BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING"

Transkript

1 HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget 2010, inkl. Handlingsplan for tingperioden og Budsjett 2010 Valgkomitéens innstilling STAVERN, 27. OG 28. MARS 2010 Tinget settes lørdag kl og beregnes avsluttet med lunsjbuffet søndag kl

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VALG AV DIRIGENT(ER) OG SEKRETÆR(ER) SAK A side 3 GODKJENNE INNKALLINGEN TIL DYKKETINGET SAK B side 3 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN SAK C side 7 GODKJENNE SAKLISTE SAK D side 9 VELGE PERSONER TIL ANDRE TINGOPPGAVER SAK E side 10 GODKJENNE DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK F side 10 GODKJENNE PROTOKOLL FRA DYKKETINGET 2008 SAK G side 10 BEHANDLE ÅRSBERETNING SAK H side 11 BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP SAK I BEHANDLING AV FORSLAG SAK J FASTSETTE KONTINGENT OG LISENSER SAK K VEDTA BUDSJETT SAK L Eget dokument Eget dokument Eget dokument Eget dokument TILSETTE AUTORISERT REVISOR M side 32 FASTSETTE STED FOR NESTE DYKKETING SAK N side 32 VALGKOMITÉENS INNSTILLING VALG SAK O Eget dokument 2

3 VELGE DIRIGENT(TER) OG SEKRETÆR(ER) SAK A Dirigenter: Sekretærer: Forslag: Åshild Johnsen Forslag: Bjørn Aasrum Forslag: Torkel Rønningen Forslag: Thomas Nilsson GODKJENNE INNKALLINGEN TIL DYKKETINGET SAK B Til: Klubber og dykkekretser, tingvalgte og styreoppnevnte faglige komiteer / utvalg v/leder, Kontrollkomiteens medlemmer, Velgkomiteens medlemmer, Lovkomiteens medlemmer, Revisor. INNKALLING TIL NORGES DYKKEFORBUNDS 22. ORDINÆRE DYKKETING Under henvisning til NDFs lov (i det etterfølgende er gjengitt utdrag. For komplett lovhefte se innkalles det med dette til det 22. ordinære Dykketing. NÅR: 27. OG 28. MARS 2010 HVOR: Justissektorens Kurs og Øvingssenter, Fredriksverns Verft, 3290 STAVERN. (Se Tinget settes lørdag kl (innsjekking til tingsalen fra kl. 1000) og beregnes avsluttet søndag med lunsjbuffet kl NB! VEDRØRENDE ALLE ØVRIGE TINGDOKUMENTER LEGGES DISSE UT PÅ JFR. NIFs LOV 2-8 KLUBBERS REPRESENTASJONSRETT [ 4] Nyinnmeldte lag får representasjonsrett på dykketinget først når de har vært medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i 6 måneder og pålagte forpliktelser er oppfylt. SKYLDIG KONTINGENT [ 5] Skyldig kontingent / avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på dykketinget. Forbundsstyret kan frata lag som skylder kontingent / avgift for mer enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. TIDSFRISTER MED MER [ 10] Norges Dykkeforbunds øverste organ er dykketinget som holdes hvert annet år, i mars. Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst 2 måneders varsel direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag eller saker som ønskes behandlet på dykketinget skal være forbundsstyret i hende senest 6 uker før tinget. Forslagsskjema legges ut på 3

4 Sakliste og saksdokumenter skal være sendt ut 4 uker før tinget. Legges ut på Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med beretningen. Legges ut på Ved dykketinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett) etter egne retningslinjer. Representanter som p.g.a. lang reise må ha mer enn én overnatting vil kunne regne disse ekstra utgiftene med i reiseutgiftsfordelingen. Reiseutgiftsfordeling får anvendelse for representanter fra klubber og dykkekretser. Øvrige tingdeltakere får reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund. Lovlig innkalt dykketing er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På dykketinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. REPRESENTASJON PÅ DYKKETINGET [ 11] På dykketinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra dykkekretser og lag/klubber etter følgende skala: For medlemstall til og med 50: 1 representant For medlemstall over 50: 2 representanter Utgangspunkt for beregningen er medlemstall pr. siste Idrettsregistrering. (Representanter til dykketinget må være fylt 15 år, ha vært medlem av sin klubb minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden.) c) 1 representant fra hver dykkekrets. Representantene må være valgt på klubbens årsmøte, ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt gitt styret av årsmøtet i klubben. Klubbens skriftlige fullmakt for representantene skal være sendt forbundet senest 6 uker før tinget. Påmeldings- og fullmaktskjema legges ut på Vedrørende representanter til dykketinget gjøres det spesielt oppmerksom på: KJØNNSFORDELING [ 7] Ved valg / oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets / komitéens arbeidsområde: a) Lederen av tingvalgte og styreoppnevnte faglige komitéer / utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomitéens medlemmer. c) Valgkomitéens medlemmer. d) Revisor. e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker 4

5 som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. Representantene må for øvrig oppfylle betingelsene i NIFs lov 2-5. LEDELSE AV DYKKETINGET [ 12] Dykketinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være valgt(e) representant(er) eller medlem(mer) av NDF. DYKKETINGETS OPPGAVER [ 13] 1. Godkjenne de frammøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle revidert regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette kontingent og lisenser. 8. Behandle handlingsplan og budsjett. 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, og fastsette hans honorar. 10. Foreta følgende valg: a) President og visepresident. b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. d) Domsutvalg med leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer. e) Appellutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges Dykkeforbund er tilsluttet. g) Lovkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. h) Valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. i) Andre komitéer/utvalg som tinget gjør vedtak om. President, visepresident og komitéledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret, komitéer og utvalg velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 11. Bestemme sted for neste dykketing. 5

6 STEMMEGIVNING PÅ DYKKETINGET [ 14] Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), når ikke annet er bestemt i loven. Ingen representant på dykketinget kan ha mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. LOVENDRING [ 21] Endring i NDFs lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært dykketing, etter å ha vært oppført på saklisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. OBSERVATØRER Det må søkes forbundsstyret om observatørstatus. Observatører deltar ikke på reisefordelingen. Fristene angitt i innkallingen er absolutte. Oslo, VEL MØTT TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING! Med vennlig hilsen NORGES DYKKEFORBUND Pva. Forbundsstyret Cecilia Rockwell (sign.) President 6

7 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN SAK C 1) GENERELT - Dykketinget ledes av de(n) for tinget valgte dirigent(er). - Protokollen føres av de(n) for tinget valgte sekretær(er). - Dirigenten(e) kan om nødvendig begrense taletiden. - Det tillates kun 3 replikker og 1 svar-replikk til innlegg. - Replikk til replikken tillates ikke. 2) FORSLAG - Forslag til tinget kan fremsettes av organisasjonsleddene, dvs. klubber, kretser, Forbundsstyret, komitéer og utvalg. - Forslag til Tinget kan bare behandles når de er innsendt til fastsatt tid i henhold til innkalling 10 i NDFs lov og oppført i saklisten. - Forslag til endring av rekkefølgen i saklistens punkter kan fremsettes før denne vedtas. - Forslag som ønskes fremsatt under behandling av en sak, skal innleveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt og utlagt formular. Dette undertegnes med representantens navn og organisasjonsledd. 3) STEMMEGIVNING Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), når ikke annet er bestemt i loven. Ingen representant på dykketinget kan ha mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. President, visepresident og komitéledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret, komitéer og utvalg velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 7

8 Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. KJØNNSFORDELING Ved valg /oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Det vises forøvrig til NIFs lov. 4) LOVENDRING Endring i NDFs lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært dykketing, etter å ha vært oppført på saklisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 5) PROTOKOLL Det vil bli ført vedtaksprotokoll. Representanter som vil ha protokolltilførsel utenom vedtak, må be om dette. 6) LYDOPPTAK Det gis tillatelse til lydopptak av tingforhandlingene. Lydopptakene er ment å primært være til støtte for tingsekretærene, men kan på forespørsel også gjennomgås av de som er tingvalgt til å underskrive protokollen. Det presiseres imidlertid at de som skal underskrive protokollen må føre egne notater. Lydopptakene er ikke tilgjengelig for andre enn de foran nevnte. Lydopptakene makuleres når protokollen er underskrevet. 8

9 GODKJENNE SAKLISTE SAK D Lørdag 27. mars Klokken Sak Saksliste Innsjekking i møtesalen Åpning av Dykketinget 2009 A Velge dirigent(er) og sekretær(er) B Godkjenne innkalling til dykketinget C Godkjenne forretningsorden D Godkjenne saksliste E Velge personer til andre tingoppgaver Kaffepause (Fullmakstkomité etc. iverksetter) F Godkjenne de frammøtte representanter G Godkjenne protokoll fra Dykketinget 2008 H Behandle årsberetning første halvdel Informasjon om reiseforsikringen for dykkere Lunsj + mingling H Behandle årsberetning annen halvdel I Behandle revidert regnskap Presentasjon av viktige temaer for 2010 og forslag til Handlingsplan Kaffepause Valgkomitéens innstilling 1900 Middag Søndag 28. mars (Skifte til sommertid) Klokken Sak Saksliste Frokost J Behandling av forslag, inkl. handlingsplan K Fastsette kontingent og lisenser L Vedta budsjett M Tilsette statsautorisert revisor N Fastsette sted for neste dykketing Kaffepause utsjekk fra rommene O Valg Oppsummering 1300 Lunsj -> God tur hjem 9

10 VELGE PERSONER TIL ANDRE TINGOPPGAVER SAK E Representanter til å undertegne tingprotokollen: Fullmaktskomité: Reisefordelingskomité: Redaksjonskomité: Tellekorps: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 3. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 3. Forslag: GODKJENNE DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK F Det vises til deltakerliste, samt gjennomgang av Fullmaktskomitéen. GODKJENNE PROTOKOLL FRA DYKKETINGET 2008 SAK G Protokollen signert av de på Dykketinget 2008 valgte personer, Torolf Sogn og Stig Johansen, ble i mai 2008 sendt alle organisasjonsledd. 10

11 FORBUNDSSTYRETS RAPPORT Forbundsstyret valgt på det 21. ordinære dykketing, mars 2008, bestod av: President Rockwell, Cecilia M. Tromsø Undervannsklubb Troms Visepresident Engebretsen, Vidar Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Styremedlem Meistad, Torill Randi Drøbak Undervannsklubb Oslo og Akershus Styremedlem Dahl, Tone Svee Moss Undervannsklubb Østfold Styremedlem Moen, Sigurd Benjamin Eidsvoll Dykkeklubb Oslo og Akershus Styremedlem Sæthern, Tom Erik Færder Dykkeklubb Vestfold Styremedlem Reinshol, Øyvind H. BSI-SUB Hordaland Varamedlem Røkenes, Linn Alta Dykkerklubb Finnmark Varamedlem Stenseth, Sigbjørn Florø Froskemannsklubb Sogn og Fjordane Tom-Erik Sæthern, Torill Meistad og Sigurd Benjamin Moen har i løpet av perioden bedt seg fritatt fra sine verv. Tone Svee Dahl var passivt medlem i perioden. På grunn av endringer i styrets sammensetning valgte FS å prioritere noen oppgaver frem for andre i Handlingsplan GENERELT OM ARBEIDET I FORBUNDSSTYRET (FS) Det har i perioden vært avhold 21 styremøter, 9 fysiske møter og 12 telefonmøter. I tillegg har styret vært samlet i forbindelse med ledermøte og møte med utvalgslederne (ULFS). Telefonmøter i Forbundsstyret har etter hvert blitt erstattet med Skypemøter. Utvikling i medlemstall Idrettsregistreringen viser at NDF har hatt en liten nedgang i antallet enkeltmedlemmer i denne perioden, men økning i antall klubber. Antall klubber og medlemmer pr. 31. desember det aktuelle år: År Antall klubber Antall medlemmer Tildeling av midler til utstyr Klubbene våre har hvert år siden 2003 nytt godt av NIFs ordning med utstyrsmidler. Midlene forutsetter at det skapes aktivitet på klubbplan for aldersgruppen 6-19 år. I perioden har det blitt tildelt midler til følgende utstyr: År Type utstyr Antall klubber Samlet beløp 2008 Sikringsbåt Motor til sikringsbåt * ,- Sikringsbåt Motor til sikringsbåt ,- Kompressoranlegg ,- Junior våtdrakt ,- Junior ABC-utstyr ,- Oksygenterapiutstyr ,- Apparatdykkerutstyr til barn ,- Totalt tildelt , ** Sikringsbåt Motor til sikringsbåt * ,- Sikringsbåt Motor til sikringsbåt ,- Kompressoranlegg ,- Junior våtdrakt ,- Junior ABC-utstyr ,- Oksygenterapiutstyr ,- Apparatdykkerutstyr til barn ,- Totalt tildelt ,- 11

12 * Gjelder spesialordning med 50% støtte til spesielt dyrt utstyr ( ,- til ,-). Øvrig utstyr har en tilskuddsgrense på 33,33% ** For 2009 er det snakk om tilsagn da endelig utbetaling ikke er foretatt på det tidspunkt beretningen ble distribuert. Bemerk: Rett før søknadsperioden 2009 skulle avsluttes ble det gitt beskjed om at motor alene ikke lenger var tilskuddsberettiget. Kjøp av båt og motor måtte gjøres samlet. Denne avgjørelsen fikk vi endret for Vi har bedt NIF om å få til et møte med Kultur- og kirkedepartementet for å legge fram våre synspunkter. Det er naturlig at vi allierer oss med Norges Seilforbund i saken. Informasjon og kommunikasjon Over flere perioder har det vært arbeidet med informasjon og kommunikasjon i Forbundsstyret. Etter lang tids venting på utvikling av nye websystemer i Norges Idrettsforbund, vedtok Forbundsstyret våren 2009 å gå bort fra idrettens webløsning og heller bruke et eget system for våre websider. I november 2009 lanserte vi nye ndf.no med mye positive tilbakemeldinger. Forbundsstyret har også innført bruk av Fronter for å lette styrearbeidet. Systemet organiserer dokumenthåndtering og saksbehandling bedre enn tilsvarende via e-post, og vil utvikles til også å bære Trenernett. Det har i perioden også vært arbeidet for å styrke forbundets identitet med hensyn på uniformering av undervisningsmateriell mv. Høringer (Se også Kontakt med myndigheter og fagmiljøer) NDF avgir en rekke høringssvar i løpet av en tingperiode. For denne tingperioden har forslag til ny forskrift om dykking vært en spesielt viktig sak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gav i 2006 Direktoratet for arbeidstilsynet prosjektansvar for å revidere Forskrift dykking. Forskriften er en presisering til Arbeidsmiljøloven og vil ha stor innvirkning på utdanningen av sportsdykkere i Norge da sportsdykkerinstruktørene omfattes av loven/forskriften. NDF og PADI Nordic ble invitert til å inngå i en referansegruppe. Geir Johannessen fra BSI-SUB ble oppnevnt som vår representant. Oppstartmøte var 29. august 2006 og framdriftsplanen var at ny forskrift skulle fastsettes i mai I referansegruppen ble det fra vår og PADIs side helt fra starten av argumentert for det uheldige at utdanningsvirksomheten innen sportsdykking er underlagt to forskjellige tilsynsmyndigheter; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (eleven) og Direktoratet for arbeidstilsynet (instruktøren). Vår oppfatning er at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er den mest rasjonelle tilsynsmyndighet da også Europanormer (CEN-standarder) vedrørende utdanning av sportsdykkere sorterer under dette direktoratet. Forslag til ny forskrift ble sendt ut på høring i mars Arbeidet i referansegruppa hadde vært krevende. NDF og PADI hadde oppnådd å bli hørt på en rekke punkter underveis, men høringsforslaget var like vel lite tilfredsstillende. NDF inviterte PADI Nordic, AINTD Nordic, Global Underwater Explorers og Norges Grottedykkerforbund til å bli med på et felles høringssvar. Før svar ble avgitt ba nevnte utdanningsorganisasjoner i brev av om et møte med Direktoratet for arbeidstilsynet for å redegjøre for våre betenkeligheter. Samlet høringssvar ble avgitt Etter ikke å ha mottatt noen som helst respons (selv etter purring) på vårt brev av tilskrev NDF de tre berørte departementene (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet), samt Statsråd Karl Eirik Schjøtt- Pedersen/Statsministerens kontor (da saken er tverrdepartemental). Videre ba vi vår kontaktperson i Idrettsstyret, Børre Rognlien, om politisk drahjelp i saken. Når dette skrives har vi fått beskjed om at Statsråd Schjøtt-Pedersen har bedt Arbeidsministeren koordinere og innkalle til møte om saken. 12

13 Forsikring Forsikringstilbudet fra Gouda har eksistert siden Lansering og profilering har vært noe svak, og forsikringen har per i dag lav oppslutning. NDF og Gouda har nylig hatt møte og blitt enig om strategi for å gjøre tilbudet lettere tilgjengelig, og sørge for automatisk fornyelse. Nordisk samarbeid Det har vært ett nordisk møte i København og ett i Amsterdam. Videre har det vært to telefonmøter. Grunnen til disse aktivitetene er blant annet avklaringer rundt avvikling av Nordisk Mesterskap og diskusjoner om potensialet for utvidet nordisk samarbeid. De nordiske landene er blitt enig at Nordisk Mesterskap kun gjelder når alle de fire landene er representert. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, åpnes det for Åpen Nordisk Cup der deltakere fra andre land enn Danmark, Finland, Norge og Sverige stiller. Vi har også blitt enige om at utvidet nordisk samarbeid avhenger av konkrete prosjekter vi ønsker å samarbeide om. Denne bestillingen er da lagt til utvalgene initiert av Sveriges president Lasse Gustafsson. Internasjonalt arbeid Tor-Inge Lura ble ikke gjenvalgt som styremedlem i CMAS. Børge Alex. Høyvik har vært internasjonal instruktørrepresentant. Det har over lang tid bygget seg opp misnøye om hvordan CMAS styres. I tillegg er det også et problem at flere av medlemslandene ikke selger CMAS sertifikater, men lager egne eller piratkopierer. Dette gir sviktende inntektsgrunnlag. Flere initiativ ble tatt for å få til endringer. Ett av disse var lovforslag som skulle begrense antall perioder politiske ledere kunne inneha sine posisjoner. Samtidig ble det også i lovforslaget foreslått en kontingent til og stemmerett i CMAS som baserer seg antall solgte CMAS-sertifikater. I den sammenheng ville Norge komme dårlig ut da vi aldri kan nå de store tallene som for andre mer folkerike land. Lovforslaget ble stemt over i sin helhet og stemt ned i CMASmøtet NDF er nå blitt tatt opp i CMAS Europe. Det har vi ikke vært før da det kun var forbeholdt EU-landene. CMAS Europe står for storparten av inntektene i CMAS world. Vi er ennå svært usikre på hva dette medlemskapet kan by på av muligheter for samarbeid og påvirkning. De andre nordiske presidentene er veldige ivrig på norsk deltakelse i European Underwater Federation (EUF). EUF er en arena for samarbeid mellom kommersielle aktører og sportsdykkerforbund. Den har sitt utspring i et initiativ om å få til felles normer for dykking. Danmark, Finland og Sverige deltar aktivt i EUF og ønsker NDFs tilstedeværelse der. Vi er svært usikker på om dette er en politisk arena eller en faglig arena. De andre nordiske presidentene ser ut til å ha forskjellige oppfatninger og vi ble derfor nødt til å vurdere EUF med «norske» øyne. Det ble derfor et kombinert møte i Amsterdam desember Nordisk møte første dag og EUF møte neste dag. Utfra denne deltakelsen landet vi på at vi fortsatt skal være passive medlemmer. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) Det har over tid bygd seg opp en misnøye rundt forholdet mellom Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundene (SF). SF står for aktivitetsskapingen, mens NIF skal ha en koordinerende rolle og fungere som støttesystem for SF. I stemmereglene har idrettskretsene i NIF stemmerett på lik linje med SF. Idrettskretsene og særforbundene har begge 75 stemmer hver. Siden det er langt flere særforbund enn idrettskretser bryter dette med et grunnleggende demokratisk prinsipp; en mann, en stemme. Konsekvensene for denne strukturen er at endringer som foreslås av særforbundene blir blokkert at idrettskretsene. I og med at særforbundene er mangeartede, og varierer veldig i ressurser og kompetanse, har det vært vanskelig å samle seg om saker som ville gagne særforbundene. Det ble derfor igangsatt en prosess der endepunktet er å få til en endring i lovverket slik at stemmegivningen reflekterer den faktiske strukturen. Det vil si at særforbundene skal få mer å si, siden det er de som er aktivitetsbærende. For å vise alvoret i situasjonen ble Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) stiftet. Vi valgte å melde oss inn i denne alliansen fordi vi tror det vil bedre slagkraften til særforbundene. 13

14 KONTAKT MED MYNDIGHETER OG FAGMILJØER Dykkesporten reguleres av mange lover og regler, og det er viktig å være proaktiv. NDF har hatt mye myndighetskontakt denne perioden, i ulike saker. Noen saker kan administrasjonen og FS håndtere, men i de fleste saker kreves betydelig fagkunnskap for å kunne uttale seg. Den faglige kompetansen i utvalgene er veldig høy, og dette tjener NDF mye på når det gjelder å få gjennomslag for sine synspunkter. Myndighets- og fagmiljøkontakten i perioden har blant annet bestått av: Kultur- og kirkedepartementet Det rapporteres på bruken av tildelte midler via NIF. Miljøverndepartementet Jevnlig kontakt. Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Direktoratet for arbeidstilsynet Deltatt i Referansengruppen for revisjon av dykkeforskriften 511. Se Høringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sammen med DSB og PADI Nordic deltar NDF i Referansegruppe for Sportsdykking (RGS) med faste undergrupper Nasjonal analysegruppe (dykkeulykker) og Nasjonal ulykkeskommisjon (dykkeulykker). Fiskeridirektoratet Jevnlig kontakt. Sjøfartsdirektoratet Jevnlig kontakt. Statens forurensningstilsyn Uttalelse om senking av veteranskipet Borgenes som dykkeobjekt/kunstig rev. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) NDF er tilsluttet NHO Idrett. Daglig leder sitter i styret for NHO-Idrett. Drukningsforebyggende råd (DFR) NDF er tilsluttet DFR. Norsk Førstehjelpsråd (NFR) NDF er tilsluttet NFR. Norsk Baromedisinsk Forening (NBF) NDF er tilsluttet NBF. 14

15 ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har i perioden bestått av: President Cecilia M. Rockwell Visepresident Vidar Engebretsen Daglig leder Per Vangsøy * * Daglig leder har ikke stemmerett, men det har liten praktisk betydning da saker uten konsensus automatisk går til FS. For øvrig har andre i FS tiltrådt AU på enkeltsaker. Arbeidsutvalget Forbereder saker til forbundsstyremøtene. Behandler personalrelaterte saker. Har et særskilt ansvar for økonomistyringen. AU og Kontrollkomiteen får tilsendt alle rapporter månedsvis, kunde- og leverandørreskontro, samt hovedbok. Øvrige i FS får tilsendt prosjektrapport, balanse og hovedbok pr. prosjekt iht. kontaktansvar opp mot utvalgene. Utvalgsledere får tilsendt hovedbok pr. prosjekt iht. tiltaksansvar. Arbeidsutvalget har benyttet telefonmøter og e-post som arbeidsmetode. ØKONOMI Det vises til eget dokument med resultatregnskap, noter, balanse og revisors rapport, samt Kontrollkomitéens rapport. Økonomien i NDF baserer seg i hovedsak på disse postene: Post 2 midler: Midler fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) til drift av særforbund. Post 3 midler: Midler fra KKD til aktiviteter for barn og ungdom. Midler til utstyr: Midler fra KKD som klubbene kan søke om via NDF. (Sikringsbåt/motor til sikringsbåt, kompressoranlegg, O2- terapiutstyr, sett med junior våtdrakter, sett med junior ABCutstyr, apparatdykkerutstyr til barn, UV-Rugbymål og UV-Hockeymål,) Kontingent: Frie midler. Salg: Frie midler fra salg av sertifikater, læremateriell osv. Lokale aktivitetsmidler: Midler til klubbene fordelt av de kommunale Idrettsrådene. ADMINISTRASJONEN (ANSATTE) Norges Dykkeforbunds administrasjon har i perioden bestått av: Per Vangsøy, Daglig leder Torkel Rønningen Konsulent Stian Olsen Utviklingskonsulent Ansatt 1. januar 2009 NDFs administrasjon utfører sitt arbeid iht. NIFs og NDFs lov, samt vedtak og instrukser gitt av Forbundsstyret. Administrasjonen utgjør et serviceapparat for hele organisasjonen. Antall henvendelser til forbundskontoret er betydelige og spesielt antallet e-post-henvendelser fra enkeltpersoner er fortsatt økende. 15

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer