Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A"

Transkript

1 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

2

3 Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

4 Oppdragsrapport A nr Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Oppdragsgiver: Hydrologisk avdeling Forfatter: Seija Stenius Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 30 Forsidefoto: Oven til venstre og neden til høyre: Målestasjon Fokstua i Foksåi i Oppland. Oven til høyre: Gåslandsvatn i Ringstadelva i Nordland. Neden til venstre: Båtsfjord i Storelva i Finnmark. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv) ISSN: Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Emneord: Vannføringsstasjoner, små felt Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar 2012

5 Innhold Forord... 4 Sammendrag Innledning Stasjonsoversikt Tabellforklaring Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Merknader til stasjonsoversikten Tabell med stasjoner inndelt etter feltstørrelse...30 Referanser Vedlegg 1 - Vannstandsobservasjoner og vannføringskurver Vedlegg 2 - Dataprogrammer og databaser ved Hydrologisk avdeling... 33

6

7 Sammendrag Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt reguleringsdato samt noen opplysninger om observasjonsmetode og lagrede data. Oven til venstre: limnigraf. Oven til høyre: instrumentskap med logger. Neden til venstre: vannføringsmåling med flygel på stang. Neden til høyre: vannføringsmåling med ADCP (Akustisk doppler). (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 5

8 1 Innledning Et ledd i å videreutvikle flomberegningsmetodikken for små felt er å kvalitetskontrollere observerte flomdata. Av den grunn er det laget en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert og som har data på NVEs hydrologiske database med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Det er i rapporten valgt å ta med enkelte stasjoner som har nedbørfelt mellom 50 og 60 km 2. Neste steg i arbeidet vil være å bestemme hvilke vannføringsstasjoner som skal kvalitetskontrolleres med tanke spesielt på flomdata. Stasjonene som vil være av interesse videre i arbeidet skal ha minst 10 år med komplette uregulerte data eller forventes få det i løpet av kort tid. 2 Stasjonsoversikt 2.1 Tabellforklaring Stasjonsoversikten i tabell 1 er laget etter stigende stasjonsnummer. Nedenfor følger en tabellforklaring. Stasjonsnummer: NVEs stasjonsnummersystem er basert på Vassdragsregisterets del Regine (Register over nedbørfelt). I foreliggende rapport benyttes kun de to første leddene i det komplette stasjonsnummeret. Første ledd er et vassdragsområdenummer. Disse løper fra 001 for Haldenvassdraget med urviseren rundt kysten, med 120 for området like sør for Trondheimsfjordens munning i havet, til 247 for Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden med nummer på 300-tallet for vassdrag som har avløp til Finland (301 og deler av 302) eller til Sverige (deler av 302 tom 315). Annet ledd i stasjonsnummeret er et tilfeldig løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. (F.eks Bertnem hvor 139 er Namsens vassdragsnummer og 17 er et løpenummer.) Tredje ledd er et punktnummer som alltid er 0 for vannføringsstasjoner. Leddet benyttes spesielt for såkalte arealstasjoner. For å finne måle- eller dataserier benyttes et femdelt serienummer hvor de tre første leddene er stasjonsnummeret. Fjerde ledd er et parameternummer; 1000 for vannstand, 1001 for vannføring osv. Femte ledd er et versjonsnummer som brukes til å skille flere serier på samme sted med samme parameter. Hvis flere versjonsnummer finnes, angir vanligvis versjon 0 den mest fullstendige serien. Stasjonsnavn: Stasjonsnavn i NVEs hydrologiske database. Dette kan avvike fra for eksempel regulanters navn på stasjonen. Feltareal: Arealet til målestasjonens naturlige nedbørfelt er oppgitt i km 2, med to desimaler for arealer under 10 km 2, en desimal for arealer mellom 10 og 100 km 2, og uten desimal for større felt. Arealene er beregnet med hjelp av GIS av seksjonen for geoinformasjon (HG) ved NVE sin hydrologiske avdelning. Arealer som er markert i kursiv stil er ikke beregnet av seksjonen for geoinformasjon, men tidligere planimetrert på kartgrunnlag 1: Observasjonsperiode: Periode som vannføringsdata er registrert ved målestasjonen (uregulert og regulert). Med dd menes dags dato, dvs. at stasjonen fortsatt er i drift. Reguleringsdato: Dato da en eventuell regulering trådte i kraft. I noen tilfeller er datoen den dagen som feltet ble regulert, dvs. det kan være lenge før stasjonen ble opprettet. I andre tilfeller er datoen den dagen som stasjonen ble påvirket av reguleringen, f.eks. opprettelsesdatoen for en stasjon i et allerede regulert felt. En 6

9 regulering kan mange ganger være vanskelig å tidsfeste i detalj. I slike tilfeller er 1. januar i reguleringsåret oppført. Registrerende utstyr: Årstall da registrerende utstyr ble satt i drift. Eventuelle observasjoner før nevnte år har blitt foretatt av observatør ved daglig skalaavlesning. Hvis det er merket med skala har skalaavlesning blitt foretatt i hele observasjonsperioden. Findata fra-til: Periode med observert vannstand med en tidsoppløsning som er mindre enn 24 timer. Informasjonen er hentet fra NVEs database HYKVAL med hjelp av dataprogrammet FINUT og undermenyen Vis grafisk periodeoversikt. Forklaring av NVEs hydrologiske databaser og dataprogram er beskrevet i vedlegg 2. Observasjonssted/Profil: Informasjonen er hentet fra databasen HYSOPP (se vedlegg 2) og forteller hvor målestasjonen er plassert, så som innsjø, magasin, elv med naturlig eller kunstig profil. For enkelte stasjoner er det lagt til kommentarer om profilens beskaffenhet. Merknad: Spesielle forhold ved stasjonen eller ved data er markert. I mange tilfeller har man på databasen kombinert data fra to eller flere stasjoner til lengre dataserier, markert med merknaden Forlenget serie med xxx.xx. Dette er gjort når en ny stasjon er etablert så nært en gammel stasjon at det er forsvarlig å regne med at data er representative for samme nedbørfelt. Slike dataserier har versjonsnummer 0. Eventuelt tall i merknadskolonnen viser til avsnitt Tabell over eksisterende og nedlagte vannføringsstasjoner Stasjonsoversikten i tabell 1 omfatter tradisjonelle vannføringsstasjoner, dvs. der vannstander observeres og registreres. Disse vannstandsdata omregnes til vannføringer ved bruk av en vannføringskurve/-formel. Kraftverk som beregner vannføring ut fra produksjon er ikke tatt med i tabellen, og heller ikke stasjoner der det ikke registreres data daglig, som f.eks. stasjoner nedstrøms dammer som bare registrerer når det er overløp. Kunstig profil, V-overløp på målestasjon Taraldsvikelv. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde) 7

10 Tabell 1. Vannføringsstasjoner med nedbørfelt mindre enn ca 50 km 2. Enkelte stasjoner med felt større enn 50 km 2 er tatt med i områden der det er få målestasjoner med lite felt. Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Berg 1, dd dd Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data Kinn 0, Overløp/V-profil 1. Bare ukontrollerte data. 2.1 Hådammen 38, dd dd Elv - naturlig profil 2.10 Sogna 23, dd dd Elv - kunstig profil Mye datamangel og ukontrollerte data Øvre Heimdalsvatn 24, , 1994-dd dd Innsjø 2. En del hull Gardermoen Kulvert 2, Elv - kunstig profil 2.40 Mørdrebekken 7, Ukjent Kun ukontrollerte data Mørdrebekken småfelt 0, Ukjent Kun ukontrollerte data Orva 25, , 2002-dd dd Elv - naturlig profil Hårrena bru 50, skala Elv - naturlig profil Mariholtputten 0, Innsjø Ellingsrud 26, Elv - kunstig profil Risa 45, , Elv - naturlig profil Liten regulering Harasjøen 52, Elv - kunstig profil Sulheim 45, Elv - naturlig profil Runningen 21, skala Elv - naturlig profil Austeddalen 6, Elv - kunstig profil Vøien 35, Elv - kunstig profil Mye hull Kverndalen 11, skala Elv - kunstig profil Kuggerudåa 47, skala Elv - naturlig profil Forlenget serie med Transjøen 5, skala Elv - naturlig profil Fura 45, dd dd Elv - kunstig profil Heira 9, skala Elv - kunstig profil Eriksvann 6, Elv - naturlig profil Lauvtjern 0, Elv - naturlig profil 8

11 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Langvann 38, Elv - naturlig profil Søndre kulvert Elv - kunstig profil Grønlibekken 0, Elv - naturlig profil Puttjernbekken 1, Elv - kunstig profil Elgsjø ndf. 33, dd skala Elv - naturlig profil Sporadiske data. Mye ukontrollert Marsjø ndf. 24, dd skala Elv - naturlig profil Mye hull, sporadiske data Torgundrud bru 38, skala Elv - naturlig profil Knutsætra 26, skala Elv - naturlig profil Bråstad II 41, skala Elv - naturlig profil Liten regulering Møllerhagen 15, Elv - naturlig profil Liten regulering Nygårdssætra 6, Elv - naturlig profil Vråla 6, skala Elv - naturlig profil Majer 11, skala Elv - naturlig profil Kvikstadbekken 3, Elv - kunstig profil Eldåa 40, ukjent Elv - naturlig profil Nordre Bjøråa 36, Elv - naturlig profil Skvaldra øvre 16, Elv - naturlig profil Vikka 13, dd dd Elv - kunstig profil Ikke aktiv. Flytting under vurdering Fokstua 27, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull i lavvannsperioden Slemstadbekken 1 4, dd dd Elv - naturlig profil Mye manglende data. Ustabil profil Finsahlbekken 23, Elv - naturlig profil Kuggerud 47, dd dd Elv - kunstig profil 6. Forlenget serie med Slemstadbekken 2 4, dd dd Elv - naturlig profil Torbekkdalen 3, Elv - kunstig profil Mye data mangel Nordre kulvert Elv - naturlig profil Sagstubekken 3, Elv - kunstig profil

12 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 3.16 Nordødegård 0, Elv - kunstig profil 3.20 Rygge flystasjon 0, Elv - kunstig profil 9. Mye data mangel Haugselv 48, Elv - naturlig profil 3.33 Guthusbekken v/vansjø 3, dd dd Elv - naturlig profil Trolldalen 1, Elv - kunstig profil Mye hull i dataserien. 4.2 Kleiva 0, Elv - kunstig profil 11. Mye manglende data. 5.2 Hallangen 4, Elv - naturlig profil Mye manglende data Rustadskogen 0, dd ? Elv - kunstig profil 12. Mye hull. 6.8 Kroktjern 0, Innsjø Kun sporadiske observasjoner Gryta 7, dd dd Elv - kunstig profil 6.12 Vestli 0, dd dd Elv - kunstig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data V. Vika 0, Elv - kunstig profil Mye hull Oppsal 0, Elv - kunstig profil Urban stasjon Sognsvannsbekken 11, Elv - naturlig profil 6.26 Skraperud 11, Innsjø 6.39 Lutvannsbekken 1, Elv - kunstig profil 6.71 Sinnerdammen 7, dd dd Elv - naturlig profil 7.13 Skøyen 14, Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. 8.4 Åsterud bru 20, skala Elv - kunstig profil 8.6 Sæternbekken 6, dd dd Elv - kunstig profil Blomsterkroken 22, dd Elv - kunstig profil 9.7 Skithegga 29, Elv - naturlig profil 11.3 Glitrevatn ndf 45, Elv - naturlig profil 11.4 Elgtjern 6, dd Innsjø Rysna 51, dd Elv - naturlig profil Vavatn 40, Innsjø 10

13 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Buvatn 23, dd 1962 Innsjø Sandalen 45, Elv - naturlig profil Heradsbygda 0, , , Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Hallum 0, Elv - kunstig profil Kun spredte data. "Urban stasjon" Ala 26,6 (48,9*) Elv - naturlig profil Langtjernbekk 4, dd dd Elv - kunstig profil Fiskum 51, dd dd Elv - kunstig profil Mugna 17, , Elv - naturlig profil Åfeta 28, Elv - naturlig profil Hangstjern 11, dd , dd Elv - naturlig profil 13.3 Svingen 20, skala Elv - naturlig profil Økta 49, Elv - naturlig profil Varden 0, Elv - kunstig profil Sørkja 36, Elv - naturlig profil Grosettjern 6, dd dd* Elv - kunstig profil Gjevarvatn 33, Innsjø Veisvikvatn 14, Innsjø Byrteåi 37, dd dd Elv - naturlig profil Grovåi 42, dd dd Elv - kunstig profil Viertjern 49, dd dd Elv - naturlig profil Gjuvå 33, dd dd Elv - naturlig profil Brusetbekken 7, dd dd Elv - kunstig profil Bjørntjønn 34, dd dd Innsjø Hegre 8, Elv - naturlig profil 16. *maks. mulig feltareal, se merknad. Ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. Mye hull. *perioder med døgndata på 60, 70 og 80-tallet 11

14 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grønåi 21, Elv - naturlig profil Homtjønn 0, Elv - kunstig profil Tjellingtjernbekk 2, dd dd Elv - kunstig profil Skardavatn 17, Elv - kunstig profil Landak 50, Elv - naturlig profil Horgevikåi 45, Elv - naturlig profil Grytå 18, dd dd Elv - naturlig profil Gravå 6, dd dd Elv - kunstig profil Stigvassåi 14, dd dd Elv - kunstig profil Rauåna 8, dd dd Elv - kunstig profil Skornetten 2, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ndf. 1, Elv - kunstig profil Tjønnstronda 0, , Elv - naturlig profil Årak 1, Elv - kunstig profil Åbogstjønn ovf. 0, Elv - naturlig profil Storgama ovf. 0, dd dd Elv - kunstig profil Lilleelv 39, dd dd Elv - naturlig profil Mange observasjonsbrudd Tveitdalen 0, dd dd Elv - kunstig profil Bjørgåni 38, , 2011-dd , dd Elv - naturlig profil Lislevatn 18, Innsjø Lislefjødd 19, dd dd Elv - kunstig profil Sømskleiva 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Mest ukontrollerte data Lona 28, skala Elv - kunstig profil Liten regulering Mygland 46, Elv - naturlig profil Knabåni 49, dd dd Elv - naturlig profil 18 Erstattet av Krågehølen ved utløpet av Litleåna. 12

15 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Sandvatn 27, dd dd Innsjø Jogla 31, dd dd Elv - kunstig profil Refsvatn 53, dd dd Innsjø Djupevatn 2, Innsjø Drivdal 17, Elv - naturlig profil Storstein 29, dd Elv - naturlig profil Kun ukontrollerte data Rekedalselv 10, dd dd Elv - kunstig profil 27.6 Stavtjørna 34, Innsjø Usikkert feltareal Stølsvatn ndf. 15, dd dd Elv - kunstig profil Saglandsvatn 1, Innsjø Storrsheivatn 43, Innsjø Slevelandsåna 5, dd dd Elv - naturlig profil 28.8 Kvassheimåna 18, ukjent Elv - naturlig profil Lye 1 1, Elv - kunstig profil 22. Kun ukontrollerte data Lye 2 1, dd dd Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data Aspervik 0, dd dd Elv - kunstig profil Urban stasjon. Kun ukontrollerte data Gramstad 1, Elv - kunstig profil 29.7 Gramstaddalen 1, dd dd Elv - kunstig profil Stokkelandsvatnet 19, Elv - naturlig profil Sandvedparken 24, Elv - naturlig profil Svebestadkanalen 1, Elv - naturlig profil 30.3 Hunnevatn 20, skala Innsjø 30.6 Norddal 32, Elv - naturlig profil 30.8 Øvstabøstøl 49, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Lysedalen 47, skala Elv - naturlig profil Venekvev 1, dd dd Elv - kunstig profil Osali 22, dd dd Innsjø 13

16 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Djupadalsvatn 45, dd dd Innsjø 36.9 Middal 46, dd dd Elv - naturlig profil Fossåna 10, Elv - naturlig profil Grimsvatn 34, dd dd Innsjø Lauvastøl 20, dd dd Elv - kunstig profil Prestvika 2, dd dd Elv - kunstig profil Håraelva, Røldal 17, Elv - naturlig profil Brekkestøl 14, Elv - naturlig profil 37.8 Buer 18, Elv - naturlig profil Breiborg 9, Innsjø Breiborgvatn 12, dd dd Innsjø Dokkavatn 6, ,2003 Innsjø 38.6 Rødneelv ved Sandeid 31, Elv - naturlig profil Tysvær 3, dd dd Elv - kunstig profil 39.2 Kallandsvatnet 7, dd dd Elv - kunstig profil 41.5 Stakkastadvatn 33, skala Innsjø 41.7 Blomstølvatn 25, Innsjø 41.8 Hellaugvatn 27, dd dd Innsjø 42.2 Djupevad 32, dd dd Elv - naturlig profil 42.6 Baklihøl 19, ,1999-dd dd Elv - naturlig profil Fjellhaugen 7, dd dd Elv - kunstig profil Svelgen 37, Elv - naturlig profil Inste Botnane 10, Elv - kunstig profil 45.1 Guddalselv 35, Elv - naturlig profil 45.2 Fonnavatn i Guddalselv 4, Innsjø 45.4 Seimsfoss i Guddalselv 36, dd dd Elv - kunstig profil 27 14

17 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 46.1 Øvrehuselv 37, skala Elv - kunstig profil 46.5 Botnavatn 3, Ukjent 46.6 Øvrehus 38, Elv - naturlig profil 46.7 Brakhaug 9, høst Elv - naturlig profil Fønnerdalsvatn 7, dd dd Innsjø Fondhusbrea sedimentkammer 17, dd Elv - kunstig profil 47.7 Fodnastøl 43, Innsjø Raundalsvatn 10, Innsjø 48.4 Jordal 51, Elv - naturlig profil 50.8 Langevatn 48, Innsjø Mange observasjonsbrudd Fisketjønn 54, Innsjø Mange observasjonsbrudd Isdøla 56, Elv - naturlig profil 51.1 Lakjen 26, Innsjø 51.3 Osseter 26, Elv - naturlig profil 53.2 Fosse 38, skala Ukjent 55.4 Røykenes 50, dd dd Elv - naturlig profil 55.5 Dyrdalsvatn 3, dd dd Innsjø 55.7 Eikelandsosen 42, dd dd Elv - kunstig profil 55.8 Svartatjønn 19, Innsjø 56.1 Sandsli 0, dd dd Elv - kunstig profil Håvardstun 2, dd dd Elv - kunstig profil Haukåselva 7, dd dd Elv - naturlig profil 61.7 Sedal 11, skala Elv - kunstig profil 61.8 Kaldåen 15, dd dd Elv - kunstig profil Hielva 9, Elv - naturlig profil Slondalsvatn 41, dd dd Innsjø 15

18 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Kvitno 41, Elv - naturlig profil Ustabilt profil Fjellanger 12, dd dd Elv - naturlig profil 64.6 Solrenningsvatn 53, dd dd Innsjø Mye ukontrollerte data Hunvensvatn 2, , Kløvtveitvatn 4, ca skala 1998-dd Innsjø Innsjø Havelandselv 21, , 1998-dd 1998 Elv - naturlig profil Refsdal ovenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Refsdal nedenfor 33, /1913 skala Elv - naturlig profil 35. Bare ukontrollerte data Setebakken 20, skala Elv - naturlig profil 36. Bare ukontrollerte data Turvoll 23, skala Elv - naturlig profil Tistel 15, , 2010-dd Elv - kunstig profil 70.8 Målset 7, , 1986-dd dd Elv - kunstig profil Frønningen dam 29, Elv - naturlig profil Valdresdøla 16, Elv - kunstig profil Sluten 8, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data. Mye hull Frostdalen 25, ,1993-dd dd Elv - kunstig profil Sula 30, , 1991-dd dd Elv - naturlig profil Langedalen 23, dd dd Elv - kunstig profil Nysetvatn 29, dd dd Elv - kunstig profil 75.4 Bergselv 37, skala Elv - naturlig profil Oppsarelv 13, Elv - naturlig profil Mye hull Åstevatn 29, Innsjø Krokenelv 46, dd dd Elv - naturlig profil Kolstad 33, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data Feigumfoss 48, dd dd Elv - kunstig profil 76.3 Fondøla 20, skala Elv - naturlig profil Ukontrollerte data

19 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 76.6 Engedalselv 15, skala Elv - naturlig profil Bare ukontrollerte data Vigdøla 46, dd dd Elv - naturlig profil Bruvollelvi 7, dd dd 17 Elv - kunstig/naturlig profil 77.4 Kaupangerelv 18, Elv - naturlig profil 38. Mye data mangel Midtvatnet 0, Innsjø Bare ukontrollerte data Henjaelvi ved Flotande 48, dd dd Elv - naturlig profil Bra profil og kurve Grindselvi 34, dd dd Elv naturlig profil Profilendring i mars Bøyumselv 39, skala Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Bøyumselv 40, dd dd Elv - naturlig profil Serien er forlenga med Nessadalsvatn 29, skala Innsjø Flere år med ukontrollerte data Nessedalselv 30, dd dd Elv - naturlig profil 80.3 Bøvatn 35, skala Innsjø 80.4 Ullebøelv 8, dd dd Elv - naturlig profil 81.1 Hersviksvatn 7, dd dd Innsjø 83.8 Yndestad 31, skala Elv - naturlig profil 83.9 Skilbreivatn 18, Innsjø Espelandsvatn 19, Innsjø Nysnaelv 11, skala Elv - naturlig profil 84.7 Sægrova 8, Elv - naturlig profil Ytste Langvatn 20, Innsjø Breskarselva 3, Elv - naturlig profil Sygnesandselva 10, dd Elv - naturlig profil Lunde 34, dd Elv - naturlig profil Ukontrollerte data i perioden og Svartebotten 4, dd dd Elv - kunstig profil 40. Påvirka av en liten regulering Risevatn 32, dd dd Innsjø Nedre Åskåra 39, Ukjent

20 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil 86.3 Breelva 8, Elv - naturlig profil 86.5 Sørdalsvatn 24, Innsjø 86.6 Breelva 8, , Elv - naturlig profil 86.7 Bortne 15, Elv - naturlig profil 86.9 Cote , Elv - naturlig profil Skjerdalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Kontrollerte data kun i perioden Breelva 8, dd dd Elv - kunstig profil Måler uregulert tilsig fra Ålfotbreen Storeelva i Innvik 27, Elv - naturlig profil 88.8 Vetledalsvatn 10, Innsjø Mye hull Erdalselv 23, Elv - naturlig profil Grasdøla 34, , 1997-dd dd Elv - naturlig profil 90.1 Førdeelv 2, dd dd Elv - naturlig profil 91.2 Dalsbøvatn 25, dd dd Elv - naturlig profil 91.3 Ervik 32, skala Ukjent 93.2 Brudevoll 31, skala Elv - naturlig profil Steinvivatn 20, Innsjø 95.4 Vatnevatnet 38, dd dd Elv - naturlig profil Hareidselv 40, dd dd Elv - kunstig profil 96.4 Flø 9, skala Elv - naturlig profil 97.2 Saurevatn 45, Innsjø Aureelv 46, Elv - naturlig profil 97.4 Skjåstad 10, Elv - kunstig profil Sleddalen 9, dd dd Elv - naturlig profil Trandal 13, Elv - naturlig profil 97.7 Standal 14, ukjent Elv - naturlig profil 97.8 Tyssa bru 30, ukjent Elv - naturlig profil 43. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med

21 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Tyssa måledam 31, Elv - kunstig profil 98.1 Fause bru 37, , skala Elv - naturlig profil Muldal 49, Elv - naturlig profil Rødøla 48,9/22, dd , dd Elv - kunstig profil Langvatn 17, Innsjø 49. Mye hull Engsetvatn 39, dd dd Innsjø Engsetvatn ndf. 41, skala Elv - naturlig profil Mauseidvat 8, Innsjø Hildreelv 14, dd dd Elv - naturlig profil Dalehaug 45, , Elv - naturlig profil Grøttavatn 18, ukjent Innsjø Mongevatn 21, ukjent Innsjø Morstøl bru 44, dd dd Elv - naturlig profil 44. Mye ukontrollerte data. Serien er forlenga med Overføring ut fra Grøttavatn til Grytten kfv, overf. Areal 16,6 km Mardalstjern 43, , 1987-dd dd Innsjø 51. Overføring både inn og ut Mardalsvatn 41, Innsjø Store Sandgrovvatn 28, ukjent Innsjø Bruå 30, Elv - naturlig profil Midtre Mardalsvatn 13, dd dd Innsjø Bruå overføringstunnel 25,2 1977,1987-dd dd Elv - kunstig profil Hustad 42, skala Elv - naturlig profil Farstad 24, dd dd Elv - naturlig profil Herskardelv 0, Elv - kunstig profil Nos bru 17, Elv - naturlig profil Trolldalsvatn 2, Innsjø Målte overløp, Eide vannverk Råhamran 30, Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Mye hull.

22 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Grynna 27, Elv - naturlig profil Ukontrollerte data frå Håkådalselv 23, dd dd Elv - naturlig profil Karihola 0, dd dd Elv - kunstig profil Draget 0, dd dd Elv - kunstig profil Nauståa 24, dd dd Elv - naturlig profil Fugleåsbekken 8, dd dd Elv - naturlig profil Sandå 22, skala Elv - naturlig profil Sletthølen 22, dd dd Elv - naturlig profil Myra 16, dd dd Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Valen 39, skala Elv - naturlig profil Larsskogvatn 12, Innsjø Valen 39, dd dd Innsjø Blåskogvatn 38, Innsjø Storevatn 22, , Brattfoss 54, skala Elv - naturlig profil Klett 9, Elv - Crump skala Innsjø Urban stasjon. Etter 2002 bare ukontrollerte data. Serien er forlenga med og Serien er forlenga med og Blakli 0, V-overløp Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Hokfossen 8, dd Elv - Rektangel Svarttjørnbekken 3, dd dd Elv - v-overløp Øvre Hestsjøbekk 1, dd dd Elv - v-overløp Risvollan 0, dd dd Kum v-overløp Kobberdammen 0, dd dd Elv - v-overløp Børstad 47, dd dd Elv - steinblokker Mye hull og ukontrollerte data i perioden Urban stasjon. Mest ukontrollerte data. 20

23 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Engstad 20, dd dd Elv - crump 56. Kun ukontrollerte data Søndre Egge 0, Kum - v-overl Urban stasjon. Mye ukontrollerte data Holobekken 1, Elv - v og crump Musum midt. 1, ukjent Elv - v-overløp Store Grønsjø 41, dd ? Innsjø Mye hull og mye ukontrollerte data Hasselelv 19, skala Elv - naturlig profil Vik ndf. 24, skala Elv - naturlig profil Ingahølen 0, Elv - v-overløp Mye hull Saglivatn 31, skala inga Innsjø Liten regulering Svanvatn 15, Innsjø Mange observasjonsbrudd Sørra 6, dd dd Elv - naturlig profil /3 Tormodsvoll 6,28/6, skala Elv - naturlig profil Østre Fiskelausvatn 17, Innsjø Storvatn 48, dd Bretjørna 22, (hytran fra 1973) 1989-dd (Hykval) tom 2001 (Hytran) Forsbakk 56, dd dd Elv - naturlig profil Bogvatn 37, dd dd Innsjø Høgtuvbreen 6, inga Innsjø Leiråga 44, dd dd Elv - naturlig profil Vassvatn 16, dd dd Innsjø Flostrand 33, dd dd Elv - naturlig profil Innsjø Innsjø Kun ukontrollerte data Silavatn Elv - naturlig profil Data er ukontrollert etter Reppa 25, inga Ukjent Engabrevatn 53, dd dd Innsjø Koppskjærelv 2, inga i hykval (hytran Elv naturlig profil

24 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Strømdalen 22, dd dd Elv - naturlig profil Heimervatn 9, , ) Innsjø Dimdalen 10, Elv naturlig profil Frokosttindbekken Elv naturlig profil Stelåvatn 7, Innsjø Engabre subglasiale inntak 33, Se merknad Engabreelv 40, , Elv - naturlig profil Mye hull Engabreen kammer 33, dd Inntak Bestemmende profil forandret ved sprengning august Fonndalstunnelen, Crump 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Fonndalstunnelen, Fjellterskel 15, dd dd Elv - kunstig profil Usikkre felt grenser Østre Sandvikvatn 2, dd dd Elv - naturlig profil Mye hull. Mest ukontrollerte data Nye Heimervatn 9, dd dd Innsjø Skauvoll 19, dd dd Elv - naturlig profil Manglende data juni aug Spilderdalsvatn 18, skala inga Innsjø /6 Navnløsvatn 7, dd dd Innsjø Trollbergdalsbreen 3, inga Elv naturlig profil Mye hull Staupåga 18, Elv naturlig profil Trollbergdalsbreen 2, ,1987, , 1990 Elv - naturlig profil Mye hull Vegdalen 17, Elv naturlig profil Øvre Beiarelv 8, Elv - naturlig profil Mye hull Oldereidvatn 49, skala inga Ukjent Kjemåvatn 36, dd dd Elv - naturlig profil Leirelv 22, inga Elv - naturlig profil Fonnelv 20, inga Ukjent

25 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Rupsi 44, inga Ukjent Kjølvikelv 12, Elv - naturlig profil Fauske Elv - kunstig profil Strandå 23, dd dd Elv - naturlig profil Mye ukontrollerte data. Usikkert feltareal. Vannføringskurve er beheftet med systematiske feil pga profilforandring Skivika dd 1996-dd dd Elv - kunstig profil Mye ukontrollerte data Nye Strandå 24, dd dd Elv - naturlig profil Løytavatn 45, inga Elv - naturlig profil Mye hull Vallvatn ndf. 53, skala inga Elv - naturlig profil Forlenget serie med Vallvatn 53, dd dd Innsjø Forlenget serie med Mørsvik bru 31, dd 1985 (hytran1985) 1989-dd Lakså bru 26, dd dd Elv - naturlig profil (fjell) Elv - naturlig profil (bredt og grunt) Kaldvågvatn 12, , 2009-dd Elv - naturlig profil Gjennopprettet i Forsanvatn 24, Ukjent Kaldvågvatn ndf 12, Elv - naturlig profil Fordalsvatn 43, Ukjent Vasja 39, Ukjent Dårligt målested - data kvalitet meget dårlig Storåvatn terskel 11, dd Elv - kunstig profil Privat stasjon, ikke pålagd Russvikvatnet 15, Innsjø utløp Privat stasjon, ikke pålagd Leirpoldvatn 18, dd , dd Elv - naturlig profil Hull i dataserien Rauvatn 21, dd dd Innsjø Losivatn 37, inga Innsjø Storsteinsfjell 8, inga Elv - naturlig profil Klubbvikelv 17, skala inga Elv - naturlig profil Breelv 17, Bekkinntak Dårlig datakvalitet. 23

26 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Hundal 36, skala inga Elv - naturlig profil Øvstevatn 28, , dd dd Innsjø Sildvikvatn 19, ,24-40, inga Innsjø Forsnesvatn 3, Innsjø Taraldsvikelv 2, , dd , dd Elv - kunstig profil Skistua 1, Elv - kunstig profil Langvatn 6, inga Innsjø Myklebostad 17, Elv - naturlig profil Spannbogvatn 7, dd 2009 Innsjø Sneisvatn 29, dd , dd Innsjø Langvatn 18, dd dd Innsjø Svolværvatn 18, Elv - naturlig profil Store Kongsvatn ndf. 9, skala inga Elv - naturlig profil Osan Elv - kunstig profil Mest ukontrollerte data Jordelv 5, , 2006-dd , dd Elv - naturlig profil Jordelv 3, Elv - naturlig profil Grønlivatn 7, dd dd Elv - naturlig profil Reppvatn 7, ukjent tilkoblingsdato 1989 Innsjø Solbjørnvatn 17, skala inga Elv - naturlig profil Gåslandsvatn 7, dd dd Innsjø Åelv 47, Elv - naturlig profil Erstattes av Jordelv. Mye ukontrollerte data. Opprettet for undersøkelse avrenning fra dyrket areal landbruk Ånesvatn 47, dd dd Innsjø Forlenget serie med Øyvatn 47, Innsjø Tjuvskjer 8, skala inga Elv - naturlig profil Usikkert profil, "steinføring" i elva. 24

27 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Storfossen 52, dd Elv - naturlig profil Bergsbotn 15, inga Elv - naturlig profil Ytre Fiskeløsvatn 54, dd dd Innsjø - utløp vann Domus, Setermoen Elv - kunstig profil Kun ukontrollerte data. Usikker feltareal. "Urban stasjon" Storelv 6, inga Ukjent Drikkevannsuttak Ersfjord 19, Ersfjordelva 18, dd dd (hytran fra 1983) Elv - naturlig profil Stasjonen erstattes av Elv - naturlig profil, (stabil, store stein, lave hastigheter) Stordalselv 14, ukjent inga Elv - naturlig profil Skogneselv 44, ukjent inga Elv - naturlig profil Gåvdajavri 32, inga Ukjent Råttenvikvatn 9, Magasin Rieppejokka 36, inga Elv - naturlig profil Fagertun 15, skala inga Ukjent Langfjordhamn 14, dd dd Elv - naturlig profil Andrevatn 13, dd dd Innsjø Tredjevatn 3, dd dd Innsjø Stasjonen erstatter Ersfjord Hamnevatn 53, Innsjø Dårlig data kvalitet etter Magerøy 2, dd Innsjø Ørretvatn 13, skala inga Elv - naturlig profil Nordmannset 19, dd dd Innsjø - (utløp vann, stabilt) Smalfjord 30, Ukjent Cærrogæsjokka 45, dd Elv - kunstig profil Data er bære kontrollert tom Julelv 7, Elv naturlig profil Mest ukontrollerte data. Ustabil profil Båtsfjord 21, dd dd Elv - naturlig profil Data ej kvalitetskontroller i

28 Vannføringsstasjon Feltareal Observasjons Regulerings- Registrerende FINDATA Observasjonssted Merknad Nr. Navn km 2 periode dato utstyr fra-til /Profil Fuglevatn 39, skala Innsjø Kjerringvatn 22, dd dd Innsjø Lille Ropelvvatn 50, Innsjø Vintervollen 33, inga Ukjent Mye hull Messingmalmvatn 16, Innsjø Landbru limn. 59, dd dd Elv - naturlig profil Fra venstre: Oppgradering av målestasjon Ravgajokka. Skala og trykksensor i elv, Ersfjordelva. Målestasjon Storgama med instrumentskap, solcellepanel, v-overløp og trykksensor lagt ut i vannet. (Foto: NVE-HHs stasjonsbilde arkiv). 26

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66

Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 66 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Vannføringsstasjoner i

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Innføring i REGINEs inndelingssystem

Innføring i REGINEs inndelingssystem Innføring i REGINEs inndelingssystem Etablert og vedlikehold av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innledning REGINE (REGIster over NEdbørfelt) er den nasjonale databasen for nedbørfelt. Form

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson

Flommen i Sør-Norge oktober Lars-Evan Pettersson Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Lars-Evan Pettersson 10 2010 D O K U M E N T Flommen i Sør-Norge oktober 2010 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 10-2010 Flommen i Sør-Norge oktober

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Hydrologi i NVEs kartsystemer

Hydrologi i NVEs kartsystemer Hydrologi i NVEs kartsystemer NVE Atlas (http://atlas.nve.no ) NVEs hovedkartverktøy på internett NVE Atlas kom i ny drakt i 2011. Ny webteknologi gir en mer interaktiv brukeropplevelse. Største forbedring

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Dato: 8.8.2013 Saksnr.: NVE 200903388-8 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HHT Morten Nordahl

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Retningslinjer for flomberegninger. til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Retningslinjer for flomberegninger. til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg Retningslinjer for flomberegninger til 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Retningslinjer nr Retningslinjer for flomberegninger Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel NOTAT OPPDRAG Blakkåga OPPDRAGSNUMMER 573913 OPPDRAGSLEDER Lars Erik Andersen OPPRETTET AV Are Sandø Kiel DATO 2.9.214 TIL Tore Bjørnå-Hårvik, Helgelandskraft KOPI TIL Sedimenttransport i Blakkåga Bakgrunn

Detaljer

Flommen i Nord-Norge juni Lars-Evan Pettersson

Flommen i Nord-Norge juni Lars-Evan Pettersson Flommen i Nord-Norge juni 2011 Lars-Evan Pettersson 8 2011 D O K U M E N T Flommen i Nord-Norge juni 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Dokument nr. 8-2011 Flommen i Nord-Norge juni 2011

Detaljer

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling.

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Namdalseid kommune ønsker å kartlegge interessen for utbygging i Statlandvassdraget. Namdalseid Kommune inviterer aktuelle utbyggere

Detaljer

Flommen på Sør- og Østlandet januar Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4

Flommen på Sør- og Østlandet januar Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4 Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008 Erik Holmqvist Lars-Evan Pettersson 4 2008 D O K U M E N T Flommen på Sør- og Østlandet januar 2008 Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr. 4-2008

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Vassdragsteknisk forum Region Vest 31.08. 01.09.2010, Clarion Hotel Admiral, Bergen Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Hogne Hjelle, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien

Detaljer

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i

Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger. Applikasjon er laget i HYSOPP Hydrologiske stasjons- og serieopplysninger Applikasjon er laget i HYSOPP -Oppdatering og oppslag på hydrologisk avdelings stasjon- og seriearkiv USoft applikasjonen HYSOPP kan brukes til oppslag

Detaljer

Vannføring, Vannstand

Vannføring, Vannstand Vannføring, 1 HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN 1.3.0.1000.1 Ørjefoss ovf. Magasin 1861 1873 1.4.0.1000.1 Ørjefoss ndf. Elv - naturlig profil 1861 1873 1.7.0.1000.1 Strømfoss ovf. Magasin 1852 1873 1.9.0.1000.1

Detaljer

Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen

Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen 1 Min plan.. Litt om Vassdragslaboratoriet Hvorfor vi måler og hva vi måler? Vanlige problem og konsekvenser Fremtidens måleoppgaver 2 Vassdragslaboratoriet - organisatorisk

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 6

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 6 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 6 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 2 BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE OG AVGRENSNING AV PROSJEKTET... 8 2.1 Bråsteinvatnet... 8 2.2 Høylandsånavassdraget...

Detaljer

Flomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ)

Flomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ) lomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Dokument nr 14 lomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012.CZ).

Detaljer

Totalavløpet fra Norges vassdrag

Totalavløpet fra Norges vassdrag Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002 Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 3-2004 Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002 Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Flomberegning for Søgneelva

Flomberegning for Søgneelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Søgneelva Erik Holmqvist 16 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Søgneelva (022.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 16 2002. Flomberegning

Detaljer

Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1.

Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt. Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1. Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt Naturfareprosjektet Dp. 5 Flom og vann på avveie Delprosjekt 5.1.7 86 2015 R A P P O R T Sammenligning av metoder for flomberegninger

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

Urbant overvann - hvordan leve med det? Bent Braskerud, NVE

Urbant overvann - hvordan leve med det? Bent Braskerud, NVE Urbant overvann - hvordan leve med det? Bent Braskerud, NVE Skred- og vassdragsdagene 19. - 20. april 2010 Hva trengs for et godt liv med urbant overvann? Kunnskap om utfordringene Lover og retningslinjer

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon BERGENSBANEN 01A Flombergninger for Storelva kulvert 2011-03-29 LBA LEBLO GEH 00A Flomberegning for Storelva kulvert 2011-01-26 LBA EMA GEH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING,

Detaljer

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner.

Utseende til DAGUT. Denne scroll-baren brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner. DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på serien, som å finne ukes-middel,

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Flommen Østafjells juli 2011. Ingjerd Haddeland

Flommen Østafjells juli 2011. Ingjerd Haddeland Flommen Østafjells juli 2011 Ingjerd Haddeland 9 2011 D O K U M E N T Flommen Østafjells juli 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Dokument nr. 9-2011 Flommen Østafjells juli 2011 Utgitt av:

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Flommen i Nord-Norge mai Lars-Evan Pettersson

Flommen i Nord-Norge mai Lars-Evan Pettersson Flommen i Nord-Norge mai 2010 Lars-Evan Pettersson 8 2010 D O K U M E N T Flommen i Nord-Norge mai 2010 Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr. 8-2010 Flommen i Nord-Norge mai 2010 Utgitt

Detaljer

VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver.

VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver. VFTAB er et program som skal tillate brukeren å hente og vise vannføringskurver. Brukeren skal også redigere på vannføringskurvene, til intern bruk i programmet. Resultatet av disse hentingene skal kunne

Detaljer

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sandnes 01.07.14 REVISJON

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Litt om dette dokumentet

Litt om dette dokumentet FINUT FINUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre findata-serier. Dette kan gjøres både for målinger og avledede data. Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på

Detaljer

Lenaelva. Område og metoder

Lenaelva. Område og metoder Lenaelva Område og metoder Det 31,5 km lange Lenavassdraget ligger i Østre- og Vestre Toten kommuner, Oppland fylke og i Hurdal kommune, Akershus fylke (Gregersen & Hegge 2009). Det er flere reguleringsmagasiner

Detaljer

Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva

Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva Turid-Anne Drageset Lars-Evan Pettersson 4 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Fjellhammarelva/Sagelva (002.CBZ) Norges vassdrags- og

Detaljer

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal Flomvarsling i Norge Hege Hisdal NVEs flomvarslingstjeneste Bakgrunn Hvordan utføres flomvarslingen (modeller, verktøy, rutiner)? Hvilket ansvar har NVE (myndighet og forskning)? Bakgrunn - Historikk Kanaldirektoratet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: GF-GG 141 - Hydrologi Eksamensdag: Tirsdag 27. Mai 2003 Tid for eksamen: kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg:

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell

Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell Tilsigsserier til NVEs samkjøringsmodell 2.11.0.1050.51 Narsjø Feltareal: 119,13 1 2.11.0.1001.0 Vannføring Narsjø 01.01.1958 2.32.0.1050.51 Atnasjø Feltareal: 463,20 1 2.32.0.1001.0 Vannføring Atnasjø

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag?

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hege Hisdal, E. Langsholt & T.Skaugen NVE, Seksjon for hydrologisk modellering Bakgrunn Ulike modeller Et eksempel Konklusjon 1 Bakgrunn: Hva skal vannføringsestimatene

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold Agder Energi Produksjon FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 141281-1 141281 05.02.2008 Oppdragsnavn: Fennefoss kraftverk fagrapport hydrologi

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1136

Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1136 Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven Vågsøy kommune. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1136 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven Vågsøy

Detaljer

Vestsideelvene i Jostedalen

Vestsideelvene i Jostedalen Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur og isforhold Ånund Sigurd Kvambekk 12 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur- og isforholdene

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. Hervé Colleuille

Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. Hervé Colleuille Betydningen av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon BL-seminar rondheim 9.11.2008 Hervé Colleuille E. Holmqvist, S. Beldring, L.E. Haugen Disposisjon Grunnvann & tilsig Prognosesystem

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Flosonekartprosjektet Floberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Turid-Anne Drageset 4 2000 D O K U M E N T Floberegning for Otta (002.DHZ) og Gudbrandsdalslågen (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet

Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Indekshastighet. Måling av vannføring ved hjelp av vannhastighet Av Kristoffer Dybvik Kristoffer Dybvik er felthydrolog i Hydrometriseksjonen, Hydrologisk avdeling, NVE Sammendrag På de fleste av NVEs

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden:

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Kontrast mellom kontinentet og Norge mellom banalitet og ramme alvor, et "moderne direktiv"

Detaljer

Dalane energi / Dalane kraft AS

Dalane energi / Dalane kraft AS Dalane energi / Dalane kraft AS 9 kraftstasjoner i drift. 6 heleide og 3 deleide. 4 av disse er bygd etter 2001. Årsproduksjon ca. 160GWh. 1 kraftstasjon under bygging. 13 nye kraftstasjoner planlegges.

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Magasinkontroll Merking av LRV

Magasinkontroll Merking av LRV Magasinkontroll Merking av LRV PTK 8. mars 2011 Tormunn Skarstad, SFE Produksjon AS # 111 5071 Bakgrunn Magasinkontroll SFE Produksjon AS Kontrollen ble gjennomført høsten 2009 med 69 avvik. Neste alle

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

12 1993 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

12 1993 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 12 1993 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK EirikTraae VASSDRAGSTEKNISK VURDER1NG AV UTFYLLINGER I DRAMMENSELVA I TRÅD MED KOMMUNEDELPLANEN OG VEI-TUNNEL LANGS DRAMMENSELVA VASSDRAGSAVDEL1NGEN NORGES VASSDRAGS-OG

Detaljer

Norges hydrologiske stasjonsnett. Ann-Live Øye Leine Elise Trondsen Lars-Evan Pettersson

Norges hydrologiske stasjonsnett. Ann-Live Øye Leine Elise Trondsen Lars-Evan Pettersson Norges hydrologiske stasjonsnett Ann-Live Øye Leine Elise Trondsen Lars-Evan Pettersson 48 2013 R A P P O R T Norges hydrologiske stasjonsnett Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr. 48

Detaljer