DETTE ER HAUGALAND KRAFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE ER HAUGALAND KRAFT"

Transkript

1

2

3 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 19 AKTIVITETER 2013 BREDBÅND 20 NOTER 21 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 21 NOTE 2 Salgsinntekter/segmenter 24 NOTE 3 Mer-mindreinntekt 25 NOTE 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v 26 NOTE 5 Andre driftskostnader 26 NOTE 6 Varige driftsmidler 27 NOTE 7 Datterselskap, tilknyttede selskaper m.m. 28 NOTE 8 Poster som er sammenslått 29 NOTE 9 Aksjer og andeler i andre foretak m. m. 30 NOTE 10 Bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter 32 NOTE 11 Fordringer 32 NOTE 12 Aksjekapital, aksjonærinformasjon 33 NOTE 13 Egenkapital 33 AKTIVITETER 2013 NETT/PRODUKSJON NOTE 14 Pensjoner 35 NOTE 15 Ansvarlig lån 36 NOTE 16 Skattekostnad 36 REVISORS BERETNING 38 Layout & Design: Kjell Jakobsen, 3

4 RENDYRKING, SPISSING, FOKUS For snart 10 år siden utarbeidet vi, sammen med styret, noen viktige veivalg som har betydd mye for driften av Haugaland Kraft de siste årene. Vi utarbeidet et veivalgsdokument som vi kalte HK Kjernevirksomheten skulle være overføring og omsetting av energi samt utbygging av bredbånd i vår region. Vi har vært trofaste til de avtalte veivalgene som ble gjort, og det har gitt gode resultater. Det økonomiske resultatet for 2013 viser en betydelig oppgang fra 2012, og historisk sett er dette det beste resultatet i Haugaland Kraft sin historie. Alle våre forretningsområder har utviklet seg i positiv retning og bidratt til det gode resultatet. Nettvirksomheten har gjennomført omfattende vedlikehold, og oppgraderingsprosjekter har bidratt til å opprettholde den gode leveringssikkerheten. Planlegging av utskifting til nye målere hos kundene har kommet godt i gang, og vi skal være ferdige innen Bredbåndsatsingen har også gitt svært gode resultater, og sammen med våre partnere nærmer vi oss kunder. Altibox er vår innholdsleverandør. Økonomisk gir dette forretningsområdet et betydelig bidrag til driften av selskapet. På produksjonssiden har vi kommet godt i gang med utvikling og planlegging av helt nye anlegg i Etne. I tillegg har vi også, i samarbeid med Fred Olsen Renewables, fått konsesjon på en vindmøllepark i Haugaland Næringspark. Fire nye konsesjonssøknader på småkraft er sendt inn til NVE. Konkurransen på strømsalg hardner til, men samtidig klarer vi å opprettholde vår markedsandel på over 90 %.Kundetilfredshetsmålinger som er gjennomført viser også at vi ligger helt på topp i Norge, både når det gjelder lojalitet og tilfredshet. Haugaland Næringspark på Gismarvik, som er 100 % eid av Haugaland Kraft, utvikler seg i positiv retning. Den første store etableringen, Ølen Betong AS, åpnet den første fabrikken i parken i Omfattende salgs- og markedsarbeid, som forventes å gi resultater, pågår. I løpet av året har vi gjennomført mange prosjekter, både eksterne og interne, på en god måte. Ikke minst har dette året vist at våre ansatte har en imponerende evne og vilje til å ta et tak der det trengs. Et godt eksempel på dette var i desember, da vi hadde store strømutfall på grunn av uvær, og våre ansatte stod på både dag og natt. Imponerende! Ser vi fremover så står kraftbransjen foran et vend punkt. Alle prognoser for fremtidige kraftpriser er fallende, og Norden vil få et betydelig kraftoverskudd. Samtidig tvinger det seg nå frem betydelige investeringer i både nett og produksjon. Dette vil gjøre det utfordrende å levere de samme gode økonomiske resultatene i årene som kommer. Vi har nå sammen med styret startet en prosess for å se på fremtidige veivalg/strategier for selskapet. Ett stikkord her vil være en ytterligere spissing og rendyrking av selskapets aktiviteter. Samtidig må vi hele tiden være konkurransedyktige, og helst levere mer en forventet til våre kunder. Selskapet har et solid økonomisk ståsted, vi satser langsiktig, har dyktige og motiverte medarbeidere, og er godt rustet for de fremtidige utfordringene som kommer. Olav Linga Adm. Direktør 4

5

6 NØKKELTALL (alle tall i nok 1000) KONSERN HOVEDTALL Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsoverskudd Investeringer Totalkapital Egenkapital Arbeidskapital Antall ansatte Antall årsverk FORHOLDSTALL RENTABILITET Netto driftsmargin 17,66 % 12,21 % 14,01 % Resultatgrad 17,08 % 11,99 % 13,90 % Totalrentabilitet 9,09 % 5,89 % 9,68 % Egenkapitalrentabilitet 11,67 % 7,22 % 8,22 % Egenkapitalforrentning 11,35 % 7,09 % 8,22 % SOLIDITET/KAPITALFORHOLD PR Egenkapitalandel 57,27 % 59,02 % 57,66 % Gjeldsbetalingsevne 0,35 0,20 0,18 Likviditetsgrad 1 0,71 0,60 0,74 Rentedekningsgrad 17,68 9,11 5,28 6

7 ENGLISH SUMMARY COMPANY GROUP INCOME STATEMENT ( NOK ) Operating revenues Operating expenses Operating income before depreciation Depreciation according to plan Operating income after depreciation Net Financial income Income before taxes and minority share Taxes Minority share in net income for the year Net income for the year COMPANY GROUP BALANCE SHEET ( NOK ) Fixed assets Current assets Total assets Shareholders' equity Long-term liabilities Current liabilities Total liabilities and shareholders' equity

8 DETTE ER HAUGALAND KRAFT Haugaland Kraft sitt formål er å produsere, overføre og omsette kraft, for på den måten å sørge for sikker, rasjonell og rimelig kraftforsyning til kundene. Vårt mål er å være et fremtidsrettet energiselskap, og en drivkraft som bidrar til verdiskapning og positiv utvikling i regionen. Det satses derfor også i selskaper og prosjekter som gir synergier mot kjernevirksomheten. Forsyningsområdet dekker åtte kommuner og syv av disse er eiere av Haugaland Kraft : Karmøy 44,84 % Haugesund 31,97 % Tysvær 9,80 % Vindafjord 6,85 % Sveio 5,05 % Bokn 1,08 % Utsira 0,41 % Fakta pr : Overført energimengde 1 556,76 GWh Egen energiproduksjon 373 GWh Antall nettkunder Omsetning mill. Resultat etter skatt 147 mill. Totalkapital mill. Egenkapital mill. Egenkapitalandel 57 % Ansatte (årsverk) 261 (258)

9 ÅRSBERETNING HAUGALAND KRAFT 2013 ÅRSBERETNING SELSKAPETS VIRKSOMHET Haugaland Kraft AS er et vertikalintegrert kraftselskap som i hovedsak driver med produksjon, bredbånd, overføring og omsetning av elektrisk kraft på Haugalandet. Selskapet satser også på andre foretak innen nye energiformer og annen næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland som er av vesentlig betydning for regionen, gjennom hel- eller deleide virksomheter. Selskapet har sitt forretningskontor i Haugesund. Kraftproduksjonen foregår i Etne og Vindafjord kommune, samt ved vår andel i Ulla- Førreanleggene. Selskapet er største aksjonær i Sunnhordland Kraftlag AS (SKL). Haugaland Krafts visjon er: «Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region» og har følgende forretningside: «Haugaland Kraft skal sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til beste for regionen». Sentrale mål for Haugaland Kraft er: Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet Lønnsomt energiselskap med god avkastning til sine eiere Engasjement innen nye energiformer og fremtidsrettet infrastruktur Medarbeidere med høy kompetanse og god motivasjon Delta i næringsutvikling i regionen Vårt definerte verdigrunnlag, som skal prege vårt arbeid, er å være kundefokuserte, endringsvillige, pålitelige og tydelige. Haugaland Kraft ønsker å fremstå som en katalysator for regional verdiskapning ved fortsatt: Å være instrument for å sikre utbygging av viktig infrastruktur i regionen Å bidra til økonomisk utvikling og velferd Å tilrettelegge for gode rammevilkår for næringsliv og innbyggere i regionen Nettvirksomhet Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet. Videre eier selskapet transformeringsanlegg fra 300 kv til 60 kv sammen med SKL. Selskapet er også medeier i 300 kv-ledninger. Transformeringsanleggene og 300 kv-ledningene inngår i sentralnettet. Overført energi inn til området i 2013 var 1.556,76 GWh. Driftsentralen har i 2013 registrert ikke-levert energi i eget nett på ca. 0,03 % av samlet energileveranse. Ikke-levert energi utgjorde totalt 457 MWh med KILE-kostnader på kr. 18,6 mill. To større strømutfall i april og desember er hovedårsak. De økonomiske resultatene av virksomheten avhenger av myndighetenes reguleringsregime for nettinntektene samt kostnadsutviklingen innenfor virksomheten. Nettariffene (eks. avgifter) i distribusjonsnettet ble ikke endret i Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppgave å tilby kundene tjenester til riktig kvalitet og pris, samt å bidra til at kommunene får en infrastruktur som gjør regionen attraktiv å etablere seg i. De fleste av selskapets ansatte arbeider innen nettvirksomheten. Tilsynsplan for 2013 ble utført iht. instruks. Produksjon Haugaland Kraft eier og driver Litledalen, Hardeland og Rødne kraftverk. I tillegg eier vi Bordalsbekken kraftverk som vi disponerer over en 40 års leieavtale og vi har en eierandel (2,54 %) i Ulla-Førre verkene. Totalt produserte vi 191 GWh fra anleggene våre i Litledalen, 33,5 GWh fra Rødne kraftverk samt 5,2 GWh fra Bordalsbekken småkraftverk. I Ulla Førre produserte vi 143 GWh. Egenproduksjonen er solgt i spotmarkedet og ble omsatt til 29,50 øre/kwh (inkl. konsesjonskraft levering). Utenom dette har vi solgt kraft på ulike spesial markeder knyttet til fornybar energi. (Grønne sertifikat, LEC, RECS) I tillegg til egne anlegg, utfører Haugaland Kraft drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Tysseland Kraftlag AS og Mosbakka Kraft AS. For 2013 har regulariteten for egne anlegg vært tilfredsstillende. Krafthandel Haugaland Kraft har egen krafthandelsavdeling som forestår krafthandel både fysisk og finansielt via NordPools kraftbørs. Virksomheten rapporteres løpende til styret. For hele 2013 ble gjennomsnittlig områdepris 29,06 øre/kwh som var opp ca. 7,2 øre/kwh fra foregående år. Året var preget av en kald vinter med betydelig mindre nedbør enn normalt. På slutten av året ble situasjonen endret og nedbørssvikten ble tatt igjen slik at vi gikk ut av året med tilnærmet normal nedbør ved våre anlegg i Litledalen. For landet totalt sett var bildet noenlunde likt og vi avsluttet 2013 med tilnærmet normal magasinfylling. Tysseland Kraftlag Haugaland Kraft eier 40 % i Tysseland Kraftlag AS. Det har vært en samlet produksjon på 18,4 GWh til en verdi av kr. 5,1 mill.. Mosbakka Kraft Haugaland Kraft eier 50 % i Mosbakka Kraft AS. Det har vært en samlet produksjon på 9,5 GWh til en verdi av 2,6 mill. 9

10 ÅRSBERETNING HAUGALAND KRAFT 2013 Vindkraft Haugaland Kraft har to vindkraftprosjekter i samarbeid med Fred Olsen Renewables AS; Gismarvik i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune og Dølderheia i Vindafjord kommune. Prosjektet på Gismarvik fikk konsesjon i oktober 2013 i tråd med vår søknad og det jobbes nå videre med prosjektet med det siktemål å komme frem til en investeringsbeslutning i løpet av inneværende år. Konsesjonssøknad for Dølderheia ligger til behandling hos NVE, vedtak forventes i løpet av inneværende år. I tillegg til disse to er vi medeier (20 %) i et vindkraftprosjekt på Karmøy sammen med det sveitsiske energiselskapet Alpiq. Prosjektet er konsesjonssøkt, men vil gjennomgå en fornyet politisk behandling i Karmøy kommune. Øvrig vindkraftsatsning foregår gjennom vårt eierskap i Vestavind kraft AS (5 %) og Vestavind offshore AS (15 %). Juvsåno kraftverk Prosjektet har konsesjon men er blitt utsatt i påvente av nødvendige nettforsterkinger på det omkringliggende 22 kv nettet. Det forventes en avklaring på nettsituasjonen i løpet av inneværende år. Ellers har vi nå konsesjonssøkt 4 småkraftverk som ligger hos NVE til behandling, 3 av prosjektene ligger i Sauda kommune og et i Suldal kommune. Prosjektene er nå lagt ut til høring og det vil bli avholdt befaringer på alle kommende sommer. Kraftomsetning Det primære markedsområdet til Haugaland Kraft har vært det samme som selskapets konsesjonsområde for distribusjon av kraft, dvs. kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Bokn, Sveio og Utsira. Gjennomsnittlig forbruksveid områdepris økte med 7,36 øre/kwh fra 2012 til For en gjennomsnittlig husholdningskunde utgjør dette en økt årlig kostnad på kr. 1700,- eks mva. Økningen skyldes noe mindre tilsig til vannmagasinene og dermed en noe svakere hydrologisk balanse. Det ble i løpet av året prissikret kraft til våre Felleskraft kunder. Prissikringen ga et positivt resultat på kr ,- som ble fordelt og tilbakebetalt til våre Felleskraftkunder på fakturaen for desember. Haugaland Kraft har igjennom året markert seg som en «topp fem» leverandør på konkurransetilsynets prisoversikt. Det er i løpet av året gjennomført kampanjer og aktiviteter rettet mot tapte kunder. Disse tiltakene resulterte i at vi fikk 668 stk. (36 %) av dem tilbake. Til tross for stor konkurranse i sluttbrukermarkedet, har Haugaland Kraft maktet å opprettholde en markedsandel på over 90 %. Å opprettholde en høy markedsandel og god kundeservice samt tilby våre kunder konkurransedyktige priser over tid, vil fortsatt bli tillagt stor vekt fra selskapets side. Kundetjenester Kundetjenester er et satsingsområde for Haugaland Kraft. Vårt hovedfokus er kort svartid og høy kvalitet på de tjenester vi leverer. Kundetjenester har stor fokus på utvikling av selvbetjente kundeløsninger og driver kostnadseffektivt med stor fleksibilitet. Kundetilfredshetsmåling gjennomføres årlig og brukes som verktøy til forbedring og utvikling. I målingen for 2013 skåret vi 83 poeng av 100 oppnåelige. Det er 3 poeng opp fra i fjor og plasserer oss i toppskiktet i forhold til andre i bransjen. Våre hovedaktiviteter er tjenester på følgende områder: Kundeservice og salg av produkter og tjenester på strøm, bredbånd og fjernvarme Faktura og innfordringstjenester Måling og avregning Kundeservice til 8 bredbåndspartnere i regionen. Bredbånd I løpet av året har Haugaland Kraft levert fiberbasert bredbånd til nye Altibox kunder. Av disse var nye lokasjoner og resterende til kunder hvor vi tidligere har levert fiber. Ved utgangen av året hadde vi aktive Altiboxkunder. Sammen med våre partnere hadde vi ved utgangen av året aktive Altibox kunder i området mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden. Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å bli kunde på vårt fiberoptiske nett. Sammen med våre partnere har vi nå levert bedriftstjenester til 803 bedrifter. Haugaland Kraft hadde 438 av disse leveransene. I tillegg har vi leveranser til de fleste av kommunene i regionen samt til andre leverandører av tjenester til bedriftsmarkedet. Haugaland Kraft sponser kultur og idrett Haugaland Kraft er en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger i regionen. Hovedfokus er kultur og idrett rettet mot barn og ungdom. I 2013 støttet vi over 80 lag, foreninger og arrangementer. I tillegg har vi gjennom mange år vært en støttespiller for viktige regionale festivaler, kulturarrangementer og toppidrett. Haugaland Kraft ønsker å bidra til at det er godt å vokse opp på Haugalandet, og at regionen utvikler seg videre. 2 FORTSATT DRIFT Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er det lagt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Selskapets inntjening er god, og egenkapitalandelen er høy. I samsvar med regnskapslovens 3-3a, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. 3 ARBEIDSMILJØ Antall ansatte i Haugaland Kraft ved årsskiftet var 261 personer med til sammen 258 årsverk. Av disse utgjorde lærlinger 23 personer og ingeniørtrainee 2 personer. Gjennomsnittsalderen for samtlige ansatte i bedriften er 42 år (43 i 2012), 39 år for kvinner og 43 år for menn. 10

11 ÅRSBERETNING HAUGALAND KRAFT 2013 Gjennomsnittlig sykefravær i 2013 var 3,7 % mot 3,3 % i Korttidsfraværet var på 1,5 % og langtidsfraværet 2,1 %. Tallene for registrert sykefravær gjelder både egen- og legemeldt. I forbindelse med det kontinuerlige forbedringsarbeidet benytter Haugaland Kraft et elektronisk meldingssystem. Totalt i 2013 er det innmeldt 333 forbedringsmeldinger mot 276 i I 2013 hadde vi 14 rapporterte personskader på eget personell. 2 av skadene medførte personskade med fravær. Arbeidsmiljøet generelt er å betrakte som godt. Vi har sterkt fokus på forebyggende arbeid med den hensikt å beholde og styrke det gode miljøet. Også i 2013 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse med gode tilbakemeldinger. 4 LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Haugaland Kraft er, som bransjen forøvrig, bemannet med en overvekt av menn. Dette henger sammen med den historiske utdanningstradisjonen for montører og ingeniører. Vi oppfordrer kvinner til å søke på ledige stillinger. Styret består av tre grupperinger: Syv aksjonærvalgte 31 % kvinner, fem ansatte representanter alle menn, og en representant fra Rogaland fylke. Haugaland Kraft AS arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Haugaland Kraft AS har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For å løfte miljøarbeidet vårt videre utarbeides det årlige handlingsplaner, og resultatene blir rapportert i Miljøfyrtårnportalen. I den forbindelse er avfallshåndtering et av områdene som har høy prioritet. Vår kildesorteringsgrad i 2013 var på 81 % mot 78 % i Sertifikatets gyldighetsperiode er tre år, Haugaland Kraft skal resertifiseres i ÅRSREGNSKAP Haugaland Kraft hadde i 2013 en omsetning på kr mill. mot kr. 908 mill. i Årsresultatet før skatt ble kr. 250 mill. Resultat etter skatt ble kr. 185 mill. Tilsvarende tall for 2012 var henholdsvis kr. 153 mill. og kr. 109 mill. Inntektsrammen for nettomsetningen fastsettes av Norges Vassdragsog Energidirektorat (NVE). Nettleieinntekter utgjorde 36,4 % av den samlede omsetningen i Vår andel av SKL sitt resultat er innarbeidet i Haugaland Krafts regnskap med kr. 75,1 mill. Haugaland Kraft har god likviditet og konsernets evne til egenfinansiering er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr mill. med en egenkapitalandel på 57 %. Etter regnskapsårets slutt har det ikke inntruffet vesentlige forhold som er av betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat. 5 YTRE MILJØ Vannkraft er i seg selv en miljøvennlig vare som har miljømessige fordeler fremfor annen energiproduksjon. Utbygging av kraftanlegg medfører inngrep i naturen og påvirker således nærmiljøet. Endring av vannstanden i regulerte vassdrag, er det forhold i den daglige driften som i størst grad påvirker det ytre miljøet. I tillegg kan periodisk vedlikehold medføre miljømessige forstyrrelser når anleggsdeler skal skiftes ut, eller rørgater/tunneler skal rustes opp. Bygging og drifting av overførings- og distribusjonsnettet, gir ofte påvirkning av det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med strekking av kraftlinjer. Ved skogrydding/vedlikehold av traseer langs kraftlinjene, brukes - etter avtale med grunneiere - sprøytemidler som hindrer gjenvekst. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. Transformatorer og andre oljeholdige komponenter er PCB-frie. Haugaland Kraft har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden desember Bak sertifikatet ligger inngående vurderinger med tanke på krav vedrørende; system, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp til vann, og estetikk. 7 FREMTIDIG UTVIKLING Kraftbransjen er i kontinuerlig utvikling med økt konkurranse, store strukturendringer og endringer i rammevilkårene fra myndighetene. Utviklingen fremover vil kreve at Haugaland Kraft må tenke nytt og legge vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og å øke inntjeningen. Haugland Kraft arbeider aktivt for å sikre sine eiere avkastning som kan konkurrere med alternative plasseringer. Nøkkelfaktorer vil bl.a. være god og effektiv drift av produksjons- og overføringsanlegg, nærhet til hjemmemarkedet, og en organisasjon med evne og vilje til omstilling. For å sikre ønsket kvalitet på bedriftens lederskap, er det etablert et kontinuerlig lederutviklingsprogram. Det er viktig å utvikle eksisterende kjerneområder. Dette må skje i egen regi eller sammen med naturlige samarbeidspartnere. Produksjonsanleggene i Etne står over for en omfattende rehabilitering/ fornyelse. Styret i Haugaland Kraft har fått en anbefaling om bygging av nyanlegg, dvs. nye vannveier og kraftstasjon(-er), i Litledalen, Etne. På prinsipielt grunnlag har styret vedtatt videre utredning av ny struktur for kraftanleggene i Litledalen. Endelig investeringsbeslutning forventes i 2016 med ferdigstillelse før

12 ÅRSBERETNING HAUGALAND KRAFT 2013 Via vårt eierskap i Haugaland Næringspark AS er vi en sterk bidragsyter til næringsutvikling i regionen. Næringsparken med sine 5000 mål vil i fremtiden bli et av Vestlandets viktigste områder for industrietableringer. I fremtiden skal Haugaland Kraft fortsatt være en drivkraft i den videre utviklingen av regionen, og utbygging av infrastruktur og nye produksjonsmidler skal være en hovedoppgave for selskapet. Selskapet har forankret arbeidet i langsiktige strategiplaner for videreutvikling av aktivitetene. Selskapet er i gang med en ny strategiprosess gjeldende for årene frem mot Prosessen skal ferdigstilles i løpet av FINANSIELL RISIKO SOM ER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME FORETAKETS EIENDELER, GJELD, FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT Valutarisiko Da all omsetning av fysisk og finansiell kraft på den nordiske kraftbørsen er notert og omsatt i Euro, er Haugaland Kraft AS valutaeksponert. Valutarisikoen knyttet til den fysiske kraftproduksjonen er betydelig, men relativt begrenset sammenlignet med risikoen knyttet til kraftpris, da kraftprisene normalt svinger mer enn valutakursene. Selskapet søker å sikre valutakursen i den grad man gjør sikringer på kraftprissiden. I de tilfeller sikring utføres, brukes terminkontrakter. Bortsett fra ovenstående har selskapet begrenset eksponering i valuta, både på inntektssiden, kostnadssiden og eiendels-/gjeldssiden. Renterisiko Selskapets er eksponert for renterisiko gjennom flytende rente på ansvarlige lån. Ett prosentpoeng endring i rentenivå vil ha en resultateffekt på +/- kr 5,4 mill Markedsrisiko Innen markedsrisiko defineres risiko i forhold til volum og pris. For produksjon og handel med kraft, vil inntektene til en kraft produsent i det norske markedet variere sterkt dersom selskapet utelukkende selger kraft på spotmarkedet. For å sikre inntektene, kan Haugaland Kraft handle i det mer langsiktige terminmarkedet. Selskapet har utarbeidet strategi og retningslinjer for krafthandelen. Likviditets- og kredittrisiko Haugaland Kraft påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke til enhver tid stemmer overens med kontantstrømmene som eiendelene genererer. Selskapet har en kredittverdighet som gir gode lånemuligheter i penge- og bankmarkedet. Videre benyttes trekkfasiliteter for å sikre tilgang til kortsiktig finansiering. Selskapet har videre en ubetydelig kredittrisiko med hensyn på oppgjør for finansielle kraftkontrakter fra NASDAQ OMX Commodities som har clearinglisens fra Finanstilsynet. Selskapet møter risiko for manglende oppgjør fra kunder. Risikoen imøtegås med tett oppfølging via gode purrerutiner, samt aktiv bruk av inkassotjenester og kredittvurdering. Tiltakene bringer risikoen ned på et akseptabelt nivå. 9 RESULTATDISPONERING Selskapets resultat etter skatt er på kr og styret foreslår at resultatet disponeres som følger: Utbytte Kr Overført annen egenkapital Kr Overført fond for vurderingsforskjeller Kr Kr

13 AKTIVITETER 2013 MARKED FEBRUAR Nå kan våre kunder treffe oss på Facebook. OKTOBER Haugaland Kraft kom på topp igjen i årets kundetilfredshetsundersøkelse. «Min Side» fikk nytt design med mer fokus på brukervennlighet. Det ble innført nye tjenester og mer informasjon om kundeforholdet. Oppgraderingen gjør «Min Side» bedre og mer oversiktlig. MARS I forbindelse med Earth Hour 23. Mars gikk forbruket på Haugalandet ned med ca. 2 megawatt. Det tilsvarer watts sparepærer! JUNI Vi inngikk rammeavtale på strømleveranse med Norges Gartneriforbund SEPTEMBER Vi overleverte en nyoverhalt Iveco Daily F13, 12 varebil ferdig registrert i gave til prosjektet «I jobb» som drives av Kirkens Bymisjon. ORGANISASJON JANUAR Vi deltok på Yrkesmessen som den første av mange jobbmesser i løpet av et år. Vi var også med på forskningstorg og i samarbeidsprosjektet «Haugesundregionen». SEPTEMBER Krafttribunen åpnet. FEBRUAR Haugaland Kraft ble sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårnsertifikatet ble overrakt av varaordfører i Haugesund Sven Olsen. MARS Stor rekrutteringsaktivitet; nytt stort kull med lærlinger i 3 lærefag og ingeniørtraineer rekruttert. MAI Stor finalegrundercamp med 1400 elever som gjennom siste år var med på Grundercamp. Arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. AUGUST Det er blitt tradisjon med stort studenttreff i Bakgården vår; «Ka skjer ittepå». Arrangert i samarbeid med «Haugesundregionen». OKTOBER Alle VG1 og VG2 elektroklassene i regionen ble invitert til oss. Et samarbeid mellom Haugaland Kraft, skole og arbeidsliv. 13

14 STYRET HAUGALAND KRAFT 2013 Fra venstre: Svein A. Koløy, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Geir Malvin Bårdsen, Ragnhild Bjerkevik, Håkon Eidesen, Margaret Elin Hystad, Petter Steen Jr., Didrik Sigmund Ferkingstad, Kjell Arvid Svendsen, Harald Stakkestad, Olav Linga, Bengt Magne Rønnevig, Brynjar Ramstad Selsvold. (Ikke tilstede på bildet: Arne Bergsvåg og Terje Halleland) STYRET 2013 Styret i Haugaland Kraft 2013 har bestått av: Styrets leder : Didrik Ferkingstad Nestleder : Petter Steen Jr. Styremedlemmer : Margaret Elin Hystad, Kjell Arvid, Svendsen, Ragnhild Bjerkevik, Harald Alfred Stakkestad, Ruth Grethe. Østebøvik Eriksen, Terje Halleland, Brynjar Ramstad Selsvold, Håkon Eyvind Eidesen, Geir Malvin Bårdsen, Bengt Magne Rønnevig, Svein A. Koløy, Arne Bergsvåg (Obesrvatør) 14

15

16 RESULTATREGNSKAP (Alle tall NOK 1.000) SELSKAP NOTE KONSERN DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp og leie av anlegg Lønn- og lønnsrelaterte kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivinger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap og datterselskap Netto finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGER/DISPONERINGER: Utbytte Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller Sum disponert:

17 BALANSE Balanse pr. 31 desember (alle tall NOK 1.000) SELSKAP NOTE KONSERN ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Vassdragsrettigheter / immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Nettanlegg,produksjonsmidler,maskiner etc Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Lån til foretak i samme konsern og tilkn.selsk. o.l Investering i datter- og tilknyttet selskap Overfinansiert pensjonsforpliktelse Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Materialbeholdning FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer/prosjekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

18 BALANSE Balanse pr. 31 desember (alle tall NOK 1.000) SELSKAP NOTE KONSERN EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital ( aksjer á kr 5.000,-) Overkursfond/annen egenkapital konsern Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Sum kortsiktig gjeld / forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Ansvarlig lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Betalbar skatt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Alle tall NOK 1.000) SELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Endring langsiktig gjeld Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalt utbytte Endring minioritetsinteresser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

20 AKTIVITETER 2013 BREDBÅND JANUAR Vi lanserte ny TV dekoder, Motorola VIP1853. Dekoderen har en avtakbar harddisk på undersiden, som gjør at den kan leveres både med og uten opptaks- (PVR-) funksjonalitet. Altibox og C More er enige om en avtale som gir våre kunder norsk toppfotball i 3 sesonger til. NOVEMBER Sjøkabel til Bokn etablert. DESEMBER Altibox TV Overalt tilgjengelig på Android. Altibox var den første norske TVleverandøren til å tilby en pakke av lineære TV-kanaler live på Android. Første kunde i drift i Bokn kommune. MAI Signerte avtale med Bokn kommune på leveranse av fiberbasert bredbånd til private og bedrifter i kommunen etter å ha vunnet anbud. AUGUST Altibox fortsatt på Netflix-toppen. Hastighetsmålingene fra juli viser at Altibox for tredje måned på rad er den internettilbyderen i Norge som gir den beste Netflix-opplevelsen. TV2 samler alt av engelsk fotball i en pakke. TV2 Barclays premier League og TV2 Sport Extra samles i kanalpakken TV2 Sport Premium. Startet utbygging av fiber på Bokn. OKTOBER Altibox har Norges mest tilfredse kunder for fjerde år på rad i følge EPSI, Norges kundetilfredshetsundersøkelse innen digital-tv og bredbånd. Altibox skiller seg klart ut blant aktørene, og har de mest fornøyde og lojale kundene, er et av undersøkelsens hovedfunn. Lansering av Altibox TV Overalt, tidligere chill. 20

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer