Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports"

Transkript

1 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra de enkelte forsknings- og statistikkområder. Også resultater av ulike enkeltundersøkelser publiseres her, oftest med utfyllende kommentarer og analyser. This series contains statistical analyses and method and model descriptions from the different research and statistics areas. Results of various single surveys are also published here, usually with supplementary comments and analyses. Statistisk sentralbyrå, mai 1999 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe Metoder, modeller, dokumentasjon Emneord Kommuneinndeling Fylkesinndeling Kommunenummer Sammenslåing Grensejusteringer Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue r

3 Sammendrag Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 Statistisk sentralbyrå 1999 Publikasjonen gir en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen og i fylkesinndelingen Prosjektet har blitt utført på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD). Førstekonsulent Dag Juvkam har stått for prosjektarbeidet. Kontaktperson i KAD har vært rådgiver Sverre Mogstad. Emneord: Kommuneinndeling, fylkesinndeling, kommunenummer, sammenslåing, grensejusteringer. Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet. 3

4

5 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Innhold 1. Innledning Forklaringer til oversikten... 8 Kommunenummer...8 Delingsprosessen...8 Utgåtte kommunenummer og -navn...8 Delinger av kommuner som senere er sammenslått igjen...9 Fotnoter...9 Fylkesinndelingen...9 Endringer i kommuneinndelingen Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark...84 Endringer i fylkesinndelingen Sammenslåing av fylker...86 Deling av fylker...87 Overflytting av hele kommuner/fogderier...88 Overflytting av hele kommuner ved sammenslåing...88 Grensejusteringer i bebodde områder...88 Grensejusteringer i ubebodde områder...89 De sist utgitte publikasjonene i serien Rapporter

6

7 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 1. Innledning Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en fortegnelse over alle endringene i kommuneinndelingen fra og med 1838, og de viktigste endringene i fylkesinndelingen etter Endringene i kommuneinndelingen utgjør hovedtyngden av arbeidet. Oversikten bygger på en rekke kilder. Framstillingen tar utgangspunkt i oversikter i NOS Folketallet i kommunene Hefte III (vedleggene 5-9). Den er så utvidet bakover og framover i tid, kontrollert og supplert ved hjelp av andre kilder i og utenfor Statistisk sentralbyrå: NSD (J. Brosveet, T. Olaussen, T. Sande, «Kommuneendringer », rapport nr. 27, 1979), NOU 1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring (vedlegg 2, Historikk og tidligere inndelingsformer av Geir Thorsnæs) og Innstilling II fra Kommuneinndelingskomiteen, 1952 (spesielt vedleggene av Per Tang). Oversikten i foreliggende SSB-notat er mer komplett enn noen tidligere forsøk på en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen i Norge. Oversikten er trolig komplett når det gjelder kommunesammenslåinger og delinger. I de første tiårene etter 1838 kan det i bebodde områder ha forekommet grensereguleringer i herreder som ikke er fanget opp, ettersom en i statistikkpublikasjonene i denne perioden kun publiserte grensejusteringer der byer var involvert. Disse endringene er det trolig nokså få av. Det er usikkert i hvilken grad grensejusteringer i ubebodde områder har blitt fanget opp. I perioder synes det som om slike justeringer ikke har blitt registrert. Grensejusteringer der kildene ikke oppgir overflyttinger av bosatte er vanligvis plassert under overflyttinger i ubebodde områder. Ved avvik fra dette er antall overflyttede markert med et spørsmålstegn. Avvikene skyldes opplysninger om at en eller flere gårder er overflyttet, uten noen indikasjon på at de er ødegårder. Noen av grensejusteringene kan altså være feilplassert. Den som kan bidra til at fortegnelsen blir enda mer komplett, eller kan påvise direkte feil i publikasjonen, bes henvende seg til Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå. 7

8 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 2. Forklaringer til oversikten Kommunenummer De kommunenumrene en benytter i Statistisk sentralbyrå ble laget i forbindelse med folketellingen i Alle kommuner, og i tillegg ladesteder som ikke var egne kommuner, ble tildelt en firesifret kode, der de to første sifrene angir fylke, og de to siste kommunene innenfor et fylke. Innenfor det enkelte fylke ble herredene nummerert fortløpende fra 11 (f.eks Vestby). Rekkefølgen tok utgangspunkt i fogderiene. Byene (kjøpsteder og ladesteder) fikk tredjesiffer 0 (f.eks Oslo). Ettersom enkelte kommuner ble nedlagt, flyttet over til et annet fylke eller fikk statusen endret fra herred til by før 1946, er det behov for enkelte ekstra kommunenummer i historiske oversikter. En følger her nummereringen som benyttes i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD, Rapport nr. 27, 1979). Disse ekstra kommunenumrene har tredjesiffer 8 eller 9 (f.eks Årstad). Ingen andre kommuner har tredjesiffer 8 eller 9. Ved kommunesammenslåinger fram til 1976 benyttet en om igjen kommunenummeret til en av kommunene som inngikk i kommunesammenslåingen. Ved kommunedelingene i 1976 og 1977 kunne dette prinsippet ikke videreføres, fordi myndighetene hadde tatt i bruk kommunenummeret som del av kontonummeret for innbetaling til kemnerkontorene. Selv om en kunne ha fortsatt den gamle praksisen ved kommunesammenslåinger, har en også i disse tilfellene valgt å gi de sammenslåtte kommunene nye kommunenummer. Ved kommunedelingene i og ved enkelte senere sammenslåinger har tidligere benyttede kommunenummer blitt brukt om igjen for å beholde en landskapsorientert kommunenummerering. I tillegg til dette har en i Vestfold brukt om igjen utgåtte bykommunenummer, ettersom en ikke hadde igjen nok ubrukte bykommunenummer til å fylle behovet ved kommunesammenslåingene i De kommunenumrene som har vært benyttet av ulike kommuner er: 0516 Heidal ( ) Nord-Fron (1977 -) 0701 Svelvik ( ) Borre (1988 -) 0704 Åsgårdstrand ( ) Tønsberg (1988 -) 1523 Sunnylven ( ) Ørskog (1977 -) 1923 Øverbygd ( ) Salangen (1977 -) I tillegg utgjør 1531 Sula bare en liten del av tidligere 1531 Borgund. Delingsprosessen Under delinger har alle kommuner i områdebeskrivelsen en bokstav knyttet til kommunenummeret. Det samme gjelder for en del kommuner i feltet for ny kommuneenhet. Denne bokstaven er ikke formelt en del av kommunenummeret, men er benyttet for å skille mellom de ulike delingene av en kommune. Første gang en kommune deles, gis den bokstaven a. Hvis delingsprosessen fortsetter, gis kommunen en b, deretter en c osv. under ny kommunenhet. Når delingsprosessen avsluttes, gis det ingen bokstavkode. Eksempel: 0130a Tune Sarpsborg bTune Eksemplet viser at Sarpsborg etter utskillelsen fra Tune i 1839 ikke er delt videre, mens Tune ikke er ferdig med delingsprosessen. Utgåtte kommunenummer og -navn Utgåtte kommunenummer og navn er kursivert i feltet Ny kommuneenhet. Kursivering uten parentes viser til at det har foregått en eller flere inndelingsendringer. Eksempler: 0113 Borge; Kommunenummer 0113 er ikke lenger i bruk og ingen kommune heter Borge Fredrikstad; Kommunenummer 0103 er ikke lenger i bruk, men en kommune heter Fredrikstad. 8

9 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen I de tilfeller der kommuner endrer navn uavhengig av endringer i kommuneinndelingen er de utgåtte navnene satt i parentes og kursivert under Ny kommuneenhet og Områdebeskrivelse. Disse navnene er tatt med for å lette arbeidet for den som ønsker å benytte eldre publikasjoner. Det nye kommunenavnet er først nevnt når en kommune ved delinger eller sammenslåinger tilsvarer den enheten navnet gjelder. Kun betydelige navneendringer satt i parentes, og ikke slike små endringer som når Nordre Fron endres til Nord-Fron i Eksempel: 2020c Kistrand Porsanger (Kistrand) Karasjok Enkelte kommuner i Troms og Finnmark har i de senere år har fått offisielle samiske navneformer i tillegg til de norske. Dette regnes ikke som navneendring. De kommunene som har både offisiell samisk og norsk navneform er samlet under Samiske og norske navneformer på kommunenavn. Delinger av kommuner som senere er sammenslått igjen Under delinger benyttes forminsket skrift i feltet ny kommuneenhet for å vise at den kommunen som ble delt senere er slått sammen igjen. Der en deling gir mer enn to nye kommuner, markerer skriftforminskingen hvilke av de nye kommuneenhetene som senere har blitt sammenslått. For at skriftforminsking skal kunne benyttes der en kommune ikke er ferdig med delingsprosessen, må alle kommuner som inngår i senere delinger også være en del av den sammenslåtte kommunen. Når en i delingseksemplet med Tune ikke benytter skriftforminsking, på tross av at Tune og Sarpsborg begge inngår i dagens 0105 Sarpsborg, så skyldes det at Rolvsøy var en del av Tune helt fram til Rolvsøy er i dag en del av 0106 Fredrikstad. Eksempler: 0633a Nore Nore Uvdal (Opdal) 1648a Støren b Støren Soknedal Horg Fotnoter Det er laget fem standardfotnoter som er samlet foran oversikten over kommuneendringer. Med unntak av fotnote 1 og 5 viser fotnotene alltid til andre underinndelinger i lista enn den der fotnoten er plassert. I tillegg har det vært behov for spesielle fotnoter for enkeltkommuner. Disse er samlet på den siden der fotnotebehovet oppstår. For disse fotnotene har en benyttet romerske tall (I, II osv.). De fem standardfotnotene er: 1 Merk at det etter sammenslåing er foretatt ny sammenslåing. Eksempel: Nye 0113 Borge fra 1964 ble slått sammen med 0103 Fredrikstad, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy til 0106 Fredrikstad Merk at kommunen er blitt delt igjen senere. Fotnoten benyttes kun under Sammenslåinger. For å finne delingen, se Delinger. Eksempel: 0434 Tolga-Os, som ble til ved sammenslåing , ble delt igjen Merk at det etter sammenslåing/deling er foretatt grenseregulering(er). Fotnoten benyttes under Sammenslåinger og Delinger. For å finne grensereguleringen, se Grensereguleringer i bebodde områder og Grensereguleringer i ubebodde områder. Eksempel: Nye 0105 Halden fra 1967 fikk overført en del av 0115 Skjeberg Merk at kommunenummer er endret senere, uten endring i kommuneinndelingen. Fotnoten kan teoretisk være plassert hvor som helst, men er sjelden. For å finne nummerendringen, se Endring av kommunenummer. 5 Merk også tidligere sammenslåing(er). Denne fotnoten viser bakover i tid, mens fotnote 1 viser framover. Den fungerer internt innenfor Sammenslåinger. Eksempel: Av de kommunene som ble sammenslått til 0106 Fredrikstad har både 0113 Borge og 0103 Fredrikstad hatt tidligere sammenslåinger. Fylkesinndelingen Gjennomgangen av fylkesinndelingen er kortfattet. På dette området har det vært gjort langt mindre arbeid gjennom årene enn med dokumentasjonen av kommuneinndelingen. Det har ikke blitt gjort noen forsøk på å frambringe ny kunnskap for endringene i fylkesinndelingen før For perioden fra og med 1838 har materialet blitt systematisert samtidig med framstillingen av endringene i kommuneinndelingen. 9

10 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 Endringer i kommuneinndelingen Østfold Delinger 0130a Tune Sarpsborg b Tune 0130b Tune Varteig c Tune 0120a Rødenes Rødenes Rømskog 0118a Aremark Aremark Øymark 0132a Glemmen (Glemminge) Glemmen (Glemminge) Kråkerøy 0113a Borge Torsnes Borge 0130c Tune Tune Rolvsøy 0128a Rakkestad Rakkestad Degernes 0125a Eidsberg Eidsberg Mysen Sammenslåinger 0104 Moss Jeløy Moss 0125 Eidsberg Mysen Eidsberg 10

11 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 01 Østfold (forts.) Samenslåinger (forts.) 0103 Fredrikstad Torsnes (de høytliggende sjøområdene sør for Øra med Hesteholmen, Langøya, Løvøya og Store Fret Borge (eiendommene Gansrød og Ulfeng) Glemmen Fredrikstad 1)3) 0112 Torsnes (unntatt områder overført til 0103 Fredrikstad) Borge (unntatt eiendommene overført til 0103 Fredrikstad) Borge 1) 0119 Øymark Rødenes Marker 0128 Rakkestad Degernes Rakkestad* 0101 Halden Berg Idd Halden 3) 0102 Sarpsborg Varteig (unntatt 12 pers. i grunnkrets 0104 Furuholmen med gnr. 20 bnr. 1-5, 7-8, 10-13, gnr. 21 bnr. 1-2, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 23 bnr. 2-6, 9 overført til grunnkrets 0102 Vestre Os i 0128 Rakkestad) 0115 Skjeberg Tune Sarpsborg 0103 Fredrikstad Borge Rolvsøy Kråkerøy Onsøy Fredrikstad 5) Grensereguleringer i bebodde områder 0194 Jeløy (Moss landsogn) del overført til Moss Berg? del overført til Halden (Fredrikshald) Glemmen (Glemminge) del overført til Fredrikstad Jeløy (Moss landdistrikt) del overført til Moss * Ved sammenslåingen av 0114 Varteig og tre andre kommuner til 0105 Sarpsborg , ble del av 0114 Varteig overført til 0128 Rakkestad. 11

12 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 01 Østfold (forts.) Grensereguleringer i bebodde områder (forts.) 0116 Berg del overført til Halden Tune del overført til Sarpsborg Tune del overført til Sarpsborg Jeløy del overført til Moss Berg del overført til Halden Rygge del overført til Moss Berg del overført til Halden Borge del overført til Fredrikstad Tune del overført til Sarpsborg Skjeberg del overført til Halden (eiendommen Hagelund) Onsøy del overført til Fredrikstad (Rolvsøya, øst for Kjølbergelva) Tune del overført til Sarpsborg Grensereguleringer i ubebodde områder 0130 Tune del overført til 0102 Sarpsborg

13 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 02 Akershus Delinger 0201a Son/Hølen Son Hølen 0239a Hurdal Hurdal Feiring 0221a Høland b Høland Setskog 0231a Skedsmo Lørenskog Skedsmo Lillestrøm 0216a Nesodden Nesodden Oppegård 0224a Aurskog Aurskog Blaker 0221b Høland Søndre Høland Nordre Høland 0227a Fet Fet Rælingen 0212a Kråkstad Kråkstad Ski Sammenslåinger 0204 Hølen Vestby Vestby 0218 Aker Oslo Oslo 0203 Drøbak Frogn Frogn 3) 0225 Blaker Sørum Sørum 0231 Skedsmo Lillestrøm Skedsmo 3) 0201 Son Vestby Vestby 0212 Kråkstad Ski Ski 0237 Eidsvoll Feiring Eidsvoll 13

14 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 02 Akershus (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0221 Søndre Høland Nordre Høland Setskog Aurskog Aurskog-Høland Grensereguleringer i bebodde områder 0218 Aker del overført til Oslo (Christiania) Aker del overført til Oslo (Kristiania) Sørum del overført til Ullensaker Ås del overført til Frogn Frogn del overført til Ås Aker del overført til Oppegård Enebakk del overført til Fet (Enebakkneset) Ås del overført til Frogn Lørenskog del overført til Skedsmo Skedsmo del overført til Lørenskog Skedsmo del overført til Oslo Asker del overført til ca Røyken (gnr. 6, 9, 10, 13, 17 bnr. 1, 5, 7, 13) Grensereguleringer i ubebodde områder 0218 Aker del overført til 0301 Oslo Aker del overført til 0301 Oslo Nittedal del overført til 0301 Oslo (Danielshøgda, Sandungen)

15 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 02 Akershus (forts.) Grensereguleringer i ubebodde områder (forts.) 0301 Oslo del overført til 0233 Nittedal Lørenskog del overført til 0228 Rælingen Rælingen del overført til 0230 Lørenskog (gnr. 106 bnr. 389 og 396) Lørenskog del overført til 0228 Rælingen (gnr. 83 bnr. 236, 237 og parsell av bnr. 234)

16 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 03 Oslo Delinger Ingen Sammenslåinger 0218 Aker Oslo Oslo Grensereguleringer i bebodde områder 0218 Aker del overført til Oslo (Christiania) Aker del overført til Oslo (Kristiania) Skedsmo del overført til Oslo Grensereguleringer i ubebodde områder 0218 Aker del overført til 0301 Oslo Aker del overført til 0301 Oslo Oslo del overført til 0233 Nittedal Nittedal del overført til 0301 Oslo (Danielshøgda, Sandungen) Endring av kommunenavn 0301 Kristiania Oslo 16

17 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 04 Hedmark Delinger 0414a Vang Hamar b Vang 0424a Hof Hof a Åsnes og Våler 0425a Åsnes og Våler Åsnes Våler 0421a Vinger Kongsvinger b Vinger 0421b Vinger Eidskog Vinger 0437a Tynset Tynset a Alvdal (Lille-Elvdal) 0423a Grue Branvald Grue 0432a Rendal Ytre Rendal Øvre Rendal 0414b Vang Furnes Vang 0438a Alvdal Alvdal Folldal 0436a Tolga Os* Tolga* 0435 Tolga-Os ) Tidligere 0436 Tolga Tolga 2) Tidligere 0435 Os Os Sammenslåinger 0424 Hof Åsnes Åsnes 3) 0411 Nes Ringsaker Furnes Vang («geografiske øyer» i Furnes) Ringsaker 3) 0416 Romedal Stange Stange 0402 Kongsvinger Vinger Brandval Kongsvinger 3)4) * 0436 Tolga og 0441 Os ble slått sammen igjen

18 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 04 Hedmark (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0430 Stor-Elvdal Sollia Stor-Elvdal 0432 Ytre Rendal Øvre Rendal Rendalen 3) 0435 Os Tolga Tolga-Os 2) 0401 Hamar Ringsaker deler av grunnkrets 0101 Stensby, 0102 Hanstad, 0121 Viker og 0201 Stammerud Vang Hamar Opprettelse ved grensejusteringer 0428 Trysil Ytre Rendal Øvre Rendal a Tolga Engerdal Grensereguleringer i bebodde områder 0421 Vinger del overført til Kongsvinger Vang del overført til Hamar Trysil del overført til Åmot Tolga del overført til Os Grue del overført til Brandval Vang del overført til Hamar Furnes del overført til Hamar Vang del overført til Stange Ringsaker del overført til Hamar Kvikne del overført til Tynset (Kvikne sogn, resten av kommunen overført til 1635 Rennebu)

19 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 04 Hedmark (forts.) Grensereguleringer i bebodde områder (forts.) 0440 Kvikne del overført til Rennebu (Innset sogn, resten av kommunen overført til 0437 Tynset) Vang del overført til Ringsaker Ringsaker del overført til Vang (del av tidligere 0413 Furnes) Åsnes del overført til Grue (Rotberget krets, som var en del av tidligere 0424 Hof) Dovre del overført til Folldal (de tre vestre Bergsengsetergårdene) Tynset del overført til Rennebu (del av eiendommen Garlia) Kongsvinger del overført til Eidskog (i Åbogenområdet, gnr. 14 bnr. 2,3,19,20,24,27,33,36,40,48 og 54) Grensereguleringer i ubebodde områder 0520 Ringebu del overført 0431 Sollia Grue del overført til 0402 Kongsvinger (to eiendommer i Lystad krets) Tynset del overført til 0432 Rendalen (Spekedalen) Endring av kommunenummer 0421 Kongsvinger fikk status som bykommune Kongsvinger 19

20 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 05 Oppland Delinger 0536a Land Søndre Land Nordre Land 0543a Slidre Vestre Slidre Øystre Slidre 0518a Fron Nord-Fron Sør-Fron 0527a Vardal Gjøvik Vardal 0512a Lesja Dovre Lesja 0520a Ringebu Ringebu Sollia* 0514a Lom Skjåk (Skiaker) Lom 0522a Gausdal Østre Gausdal Vestre Gausdal 0534a Gran Gran Brandbu 0532a Jevnaker Jevnaker Lunner 0515a Vågå (Vaage) Vågå (Vaage) Heidal** (Hedalen) Sel 0529a Vestre Toten Vestre Toten Eina Kolbu 0525a Biri Biri Snertingdal 0536a Søndre Land Søndre Land Fluberg 0538a Nordre Land Nordre Land Torpa * 0580 Sollia ble overført til Hedmark i 1890 som 0431 Sollia. ** 0516 er kommunenummeret til Heidal , og Nord-Fron fra og med

21 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 05 Oppland (forts.) Delinger (forts.) 0518 Fron ) Tidligere 0518 Nord-Fron (1965) Nord-Fron* 2) Tidligere 0519 Sør-Fron ( ) Sør-Fron Sammenslåinger 0522 Østre Gausdal Vestre Gausdal Gausdal 0534 Gran (unntatt Furulund krets overført til 0532 Jevnaker) Brandbu Gran 3) 0536 Søndre Land Fluberg (unntatt Tranlia krets og eiendommen Store Røen overført til 0538 Nordre Land) Søndre Land 0537 Fluberg (Tranlia krets og eiendommen Store Røen) Nordre Land Torpa Nordre Land 0501 Lillehammer Fåberg Lillehammer 0502 Gjøvik Biri Snertingdal Vardal (unntatt Sørligrenda som ble overført til 0529 Vestre Toten) Gjøvik 0528 Østre Toten Kolbu Østre Toten 0527 Vardal (Sørligrenda) Vestre Toten Eina Gran (et område ved sørenden av Einavannet i tidligere 0535 Brandbu) Vestre Toten 0515 Vågå (del av Tolstadåsen) Heidal* Sel Nord-Fron (Sjoa-området med grense over Milsteinhaugen) Sel 0518 Nord-Fron Sør-Fron Fron 2 * * 0516 er kommunenummeret til Heidal , og Nord-Fron fra og med

22 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 05 Oppland (forts.) Opprettelse ved grenseregulering 0540a Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Grensereguleringer i bebodde områder 0521 Øyer del overført til Gausdal Søndre Land del overført til Nordre Land Østre Toten («endel Gaarde»)? 0529 Vestre Toten Vestre Toten («endel Gaarde»)? 0528 Østre Toten Vang del overført til Øystre Slidre Østre Toten del overført til Vardal Fåberg del overført til Lillehammer Vardal del overført til Gjøvik Vardal del overført til Gjøvik Vestre Gausdal del overført til Sør-Fron Gran del overført til Jevnaker (Furulund krets) Dovre del overført til Folldal (de tre vestre Bergsengsetergårdene) Grensereguleringer i ubebodde områder 0534 Gran del overført til 0532 Jevnaker Ringebu del overført til 0431 Sollia Øystre Slidre del overført til 0543 Vestre Slidre Søndre Land del overført til 0527 Vardal

23 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 05 Oppland (forts.) Grensereguleringer i ubebodde områder (forts.) 0541 Etnedal del overført til 0542 Nord-Aurdal Nord-Aurdal del overført til 0541 Etnedal Sør-Aurdal del overført til 0542 Nord-Aurdal (Makalausfjellet)

24 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Rapporter 99/13 06 Buskerud Delinger 0613a Norderhov (Norderhoug) Hønefoss b Norderhov 0613b Norderhov Norderhov Ådal 0632a Rollag Rollag a Nore 0619a Ål Ål Hol 0624a Eiker Øvre Eiker Nedre Eiker 0617a Gol Gol Hemsedal 0621a Sigdal Sigdal Krødsherad 0633a Nore Nore Uvdal (Opdal) 0616a Nes Flå Nes 0629a Sandsvær Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær 0612a Hole Tyristrand Hole 0601 Ringerike ) Tidligere 0601 Hønefoss, 0611 Tyristrand, 0613 Norderhov, 0614 Ådal og den delen av 0622 Krødsherad (Brekkebygda - Havikskogenområdet) som inngikk i 0601 Ringerike fra og med Ringerike 3) 2) Tidligere 0612 Hole ( ) Hole 3) Sammenslåinger 0680 Strømm? 0711 Svelvik? Svelvik 0681 Strømsgodset* Skoger Skoger 0633 Nore Uvdal Nore og Uvdal * Nylaget kommunenummer, ettersom kommunen ikke er registrert av NSD. NSD har registrert sammenslåingen som en grenseregulering mellom 0626 Lier og 0712 Skoger. 24

25 Rapporter 99/13 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen 06 Buskerud (forts.) Sammenslåinger (forts.) 0601 Hønefoss Tyristrand Hole Norderhov Ådal Krødsherad (Brekkebygda Havikskogen-området) Ringerike 2) 0604 Kongsberg Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær Flesberg (Svene/Jondalen) Gransherad (Øvre Jondalen) Kongsberg 0602 Drammen Skoger Drammen Grensereguleringer i bebodde områder 0626 Lier del overført til Drammen Skoger del overført til Drammen Uvdal del overført til Hol Norderhov del overført til Ringerike Øvre Sandsvær del overført til Flesberg Hole del overført til Norderhov Norderhov del overført til Hole Lier del overført til Drammen Øvre Eiker del overført til Nedre Eiker Lier del overført til Hole Lier del overført til Drammen Flesberg del overført til Øvre Eiker

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Kartlegging av radon i. Melhus kommune

Kartlegging av radon i. Melhus kommune Kartlegging av radon i Melhus kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Melhus kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Hedmark Hamar Ajer 1 1 HiHm Børstad 1 1 HiHm Ener 1 1 HiHm Ringsaker Nes 1 1 HiHm Furnes 1 1 HiHm Nord-Odal Nord-Odal 1 1 HiHm

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø

Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø 96/20 Rapporter Reports Elisabeth Gulløy Svein Gåsemyr og Anne Vedø Forslag til et nytt system for norsk bistandsstatistikk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer