Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports"

Transkript

1 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra de enkelte forsknings- og statistikkområder. Også resultater av ulike enkeltundersøkelser publiseres her, oftest med utfyllende kommentarer og analyser. This series contains statistical analyses and method and model descriptions from the different research and statistics areas. Results of various single surveys are also published here, usually with supplementary comments and analyses. Statistisk sentralbyrå, mai 1999 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe Metoder, modeller, dokumentasjon Emneord Kommuneinndeling Fylkesinndeling Kommunenummer Sammenslåing Grensejusteringer Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue r

3 Sammendrag Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 Statistisk sentralbyrå 1999 Publikasjonen gir en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen og i fylkesinndelingen Prosjektet har blitt utført på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD). Førstekonsulent Dag Juvkam har stått for prosjektarbeidet. Kontaktperson i KAD har vært rådgiver Sverre Mogstad. Emneord: Kommuneinndeling, fylkesinndeling, kommunenummer, sammenslåing, grensejusteringer. Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet. 3

4

5 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Innhold 1. Innledning Forklaringer til oversikten... 8 Kommunenummer...8 Delingsprosessen...8 Utgåtte kommunenummer og -navn...8 Delinger av kommuner som senere er sammenslått igjen...9 Fotnoter...9 Fylkesinndelingen...9 Endringer i kommuneinndelingen Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark...84 Endringer i fylkesinndelingen Sammenslåing av fylker...86 Deling av fylker...87 Overflytting av hele kommuner/fogderier...88 Overflytting av hele kommuner ved sammenslåing...88 Grensejusteringer i bebodde områder...88 Grensejusteringer i ubebodde områder...89 De sist utgitte publikasjonene i serien Rapporter

6

7 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 1. Innledning Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en fortegnelse over alle endringene i kommuneinndelingen fra og med 1838, og de viktigste endringene i fylkesinndelingen etter Endringene i kommuneinndelingen utgjør hovedtyngden av arbeidet. Oversikten bygger på en rekke kilder. Framstillingen tar utgangspunkt i oversikter i NOS Folketallet i kommunene Hefte III (vedleggene 5-9). Den er så utvidet bakover og framover i tid, kontrollert og supplert ved hjelp av andre kilder i og utenfor Statistisk sentralbyrå: NSD (J. Brosveet, T. Olaussen, T. Sande, «Kommuneendringer », rapport nr. 27, 1979), NOU 1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring (vedlegg 2, Historikk og tidligere inndelingsformer av Geir Thorsnæs) og Innstilling II fra Kommuneinndelingskomiteen, 1952 (spesielt vedleggene av Per Tang). Oversikten i foreliggende SSB-notat er mer komplett enn noen tidligere forsøk på en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen i Norge. Oversikten er trolig komplett når det gjelder kommunesammenslåinger og delinger. I de første tiårene etter 1838 kan det i bebodde områder ha forekommet grensereguleringer i herreder som ikke er fanget opp, ettersom en i statistikkpublikasjonene i denne perioden kun publiserte grensejusteringer der byer var involvert. Disse endringene er det trolig nokså få av. Det er usikkert i hvilken grad grensejusteringer i ubebodde områder har blitt fanget opp. I perioder synes det som om slike justeringer ikke har blitt registrert. Grensejusteringer der kildene ikke oppgir overflyttinger av bosatte er vanligvis plassert under overflyttinger i ubebodde områder. Ved avvik fra dette er antall overflyttede markert med et spørsmålstegn. Avvikene skyldes opplysninger om at en eller flere gårder er overflyttet, uten noen indikasjon på at de er ødegårder. Noen av grensejusteringene kan altså være feilplassert. Den som kan bidra til at fortegnelsen blir enda mer komplett, eller kan påvise direkte feil i publikasjonen, bes henvende seg til Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå. 7

8 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 2. Forklaringer til oversikten Kommunenummer De kommunenumrene en benytter i Statistisk sentralbyrå ble laget i forbindelse med folketellingen i Alle kommuner, og i tillegg ladesteder som ikke var egne kommuner, ble tildelt en firesifret kode, der de to første sifrene angir fylke, og de to siste kommunene innenfor et fylke. Innenfor det enkelte fylke ble herredene nummerert fortløpende fra 11 (f.eks Vestby). Rekkefølgen tok utgangspunkt i fogderiene. Byene (kjøpsteder og ladesteder) fikk tredjesiffer 0 (f.eks Oslo). Ettersom enkelte kommuner ble nedlagt, flyttet over til et annet fylke eller fikk statusen endret fra herred til by før 1946, er det behov for enkelte ekstra kommunenummer i historiske oversikter. En følger her nummereringen som benyttes i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD, Rapport nr. 27, 1979). Disse ekstra kommunenumrene har tredjesiffer 8 eller 9 (f.eks Årstad). Ingen andre kommuner har tredjesiffer 8 eller 9. Ved kommunesammenslåinger fram til 1976 benyttet en om igjen kommunenummeret til en av kommunene som inngikk i kommunesammenslåingen. Ved kommunedelingene i 1976 og 1977 kunne dette prinsippet ikke videreføres, fordi myndighetene hadde tatt i bruk kommunenummeret som del av kontonummeret for innbetaling til kemnerkontorene. Selv om en kunne ha fortsatt den gamle praksisen ved kommunesammenslåinger, har en også i disse tilfellene valgt å gi de sammenslåtte kommunene nye kommunenummer. Ved kommunedelingene i og ved enkelte senere sammenslåinger har tidligere benyttede kommunenummer blitt brukt om igjen for å beholde en landskapsorientert kommunenummerering. I tillegg til dette har en i Vestfold brukt om igjen utgåtte bykommunenummer, ettersom en ikke hadde igjen nok ubrukte bykommunenummer til å fylle behovet ved kommunesammenslåingene i De kommunenumrene som har vært benyttet av ulike kommuner er: 0516 Heidal ( ) Nord-Fron (1977 -) 0701 Svelvik ( ) Borre (1988 -) 0704 Åsgårdstrand ( ) Tønsberg (1988 -) 1523 Sunnylven ( ) Ørskog (1977 -) 1923 Øverbygd ( ) Salangen (1977 -) I tillegg utgjør 1531 Sula bare en liten del av tidligere 1531 Borgund. Delingsprosessen Under delinger har alle kommuner i områdebeskrivelsen en bokstav knyttet til kommunenummeret. Det samme gjelder for en del kommuner i feltet for ny kommuneenhet. Denne bokstaven er ikke formelt en del av kommunenummeret, men er benyttet for å skille mellom de ulike delingene av en kommune. Første gang en kommune deles, gis den bokstaven a. Hvis delingsprosessen fortsetter, gis kommunen en b, deretter en c osv. under ny kommunenhet. Når delingsprosessen avsluttes, gis det ingen bokstavkode. Eksempel: 0130a Tune Sarpsborg bTune Eksemplet viser at Sarpsborg etter utskillelsen fra Tune i 1839 ikke er delt videre, mens Tune ikke er ferdig med delingsprosessen. Utgåtte kommunenummer og -navn Utgåtte kommunenummer og navn er kursivert i feltet Ny kommuneenhet. Kursivering uten parentes viser til at det har foregått en eller flere inndelingsendringer. Eksempler: 0113 Borge; Kommunenummer 0113 er ikke lenger i bruk og ingen kommune heter Borge Fredrikstad; Kommunenummer 0103 er ikke lenger i bruk, men en kommune heter Fredrikstad. 8

9 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen I de tilfeller der kommuner endrer navn uavhengig av endringer i kommuneinndelingen er de utgåtte navnene satt i parentes og kursivert under Ny kommuneenhet og Områdebeskrivelse. Disse navnene er tatt med for å lette arbeidet for den som ønsker å benytte eldre publikasjoner. Det nye kommunenavnet er først nevnt når en kommune ved delinger eller sammenslåinger tilsvarer den enheten navnet gjelder. Kun betydelige navneendringer satt i parentes, og ikke slike små endringer som når Nordre Fron endres til Nord-Fron i Eksempel: 2020c Kistrand Porsanger (Kistrand) Karasjok Enkelte kommuner i Troms og Finnmark har i de senere år har fått offisielle samiske navneformer i tillegg til de norske. Dette regnes ikke som navneendring. De kommunene som har både offisiell samisk og norsk navneform er samlet under Samiske og norske navneformer på kommunenavn. Delinger av kommuner som senere er sammenslått igjen Under delinger benyttes forminsket skrift i feltet ny kommuneenhet for å vise at den kommunen som ble delt senere er slått sammen igjen. Der en deling gir mer enn to nye kommuner, markerer skriftforminskingen hvilke av de nye kommuneenhetene som senere har blitt sammenslått. For at skriftforminsking skal kunne benyttes der en kommune ikke er ferdig med delingsprosessen, må alle kommuner som inngår i senere delinger også være en del av den sammenslåtte kommunen. Når en i delingseksemplet med Tune ikke benytter skriftforminsking, på tross av at Tune og Sarpsborg begge inngår i dagens 0105 Sarpsborg, så skyldes det at Rolvsøy var en del av Tune helt fram til Rolvsøy er i dag en del av 0106 Fredrikstad. Eksempler: 0633a Nore Nore Uvdal (Opdal) 1648a Støren b Støren Soknedal Horg Fotnoter Det er laget fem standardfotnoter som er samlet foran oversikten over kommuneendringer. Med unntak av fotnote 1 og 5 viser fotnotene alltid til andre underinndelinger i lista enn den der fotnoten er plassert. I tillegg har det vært behov for spesielle fotnoter for enkeltkommuner. Disse er samlet på den siden der fotnotebehovet oppstår. For disse fotnotene har en benyttet romerske tall (I, II osv.). De fem standardfotnotene er: 1 Merk at det etter sammenslåing er foretatt ny sammenslåing. Eksempel: Nye 0113 Borge fra 1964 ble slått sammen med 0103 Fredrikstad, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy til 0106 Fredrikstad Merk at kommunen er blitt delt igjen senere. Fotnoten benyttes kun under Sammenslåinger. For å finne delingen, se Delinger. Eksempel: 0434 Tolga-Os, som ble til ved sammenslåing , ble delt igjen Merk at det etter sammenslåing/deling er foretatt grenseregulering(er). Fotnoten benyttes under Sammenslåinger og Delinger. For å finne grensereguleringen, se Grensereguleringer i bebodde områder og Grensereguleringer i ubebodde områder. Eksempel: Nye 0105 Halden fra 1967 fikk overført en del av 0115 Skjeberg Merk at kommunenummer er endret senere, uten endring i kommuneinndelingen. Fotnoten kan teoretisk være plassert hvor som helst, men er sjelden. For å finne nummerendringen, se Endring av kommunenummer. 5 Merk også tidligere sammenslåing(er). Denne fotnoten viser bakover i tid, mens fotnote 1 viser framover. Den fungerer internt innenfor Sammenslåinger. Eksempel: Av de kommunene som ble sammenslått til 0106 Fredrikstad har både 0113 Borge og 0103 Fredrikstad hatt tidligere sammenslåinger. Fylkesinndelingen Gjennomgangen av fylkesinndelingen er kortfattet. På dette området har det vært gjort langt mindre arbeid gjennom årene enn med dokumentasjonen av kommuneinndelingen. Det har ikke blitt gjort noen forsøk på å frambringe ny kunnskap for endringene i fylkesinndelingen før For perioden fra og med 1838 har materialet blitt systematisert samtidig med framstillingen av endringene i kommuneinndelingen. 9

10 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 Endringer i kommuneinndelingen Østfold Delinger 0130a Tune Sarpsborg b Tune 0130b Tune Varteig c Tune 0120a Rødenes Rødenes Rømskog 0118a Aremark Aremark Øymark 0132a Glemmen (Glemminge) Glemmen (Glemminge) Kråkerøy 0113a Borge Torsnes Borge 0130c Tune Tune Rolvsøy 0128a Rakkestad Rakkestad Degernes 0125a Eidsberg Eidsberg Mysen Sammenslåinger 0104 Moss Jeløy Moss 0125 Eidsberg Mysen Eidsberg 10

11 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 01 Østfold (forts.) Samenslåinger (forts.) 0103 Fredrikstad Torsnes (de høytliggende sjøområdene sør for Øra med Hesteholmen, Langøya, Løvøya og Store Fret Borge (eiendommene Gansrød og Ulfeng) Glemmen Fredrikstad 1)3) 0112 Torsnes (unntatt områder overført til 0103 Fredrikstad) Borge (unntatt eiendommene overført til 0103 Fredrikstad) Borge 1) 0119 Øymark Rødenes Marker 0128 Rakkestad Degernes Rakkestad* 0101 Halden Berg Idd Halden 3) 0102 Sarpsborg Varteig (unntatt 12 pers. i grunnkrets 0104 Furuholmen med gnr. 20 bnr. 1-5, 7-8, 10-13, gnr. 21 bnr. 1-2, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 23 bnr. 2-6, 9 overført til grunnkrets 0102 Vestre Os i 0128 Rakkestad) 0115 Skjeberg Tune Sarpsborg 0103 Fredrikstad Borge Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Fredrikstad 5) Grensereguleringer i bebodde områder 0194 Jeløy (Moss landsogn) del overført til Moss Berg? del overført til Halden (Fredrikshald) Glemmen (Glemminge) del overført til Fredrikstad Jeløy (Moss landdistrikt) del overført til Moss * Ved sammenslåingen av 0114 Varteig og tre andre kommuner til 0105 Sarpsborg , ble del av 0114 Varteig overført til 0128 Rakkestad. 11

12 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 01 Østfold (forts.) Grensereguleringer i bebodde områder (forts.) 0116 Berg del overført til Halden Tune del overført til Sarpsborg Tune del overført til Sarpsborg Jeløy del overført til Moss Berg del overført til Halden Rygge del overført til Moss Berg del overført til Halden Borge del overført til Fredrikstad Tune del overført til Sarpsborg Skjeberg del overført til Halden (eiendommen Hagelund) Onsøy del overført til Fredrikstad (Rolvsøya, øst for Kjølbergelva) Tune del overført til Sarpsborg Grensereguleringer i ubebodde områder 0130 Tune del overført til 0102 Sarpsborg

13 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 02 Akershus Delinger 0201a Son/Hølen Son Hølen 0239a Hurdal Hurdal Feiring 0221a Høland b Høland Setskog 0231a Skedsmo Lørenskog Skedsmo Lillestrøm 0216a Nesodden Nesodden Oppegård 0224a Aurskog Aurskog Blaker 0221b Høland Søndre Høland Nordre Høland 0227a Fet Fet Rælingen 0212a Kråkstad Kråkstad Ski Sammenslåinger 0204 Hølen Vestby Vestby 0218 Aker Oslo Oslo 0203 Drøbak Frogn Frogn 3) 0225 Blaker Sørum Sørum 0231 Skedsmo Lillestrøm Skedsmo 3) 0201 Son Vestby Vestby 0212 Kråkstad Ski Ski 0237 Eidsvoll Feiring Eidsvoll 13

14 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 02 Akershus (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0221 Søndre Høland Nordre Høland Setskog Aurskog Aurskog-Høland Grensereguleringer i bebodde områder 0218 Aker del overført til Oslo (Christiania) Aker del overført til Oslo (Kristiania) Sørum del overført til Ullensaker Ås del overført til Frogn Frogn del overført til Ås Aker del overført til Oppegård Enebakk del overført til Fet (Enebakkneset) Ås del overført til Frogn Lørenskog del overført til Skedsmo Skedsmo del overført til Lørenskog Skedsmo del overført til Oslo Asker del overført til ca Røyken (gnr. 6, 9, 10, 13, 17 bnr. 1, 5, 7, 13) Grensereguleringer i ubebodde områder 0218 Aker del overført til 0301 Oslo Aker del overført til 0301 Oslo Nittedal del overført til 0301 Oslo (Danielshøgda, Sandungen)

15 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 02 Akershus (forts.) Grensereguleringer i ubebodde områder (forts.) 0301 Oslo del overført til 0233 Nittedal Lørenskog del overført til 0228 Rælingen Rælingen del overført til 0230 Lørenskog (gnr. 106 bnr. 389 og 396) Lørenskog del overført til 0228 Rælingen (gnr. 83 bnr. 236, 237 og parsell av bnr. 234)

16 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 03 Oslo Delinger Ingen Sammenslåinger 0218 Aker Oslo Oslo Grensereguleringer i bebodde områder 0218 Aker del overført til Oslo (Christiania) Aker del overført til Oslo (Kristiania) Skedsmo del overført til Oslo Grensereguleringer i ubebodde områder 0218 Aker del overført til 0301 Oslo Aker del overført til 0301 Oslo Oslo del overført til 0233 Nittedal Nittedal del overført til 0301 Oslo (Danielshøgda, Sandungen) Endring av kommunenavn 0301 Kristiania Oslo 16

17 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 04 Hedmark Delinger 0414a Vang Hamar b Vang 0424a Hof Hof a Åsnes og Våler 0425a Åsnes og Våler Åsnes Våler 0421a Vinger Kongsvinger b Vinger 0421b Vinger Eidskog Vinger 0437a Tynset Tynset a Alvdal (Lille-Elvdal) 0423a Grue Branvald Grue 0432a Rendal Ytre Rendal Øvre Rendal 0414b Vang Furnes Vang 0438a Alvdal Alvdal Folldal 0436a Tolga Os* Tolga* 0435 Tolga-Os ) Tidligere 0436 Tolga Tolga 2) Tidligere 0435 Os Os Sammenslåinger 0424 Hof Åsnes Åsnes 3) 0411 Nes Ringsaker Furnes Vang («geografiske øyer» i Furnes) Ringsaker 3) 0416 Romedal Stange Stange 0402 Kongsvinger Vinger Brandval Kongsvinger 3)4) * 0436 Tolga og 0441 Os ble slått sammen igjen

18 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 04 Hedmark (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0430 Stor-Elvdal Sollia Stor-Elvdal 0432 Ytre Rendal Øvre Rendal Rendalen 3) 0435 Os Tolga Tolga-Os 2) 0401 Hamar Ringsaker deler av grunnkrets 0101 Stensby, 0102 Hanstad, 0121 Viker og 0201 Stammerud Vang Hamar Opprettelse ved grensejusteringer 0428 Trysil Ytre Rendal Øvre Rendal a Tolga Engerdal Grensereguleringer i bebodde områder 0421 Vinger del overført til Kongsvinger Vang del overført til Hamar Trysil del overført til Åmot Tolga del overført til Os Grue del overført til Brandval Vang del overført til Hamar Furnes del overført til Hamar Vang del overført til Stange Ringsaker del overført til Hamar Kvikne del overført til Tynset (Kvikne sogn, resten av kommunen overført til 1635 Rennebu)

19 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 04 Hedmark (forts.) Grensereguleringer i bebodde områder (forts.) 0440 Kvikne del overført til Rennebu (Innset sogn, resten av kommunen overført til 0437 Tynset) Vang del overført til Ringsaker Ringsaker del overført til Vang (del av tidligere 0413 Furnes) Åsnes del overført til Grue (Rotberget krets, som var en del av tidligere 0424 Hof) Dovre del overført til Folldal (de tre vestre Bergsengsetergårdene) Tynset del overført til Rennebu (del av eiendommen Garlia) Kongsvinger del overført til Eidskog (i Åbogenområdet, gnr. 14 bnr. 2,3,19,20,24,27,33,36,40,48 og 54) Grensereguleringer i ubebodde områder 0520 Ringebu del overført 0431 Sollia Grue del overført til 0402 Kongsvinger (to eiendommer i Lystad krets) Tynset del overført til 0432 Rendalen (Spekedalen) Endring av kommunenummer 0421 Kongsvinger fikk status som bykommune Kongsvinger 19

20 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 05 Oppland Delinger 0536a Land Søndre Land Nordre Land 0543a Slidre Vestre Slidre Øystre Slidre 0518a Fron Nord-Fron Sør-Fron 0527a Vardal Gjøvik Vardal 0512a Lesja Dovre Lesja 0520a Ringebu Ringebu Sollia* 0514a Lom Skjåk (Skiaker) Lom 0522a Gausdal Østre Gausdal Vestre Gausdal 0534a Gran Gran Brandbu 0532a Jevnaker Jevnaker Lunner 0515a Vågå (Vaage) Vågå (Vaage) Heidal** (Hedalen) Sel 0529a Vestre Toten Vestre Toten Eina Kolbu 0525a Biri Biri Snertingdal 0536a Søndre Land Søndre Land Fluberg 0538a Nordre Land Nordre Land Torpa * 0580 Sollia ble overført til Hedmark i 1890 som 0431 Sollia. ** 0516 er kommunenummeret til Heidal , og Nord-Fron fra og med

21 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 05 Oppland (forts.) Delinger (forts.) 0518 Fron ) Tidligere 0518 Nord-Fron (1965) Nord-Fron* 2) Tidligere 0519 Sør-Fron ( ) Sør-Fron Sammenslåinger 0522 Østre Gausdal Vestre Gausdal Gausdal 0534 Gran (unntatt Furulund krets overført til 0532 Jevnaker) Brandbu Gran 3) 0536 Søndre Land Fluberg (unntatt Tranlia krets og eiendommen Store Røen overført til 0538 Nordre Land) Søndre Land 0537 Fluberg (Tranlia krets og eiendommen Store Røen) Nordre Land Torpa Nordre Land 0501 Lillehammer Fåberg Lillehammer 0502 Gjøvik Biri Snertingdal Vardal (unntatt Sørligrenda som ble overført til 0529 Vestre Toten) Gjøvik 0528 Østre Toten Kolbu Østre Toten 0527 Vardal (Sørligrenda) Vestre Toten Eina Gran (et område ved sørenden av Einavannet i tidligere 0535 Brandbu) Vestre Toten 0515 Vågå (del av Tolstadåsen) Heidal* Sel Nord-Fron (Sjoa-området med grense over Milsteinhaugen) Sel 0518 Nord-Fron Sør-Fron Fron 2 * * 0516 er kommunenummeret til Heidal , og Nord-Fron fra og med

22 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 05 Oppland (forts.) Opprettelse ved grenseregulering 0540a Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Grensereguleringer i bebodde områder 0521 Øyer del overført til Gausdal Søndre Land del overført til Nordre Land Østre Toten («endel Gaarde»)? 0529 Vestre Toten Vestre Toten («endel Gaarde»)? 0528 Østre Toten Vang del overført til Øystre Slidre Østre Toten del overført til Vardal Fåberg del overført til Lillehammer Vardal del overført til Gjøvik Vardal del overført til Gjøvik Vestre Gausdal del overført til Sør-Fron Gran del overført til Jevnaker (Furulund krets) Dovre del overført til Folldal (de tre vestre Bergsengsetergårdene) Grensereguleringer i ubebodde områder 0534 Gran del overført til 0532 Jevnaker Ringebu del overført til 0431 Sollia Øystre Slidre del overført til 0543 Vestre Slidre Søndre Land del overført til 0527 Vardal

23 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 05 Oppland (forts.) Grensereguleringer i ubebodde områder (forts.) 0541 Etnedal del overført til 0542 Nord-Aurdal Nord-Aurdal del overført til 0541 Etnedal Sør-Aurdal del overført til 0542 Nord-Aurdal (Makalausfjellet)

24 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 06 Buskerud Delinger 0613a Norderhov (Norderhoug) Hønefoss b Norderhov 0613b Norderhov Norderhov Ådal 0632a Rollag Rollag a Nore 0619a Ål Ål Hol 0624a Eiker Øvre Eiker Nedre Eiker 0617a Gol Gol Hemsedal 0621a Sigdal Sigdal Krødsherad 0633a Nore Nore Uvdal (Opdal) 0616a Nes Flå Nes 0629a Sandsvær Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær 0612a Hole Tyristrand Hole 0601 Ringerike ) Tidligere 0601 Hønefoss, 0611 Tyristrand, 0613 Norderhov, 0614 Ådal og den delen av 0622 Krødsherad (Brekkebygda - Havikskogenområdet) som inngikk i 0601 Ringerike fra og med Ringerike 3) 2) Tidligere 0612 Hole ( ) Hole 3) Sammenslåinger 0680 Strømm? 0711 Svelvik? Svelvik 0681 Strømsgodset* Skoger Skoger 0633 Nore Uvdal Nore og Uvdal * Nylaget kommunenummer, ettersom kommunen ikke er registrert av NSD. NSD har registrert sammenslåingen som en grenseregulering mellom 0626 Lier og 0712 Skoger. 24

25 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 06 Buskerud (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0601 Hønefoss Tyristrand Hole Norderhov Ådal Krødsherad (Brekkebygda Havikskogen-området) Ringerike 2) 0604 Kongsberg Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær Flesberg (Svene/Jondalen) Gransherad (Øvre Jondalen) Kongsberg 0602 Drammen Skoger Drammen Grensereguleringer i bebodde områder 0626 Lier del overført til Drammen Skoger del overført til Drammen Uvdal del overført til Hol Norderhov del overført til Ringerike Øvre Sandsvær del overført til Flesberg Hole del overført til Norderhov Norderhov del overført til Hole Lier del overført til Drammen Øvre Eiker del overført til Nedre Eiker Lier del overført til Hole Lier del overført til Drammen Flesberg del overført til Øvre Eiker

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

ENDRINGER I KOMMUNEINNDELINGEN 1838-1996

ENDRINGER I KOMMUNEINNDELINGEN 1838-1996 ENDRINGER I KOMMUNEINNDELINGEN 1838-1996 Folkemengde Endrings- Ny kommune- 01 ØSTFOLD Delinger 0130a Tune 1 325 1839 0102 Sarpsborg 5 695 0130b Tune 0130b Tune 1 405 1861 0114 Varteig 6 681 0130c Tune

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Kommune- og fylkesinndelingen en historisk oversikt over endringene

Kommune- og fylkesinndelingen en historisk oversikt over endringene Kommune- og fylkesinndelingen en historisk oversikt over endringene Rapport fra Statistisk sentralbyrå lagd på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997 1 Endringer i kommune- og fylkesinndelingen

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 201403352-5 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Peer Sommer-Erichson NVEs bistand

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Endringer i kommuneinndelingen 1951-

Endringer i kommuneinndelingen 1951- Endringer i kommuneinndelingen 1951- For årene 1951-1956 er flyttinger mellom kommunene i fylket medregnet. Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Akershus Bærum herred X Lars Waaltorp

Akershus Bærum herred X Lars Waaltorp Aker herred Asker herred Aurskog herred Bærum herred X Lars Waaltorp Drøbak kjøpstad Eidsvoll herred Enebakk herred Feiring herred Fet herred Frogn herred Gjerdrum herred Hurdal herred Hvitsten ladested

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

10. Offentleg forvaltning

10. Offentleg forvaltning 10. Offentleg forvaltning Kommentarar: tekstdel s. 74 10.1 Målform i kommunar og fylkeskommunar 2009* 10.2 Kommunar etter fylke og målform 2009* 10.3 Fylkeskommunar etter målform 2009* 10.4 Språkportrett

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Offentlig vegnett og tømmertransport

Offentlig vegnett og tømmertransport Offentlig vegnett og tømmertransport Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt og nyttelast for tømmervogntog Oslo mai 2014 Dag Skjølaas Per Skreden Innhold Formålet

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Partier, partiledd og partikoder

Partier, partiledd og partikoder , s. 1 Partier, partiledd og partikoder Oversikten er et uttrekk fra partiportalen.no, 02.01.2017. For å finne parti-id til ditt partiledd eller parti, klikk på ditt parti i Innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer