Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2012-2013"

Transkript

1 Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, VI GIR DITT BARN GODE OPPLEVELSER SOM BYGGER PÅ NÆR KONTAKT MELLOM BARN, VOKSNE, NATUR OG MILJØ Mars

2 KOMMUNALE BARNEHAGER Bjerke barnehage, Dvergspettvegen 13, 2032 Maura tlf plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Eva Stad Sjøberg Holter barnehage, Øyungsvegen 10, 2034 Holter tlf plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Britt B. Orholm Kringler-Slattum barnehage, Austaddalsvegen 32, 2033 Åsgreina tlf / 38 plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Kari C.V. Ramstad Midtbygda barnehage, Prestmosvegen 3, hovedtelefon / 2030 Nannestad Mikkel Revs veg plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Torstein Owe Åpen barnehage, Prestmosvegen 5, 2030 Nannestad tlf plasser, 0-5 år tirsdag og torsdag Styrer: Marina Khurram Tilbudet benyttes fritt uten søknad. PRIVATE BARNEHAGER Bjerketun barnehage, Åsvegen 814, 2032 Maura tlf mob: plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Lise Granås Breenenga FUS barnehage, Gamle Dalsveg Maura. tlf / plasser 0-5 år. Åpningstid: Styrer: Tove Tommassen Eltonåsen barnehage, Willy Moes veg 4, 2034 Holter tlf fax plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Heidi T. Aastorp 2

3 Læringsverkstedets barnehage, Gråtrostvegen 1, Maura tlf plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Julianne Kristiansen tlf Løkka barnehage, Postboks 25, 2035 Holter tlf / adr:vestlykkja plasser 0-5 år. Åpningstid: Styrer: Yvonne Sundby Prestmosen FUS barnehage, Prestmosvegen 30, tlf Nannestad 88 plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Marianne Pettersen Solheim barnehage, Skogduevegen 33, 2032 Maura tlf plasser 0-5 år. Åpningstid Styrer: Heidi Andersen MER INFORMASJON OM DEN ENKELTE BARNEHAGE FINNES INNE I HEFTET Det oppfordres til å ta kontakt med aktuelle barnehager for nærmere informasjon om tilbudet. INFORMASJON VEDRØRENDE SAMORDNET OPPTAK ALLE PERSONLIGE OPPLYSNINGER BEHANDLES KONFIDENSIELT Samordnet opptak Alle kommunale og private barnehager i Nannestad kommune har samordnet opptak til barnehageplass. Dette innebærer at søknad om plass til disse barnehagene skjer på et felles skjema, og at opplysninger gitt på søknadsskjemaet blir tilgjenglig for aktuelle barnehager. Gjeldende regler om taushetsplikt i forvaltningsloven f gjelder for alle barnehager som er godkjent etter lov om barnehager. Søknadsfrist Søknadsfrist til hovedopptak for kommende barnehageår er satt til Alle som har søkt tidligere, men som ikke har barnehageplass må levere ny søknad innen denne fristen for å få søknaden behandlet ved hovedopptak. Det er imidlertid anledning til å søke om plass hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledige plasser. Det sendes bekreftelse på at søknaden er mottatt. 3

4 Rett til barnehageplass Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jfr Lov om barnehager 12a. Utfylling av søknaden For plass i kommunale og private barnehager søkes det på elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside Trenger dere hjelp, så kontakt servicekontoret på tlf Det fylles ut et søknadsskjema for hvert barn. Det anbefales at det prioriteres flere barnehager etter ønsket rekkefølge. Søknad mottatt etter fristen for hovedopptak Disse vil ikke bli behandlet ved hovedopptak med mindre det er færre søkere enn ledige plasser. Søknadene registreres og vurderes fortløpende ved ledige plasser resten av året. Opptaksmyndighet /Hvordan opptaket foregår Opptaket i de kommunale barnehagene foretas av oppvekst- og kultursjef etter innstilling fra styrerne. Opptaket i de private barnehagene foretas av barnehagens eier/styrer. Før vedtak om tildeling av plass samordnes innstillingene fra de ulike barnehagene. Prinsipper for samordning: - Ingen søkere får mer enn et tilbud. - Der to barnehager har innstilt samme barn følges familiens prioriteringer. - Dersom det ikke er mulig å tilby plass i noen av de ønskede barnehagene kan andre barnehager tilby søkeren plass dersom det ikke spesielt er meldt at dette ikke er aktuelt. Svar på søknaden Tilbud om plass i kommunal barnehage sendes fra kommunens administrasjon, mens den enkelte private barnehage sender ut sine tilbudsbrev selv. Kommunen sender brev om avslag til de som ikke får noe tilbud om plass ved første tildeling ved hovedopptak. Søker mottar bare ett svar (tilbud eller avslag) på søknad om barnehageplass ved hovedopptak. Søkere som får avslag ved første tildeling blir stående på venteliste og vurderes ved opptak til ledige plasser etter hvert. Informasjon ved oppstart Det gis skriftlig beskjed om opptak, og det må innen en uke bekreftes skriftlig om plassen mottas eller ikke. Av hensyn til andre søkere på venteliste er det viktig at fristen overholdes. Den enkelte barnehage vil deretter sende ut nærmere informasjon angående oppstart, og opphold i barnehagen for øvrig. Klageadgang 4

5 Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen., Jfr Lov om barnehager 6. Opptakskriterier De kommunale barnehagene har felles opptakskriterier (se bak), mens de private har egne vedtekter som angir deres opptakskriterier. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i alle barnehager, jfr Lov om barnehager 13. Søknad om endring Alle som har barnehageplass i kommunen, men ønsker tilbud i annen barnehage må fylle ut nytt søknadsskjema. Dersom en ønsker endret tilbud i nåværende barnehage søkes det på eget skjema som fås i barnehagen. Søknad om endring fra starten av nytt barnehageår vil bli behandlet samtidig med hovedopptak dersom den er innkommet innen Innvilges ønsket endring for nytt barnehageår før 1.5. medfører dette automatisk tap av eksisterende tilbud Etter dette behandles endringssøknader fortløpende, og søker må selv si opp eksisterende plass i henhold til den aktuelle barnehagens vedtekter dersom en takker ja til tilbud i barnehage med annen eier. KOMMUNALE BARNEHAGER De kommunale barnehagene jobber aktivt for å tilby barna et tilbud med god kvalitet, hvor bla barns mulighet til å påvirke egen hverdag og videreutvikling av personalets kompetanse står sentralt. Humor og glede er viktige arbeidsmetoder! Vi arbeider målrettet mot at barna skal bli sosialt kompetente med evne til tilpasning, selvhevdelse og empati. Virkemidler for å få dette til er bla mye bruk av natur, musikk og drama. Vi har lang erfaring i å utarbeide planer for virksomheten, og har utarbeidet serviceerklæring som sendes alle som får plass. Se for øvrig kommunens hjemmeside Bjerke barnehage Barnehagen har flott beliggenhet med stort uteområde, skogen som nærmeste nabo og nærhet med Maura skole. Det å være ute hver dag, naturopplevelser, turer i skog og nærmiljø er en del av vår hverdag. Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage. Arbeid med sosial kompetanse, språk, kommunikasjon og barns medvirkning er grunnleggende i vår hverdag med barna. Aktive og kompetente voksne arbeider bevisst med Rammeplanens fagområder og for å gi hvert enkelt barn en best mulig 5

6 hverdag. Vår visjon er: Vi gjør hverandre gode. Se for øvrig barnehagens hjemmeside: Midtbygda barnehage Barnehagen ligger midt i Nannestad sentrum, et sentrum vi er aktive brukere av. Vi har en flott 100meter skog utenfor gjerdet og flotte friområder bl.a. i Bahus. Vår visjon for barna er at de får trygghet til å kunne si: Jeg kan, jeg vil. og se jeg får det til. Barnehagen er en Miljøfyrtårnbarnehage. Vi har satsingsområdene sosial kompetanse, språk (forberedende lese- og skriveferdigheter og mattematiske begreper på førskolenivå), natur og miljø. Vi har tatt i bruk digitale verktøy bl.a. i språkgrupper, i arbeidet med fremmedspråklige barn og foresatte. Vi i Midtbygda barnehage ser på barn som selvstendige individer med egne ønsker og behov. Vi jobber for at barn og voksne, gjennom samarbeid og deltagelse i hverdagsaktivitetene og de tilrettelagte oppleggene følger opp rammeplanen på en slik måte at ungene får en solid plattform å stå på i framtiden. Videre ønsker vi at barna, når de blir voksne, ser tilbake på barnehagetiden som en del av den gode barndom. Se for øvrig barnehagens hjemmeside (oppdateres hver uke): Holter barnehage Kommunens eldste barnehage med solide tradisjoner. Vi flyttet inn i ny barnehage med 6 avdelinger 1. februar 2011, i gangavstand til Eltonåsen skole som vi har et godt samarbeid med, og med skogen som nærmeste nabo. Vår visjon er Sammen i lek og mestring. Barnehagen arbeider aktivt for å gi barna en forståelse for miljøet og naturen rundt oss, bl.a. gjennom å være ute hver dag, ved å gå turer i nærområdet eller til et av våre faste tursteder i skogen. Deltagelsen i arbeidet som Miljøfyrtårnbarnehage er en naturlig del av barnehagelivet hos oss. Språk, barns medvirkning og sosial kompetanse er grunnleggende i arbeidet vårt. Vi har fokus på arbeid med Rammeplan for barnehagen gjennom hverdagsaktiviteter og organisasjonsmodellen vår. Se for øvrig barnehagens hjemmeside: Kringler-Slattum barnehage Barnehagen har skog og flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet. Vi er tilknyttet Kringler-Slattum skole, og har et nært samarbeid med skolen. Dette nære forholdet vil være med å ufarliggjøre overgangen barnehage/skole, og vi jobber bevisst for å skape faglige arenaer i samarbeid med skolen. Vi har felles utelekeplass med SFO, Dette er positivt i forhold til overføring av barnas egen kultur, og barna lærer å være sammen over større aldersspenn. Vi er en Miljøfyrtårnbarnehage. Se for øvrig vår hjemmeside: 6

7 Åpen barnehage Treffstedet er åpent for alle barn i alderen 0-5 år sammen med foreldre/foresatte. Foreldre kan ta med barna og treffe andre småbarnsforeldre, utvikle fellesskap, gi barna et godt lekemiljø, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Tilbudet ledes av førskolelærer. Barnehageopptak Opptak skjer etter de retningslinjer som er gitt i vedtekter for kommunale barnehager fastsatt av Nannestad kommunestyre Under gjengis 9, Opptakskriterier, merk krav til skriftlig dokumentasjon. 9 PRIORITERING VED OPPTAK (Jfr. barnehagelovens 7 og 13 ) Barnet må bo i Nannestad kommune når det begynner i barnehagen, og mister plassen ved flytting ut av kommunen. Kommunal barnehageplass kan beholdes fram til det året barnet begynner på skolen. Dersom det etter hovedopptak ikke er søkere til ledige plasser med bosted i kommunen kan søkere fra andre kommuner tilbys midlertidig plass for inneværende barnehageår. Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier, som gjelder i prioritert rekkefølge: A. Barn med nedsatt funksjonsevne. Krav til dokumentasjon: Det kreves en sakkyndig vurdering som dokumenterer at barnet som følge av nedsatt funksjonsevne har et større behov for barnehageplass enn andre barn. Med sakkyndig instans menes bl.a. lege, psykolog, psykiater og PPT. B. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevern tjenester 4-12, og 4-4 annet og fjerde ledd. Krav til dokumentasjon: Utskrift av barneverntjenesten/fylkesnemndas vedtak. C. Barn av familier som har store belastninger. For eksempel(uprioritert liste) - funksjonshemming/alvorlig sykdom hos søsken/foreldre - minoritetsspråklige - barnet har alvorlig astma/allergi, språk /talevansker, er prematur Krav til dokumentasjon: Skriftlig dokumentasjon fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans forstås bl.a. lege, psykiater, psykolog og PPT. Dokumentasjonen må bekrefte at familien/barnet har et særskilt behov for barnehageplass. D. Barn av enslige forsørgere som er under utdanning eller i arbeid utenfor hjemmet. Som enslig forsørger regnes den som i henhold til vedtektenes 12.3 får oppholdsbetalingen regnet ut fra én inntekt. E. Barn med foreldre som begge er i arbeid eller under utdanning. Barn av personell som er vanskelig å rekruttere til Nannestad kommune kan i særskilte tilfelle prioriteres etter skriftlig anbefaling fra rådmannen. F. De øvrige barnehageplassene fordeles etter opptaksmyndighetens vurdering blant barn i aktuelle årskull. G. Retningslinjer for prioritering innenfor de ulike opptakskriteriene. 1. Barnegruppenes sammensetning vurderes. 2. Barn som allerede har søsken i samme barnehage prioriteres. 7

8 3. Dersom søkere innenfor et og samme opptakskriterie deretter står likt, prioriteres etter alder slik at de eldste barna i aktuell aldersgruppe har høyest prioritet. Betaling for opphold i kommunale barnehager i Nannestad. Under gjengis betalingssatser for kommunale barnehageplasser. Det vises for øvrig til 14, beregningsgrunnlag, i vedtekter for kommunale barnehager. Betalingssatser for opphold gjeldende fra : Husstandens brutto inntekt pr år Pr. måned Kr Kr Over kr Kr Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 % til deltidsprosenten. - Det betales en avgift for mat på 265 kr/mnd for % plass, og 133 kr/mnd for 70 % plass og mindre. - For enkeltdager, som kan tilbys etter avtale med barnehagen, betales kr 200,- pr dag pr barn % søskenmoderasjon for barn nr. 2 (trekkes på det eldste barnet) - 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 osv. PRIVATE BARNEHAGER All barnehagedrift i Norge reguleres av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Kommunen samarbeider med de private barnehagene bl.a. med fast møtevirksomhet, veiledning og tilsyn. Det gis søskenmoderasjon på tvers av alle barnehagene i Nannestad etter samme regler som for kommunale barnehager. Hver av de private barnehagene har egne vedtekter som regulerer driften. Vedtektene gir mer utfyllende informasjon bl.a. om åpningstid, opptakskriterier, betalingsregler, eierforhold m.m. Ta derfor gjerne kontakt med aktuelle barnehager for nærmere informasjon. Bjerketun barnehage Barnehagen eies og drives av Eva B. Aas. Oppholdstider: 20 % % plasser Foreldrebetaling: Hel plass: kr/mnd kr. for mat.(dekker mat/drikke til frokost og lunsj + frukt) Egne satser for deltidsplasser. 8

9 Barnehagen ligger midt mellom Maura og Nannestad sentrum, på en gård rett ved Bjørke kirke. Det er en liten, trygg og hjemmekoselig barnehage som er miljøsertifisert. Vi er glade i å være ute og har faste turdager. Egen uteplass med tak, benker, ovn og bålplass. Vi er ofte ved Leira for å se på beverspor, besøker Trollskogen og Sorbus, eller klatrer på muren ved kirken. (der kan vi også se på kuene som beiter rett ved). Vi tar bussen til Preståsen og går til gapahuken ved Nordgårdsberget, eller til haugen på Gardermoen for å se på flyene. Aktiviteter for øvrig er bl.a. forming, musikk og bevegelsesleker, sang og eventyr. Se for øvrig vår hjemmmeside for ytterligere informasjon: Breenenga FUS Barnehage AS Barnehagen åpnet i august 2005 og ligger idyllisk plassert ved Holibekken i Maura. Den er etablert og eies av Trygge Barnehager AS. Oppholdstid: % plass Foreldrebetaling: 2330 kr pr mnd for hel plass kr i kostpenger, reduksjon for deltidsplass. Breenenga FUS Barnehage har 5 avdelinger; to for barn under tre år, to for barn over tre år og en avdeling med barn i alderen 0-5 år. Vi har åpent hele året, men stenger på 5 planleggingsdager for barnehagens ansatte. Vi i Breenenga ønsker å gi barna omsorg, trivsel, trygghet og positiv utvikling i trygge omgivelser og i nært samarbeid med foreldrene! Vi jobber spesielt med å få til en myk overgang fra barnehagen til skolen og har Vettegruppe hver uke. I tillegg deltar ungene i Stjernekoret med andre kommunale og private barnehager. FUS- barnehagene har en felles visjon: Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti Se for øvrig vår hjemmeside eller kontakt daglig leder for ytterligere informasjon. Eltonåsen barnehage Barnehagen eies av VIFO Romerike as, driftes av VIFO barnehagene as, og er en del av en barnehagekjede med felles administrasjon og profil. VIFO`s hjemmeside: Oppholdstider: 40 %-100 % plasser Foreldrebetaling: Hel dagplass: kr/mnd. Egne satser for deltidsplasser. Kostpenger: % plass 150 kr/mnd, % plass 300 kr/mnd. Eltonåsen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser med skog og friluftsområder i umiddelbar nærhet, friluftsliv er vårt særpreg, og vi er ute i all slags vær. I Eltonåsen barnehage har vi aktive hverdager med vennskap, omsorg, lek og læring. Vi har flere samlingsarenaer i skogen. Eltonåsen barneskole er vår nærmeste nabo og vi har etablert et godt samarbeid med dem. 9

10 I VIFO barnehagene legger vi sammen grunnlag for livslang læring gjennom å ivareta barndommens egenverdi. Vår grunnfilosofi er at: barn leker seg til kunnskap - barns læring og utvikling i barnehagen skjer gjennom lek og sosiale aktiviteter. VIFO- barnehagene- der lek er læring for livet! Læringsverkstedets barnehage Læringsverkstedet barnehage Maura er en liten koselig barnehage i Maura sentrum. Vårt motto er: Lek og læring er gøy! Læringsverkstedet har et etterspurt og attraktivt pedagogisk konsept der barna leker og lærer med alle sansene.. Hver dag leker barna mye ute sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark med månedens eksperiment som et av høydepunktene. Høres det gøy ut? Kom til oss da vel! For mer informasjon: Vi håper at vi kan starte bygging av ny flott 4 avdelings barnehage med 76 plasser i Maura sentrum i løpet av Her er eget matteverksted, språkverksted, hjerterom, kreativt verksted og motorikkrom. Det er gøy å snekre og male på det kreative verkstedet, leke jungelløype på motorikkrommet, leke butikk på matteverkstedet og mye, mye mer. For mer informasjon, kontakt: eller ring: Løkka barnehage Oppholdstider: 40%-100% Foreldrebetaling: kr/mnd for hel plass kr for mat. Vi har matpakkefri barnehage, dvs vi serverer all mat i barnehagen, inkl. bursdager og turdager. Vi har varm mat minimum to ganger i uka. Vi er en privat barnehage som startet i august Barnehagen holder til i Holter I.F. sine barnehagetilpassede klubblokaler. Vi kan tilby en trygg, oversiktlig barnehage hvor vi legger vekt på idrett, bevegelse og nærmiljø. Vi har fri tilgang til å benytte idrettshallen og god beliggenhet med skogen som nabo. Vi har fast dag i hallen og fast turdag hver uke. I vår barnehage legger vi stor vekt på at hvert barn blir sett og et nært samarbeid med foresatte. Hver høst har vi kunstutstilling hvor vi viser frem barnas lerretsmalerier. Se mer Prestmosen FUS barnehage AS Barnehagen åpnet i februar 07 og eies av Trygge barnehager AS. Oppholdstider: Det tilbys fleksible oppholdstider begrenset til antall hele dager. Foreldrebetaling: Hel plass: 2330 kr/mnd. Kostpenger 250/mnd Barnehagen ligger inntil skogområde, med kort veg til Nannestad sentrum. FUS barnehagene har en felles visjon: Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. Prestmosen barnehages visjon: Barn vil og barn kan!. 10

11 Barnehagen har spesielt opplegg for vettene som er de største barna i barnehagen, og aldersdelte lekegrupper for de andre barna. Barnehagens hjemmeside som vi fremdeles jobber med: Solheim barnehage Oppholdstider: % plasser, hele dager. Foreldrebetaling: Hel plass: kr/mnd, halv plass kr/mnd. Tillegg for mat. Det betales 2.500,- kr i andelsbeløp, som tilbakebetales når barnet slutter. Barnehagen eies av foreldrene gjennom andelslaget A/L Solheim barnehage. Solheim barnehage er en veletablert barnehage på Solheimsfeltet i Maura. Vi har en småbarns avdeling med 10 barn og tre store-barns-avdelinger med barn på hver avdeling. Vår visjon er; tid for magiske øyeblikk! Hver dag skjer det mye spennende i barnehagen, og det gjelder å ta vare på disse øyeblikkene sammen med barna. Kjerneverdiene våre er; Omsorg, Anerkjennelse og Glede og humor. I Solheim barnehage er det gode hverdager, preget av latter og humor. Arbeid med språk og språkutvikling er en viktig del av hverdagen hos oss. Barns medvirkning er satsingsområde inneværende barnehageår. Kom gjerne innom på besøk! Se for øvrig; SPØRSMÅL VEDRØRENDE BARNEHAGENE I NANNESTAD KAN RETTES TIL SERVICEKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE, 2030 NANNESTAD. Telefon

12 12

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2015-2016

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2015-2016 Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2015-2016 VI GIR DITT BARN GODE OPPLEVELSER SOM BYGGER PÅ NÆR KONTAKT MELLOM BARN,

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 Marker kommune har én kommunal barnehage: Grimsby og tre private barnehager: Annen Etasje, Øymark og Tussilago. De private barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS,

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2016-2017 VI GIR DITT BARN GODE OPPLEVELSER SOM BYGGER PÅ NÆR KONTAKT MELLOM BARN,

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 EIERFORM: Barnehagen eies og drives av Heidi Louise Torvik Sandnes, og har to avdelinger. En avdeling holder til på Møllenberg, og en avdeling holder

Detaljer

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27 Vedtekter Vedtektene gjelder for de kommunale ne i Nordreisa kommune. 009-10-7 1. Den kommunale forvaltning Nordreisa kommune eier og driver ne, og er ansvarlig for driften i samsvar med «Lov 005 06-17

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

SØKNAD OM BARNEHAGEPLA S S I ALVDAL KOMMUNE

SØKNAD OM BARNEHAGEPLA S S I ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE Søknaden sendes til: Alvdal kommune, 2560 Alvdal kommune E-post:postmottak@alvdal.kommune.no SØKNAD OM BARNEHAGEPLA S S I ALVDAL KOMMUNE BARNETS NAVN: PERSONNUMMER (11 siffer): NASJONALITET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret 03.12.15, sak 124/2015. NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret 03.12.15, sak 124/2015. NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret 03.12.15, sak 124/2015 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid 07.15

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2016/ 2017 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale barnehager leveres elektronisk

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2012 2013

BARNEHAGEÅRET 2012 2013 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I LARDAL KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2012 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013 1. GENERELL INFORMASJON Det foretas samlet opptak for alle barnehagene i kommunen ut fra felles opptakskriterier.

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2014/2015 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om barnehageplass

Detaljer

Vedtekter for Skogstua barnehager AS

Vedtekter for Skogstua barnehager AS Vedtekter for Skogstua barnehager AS Rev. utgave 05.02.07 1 Eierforhold - Lov og regelverk Barnehagen eies og drives av Skogstua barnehager AS, representert ved: Viveke Wessel, Guribysagv. 33, 1350 Lommedalen.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

- 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD. Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006.

- 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD. Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006. - 1 - VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NANNESTAD Vedtatt av Nannestad kommunestyre 13.03.2006. 1 INNLEDNING Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Nannestad kommune. I lov om barnehager

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2014 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Vedtekter Urtehagen barnehager AS

Vedtekter Urtehagen barnehager AS 1. Formål Vedtekter Urtehagen barnehager AS Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Barnehagevedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i styremøte 17. 01. 2013 Revidert styremøte april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 2 Formål 3 Foreldreråd 4 Samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Alta kommune høringsutkast Tilbakemelding fra Samarbeidsutvalget i Oterfaret barnehage. Diskutert i møte 23.11.15 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ALTA. Barnehageeier

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE VEDTEKTER FOR LUND BARNEHAGE Lund barnehage AS har i styremøte den 2. mai 2016 fastsatt vedtekter for Lund barnehage i medhold av Lov om barnehager LOV-2005-06-17-64. Vedtektene er sendt Kristiansand kommune

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage 1. Eierforhold lov og regelverk Barnehagen drives av Várdobáiki AS. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager og etter forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE 1 NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fossegrenda barnehage. Barnehagen eies og drives av førskolelærer Roger Lørendal. Barnehagens organisasjonsnummer er : 882 347

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID VEDTEKTER FOR KROSSNES TOPPEN BARNEHAGE EIER: Barnehagen drives av RS TEAM A Styrer: Sunniva Rønning Skåre mob: 41767341 FORMÅL: Barnehagen skal gi de deltagende barn et godt miljø med vekt på lek og medbestemmelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S 1 EIERFORHOLD Ramnes Private Barnehage i Re kommune, eies og drives av selskapet Ramnes Private Barnehage A/S. Selskapets aksjekapital består av 1012 aksjer av

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR TAKT OG TONE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TAKT OG TONE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TAKT OG TONE BARNEHAGE DRIFT OG EIERFORHOLD Takt og Tone barnehage AS, eies 100% av Unni Andersen. Selskapet er registrert i foretaksregisteret som et aksjeselskap. Barnehagen drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718 VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjonsnr.: 986 612 718 Gjeldende fra og med 01.01.2016 Vedtekter Fykenveien familiebarnehage Side 1 Eierforhold Fykenveien familiebarnehage er en privateid

Detaljer

FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL.

FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL. FELLES VEDTEKTER FOR PRIVATE BARNEHAGER I SIGDAL. 1. GENERELT. Barnehagene i Sigdal er private. Sigdal kommune står som utleier av 4 av 5 barnehagebygg. Barnehagene har ingen eiere, men drives som en forening

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand.

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. 1.Formål: Formål er i hht lov om barnehage 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.03.2016 Eikenøtta Naturbarnehage- www.eikenøtta.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1/6 VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1 FORMÅL Møller Barnehage forholder seg til Lov om Barnehager med endring av formålsparagraf av 5. des. 2008 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer