Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2013 og administrasjonen... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5"

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2013 og administrasjonen Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr Resultatregnskap Bruk av midler Noter til årsregnskapet.. 10 Revisjonsberetning Fokus for Frukt og grøntmarkedet i Forbruksutviklingen i kg. pr. capita Verdiutvikling Resultatmåling av OFGs virksomhet om dagen PR og redaksjonelle samarbeid PR informasjon Presseturer/pressekonferanser NM i frukt og grønt om dagen temanummer.. 33 Mathjelpen for foreldre Smakens uke Bloggere Kampanjeaktiviteter Frukt.no og sosiale medier om dagen-barnehage om dagen-idrett Seminarer, festivaler og arrangementer Skolefrukt

3 Opplysningskontoret for frukt og grønt, OFG, er en stiftelse uten kommersielle interesser. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i budskapet. OFG har som visjon å være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det overordnede målet for OFG er, lik de nasjonale kostrådene, å bidra til at forbruket av frukt og grønt pr. innbygger er lik 5 om dagen. 500 gram halvparten frukt og bær, og halvparten grønnsaker. Poteter er ikke regnet med blant 5 om dagen, men er et fokusområde for OFG. OFG arbeider for poteten ved å trekke den frem som en naturlig del av et sunt norsk kosthold. Målgruppen til OFG er alle norske forbrukere, men man har valgt å fokusere spesielt mot barnefamilier. Det er i barnefamiliene man er mest åpne for å endre hverdagsvanene. Barn er morgendagens forbrukere. 5 om dagen er en rød tråd i all kommunikasjon fra OFG. Man har utfordret aktørene i markedet å hekte seg på ved enten å lage sine egne 5 om dagen kampanjer, eller gjennomføre andre aktiviteter som bidrar til at forbrukeren når det overordnede målet om å spise 5 om dagen. Dette har positivt blitt fulgt opp av svært mange i Konkret har det resultert i en volum- og verdivekst i OFGs resultatmåling for 2013 viser positive resultater. OFG har, på et allerede høyt nivå, styrket sin posisjon som en sannferdig og objektiv kilde til kostholdsinformasjon. Frukt.no er et viktig nav for OFGs informasjon og kunnskap. Bruken av Frukt.no økte med 15% i forhold til 2012, og nådde totalt besøkende i OFG har gjennom 2013 vært dyktige til å få til et samspill mellom Frukt.no og sosiale medier og bloggere. Status ved årsskiftet var følgere på Facebook. OFGs samarbeid med redaksjonell presse er svært verdifull. Man oppnådde i alt presseoppslag gjennom Matstoff generelt, og sunt matstoff med frukt og grønt spesielt er interessant for mediene. For å møte dette behovet har OFG opparbeidet seg en posisjon som en troverdig og seriøs samarbeidspartner for mediene. Boka Mathjelpen for foreldre er en stor satsning for OFG. Motivasjonen er å få 5 om dagen inn i det daglige kostholdet. Det er også i år delt ut bøker til alle foreldre med barn i første klassetrinn. Boken gir gode tips og ideer til sunn hverdagsmat. Årets bok hadde et opplag på over , og ble meget godt mottatt. 5 om dagen barnehage er viktig prosjekt for OFG. Hensikten med prosjektet er å få frukt og grønt inn i alle måltidssituasjoner i barnehagen og få en positiv bevissthet rundt frukt og grønt. Barnehagene får hjelp og oppfølging mot at de signerer en avtale med OFG. I utgangen av 2013 hadde i alt meldt seg på. Dette utgjør over 1/3 av alle barnehager. For å sette fokus på og motivere til stadig forbedring av den viktige innsatsen som skjer i frukt- og grøntavdelingen i dagligvarekjedene har OFG for syvende gang arrangert NM i frukt og grønt i Konkurransen blir svært godt mottatt blant kjedene, og blir aktivt brukt i deres interne kommunikasjon. Skolefrukt, som er administrert av OFG, har et velfungerende administrasjonssystem for abonnementsordningen. Mange kommuner som har ansvar for gratisordningen i ungdomsskolen og 1-10 skoler velger også å benytte seg av administrasjonssystemet. Til slutt vil jeg få takke alle ansatte i OFG for en fremragende og entusiastisk innsats. Takk også til styremedlemmene for utmerket samarbeid. Oslo 20. februar Øyvind Bergstrøm 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), lokalisert i Oslo, er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Norge, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop Norge og ICA Norge. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter. I tillegg mottar OFG midler fra Helsedirektoratet for finansiering av Skolefrukt-prosjektet (abonnementsordningen), som driftes gjennom et eget kostnadssenter i OFG. Rettvisende bilde av utviklingen og resultatet Etter styrets oppfatning gir årsberetningen for 2013 et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten for regnskapsåret

5 Styret 2013 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Coop Norge AS Øyvind Bergstrøm (Styreleder) Geir Ødevarp Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ola Langvasbråten Kirstin Sollid Norsk Gartnerforbund Kåre Reed Katrine Beate Røed Meberg Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Anders Rangvald Nordlund (AU-medlem) Narve Huseby Wiker OIKOS Økologisk Norge Reidar Andestad Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Oddmund Østebø Henrik Raastad-Hoel Forbund Bama-Gruppen AS Jan Hammarstrøm Anders Jordbekken Norges Bondelag Jens Edvard Kase (AU-medlem) Anders Johan Huus ICA Norge AS Jan Rognstadbråten Ole André Mora Administrasjon 2013 Direktør: Informasjonssjef: Markedsansvarlig: Web-redaktør: Matkonsulent og prosjektleder: Markedskoordinator: Prosjektleder Skolefrukt: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Elisabeth Skjegstad Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Julie Langseth Tore Angelsen Prosjektassistent Skolefrukt: Henriette Johansen (i permisjon 2013) Tiril Borge (vikar 2013) 5

6 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen som er lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Sykefraværet i 2013 var på et tilfredsstillende lavt nivå, 1,75% av total arbeidstid. Det var i 2013 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Likestilling OFGs administrasjon består av seks kvinner og to menn. Lederen for kontoret er mann. Styret i OFG har ni mannlige styremedlemmer. Både styret og OFGs ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Oslo, 25. februar 2014 Øyvind Bergstrøm Styreleder Jan Rognstadbråten Ola Langvasbråten Jens Edvard Kase Kåre Reed Reidar Andestad Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Anders Nordlund Guttorm Rebnes Direktør 6

7 EIENDELER noter Omløpsmidler Kundefordringer Fordring skatteetaten - mva Andre kortsiktige fordringer Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 noter Driftsinntekter Offentlige tilskudd Elevbetalinger Skolefrukt Andre inntekter Sum inntekter Driftsutgifter Lønns og personalkostnader Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfr.tiltak Overført fra/til Skolefrukt Overført/dekket Oslo, 25. februar 2014 Øyvind Bergstrøm Styreleder Jan Rognstadbråten Ola Langvasbråten Jens Edvard Kase Kåre Reed Reidar Andestad Oddumund Østebø Jan Hammarstrøm Anders Nordlund Guttorm Rebnes Direktør 8

9 Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Ubenyttet pr Kvaltet og salgsfremmende tiltak Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige holdgningkampanjer Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Presseaktiviteter Fellesprosjekter med opplysningskontorene i landbruket Andre tiltak/web Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk av midler Overført til neste år Motatt Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inn./kostn. inntekter midler Skolefrukt Ubenyttet pr * Mottatte midler Finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Driftsutgifter Informasjonstiltak Elevbetalinger Prisnedskrivning: Abonnement kr 1, Ekstra pristilskudd høst Provisjon til kortselskapene SUM Netto forbruk av midler Overført til neste år * * Herav midler fra SLF 2004 kr ,- Sum mottatt Netto forbruk Resultat

10 NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres når de mottas. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. NOTE 2 Bundne midler Grunnkapital er satt inn på egen bankkonto med kr NOTE 3 Offentlig tilskudd Avgiftspliktig del av tilskudd er kostnadsført på prosjektene. NOTE 4 Elevbetalinger Skolefrukt Elevbetalinger er inntektsført med kr Elevbetalingene er basert på innbetalinger av kr 2,50 pr. frukt pr. dag fra elever som har foretatt innbetaling via Skolefrukts administrasjonssystem. Beløpet har uavkortet blitt utbetalt til leverandørene som har levert frukt og grønnsaker på de aktuelle skoler. OFG foretar kun en administrativ jobb, ved innkreving og utbetaling, uten å trekke gebyrer eller å beregne avanse. NOTE 5 Andre inntekter Salg av utstyr til skoler til selvkost NOTE 6 Lønns- og personalkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Andre ytelser Sum personalkostnader Andel lønns og personalkostnad for Skolefrukt Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder Honorar til OFGs styre Andel av kollektiv pensjonspremie til daglig leder utgjør kr Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltstående lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av stiftelsens egenkapital. Stiftelsen har ingen forpliktelser til å gi ledende personer, styremedlemmer eller styreleder særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold/verv. Stiftelsen har ingen avtaler om overskuddsdeling eller opsjoner til styret eller ledende ansatte. Revisjonshonorar er kostnadsført med Beløp er ekskl. mva. NOTE 7 Obligatorisk tjenestepensjon Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. 10

11 11

12 12

13 OFG har gjennom 2013 arbeidet etter OFGs markedsplan for Planen skal understøtte OFGs fokus ved å finne frem til målrettede virkemidler som bidrar til å rive ned barrierene som hindrer økt forbruk av friske frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. 5 om dagen er en rød tråd gjennom alle OFGs kampanjer og aktiviteter. Forbruket av frukt, grønt og bær økte fra 2012 til Totalforbruket av bær gikk frem med 4,0% pr. capita; frukt gikk frem med 1,5% pr. capita og forbruket av grønnsaker sto stille med 0,4% pr. capita. Totalt spiser vi 119 kg friske frukt, bær og grønnsaker pr. capita. Veksten for frukt, bær og grønnsaker pr. capita ble 0,8% fra 2012 til Forbruket av poteter i 2013 utgjorde 18,2 kg pr. capita; en tilbakegang på -5,5%. 137,0 kg totalt (49,6 kg grønnsaker, 65,3 kg frukt, 4,0 kg bær, 18,2 kg poteter) Noe av årsaken til den noe svake veksten pr. capita kan forklares med en netto befolkningsvekst på i I tillegg hadde man en særdeles vanskelig og kald vår og forsommer for frilandsgrønnsaker i Norge og hele nord-europa. Dette slo svært negativt ut for totalvolumet av grønnsaker. Den kalde våren slo også svært negativt ut for de norske jordbærene. Om man ser på den totale volumveksten hadde man en samlet vekst på frukt, bær og grønnsaker lik +2,0% (frukt 2,6%; bær 6,0%; grønnsaker 0,8%). Totalt for friske poteter hadde man en nedgang på -4,4%. Den langsiktige veksttrenden i konsumet av grønnsaker sier noe om at store grupper i den norske befolkningen legger om kostholdet sitt med mer grønnsaker i middagsmåltidene sine. Konsumet av grønnsaker er i stor grad knyttet til de varme måltidene, m.a.o. middagsmåltidet. For mange er hverdagsmiddagene sterkt vanestyrt, men de krever likevel et minimum av planlegging. Det at grønnsaksvolumet øker viser at mange legger om middagene med mer grønt. Årsaken til veksttrenden er nok i stor grad at dagligvarekjedene har blitt mer offensive i å trekke frem at det er mulig å lage hurtig hverdagsmat med friske råvarer. «Convenience» er nøkkelen for å nå frem til forbrukeren. Konkurransen er ikke lenger ensidig på pris, men måltidsplanlegging og enkle måltidstips for hverdagsfamilien er også blitt tydelige strategier for flere. Potensialet er fortsatt stort for frukt- og grøntkategorien, men satsningene gir tydelige resultater ved at forbruket av grønnsaker går markant frem. Økning i grønnsaksforbruket er en viktig indikator på endring av spisemønsteret da grønnsaker i hovedsak spises opp mot de varme måltidene. 5 om dagen er et kjent begrep for hele befolkningen, men gjennomføringen er for mange en utfordring. Det kan virke som om noe er i ferd med å skje, gitt den positive volumutviklingen man registrerte i 2013, men dette bør man følge nøye. Nøkkelen er å forstå forbrukerpreferansene og hvordan forbrukeren planlegger, handler og tilbereder mat for hele spisedøgnet i hverdagene. OFG gjennomfører planmessig både kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser for å få innsikt i dette mønsteret. Denne innsikten er selvfølgelig tilgjengelig for alle aktørene i verdikjeden som input i planleggingsarbeidet. Den sterkeste drivkraften i et økt forbruk, og et økt volum ligger i at de ulike kommersielle aktørene klarer å skape konkurransekraft i sine individuelle løsninger som de retter mot forbrukeren. Dette er trolig også det beste utgangspunktet for å få en vekst i omsetningen av de norske produktene når de er i sesong. 5 om dagen er målet, men det er mange veier til målet. Frukt og grønt er en viktig varekategori for alle dagligvarekjeder når de profilerer seg selv som kjeder. OFG er av den oppfatning at det ikke er riktig å oppfordre alle kjedene til å kommunisere likt om 5 om dagen. Det beste er at hver enkelt kjede finner sine veier til hvordan de skal få kundene til å fylle handlekurvene med frukt og grønt lik 5 om dagen. Konkurranse og eierskap til 5 om dagen-konseptet fra kjedene er avgjørende om man skal klare å tilfredsstille kundebehovene, og selge den norske befolkning mer frukt og grønt. OFG arbeider planmessig med å få redaksjonelle oppslag om folks måltidsvaneutfordringer, og å komme med gode tips på hvordan man kan bli smartere. De skiftende produktsesongene har blitt brukt som naturlige innfallsvinkler. Det ble satt et spesielt fokus på bær, rotgrønnsaker, epler, løk og skolestart. I alt oppnådde OFG oppslag i 2013; en betydelig økning fra Mathjelpen for foreldre var også i 2013 en stor satsning for OFG som et ledd i å nå frem med kjernen i 5 om dagen. Mathjelpen for foreldre er en inspirasjonsbok for selvhjelp på hvordan man kan nå 5 om dagen på en positiv måte. Rune Blomhoff, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo og leder for arbeidsgruppen for de nye kostholdsrådene, skrev forordet i boken bøker ble distribuert til alle landets første klassinger første skoledag. I tillegg ble bøker solgt gjennom dagligvarebutikker og bøker gjennom bokhandel. Tilbakemeldingene har igjen vært svært gode, og man legger opp til en oppfølger i OFG sin strategi om å satse digitalt, og definere seg som en innholdsleverandør synes fortsatt å være riktig. Bruken av Frukt.no og Facebook-profilene er jevnt stigende. I gjennomsnitt hadde Frukt.no besøk pr. mnd. og følgere på Facebook. Andre større aktiviteter som har understøttet OFGs arbeid med å inspirere til et økt forbruk er: NM i frukt og grønt, 5 om dagen barnehage og 5 om dagen idrett og Skolefrukt. Barn er morgendagens forbrukere og er med på å utfordre barnefamilienes kosthold. Det er imidlertid en utfordring å nå frem til flest mulig barn og barnefamilier, spesielt de som ikke har et bevisst forhold til sitt eget kosthold. For å møte denne utfordringen satser OFG derfor spesielt på 5 om dagen barnehage-prosjektet og Mathjelpen for foreldre; tiltak som treffer alle type foreldre og familier. 13

14 OFG har siden 2006 utgitt Totaloversikten. Totaloversikten er en årlig utgivelse, som har til hensikt å gi en objektiv og nøytral oversikt over utviklingen av forbruket av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Målet er at Totaloversikten skal bli en nyttig oversikt for bransjen, pressen og alle andre som er opptatt av å få frem et korrekt bilde av utviklingen av forbruket. Utgivelsen av Totalrapporten er et samarbeid mellom Frukt- og grønnsaksgrossistenes servicekontor (FGS), Nielsen Norge og Statens landbruksforvaltning. Totaloversikten viser utviklingen både i tonnasje og verdi. Oversikten over total tonnasje er kalkulert ut i fra tall inn til gros sist, både for norsk volum og importert volum. Oversikten over verdi av frukt og grønnsaker er målt ut i fra butikk, og er samlet inn av Nielsen Norge. Verditallet ser kun på dagligvareomsetningen; storhusholdning faller utenfor. En avgjørende forutsetning for god statistikk på frukt og grønnsaker er at alle forretninger følger den samme kodingen. Generelt i dagligvarehandelen benytter man en GTIN-koding varene. GTIN-kodingen benyttes også for frukt og grønt, men kun for pakkede produkter. For løse produkter har man kunnet benytte et internasjonalt kodesystem for frukt og grønt ved navn PLU. Totaloversikten for 2013 foreligger i trykket format og på web. 14

15 Tallene er basert på tonnasje inn til grossist Forbruksutvikling siste 10 år Konsum per capita (kilogram) KILDER: SSB / FGS / SLF / ØT Frukt 60,4 63,9 65,0 68,7 70,7 66,9 66,3 65,0 64,4 65,3 Bær 1,8 1,6 1,9 1,8 1,7 2,1 2,2 2,5 3,8 4,0 Grønnsaker 41,2 40,6 42,1 43,1 45,7 44,1 48,1 47,8 49,7 49,6 Sum F&G 103,4 106,2 108,9 113,6 118,1 113,0 116,6 115,3 117,9 118,9 Poteter 22,8 21,1 19,4 19,5 20,3 20,8 21,6 19,7 19,2 18,2 Sum F&G og poteter 126,2 127,3 128,3 133,2 138,5 133,8 138,2 135,0 137,2 137,0 15

16 % vis endring GRØNNSAKER OG FRUKT TOTALT ,1 % GRØNNSAKER TOTALT u/potet ,1 % POTETER ,2 % FRUKT ,9 % BÆR ,5 % Verdiandel Salg i verdi (1000 NOK) TOTAL GRØNNSAKER, POTETER, FRUKT OG BÆR 100,0 % GRØNNSAKER EKS POTETER 48,1 % POTETER 8,7 % FRUKT 34,3 % BÆR 8,8 % Grønnsaker Totalt økte grønnsaker ut av butikk med NOK 629,5 mill. fra 2012 til Grafen viser grønnsakstypenes andel av denne veksten oppgitt i %. Frukt Totalt økte frukt ut av butikk med NOK 348,5 mill. fra 2012 til Grafen viser grønnsakstypenes andel av denne veksten oppgitt i %. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Helår

17 Bær Totalt økte bær ut av butikk med NOK 246,7 mill. fra 2012 til Grafen viser grønnsakstypenes andel av denne veksten oppgitt i %. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Helår Poteter Totalt økte poteter ut av butikk med NOK 629,5 mill. fra 2012 til Grafen viser grønnsakstypenes andel av denne veksten oppgitt i %. Kilde: Nielsen Scan*Track Dagligvare. Helår Verdiandel Salg i verdi 1000 NOK Endring i % fra 2012 til 2013 TOTALT POTETER 100 % ,2 % POTETER OEVRIGE 80,0 % ,9 % MANDELPOTET 8,6 % ,2 % ASTERIX POTET 3,3 % ,6 % BEATE POTET 3,6 % ,4 % BAKEPOTET 1,6 % ,8 % PIMPERNELL POTET 1,7 % ,5 % KERRS PINK POTET 0,6 % ,4 % FOLVA POTET 0,5 % ,6 % RINGERIKSPOTET 0,0 % ,0 % 17

18 For sjette gang har Opplysningskontoret for frukt og grønt gjennomført en undersøkelse for å måle i hvilken grad kontoret lykkes med sin informasjons- og markedsføringsvirksomhet overfor forbrukerne. Resultatmålingen reflekterer OFG sitt ansvar for å bygge kunnskaper og positive holdninger til produktkategoriene, og kontorets ansvar for å skape forbrukslyst til produktkategoriene i befolkningen. Målingen konkluderer med at kontoret fortsetter å spille en viktig rolle i markedet som en nøytral informasjonsformidler av kostholdsinformasjon. Blant annet viser målingen at forbrukerne opprettholder relativt høy kunnskap om OFG sine produktkategorier, og ikke minst at en stor andel av denne kunnskapen fortsatt tilskrives arbeidet som kontoret legger ned. OFG sin posisjon i markedet er bygget på høy tillitt blant forbrukerne. Majoriteten av forbrukerne uttrykker at de stoler mer på kostholdsinformasjonen som kommer fra OFG enn den som kommer fra matvareindustrien. Informasjonen som kommer fra OFG oppleves som sannferdig og objektiv, og kommer fra en aktør som har høy kompetanse innen kosthold og ernæring. Siden etableringen av resultatmålingen i 2006, har forbrukernes holdninger til produktkategoriene vært delte; forbrukerne er svært positive til frisk frukt og bær og friske grønnsaker, mens positivitet og holdning til ferske poteter har ligget på et lavere nivå. Denne to-delingen ser man også i målingen for 2013, men det er oppløftende at positiviteten til ferske poteter holder seg på samme nivå som ved forrige måling, og at holdningene til poteter fortsatt er relativt sterke, og fortsatt har en sterk posisjon på det norske kjøkkenet. De sterkeste og mest positive holdningene til ferske poteter er at de kan tilberedes på mange spennende måter og tilpasses mange forskjellige retter og at de er lettvint å tilberede. Ferske poteter oppleves derimot i mindre grad som moderne enn frisk frukt og bær og friske grønnsaker, og det er noe økt oppslutning om at poteter er fetende. 18

19 For frisk frukt og bær viser undersøkelsen at både kunnskap og positive holdninger blant forbrukerne opprettholdes i Frisk frukt og bær kjennetegnes av forbrukerne som sunn hverdagssnacks. Frisk frukt og bær er også en naturlig del av et moderne kosthold og en moderne livsstil. Målingen viser også at positiviteten og de sterke holdningene til friske grønnsaker vedvarer. Friske grønnsaker er den produktkategorien som har flest sterke holdninger ved seg og beskrives både som moderne, anvendelig, lettvint å tilberede og sunt. Dette gjør friske grønnsaker til en av de aller mest attraktive matvaregruppene i dagligvarebutikken. 19

20 OFG sitt 5 om dagen konsept bygger på helsemyndighetens kostholdanbefalinger. OFG har plassert alle sine aktiviteter under paraplyen 5 om dagen. Målet med 5 om dagen er tydelig å få frem hvordan man skal få til 5 om dagen i det daglige kosthold. Kommunikasjonene skal gjøres positiv, uten pekefinger, og gi forbrukerne en hjelp til en endre sine kostholdsvaner. Gjennom oppskrifter, tips og råd skal vi sette fokus på hele spisedøgnet hos folk og gi dem inspirasjon og motivasjon til å lage seg nye smarte vaner. Smarte vaner er pay-off til 5 om dagen konseptet, og vi ønsker å vise hvordan folk gjennom nye smarte vaner kan øke sitt forbruk av frukt, bær og grønnsaker. Alle OFGs aktiviteter er lagt opp mot 5 om dagen og spisedøgnet ut i fra at folks vaner er den største barrieren for et økt forbruk av frukt og grønt. 20

21 Skolefrukt har i den grad det har vært hensiktsmessig blitt koblet opp mot spisedøgnet- og 5 om dagen-konseptet. Dette har skjedd i samråd med Helsedirektoratet. OFGs fokus på at om man oppfordrer til å kutte opp frukt og grønt (kutt opp frukt til god hverdagssnacks og kutt opp grønnsakene til lettvint hurtigmat) har blitt videreført inn under spisedøgn- og 5 om dagen-konseptet. For gjennom hele året å få til inspirerende og spennende innfallsvinkler til hvordan forbrukeren skal nå målet om 5 om dagen vil OFG bl.a. benytte de til enhver tid skiftende sesongene. Dette vil hovedsakelig bli ivaretatt ved knytningen opp i mot Frukt.no. Det er mange veier til 5 om dagen: de ulike kommersielle aktører oppfordres derfor til å finne sin vei for sine kunder. Et viktig suksesskriterium er at det blir konkurranse mellom aktørene om hvordan de skal klare å ta sin del av det potensielle volumveksten hvis vi gjennomsnittlig skal konsumere 5 om dagen. OFG gjennomførte i forkant av lanseringen av 5 om dagenkonseptet presentasjoner for dagligvarekjedene. Det er ikke lagt opp til at 5 om dagen skal presenteres likt i alle dagligvarekjeder. Det er viktig at konkurransen opprettholdes og at hver enkelt kjede finner sin vei mot 5 om dagen. Oppfordringen var derfor å ta forbrukeren på alvor å gå fra å være ensidig produktfokuserte til å bli løsningsfokuserte opp i mot forbrukernes spisesituasjoner. OFG har imidlertid lagt digitalt til rette for at aktørene skal kunne benytte logoer og materiell om ønskelig. REMAs vei mot 5 om dagen. Flere av dagligvarekjedene utviklet egne konsepter for 5 om dagen. MENYs vei mot 5 om dagen. Tines vei mot 5 om dagen. 21

22 OFG sin posisjon som en objektiv og troverdig kommunikator for frukt og grønnsaker er sterk hos den redaksjonelle pressen. Man har gjennom mange år hatt et svært høyt antall redaksjonelle samarbeid pr. år; noe man også har hatt gjennom Det ser ut til at OFGs rolle som innholdsleverandør til den redaksjonelle pressen stadig er sterk, og at den har styrket seg i OFG tilstreber å bli referert i de redaksjonelle samarbeidene man inngår. Det er likevel mange som benytter seg av OFG sitt innhold uten å nevne at vi står bak. OFG har valgt å ha en pragmatisk holdning til dette, da det til syvende og sist er budskapet om frukt og grønnsaker som er det viktigste. OFG benytter Retriever som samarbeidspartner for å følge med på hvordan kommunikasjonen går inn i de redaksjonelle mediene (papir, web og eter). Totalt

23 Pressesamarbeid OFG har holdt et høyt nivå gjennom det meste av året mot pressen. Det har vært fokus på hele produktgruppen med 5 om dagen som paraply. Noen produkter har imidlertid fått ekstra oppmerksomhet. I 2013 ble det krydderurter, salat, agurk, jordbær, bringebær, plommer, løk, rotgrønnsaker, poteter og epler. Det har blitt gjennomført varierte presseturer/konferanser, samarbeid med dags-, fag- og ukepresse, innslag i radio- og TV, opptredener på festivaler/messer, foredrag og lignede med og uten presse tilstede. Et økende antall medier setter på trykk oppskrifter, produktinformasjon, artikler, bilder, m.m., som hentes fra frukt.no. I et par år har OFG invitert med matbloggere på presseturer. Det har gitt gode resultater. Omregnet til annonseverdi utgjør OFG sin pressedekning for millioner kroner. Dagspresse OFG har i 2013 hatt 412 antall oppslag totalt i dagspressen fordelt på rikspresse med 160 oppslag, regionpresse med 22 oppslag og lokalpresse med 230 oppslag. OFG har tatt kontakt med og blitt kontaktet av forskjellige aviser angående markedssituasjonen, produkter, oppskrifter, bilder, m.m., fortrinnsvis opp mot de enkelte sesonger. Det har gitt mange grønne oppslag. Videre har det vært en gjennomgående god pressedekning i kjølvannet av de mange presseturer/konferanser som er gjennomført. OFG oppgis ikke alltid som kilde, men kontoret definerer sin oppgave som en kontinuerlig nøytral kompetanseleverandør. OFG holder hele tiden et sterkt fokus på forebyggende helse og et sunt kosthold med frukt, bær, grønt og poteter, og betydningen av matglede. Sesongene følges og matgleden opp mot sesongene blir vektlagt. Til Dagbladets faste Mattips-spalte er OFG en fast leverandør som ga 70 oppslag i Til Nationens faste matspalte Smak ble OFG fast leverandør fra 1. september som ga 17 oppslag i Eksempler på redaksjonelle artikler i dagsaviser. 23

24 24 Allers løk. Allers tomat. Allers paprika. Allers jordbær.

25 Ukepresse 99 oppslag er registrert fra OFG i magasiner, hvorav 85 sider er resultater av samarbeid. OFG har hatt et stort samarbeid med ukepressen gjennom hele 2013, i hovedsak med de tradisjonelle bladene Hjemmet, Allers, Norsk Ukeblad og Foreldre og Barn. Oppslagene har fulgt årstidene, noen har holdt spesielt fokus på et produkt, andre på en produktgruppe og andre igjen på lettvinte eller ekstra spennende inspirasjoner med de grønne produktene i panner, gryter, boller, på grillen, m.m. Samarbeidene har vært varierte, men i mange av mediene har jordbær, bringebær, salater, nypoteter/vinterpoteter, rotgrønnsaker og løk, smoothie, wok og epler fått mange oppslag. I mange tilfeller er det et ønske fra næringen om å få en oppfølging i ukepressen fra presseturer/konferanser. Av praktiske årsaker kommer ofte slikt stoff på til neste års sesong. Flere av de øvrige ukebladene henter ofte oppskrifter, artikler, bilder og/eller sesonginformasjon fra frukt.no. Fagpresse OFG har i 2013 hatt 31 artikler i fagpressen totalt. Medier som Gartneryrket, Bedre Helse, Matglede, Horeca, Aperitiff, Kjøkkenskriveren, Diabetes, Matindustrien, Smak, Mat og Vin, Mat fra Norge, Handelsbladet, Dagligvarehandelen, m.fl., har satt grønt stoff på trykk gjennom Fagpressen er ofte med på OFG sine presseturer/konferanser. Radio og TV Mange av presseturene/konferansene og de utsendte pressemeldingene har generert radio- og TV-innslag. Det har vært mange lokale radioinnslag, NRK Østlandssendingen og andre NRK distriktssendinger. NRK TV har hatt både regionalt og riksdekkende om bringebær og epler i intervju med OFG. Også andre TV-innslag har dekket den grønne produktgruppe. Dagligvarehandelen. Matindustrien. 25

26 Hjemmet kål. Hjemmet jordbær og epler. 26

27 Bedre helse Bær Smoothie. Kjøkkenskriveren Fruktsalat til jul. 27

28 Presseturer/pressekonferanse og tilsvarende aktiviteter Årets første pressetur gikk til Elvenhøy Gartneri i Lier hvor produsent Fuglerud hadde krydderurter i fokus. I løpet av de siste seks årene har forbruket av krydderurter økt med hele 60 %. Totalt produseres det millioner krydderurtplanter årlig i Norge. I Elvenhøy Gartneri ble det produsert 17 varianter av krydderurter. Turen ble fulgt opp med pressemelding, radiointervju og samarbeid med ukepresse. Tilgjengeligheten av friske krydderurter har blitt en selvfølge i det norske kjøkken. OFG har helt siden 80-tallet formidlet inspirerende oppskrifter gjennom frukt.no direkte til dagspresse, ukepresse og radio, m.m. Agurk og salat hos Espedal Gartneri i Lier sto på agendaen tidlig vår Her pakkes det rundt salathoder pr. uke. Det produseres 1,3 million hoder med crispisalat og 1,5 million kilo slangeagurk årlig. Turen ble fulgt opp med pressemelding, radiointervju og god dekning i både dags- og fagpresse. Våren er tiden for salat, og grill og sommermat er i fokus. Det var derfor interessant for pressen å komme inn i et moderne norsk veksthus for å se produksjonen av salat og agurk. OFG sørger kontinuerlig for å inspirere det norske folk til å bruke salater. Det være seg matsalater og salater som det naturlige og gode tilbehøret til kjøtt og fisk, og som en selvfølgelighet til grillmåltidene. Nye oppskrifter utarbeides og er å finne på frukt.no. OFG var til stede under lanseringen av nypoteter i Reddalen først i juni. Bygda har 13 aktive tidligpotetprodusenter. Vanligvis er potetbøndene i Reddalen, beliggende utenfor Grimstad, de som leverer årets første poteter. I år var det én til to ukers forsinkelser, som i næringen ellers. Oppslutningen i Reddalen var imidlertid formidabel, og forventningen til årets første avling stor. Endelig kom de norske potetene på markedet og OFG sørget for inspirasjon var å finne på frukt.no, i ukepresse og gjennom radiointervjuer. Pressemelding ble sendt ut. Fersk hvitløkproduksjon sto på OFG sitt program hos produsent Gjestvang på Toten, som ble besøkt i juni, og det ble god pressedekning. Det ble videre laget en sak til frukt.no og et oppslag i ukepresse. Hvitløk er en av de eldste grønne kulturer i verden. Den norske sesongen for hvitløk er 20. juni til 1. august, og er et produkt som blir brukt stadig mer i matlagingen vår. Inspirasjon fra andre land og andre verdensdeler når oss i økende grad. Det lar seg gjøre å produsere fersk hvitløk i Norge nå. Foreløpig er dette et prøveprosjekt, men produsent Gjestvang fikk solgt hele produksjonen sin, og det borger antagelig for at den norske forbruker kan få mulighet for å bruke fersk hvitløk framover i norsk sesong. Midtsommer og mye sommergrønnsaker påkalte oppmerksomhet. NRK TV Buskerud dro, sammen med OFG, ut i blomkål- og brokkoliniåkeren til Gilhus Gartneri i Lier hvor produsent Ravnsborg Justad holdt stor aktivitet. Oppslaget ble først sendt i NRK Buskerud og deretter i andre fylkers NRK-sendinger. OFG sendte ut pressemelding. 28 Oppland Arbeiderblad hvitløk. NTB asparges.

29 Presentasjon av årets utgave av boken Mathjelpen for foreldre i bokhandel i Oslo i samarbeid med Kagge Forlag i august ble avviklet like før skolestart. Ark Bokhandel på Egertorget i Oslo ble brukt som arena for pressekonferansen. Oppskåret frukt og grønt ble delt ut kombinert med å formidle informasjon om boken. Bringebær var tema for presseturer til produsent Andresen, Bringebærlandet i Ås, produsent Kjos på Hadeland, Bioforsk Apalsvold på Toten og produsent Steve Saltemark i Brønnøysund i perioden juli/august. Bringebær har blitt et produkt i særklasse. Forbruket har økt særdeles raskt. Etterspørselen er større enn markedet kan tilby i norsk sesong. Like fullt ønsket næringen at OFG skulle være engasjert og formidle inspirasjon ut til forbrukerne. Det innebar en pressetur med NRK TV til Ås der bringebær både som produksjon og som det flotte bæret det er i matlagingen ble fokusert. Programmet gikk på luften både regionalt og nasjonalt. Deretter inviterte OFG presse til bringebæråkeren hos produsent Kjos på Hadeland over samme tema. God dekning. Litt senere ble pressen invitert med til Bioforsk Apalsvold på Toten hvor forskning, sorter og trender ble vektlagt. Bioforsk Apalsvold på Toten har 500 dekar til forskning hvor 20 forskere er sysselsatt. Det er bringebærsorten Glen Ample som er den mest brukte i Norge i dag. Bringebærprodusent Steve Saltemark i Brønnøysund ble besøkt først i august av ukepresse. Totalt god pressedekning. Ukepresseoppslaget settes på trykk i norsk sesong OFG sørget for god dekning i ukepressen både av jordbær og bringebær i den norske sesongen, i tillegg til utsendte pressemeldinger. Rotgrønnsaker med fokus på reddik og kålrot ble temaene på høstens første pressetur. Produsentene Einar og Johs Dyste på Kolbu på Toten tok imot i oktober. Einar Dyste produserer ca. 95 % av den norske reddikomsetningen. Gården har hatt reddikproduksjon siden 1970, og i dag dyrker de reddik på 366 dekar med høsting av bunter pr. dekar. Johs Dyste har sammen med nære produsentkollegaer det aller meste av norsk kålrotproduksjon. Det er den norske sorten Vigod som dyrkes. Kålrot er en meget krevende kultur på grunn av ugressbekjempelse. Pressemelding ble sendt ut, og det ble god pressedekning. Rotgrønnsaker er i tiden, både internasjonalt og nasjonalt. OFG har fulgt opp dette gjennom de siste årene; da spesielt i 2011 og Flere av aktivitetene har vært samarbeid med grossister og med Norges Bygdekvinnelag. OFG inviterte til pressekonferanse over tema Midnattsolpotet i Alta i samarbeid med Tromspotet i september. Gulløye er den nordnorske gourmetpoteten som i sannhet har gjort et comeback det står respekt av. Etter at den holdt på å falle ut av sortimentet, grep ildsjeler i Tromspotet tak i problemet og fikk produksjonen opp og stå igjen. Den selges under paraplynavnet Midnattsolpotet. Gulløye etterspørres nå fra flere hold i landet. Tromspotet ønsket at OFG skulle bidra med pressestøtte. Representanter fra Fylkesmannens kontor og landbrukskontoret i Alta var til stede. Det ble pressedekning med dagspresse, radio og TV. OFG har i over flere år samarbeidet om åpningen av årets lutefisksesong i oktober. Arrangementet fant sted på restaurant Gamle Raadhus i Oslo. Både Ringerikspotet og den nordnorske sorten Gulløye settes på menyen. Restaurant Gamle Raadhus koker 100 kg poteter hver dag i hele lutefisksesongen. VG rødbete. Nationen kålrot. 29

30 OFG arrangerte pressetur til eplebygda Gvarv i Telemark og til eplegården Nyhuus Gard og Telefrukts moderne pakkeri i oktober. Det ble beregnet en god avling med 7000 tonn. Telemark har 100 epleprodusenter, hvorav 90 % av dem er å finne i Sauherad Kommune. Ca. hvert fjerde norskproduserte eple kommer herfra. Telefrukt håndterer frukt fra Vestfold, Buskerud og Telemark. Den nye eplesorten Rubinstep ble vist. Det er en sen sort som er i salg i november og litt inn i desember. Eple er vår norskproduserte frukt nummer én. Næringen er engasjert, og går nå inn for å øke produksjonen og fremskaffe nye sorter. Næringen ønsket et engasjement fra OFG. NRK TV laget et program som ble sendt både regionalt og nasjonalt. Det ble pressedekning i dags- og fagpresse. Det ble videre sendt ut pressemelding. OFG samarbeidet med ukepresse om flere oppslag på epler opp mot den norske sesongen. Markering av Den Norske Epledagen 17. oktober fant sted på Egertorget i Oslo i tidlige morgentimer. Det ble delt ut store mengder norske epler, flere tusen eplemuffins og informasjonsmateriell. Den Norske Epledagen ble presentert i NRK Østlandssendingen. I tillegg ble det sendt ut pressemelding. Pressemelding epler. Østlandssendingen bringebær. 30 Bondebladet krydderurter.

31 Pressemeldinger I tillegg til pressemeldinger som er sendt ut i anledning presseturene/arrangementene som allerede er omtalt, har det blitt sendt ut følgende pressemeldinger: Kraftig vekst i salget av grønnsaker i 2012,-med en økning på 4.1 % i 2012, Totaloversikten fra OFG, Landets beste fruktog grøntavdeling kåret,- med Eurospar i Blomsterdalen som vinner 3. året på rad, Vaner, ikke pris, styrer kjøp av grønnsaker,-i følge en undersøkelse gjort av Nielsen Norge, tema asparges, Grillede grønnsaker hever smaken på sommermåltidet, temaene jordbær, plommer og Halloween, Fortsatt tilgang på norske epler i butikken over hele landet og temaet klementiner til jul. Asparges øker år for år i forbruk. Interessen er alltid på topp rundt den korte norske sesongen. OFG besøkte produsent Guren på Kure Gård i Rygge. Der selges asparges under betegnelsen Oslofjordasparges. Sesongen var 8-10 dager forsinket, som for mange andre grønne kulturer i Jordbær er et av de produktene som OFG årlig lar få mye oppmerksomhet. Blant flere andre aktiviteter ble det også sendt ut pressemelding. Plommer hadde et rekordår i Næringen ønsket bistand fra OFG, og produsent Kalstad på Sjødalstrand Gård i Oppegård ble besøkt. Gården har 1300 plommetrær, og sortene Opal, Victoria og de nye sortene Reeves, Avalon og Jubileum hang på trærne. Kvaliteten på årets norske plommer var fin. NRK fulgte opp med programinnslag om norske plommer. Halloween er en feiring som øker i omfang år for år. Dette har medført til at det har blitt norsk produksjon av gresskar som dekker markedet. OFG besøkte produsent Lund på Nordre Bergan Gård i Vestfold. Der har det blitt produsert gresskar siden år Frukt.no har oppskrifter, artikler og bilder med gresskar. Klementiner er nærmest blitt ensbetydende med advent og jul tonn var årets omsetning. I kjølvannet av utsendte pressemeldinger, blir ofte OFG kontaktet av NRK og andre medier. NRK Nitimen laget umiddelbart et innslag om klementiner, og andre radiokanaler fulgte etter. Støtte til aktiviteter rundt i landet OFG har gjennom en årrekke støttet produktfestivaler både økonomisk, men også med besøk, så som jordbær-, eple-, tomatog potetfestivaler. I 2013 fikk Frukt- og laksefestivalen besøk av OFG. Videre deltok OFG i desember med en egen eplestand under kåringen av beste eplemost på Det Norske Teateret i Oslo. Vinner i 2013 ble Grønvik Gård sin økologiske eplemost. Stor oppslutning og stor pressedekning. Nationen Rotgrønnsaker. Stavanger aftenblad Rotgrønnsaker Samarbeid med Norges bygdekvinnelag. 31

32 NM i frukt og grønt 2012 For sjette året på rad har OFG arrangert NM i frukt og grønt i samarbeid med bransjebladet Dagligvarehandelen og analyseselskapet Nielsen. Hensikten med konkurransen, som spenner over butikker, er å motivere butikkene til å bli bedre på kvalitet og utvalg i frukt- og grøntavdelingene slik at forbruker blir fristet til å kjøpe. På denne måten øker både salget og forbruket. Finalistene blir valgt ut fra høyest salgsandel for frukt og grønt i forhold til butikkens totalomsetning. Deretter blir butikkene nøye sjekket og vurdert av analyseselskapet Nielsen etter kriterier som kvalitet, utsolgtgrad og selgende miljøfaktorer. EUROSPAR Blomsterdalen i Bergen vant konkurransen for tredje året på rad i kategorien Bredsortiment, Coop Obs! Narvik vant i kategorien Hypermarked, REMA 1000 Håland sør for Stavanger vant i kategorien Lavpris og Coop Marked Syvde sør for Ålesund vant i kategorien Nærbutikk. Det ble holdt pressekonferanse i hver av vinnerbutikkene i uke 7 i 2013 ( februar). Konkurransen genererte over 20 presseoppslag i tillegg til en egen film på REMA1000 sin egen TV-kanal, RTV, og omtale i sosiale medier som Facebook. Premieturen gikk også i år til Amsterdam, Nederland, hvor blant annet et besøk til kjølelageret ADB Cool Company og havnen i Rotterdam inngikk i programmet. Vertene var Ruud van der Ploeg og Eric Brückner fra Timerfruit. Gjennom hele 2013 var det artikler opp mot konkurransen i bransjebladet Dagligvarehandelen med blant annet intervjuer av flere av årets vinnere, artikler relatert til premieturen til Amsterdam, og et intervju med journalist og mammablogger Susanne Kaluza. Presseoppslag på vinnerne 32 Norgesmester 2012 Eurospar Blomsterdalen

33 Temanummer på frukt og grønt i Dagligvarehandelen OFG har i samarbeid med Dagligvarehandelen fått utgitt to redaksjonelle temanummer på frukt og grønt i 2013; et i mai og et oktober. Hensikten for OFG har vært å spre budskapet om 5 om dagen til de butikkansatte og inspirere hvordan kjedene kan hjelpe forbrukeren til å fylle handlekurven med frukt og grønt lik mengden som tilsvarer 5 om dagen. Den røde tråden har vært 5 om dagen - smarte vaner. Temanumrene har blitt svært godt mottatt, og har vært med å påvirkende kjedene til å utvikle mer offensive strategier på frukt og grønt i løpet av Målgruppen er både kjedeledelse og frukt og grøntansvarlig i butikk. OFG legger opp til tilvarende temanummer i Det ble gitt ut to temanummer om frukt og grønt i samarbeid med Dagligvarehandelen; vår og høst. 33

34 Mathjelpen for foreldre For 4. år på rad ble boken Mathjelpen for foreldre laget i samarbeid med Kagge Forlag. Matskribent og hobbykokk Christopher Sjuve laget oppskriftene i årets utgave. Boken var delt inn på samme måte som tidligere år; en innledning skrevet av ernæringsprofessor Rune Blomhoff, etterfulgt av oppskrifter og tips knyttet til hele spisedøgnet. Boken ble sendt til samtlige av Norges barneskoler til høstens skolestart. Som i 2012, ble det lagt ved et eksemplar til alle helsesøstre som er tilknyttet barneskoler i hele landet. Totalt ble det sendt ut bøker til skolene. I tillegg har flere dagligvarekjeder tatt inn boken for salg, samt at boken ble solgt gjennom bokhandel og på postkontor er solgt gjennom dagligvare og Posten og 2398 er solgt gjennom bokhandel. Det ble gjennomført en evaluering av boken blant foreldrene. Formålet med evalueringen var å få tilbakemeldinger på hvor mange foresatte som hadde mottatt boken og hvordan de opplever boken foresatte svarte på undersøkelsen som ble gjennomført i oktober. Omtrent 7 av 10 foreldre med barn i 1. klasse kan bekrefte at de har mottatt boka, noe som er på nivå med de siste tre årene. De to siste års utgaver blir best likt av foreldrene. De to siste års utgaver har truffet spesielt bra på at oppskriftene blir oppfattet som sunne og at foreldrene får inspirasjon og nye ideer. Konklusjon Boka «Mathjelpen for foreldre» blir tatt meget godt imot av foresatte både når det gjelder mat- og ernæringsstoff. 34 Mathjelpen til foreldre ble delt ut til alle landets førsteklassinger første skoledag i august bøker. De ble oppfordret til å ta med boken hjem til mor og far. Boken er ment å være en inspirasjon på veien til smartere vaner - og 5 om dagen.

35 Felles tiltak med de øvrige opplysningskontorene i landbruket Smakens uke «Sett smak på timeplanen» For 2013 ble det besluttet ikke å gjennomføre et stort felles smaksarrangement i regi av opplysningskontorene i forbindelse med Smakens uke. Beslutningen ble tatt ut i fra et kost/nytte-vurdering. Hensikten med arrangementene var primært å skape en ramme for redaksjonell presse til å skrive om «Smakens uke». Opplysningskontorene ønsker imidlertid fortsatt å sende ut undervisningsopplegget, «Sett smak på timeplanen», til alle landets 6. klasser. I alt benyttet 657 skoler og elever over hele landet seg av det felles digitale skolemateriellet. Dette er over nivået for Undervisningsopplegget har fått svært gode tilbakemeldinger i årets lærerevaluering. Blant de som svarte på evalueringen hadde 9 av 10 gjennomført undervisningsmateriellet og resterende hadde planer om å gjennomføre opplegget i inneværende skoleår. 7 av 10 lærere benyttet undervisningsopplegget for første gang. 35

36 Bloggere OFG ønsker med sin bloggstrategi å spre vårt budskap gjennom bloggerne. Trines Matblogg er den mest besøkte matbloggen i Norge. Det ble annonsert for frukt.no på Trines Matblogg gjennom hele året. Totalt har klikket seg fra annonsene og inn på frukt.no, noe som betyr at leserne til Trines Matblogg er den 9. største bidragsyter av trafikk inn til frukt.no. I tillegg har det blitt annonsert på bloggen Idèfull.no og frutimian.no av leserne til frutimian.no klikket seg fra annonsen og inn til frukt.no. Fru Timian skrev også et betalt innlegg om skolestart og matpakker og et betalt innlegg om bringebær. OFG har valgt å jobbe tett opp mot Matbloggsentralen.no og deres medlemmer. Det er i overkant av 400 bloggere tilknyttet Matbloggsentralen. Det ble i flere perioder annonsert på matbloggsentralen.no, samt at det ble gjennomført en bringebærutfordring i juli. I tillegg har OFG kontakt med mange matbloggere som jevnlig mottar informasjon og invitasjoner til presseturer i OFG sin regi. OFG merker en positiv holdning ute hos matbloggerne og de viser en interesse for vårt arbeid. Eksempel på annonse som er brukt hos bloggerne. 36

37 Foreldre & Barn Foreldre & Barn er et månedsmagasin med et opplag på ca Avtalen med Foreldre & Barn gav en spesialplassering av annonsene knyttet til den faste spalten til den kjente Instagram-brukeren Ida Frosk. Dette fordi Ida Frosk bruker mye frukt og grønt i sine bilder og fordi hun har en stor popularitet. Annonsene stod i 5 utgaver med nytt innhold i hvert nummer. Tema for annonsene var; Kreative tips fra Annonsenes innhold var knyttet til aktuell sesong den uken annonsen stod i magasinet. Annonsene var med i uke 22, 26, 31, 40 og 44. Annonsen i uke 26 var også med i Kamille mor&barn i uke 25. Vår/forsommer På våren og forsommeren var det fokus på grill og sommermat. Tema ble tatt ut gjennom printannonser. Innholdet i printannonsene var Grønt på grillen og Sett farge på sommeren med Grønt på grillen- annonsene stod i Allers sitt grillbilag, samt magasinene Tara Smak og Sans. Sett farge på sommeren med hadde blant annet fokus på jordbær og annonsene stod i Kamille, KK, LevBra og Tara Smak. Digital kampanje uke 25 og 26 Tema for kampanjen var Grønt på grillen og Grill desserten. De digitale annonsene gikk på vg.no/mat, klikk.no/mat og klikk.no/foreldreogbarn. Annonsene var linket inn til søk på grill på frukt.no. Totalt var det ca som klikket seg inn på frukt.no via annonsene. I tillegg til printannonser og digitale annonser, ble det annonsert for grill også hos noen bloggere. Dette, i tillegg til økt fokus på grill på frukt.no, ga en økning i treff på grillrelaterte sider på frukt.no. I 2012 var det besøk på sider med grill-innhold, i 2013 økte dette til , noe som tilsvarer en økning på 50 %. Facebook-kampanjer Hensikten med årets kampanjer på Facebook har vært todelt; - både å få flere følgere og få vårt budskap frem til våre følgere. Facebook er bygget opp på en måte som gjør at det kreves annonsekroner for å sørge for at flere av følgerne skal kunne se hva som blir skrevet på Facebook-siden. OFG har 2 facebook-sider; /5omdagen og /fruktno mai var kampanjen for vår side I mai økte antall følgere til denne siden med 3 647, noe som tilsvarer en økning på 59 % juni var kampanjen rettet mot siden Dette ga en økning på 9689 flere følgere, som er en økning på 18 %. I november og desember ble det igjen kjørt kampanjer på Facebook. hadde i denne perioden en økning på nesten nye følgere, og fikk nye følgere. Det er lav tilstrømning av nye følgere utenom kampanjeperiodene. 37

38 Bær Bringebær Bringebær får en stadig større popularitet og økt salg. Men redaksjonelt har ikke bringebær samme faste plass i ukepresse og i magasiner som jordbær. Denne printkampanjen hadde dermed en baktanke der det gjaldt å inspirere også magasinenes redaksjoner. Vaglet falt på magasiner i ulike mediehus, for på den måten å treffe bredere redaksjonelt. Kampanjen hadde som oppgave; å gi leserne inspirasjon til å spise mer bringebær. å gi leserne tips til å bruke bringebær på nye måter. å få bringebær befestet i redaksjoner som skrev lite om det fra før. Annonsekampanjen gikk i ukepresse og i månedsmagasiner, med dobbeltsider i Norsk Ukeblad og Hjemmet og 4 siders annonser i Lev Landlig, Alt for Damene, BoligDrøm og Stella. Tema for annonsene var; Bringebær smaken av den perfekte sommer. Med bringebær i salater, som dressing, i kaker og som dessert. I tillegg var det en bildekonkurranse på Instagram. Tema i konkurransen var; Del ditt perfekte bringebærøyeblikk med oss. Totalt kom det inn 244 bidrag til konkurransen. I samme periode gikk det en aktivitet på matbloggsentralen.no der 66 matbloggere leverte inn sine bidrag til konkurransen, - Din beste bringebæroppskrift. Frukt.no hadde også et økt fokus på bringebær gjennom nye oppskrifter og nye bilder. Dette, sammen med kampanjeaktivitetene, ga resultater. I 2012 var det besøk på bringebær-relaterte sider på frukt.no. I 2013 økte dette til besøk. Dette var en økning på 59,6 %. Bringebærannonse som sto en rekke magasiner og ukeblader. Skolestart Donald Duck I forbindelse med skolestart, var det et annonsesamarbeid med Donald Duck. Donald har et trykkopplag på og et totalt leserantall på Det ble kjørt helsides annonser i uke 31 og 34. I tillegg var det et 8 siders bilag i uke 34. Hovedfokus for kampanjen var skolestart med matpakker og smoothie. Bilaget hadde en konkurranse der man skulle finne på et navn til en gitt smoothie. 145 barn sendte inn til sammen 250 navneforslag. Bilaget ble i tillegg delt ut på Mersmak i Skien i august og sammen med barnehagepakkene til 5 om dagen-barnehage i august og september. Skolestart Topp og topp.no Samarbeidet med Topp var også knyttet til skolestart og matpakker gjennom en matpakkekonkurranse. Oppgaven var å lage og ta bilde av din favorittmatpakke. Matpakke-kampanjen gikk fra uke 34 til uke 48. Konkurransen ble annonsert og fulgt opp i Topp og på topp.no, mens bidragene til konkurransen ble lastet opp på Instagram. I hvert nummer av Topp ble det vist frem eksempler på innsendte bidrag og vinneren ble kåret etter en avstemning på topp.no. Totalt kom det inn 350 bidrag til konkurransen. 38

39 Rotgrønnsaker Digital kampanje uke Kampanjen hadde fokus på høstens grønnsaker, blant annet rødbete, jordskokk, gulrot, gresskar og epler. Det var også fokus på supper. Kampanjen gikk på dinmat.no, aperitif.no, vg.no og klikk.no. Kampanjen bestod av 15 ulike annonser som alle gikk direkte til frukt.no. Annonsene var linket til aktuelle søk som var tilpasset hver annonse. Totalt ga annonsen klikk inn til frukt.no. Kampanje på gresskar Ønsket med kampanjen var å spre informasjon om gresskartyper og å inspirere til bruk av gresskar i matlagingen. Valget falt på annonser i ukepresse. Dobbeltside i Hjemme uke 42 og 43. Dobbeltside i Norsk Ukeblad uke 42 og 43. I tillegg til kampanjene har det vært annonsert for gresskar på enkelte bloggsider, samt at frukt.no har hatt økt fokus på gresskar gjennom nye oppskrifter og nye bilder. Det er derfor flere aktiviteter, i tillegg til digitale annonser og printannonser, som har bidratt til at gresskar-relaterte sider hadde en sterk økning på frukt.no. I 2012 var det besøk på sider knyttet til gresskar på frukt.no, i 2013 økte dette til , noe som betyr en økning på 57,8 %. Gresskar annonse Rotgrønnsakannonse. Rotgrønnsakannonse. 39

40 Epledagen 17. oktober er den offisielle Epledagen. Epledagen ble feiret med et arrangement på Egertorget i Oslo, samt en utendørs annonsekampanje. På Egertorget ble det delt ut eplemuffins og flere ulike eplesorter, samt epledelere og brosjyrer. Annonsekampanjen gikk på 200 søyler i kjøpesentre i norske storbyer, 194 søyler ved Oslo t-bane, på Stortinget og Storo stasjoner og på bigscreen på Oslo city. I tillegg var vi avsender av ukens fruktvits på P4 sin morgensending. Julekampanje Julekampanjen bestod at 2 deler, både printannonser og digitale annonser. Det ble kjørt dobbeltsider i Foreldre og barn uke 49, i Kamille, Norsk Ukeblad og Hjemmet uke 50 og i Lev landlig og Hjemmet uke 51. Tema for annonsene var Spis frukt og grønt i julen med tips og oppskrifter, samt juletapas. Den digitale kampanjen gikk i ukene Det ble kjørt både nettboard, toppbanner og megaboard på sidene klikk.no, aperitif.no, dinmat.no, side2.no og vg.no. Tema for annonsen var julens tilbehør, julens desserter og juletapas. Totalt klikket seg fra annonsene og inn til frukt.no. Selv med en julekampanje også i 2012, økte besøk på julerelaterte sider på frukt.no med 293 % fra 2012 til Julekampanje.

41 I 2013 hadde frukt.no besøkende, som betyr en økning på 14,7 % fra Den beste måneden var desember hvor statistikken stoppet på antall besøk, som utgjør en økning på 58,4 % mot desember Frukt.no hadde til sammen over 4 millioner sidevisninger. 56,6 % av all besøk på frukt.no, kommer fra søkemotorene, såkalt organisk eller generisk søk. Dette forteller at å være digitalt synlige, er veldig viktig, og noe det jobbes med for hver enkelt artikkel som legges ut på frukt.no. Jo flere nettsider som linker til frukt.no, jo høyere rangert av søkemotorene. Pr. januar 2014 er det 120 sider som linker til frukt.no. Som tidligere, er det også i 2013 oppskrifter som ligger som topp på listen over hva brukerne vil ha fra frukt.no. Søkeord endrer seg etter sesong, trender og årstider, men gjennom 2013 er smoothie, tomatsuppe, frukt.no, løksuppe og guacamole ord som folk har søkt hyppigst på. Bildearkivet har i 2013 vokst med 500 bilder. I dag ligger det over bilder her, og suppleres kontinuerlig. Samarbeidet med bransjen fortsatte i 2013 om levering av innhold fra frukt.no. Slike avtaler er gjort med Norgesgruppens profilvarehus Kiwi, Joker, Meny, Spar og Ultra samt flere Safari-butikker og Odd Langdalen Frukt & Grønt. Frukt.no sin applikasjon for Iphone er i 2013 lastet ned ganger fra App Store. Frukt.no i pressen Pressen har i 2013 tatt inn 513 artikler fra frukt.no. Dette gjelder på web og i trykte medier. I annonseverdi utgjør dette kr ,- (Kilde: Retriever). Sosiale medier Å synes på sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram, m.fl. har i 2013 blitt enda mer viktig, og for oss har dette blitt kanaler som er verd å satse på. Frukt.no og Opplysningskontoret for frukt og grønt som kilde er nevnt i disse mediene 644 ganger i For 5 om dagen er det vanskelig å måle, da veldig mange bruker begrepet uten at det direkte er linket til OFG. Opplysningskontoret for frukt og grønt har to Facebook-profiler og to Twitter-kontoer; én for Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG/ frukt.no) og én for 5 om dagen. Dette er valg for å skille mellom å gi brukerne oppskrifter og matlagingsideer (OFG) og ideer om generelt helse- og kostholdstoff (5 om dagen). Antall oppskrifter i Kokeboken: Antall bilder i bildearkivet: Antall følgere på Facebook: personer/firmaer (pr. januar 2012) Antall følgere på Twitter: personer/ firmaer (pr. januar 2012) Det er i 2013 kjørt et par Facebook-kampanjer på begge profilene; en i mai-juni og en i november-desember. Pr. januar 2014 har frukt.no følgere og 5 om dagen Les mer om kampanjene under Kampanjeaktiviteter i Årsrapporten. I tillegg til frukt.no sine sosiale mediekanaler har OFG kontorer for 5 om dagen Antall følgere på Facebook/5omdagen: følgere Twitter er en kanal det er verd å satse på da dette er en arena hvor journalister, politikere og andre samfunnspådrivere befinner seg. Twitter-profilene frukt.no og 5 om dagen hadde hhv og 798 følgere pr. januar omdagen_smartevaner på Twitter har 798 følgere 5omdagen på Instagram har følgere Instagram er en bildedelingsside som blir stadig mer viktig, og da spesielt for den yngre garde. Her har vi en konto 5omdagen som blir fulgt av personer pr. januar Nyhetsbrev fra frukt.no Å sende ut nyhetsbrev til frukt.no sine mange abonnenter er et nyttig verktøy å bruke for å informere og inspirere. Det sendes med jevne mellomrom ut nyhetsbrev til alle abonnenter, som er vanlige forbrukere: abonnenter og 5 om dagenbarnehager: abonnenter som er de største gruppene. Men det går også nyhetsbrev ut til helsesøstre, barnehageforeldre og folkehelsekoordinatorer. 41

42 42 Kilde / Google Analytics.

43 Barnehager er en svært viktig arena for forebyggende helsearbeid. Undersøkelser har vist at vaner er en av de viktigste drivkreftene for å spise frukt og grønt. De som blir vant til å spise frukt og grønt i ung alder, spiser også mer senere i livet. Pr. i dag er det hele 85 % av befolkningen som ikke spiser nok frukt og grønt (Norkost 3. mai 2012). Helsedirektoratets undersøkelse fra 2012 viser at det gjøres mye bra, men at det er et stort potensiale med å øke forbruket av Fra en 5 om dagen barnehage. frukt og spesielt grønnsaker i barnehagene i Norge. Konseptet 5 om dagen-barnehage inspirerer og motiverer de ansatte og foreldre til å servere mer frukt og grønt til barna. OFG tilbyr gratis materiell til alle barn og barnehager, til lek og læring samt informasjonsmateriell til foreldre. Eget e-læringskurs er tilgjengelig for alle ansatte. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev med aktuelt barnehagestoff. 756 nye barnehager i 2013 Disse barnehagene har ca avdelinger og ca barn. 28 % av alle barnehagene er med. Totalt er over 2300 barnehager med i 5 om dagen-barnehage. Disse har til sammen barn fordelt på godt over avdelinger. I Norge er det ca barnehager (SSB 2012), kommunale og Kanvas-festival for barn i Frognerparken private. Over barnehageansatte har tatt e-læringskurset. Hver kursdeltager registreres, og det er gode tilbakemeldinger på kurset. Godkjente barnehager Barnehagene signerer en avtale med OFG, der de forplikter seg til å sette fokus på frukt og grønt, med bl.a. å servere oppkuttet frukt og grønt som en del av måltidene hver dag, fruktfest ved barnebursdager, informere ansatte og foreldre om 5 om dagen-barnehage, sende inn rapporter og at ansatte tar e-læringskurs. Kleiverud barnehage i Vestfold. Bilder fra rapportene som barnehagene selv legger inn. E-læringskurset blir aktivt benyttet av barnehagene. 43

44 Over barnehager har meldt seg på barn fordelt på avdelinger Responsen fra barnehagene er svært positiv. Det bekreftes av tilbudet bidrar til at barnehagene setter fokus på og serverer mer frukt og grønt Ny bok: Mons og Mona smaker En ny pixibok, Mons og Mona smaker, ble sendt ut til barn og godt mottatt. Det er også laget en film om Mons og Mona smaker. Samarbeidspartnere/markedsføring Partnerskap med de rette instanser har vist seg å være meget nyttig for å få spredt budskapet om 5 om dagen-barnehage. Folkehelserådgiverne i fylkene, fylkeskommunene og kommunene samt private barnehageorganisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig. Vinner av frukt- og grønt fest Vårens vinner, Kleiverud barnehage i Vestfold fikk et frukt- og grøntbesøk av OFG. Barnehagen ble trukket ut blant barnehager som legger inn rapport. Representanter fra fylket og kommunen samt presse var tilstede. Intensjonsavtale med Fiskesprell Intensjonsavtale med Fiskesprell ble signert. Den går ut på å drive gjensidig informasjon om hverandres konsepter. Begge har barnehager som målgruppe. Fiskesprell kurser over 400 barnehager i løpet av året. OFG har deltatt på diverse barnehagesamlinger og arrangementer med foredrag og stand: Private Barnehagers Landsforbund: stand på konferansen Matglade barn i barnehagen, Oslo Fiskesprell: foredrag på landssamling for kursledere, Oslo Fylkesmannen i Troms: stand og foredrag på Barnehageforum i Tromsø Fylkesmannen i Trøndelag: samarbeid om dagskurs for barnehager i Nord-Trøndelag fylke, Steinkjer Telemark Fylkeskommune: deltatt med stand på Barnehageseminaret i fylket Oslo kommune: deltatt på fagmøte for barnehager i Alna Kanvas: Deltatt på den årlige Kanvasfestivalen i Frognerparken Ullensaker Kommune: stand på folkehelsedagen, Jessheim 44 «5 om dagen barnehage» har inngått flere vinn-vinn samarbeid for effektivt å nå frem til barnehagene: fylkeshelserådgiverne, kommene, barnehagekjeder, Fiskesprell, etc.

45 Norges idrettsforbund har ca. 2 millioner medlemmer, 1 million er under 24 år og favner dermed en stor del av den oppvoksende generasjon. Det er viktig å sørge for å ha det sunne tilgjengelig i alle idrettskiosker, både i det daglige kiosktilbudet og ved cuper og andre arrangementer på alle fritidsarenaer. Undersøkelser viser at det selges for lite frukt og grønt og for mye sukkerholdige varer på slike steder. OFG bidrar til at denne trenden snur ved å dele ut gratis veiledning og materiell som gjør det enkelt å tilby oppkuttet frukt og grønt i begre ved en hver anledning. Tiltaket virker Over 2000 klubber/lag har benyttet seg av OFG sitt tilbud i løpet av de siste 5-6 år. Mange hundre rapporter viser at klubber og lag som er med, selger stadig mer frukt og grønt. Trenden er kommet for å bli. Informasjon om vårt tilbud går ut gjennom idrettsorganisasjonene, folkehelserådgiver, frivillighetsorganisasjoner og andre ressurspersoner. I 2013 ble det registret ca. 40 nye klubber. Markedsføring OFG har presentert 5 om dagen-idrett for interesserte grossister ved to ulike anledninger. OFG har vært representert på Den store kurshelgen i regi av Akershus Idrettskrets. OFG har deltatt med stand på Sunn Jenteidrett sitt 5 års jubileum på Norges idrettshøgskole. «5 om dagen idretts»-prosjektet har i alle år vært godt mottatt av Norges Idrettsforbund; her ved Idrettspresident Børre Rognlien. 45

46 Helsesøsterkongress 2013 OFG deltok på den årlige Helsesøsterkongressen. Denne kongressen samler over 600 helsesøstre fra hele landet. De er en viktig målgruppe når det gjelder å formidle OFG sitt budskap og satsing på barn. Helsesøstre er spesialutdannede sykepleiere og når 95 % av alle foreldre til barn i alle aldre samt barnehager, skoler og skoleelever. Helsesøstre er svært interesserte i å formidle hva OFG har å tilby sine målgrupper, da de ikke selv har kompetanse på ernæringsområdet. Undervisning på høyskoler og universiteter OFG har gitt forelesning på 5 høyskoler og universiteter for til sammen 230 studenter på fagene mat og helse, samfunnsernæring, idrett og ernæring og førskolestudiet. Disse studentene er en viktig målgruppe, da de alle sammen, direkte eller indirekte, vil være OFG sine ambassadører i framtiden. De er opptatte av sunn ernæring og er alltid like begeistret over informasjonen om OFG sin virksomhet. Mange bruker stoff fra frukt.no i sine oppgaver. Helsesøsterkonferansen i Tromsø Kurs for barnehageansatte i Steinkjær. Studenter lager grønnsaksretter 46

47 16 kurs på Geitmyra matkultursenter for barn Geitmyra arrangerte 16 fritidskurs for barn med tema Høstens rotfrukter og Høstens frukt og bær. Dette i samarbeid med OFG. Kursene var fulltegnet. Frukt og laksefestivalen på Hjelmeland OFG var tilstede med en stand i samarbeid med fruktprodusentene i Ryfylke. Det ble lansert en helt ny Hjelmelandsmoothie for publikummere. MERSMAK i Skien OFG var til stede på årets Mersmak, med en stor stand med et eget smoothieverksted. Nærmere 480 barnehagebarn og 500 publikummere fikk laget sin egen smoohtie med frukt, bær og grønnsaker, og var blant det mest populære på festivalen. MERSMAK Skien. Studietur til Vestfold OFG hadde en faglig spennende studietur til Vestfold høsten 2013 med blant annet besøk på Stenersens gartneri i Åsgårdstrand, Bjertnæs Salat AS, Hans Jacob Fosaas, Morten Johansen, Torbjørnrød gård, alle på Nøtterøy. Produksjon av vårløk, salat, purre, rosenkål, selleri, sukkererter, m.m. sto på programmet. Norrek sin nye fabrikk på Hegdal og Larvik Løk, utenfor Stavern ble også besøkt. MERSMAK Skien. Stuedietur til Vestfold. Hjelmeland frukt og laksefestival. 47

48 Skolefruktordningene 2013 Det er to hovedordninger for å få frukt eller grønnsaker på skolen. Den ene ordningen er å abonnere på Skolefrukt som gjelder elever ved rene barneskoler (skoler med klasse 1-7). Den andre ordningen gjelder elever som får gratis frukt/grønt på ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10). Begge ordningene er lovforankret. I desember 2013 sendte Kunnskapsdepartementet ut en høring der den nye regjeringen foreslår å kutte loven om gratis frukt/ grønt på skoler med ungdomstrinn. Dersom dette blir vedtatt i Stortinget våren 2014, vil gratisordningen opphøre fra høsten Da vil det kun være en abonnementsordning som vil gjelde hele grunnskolen fra høsten Abonnementsordningen Abonnementet på Skolefrukt (skoler med klasse 1-7) tegnes for ett semester eller for ett skoleår og betales i hovedsak av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Tilbudet koster foresatte kroner 2,50 per dag eleven får frukt, og subsidieres av Helse- og omsorgsdepartementet med 1,- krone. I tillegg er det noen kommuner som gir gratis frukt/grønt til elever på 1-7 skoler av eget initiativ. Det har imidlertid blitt stadig færre kommuner som har prioritert dette. Gratisordningen Fra høsten 2007 ble det innført gratis frukt til ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10). Oversikt over bevilgningene til gratis skolefrukt til skoler med ungdomstrinn har til og med 2011 vært tilgjengelig i Statsbudsjettet i Tabell C-k, saker med spesiell fordeling for kommunene. I 2011 var dette beløpet på NOK 230 millioner. Fra og med 2012 finnes ikke lenger denne oversikten, men bevilgningene til gratis skolefrukt er trukket inn i det totale rammetilskuddet til kommunene. Hvorfor skolefrukt Satsingen på skolefrukt er et ledd i myndighetens ønske om å øke tilgjengeligheten av, og derigjennom forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen, med tanke på den helsegevinst som er påvist ved et høyt inntak av produkter i denne kategorien. Skolefrukt er også et verktøy for å oppfylle myndighetens retningslinjer for skolemåltid i den norske grunnskolen. 48

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010

Forbruksutvikling av frukt og grønt. Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruksutvikling av frukt og grønt Fagdag for frukt, bær, grønnsaker og potet Nofima, Ås, 21. januar 2010 Forbruket har økt i 10 år Kilde: SSB/SLF/NFGF Norge har hatt en vekts i forbruket på både frukt

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2011 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2011 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2011... 7 Resultatregnskap 2011.....

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2009 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2009 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2009... 7 Resultatregnskap 2009.....

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Lillestrøm 9 mai. 2012 Toril Gulbrandsen Prosjektleder, 5 om dagen-barnehage OFG er en nøytral stiftelse med offentlige

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år

Totaloversikten. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Andel norske varer i forhold til import. Forbruksutviklingen siste 10 år Totaloversikten Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter 2004 2013 Oppdatert pr. 19. mars 2014 Forbruksutviklingen siste 10 år Andel norske varer i forhold til import Drivere for et økt forbruk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer