Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene"

Transkript

1 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet kan utsettes for, og hvordan samfunnets institusjoner og organisering kan gjøres mer robuste. Trusler mot sikkerhet er samfunnsskapte, men kan også utløses av hendelser i naturen, som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv. Det er derfor etablert et tverrfaglig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV). Masterstudium i samfunnssikkerhet har ulike fordypningsretninger: Krisehåndtering, Planlegging-regulering-tilsyn og Sikkerhetsledelse. Fra studieåret er det i samarbeid med Universitetet i Tromsø etablert en ny fordypningsretning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene. Denne fordypningsretningen er innrettet mot samfunnssikkerhet i nordområdene hvor klima, geografi og infrastruktur medfører en kompleks sikkerhetsmessig problematikk, og hvor de sammensatte betingelsene i nordområdene stiller særegne krav til ivaretakelse av beredskaps- og sikkerhetsmessige aspekter. Undervisningen knyttet til denne fordypningen vil i all hovedsak foregå på Universitetet i Tromsø. 2. Målgruppe Masterstudiet i samfunnssikkerhet egner seg godt som en videreføring av bachelorgraden i Samfunnsfag med personalledelse v/uis, eller annet utdanningsløp av minimum tre års omfang innen samfunnsvitenskapelige emner. Fordypningsretningen Sikkerhet og beredskap i nordområdene egner seg godt som videreføring av bachelorgrad i Samfunnssikkerhet og miljø ved UiT, eller annet utdanningsløp av minimum tre års omfang innen samfunnsvitenskapelige emner. 1

2 3. Læringsutbytte Læringsmålet med studieprogrammet er å gi studentene kunnskaper og redskaper/metoder som kan bidra til å utvikle et tryggere og mer robust samfunn. Etter gjennomføring av programmet skal studenten evne å Vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter Forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering Analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og samfunnsfunksjoner Vurdere godheten av ulike løsningsforslag til aktiviteter, systemer og arealbruk Planlegge nye robuste funksjoner og organisatoriske/teknologiske løsninger Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står over for i slike situasjoner Kunne anvende analyseverktøy innenfor sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet Arbeide i tverrfaglige team 4. Opptakskrav Bachelorgrad eller annet utdanningsløp av minimum 3 års omfang innen samfunnsvitenskapelige fag (180 studiepoeng). Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang. Vurdering av innkomne søknader foretas av en særskilt nedsatt opptakskomité ved Universitetet i Stavanger. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet henvises det til Retningslinjer for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS, samt Utfyllende regler for lokalt opptak til masterprogram i Samfunnssikkerhet. 5. Opptaksinformasjon Lokalt opptak. Søknad registreres via SøknadsWeb på Søknadsfristen er 1. mars for søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden, behov for forhåndsløfte, opptak på særskilte vilkår eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15. april for alle øvrige søkere. Alle vil motta et svar på søknaden senest innen 25. juli. Kandidater som søker om opptak til Master i samfunnssikkerhet med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene må levere skriftlig søknad til Universitetet i Tromsø, ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS), innen samme frister som nevnt ovenfor. 6. Kvalifikasjoner Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser 2

3 (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner, krisehåndtering i privat og offentlig regi, Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger - som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder. Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet. 7. Vurderingsformer Vurderingsformene kan variere mellom skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, prosjektinnlevering eller muntlig eksamen. I en del tilfeller vil vurderingen være en kombinasjon av ulike vurderingsformer. Nærmere beskrivelse av vurderingsform i det enkelte emnet framkommer av emnebeskrivelsene. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. Dersom det ikke kreves vurdering kan fullført/ikke-fullført benyttes. 8. Utenlandsopphold / opphold ved andre læresteder Studentene vil etter søknad kunne få godkjent at deler av studiet blir tatt ved et annet lærested. Utvekslingsopphold må passe inn i studieplanen for mastergraden, og vil normalt finne sted i tredje semester. Studenter som velger spesialiseringsemner fra andre masterprogram enn samfunnssikkerhet og endringsledelse er selv ansvarlig for å kontrollere at det ikke oppstår kollisjon når det gjelder undervisning og eksamen. 9. Kontaktinformasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag, Tlf /15 35, e-post: Studiekoordinator er Preben H. Lindøe, 10. Evaluering Evaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til UiS/SV-fakultetets evalueringssystem. 11. Studieplan Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng. Programmet er bygd opp av 9 emner som hvert gir 10 studiepoeng, til sammen 90 studiepoeng. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. For studenter på de tre fordypningsretningene Krisehåndtering; Planlegging-, reguleringtilsyn og Sikkerhetsledelse er følgende emner obligatoriske: Vitenskapsteori med etikk 3

4 (MKK100), Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115), Infrastruktur og sårbarhet (MTS 230), Risikobasert styring (MTS140) og Krisehåndtering (MSA125). En må dessuten velge mellom kvalitative metoder (MEN115) eller kvantitative metoder (MEN 215). For studenter tatt opp på fordypningsretningen Sikkerhet og beredskap i nordområdene er følgende syv emner obligatoriske: risiko og samfunnssikkerhet, maritime operasjoner og beredskap, kvalitative metode, risikobasert styring, politikk og forvaltning i nordområdene, kvantitative metode og krisehåndtering. Eventuelle avvik vurderes etter søknad. Emnekombinasjon studieplan UiS-modell : Master i samfunnssikkerhet med fordypning/spesialisering i Krisehåndtering; Planleggingregulering-tilsyn; eller Sikkerhetsledelse År 1 År 2 Kode Emne I SP Obligatoriske emner MSA125 Krisehåndtering MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet MKK100 Vitenskapsteori med etikk O 10 X O 10 X O 10 X MTS230 Infrastruktur og sårbarhet O 10 X MTS140 Risikobasert styring O 10 X MSAMAS Masteroppgave i samfunnssikkerhet O 30 X Velg ett emne MEN215 Kvantitative metoder M X MEN115 Kvalitative metoder M X Valg av spesialiseringsretning eller valgfrie emner Spesialiseringsretning Krisehåndtering, velg 3 emner MSA270 Internasjonale humanitære kriser M X MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar M X MEN105 Endringsledelse I M X MSA280 Beslutning i kriser M X MSA250 Menneskerettigheter - flerfaglige perspektiver M X Spesialiseringsretning Planlegging-regulering-tilsyn, velg 3 emner MEN250 Ledelse av helse, miljø og sikkerhet M X MSA230 Sikkerhet og organisasjon M X MSA200 HMS-regulering og tilsyn M X MTS110 Granskingsmetodikk M X Spesialiseringsretning Sikkerhetsledelse, velg 3 emne MSA270 Internasjonale humanitære kriser M X MEN250 Ledelse av helse, miljø og sikkerhet M X 4

5 MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar M MSA230 Sikkerhet og organisasjon M X MSA280 Beslutning i kriser M X Valgfrie emner - velg 3 emner MEN135 Endringsledelse II M X MEN165 Virksomhetsutvikling I: Fra teori til praksis M X MEN166 Virksomhetsutvikling II M X MEN105 Endringsledelse I M X MEN125 Organisasjonsutvikling M X I - Info - koder og forkortelser: O - Obligatorisk emne V - Valgbart emne Mn-nn - Minst n emner som utgjør minimum nn studiepoeng Det kan forekomme endringer i studieplanen X 5

6 UiT-modell 1. sem. 2. sem MSA 115 Risiko og samfunnssikkerhet MTS 140 Risikobasert styring MFA-3001 Maritime operasjoner og beredskap SOS-3002 Kvantitativ metode SOS-3001 Kvalitativ metode Valgfritt emne 3. sem 4. sem. MSA 125 Krisehåndtering SVF-3002 Politikk og forvaltning i Nordområdene MSAMAS Masteroppgave Valgfritt emne Kode Emne SP Obligatoriske emner MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet 10 X MFA-3001 Maritime operasjoner og beredskap 10 X PED-3050 Kvalitativ metode 10 X SVF-3002 Politikk og forvaltning i nordområdene 10 X SOS-3002 Kvantitativ metode 10 X MTS140 Risikobasert styring 10 X MSA125 Krisehåndtering 10 X MSAMAS Masteroppgave i samfunnssikkerhet 30 X Valgfrie emner BIO-3111 GIS and remote sensing 10 X STV-3072 Moderne organisasjonsteori 15 X HEL-3011 Peace, Health and Medical Work 10 X STV-3058 Nyere lederskapsteori 10 X TEK-3002 Risk and reliability analysis 10 X STV-3073 Moderne teorier om organisering og ledelse 10 X Det tas forbehold om endringer i tilgjengelige valgemner. 12. Informasjon til studenter med opptak på Master i samfunnssikkerhet med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. Sammen ønsker universitetene å bygge opp et sterkt kompetansemiljø i Nord- Norge knyttet til utfordringene i nordområdene. Universitetet i Stavanger er faglig ansvarlig for tilbudet. 6

7 Undervisningen knyttet til dette studietilbudet vil i all hovedsak foregå ved Universitetet i Tromsø. Så langt det lar seg gjøre gjelder dette også emnene der ansatte fra Universitetet i Stavanger er ansvarlig for gjennomføringen. Studiet er et heltidsstudium med normert studietid på to år. Kontaktinformasjon v/universitetet i Tromsø: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Tlf , e-post: Kontaktperson er Kristin Lauritzsen, 7

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer