lagt til kommentarer om profilens beskaffenhet. Merknad: Spesielle forhold ved stasjonen eller ved data er markert. I mange tilfeller har man på databasen kombinert data fra to eller flere stasjoner til lengre dataserier, markert med merknaden Forlenget serie med xxx.xx. Dette er gjort når en ny stasjon er etablert så nært en gammel stasjon at det er forsvarlig å regne med at data er representative for samme nedbørfelt. Slike dataserier har versjonsnummer 0. Eventuelt tall i merknadskolonnen viser til avsnitt Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Stasjonsoversikten i tabell 1 omfatter tradisjonelle vannføringsstasjoner, dvs. der vannstander observeres og registreres. Disse vannstandsdata omregnes til vannføringer ved bruk av en vannføringskurve/-formel. Kraftverk som beregner vannføring ut fra produksjon er ikke tatt med i tabellen, og heller ikke stasjoner der det ikke registreres data daglig, som f.eks. stasjoner nedstrøms dammer som bare registrerer når det er overløp. Kunstig profil, V-overløp på målestasjon Taraldsvikelv. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde) 7

10 Tabell 1. Vannføringsstasjoner med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Enkelte stasjoner med felt større enn 50 km 2 er tatt med i områden der det er få målestasjoner med lite felt. Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Berg 1, dd dd Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data Kinn 0, Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data. 2.1 Hådammen 38, dd dd Elv - naturlig profil 2.10 Sogna 23, dd dd Elv - kunstig profil Mye datamangel og ukontrollerte data Øvre Heimdalsvatn 24, , 1994-dd dd Innsjø 2. En del hull Gardermoen Kulvert 2, Elv - kunstig profil 2.40 Mørdrebekken 7, Ukjent Kun ukontrollerte data Mørdrebekken småfelt 0, Ukjent Kun ukontrollerte data Orva 25, , 2002-dd dd Elv - naturlig profil Hårrena bru 50, skala Elv - naturlig profil Mariholtputten 0, Innsjø Ellingsrud 26, Elv - kunstig profil Risa 45, , Elv - naturlig profil Liten regulering Harasjøen 52, Elv - kunstig profil Sulheim 45, Elv - naturlig profil Runningen 21, skala Elv - naturlig profil Austeddalen 6, Elv - kunstig profil Vøien 35, Elv - kunstig profil Mye hull Kverndalen 11, skala Elv - kunstig profil Kuggerudåa 47, skala Elv - naturlig profil Forlenget serie med Transjøen 5, skala Elv - naturlig profil Fura 45, dd dd Elv - kunstig profil Heira 9, skala Elv - kunstig profil Eriksvann 6, Elv - naturlig profil Lauvtjern 0, Elv - naturlig profil 8

11 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Langvann 38, Elv - naturlig profil Søndre kulvert Elv - kunstig profil Grønlibekken 0, Elv - naturlig profil Puttjernbekken 1, Elv - kunstig profil Elgsjø ndf. 33, dd skala Elv - naturlig profil Sporadiske data. Mye ukontrollert Marsjø ndf. 24, dd skala Elv - naturlig profil Mye hull, sporadiske data Torgundrud bru 38, skala Elv - naturlig profil Knutsætra 26, skala Elv - naturlig profil Bråstad II 41, skala Elv - naturlig profil Liten regulering Møllerhagen 15, Elv - naturlig profil Liten regulering Nygårdssætra 6, Elv - naturlig profil Vråla 6, skala Elv - naturlig profil Majer 11, skala Elv - naturlig profil Kvikstadbekken 3, Elv - kunstig profil Eldåa 40, ukjent Elv - naturlig profil Nordre Bjøråa 36, Elv - naturlig profil Skvaldra øvre 16, Elv - naturlig profil Vikka 13, dd dd Elv - kunstig profil Ikke aktiv. Flytting under vurdering Fokstua 27, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull i lavvannsperioden Slemstadbekken 1 4, dd dd Elv - naturlig profil Mye manglende data. Ustabil profil Finsahlbekken 23, Elv - naturlig profil Kuggerud 47, dd dd Elv - kunstig profil 6. Forlenget serie med Slemstadbekken 2 4, dd dd Elv - naturlig profil Torbekkdalen 3, Elv - kunstig profil Mye data mangel Nordre kulvert Elv - naturlig profil Sagstubekken 3, Elv - kunstig profil

12 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 3.16 Nordødegård 0, Elv - kunstig profil 3.20 Rygge flystasjon 0, Elv - kunstig profil 9. Mye data mangel Haugselv 48, Elv - naturlig profil 3.33 Guthusbekken v/vansjø 3, dd dd Elv - naturlig profil Trolldalen 1, Elv - kunstig profil Mye hull i dataserien. 4.2 Kleiva 0, Elv - kunstig profil 11. Mye manglende data. 5.2 Hallangen 4, Elv - naturlig profil Mye manglende data Rustadskogen 0, dd ? Elv - kunstig profil 12. Mye hull. 6.8 Kroktjern 0, Innsjø Kun sporadiske observasjoner Gryta 7, dd dd Elv - kunstig profil 6.12 Vestli 0, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data V. Vika 0, Elv - kunstig profil Mye hull Oppsal 0, Elv - kunstig profil Urban stasjon Sognsvannsbekken 11, Elv - naturlig profil 6.26 Skraperud 11, Innsjø 6.39 Lutvannsbekken 1, Elv - kunstig profil 6.71 Sinnerdammen 7, dd dd Elv - naturlig profil 7.13 Skøyen 14, Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. 8.4 Åsterud bru 20, skala Elv - kunstig profil 8.6 Sæternbekken 6, dd dd Elv - kunstig profil Blomsterkroken 22, dd Elv - kunstig profil 9.7 Skithegga 29, Elv - naturlig profil 11.3 Glitrevatn ndf 45, Elv - naturlig profil 11.4 Elgtjern 6, dd Innsjø Rysna 51, dd Elv - naturlig profil Vavatn 40, Innsjø 10

13 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Buvatn 23, dd 1962 Innsjø Sandalen 45, Elv - naturlig profil Heradsbygda 0, , , Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Hallum 0, Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Ala 26,6 (48,9*) Elv - naturlig profil Langtjernbekk 4, dd dd Elv - kunstig profil Fiskum 51, dd dd Elv - kunstig profil Mugna 17, , Elv - naturlig profil Åfeta 28, Elv - naturlig profil Hangstjern 11, dd , dd Elv - naturlig profil 13.3 Svingen 20, skala Elv - naturlig profil Økta 49, Elv - naturlig profil Varden 0, Elv - kunstig profil Sørkja 36, Elv - naturlig profil Grosettjern 6, dd dd* Elv - kunstig profil Gjevarvatn 33, Innsjø Veisvikvatn 14, Innsjø Byrteåi 37, dd dd Elv - naturlig profil Grovåi 42, dd dd Elv - kunstig profil Viertjern 49, dd dd Elv - naturlig profil Gjuvå 33, dd dd Elv - naturlig profil Brusetbekken 7, dd dd Elv - kunstig profil Bjørntjønn 34, dd dd Innsjø Hegre 8, Elv - naturlig profil 16. *maks. mulig feltareal, se merknad. Ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. Mye hull. *perioder med døgndata på 60, 70 og 80-tallet 11

14 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grønåi 21, Elv - naturlig profil Homtjønn 0, Elv - kunstig profil Tjellingtjernbekk 2, dd dd Elv - kunstig profil Skardavatn 17, Elv - kunstig profil Landak 50, Elv - naturlig profil Horgevikåi 45, Elv - naturlig profil Grytå 18, dd dd Elv - naturlig profil Gravå 6, dd dd Elv - kunstig profil Stigvassåi 14, dd dd Elv - kunstig profil Rauåna 8, dd dd Elv - kunstig profil Skornetten 2, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ndf. 1, Elv - kunstig profil Tjønnstronda 0, , Elv - naturlig profil Årak 1, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ovf. 0, Elv - naturlig profil Storgama ovf. 0, dd dd Elv - kunstig profil Lilleelv 39, dd dd Elv - naturlig profil Mange observasjonsbrudd Tveitdalen 0, dd dd Elv - kunstig profil Bjørgåni 38, , 2011-dd , dd Elv - naturlig profil Lislevatn 18, Innsjø Lislefjødd 19, dd dd Elv - kunstig profil Sømskleiva 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Mest ukontrollerte data Lona 28, skala Elv - kunstig profil Liten regulering Mygland 46, Elv - naturlig profil Knabåni 49, dd dd Elv - naturlig profil 18 Erstattet av Krågehølen ved utløpet av Litleåna. 12

15 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Sandvatn 27, dd dd Innsjø Jogla 31, dd dd Elv - kunstig profil Refsvatn 53, dd dd Innsjø Djupevatn 2, Innsjø Drivdal 17, Elv - naturlig profil Storstein 29, dd Elv - naturlig profil Kun ukontrollerte data Rekedalselv 10, dd dd Elv - kunstig profil 27.6 Stavtjørna 34, Innsjø Usikkert feltareal Stølsvatn ndf. 15, dd dd Elv - kunstig profil Saglandsvatn 1, Innsjø Storrsheivatn 43, Innsjø Slevelandsåna 5, dd dd Elv - naturlig profil 28.8 Kvassheimåna 18, ukjent Elv - naturlig profil Lye 1 1, Elv - kunstig profil 22. Kun ukontrollerte data Lye 2 1, dd dd Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data Aspervik 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Kun ukontrollerte data Gramstad 1, Elv - kunstig profil 29.7 Gramstaddalen 1, dd dd Elv - kunstig profil Stokkelandsvatnet 19, Elv - naturlig profil Sandvedparken 24, Elv - naturlig profil Svebestadkanalen 1, Elv - naturlig profil 30.3 Hunnevatn 20, skala Innsjø 30.6 Norddal 32, Elv - naturlig profil 30.8 Øvstabøstøl 49, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Lysedalen 47, skala Elv - naturlig profil Venekvev 1, dd dd Elv - kunstig profil Osali 22, dd dd Innsjø 13

16 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Djupadalsvatn 45, dd dd Innsjø 36.9 Middal 46, dd dd Elv - naturlig profil Fossåna 10, Elv - naturlig profil Grimsvatn 34, dd dd Innsjø Lauvastøl 20, dd dd Elv - kunstig profil Prestvika 2, dd dd Elv - kunstig profil Håraelva, Røldal 17, Elv - naturlig profil Brekkestøl 14, Elv - naturlig profil 37.8 Buer 18, Elv - naturlig profil Breiborg 9, Innsjø Breiborgvatn 12, dd dd Innsjø Dokkavatn 6, ,2003 Innsjø 38.6 Rødneelv ved Sandeid 31, Elv - naturlig profil Tysvær 3, dd dd Elv - kunstig profil 39.2 Kallandsvatnet 7, dd dd Elv - kunstig profil 41.5 Stakkastadvatn 33, skala Innsjø 41.7 Blomstølvatn 25, Innsjø 41.8 Hellaugvatn 27, dd dd Innsjø 42.2 Djupevad 32, dd dd Elv - naturlig profil 42.6 Baklihøl 19, ,1999-dd dd Elv - naturlig profil Fjellhaugen 7, dd dd Elv - kunstig profil Svelgen 37, Elv - naturlig profil Inste Botnane 10, Elv - kunstig profil 45.1 Guddalselv 35, Elv - naturlig profil 45.2 Fonnavatn i Guddalselv 4, Innsjø 45.4 Seimsfoss i Guddalselv 36, dd dd Elv - kunstig profil 27 14

17 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 46.1 Øvrehuselv 37, skala Elv - kunstig profil 46.5 Botnavatn 3, Ukjent 46.6 Øvrehus 38, Elv - naturlig profil 46.7 Brakhaug 9, høst Elv - naturlig profil Fønnerdalsvatn 7, dd dd Innsjø Fondhusbrea sedimentkammer 17, dd Elv - kunstig profil 47.7 Fodnastøl 43, Innsjø Raundalsvatn 10, Innsjø 48.4 Jordal 51, Elv - naturlig profil 50.8 Langevatn 48, Innsjø Mange observasjonsbrudd Fisketjønn 54, Innsjø Mange observasjonsbrudd Isdøla 56, Elv - naturlig profil 51.1 Lakjen 26, Innsjø 51.3 Osseter 26, Elv - naturlig profil 53.2 Fosse 38, skala Ukjent 55.4 Røykenes 50, dd dd Elv - naturlig profil 55.5 Dyrdalsvatn 3, dd dd Innsjø 55.7 Eikelandsosen 42, dd dd Elv - kunstig profil 55.8 Svartatjønn 19, Innsjø 56.1 Sandsli 0, dd dd Elv - kunstig profil Håvardstun 2, dd dd Elv - kunstig profil Haukåselva 7, dd dd Elv - naturlig profil 61.7 Sedal 11, skala Elv - kunstig profil 61.8 Kaldåen 15, dd dd Elv - kunstig profil Hielva 9, Elv - naturlig profil Slondalsvatn 41, dd dd Innsjø 15

18 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Kvitno 41, Elv - naturlig profil Ustabilt profil Fjellanger 12, dd dd Elv - naturlig profil 64.6 Solrenningsvatn 53, dd dd Innsjø Mye ukontrollerte data Hunvensvatn 2, , Kløvtveitvatn 4, ca skala 1998-dd Innsjø Innsjø Havelandselv 21, , 1998-dd 1998 Elv - naturlig profil Refsdal ovenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Refsdal nedenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Setebakken 20, skala Elv - naturlig profil 36. Bare ukontrollerte data Turvoll 23, skala Elv - naturlig profil Tistel 15, , 2010-dd Elv - kunstig profil 70.8 Målset 7, , 1986-dd dd Elv - kunstig profil Frønningen dam 29, Elv - naturlig profil Valdresdøla 16, Elv - kunstig profil Sluten 8, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data. Mye hull Frostdalen 25, ,1993-dd dd Elv - kunstig profil Sula 30, , 1991-dd dd Elv - naturlig profil Langedalen 23, dd dd Elv - kunstig profil Nysetvatn 29, dd dd Elv - kunstig profil 75.4 Bergselv 37, skala Elv - naturlig profil Oppsarelv 13, Elv - naturlig profil Mye hull Åstevatn 29, Innsjø Krokenelv 46, dd dd Elv - naturlig profil Kolstad 33, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Feigumfoss 48, dd dd Elv - kunstig profil 76.3 Fondøla 20, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data

19 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 76.6 Engedalselv 15, skala Elv - naturlig profil Bare ukontrollerte data Vigdøla 46, dd dd Elv - naturlig profil Bruvollelvi 7, dd dd 17 Elv - kunstig/naturlig profil 77.4 Kaupangerelv 18, Elv - naturlig profil 38. Mye data mangel Midtvatnet 0, Innsjø Bare ukontrollerte data Henjaelvi ved Flotande 48, dd dd Elv - naturlig profil Bra profil og kurve Grindselvi 34, dd dd Elv naturlig profil Profilendring i mars Bøyumselv 39, skala Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Bøyumselv 40, dd dd Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Nessadalsvatn 29, skala Innsjø Flere år med ukontrollerte data Nessedalselv 30, dd dd Elv - naturlig profil 80.3 Bøvatn 35, skala Innsjø 80.4 Ullebøelv 8, dd dd Elv - naturlig profil 81.1 Hersviksvatn 7, dd dd Innsjø 83.8 Yndestad 31, skala Elv - naturlig profil 83.9 Skilbreivatn 18, Innsjø Espelandsvatn 19, Innsjø Nysnaelv 11, skala Elv - naturlig profil 84.7 Sægrova 8, Elv - naturlig profil Ytste Langvatn 20, Innsjø Breskarselva 3, Elv - naturlig profil Sygnesandselva 10, dd Elv - naturlig profil Lunde 34, dd Elv - naturlig profil Ukontrollerte data i perioden og Svartebotten 4, dd dd Elv - kunstig profil 40. Påvirka av en liten regulering Risevatn 32, dd dd Innsjø Nedre Åskåra 39, Ukjent

20 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 86.3 Breelva 8, Elv - naturlig profil 86.5 Sørdalsvatn 24, Innsjø 86.6 Breelva 8, , Elv - naturlig profil 86.7 Bortne 15, Elv - naturlig profil 86.9 Cote , Elv - naturlig profil Skjerdalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Kontrollerte data kun i perioden Breelva 8, dd dd Elv - kunstig profil Måler uregulert tilsig fra Ålfotbreen Storeelva i Innvik 27, Elv - naturlig profil 88.8 Vetledalsvatn 10, Innsjø Mye hull Erdalselv 23, Elv - naturlig profil Grasdøla 34, , 1997-dd dd Elv - naturlig profil 90.1 Førdeelv 2, dd dd Elv - naturlig profil 91.2 Dalsbøvatn 25, dd dd Elv - naturlig profil 91.3 Ervik 32, skala Ukjent 93.2 Brudevoll 31, skala Elv - naturlig profil Steinvivatn 20, Innsjø 95.4 Vatnevatnet 38, dd dd Elv - naturlig profil Hareidselv 40, dd dd Elv - kunstig profil 96.4 Flø 9, skala Elv - naturlig profil 97.2 Saurevatn 45, Innsjø Aureelv 46, Elv - naturlig profil 97.4 Skjåstad 10, Elv - kunstig profil Sleddalen 9, dd dd Elv - naturlig profil Trandal 13, Elv - naturlig profil 97.7 Standal 14, ukjent Elv - naturlig profil 97.8 Tyssa bru 30, ukjent Elv - naturlig profil 43. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med

21 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Tyssa måledam 31, Elv - kunstig profil 98.1 Fause bru 37, , skala Elv - naturlig profil Muldal 49, Elv - naturlig profil Rødøla 48,9/22, dd , dd Elv - kunstig profil Langvatn 17, Innsjø 49. Mye hull Engsetvatn 39, dd dd Innsjø Engsetvatn ndf. 41, skala Elv - naturlig profil Mauseidvat 8, Innsjø Hildreelv 14, dd dd Elv - naturlig profil Dalehaug 45, , Elv - naturlig profil Grøttavatn 18, ukjent Innsjø Mongevatn 21, ukjent Innsjø Morstøl bru 44, dd dd Elv - naturlig profil 44. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med Overføring ut fra Grøttavatn til Grytten kfv, overf. Areal 16,6 km Mardalstjern 43, , 1987-dd dd Innsjø 51. Overføring både inn og ut Mardalsvatn 41, Innsjø Store Sandgrovvatn 28, ukjent Innsjø Bruå 30, Elv - naturlig profil Midtre Mardalsvatn 13, dd dd Innsjø Bruå overføringstunnel 25,2 1977,1987-dd dd Elv - kunstig profil Hustad 42, skala Elv - naturlig profil Farstad 24, dd dd Elv - naturlig profil Herskardelv 0, Elv - kunstig profil Nos bru 17, Elv - naturlig profil Trolldalsvatn 2, Innsjø Målte overløp, Eide vannverk Råhamran 30, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Mye hull.

22 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grynna 27, Elv - naturlig profil Ukontrollerte data frå Håkådalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Karihola 0, dd dd Elv - kunstig profil Draget 0, dd dd Elv - kunstig profil Nauståa 24, dd dd Elv - naturlig profil Fugleåsbekken 8, dd dd Elv - naturlig profil Sandå 22, skala Elv - naturlig profil Sletthølen 22, dd dd Elv - naturlig profil Myra 16, dd dd Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Larsskogvatn 12, Innsjø Valen 39, dd dd Innsjø Blåskogvatn 38, Innsjø Storevatn 22, , Brattfoss 54, skala Elv - naturlig profil Klett 9, Elv - Crump skala Innsjø Urban stasjon. Etter 2002 bare ukontrollerte data. Serien er forlenga med og Serien er forlenga med og Blakli 0, V-overløp Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Hokfossen 8, dd Elv - Rektangel Svarttjørnbekken 3, dd dd Elv - v-overløp Øvre Hestsjøbekk 1, dd dd Elv - v-overløp Risvollan 0, dd dd Kum v-overløp Kobberdammen 0, dd dd Elv - v-overløp Børstad 47, dd dd Elv - steinblokker Mye hull og ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. 20

23 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Engstad 20, dd dd Elv - crump 56. Kun ukontrollerte data Søndre Egge 0, Kum - v-overl Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Holobekken 1, Elv - v og crump Musum midt. 1, ukjent Elv - v-overløp Store Grønsjø 41, dd ? Innsjø Mye hull og mye ukontrollerte data Hasselelv 19, skala Elv - naturlig profil Vik ndf. 24, skala Elv - naturlig profil Ingahølen 0, Elv - v-overløp Mye hull Saglivatn 31, skala inga Innsjø Liten regulering Svanvatn 15, Innsjø Mange observasjonsbrudd Sørra 6, dd dd Elv - naturlig profil /3 Tormodsvoll 6,28/6, skala Elv - naturlig profil Østre Fiskelausvatn 17, Innsjø Storvatn 48, dd Bretjørna 22, (hytran fra 1973) 1989-dd (Hykval) tom 2001 (Hytran) Forsbakk 56, dd dd Elv - naturlig profil Bogvatn 37, dd dd Innsjø Høgtuvbreen 6, inga Innsjø Leiråga 44, dd dd Elv - naturlig profil Vassvatn 16, dd dd Innsjø Flostrand 33, dd dd Elv - naturlig profil Innsjø Innsjø Kun ukontrollerte data Silavatn Elv - naturlig profil Data er ukontrollert etter Reppa 25, inga Ukjent Engabrevatn 53, dd dd Innsjø Koppskjærelv 2, inga i hykval (hytran Elv naturlig profil

24 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Strømdalen 22, dd dd Elv - naturlig profil Heimervatn 9, , ) Innsjø Dimdalen 10, Elv naturlig profil Frokosttindbekken Elv naturlig profil Stelåvatn 7, Innsjø Engabre subglasiale inntak 33, Se merknad Engabreelv 40, , Elv - naturlig profil Mye hull Engabreen kammer 33, dd Inntak Bestemmende profil forandret ved sprengning august Fonndalstunnelen, Crump 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Fonndalstunnelen, Fjellterskel 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Østre Sandvikvatn 2, dd dd Elv - naturlig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data Nye Heimervatn 9, dd dd Innsjø Skauvoll 19, dd dd Elv - naturlig profil Manglende data juni aug Spilderdalsvatn 18, skala inga Innsjø /6 Navnløsvatn 7, dd dd Innsjø Trollbergdalsbreen 3, inga Elv naturlig profil Mye hull Staupåga 18, Elv naturlig profil Trollbergdalsbreen 2, ,1987, , 1990 Elv - naturlig profil Mye hull Vegdalen 17, Elv naturlig profil Øvre Beiarelv 8, Elv - naturlig profil Mye hull Oldereidvatn 49, skala inga Ukjent Kjemåvatn 36, dd dd Elv - naturlig profil Leirelv 22, inga Elv - naturlig profil Fonnelv 20, inga Ukjent

25 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Rupsi 44, inga Ukjent Kjølvikelv 12, Elv - naturlig profil Fauske Elv - kunstig profil Strandå 23, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Usikkert feltareal. Vannføringskurve er beheftet med systematiske feil pga profilforandring Skivika dd 1996-dd dd Elv - kunstig profil Mye ukontrollerte data Nye Strandå 24, dd dd Elv - naturlig profil Løytavatn 45, inga Elv - naturlig profil Mye hull Vallvatn ndf. 53, skala inga Elv - naturlig profil Forlenget serie med Vallvatn 53, dd dd Innsjø Forlenget serie med Mørsvik bru 31, dd 1985 (hytran1985) 1989-dd Lakså bru 26, dd dd Elv - naturlig profil (fjell) Elv - naturlig profil (bredt og grunt) Kaldvågvatn 12, , 2009-dd Elv - naturlig profil Gjennopprettet i Forsanvatn 24, Ukjent Kaldvågvatn ndf 12, Elv - naturlig profil Fordalsvatn 43, Ukjent Vasja 39, Ukjent Dårligt målested - data kvalitet meget dårlig Storåvatn terskel 11, dd Elv - kunstig profil Privat stasjon, ikke pålagd Russvikvatnet 15, Innsjø utløp Privat stasjon, ikke pålagd Leirpoldvatn 18, dd , dd Elv - naturlig profil Hull i dataserien Rauvatn 21, dd dd Innsjø Losivatn 37, inga Innsjø Storsteinsfjell 8, inga Elv - naturlig profil Klubbvikelv 17, skala inga Elv - naturlig profil Breelv 17, Bekkinntak Dårlig datakvalitet. 23

26 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Hundal 36, skala inga Elv - naturlig profil Øvstevatn 28, , dd dd Innsjø Sildvikvatn 19, ,24-40, inga Innsjø Forsnesvatn 3, Innsjø Taraldsvikelv 2, , dd , dd Elv - kunstig profil Skistua 1, Elv - kunstig profil Langvatn 6, inga Innsjø Myklebostad 17, Elv - naturlig profil Spannbogvatn 7, dd 2009 Innsjø Sneisvatn 29, dd , dd Innsjø Langvatn 18, dd dd Innsjø Svolværvatn 18, Elv - naturlig profil Store Kongsvatn ndf. 9, skala inga Elv - naturlig profil Osan Elv - kunstig profil Mest ukontrollerte data Jordelv 5, , 2006-dd , dd Elv - naturlig profil Jordelv 3, Elv - naturlig profil Grønlivatn 7, dd dd Elv - naturlig profil Reppvatn 7, ukjent tilkoblingsdato 1989 Innsjø Solbjørnvatn 17, skala inga Elv - naturlig profil Gåslandsvatn 7, dd dd Innsjø Åelv 47, Elv - naturlig profil Erstattes av Jordelv. Mye ukontrollerte data. Opprettet for undersøkelse avrenning fra dyrket areal landbruk Ånesvatn 47, dd dd Innsjø Forlenget serie med Øyvatn 47, Innsjø Tjuvskjer 8, skala inga Elv - naturlig profil Usikkert profil, "steinføring" i elva. 24

27 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Storfossen 52, dd Elv - naturlig profil Bergsbotn 15, inga Elv - naturlig profil Ytre Fiskeløsvatn 54, dd dd Innsjø - utløp vann Domus, Setermoen Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. Usikker feltareal. "Urban stasjon" Storelv 6, inga Ukjent Drikkevannsuttak Ersfjord 19, Ersfjordelva 18, dd dd (hytran fra 1983) Elv - naturlig profil Stasjonen erstattes av Elv - naturlig profil, (stabil, store stein, lave hastigheter) Stordalselv 14, ukjent inga Elv - naturlig profil Skogneselv 44, ukjent inga Elv - naturlig profil Gåvdajavri 32, inga Ukjent Råttenvikvatn 9, Magasin Rieppejokka 36, inga Elv - naturlig profil Fagertun 15, skala inga Ukjent Langfjordhamn 14, dd dd Elv - naturlig profil Andrevatn 13, dd dd Innsjø Tredjevatn 3, dd dd Innsjø Stasjonen erstatter Ersfjord Hamnevatn 53, Innsjø Dårlig data kvalitet etter Magerøy 2, dd Innsjø Ørretvatn 13, skala inga Elv - naturlig profil Nordmannset 19, dd dd Innsjø - (utløp vann, stabilt) Smalfjord 30, Ukjent Cærrogæsjokka 45, dd Elv - kunstig profil Data er bære kontrollert tom Julelv 7, Elv naturlig profil Mest ukontrollerte data. Ustabil profil Båtsfjord 21, dd dd Elv - naturlig profil Data ej kvalitetskontroller i

28 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Fuglevatn 39, skala Innsjø Kjerringvatn 22, dd dd Innsjø Lille Ropelvvatn 50, Innsjø Vintervollen 33, inga Ukjent Mye hull Messingmalmvatn 16, Innsjø Landbru limn. 59, dd dd Elv - naturlig profil Fra venstre: Oppgradering av målestasjon Ravgajokka. Skala og trykksensor i elv, Ersfjordelva. Målestasjon Storgama med instrumentskap, solcellepanel, v-overløp og trykksensor lagt ut i vannet. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 26

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 31 2012 R A P P O R T Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

Detaljer

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner.

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner. DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på serien, som å finne ukes-middel,

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer