EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Austrheim kommune* Fedje kommune* Fjell kommune Fusa kommune Gulen kommune* Lindås kommune* Masfjorden kommune* Meland kommune* Modalen kommune* Os kommune Osterøy kommune* Radøy kommune* Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Tysnes kommune Vaksdal kommune Voss kommune Øygarden kommune * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. 2

3 EIERE DETTE ER BUSINESS REGION BERGEN ÅRET SOM GIKK STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP NOTER REVISORS BERETNING DETTE LEVERER BUSINESS REGION BERGEN TIL BERGENSREGIONEN DETTE ER BUSINESS REGION BERGEN Visjon Business Region Bergen skal være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i Bergensregionen. Strategi Business Region Bergen skal være kommunenes instrument for å bidra til næringsutvikling i regionen. Formål Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte. Virksomhetsidé Business Region Bergen skal være et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Business Region Bergens hovedbidrag skal med utgangspunkt i felles Strategisk næringsplan for Bergensregionen, være å støtte opp under eierkommunenes og de enkelte prioriterte næringers spissede satsing på næringsutvikling gjennom å tilby høykvalitets tjenester innen interkommunal koordinering, prosjektgjennomføring, etablererveiledning, profilering og kommunikasjon samt annen administrativ støtte. 3

4 ÅRET SOM GIKK Av administrerende direktør Ole Hope Business Region Bergen har vært gjennom et år som på mange vis må sies å ha vært turbulent, men innholdsrikt. Undertegnede fikk styrets tillit i mars, og tiltrådte stillingen som administrerende direktør i august. Tidlig på året lanserte selskapet den etter hvert så mye omtalte «Vekstlandet-kampanjen». Kampanjen høstet en god del kritikk i media særlig i debattspaltene. Selskapet og våre partneres opplevelse av kampanjen samsvarer dårlig med kritikken som er fremsatt i dagspressen. Kampanjen var et svar på næringslivets behov for å synliggjøre Bergensregionen som en region hvor behovet for arbeidskraft var stort og udekket. Vi skulle gjennomføre en kampanje, ja en kampanje, en tidsbegrenset målrettet aktivitet for å skape oppmerksomhet knyttet til et bestemt fenomen. Fenomenet var et skrikende behov for arbeidskraft, særlig for unge voksne (alderen 25-35) med høyere utdanning og gjerne litt erfaring. Fordi kampanjen var rettet mot denne spesifikke målgruppen, valgte vi å prøve ut kommunikasjon gjennom nye medier. Vi gjennomførte kampanjen og lærte en hel del om bruk av nye medier, hva som virket og hva som ikke virket. Vi er trygge på at kampanjen ga vår region og mulighetene her en ekstraordinær oppmerksomhet, samtidig som vi uten å blunke tar inn over oss at ikke alt ble slik vi hadde tenkt. Kampanjen var et ekstraordinært tiltak for å bygge opp under Region Bergen-profilen, regionens langsiktige omdømmeprosjekt etablert for å markedsføre Bergensregionen som et vidunderlig sted å leve, å arbeide og å drive næring. Vi erfarte gjennom året at Bergensregionens diversifiserte næringsliv og alle mulighetene dette gir blir mer og mer kjent utenfor regionen, hvilket er selve målet med å drive omdømmebygging og markedsføring. Unikt tilbud fra Etablerersenteret Etablerersenteret i Business Region Bergen har lenge vært et underkommunisert prosjekt. Vi gjennomførte en studie for å sikre at vi hadde full oversikt over aktørbildet knyttet til offentlig finansiert etablererhjelp i regionen. Gjennom studien fikk vi dokumentert at Business Region Bergens tilbud til etablerere og gründere er unikt og det eneste i sitt slag i regionen. Vi har besluttet at vi skal videreføre og styrke dette viktige arbeidet i den Ett av arrangementene i Vekstlandet-kampanjen var et møte mellom bedrifter i regionen og studentene. form det har. Ved årsskiftet hadde vi hatt rundt regnet 840 etablerere gjennom vårt opplegg med kursing, veiledning og mentoring de siste fem år. Dette er et viktig og verdiskapende arbeid som vi i årene som kommer vil legge enda større vekt på. Delegasjonsreiser med gode partnere Sammen med gode partnere i Bergen Næringsråd og nettverksorganisasjonene fortsatte Business Region Bergen å organisere og arrangere felles delegasjonsreiser til viktige internasjonale næringsrelaterte begivenheter som sjømatmessen i Brussel, oljemessen i Houston og nettverksbygging i Kina. Videre fortsatte vi sammen med Bergen Næringsråd å utvikle vertskapstjenesten for internasjonale delegasjoner som kommer til vår region. Spisset fokus for Business Region Bergen Styret gjennomførte en omfattende strategiprosess første halvår 2013, for å berede grunnen til videreutvikling og spissing av selskapets fokus for årene som kommer. Styret landet på at selskapet særlig skulle fokusere innenfor tre strategiske løp: Arbeide for en næringsvennlig offentlig sektor (herunder etablerertjeneste) Markedsføring og profilering av regionen (omdømmebygging) Internasjonalisering (innreisende og utreisende aktivitet) Bygget på disse hovedinnsatsområdene, tok administrasjonen fatt på oppgaven med konkretisering og utarbeidelse av mer detaljerte aktiviteter gjennom høsten Til tross for at det strategiske arbeidet fra styrets hånd først og fremst var rettet mot en spissing av selskapets strategiske fokus, tok arbeidet utover høsten mer og mer form som en strategisk endring med et betydelig endret strategisk fokus. Strategisk endring er et forsøk på å endre etablerte virkelighetsbilder og sannheter for å få endrede handlinger slik at vi bedre skal være i stand til å dra fordel av viktige muligheter eller evne å håndtere eksterne trusler. Konkret betyr dette at vi gjennom høsten 2013 gikk gjennom en betydelig strategisk endring. Vi startet med å fokusere på mulighetene; områder hvor 4

5 det offentlige kunne bidra for å fremme næringslivets arbeidsvilkår hvor det allerede ikke er dekning og hvor vi ressurs- og kompetansemessig var den beste aktøren til å ivareta våre eieres interesser. Vi overlot til andre å gjøre oppgaver de var bedre skikket til enn oss, slik at vi unngikk dobbeltarbeid og rollekonflikter. Slik fikk vi endret selskapets strategiske orientering bort fra bransjespesifikke oppgaver til generelle oppgaver som underbygger et samlet næringsliv. Business Region Bergens oppgaver Våre strategiske prioriteringer vil i fremtiden følge fire eksplisitte hovedløp: Etablerertjenesten Omdømmebygging for Bergensregionen Delegasjonsreiser (inn- og utreisende) Koordinering av næringsinnsats mellom eierkommunene Dette er oppgaver som er etterspurte i markedet og hvor vi som en aktør som i skrivende stund er eiet av 22 kommuner og fylkeskommunen, kan løfte aktivitet den enkelte kommune eller enkelte bedrift ikke kan løfte alene, og som ikke andre aktører utfører. Business Region Bergen vil gjennom 2014 arbeide for å utvikle og posisjonere selskapet for å ivareta den rollen vi nå har definert for selskapet. Viktige aktiviteter vil være å opprettholde og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres innen etablerertjenesten, fortsette arbeidet med omdømmebygging av Bergensregionen, drive et aktivt arbeid for innreisende og utreisende delegasjoner og sist men ikke minst fornye Strategisk næringsplan for Bergensregionen eierkommunenes felles strategi for næringsutvikling i regionen. Ole Hope administrerende direktør Gjennom de strategiske grep selskapet har gjort i 2013, har vi gått inn i et 2014 med stor optimisme og oppfatter at vi er en viktig komplementør til andre aktører innen næringslivsrettede offentlig finansierte tiltak. 5

6 STYRETS BERETNING 2013 Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden, Voss, Tysnes og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. Askøy kommune fattet i desember vedtak om å tre ut av selskapet med virkning fra Selskapet har innrettet seg etter dette, og vil fremme forslag til endring i aksjonæravtalen på selskapets generalforsamling i Business Region Bergen er til for sine eierkommuner. Med sin særegne konstellasjon er selskapet et felles strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene og skal med det være en drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen. I inneværende strategiperiode er tre områder spesielt prioritert: næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. På vegne av kommunene driver selskapet etablerersenter. Business Region Bergen skal bistå ordførere og eierkommuner med kunnskap og informasjon. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergensregionen, Utdanning i Bergen og Media Region Bergen. kulturbasert næringsliv. Å stimulere til økt samhandling mellom det offentlige, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. Styret Styret har ni medlemmer. I 2013 har det vært avholdt sju styremøter, og styret har behandlet i alt 52 saker. Styret har hatt følgende sammensetning i 2013: Gunnar Bakke, styreleder Tom-Christer Nilsen, nestleder Katrine Trovik Børrea Schau-Larsen Håkon Nesheim Inger-Elisabeth Holberg Magnus Stangeland Siv Høgtun Astrid Johanne Bårdgard (til 7. juni 2013) Trond Bjelland Olsen (fra 7. juni 2013). Endringer i vedtekter I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens vedtekter 4 som følge av en rettet emisjon mot henholdsvis Voss kommune og Tysnes kommune. 4 i vedtektene er endret til følgende: «Aksjekapitalen skal være på NOK ,-. Aksjens pålydende skal være NOK 1 000,-». Business Region Bergen har særlig fokus på de prioriterte næreringene i regionen: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og 6

7 Styret hadde strategisamling i Vaksdal kommune i Fra venstre: Håkon Nesheim, Trond B. Olsen, Magnus Stangeland, Ole Hope, Børrea Schau-Larsen, Vaksdal-ordfører Eirik Haga, Tom-Christer Nilsen, Gunnar Bakke og Katrine Trovik. Endringer i aksjonæravtale I selskapets generalforsamling den 7. juni vedtok eierne en endring i Business Region Bergens aksjonæravtale 1 som følge av Voss kommune og Tysnes kommunes inntreden på eiersiden. 1 i aksjonæravtalen er endret til følgende: «Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har hver 33 % (350 aksjer x 2) av aksjene i selskapet. De resterende 34 % av aksjene fordeles på de andre kommunene. Kommuner med mer enn innbyggere vil eie 36 aksjer hver. Kommuner med mindre enn innbyggere vii eie 20 aksjer hver.» Ny administrerende direktør Ole Hope ble ansatt som ny administrerende direktør i selskapet og tiltrådte 1. august Strategiprosess I dialog med selskapets eiere har styret i årets oppdatering av Business Region Bergens langsiktige strategi ytterligere spisset selskapets prioriterte fokusområder - næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring og internasjonalisering. Et viktig moment var å rydde i prioriterte prosjekter og tiltak for å skape et mer fokusert selskap. Eiermøtet i juni 2013 ga styret sin tilslutning til konklusjonen fra arbeidet. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2013 en omsetning på totalt NOK mot NOK i Driftskostnadene i 2013 ble på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble positivt med NOK mot et negativt driftsresultat i 2012 på NOK Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i datterselskaper BRB Vekst AS. Dette selskapet har vært ansvarlig for å gjennomføre den store Vekstlandetkampanjen og har i denne forbindelse styrt mot et planlagt underskudd. Dette har fått en direkte virkning på årsresultatet til Business Region Bergen AS gjennom nedskriving av aksjer i BRB Vekst AS. I tillegg kommer et utredningsprosjekt vedrørende etablerertjenesten som ble bestilt senhøstes Dette prosjektet ble godkjent i styret og levert innenfor godkjente rammer. Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. BRB Vekst AS Selskapet etablerte i 2013 et datterselskap BRB Vekst AS. BRB Vekst AS skal forestå all aktivitet som er finansiert gjennom finansielle bidrag fra kommersielle aktører og med egne bidrag fra Business Region Bergen for å sikre at Business Region Bergen klart skiller mellom aktivitet som er henholdsvis helt eierfinansiert og heit eller delvis eksternfinansiert. BRB Vekst AS sto ansvarlig for den store Vekstlandet-kampanjen, og styrte i denne forbindelse mot et planlagt underskudd. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2013 ni medarbeidere, to menn og sju kvinner, som utgjorde 8,7 årsverk. Ett årsverk er ansatt for å arbeide i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet i organisasjonen er minimalt. Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK etter finansposter, mot et underskudd i 2012 på NOK

8 Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets framtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Imidlertid presiserer styret at utviklingen i tilskuddene fra Bergen kommune og fra Hordaland fylkeskommune har utviklet seg negativt for selskapet. Dette innebærer at selskapet vil spisse sin virksomhet ytterligere innen de prioriterte fokusområdene. 8

9 «Funky Foggy Town» av Cecilie Bannow Vinnerbildet i en av Region Bergens Instagramkonkurranser. Det er nå nærmere bilder merket #vekstlandet på billeddelingstjenesten Instagram. 9

10 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS (BELØP I TNOK) RESULTATREGNSKAP NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 10

11 (BELØP I TNOK) BALANSE PR NOTE EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i foretak i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 11

12 (BELØP I TNOK) BALANSE PR NOTE EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 2, Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 12

13 NOTER 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater derfor å utarbeide konsernregnskap, jf. Regnskapsloven 3-2. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter 0.1. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Pensjoner Selskapet har ikke balanseført ytelsesbasert pensjonsavtale og AFP ihht unntak i GRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet kostnadsfører betalt premie. Usikret pensjonsordning er beregnet og regnskapsført etter god regnskapsskikk for små foretak. ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 13

14 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 1 - Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekt fra aksjonærer Prosjektrelaterte inntekt fra aksjonærer Prosjektrelaterte inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 8,7 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte kostnader Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Kostnadsført honorar til revisor: Revisjon Attestasjonsoppgaver Annen revisjonsrelatert bistand Tjenester utført av Deloitte AS, utenfor revisjon Andre tjenester utført av Deloitte Advokater AS Samlet honorar ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 14

15 NOTER 2013 Note 2 - Lønnskostnad (forts) Fratrådt administrerende direktør: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til fratrådt administrerende direktør Ny administrerende direktør: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til ny administrerende direktør Ny administrerende direktør tiltrådte sin stilling 1. august 2013, og inngår i selskapets ordinære pensjonsordning. Det er ikke inngått særskilt etterlønnsavtale. Selskapets administrerende direktør har ikke frasagt seg oppsigelsesvernet ihht Arbeidsmiljølovens Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med tidligere administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2013 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Det foreligger ingen ytterligere opptjening etter fratredelse Opptjente rettigheter er avsatt på sperret konto, ref. note 4. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 9 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie for 2013 utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 15

16 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 3 - Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostn. leid lokale Inventar Kontormask. EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivinger Årets avskrivinger Akk. av- og nedskrivinger Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10% 10% 20% 33% Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: - Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. - Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 16

17 NOTER 2013 Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Sum Selskapet har i 2013 gjennomført en rettet emisjon mot Voss kommune og Tysnes kommune. Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Fjell kommune Os kommune Regionrådet Nordhordland IKS Stord kommune Voss kommune Austevoll kommune Fusa kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Tysnes kommune Sum ,1 % 33,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 100,0 % ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 17

18 (BELØP I TNOK) NOTER 2013 Note 6 - Annen egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum EK Egenkapital pr Årets endring: Emisjon Årets resultat Egenkapital pr Note 7 - Annen egenkapital Firma Forretningskontor Eier-/stemmeandel BRB Vekst AS Bergen 100 % Selskapet er nystiftet i BRB Vekst AS har i 2013 et driftsunderskudd på kr , og en egenkapital pr på kr Det er i 2013 foretatt nedskrivinger på aksjer i datterselskap. Note 8 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende: Avsetning feriepenger / styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift Påløpte kostnader Tilskuddsperiodiseringer ARSREGNSKAP 2013 FOR BUSINESS REGION BERGEN AS 18

19 19

20 20 Region Bergen-merket er et felles, gratis profileringsverktøy for hele regionen. Jo flere aktører som aktivt bruker regionens merke, desto oftere forbindes Bergensregionen med de sterke næringene, forsknings- og utdanningsmiljø samt aktiviteter og arrangementer i regionen. På den måten vil regionen bli mer synlig. Region-merket kan lastes ned fra

21 TIL: BERGENSREGIONEN FRA: BUSINESS REGION BERGEN Business Region Bergens visjon er å være drivkraft for kompetansebasert næringsutvikling i regionen. Business Region Bergen er til for eierkommunene og skal være et strategisk næringsutviklingsredskap for eierkommunene. Selskapet skal bidra til bedre samhandling i regionen og arbeide for å tiltrekke virksomheter og kompetanse som er strategisk viktig, til regionen. Dette er de største prosjektene vi arbeider med i 2014: - Ny Strategisk næringsplan for Bergensregionen - Omdømmet for Bergensregionen - Etablerersenteret - Næringsarealer og - Internasjonalt arbeid - delegasjonsreiser STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategisk næringsplan for Bergensregionen er Business Region Bergens eierkommuners felles strategiske plan for hvordan det offentlige i regionen samlet kan tilrettelegge for utvikling av næringslivet. Kraften i dokumentet er samhandling og det å stå sammen om felles visjon og målsettinger for en hel region. Med en felles plan er forholdet lagt til rette for at eierkommunene i Bergensregionen drar i samme retning. Den første planen gikk fra 2010 til I 2014 skal planen rulleres, og innholdet revideres. Ny felles plan foreligger mot slutten av Planen har til nå tatt utgangspunkt i de prioriterte næringene i regionen, og ser deretter på hva det offentlige kan bidra med for å forsterke næringslivets konkurranseposisjon. I forbindelse med revisjonen av planen vil ikke fokuset være like stort på den enkelte næring, men snarere på hva næringslivet forventer at det offentlige kan bidra med sektoruavhengig slik at planen kan bygge opp under og møte de utfordringer det offentlige faktisk kan og vil gjøre noe med. I denne forbindelse skal det også lages en egen tiltaksdel til planen. Planen skal behandles av alle eierkommunene og Hordaland fylkeskommune. 21

22 Det er gjennomført omdømmeundersøkelser for Bergensregionen i 2009, 2011 og Det som tydelig går frem av undersøkelsene er at kunnskapen om næringslivet i regionen har økt i løpet av disse årene. I 2009 ble det ikke spurt om kjennskapen til havbruksnæringen. OMDØMMET FOR BERGENSREGIONEN Skal regionen tiltrekke seg virksomheter og kompetansearbeidskraft, spiller også regionens omdømme en rolle. Omdømmebarometeret sier oss noe om hva innbyggerne i regionen og utenfor regionen vet om Bergensregionen og hva regionen er kjent for. Sammen med flere andre regioner i Norge, gjennomførte vi Omdømmebarometeret for tredje gang høsten Bergensregionen er kjent for kultur, reiseliv og som et godt sted å studere. Det som var ekstra hyggelig ved siste måling, er at regionen er blitt mer kjent for våre prioriterte næringer: olje og gass, maritim og marine næringer. Business Region Bergen har lagt til rette for og administrerer og oppdatere og I det videre arbeidet med nettsiden legges det vekt på å speile aktiviteter i regionen, regionens næringsliv samt forskning og utdanning. Dette skal videreutvikles i 2014 og Fakta om regionen Gjennom flere år har Business Region Bergen hentet inn nøkkeltall for de prioriterte næringene i regionen. Tallene dokumenterer næringene, verdiskaping, omsetning, årsresultat, antall bedrifter og antall ansatte. I tallene inkluderes også de bedriftene som ikke har hovedkontor i regionen, men som har aktivitet og skaper verdier i regionen. I tillegg til tall for den enkelte næring regionalt, kan det og hentes tall for de prioriterte næringene i den enkelte kommune. Tallene er utgangspunktet for en felles regionpresentasjon av næringslivet i regionen. Presentasjonene kan lastes ned fra nettsiden på bokmål, nynorsk og engelsk. Det følger også med innspill til manus. 22

23 Foto: Vidar Eide Yri Gategalleriet var ett av Vekstlandet-arrangementene i 2013 som fikk oppmerksomhet og skapte engasjement. Region Bergen-profilen Business Region Bergen har fått utviklet et felles visuelt uttrykk gjennom Region Bergen-profilen med tilhørende profilprogram. Dette er et felles verktøy som hele regionen fritt kan bruke. Målet er at Region Bergenprofilen kan tas i bruk i forbindelse med markedsføring av så mange aktiviteter, arrangementer og fremstøt som mulig for å synliggjøre regionen, næringene og de brede utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene. Å stå samlet under en felles visuell profil gir styrke og økt synlighet til hele regionen. Det er enkelt og gratis å laste ned logoer og kommunikasjonskonseptet fra Business Region Bergen støtter dem som ønsker det med å ta merket i bruk, og gir råd om hvordan det kan brukes. Fotobank Bilder fra regionen og regionens næringsliv er det ofte behov for. Derfor har Business Region Bergen mer enn 80 bilder i en fotobase som gratis kan lastes ned fra Bildene speiler særlig næringsliv og forskning i regionen. 23

24 Treffpunkt er en populær møteplass og nettverksbygger for gründere i Bergensregionen. Ett av temaene har vært sosiale medier. Espen Gimmert i iprospect har vært en av innlederne på Treffpunkt. Her er han sammen med gründer Anita Botnevik som driver bedriften Fjordfun. Fjordfun kombinerer opplevelser og aktivitet på sjøen og er bare for kvinner. Gry Sæterdal (t.h.) er leder for Etablerersenteret i Business Region Bergen. ETABLERERSENTERET I løpet av 2013 har Etablerersenteret hatt 243 deltakere på ulike kurs. Etablerersenteret har også brukt 250 timer på å veilede gründere. I tillegg har etableringen av Treffpunkt, en møteplass for gründere og entreprenører, vært en viktig satsning. Etablerersenteret fungerer som diskusjonspartner, rådgiver og forretningsutvikler for dem som trenger assistanse i etablerings- og vekstfasen. Målgruppene er dem som ønsker å etablere sin egen virksomhet, og dem som har startet en bedrift og har behov for profesjonell veiledning til videreutvikling. Veiledningstimene er gratis balanse, resultatregnskap, pengestrøm og pengeflyt, samt strategiske økonomiske valg. Kursene kan også tas enkeltvis. I 2013 avviklet etablerersenteret også et kurs i A-B-C regnskap. Etablerersenteret har utviklet et Kompetanseprogram som gir den aller beste innføringen i å etablere og drive sin egen virksomhet. Kompetanseprogrammet tar opp tema som formaliteter ved etablering, selskapsformer, registrering av virksomhet, skatt, forretningsplan med hovedvekt på idé, marked og økonomi. I programmet inngår et rent økonomikurs med hovedfokus på økonomiske faser i etableringen, Treffpunkt er en møteplass for entreprenører og gründere som har startet, eller skal starte egen virksomhet. Hvert Treffpunkt har ulike tema og består av foredrag og mindre workshops. Treffpunkt er et unikt sted å danne nettverk og å få viktig informasjon og kunnskap om ulike tema. I 2013 ble det avviklet seks Treffpunkt, ett av dem ble arrangert på Voss. 24

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer