BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING"

Transkript

1 HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget 2010, inkl. Handlingsplan for tingperioden og Budsjett 2010 Valgkomitéens innstilling STAVERN, 27. OG 28. MARS 2010 Tinget settes lørdag kl og beregnes avsluttet med lunsjbuffet søndag kl

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VALG AV DIRIGENT(ER) OG SEKRETÆR(ER) SAK A side 3 GODKJENNE INNKALLINGEN TIL DYKKETINGET SAK B side 3 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN SAK C side 7 GODKJENNE SAKLISTE SAK D side 9 VELGE PERSONER TIL ANDRE TINGOPPGAVER SAK E side 10 GODKJENNE DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK F side 10 GODKJENNE PROTOKOLL FRA DYKKETINGET 2008 SAK G side 10 BEHANDLE ÅRSBERETNING SAK H side 11 BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP SAK I BEHANDLING AV FORSLAG SAK J FASTSETTE KONTINGENT OG LISENSER SAK K VEDTA BUDSJETT SAK L Eget dokument Eget dokument Eget dokument Eget dokument TILSETTE AUTORISERT REVISOR M side 32 FASTSETTE STED FOR NESTE DYKKETING SAK N side 32 VALGKOMITÉENS INNSTILLING VALG SAK O Eget dokument 2

3 VELGE DIRIGENT(TER) OG SEKRETÆR(ER) SAK A Dirigenter: Sekretærer: Forslag: Åshild Johnsen Forslag: Bjørn Aasrum Forslag: Torkel Rønningen Forslag: Thomas Nilsson GODKJENNE INNKALLINGEN TIL DYKKETINGET SAK B Til: Klubber og dykkekretser, tingvalgte og styreoppnevnte faglige komiteer / utvalg v/leder, Kontrollkomiteens medlemmer, Velgkomiteens medlemmer, Lovkomiteens medlemmer, Revisor. INNKALLING TIL NORGES DYKKEFORBUNDS 22. ORDINÆRE DYKKETING Under henvisning til NDFs lov (i det etterfølgende er gjengitt utdrag. For komplett lovhefte se innkalles det med dette til det 22. ordinære Dykketing. NÅR: 27. OG 28. MARS 2010 HVOR: Justissektorens Kurs og Øvingssenter, Fredriksverns Verft, 3290 STAVERN. (Se Tinget settes lørdag kl (innsjekking til tingsalen fra kl. 1000) og beregnes avsluttet søndag med lunsjbuffet kl NB! VEDRØRENDE ALLE ØVRIGE TINGDOKUMENTER LEGGES DISSE UT PÅ JFR. NIFs LOV 2-8 KLUBBERS REPRESENTASJONSRETT [ 4] Nyinnmeldte lag får representasjonsrett på dykketinget først når de har vært medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i 6 måneder og pålagte forpliktelser er oppfylt. SKYLDIG KONTINGENT [ 5] Skyldig kontingent / avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på dykketinget. Forbundsstyret kan frata lag som skylder kontingent / avgift for mer enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. TIDSFRISTER MED MER [ 10] Norges Dykkeforbunds øverste organ er dykketinget som holdes hvert annet år, i mars. Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst 2 måneders varsel direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag eller saker som ønskes behandlet på dykketinget skal være forbundsstyret i hende senest 6 uker før tinget. Forslagsskjema legges ut på 3

4 Sakliste og saksdokumenter skal være sendt ut 4 uker før tinget. Legges ut på Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med beretningen. Legges ut på Ved dykketinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett) etter egne retningslinjer. Representanter som p.g.a. lang reise må ha mer enn én overnatting vil kunne regne disse ekstra utgiftene med i reiseutgiftsfordelingen. Reiseutgiftsfordeling får anvendelse for representanter fra klubber og dykkekretser. Øvrige tingdeltakere får reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund. Lovlig innkalt dykketing er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På dykketinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. REPRESENTASJON PÅ DYKKETINGET [ 11] På dykketinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra dykkekretser og lag/klubber etter følgende skala: For medlemstall til og med 50: 1 representant For medlemstall over 50: 2 representanter Utgangspunkt for beregningen er medlemstall pr. siste Idrettsregistrering. (Representanter til dykketinget må være fylt 15 år, ha vært medlem av sin klubb minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden.) c) 1 representant fra hver dykkekrets. Representantene må være valgt på klubbens årsmøte, ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt gitt styret av årsmøtet i klubben. Klubbens skriftlige fullmakt for representantene skal være sendt forbundet senest 6 uker før tinget. Påmeldings- og fullmaktskjema legges ut på Vedrørende representanter til dykketinget gjøres det spesielt oppmerksom på: KJØNNSFORDELING [ 7] Ved valg / oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets / komitéens arbeidsområde: a) Lederen av tingvalgte og styreoppnevnte faglige komitéer / utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomitéens medlemmer. c) Valgkomitéens medlemmer. d) Revisor. e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker 4

5 som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. Representantene må for øvrig oppfylle betingelsene i NIFs lov 2-5. LEDELSE AV DYKKETINGET [ 12] Dykketinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være valgt(e) representant(er) eller medlem(mer) av NDF. DYKKETINGETS OPPGAVER [ 13] 1. Godkjenne de frammøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle revidert regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette kontingent og lisenser. 8. Behandle handlingsplan og budsjett. 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, og fastsette hans honorar. 10. Foreta følgende valg: a) President og visepresident. b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. d) Domsutvalg med leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer. e) Appellutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges Dykkeforbund er tilsluttet. g) Lovkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. h) Valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. i) Andre komitéer/utvalg som tinget gjør vedtak om. President, visepresident og komitéledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret, komitéer og utvalg velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 11. Bestemme sted for neste dykketing. 5

6 STEMMEGIVNING PÅ DYKKETINGET [ 14] Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), når ikke annet er bestemt i loven. Ingen representant på dykketinget kan ha mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. LOVENDRING [ 21] Endring i NDFs lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært dykketing, etter å ha vært oppført på saklisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. OBSERVATØRER Det må søkes forbundsstyret om observatørstatus. Observatører deltar ikke på reisefordelingen. Fristene angitt i innkallingen er absolutte. Oslo, VEL MØTT TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING! Med vennlig hilsen NORGES DYKKEFORBUND Pva. Forbundsstyret Cecilia Rockwell (sign.) President 6

7 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN SAK C 1) GENERELT - Dykketinget ledes av de(n) for tinget valgte dirigent(er). - Protokollen føres av de(n) for tinget valgte sekretær(er). - Dirigenten(e) kan om nødvendig begrense taletiden. - Det tillates kun 3 replikker og 1 svar-replikk til innlegg. - Replikk til replikken tillates ikke. 2) FORSLAG - Forslag til tinget kan fremsettes av organisasjonsleddene, dvs. klubber, kretser, Forbundsstyret, komitéer og utvalg. - Forslag til Tinget kan bare behandles når de er innsendt til fastsatt tid i henhold til innkalling 10 i NDFs lov og oppført i saklisten. - Forslag til endring av rekkefølgen i saklistens punkter kan fremsettes før denne vedtas. - Forslag som ønskes fremsatt under behandling av en sak, skal innleveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt og utlagt formular. Dette undertegnes med representantens navn og organisasjonsledd. 3) STEMMEGIVNING Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (d.v.s. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), når ikke annet er bestemt i loven. Ingen representant på dykketinget kan ha mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. President, visepresident og komitéledere velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret, komitéer og utvalg velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 7

8 Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. KJØNNSFORDELING Ved valg /oppnevning av representanter til årsmøte / ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater / representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Det vises forøvrig til NIFs lov. 4) LOVENDRING Endring i NDFs lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært dykketing, etter å ha vært oppført på saklisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 5) PROTOKOLL Det vil bli ført vedtaksprotokoll. Representanter som vil ha protokolltilførsel utenom vedtak, må be om dette. 6) LYDOPPTAK Det gis tillatelse til lydopptak av tingforhandlingene. Lydopptakene er ment å primært være til støtte for tingsekretærene, men kan på forespørsel også gjennomgås av de som er tingvalgt til å underskrive protokollen. Det presiseres imidlertid at de som skal underskrive protokollen må føre egne notater. Lydopptakene er ikke tilgjengelig for andre enn de foran nevnte. Lydopptakene makuleres når protokollen er underskrevet. 8

9 GODKJENNE SAKLISTE SAK D Lørdag 27. mars Klokken Sak Saksliste Innsjekking i møtesalen Åpning av Dykketinget 2009 A Velge dirigent(er) og sekretær(er) B Godkjenne innkalling til dykketinget C Godkjenne forretningsorden D Godkjenne saksliste E Velge personer til andre tingoppgaver Kaffepause (Fullmakstkomité etc. iverksetter) F Godkjenne de frammøtte representanter G Godkjenne protokoll fra Dykketinget 2008 H Behandle årsberetning første halvdel Informasjon om reiseforsikringen for dykkere Lunsj + mingling H Behandle årsberetning annen halvdel I Behandle revidert regnskap Presentasjon av viktige temaer for 2010 og forslag til Handlingsplan Kaffepause Valgkomitéens innstilling 1900 Middag Søndag 28. mars (Skifte til sommertid) Klokken Sak Saksliste Frokost J Behandling av forslag, inkl. handlingsplan K Fastsette kontingent og lisenser L Vedta budsjett M Tilsette statsautorisert revisor N Fastsette sted for neste dykketing Kaffepause utsjekk fra rommene O Valg Oppsummering 1300 Lunsj -> God tur hjem 9

10 VELGE PERSONER TIL ANDRE TINGOPPGAVER SAK E Representanter til å undertegne tingprotokollen: Fullmaktskomité: Reisefordelingskomité: Redaksjonskomité: Tellekorps: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 3. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 1. Forslag: 2. Forslag: 3. Forslag: GODKJENNE DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK F Det vises til deltakerliste, samt gjennomgang av Fullmaktskomitéen. GODKJENNE PROTOKOLL FRA DYKKETINGET 2008 SAK G Protokollen signert av de på Dykketinget 2008 valgte personer, Torolf Sogn og Stig Johansen, ble i mai 2008 sendt alle organisasjonsledd. 10

11 FORBUNDSSTYRETS RAPPORT Forbundsstyret valgt på det 21. ordinære dykketing, mars 2008, bestod av: President Rockwell, Cecilia M. Tromsø Undervannsklubb Troms Visepresident Engebretsen, Vidar Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Styremedlem Meistad, Torill Randi Drøbak Undervannsklubb Oslo og Akershus Styremedlem Dahl, Tone Svee Moss Undervannsklubb Østfold Styremedlem Moen, Sigurd Benjamin Eidsvoll Dykkeklubb Oslo og Akershus Styremedlem Sæthern, Tom Erik Færder Dykkeklubb Vestfold Styremedlem Reinshol, Øyvind H. BSI-SUB Hordaland Varamedlem Røkenes, Linn Alta Dykkerklubb Finnmark Varamedlem Stenseth, Sigbjørn Florø Froskemannsklubb Sogn og Fjordane Tom-Erik Sæthern, Torill Meistad og Sigurd Benjamin Moen har i løpet av perioden bedt seg fritatt fra sine verv. Tone Svee Dahl var passivt medlem i perioden. På grunn av endringer i styrets sammensetning valgte FS å prioritere noen oppgaver frem for andre i Handlingsplan GENERELT OM ARBEIDET I FORBUNDSSTYRET (FS) Det har i perioden vært avhold 21 styremøter, 9 fysiske møter og 12 telefonmøter. I tillegg har styret vært samlet i forbindelse med ledermøte og møte med utvalgslederne (ULFS). Telefonmøter i Forbundsstyret har etter hvert blitt erstattet med Skypemøter. Utvikling i medlemstall Idrettsregistreringen viser at NDF har hatt en liten nedgang i antallet enkeltmedlemmer i denne perioden, men økning i antall klubber. Antall klubber og medlemmer pr. 31. desember det aktuelle år: År Antall klubber Antall medlemmer Tildeling av midler til utstyr Klubbene våre har hvert år siden 2003 nytt godt av NIFs ordning med utstyrsmidler. Midlene forutsetter at det skapes aktivitet på klubbplan for aldersgruppen 6-19 år. I perioden har det blitt tildelt midler til følgende utstyr: År Type utstyr Antall klubber Samlet beløp 2008 Sikringsbåt Motor til sikringsbåt * ,- Sikringsbåt Motor til sikringsbåt ,- Kompressoranlegg ,- Junior våtdrakt ,- Junior ABC-utstyr ,- Oksygenterapiutstyr ,- Apparatdykkerutstyr til barn ,- Totalt tildelt , ** Sikringsbåt Motor til sikringsbåt * ,- Sikringsbåt Motor til sikringsbåt ,- Kompressoranlegg ,- Junior våtdrakt ,- Junior ABC-utstyr ,- Oksygenterapiutstyr ,- Apparatdykkerutstyr til barn ,- Totalt tildelt ,- 11

12 * Gjelder spesialordning med 50% støtte til spesielt dyrt utstyr ( ,- til ,-). Øvrig utstyr har en tilskuddsgrense på 33,33% ** For 2009 er det snakk om tilsagn da endelig utbetaling ikke er foretatt på det tidspunkt beretningen ble distribuert. Bemerk: Rett før søknadsperioden 2009 skulle avsluttes ble det gitt beskjed om at motor alene ikke lenger var tilskuddsberettiget. Kjøp av båt og motor måtte gjøres samlet. Denne avgjørelsen fikk vi endret for Vi har bedt NIF om å få til et møte med Kultur- og kirkedepartementet for å legge fram våre synspunkter. Det er naturlig at vi allierer oss med Norges Seilforbund i saken. Informasjon og kommunikasjon Over flere perioder har det vært arbeidet med informasjon og kommunikasjon i Forbundsstyret. Etter lang tids venting på utvikling av nye websystemer i Norges Idrettsforbund, vedtok Forbundsstyret våren 2009 å gå bort fra idrettens webløsning og heller bruke et eget system for våre websider. I november 2009 lanserte vi nye ndf.no med mye positive tilbakemeldinger. Forbundsstyret har også innført bruk av Fronter for å lette styrearbeidet. Systemet organiserer dokumenthåndtering og saksbehandling bedre enn tilsvarende via e-post, og vil utvikles til også å bære Trenernett. Det har i perioden også vært arbeidet for å styrke forbundets identitet med hensyn på uniformering av undervisningsmateriell mv. Høringer (Se også Kontakt med myndigheter og fagmiljøer) NDF avgir en rekke høringssvar i løpet av en tingperiode. For denne tingperioden har forslag til ny forskrift om dykking vært en spesielt viktig sak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gav i 2006 Direktoratet for arbeidstilsynet prosjektansvar for å revidere Forskrift dykking. Forskriften er en presisering til Arbeidsmiljøloven og vil ha stor innvirkning på utdanningen av sportsdykkere i Norge da sportsdykkerinstruktørene omfattes av loven/forskriften. NDF og PADI Nordic ble invitert til å inngå i en referansegruppe. Geir Johannessen fra BSI-SUB ble oppnevnt som vår representant. Oppstartmøte var 29. august 2006 og framdriftsplanen var at ny forskrift skulle fastsettes i mai I referansegruppen ble det fra vår og PADIs side helt fra starten av argumentert for det uheldige at utdanningsvirksomheten innen sportsdykking er underlagt to forskjellige tilsynsmyndigheter; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (eleven) og Direktoratet for arbeidstilsynet (instruktøren). Vår oppfatning er at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er den mest rasjonelle tilsynsmyndighet da også Europanormer (CEN-standarder) vedrørende utdanning av sportsdykkere sorterer under dette direktoratet. Forslag til ny forskrift ble sendt ut på høring i mars Arbeidet i referansegruppa hadde vært krevende. NDF og PADI hadde oppnådd å bli hørt på en rekke punkter underveis, men høringsforslaget var like vel lite tilfredsstillende. NDF inviterte PADI Nordic, AINTD Nordic, Global Underwater Explorers og Norges Grottedykkerforbund til å bli med på et felles høringssvar. Før svar ble avgitt ba nevnte utdanningsorganisasjoner i brev av om et møte med Direktoratet for arbeidstilsynet for å redegjøre for våre betenkeligheter. Samlet høringssvar ble avgitt Etter ikke å ha mottatt noen som helst respons (selv etter purring) på vårt brev av tilskrev NDF de tre berørte departementene (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet), samt Statsråd Karl Eirik Schjøtt- Pedersen/Statsministerens kontor (da saken er tverrdepartemental). Videre ba vi vår kontaktperson i Idrettsstyret, Børre Rognlien, om politisk drahjelp i saken. Når dette skrives har vi fått beskjed om at Statsråd Schjøtt-Pedersen har bedt Arbeidsministeren koordinere og innkalle til møte om saken. 12

13 Forsikring Forsikringstilbudet fra Gouda har eksistert siden Lansering og profilering har vært noe svak, og forsikringen har per i dag lav oppslutning. NDF og Gouda har nylig hatt møte og blitt enig om strategi for å gjøre tilbudet lettere tilgjengelig, og sørge for automatisk fornyelse. Nordisk samarbeid Det har vært ett nordisk møte i København og ett i Amsterdam. Videre har det vært to telefonmøter. Grunnen til disse aktivitetene er blant annet avklaringer rundt avvikling av Nordisk Mesterskap og diskusjoner om potensialet for utvidet nordisk samarbeid. De nordiske landene er blitt enig at Nordisk Mesterskap kun gjelder når alle de fire landene er representert. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, åpnes det for Åpen Nordisk Cup der deltakere fra andre land enn Danmark, Finland, Norge og Sverige stiller. Vi har også blitt enige om at utvidet nordisk samarbeid avhenger av konkrete prosjekter vi ønsker å samarbeide om. Denne bestillingen er da lagt til utvalgene initiert av Sveriges president Lasse Gustafsson. Internasjonalt arbeid Tor-Inge Lura ble ikke gjenvalgt som styremedlem i CMAS. Børge Alex. Høyvik har vært internasjonal instruktørrepresentant. Det har over lang tid bygget seg opp misnøye om hvordan CMAS styres. I tillegg er det også et problem at flere av medlemslandene ikke selger CMAS sertifikater, men lager egne eller piratkopierer. Dette gir sviktende inntektsgrunnlag. Flere initiativ ble tatt for å få til endringer. Ett av disse var lovforslag som skulle begrense antall perioder politiske ledere kunne inneha sine posisjoner. Samtidig ble det også i lovforslaget foreslått en kontingent til og stemmerett i CMAS som baserer seg antall solgte CMAS-sertifikater. I den sammenheng ville Norge komme dårlig ut da vi aldri kan nå de store tallene som for andre mer folkerike land. Lovforslaget ble stemt over i sin helhet og stemt ned i CMASmøtet NDF er nå blitt tatt opp i CMAS Europe. Det har vi ikke vært før da det kun var forbeholdt EU-landene. CMAS Europe står for storparten av inntektene i CMAS world. Vi er ennå svært usikre på hva dette medlemskapet kan by på av muligheter for samarbeid og påvirkning. De andre nordiske presidentene er veldige ivrig på norsk deltakelse i European Underwater Federation (EUF). EUF er en arena for samarbeid mellom kommersielle aktører og sportsdykkerforbund. Den har sitt utspring i et initiativ om å få til felles normer for dykking. Danmark, Finland og Sverige deltar aktivt i EUF og ønsker NDFs tilstedeværelse der. Vi er svært usikker på om dette er en politisk arena eller en faglig arena. De andre nordiske presidentene ser ut til å ha forskjellige oppfatninger og vi ble derfor nødt til å vurdere EUF med «norske» øyne. Det ble derfor et kombinert møte i Amsterdam desember Nordisk møte første dag og EUF møte neste dag. Utfra denne deltakelsen landet vi på at vi fortsatt skal være passive medlemmer. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) Det har over tid bygd seg opp en misnøye rundt forholdet mellom Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundene (SF). SF står for aktivitetsskapingen, mens NIF skal ha en koordinerende rolle og fungere som støttesystem for SF. I stemmereglene har idrettskretsene i NIF stemmerett på lik linje med SF. Idrettskretsene og særforbundene har begge 75 stemmer hver. Siden det er langt flere særforbund enn idrettskretser bryter dette med et grunnleggende demokratisk prinsipp; en mann, en stemme. Konsekvensene for denne strukturen er at endringer som foreslås av særforbundene blir blokkert at idrettskretsene. I og med at særforbundene er mangeartede, og varierer veldig i ressurser og kompetanse, har det vært vanskelig å samle seg om saker som ville gagne særforbundene. Det ble derfor igangsatt en prosess der endepunktet er å få til en endring i lovverket slik at stemmegivningen reflekterer den faktiske strukturen. Det vil si at særforbundene skal få mer å si, siden det er de som er aktivitetsbærende. For å vise alvoret i situasjonen ble Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) stiftet. Vi valgte å melde oss inn i denne alliansen fordi vi tror det vil bedre slagkraften til særforbundene. 13

14 KONTAKT MED MYNDIGHETER OG FAGMILJØER Dykkesporten reguleres av mange lover og regler, og det er viktig å være proaktiv. NDF har hatt mye myndighetskontakt denne perioden, i ulike saker. Noen saker kan administrasjonen og FS håndtere, men i de fleste saker kreves betydelig fagkunnskap for å kunne uttale seg. Den faglige kompetansen i utvalgene er veldig høy, og dette tjener NDF mye på når det gjelder å få gjennomslag for sine synspunkter. Myndighets- og fagmiljøkontakten i perioden har blant annet bestått av: Kultur- og kirkedepartementet Det rapporteres på bruken av tildelte midler via NIF. Miljøverndepartementet Jevnlig kontakt. Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Direktoratet for arbeidstilsynet Deltatt i Referansengruppen for revisjon av dykkeforskriften 511. Se Høringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sammen med DSB og PADI Nordic deltar NDF i Referansegruppe for Sportsdykking (RGS) med faste undergrupper Nasjonal analysegruppe (dykkeulykker) og Nasjonal ulykkeskommisjon (dykkeulykker). Fiskeridirektoratet Jevnlig kontakt. Sjøfartsdirektoratet Jevnlig kontakt. Statens forurensningstilsyn Uttalelse om senking av veteranskipet Borgenes som dykkeobjekt/kunstig rev. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) NDF er tilsluttet NHO Idrett. Daglig leder sitter i styret for NHO-Idrett. Drukningsforebyggende råd (DFR) NDF er tilsluttet DFR. Norsk Førstehjelpsråd (NFR) NDF er tilsluttet NFR. Norsk Baromedisinsk Forening (NBF) NDF er tilsluttet NBF. 14

15 ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har i perioden bestått av: President Cecilia M. Rockwell Visepresident Vidar Engebretsen Daglig leder Per Vangsøy * * Daglig leder har ikke stemmerett, men det har liten praktisk betydning da saker uten konsensus automatisk går til FS. For øvrig har andre i FS tiltrådt AU på enkeltsaker. Arbeidsutvalget Forbereder saker til forbundsstyremøtene. Behandler personalrelaterte saker. Har et særskilt ansvar for økonomistyringen. AU og Kontrollkomiteen får tilsendt alle rapporter månedsvis, kunde- og leverandørreskontro, samt hovedbok. Øvrige i FS får tilsendt prosjektrapport, balanse og hovedbok pr. prosjekt iht. kontaktansvar opp mot utvalgene. Utvalgsledere får tilsendt hovedbok pr. prosjekt iht. tiltaksansvar. Arbeidsutvalget har benyttet telefonmøter og e-post som arbeidsmetode. ØKONOMI Det vises til eget dokument med resultatregnskap, noter, balanse og revisors rapport, samt Kontrollkomitéens rapport. Økonomien i NDF baserer seg i hovedsak på disse postene: Post 2 midler: Midler fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) til drift av særforbund. Post 3 midler: Midler fra KKD til aktiviteter for barn og ungdom. Midler til utstyr: Midler fra KKD som klubbene kan søke om via NDF. (Sikringsbåt/motor til sikringsbåt, kompressoranlegg, O2- terapiutstyr, sett med junior våtdrakter, sett med junior ABCutstyr, apparatdykkerutstyr til barn, UV-Rugbymål og UV-Hockeymål,) Kontingent: Frie midler. Salg: Frie midler fra salg av sertifikater, læremateriell osv. Lokale aktivitetsmidler: Midler til klubbene fordelt av de kommunale Idrettsrådene. ADMINISTRASJONEN (ANSATTE) Norges Dykkeforbunds administrasjon har i perioden bestått av: Per Vangsøy, Daglig leder Torkel Rønningen Konsulent Stian Olsen Utviklingskonsulent Ansatt 1. januar 2009 NDFs administrasjon utfører sitt arbeid iht. NIFs og NDFs lov, samt vedtak og instrukser gitt av Forbundsstyret. Administrasjonen utgjør et serviceapparat for hele organisasjonen. Antall henvendelser til forbundskontoret er betydelige og spesielt antallet e-post-henvendelser fra enkeltpersoner er fortsatt økende. 15

16 UTVALGS- OG KOMITERAPPORTER UTVALG FOR UNDERVANNSRUGBY - UUVR UUVR har i tingperioden bestått av: Leder: Gunnhild Litlabø BSI-Boblen Medlem/regelkoordinator: Øyvind Tåsåsen Molde Undervannsklubb Etterfulgt av Kai Throndsen Egersund Dykkeklubb Medlem/oppkvinne landslagene: Eva Tennefoss * Etterfulgt av Eli Haugen Akkaren Sportsdykkerklubb Akkaren Sportsdykkerklubb Medlem/serieansvarlig: Åse Lyslo Døssland BSI-Boblen Medlem/landslagstrener damer: Ronny Stålvang Molde Undervannsklubb Medlem/landslagstrener herrer: Marius Skåre Molde UVK/Ålesund Sportsdykkerklubb Etterfulgt av Øyvind Nyhus Molde Undervannsklubb Etterfulgt av Henrik O. Nordal Molde Undervannsklubb Medlem/landslagstrener junior: Sven Holm NTNUI-DG Etterfulgt av Iver Bjørnerem Molde Undervannsklubb Etterfulgt av Jon Reidar Heggdal Molde Undervannsklubb Medlem/representant til KUBU: John-Erling Nygård Akkaren Sportsdykkerklubb * ble Eva Tennefoss tildelt NDFs hedersmerke i sølv for mangeårig innsats for UVR. Breddeaktivitet Det er gjennomført seriemesterskap og norgesmesterskap. I tillegg til disse konkurransene, som i utgangspunktet er for de etablerte klubbene, har vi gjennomført et nytt konsept: Åpen cup. Åpen cup er et alternativ for lag og enkeltutøvere som ikke ønsker å satse i norgestoppen. Åpen cup har erstattet B-NM, og er en cuphelg som er tilrettelagt for uetablerte lag og juniorspillere. Det eneste som kreves er at utøveren har løst lisens. Det har også blitt gjennomført nybegynnerkurs og oppfølgingskurs på klubbnivå. Kurs-/utdannings-/kompetansebyggende aktivitet (herunder kursutvikling) for både utøvere, trenere og dommere Klubbene blir oppfordret til å gjennomføre nybegynnerkurs, det er dermed ikke arrangert slike kurs i regi av utvalget. Vi har likevel kjennskap til at de fleste klubbene i landet har gjennomført nybegynnerkurs, noen har også gjennomført oppfølgingskurs. Det er gjennomført 2-3 dommerkurs i perioden. Møteaktivitet Nasjonalt Utvalget har hatt 6 møter i perioden. Internasjonalt Utvalgsleder har deltatt på to nordiske møter i perioden. Treningsaktivitet landslag(ene) Landslagene har gjennomført åtte samlinger (damer), og seks samlinger (herrer). Juniorlandslaget har hatt fire samlinger. 16

17 Konkurranseaktivitet Nasjonalt: Det er gjennomført Norgesserie og Norgesmesterskap. Internasjonalt: Landslagene har deltatt på Nordisk -08 og 10. Klubblag har deltatt i Champions Cup Resultater Internasjonalt: Nordisk -08 Herrer: 3. plass Damer: 2. plass Nordisk -09 Ikke avholdt mesterskap Åpent nordisk junior plass Åpent nordisk junior plass Champions Cup: 2008 Molde Undervannsklubb, herrer, 1. plass Molde Undervannsklubb, damer, 3. plass 2009 Molde Undervannsklubb, herrer, 2. plass Molde Undervannsklubb, damer, 1. plass Nasjonalt: Norgesserien 2008: Herrer: Molde Undervannsklubb, Sandefjord Dykkerklubb, Ålesund Sportsdykkerklubb Damer: Molde Undervannsklubb, BSI-Boblen, Akkaren Sportsdykkerklubb NM 2008: Herrer: Damer: Molde Undervannsklubb, Ålesund Sportsdykkerklubb, BSI-Boblen Akkaren Sportsdykkerklubb, BSI-Boblen, Molde Undervannsklubb Norgesserien: 2009: Herrer: Molde Undervannsklubb, Akkaren Sportsdykkerklubb, Ålesund Sportsdykkerklubb Damer: BSI-Boblen, Molde Undervannsklubb, Akkaren Sportsdykkerklubb NM 2009: Herrer: Damer: Molde Undervannsklubb, BSI-Boblen, Sandefjord Dykkerklubb Molde Undervannsklubb, BSI-Boblen, Akkaren Sportsdykkerklubb Fadderordning For å få opp aktiviteten blant juniorspillere har vi fått i gang et samarbeid med landslagene. Etablerte landslagsspillere tar på seg et fadderansvar for unge spillere. Juniorspillere får mulighet til å delta på samlinger, og får en tett og god oppfølging. 17

18 UTVALG FOR UNDERVANNSJAKT - UUVJ UUVJ har i tingperioden bestått av: Leder: Svein Inge Skaug Ørland Froskemannsklubb Medlemmer: Gretha Skaug Ørland Froskemannsklubb Geir Røkke Ørland Froskemannsklubb Tonny Hansen Kristiansund Dykkerklubb Trine Berge Kristiansund Dykkerklubb Jørgen Johansen Kristiansund Dykkerklubb Kjetil Drange Ægir Dykkerklubb Tor Sæther Ægir Dykkerklubb Breddeaktivitet To fridykkerkurs og to samlinger (ungdom) for kommunens ungdommer i Ørland kommune. To fridykkerleire i Kristiansund. I tillegg har vi prøvd en fadderordning som har økt deltagelsen av juniorer og rekrutter på våre cuper. Møteaktivitet Nasjonalt Møter i utvalget. Utvalget har hatt ett møte i 2008 og to møter i Internasjonalt Det avholdes uformelle møter med landslagene fra Danmark og Finland i forbindelse med åpent Nordisk Mesterskap. Treningsaktivitet landslag(ene) Landslaget har hatt korte frister til trening i forkant av de åpne nordiske mesterskapene, i og med at landslaget blir tatt ut etter NM og etter fire NM-cuper samme år. Landslaget er dermed klart ca. 14 dager før Nordisk Mesterskap. Man starter da treningen like i forkant av konkurransen, i samme område som konkurransen foregår. I tillegg drives det veldig mye egentrening blant deltakerne. Konkurranseaktivitet Det arrangeres fem NM-cuper, en Keiko-cup og NM hvert år, der Keiko-cup er en rekrutteringscup spesielt beregnet på nye utøvere. I tillegg deltar vi på de årlige åpne nordiske mesterskapene i Danmark, Finland og Norge. Vi arrangerer Nordisk Mesterskap på hjemmebane hvert tredje år. Resultater Internasjonalt: I 2008 og 2009, har landslaget deltatt kun på Åpent Nordisk Mesterskap. Nordisk 2008 i Norge: Individuelt: 3. plass, 6. plass, 14. plass, 15. plass, 17. plass, 21. plass, 22. plass, 24. plass, 29 plass (av 30 deltakere). Lag: 2. plass, 7. plass, 9. plass (av 9 lag). Nordisk 2009 i Danmark: Individuelt: 3.plass, 8. plass, 10. plass, 19. plass, 21. plass, 24. plass, 26. plass, 28. plass (av 33 deltakere). Lag: 3. plass, 8. plass, 10. plass (av 10 lag). Nasjonalt: NM 2008: Av 12 deltakere, kom juniorene fra Ørland Froskemannsklubb høyt opp i den individuelle 18

19 konkurransen, med 2. plass, 3. plass, 4. plass og 9. plass. Vinneren kom fra Kristiansund Dykkerklubb. NM-cup 2008: 26 deltakere totalt på fem cuper. Sammenlagt var Kristiansund dominerende, tett fulgt av tre juniorer fra Ørland Froskemannsklubb, som tok 3. plass, 5. plass, 8. plass. NM 2009: 13 deltakere konkurrerte og Kristiansund Dykkerklubb tok de øverste fem plassene, med Ørland Froskemannsklubb på de neste fem, derav en rekrutt på 7. plass. NM-cup 2009: 29 deltakere totalt på fem cuper. Igjen var Kristiansund Dykkerklubb øverst på resultatlista, med to juniorer fra Ørland Froskemannsklubb på 5. plass og 7. plass. En rekrutt fra Ørland Froskemannsklubb kom på 11. plass. Annet Antall UV-jegere, som deltar på konkurranser, har hatt en liten økning fra 2008 til Antallet juniorer og rekrutter har økt, mens antall deltagende damer har sunket. Antall klubber som deltar er altfor lavt, det varierer mellom tre og fire klubber, fra Ægir Dykkerklubb i sør, til Ørland Froskemannsklubb i nord. Utvalgets målsetting er å rekruttere flere ungdommer, flere jenter og flere klubber. Det jobbes med å få på plass HMS og reviderte regler for UV-jakt, noe vi håper å ha oppnådd før årets konkurranser starter. Fra og med 2010, må vi forholde oss til minstemål i cm på forskjellige fiskearter, samt at vi må følge med på Rødlista og forholde oss til denne. UTVALG FOR FOTO OG FILM - UFF UFF har i tingperioden bestått av: Leder: Yngve Johansen Farsund Undervannsklubb Medlemmer: Wenche Strand Fredrikstad Sportsdykkere Medlem/ kontakt til KUBU: Jacob Sonne Drøbak Undervannsklubb Breddeaktivitet Utvalget har lagt en PPT for bruk i forbindelse med innføring i UV-foto på MUV-arrangement og ellers lokalt i klubber. Det har blitt kjøpt inn to kameraer som lånes ut til klubber. Møteaktivitet Nasjonalt: Avholdt fem tlf.-møter i perioden. Konkurranseaktivitet Våren 2008 deltok Norge med to lag i VM UV-foto i Korea. Det har vært avholdt NM feltkonkurranse både i 2008 og Vi har også arrangert nordisk innsendingskonkurranse i Resultater Internasjonalt: Espen Rekdal, BSI-SUB, tok gull i VM, og Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb, kom på en 23.plass. Erling Svendsen, Stavanger Dykkerklubb, tok gull i Nordisk Mesterskap 2008, mens Christian Skauge, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, ble beste norske med en tredjeplass i

20 Nasjonalt: Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb, ble norsk mester i 2008, mens Ingvald Arne Meland, BSI- SUB, ble norsk mester i Annet Regler for Norsk mesterskap i UV-foto har blitt oppdatert. UTVALG FOR MARINBIOLOGI - UMB UMB har i tingperioden bestått av: Leder: Torkild Bakken NTNUI-DG Medlemmer: Karl Kristian Eilertsen Gisund Dykkerklubb Jon Egil Heggstad Tekslo Dykkerklubb I løpet av perioden ble Ragnhild Pettersen (NTNUI-DG) og Øyvind Fjukmoen (Drøbak Undervannsklubb) rekruttert inn. Øyvind har vært utvalgets kontaktperson opp mot KUBU. Utvalget har hatt kontakt med ujevne mellomrom pr. e-post og telefon. Kontakt mellom leder og FSkontakt har foregått på samme måte. Utvalget har ikke tatt mål av seg til felles møter. Økonomien avsatt til drift av utvalget tilsier ikke at dette er mulig, tatt i betraktning av hvor medlemmene bor. Breddeaktivitet Utvalget har vært representert på leir på Hove i 2009 ved KUBU-kontakt. Det er gjennomført noen foredrag og informasjonsmøter ("klubbkveld") i perioden. Utvalget har jobbet med å ferdigstille aktivitetsheftet i marinbiologi til bruk i klubbene. Dette målet er ikke nådd, og vil kreve noe mer arbeid før heftet er ferdig. Kurs-/utdannings-/kompetansebyggende aktivitet (herunder kursutvikling) Emnekurs i marinbiologi Det har vært gjennomført flere emnekurs i perioden, i Bergen, Larvik og Trondheim. Disse har vært gjennomført av marinbiologiinstruktørene. Rapporteringen av gjennomførte kurs er en utfordring da instruktørene kan kjøre kurs uten at det er gjort kjent for utvalget. Rapporteringen av kurs bør derfor gå fra forbundskontoret i form av antall utstedte sertifikater. Det har vært annonsert minst fire kurs som har måttet avlyses på grunn av for liten påmelding (Larvik, Bergen, Trondheim og Mosjøen). Omfanget kan være større ved at aktivitet ikke nødvendigvis går gjennom utvalget. Kartlegging av biologisk mangfold Her hadde utvalget som mål å starte prosjektet i fire klubber. En av klubbene utvalget hadde dialog med måtte trekke seg tidlig i perioden på grunn av ressurssvikt. Per februar 2010 er prosjektet under oppstart i NTNUI DykkerGruppa, samt at BSI-SUB har et lignende prosjekt på gang som kan utvikles til å passes inn i det foreslåtte opplegget. Det er etablert kontakt med Moss Undervannsklubb som er interessert i å starte opp et slikt prosjekt, etter gjennomført emnekurs. Punktet under 3.3 i handlingsplanen "utvikle NDF marinbiologikurs for fridykkere" er en lapsus. Møteaktivitet Nasjonalt Utvalget har deltatt på Ledermøtet og ULFSer i perioden. Annet Utvalget har mottatt fem høringer, hvorav det er levert høringssvar på ett. I samarbeid med UKUV er det jobbet med en sak om senking av et vrak i Kristiansund havn. Nettsidene til NDF har vært brukt til å legge ut faglig relevant stoff. 20

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 Page 1 of 9 1 Innholdsfortegnelse LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund Ajourført etter vedtak

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11/10. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 4. desember 2010. Oppfølgingssak: FS-04/10/04

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11/10. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 4. desember 2010. Oppfølgingssak: FS-04/10/04 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11/10. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 4. desember 2010 Oppfølgingssak: FS-04/10/04 GODKJENT PR. 18.12.10 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Roger

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/10. TINGPERIODEN 2010/ april Telefonmøte. Nye sak: FS-04/10/01 FS-04/10/04

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/10. TINGPERIODEN 2010/ april Telefonmøte. Nye sak: FS-04/10/01 FS-04/10/04 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/10. TINGPERIODEN 2010/2012 26. april 2010 - Telefonmøte GODKJENT PR. 29.04.10 Nye sak: FS-04/10/01 FS-04/10/04 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE Godt nyttår til alle instruktører og klubber! Håper dere har hatt mange flotte dykkeopplevelser til tross for mange minusgrader over hele landet. Nytt

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte. Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte. Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12. TINGPERIODEN 2012/2014 27. mars 2012 - Telefonmøte GODKJENT PR. 07.05.12 KVITTERT I FRONTER Nye sak: FS-03/12/01 FS-03/12/04 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/10. HVASSER MOTELL TINGPERIODEN 2010-2012 (5.)6.-7 november 2010

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/10. HVASSER MOTELL TINGPERIODEN 2010-2012 (5.)6.-7 november 2010 PROTOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/10. HVASSER MOTELL TINGPERIODEN 2010-2012 (5.)6.-7 november 2010 GODKJENT PR. 18.11.10 Oppfølgingssaker: FS-04/10/04, 08/10/13 og 08/10/15 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 27. januar 2011. Oppfølgingssaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 27. januar 2011. Oppfølgingssaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/11. TELEFON TINGPERIODEN -2012 27. januar GODKJENT PR. 05.02.11 Oppfølgingssaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR)

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10 Oppfølgingssaker: FS-04/10/01, FS-04/10/03, FS-04/10/04 + Prosjekter Nye sak: FS-05/10/05 FS-05/10/07

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/10. TINGPERIODEN 2010-2012 19. juni 2010. Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 + Prosjekter

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/10. TINGPERIODEN 2010-2012 19. juni 2010. Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 + Prosjekter PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/10. TINGPERIODEN 2010-2012 19. juni 2010 GODKJENT PR. 25.06.10 Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 + Prosjekter Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR)

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer