Redigert Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redigert Møteinnkalling"

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Dokumentene er utlagt på kommunens hjemmeside FO Forespørsel/interpellasjon FO 15/10 Interpellasjon til kommunestyret - Dyrevelferd FO 15/11 Interpellasjon - Harstad kommune i Hålogaland Lagmannsrett i saken mot M3 Anlegg A/S FO 15/12 Interpellasjon -. Reguleringssak Rødmyrstua FO 15/13 Interpellasjon - Frisknærvær/sykefravær FO 15/14 Spørsmål vedrørende Helsehuset FO 15/15 Spørsmål vedrørende bredbånd i distriktene FO 15/16 Spørsmål vedrørende Strandryddedagen - Miljødugnad FO 15/17 Spørsmål vedrørende reservefergeproblematikken Stornes - Bjørnerå Saksnr Tittel PS 15/29 Ny eiendomsskattesats for bolig og fritidseiendommer for kvartal PS 15/30 Behandling av ny selskapsavtale KomRev NORD IKS PS 15/31 Deltakelse i fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogrammet PS 15/32 Tilstandsrapport for grunnskolen i Harstad for 2014 PS 15/33 Status internasjonal skole i Harstad PS 15/34 Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende PS 15/35 Delegering av myndighet og fullmakt til valgstyret PS 15/36 Valg: Stemmesteder og tidspunkt for stemmegivning PS 15/37 Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valg av stemmestyrer PS 15/38 Forslag til representanter til styret for Harstad Kulturhus AS PS 15/39 TV-Aksjonen Opprettelse av kommunekomité PS 15/40 Suppleringsvalg meddommer Trondenes Tingrett PS 15/41 Søknad om fritak meddommer Trondenes Tingrett PS 15/42 Forslag til uttalelse Stopp raderingen av Forsvaret i Nord-Norge Harstad, 30. april 2015 Marianne Bremnes Ordfører Side1

2 Gruppemøter Høyre: Møtested: Ikke fast. Mandag Kl 1800 Arbeiderpartiet: Formannskapssalen Mandag kl 1800 Fremskrittspartiet: Kantina, Rådhuset Mandag kl 1900 Senterpartiet: Rådhus IB, 2. etg. Møterom BYG Mandag kl 1800 Venstre: Rådhusfoajéen Mandag kl 1900 Krf. Rådhus IB, 2. etg. Møterom BYG Mandag kl 1800 RØDT Skrubbhågvn. 27B Tirsdag kl 1900 SV 2 Side2

3 Side3

4 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2054 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: V40 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /10 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET DYREVELFERD I SIRKUS Saksopplysninger Interpellasjon: Dyrevelferd i sirkus Maria Serafia Fjellstad, gruppeleder Venstre Sirkuslivet kan være spennende for mennesker, men for dyr er all opplæringen, transporten og fraværet av naturlige omgivelser problematisk. Både det fysiske og psykiske miljøet er mangelfullt, og i Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd blir det konstatert at "det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus". Det eksisterer i Norge i dag ikke noe forbud mot bruk av ville dyr på sirkus. Det har over år vært satt fokus på dyrevelferd i sirkusmanesjen, og i 2009 ble et forbud mot elefanter i sirkus foreslått fra Mattilsynet. Både Mattilsynet, Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk er enige i at elefanter i sirkus aldri kan bli forenlig med god dyrevelferd, uansett regelverk. Bruk av elefanter i sirkus er av dyrevelferdshensyn forbudt i en rekke land: Finland, Østerrike, Bolivia, India, Bosnia-Herzegovina, Kina, Peru, Hellas, Nederland, Slovenia, Costa Rica, Kypros, Belgia, Katalonia, El Salvador, England, Tyskland og Panama. Såvidt jeg forstår er også et forbud i Sverige planlagt/vedtatt. Siden et norsk forbud lar vente på seg har nå flere norske kommuner tatt initiativet innenfor eget regelverk og muligheter; og valgt å knytte dette opp mot utleie av kommunal grunn. Dette gjelder kommuner som Oslo, Arendal, Tromsø og Vestvågøy. I England har tilsvarende 200 lokalmyndigheter lignende vedtak, noe som deretter ledet til gjennomslag nasjonalt. Jo flere kommuner som innfører slike lokale vedtak, jo tydeligere vil Landbruksdepartementet kunne se at et nasjonalt forbud mot ville dyr i sirkus er på overtid. Denne saken handler ikke om kroner og ører, men om en annen type verdier. Det hører også hjemme i politikken. Venstre mener derfor at Harstad kommune må gå foran og vise at vi ikke ønsker ville dyr i sirkus, og som en følge av det slå fast at kommunen ikke leier ut kommunal grunn til sirkus med ville dyr. Venstre foreslår derfor følgende vedtak: 1. Rådmannen bes sikre at det ikke benyttes ville dyr i sirkusforestillinger som finner sted på tomter eller i bygg som leies ut av kommunen, og orientere kommunestyret om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Side4

5 2. Rådmannen bes sørge for at kommunen, der det er relevant, stiller krav om at god dyrevelferd dokumenteres ved utleie av kommunal grunn. Dette bør sees i lys av arbeidet med ny statlig forskrift om dyr i sirkus og dyreparker som er til behandling i Landbruks- og matdepartementet. 3. Rådmannen bes utarbeide etiske retningslinjer i forbindelse med kommunestyresak om prinsipper for utleie av kommunal grunn. Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side5

6 Saksdokument Saksmappenr: 2009/4624 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: M21 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /11 INTERPELLASJON - HARSTAD KOMMUNE I HÅLOGALAND LAGMANNSRETT I SAKEN MOT M3 ANLEGG A/S Interpellasjon Kommunestyret 30. april 2015 Fullstendig tap for Harstad kommune i Hålogaland Lagmannsrett i saken mot Bodøfirmaet M3 Anlegg A/S Etter at kommunens adm. omsider har erkjent det tragiske utfallet for kommunen i rettsaken mot M3 Anlegg A/S, vil det være nødvendig at kommunestyret får kjennskap til hvordan adm. har tenkt at dommens konsekvenser skal løses. Spørsmål 1. Vil adm. framlegge et spesifisert regnskap for kommunens samlede kostnader i forbindelse med saken? Spørsmål 2. Vil adm. komme med forslag til kommunestyret hvordan disse kostnadene planlegges dekket inn budsjettmessig? Når det gjelder den personalmessige siden har rådmannen i avisintervju uttalt at dommen ikke skal få personalmessige konsekvenser. Er det nå blitt slik i Harstad Kommune at rådmannen føler seg personlig og stillingsmessig bemyndiget til å gi fritt leide for ansatte som begår lovbrudd, og at lovbrudd ikke skal få konsekvenser for den ansatte det gjelder? Spørsmål 3. Har rådmannen vurdert om tiden er inne for han til omgående å foreta en slik opprydding med f. eks. omplassering av ansvarlig enhetsleder til annen og kanskje mer passende stilling? Jostein Rasmussen Kommunestyrerepr. FrP. Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side6

7 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2645 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /12 INTERPELLASJON - REGULERINGSSAK RØDMYRSTUA Interpellasjon kommunestyret april Planutvalget har en merkelig praksis. De vil ta det private reguleringsforslaget fra Br. Killi, ved Asplan viak, til politisk behandling uten å se etter hva som har skjedd på Rødmyrstua. Dette kan skape en uholdbar praksis, der bedrifter og enkeltpersoner nå faktisk inviteres til å søke om tilgivelse i stedet for å søke om tillatelse. Ut fra det som har kommet frem om Rødmyrstua og endringene her, så burde Harstad kommune stoppet reguleringsarbeidet for å få avklart hva som er utført og gjort før endringene, og om noe av dette er ulovlig. Å vurdere den selvtekt som her er utført, en gang i ettertid etter at området er omregulert, blir meningsløst og setter en urimelig presedens for fremtidige reguleringssaker. På folkemøtet orienterte Asplan viak. Her ble det bl.a. sagt at reguleringsplanen for området har to avkjørsler som i dag. At den ene avkjørselen nylig er anlagt ulovlig, ble ikke nevnt. At den andre avkjørselen er anlagt til helt annet bruk av området, ble også underslått. Det ble hevdet at området har vært brukt til dette formålet i lang tid. Den kan hende at det gjelder eiendom 68/6 (nytt nr. 103), men her er eiendommene 68/8 (nytt nr. 104) og eiendommen 68/38, også tatt i bruk til industriformål uten at de er omregulert. Dette er et grovt eksempel på selvtekt av ny eier. Hele området innbefatta alle tre eiendommene, er regulert til LNF-området. Det vil si Landbruks-, natur- og friluftsområder. I områder som er lagt ut til LNF-område er det ikke tillatt med veger, parkeringsplasser eller annen bygge og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytting til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Det vil si at samtlige veger og bygg som er tegna inn på kommunens grunnkart i dag på eiendom 68/104, er ulovlig anlagt og ulovlig satt opp. I et LNF-område kan det tas masseuttak til husbehov i jord og skogbruk. Andre terrenginngrep er ikke i samsvar med LNF-kategorien som råstoffuttaking. Masseuttak og fyllinger som ikke har direkte tilknytting til landbruksvirksomhet er ikke tillatt. Det er kommunens ansvar å forfølge overtredelser av disse bestemmelsene. Kommunen som plan og bygningsmyndighet bør derfor vurdere strafferammen for de overtredelsene som her er gjort først, før en regulerer området etter de endringer ny eier har gjort. Det er kommunestyret som nå er ansvarlig for at lov respekteres. Rødt Harstad fremmer derfor forslag om at planprosessen med Rødmyrstua stoppes til ulovlighetene er utredet. Dessverre er området i dag ødelagt som LNF-området og kan vanskelig settes tilbake, men kommunen bør vurdere om området kan omreguleres til andre formål som f.eks. boligområde. En bør ikke belønne utbygger med å omregulere eiendommen i tråd med de endringene som er gjort uten at dette er utredet først. Det vil være å åpne for ulovlige tilstander. Harstad Rødt. Kirsten Evjen Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side7

8 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2644 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: 461 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /13 INTERPELLASJON - FRISKNÆRVÆR/SYKEFRAVÆR I nærmere 20 år har vi i kommunen brukt mye tid på sykefraværet. Hele denne tida har den kvartalsvise statistikken vist oss resultatet. Nå har vi enheter med fravær opp imot og over 20 %, og flere enheter enn før har tosifrete fraværstall dette siste kvartalet. Når man leser spørreundersøkelsen for ansatte, ser man ikke straks noen kobling til sykefravær. Vi vet at spørsmål som brukes, blir laga ut fra en teori, en hypotese, og svarene tolkes ut ra den samme hypotesen. Hvilken teori om årsaker til sykefravær ligger til grunn når man lager spørsmål til ansatteundersøkelsen; og seinere tolker de samme spørsmålene? Flere ganger har kommuneledelsen trekt fram satsinga på lederutdannelse som har vært gjort, som et middel mot høyere fravær. Undersøkelsen inneholder som regel et par generelle spørsmål om nærmeste leder. Mener ordføreren at to spørsmål til ansatte om nærmeste leder gir grunnlag godt nok til å få et bilde av hva de ansatte har igjen for at lederen deres har gjennomgått omfattende skolering? Vet kommunen noe om hvordan ansatte har opplevd og erfart satsinga på lederutdanning? Harstad Rødt Kirsten Evjen Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side8

9 Saksdokument Saksmappenr: 2012/1763 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: 039 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /14 SPØRSMÅL VEDRØRENDE HELSEHUSET Saksopplysninger Spørsmål Maria Serafia Fjellstad, gruppeleder Venstre Inneværende år arbeides det med en forprosjekt for Helsehuset, slik det også ble gjort vedtak om i sak 24/2014, I saken der forstudien ble behandlet, som altså la grunnlaget for forprosjektet, kom det også et oversendelsesforslag med ønske om et eget temamøte om Helsehuset. I vedtakets punkt 2 står følgende: Forprosjektet begrenses til forstudiets forslag om etablering av Helsehus nr. 1 med sentrale funksjoner som oppgitt under saksopplysninger. I Rådmannens saksfremlegg står det også konkretisert at funksjoner som ikke er foreslått til nytt helsehus kan vurderes i egen utredning på et senere tidspunkt. De konkrete funksjonene som nevnes i saksopplysningene det vises til er: intermediærenhet, rehabiliteringsenhet, Frisklivssentral, legevakt, koordinerende enhet, kommunal akutt døgnenhet, fag- og opplæringssenter med simuleringssenter og kontor til brukerorganisasjoner. Det beskrives videre muligheter for et helsehus 2 med funksjoner som barne- og ungdomstjenesten, familiens hus osv. I vedtakets punkt 4 begrenses det hele til total kostnadsramme på 69 millioner kroner. Forprosjektet er nå godt i gang. Kommunestyret har ikke blitt invitert til et temamøte som skissert i oversendelsesforslaget. Kommunestyret har ei heller behandlet eventuelle endringer i hverken de finansielle eller innholdsmessige rammene. Så vidt meg bekjent, er slike endringer heller ikke behandlet i Helse- og omsorgsutvalget. Slik jeg ser det er fortsatt vedtaket fra det gjeldende vedtaket om rammene for Helsehuset. I det politiske miljøet, og da også ofte nevnt i flere saker, er Familiens hus løftet fram som et viktig konsept, med ønske om å etter hvert kunne ta tak i forstudien på dette temaet, samt også vedtak om oppføring fra 2010, og bringe dette videre. Jeg registrerer nå at man i skissene for det nye Helsehuset har tatt vekk legevakt/øyeblikkelig hjelp- funksjon, og kontinuerer leieavtale med UNN. Jeg registrerer at man har lagt inn Helsestasjonens funksjoner; men ikke øvrige funksjoner tilhørende Familiens hus-konseptet. Dette oppfatter jeg som store endringer sett utfra det opprinnelige vedtaket på forstudien. Mine spørsmål er da: - På hvilken måte er en slik endring politisk behandlet? - Hvis den ikke er politisk behandlet; hvorfor ikke? - Hvilken konsekvens vil endringen ha for de økonomiske rammene? - Hvilken avveining er gjort opp mot ønsket om etablering av Familiens hus? - Når er temamøtet om Helsehuset tenkt gjennomført? Side9

10 Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side10

11 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2670 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: L64 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /15 SPØRSMÅL VEDRØRENDE BREDBÅND I DISTRIKTENE HARSTAD KOMMUNE MÅ SØKE PÅ DEN STATLIGE STØTTEORDNINGEN FOR BREDBÅND I DISTRIKTENE Fra 2015 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Det totale tilskuddsbeløpet er i år 110 millioner kroner. Formålet med ordningen er å bidra til at flest mulig husstander, får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene. Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, (tidligere Post- og teletilsynet), skal forvalte tilskuddsordningen. Søknadsfrist for innsending av søknad fra kommunene er 15. mai En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for. Harstad senterparti mener at Harstad kommune må søke på disse midlene, da det er mange områder i kommunen som har veldig dårlig internettdekning. Det er selvfølgelig vanskelig å avgrense hvilke geografiske områder søknaden skal gjelde for, slik det kreves i forutsetningene for søknaden, men Harstad senterparti mener at områder nord i kommunen må prioriteres. For eksempel: Stornes Ervik Høgda Kasfjord, mot kommunegrensen til Kvæfjord. Begrunnelse: Samarbeid med Kvæfjord kommune vil være effektivt og gunstig for videre utbygging av bredbånd mot Borkenes. Grytøya. Begrunnelse: Det ligger allerede en kabel med meget stor kapasitet gjennom bygdene på Grytøya, som det vil være lønnsomt og lettvint «å ta hull på» for utbygging av bredbånd til alle husstander og næringsaktører. (Bjarkøy og Sandsøy har tidligere fått utbygd bredbåndskapasitet.) Harstad senterparti mener også at Harstad kommune må ta et offensivt initiativ til samarbeid mellom de ulike aktørene i IKT-markedet, eksempelvis Telenor og Hålogaland Kraft, for å få utbygd bredbånd i alle deler av Harstad kommune. Når Alta kommune får til utbygging i bygda Korsfjord, må Harstad kommune kunne mestre utbygging i Distrikts-Harstad. Hva vil Ordføreren gjøre i denne sakens anledning? Harstad senterparti v/eddmar Osvold Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side11

12 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2743 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: K21 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /16 SPØRSMÅL VEDR. STRANDRYDDEDAGEN - MILJØDUGNAD Saksopplysninger Harstad KrF er kjent med at foreningen «Hold Norge rent» tar initiativ til Strandryddedagen 2015 den 9. mai i år. Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljødugnad der man rydder Norges strender frie fra plast og søppel. Dette burde være spesielt motiverende å gjennomføre når vi er inne i friluftslivets år og nå har erklært Harstad som Friluftslivets År-kommune. 1. Derfor spør vi ordføreren om Harstad kommune vil engasjere seg i denne aksjonen eller planlegger andre former for strandryddingsaksjon denne våren? Harstad KrF har brakt i erfaring at oppryddinga i fjære på Ytre Grytøy etter forliset med ambulansebåten «M/S Øyfart» 6. jan ikke er forsvarlig avsluttet. En av motorene ligger fortsatt igjen i fjæra sammen med masse skrogbiter. Store mengder ledning og kabler fra det elektriske anlegget om bord ligger fortsatt igjen i flomålet. Folk spør seg hvem som har ansvaret for oppryddinga her og Harstad KrF bringer spørsmålet videre til ordføreren. 2. Vil ordføreren gjennom Harstad kommune ta initiativ som fører til at forurensende part rydder opp etter seg? Per Pedersen (Gruppeleder Harstad KrF) Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side12

13 Side 13

14 Side 14

15 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2473 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: N33 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /17 SPØRSMÅL VEDR. RESERVEFERGEPROBLEMATIKKEN STORNES - BJØRNERÅ Saksopplysninger Rederiet Norled har kontrakt med Troms Fylkeskommune/Troms Fylkestrafikk om drift av fergesambandene i Vågsfjordbassenget. Denne kontrakten ble inngått mellom Norled og det forrige Fylkesrådet i Troms. I fergesambandet Stornes Bjørnerå er det kontraktsfestet en reserveferge med kapasitet til 20 personbiler. Denne reservefergekapasiteten har vist seg å være alt for liten, og hver periode det har vært satt inn reserveferge har det mildt sagt vært kaotisk i fergesambandet, med fortvilte og sinte pendlere, næringsaktører og andre som har måtte vente i timevis i kø. I forbindelse med denne spørsmålstillingen, må det nevnes at Harstad kommune har ansvar for sikkerhet og beredskap til alle innbyggerne i kommunen, og man må bare være sjeleglad for at det ikke har vært behov transport av brannbil, ambulanse eller politibil på fergesambandet Stornes Bjørnerå i de periodene reserveferge har trafikkert sambandet. Harstad senterparti vil gi ros til Ordfører Marianne Bremnes, som tok initiativ til et møte med Fylkesråd for samferdsel, for å diskutere saken og prøve å finne løsninger på utfordringene. Møtet ble avholdt 27. april, og Harstad senterparti mener det er på sin plass at Harstad kommunestyre får en kort redegjørelse fra Ordføreren om utfallet av møtet. Hva vil bli gjort for å få en egen reserveferge, med kapasitet til minimum 40 personbiler, på plass i Vågsfjordbassenget så raskt som mulig? Hvordan vil Ordføreren følge opp denne saken videre? Harstad Senterparti v/anne Margrete Eneberg Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side15

16 Saksdokument Saksmappenr: 2015/1719 Saksbehandler: Jan-Inge Lakså Arkivkode: 232 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /29 NY EIENDOMSSKATTETASATS FOR BOLIG OG FRITIDSEIENDOMMER FOR KVARTAL Ingress: Utskriving av eiendomsskatt 2015 i Harstad kommune ble for høy i forhold til vedtatt inntektsmål (69,3 millioner) i virksomhetsplanen. Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer foreslås redusert for terminene 2-4 i Rådmannen tilrår kommunestyret å sette ned skattesatsen fra 3,3 til 3,11. Rådmannens tilrådning: Skattesats eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer reduseres til 3,11 for terminene 2-4 i Saksopplysninger I kommunestyrets møte den ble spørsmålet om eiendomsskatt brakt på bane gjennom et spørsmål. I behandlingen av dette fremmet Frp v/hanne Simonsen Iversen fremmet oversendelsesforslag: «Harstad Frp. ber seg forelagt sak for justering av eiendomsskatt i førstkommende kommunestyre med den hensikt å fjerne økningen.» Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. Rådmannen fremmer nå sak til kommunestyret med forslag om å justere satsen for terminene 2-4 i Endring av skattegrunnlag hvilke utslag har dette gitt? Databasen for beregning av eiendomsskatt har vært sendt til leverandøren for nærmere analyse. Ca 7250 skatteobjekter har fra skatteåret 2015 fått endret sin eiendomsskattetakst fra kommunens regime pr 2006 til Skatteetatens formuesgrunnlag pr Beregningen bygger på kjøringen for 1. termin 2015 med skattesats 3,3. Antall skatteytere som har 1741 fått mer enn 5% reduksjon Antall skatteytere ligger i 1326 midten mellom 5% reduksjon til 5% økning Antall skatteytere som har 4183 fått mer enn 5% økning Sum 7250 Tabellen viser at ca 60 % av skatteyterne hvor formuesgrunnlagene er tatt i bruk har fått økt eiendomsskatten med mer enn 5 % fra skatteåret 2014 til Klager på formuesgrunnlagene. Skatteetaten opplyser at det er mottatt ca klager fra skatteyterne i Harstad kommune. 6 klager er ferdigbehandlet og Harstad kommune har mottatt kopi av Side16

17 vedtakene. Klagene har alle ført fram med varierende reduksjon i formuesgrunnlagene. Det er opplyst at resterende klager vil bli ferdigbehandlet i løpet av Eiendomsskattekontoret har beregnet ny skattesats med utgangspunkt i følgende: utskrevet eiendomsskatt på 1. termin 2015 vedtatt inntektsmål på 69,3 millioner ny skattesats er kun beregnet for bolig- og fritidseiendommer næringseiendommene forutsettes uberørt med skattesats på 7. Anslag på at 300 klager i gjennomsnitt får redusert eiendomsskattetaksten med kr Reduksjonsfaktor. Gjeldende eiendomsskatteregime ( ) i Harstad kommune har aldri hatt reduksjonsfaktor. Kommunestyret kan vedta å innføre reduksjonsfaktor for resterende del av 2015 altså for 2-4. termin Utfordringene blir da at dette da SKAL komme ALLE skatteytere til gode uansett om det er skrives ut eiendomsskatt for bolig-, fritidseller næringseiendom. Administrasjonen har ikke gjennomført beregninger på dette. Slike beregninger og vurderinger er ressurskrevende. Øke bunnfradraget. Bunnfradraget har siden 2006 vært på kr ,-. Dette kommer til fradrag på eiendomsskattegrunnlaget pr bolig. Et boligbygg bestående av 4 leiligheter får automatisk beregnet kr i bunnfradrag. Det er ikke gjennomført beregninger på økning av bunnfradraget. Vurdering Utlignet eiendomsskatt totalt sett er 71,5 mill kr. Andel klager er betydelig mindre enn tidligere år (2006 og 2008) da Harstad kommune har utstedt nye eiendomsskattetakster. Alle klagene skal saksbehandles av Skatteetaten. Den utlignede eiendomsskatten er 2,2 mill mer enn budsjettert for hele Harstad kommune. Inntektene fra eiendomsskatt fra eiendommer i tidligere Bjarkøy kommune er 1,7 mill kr, noe som er 1,3 mill kr lavere enn tidligere anslag på 3 mill kr. Også dette før klagebehandling. Nye formuesgrunnlag på boligeiendommer og fritidshus har gitt ca 3 mill kr / 7 % mer i utskrevet eiendomsskatt for eiendommene i tidligere Harstad kommune i 2015 enn i Dette til tross for at eiendomsskattesatsen er redusert med 29 % fra, 4,66 til 3,3. Eiendomsskattesatsen kan justeres i ettertid, men bare til gunst for skatteyterne. Prinsippene for verdifastsetting kan ikke endres i skatteåret. Harstad kommune har valgt å benytte Satteetatens formuesgrunnlag som utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatten. Rådmannen tilrår ikke at det innføres verken reduksjonsfaktor eller at bunnfradraget økes. Dette av hensyn til helheten i systemet og at dette kan gi store og uheldige utslag. Rådmannen anbefaler at eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra dagens 3,3 til 3,11 for terminene 2-4 i Dette gir en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 3,16 for Dette vil gi en reduksjon av eiendomsskattesatsen for en bolig med en takst på kr på kr 280,- på årsbasis. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side17

18 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2161 Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen Arkivkode: 216 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kommunestyret /30 BEHANDLING AV NY SELSKAPSAVTALE KOMREV NORD IKS Vedlegg: Selskapsavtale for KomRev NORD IKS Ingress: KomRev NORD ISK har fått henvendelse fra åtte kommunestyrer om at de har vedtatt å bli nye eiere av selskapet. Dette gjør at ny selskapsavtale må vedtas blant våre nåværende eiere. Lov om interkommunale selskaper krever at samtlige eierkommuner må behandle den nye selskapsavtalen i sine kommunestyrer/fylkesting. I den anledning anmoder vi dere om å behandle vår nye selskapsavtale så raskt som mulig. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS. Saksopplysninger KOMREV NORD IKS nye eiere KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge kompetanse gjennom samarbeid med andre selskap eller få flere eiere i eget selskap. Dette vil styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til våre eiere. Det er derfor hyggelig å meddele at åtte kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier av KomRev NORD IKS. Dette gjelder sju kommuner i Troms fylke som tidligere var eiere av Sør- Troms kommunerevisjon IKS (selskapet er vedtatt avviklet). Bardu kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Ibestad kommune Lavangen kommune Salangen kommune Skånland kommune I tillegg har Hemnes kommunestyre i Nordland vedtatt at de ønsker å bli eier i vårt selskap. Med dette vil KomRev NORD få åtte nye eierkommuner og dermed bli et sterkere selskap som kan øke sin kompetanse ytterligere. Lov om interkommunale selskaper 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Med bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i kommunestyret. Side18

19 Innstilling: Harstad kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS. Hugo Thode Hansen Rådmann Marianne Bremnes ordfører Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side19

20 SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i 4 loven. Selskapet har følgende deltakere pr : Troms fylkeskommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bø kommune Dyrøy kommune Evenes kommune Kåfjord kommune Gratangen kommune Harstad kommune Hemnes kommune Ibestad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Lavangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Lødingen kommune Målselv kommune Narvik kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Sortland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Tjeldsund kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Tysfjord kommune Side20

21 KomRev NORD IKS selskapsavtale 2 Rettslig status KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret. 3 Hovedkontor KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 4 Formål og ansvarsområde KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) med senere endringer, og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift om revisjon av nr Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv. Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning. Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. Side 2 av 7 Side21

22 KomRev NORD IKS selskapsavtale 5 Innskuddsplikt og eierandel Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner ,- firemillioner åttehundreognittentusen syvhundreogni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. Troms fylkeskommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bø kommune Dyrøy kommune Evenes kommune Kåfjord kommune Gratangen kommune Harstad kommune Hemnes kommune Ibestad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Lavangen kommune Lenvik kommune Lyngen kommune Lødingen kommune Målselv kommune Narvik kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Sortland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Tjeldsund kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Tysfjord kommune eier 20,75 % av selskapet eier 0,93 % av selskapet eier 2,32 % av selskapet eier 1,45 % av selskapet eier 0,44 % av selskapet eier 1,30 % av selskapet eier 0,73 % av selskapet eier 0,93 % av selskapet eier 0,96 % av selskapet eier 0,73 % av selskapet eier 9,48 % av selskapet eier 1,76 % av selskapet eier 0,83 % av selskapet eier 1,01 % av selskapet eier 1,29 % av selskapet eier 0,59 % av selskapet eier 0,62 % av selskapet eier 4,55 % av selskapet eier 1,31 % av selskapet eier 0,93 % av selskapet eier 2,81 % av selskapet eier 4,67 % av selskapet eier 1,94 % av selskapet eier 1,26 % av selskapet eier 1,24 % av selskapet eier 1,35 % av selskapet eier 3,86 % av selskapet eier 0,76 % av selskapet eier 1,35 % av selskapet eier 0,93 % av selskapet eier 0,46 % av selskapet eier 0,69 % av selskapet eier 24,84 % av selskapet eier 0,93 % av selskapet Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. Side 3 av 7 Side22

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 30.06.2015 Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv. fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre. 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS Selskapsavtale for IKT Indre Namdal IKS 1 Navn IKT Indre Namdal IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet har følgende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering ;,c+ /9 j2 (,), Namdal Selskapsavtale for Namdal rehabilitering IKS 1 Navn Namdal IKS er et interkommunalt driftsselskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunal selskaper. Følgende kommuner

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Org.nr: 984 789 572 Selskapsavtale Side 1 av 6 1 Navn Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 2 Deltakere og eierandel Den

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

KomRev Trønaelug IKS

KomRev Trønaelug IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev Trønaelug IKS i Selskapet KoinRev Trøndelag ES er en interkonimu,is~1virkson±et som er opprettet med hjemmel i lov av 29,01. 1999 nr. 06 ominted~ommiina1eselskaper. Selskapet

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1 FORSLAG TIL SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1. Navn Follo lokalmedisinske senter og legevakt er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter lov om interkommunale

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer