EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Austrheim kommune* Fedje kommune* Fjell kommune Fusa kommune Gulen kommune* Lindås kommune* Masfjorden kommune* Meland kommune* Modalen kommune* Os kommune Osterøy kommune* Radøy kommune* Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Tysnes kommune Vaksdal kommune Voss kommune Øygarden kommune * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. 2

3 EIERE DETTE ER BUSINESS REGION BERGEN ÅRET SOM GIKK STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP NOTER REVISORS BERETNING DETTE LEVERER BUSINESS REGION BERGEN TIL BERGENSREGIONEN DETTE ER BUSINESS REGION BERGEN Visjon Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i Bergensregionen. Strategi Business Region Bergen skal være kommunenes instrument for å bidra til næringsutvikling i regionen. Formål Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte. Virksomhetsidé Business Region Bergen skal være et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Business Region Bergens hovedbidrag skal med utgangspunkt i felles Strategisk næringsplan for Bergensregionen, være å støtte opp under eierkommunenes og de enkelte prioriterte næringers spissede satsing på næringsutvikling gjennom å tilby høykvalitets tjenester innen interkommunal koordinering, prosjektgjennomføring, etablererveiledning, profilering og kommunikasjon samt annen administrativ støtte. 3

4 ÅRET SOM GIKK Av administrerende direktør Ole Hope Business Region Bergen har vært gjennom et år som på mange vis må sies å ha vært turbulent, men innholdsrikt. Undertegnede fikk styrets tillit i mars, og tiltrådte stillingen som administrerende direktør i august. Tidlig på året lanserte selskapet den etter hvert så mye omtalte «Vekstlandet-kampanjen». Kampanjen høstet en god del kritikk i media særlig i debattspaltene. Selskapet og våre partneres opplevelse av kampanjen samsvarer dårlig med kritikken som er fremsatt i dagspressen. Kampanjen var et svar på næringslivets behov for å synliggjøre Bergensregionen som en region hvor behovet for arbeidskraft var stort og udekket. Vi skulle gjennomføre en kampanje, ja en kampanje, en tidsbegrenset målrettet aktivitet for å skape oppmerksomhet knyttet til et bestemt fenomen. Fenomenet var et skrikende behov for arbeidskraft, særlig for unge voksne (alderen 25-35) med høyere utdanning og gjerne litt erfaring. Fordi kampanjen var rettet mot denne spesifikke målgruppen, valgte vi å prøve ut kommunikasjon gjennom nye medier. Vi gjennomførte kampanjen og lærte en hel del om bruk av nye medier, hva som virket og hva som ikke virket. Vi er trygge på at kampanjen ga vår region og mulighetene her en ekstraordinær oppmerksomhet, samtidig som vi uten å blunke tar inn over oss at ikke alt ble slik vi hadde tenkt. Kampanjen var et ekstraordinært tiltak for å bygge opp under Region Bergen-profilen, regionens langsiktige omdømmeprosjekt etablert for å markedsføre Bergensregionen som et vidunderlig sted å leve, å arbeide og å drive næring. Vi erfarte gjennom året at Bergensregionens diversifiserte næringsliv og alle mulighetene dette gir blir mer og mer kjent utenfor regionen, hvilket er selve målet med å drive omdømmebygging og markedsføring. Unikt tilbud fra Etablerersenteret Etablerersenteret i Business Region Bergen har lenge vært et underkommunisert prosjekt. Vi gjennomførte en studie for å sikre at vi hadde full oversikt over aktørbildet knyttet til offentlig finansiert etablererhjelp i regionen. Gjennom studien fikk vi dokumentert at Business Region Bergens tilbud til etablerere og gründere er unikt og det eneste i sitt slag i regionen. Vi har besluttet at vi skal videreføre og styrke dette viktige arbeidet i den Ett av arrangementene i Vekstlandet-kampanjen var et møte mellom bedrifter i regionen og studentene. form det har. Ved årsskiftet hadde vi hatt rundt regnet 840 etablerere gjennom vårt opplegg med kursing, veiledning og mentoring de siste fem år. Dette er et viktig og verdiskapende arbeid som vi i årene som kommer vil legge enda større vekt på. Delegasjonsreiser med gode partnere Sammen med gode partnere i Bergen Næringsråd og nettverksorganisasjonene fortsatte Business Region Bergen å organisere og arrangere felles delegasjonsreiser til viktige internasjonale næringsrelaterte begivenheter som sjømatmessen i Brussel, oljemessen i Houston og nettverksbygging i Kina. Videre fortsatte vi sammen med Bergen Næringsråd å utvikle vertskapstjenesten for internasjonale delegasjoner som kommer til vår region. Spisset fokus for Business Region Bergen Styret gjennomførte en omfattende strategiprosess første halvår 2013, for å berede grunnen til videreutvikling og spissing av selskapets fokus for årene som kommer. Styret landet på at selskapet særlig skulle fokusere innenfor tre strategiske løp: Arbeide for en næringsvennlig offentlig sektor (herunder etablerertjeneste) Markedsføring og profilering av regionen (omdømmebygging) Internasjonalisering (innreisende og utreisende aktivitet) Bygget på disse hovedinnsatsområdene, tok administrasjonen fatt på oppgaven med konkretisering og utarbeidelse av mer detaljerte aktiviteter gjennom høsten Til tross for at det strategiske arbeidet fra styrets hånd først og fremst var rettet mot en spissing av selskapets strategiske fokus, tok arbeidet utover høsten mer og mer form som en strategisk endring med et betydelig endret strategisk fokus. Strategisk endring er et forsøk på å endre etablerte virkelighetsbilder og sannheter for å få endrede handlinger slik at vi bedre skal være i stand til å dra fordel av viktige muligheter eller evne å håndtere eksterne trusler. Konkret betyr dette at vi gjennom høsten 2013 gikk gjennom en betydelig strategisk endring. Vi startet med å fokusere på mulighetene; områder hvor 4

5 det offentlige kunne bidra for å fremme næringslivets arbeidsvilkår hvor det allerede ikke er dekning og hvor vi ressurs- og kompetansemessig var den beste aktøren til å ivareta våre eieres interesser. Vi overlot til andre å gjøre oppgaver de var bedre skikket til enn oss, slik at vi unngikk dobbeltarbeid og rollekonflikter. Slik fikk vi endret selskapets strategiske orientering bort fra bransjespesifikke oppgaver til generelle oppgaver som underbygger et samlet næringsliv. Business Region Bergens oppgaver Våre strategiske prioriteringer vil i fremtiden følge fire eksplisitte hovedløp: Etablerertjenesten Omdømmebygging for Bergensregionen Delegasjonsreiser (inn- og utreisende) Koordinering av næringsinnsats mellom eierkommunene Dette er oppgaver som er etterspurte i markedet og hvor vi som en aktør som i skrivende stund er eiet av 22 kommuner og fylkeskommunen, kan løfte aktivitet den enkelte kommune eller enkelte bedrift ikke kan løfte alene, og som ikke andre aktører utfører. Business Region Bergen vil gjennom 2014 arbeide for å utvikle og posisjonere selskapet for å ivareta den rollen vi nå har definert for selskapet. Viktige aktiviteter vil være å opprettholde og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres innen etablerertjenesten, fortsette arbeidet med omdømmebygging av Bergensregionen, drive et aktivt arbeid for innreisende og utreisende delegasjoner og sist men ikke minst fornye Strategisk næringsplan for Bergensregionen eierkommunenes felles strategi for næringsutvikling i regionen. Ole Hope administrerende direktør Gjennom de strategiske grep selskapet har gjort i 2013, har vi gått inn i et 2014 med stor optimisme og oppfatter at vi er en viktig komplementør til andre aktører innen næringslivsrettede offentlig finansierte tiltak. 5

6 STYRETS BERETNING 2013 Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden, Voss, Tysnes og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. Askøy kommune fattet i desember vedtak om å tre ut av selskapet med virkning fra Selskapet har innrettet seg etter dette, og vil fremme forslag til endring i aksjonæravtalen på selskapets generalforsamling i Business Region Bergen er til for sine eierkommuner. Med sin særegne konstellasjon er selskapet et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene og skal med det være en drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen. I inneværende strategiperiode er tre områder spesielt prioritert: næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. På vegne av kommunene driver selskapet etablerersenter. Business Region Bergen skal bistå ordførere og eierkommuner med kunnskap og informasjon. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen og Media Region Bergen. kulturbasert næringsliv. Å stimulere til økt samhandling mellom det offentlige, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. Styret Styret har ni medlemmer. I 2013 har det vært avholdt sju styremøter, og styret har behandlet i alt 52 saker. Styret har hatt følgende sammensetning i 2013: Gunnar Bakke, styreleder Tom-Christer Nilsen, nestleder Katrine Trovik Børrea Schau-Larsen Håkon Nesheim Inger-Elisabeth Holberg Magnus Stangeland Siv Høgtun Astrid Johanne Bårdgard (til 7. juni 2013) Trond Bjelland Olsen (fra 7. juni 2013). Endringer i vedtekter I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens vedtekter 4 som følge av en rettet emisjon mot henholdsvis Voss kommune og Tysnes kommune. 4 i vedtektene er endret til følgende: «Aksjekapitalen skal være på NOK ,-. Aksjens pålydende skal være NOK 1 000,-». Business Region Bergen har særlig fokus på de prioriterte næreringene i regionen: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og 6

7 Styret hadde strategisamling i Vaksdal kommune i Fra venstre: Håkon Nesheim, Trond B. Olsen, Magnus Stangeland, Ole Hope, Børrea Schau-Larsen, Vaksdal-ordfører Eirik Haga, Tom-Christer Nilsen, Gunnar Bakke og Katrine Trovik. Endringer i aksjonæravtale I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens aksjonæravtale 1 som følge av Voss kommune og Tysnes kommunes inntreden på eiersiden. 1 i aksjonæravtalen er endret til følgende: «Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har hver 33 % (350 aksjer x 2) av aksjene i selskapet. De resterende 34 % av aksjene fordeles på de andre kommunene. Kommuner med mer enn innbyggere vil eie 36 aksjer hver. Kommuner med mindre enn innbyggere vii eie 20 aksjer hver.» Ny administrerende direktør Ole Hope ble ansatt som ny administrerende direktør i selskapet og tiltrådte 1. august Strategiprosess I dialog med selskapets eiere har styret i årets oppdatering av Business Region Bergens langsiktige strategi ytterligere spisset selskapets prioriterte fokusområder - næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. Et viktig moment var å rydde i prioriterte prosjekter og tiltak for å skape et mer fokusert selskap. Eiermøtet i juni 2013 ga styret sin tilslutning til konklusjonen fra arbeidet. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2013 en omsetning på totalt NOK mot NOK i Driftskostnadene i 2013 ble på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble positivt med NOK mot et negativt driftsresultat i 2012 på NOK Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i datterselskaper BRB Vekst AS. Dette selskapet har vært ansvarlig for å gjennomføre den store Vekstlandetkampanjen og har i denne forbindelse styrt mot et planlagt underskudd. Dette har fått en direkte virkning på årsresultatet til Business Region Bergen AS gjennom nedskriving av aksjer i BRB Vekst AS. I tillegg kommer et utredningsprosjekt vedrørende etablerertjenesten som ble bestilt senhøstes Dette prosjektet ble godkjent i styret og levert innenfor godkjente rammer. Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. BRB Vekst AS Selskapet etablerte i 2013 et datterselskap BRB Vekst AS. BRB Vekst AS skal forestå all aktivitet som er finansiert gjennom finansielle bidrag fra kommersielle aktører og med egne bidrag fra Business Region Bergen for å sikre at Business Region Bergen klart skiller mellom aktivitet som er henholdsvis helt eierfinansiert og heit eller delvis eksternfinansiert. BRB Vekst AS sto ansvarlig for den store Vekstlandet-kampanjen, og styrte i denne forbindelse mot et planlagt underskudd. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2013 ni medarbeidere, to menn og sju kvinner, som utgjorde 8,7 årsverk. Ett årsverk er ansatt for å arbeide i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet i organisasjonen er minimalt. Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK etter finansposter, mot et underskudd i 2012 på NOK

8 Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets framtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Imidlertid presiserer styret at utviklingen i tilskuddene fra Bergen kommune og fra Hordaland fylkeskommune har utviklet seg negativt for selskapet. Dette innebærer at selskapet vil spisse sin virksomhet ytterligere innen de prioriterte fokusområdene. 8

9 «Funky Foggy Town» av Cecilie Bannow Vinnerbildet i en av Region Bergens Instagramkonkurranser. Det er nå nærmere bilder merket #vekstlandet på billeddelingstjenesten Instagram. 9

10 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS (BELØP I TNOK) RESULTATREGNSKAP NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 10

11 (BELØP I TNOK) BALANSE PR NOTE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i foretak i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 11

12 (BELØP I TNOK) BALANSE PR NOTE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 2, Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 12

13 NOTER 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater derfor å utarbeide konsernregnskap, jf. Regnskapsloven 3-2. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter 0.1. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Pensjoner Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP ihht unntak i GRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie. Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak. ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 13

14 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 1 - Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekt fra aksjonærer Prosjektrelaterte inntekt fra aksjonærer Prosjektrelaterte inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 8,7 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte kostnader Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Kostnadsført honorar til revisor: Revisjon Attestasjonsoppgaver Annen revisjonsrelatert bistand Tjenester utført av Deloitte AS, utenfor revisjon Andre tjenester utført av Deloitte Advokater AS Samlet honorar ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 14

15 NOTER 2013 Note 2 - Lønnskostnad (forts) Fratrådt administrerende direktør: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til fratrådt administrerende direktør Ny administrerende direktør: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til ny administrerende direktør Ny administrerende direktør tiltrådte sin stilling 1. august 2013, og inngår i selskapets ordinære pensjonsordning. Det er ikke inngått særskilt etterlønnsavtale. Selskapets administrerende direktør har ikke frasagt seg oppsigelsesvernet ihht Arbeidsmiljølovens Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med tidligere administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2013 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Det foreligger ingen ytterligere opptjening etter fratredelse Opptjente rettigheter er avsatt på sperret konto, ref. note 4. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie for 2013 utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 15

16 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 3 - Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostn. leid lokale Inventar Kontormask. EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivinger Årets avskrivinger Akk. av- og nedskrivinger Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10% 10% 20% 33% Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: - Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. - Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 16

17 NOTER 2013 Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum Selskapet har i 2013 gjennomført en rettet emisjon mot Voss kommune og Tysnes kommune. Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Fjell kommune Os kommune Regionrådet Nordhordland IKS Stord kommune Voss kommune Austevoll kommune Fusa kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Tysnes kommune Sum ,1 % 33,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 100,0 % ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 17

18 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 6 - Annen egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum EK Egenkapital pr Årets endring: Emisjon Årets resultat Egenkapital pr Note 7 - Annen egenkapital Firma Forretningskontor Eier-/stemmeandel BRB Vekst AS Bergen 100 % Selskapet er nystiftet i BRB Vekst AS har i 2013 et driftsunderskudd på kr , og en egenkapital pr på kr Det er i 2013 foretatt nedskrivinger på aksjer i datterselskap. Note 8 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende: Avsetning feriepenger / styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift Påløpte kostnader Tilskuddsperiodiseringer ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 18

19 19

20 20 Region Bergen-merket er et felles, gratis profileringsverktøy for hele regionen. Jo flere aktører som aktivt bruker regionens merke, desto oftere forbindes Bergensregionen med de sterke næringene, forsknings- og utdanningsmiljø samt aktiviteter og arrangementer i regionen. På den måten vil regionen bli mer synlig. Region-merket kan lastes ned fra

21 TIL: BERGENSREGIONEN FRA: BUSINESS REGION BERGEN Business Region Bergens visjon er å være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen. Business Region Bergen er til for eierkommunene og skal være et strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Selskapet skal bidra til bedre samhandling i regionen og arbeide for å tiltrekke virksomheter og kompetanse som er strategisk viktig, til regionen. Dette er de største prosjektene vi arbeider med i 2014: - Ny Strategisk næringsplan for Bergensregionen - Omdømmet for Bergensregionen - Etablerersenteret - Næringsarealer og - Internasjonalt arbeid - delegasjonsreiser STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategisk næringsplan for Bergensregionen er Business Region Bergens eierkommuners felles strategiske plan for hvordan det offentlige i regionen samlet kan tilrettelegge for utvikling av næringslivet. Kraften i dokumentet er samhandling og det å stå sammen om felles visjon og målsettinger for en hel region. Med en felles plan er forholdet lagt til rette for at eierkommunene i Bergensregionen drar i samme retning. Den første planen gikk fra 2010 til I 2014 skal planen rulleres, og innholdet revideres. Ny felles plan foreligger mot slutten av Planen har til nå tatt utgangspunkt i de prioriterte næringene i regionen, og ser deretter på hva det offentlige kan bidra med for å forsterke næringslivets konkurranseposisjon. I forbindelse med revisjonen av planen vil ikke fokuset være like stort på den enkelte næring, men snarere på hva næringslivet forventer at det offentlige kan bidra med sektoruavhengig slik at planen kan bygge opp under og møte de utfordringer det offentlige faktisk kan og vil gjøre noe med. I denne forbindelse skal det også lages en egen tiltaksdel til planen. Planen skal behandles av alle eierkommunene og Hordaland fylkeskommune. 21

22 Det er gjennomført omdømmeundersøkelser for Bergensregionen i 2009, 2011 og Det som tydelig går frem av undersøkelsene er at kunnskapen om næringslivet i regionen har økt i løpet av disse årene. I 2009 ble det ikke spurt om kjennskapen til havbruksnæringen. OMDØMMET FOR BERGENSREGIONEN Skal regionen tiltrekke seg virksomheter og kompetansearbeidskraft, spiller også regionens omdømme en rolle. Omdømmebarometeret sier oss noe om hva innbyggerne i regionen og utenfor regionen vet om Bergensregionen og hva regionen er kjent for. Sammen med flere andre regioner i Norge, gjennomførte vi Omdømmebarometeret for tredje gang høsten Bergensregionen er kjent for kultur, reiseliv og som et godt sted å studere. Det som var ekstra hyggelig ved siste måling, er at regionen er blitt mer kjent for våre prioriterte næringer: olje og gass, maritim og marine næringer. Business Region Bergen har lagt til rette for og administrerer og oppdatere og I det videre arbeidet med nettsiden legges det vekt på å speile aktiviteter i regionen, regionens næringsliv samt forskning og utdanning. Dette skal videreutvikles i 2014 og Fakta om regionen Gjennom flere år har Business Region Bergen hentet inn nøkkeltall for de prioriterte næringene i regionen. Tallene dokumenterer næringene, verdiskaping, omsetning, årsresultat, antall bedrifter og antall ansatte. I tallene inkluderes også de bedriftene som ikke har hovedkontor i regionen, men som har aktivitet og skaper verdier i regionen. I tillegg til tall for den enkelte næring regionalt, kan det og hentes tall for de prioriterte næringene i den enkelte kommune. Tallene er utgangspunktet for en felles regionpresentasjon av næringslivet i regionen. Presentasjonene kan lastes ned fra nettsiden på bokmål, nynorsk og engelsk. Det følger også med innspill til manus. 22

23 Foto: Vidar Eide Yri Gategalleriet var ett av Vekstlandet-arrangementene i 2013 som fikk oppmerksomhet og skapte engasjement. Region Bergen-profilen Business Region Bergen har fått utviklet et felles visuelt uttrykk gjennom Region Bergen-profilen med tilhørende profilprogram. Dette er et felles verktøy som hele regionen fritt kan bruke. Målet er at Region Bergenprofilen kan tas i bruk i forbindelse med markedsføring av så mange aktiviteter, arrangementer og fremstøt som mulig for å synliggjøre regionen, næringene og de brede utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene. Å stå samlet under en felles visuell profil gir styrke og økt synlighet til hele regionen. Det er enkelt og gratis å laste ned logoer og kommunikasjonskonseptet fra Business Region Bergen støtter dem som ønsker det med å ta merket i bruk, og gir råd om hvordan det kan brukes. Fotobank Bilder fra regionen og regionens næringsliv er det ofte behov for. Derfor har Business Region Bergen mer enn 80 bilder i en fotobase som gratis kan lastes ned fra Bildene speiler særlig næringsliv og forskning i regionen. 23

24 Treffpunkt er en populær møteplass og nettverksbygger for gründere i Bergensregionen. Ett av temaene har vært sosiale medier. Espen Gimmert i iprospect har vært en av innlederne på Treffpunkt. Her er han sammen med gründer Anita Botnevik som driver bedriften Fjordfun. Fjordfun kombinerer opplevelser og aktivitet på sjøen og er bare for kvinner. Gry Sæterdal (t.h.) er leder for Etablerersenteret i Business Region Bergen. ETABLERERSENTERET I løpet av 2013 har Etablerersenteret hatt 243 deltakere på ulike kurs. Etablerersenteret har også brukt 250 timer på å veilede gründere. I tillegg har etableringen av Treffpunkt, en møteplass for gründere og entreprenører, vært en viktig satsning. Etablerersenteret fungerer som diskusjonspartner, rådgiver og forretningsutvikler for dem som trenger assistanse i etablerings- og vekstfasen. Målgruppene er dem som ønsker å etablere sin egen virksomhet, og dem som har startet en bedrift og har behov for profesjonell veiledning til videreutvikling. Veiledningstimene er gratis balanse, resultatregnskap, pengestrøm og pengeflyt, samt strategiske økonomiske valg. Kursene kan også tas enkeltvis. I 2013 avviklet etablerersenteret også et kurs i A-B-C regnskap. Etablerersenteret har utviklet et Kompetanseprogram som gir den aller beste innføringen i å etablere og drive sin egen virksomhet. Kompetanseprogrammet tar opp tema som formaliteter ved etablering, selskapsformer, registrering av virksomhet, skatt, forretningsplan med hovedvekt på idé, marked og økonomi. I programmet inngår et rent økonomikurs med hovedfokus på økonomiske faser i etableringen, Treffpunkt er en møteplass for entreprenører og gründere som har startet, eller skal starte egen virksomhet. Hvert Treffpunkt har ulike tema og består av foredrag og mindre workshops. Treffpunkt er et unikt sted å danne nettverk og å få viktig informasjon og kunnskap om ulike tema. I 2013 ble det avviklet seks Treffpunkt, ett av dem ble arrangert på Voss. 24

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer