BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER"

Transkript

1 BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING

2 BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på V vekselstrøm, 50/60 Hz. Den kan ikke brukes andre steder. ADVARSEL: REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT VED Å IKKE UTSETTE DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET. REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT SAMT IRRITERENDE FORSTYRRELSER VED Å BARE BRUKE ANBEFALT TILBEHØR. OBS!: BRUK AV ANDRE BETJENINGSORGANER, JUSTERINGER ELLER FREMGANGSMÅTER ENN HVA SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING. Beskyttelse av strømledning For å hindre feil på spilleren samt for å beskytte mot elektrisk støt, brann eller personskade, må følgende punkter følges. Hold godt fast i støpselet når du kobler til eller fra strømledningen. Hold strømledningen vekk fra alle varmekilder. Ikke legg tunge gjenstander oppå strømledningen. Ikke forsøk å reparere eller modifisere strømledningen på noen måte. Denne spilleren er klassifisert som et LASERPRODUKT i KLASSE 1. Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT sitter på baksiden av apparatet. Dette produktet inneholder en lavstrøms laserenhet. Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke ta av dekselet eller forsøke å ta produktet fra hverandre. Overlat all service til kvalifisert personell. IKKE FORSØK Å DEMONTERE KABINETTET, DA LASERSTRÅLEN SOM BENYTTES I DENNE SPILLEREN ER SKADELIG FOR ØYNENE. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL. NO 1

3 SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER CE-erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer med dette at BD-spilleren er i samsvar med de viktigste kravene og andre aktuelle bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Sjekk samsvarserklæringen på: BD-spilleren har en trådløs LAN-enhet som benytter et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem (sender/ mottaker). Beregnet på bruk i alle EU- og EFTA-land. BD-spilleren er kun beregnet på innendørs bruk. NO 2

4 KJÆRE SHARP-KUNDE Takk for at du har kjøpt denne Blu-ray plate/dvd-spilleren fra SHARP. For sikker og langvarig problemfri bruk av produktet bør du lese avsnittet Viktige sikkerhetsanvisninger grundig før du tar produktet i bruk. VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Elektrisitet brukes til å utføre mange nyttige funksjoner, men kan også medføre person- og materiell skade hvis den ikke brukes forsvarlig. Dette produktet er konstruert og fremstilt med sikkerhet som høyeste prioritet. Likevel kan feilaktig bruk medføre elekrisk støt og/eller brann. For å forebygge slik fare, ber vi deg følge anvisningene nedenfor ved montering, bruk og rengjøring av produktet. For at din Blu-ray plate/dvd-spiller skal være forsvarlig å bruke og ha en lang levetid, ber vi deg lese følgende forholdsregler grundig før du tar produktet i bruk. 1) Les disse anvisningene. 2) Ta vare på disse anvisningene. 3) Følg alle advarsler. 4) Følg alle anvisninger. 5) Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 6) Må bare rengjøres med en tørr klut. 7) Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Monteres i overensstemmelse med produsentens anvisninger. 8) Må ikke monteres nær varmekilder som radiatorer, kaminer, komfyrer eller andre apparater (inkl. forsterkere) som produserer varme. 9) Pass på at ledningen ikke blir tråkket på eller klemt, særlig ved støpselet, skjøteledninger og der den kommer ut av apparatet. 10) Bruk bare festeanordninger og tilbehør som er angitt av produsenten. 11) Må bare brukes med vogn, stativ, brakett eller bord som angitt av produsenten eller som selges sammen med apparatet. Når apparatet plasseres på en vogn, må du passe på så denne ikke velter. 12) Trekk ut støpselet i tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes over en lengre periode. 13) Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service hvis det blir skadet, for eksempel hvis ledningen eller støpselet har skader, væsker eller gjenstander har trengt inn i apparatet, når det har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller er blitt sluppet i gulvet. Flere sikkerhetsopplysninger 14) Strømkilder Dette produktet skal bare drives av den type strømkilde som er angitt på typeskiltet. Kontakt forhandleren eller e-verket hvis du er usikker på hvilken strømkilde du har. Se bruksanvisningen når det gjelder produkter som går på batteri eller andre strømkilder. 15) Overbelastning Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller annet utstyr, da det kan medføre brann eller elektrisk støt. 16) Inntrenging av væsker og gjenstander Ikke dytt gjenstander inn i åpningene til dette produktet, da de kan komme i kontakt med høyspenningspunkter eller kortslutte deler og forårsake brann eller elekrisk støt. Ikke søl væsker på produktet. 17) Skader som krever service Trekk ut støpselet og overlat servicearbeidet til kvalifisert personell hvis: a) Strømledningen eller støpselet er skadet. b) Væske eller gjenstander har trengt inn i produktet. c) Produktet har vært utsatt for regn eller vann. d) Produktet ikke fungerer som det skal selv om du følger bruksanvisningen. Følg alle anvisninger nøye, da feilaktig bruk av betjeningsbryterne kan medføre alvorlige skader som krever omfattende reparasjoner. e) Produktet er blitt mistet i gulvet eller skadet på annen måte. f) Produktets ytelse endrer seg vesentlig - det er tegn på at det trenger service. 18) Reservedeler Forsikre deg om at serviceteknikeren bruker reservedeler som er anbefalt av produsenten eller som har de samme egenskapene som originaldelen. Uegnede deler kan medføre brann, elektrisk støt eller andre farlige situasjoner. 19) Sikkerhetskontroll Etter fullført service eller reparasjon av produktet skal du be serviceteknikeren om å foreta kontroller for å se at produktet fungerer som det skal. 20) Vegg- eller takmontering Når produktet monteres på en vegg eller i et tak, må monteringen skje i henhold til produsentens anbefalinger. 21) Støpselet på strømledningen fungerer som frakoblingsenhet og må alltid være lett tilgjengelig. Innledning NO 3

5 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vann og fukt Ikke bruk produktet i nærheten av vann, f.eks. nær et badekar, en vaskeservant eller vaskemaskin, i en fuktig kjeller, ved et basseng eller lignende. Plassering Ikke plasser produktet på en ustødig vogn, stativ eller bord. Plassering av produktet på et ustabilt underlag kan gjøre at produktet faller og forårsaker alvorlige personskader og skader på produktet. Bruk bare vogn, stativ, brakett eller bord som anbefales av produsenten eller som selges sammen med produktet. Følg produsentens anvisninger ved montering av produktet på en vegg. Bruk bare monteringstilbehør som anbefales av produsenten. Valg av plassering Velg et sted uten direkte sollys og med god ventilasjon. Ventilasjon Luftehull og andre åpninger i kabinettet er beregnet på ventilasjon. Ikke blokker disse åpningene, da utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/ eller redusert levetid for produktet. Ikke plasser produktet på en seng, sofa, et teppe eller lignende, da slike underlag kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke beregnet på innbygging ikke plasser produktet inne i en bokhylle eller lignende med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon ifølge produsentens anvisninger. Varme Produktet skal monteres et stykke fra varmekilder som radiatorer, kaminer, komfyrer eller andre apparater (inkl. forsterkere) som produserer varme. Tordenvær For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær eller når det står uten tilsyn eller ubrukt over lengre tid, bør støpselet trekkes ut av stikkontakten. Dette hindrer skader på produktet som følge av lynnedslag og spenningssvingninger. Ikke sett stearinlys eller lignende oppå eller i nærheten av produktet. Dette for å hindre brann. Ikke utsett produktet for vanndrypp eller sprut. Dette for å hindre brann eller elektrisk støt. Ikke sett vaser eller andre ting med vann i oppå produktet. Ikke legg ledningen under produktet eller andre tunge ting. Dette for å hindre brann eller elekrisk støt. Opplysninger om avhending av batteri Batteriet som følger med dette produktet, inneholder spor av bly. For EU: Avfallsdunken med kryss over betyr at brukte batterier ikke skal kastes i det vanlige husholdningsavfallet! Det finnes et eget innsamlingssystem for brukte batterier, som sikrer at batteriene blir håndtert og resirkulert i henhold til forskriftene. Kontakt lokale myndigheter hvis du ønsker opplysninger om innsamling og resirkulering. For Sveits: Det brukte batteriet skal returneres til innkjøpsstedet. For andre land utenfor EU: Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av det brukte batteriet. NO 4

6 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER A. Informasjon om avhending for private husholdninger 1. Innenfor EU OBS!: Ikke kast dette utstyret i husholdningsavfallet! OBS!: Produktet er merket med dette symbolet. Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes et eget innsamlingssystem for slike produkter. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr må håndteres for seg og i samsvar med gjeldende forskrifter for avhending og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Etter gjeldende EU-regler kan private husholdninger levere brukt elektrisk og elektronisk utstyr til egne returpunkter kostnadsfritt*. I enkelte land* kan også forhandleren ta det gamle produktet i retur kostnadsfritt, hvis du kjøper et tilsvarende nytt produkt. *) Kontakt lokale myndigheter for flere opplysninger. Hvis utstyret inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse avhendes for seg i overensstemmelse med lokale krav. Gjennom riktig avhending bidrar du til at produktet blir tatt hånd om og resirkulert slik forskriftene krever, noe som igjen hindrer potensielle skadevirkninger for miljø og helse. 2. Utenfor EU Kontakt lokale myndigheter og spør hvordan produktet skal avhendes på riktig måte. Sveits: Brukt elektrisk og elektronisk utstyr kan returneres kostnadsfritt til forhandleren, selv om du ikke kjøper et nytt produkt. Du finner en liste over ytterligere returpunkter på or Innledning B. Informasjon om avhending for bedrifter 1. Innenfor EU Slik gjør du når produktet skal avhendes: Kontakt SHARP-forhandleren for opplysninger om retur av produktet. Du må kanskje betale en avgift for transport og resirkulering. Mindre produkter (og i mindre antall) kan eventuelt leveres til lokale returpunkter. Spania: Kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for opplysninger om retur av brukte produkter. 2. Utenfor EU Kontakt lokale myndigheter og spør hvordan produktet skal avhendes på riktig måte. NO 5

7 Innhold Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER KJÆRE SHARP-KUNDE...3 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Innhold FORHOLDSREGLER...8 Hva ønsker du å gjøre med spilleren?...9 Om ulike typer medier Blu-ray-plater Platetyper som kan brukes sammen med spilleren Plater som ikke kan brukes med spilleren Om plateinnhold BD-video Tittel, kapittel og spor Symboler på etuiet til DVD-plater Symboler som brukes i denne bruksanvisningen Viktig informasjon...14 Forholdsregler for plater Lisens og opphavsrett Slik kommer du i gang...15 De viktigste delene Hovedenhet (forside) Hovedenhet (bakside) Fjernkontroll Plassering av spilleren Slik tar du av og setter på kontaktdekselet Slik monterer du det vertikale stativet Tilkobling Videotilkobling...20 Slik kobler du til HDMI-kontakten Lydtilkobling...21 Slik kobler du til den digitale lydkontakten Bredbåndstilkobling til Internett Internett-tilkobling (LAN-kabel) Internett-tilkobling (Trådløst LAN) Avspilling Før du starter avspilling Sette batterier i fjernkontrollen Omtrentlig rekkevidde for fjernkontrollen Slik kobler du til vekselstrømadapteren Slik slår du på strømmen Slik slår du på strømmen Aktivere hvilemodus Indikatorer på spilleren Innstilling av språk Slik endrer du skjermspråk Slik betjener du et SHARP-TV med fjernkontrollen Styring av TV-funksjoner Slik slår du av indikatorene Slik bruker du AQUOS LINK Slik styrer du Blu-ray-platespilleren med AQUOS LINK Slik bruker du 3D Kontrollpanel Avspilling av video/bilde/musikk Sette inn og ta ut en plate Avspilling av BD/DVD-video Slik viser du informasjon om platen BD/DVD-menyer Starte avspilling ved å velge en tittel fra toppmenyen Slik bruker du platemenyen Slik bruker du popup-menyen Bruk av BONUSVIEW eller BD-LIVE Bruk av funksjonen bilde-i-bilde (avspilling av sekundær lyd/video) Virtuell pakke BD-LIVE Avspilling av DVD-R/-RW (VR-format)/BD-RE/-R (BDAVformat) Avspilling gjennom valg av tittel Avspilling gjennom valg av spilleliste Avspilling av lyd-cd Avspilling fra begynnelsen Hoppe over sporet under avspilling Fremgangsmåte for betjening av menyen Funksjoner Avspilling av lyddata (MP3-filer) Slik spiller du av lyddata (MP3-filer) Spille en annen fil under avspilling Hoppe over filen under avspilling Slik viser du stillbilder (JPEG-filer) Slik viser du stillbilder (JPEG-filer) Slik spiller du av en lysbildevisning Slik stiller du inn hastighet for lysbildevisning/ repetisjon Avspillingsfunksjoner Hurtigspoling forover/bakover (søk) Slik hopper du til neste eller begynnelsen av gjeldende kapittel (spor/tittel) Pause/Bilderutefremflytting Langsom avspilling Hopp Repetisjon Repetisjon av en tittel eller et kapittel (repetert avspilling) Delrepetisjon (repetisjon av en angitt del) Slik viser du lydinformasjon Slik skifter du mellom teksting Slik skifter du vinkel Slik viser du vinkelmerket Innstillinger under avspilling Funksjonskontroll Bruk av funksjonskontrollen Funksjoner som kan stilles inn Innstillinger INNSTILLINGER Generelle operasjoner Grunnleggende operasjon for avspillingsinnstilling Audio Video Innstillinger Smarte innstillinger AQUOS LINK Avspillingsinnstillinger Skjermspråk Versjon NO 6

8 Innhold System DivX-registrering Deaktivering av DivX Kommunikasjonsoppsett Ved bruk av LAN-kabel Ved bruk av trådløst LAN Fremgangsmåte for manuell inntasting av tegn USB Minnestyring Programvareoppdatering Manuell oppdatering fra nettverk Manuell oppdatering fra USB-minne Ulike Digital Audio Ut-formater Vedlegg Feilsøking Tilbakestille spilleren Feilmeldinger på skjermen...56 Spesifikasjoner Ordbok Ansvarsfraskrivelse vedrørende nettverkstjeneste...62 Om programvarelisens...63 Dette må du gjøre først: Se Slik kommer du i gang (s. 15) for å klargjøre spilleren til bruk. Innledning (s. 1 19) Gir de viktigste forklaringene vedrørende betjening. Tilkobling (s ) Viser spillerens tilkoblingsalternativer. Avspilling (s ) Viser enkel avspilling og nyttige funksjoner. Innstillinger (s ) Gir flere alternativer for ulike forhold. Vedlegg (s ) Gir tips til feilsøking og flere opplysninger. Illustrasjonene og skjermvisningene i denne bruksanvisningen fungerer som forklaringer, og kan variere litt fra de faktiske operasjonene. NO 7

9 FORHOLDSREGLER Forholdsrgeler ved visning av stereoskopiske 3D-bilder Ikke vis stereoskopiske 3D-bilder hvis du er lysfølsom, har en hjertesykdom eller dårlig helse. Det kan gjøre at symptomene forverrer seg. Hvis du opplever problemer som tretthet og ubehag når du ser stereoskopiske 3D-bilder, må du straks slutte å se. Fortsetter du å se, kan det være helsefarlig. Ta en pause inntil symptomene har forsvunnet helt. Vi anbefaler at bare barn over 5 6 år får lov til å se stereoskopiske 3D-bilder. Symptomer som tretthet og ubehag er vanskelig å påvise hos yngre barn, og de kan derfor plutselig bli syke. Når du ser 3D-bilder sammen med barn, må du være på utkikk etter symptomer på anstrengte øyne. Når du ser stereoskopiske 3D-bilder, anbefaler vi å ta en liten pause mellom hver tittel. Visning over lengre perioder kan virke belastende på øynene. Forholdsregler ved rengjøring av produktet Slå av hovedstrømbryteren og trekk ledningen ut av stikkontakten før rengjøring. Tørk av kabinettet regelmessig med en myk klut (bomull, flanell e.l.). Ved gjenstridig smuss væter du en myk klut (bomull, flanell e.l.) i et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet med vann, vrir kluten godt opp, tørker av smusset og tørker over igjen med en myk, tørr klut. Ikke bruk kjemikalier eller en kjemisk behandlet klut til rengjøring. Det kan skade overflatebehandlingen. Merknader vedrørende bruk av trådløst LAN Når spilleren er koblet til et trådløst LAN-nettverk, skjer det en overføring mellom de trådløse LAN-komponentene inne i spilleren og en trådløs LAN-kompatibel bredbåndsruter (finnes i vanlig handel). Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN Følgende enheter, radiostasjoner og så videre bruker de samme frekvensbåndene. Ikke bruk trådløst LAN i nærheten av disse. Produksjons-/vitenskaps-/diagnoseutstyr som pacemakere og så videre. Angitte lavstrøms radiostasjoner (radiostasjoner som ikke krever lisens) Hvis spilleren brukes i nærheten av slikt utstyr, kan det forekomme interferens. Overføring kan da bli umulig, eller hastigheten kan bli redusert. Mobiltelefoner, radioer og så videre bruker ulike radiofrekvensbånd fra trådløst LAN, og det har derfor ingen innvirkning på overføringene av disse enhetene eller trådløst LAN hvis spilleren brukes i nærheten av disse. Men hvis et trådløst LAN-produkt plasseres i nærheten av slike enheter, kan det forekomme lyd- eller videostøy på grunn av de elektromagnetiske bølgene som trådløse LAN-produkter sender ut. Radiobølger går gjennom tre, glass og lignende materialer som brukes i vanlige hus, men de går ikke gjennom armeringsjern, metall, betong og så videre. Radiobølgene går ikke gjennom vegger og gulv hvis disse materialene er brukt. NO 8

10 Hva ønsker du å gjøre med spilleren? Se kvalitetsfilmer på Blu-ray-plater Spilleren tilbyr avspilling av Blu-ray-plater i full HD. Avspilling av video/bilder/musikk (s. 29) Gled deg over stereoskopiske og kraftige 3D-bilder Spilleren kan spille av 3D-innhold fra 3D-kompatible Blu-ray-plater ved hjelp av en HDMI-kabel. Hvis du vil se 3D-bilder, kobler du en 3D-kompatibel TV til spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel og spiller av 3D-innholdet med 3D-briller på. Slik bruker du 3D (s. 27) Gled deg over ulike mediekilder Bruk spilleren til å se video og bilder og høre musikk fra ulike typer mediekilder som DVD, USBminner samt via Internett. Om ulike typer medier (s ) Avspilling av video/bilder/musikk (s. 29) Enkel tilkobling og betjening gjennom HDMI Spilleren er utstyrt med HDMI-kontakt. Du kan koble den til TV-en ved hjelp av HDMI, og trenger ikke flere kabler for å se filmer. Hvis TV-en er kompatibel med AQUOS LINK, kan du styre både TV-en og spilleren gjennom enkle operasjoner. Tilkobling av video (s. 20) Gled deg over BD-LIVE-funksjoner via Internett Spilleren er kompatibel med BD-LIVE. Du kan se bonusinnhold som for eksempel filmtrailere via Internett når du spiller av BD-Video-plater som er kompatible med BD-LIVE. Slik kan du se BONUSVIEW eller BD-LIVE (s. 31) Innledning NO 9

11 Om ulike typer medier Blu-ray-plater Blu-ray-plater er neste generasjons optimale optiske medieformat, og har følgende viktige egenskaper: Størst kapasitet (25 GB enkelt lag 50 GB dobbelt lag) mer enn fem ganger så mye mulig innhold sammenlignet med gjeldende DVD-er, og dermed spesielt egnet for HDfilmer med mange interaktive funksjoner. Meget god bildekvalitet med mulighet for full HD med oppløsning 1920 x 1080 p. Overlegen lyd med ukomprimert surroundlyd (høyere kvalitet enn selv kinolyd). Bredest bransjestøtte gir dermed forbrukerne flere valg på markedet Maskinvareprodukter blir kompatible med tidligere DVD-er, slik at du fremdeles kan ha glede av eksisterende DVDbiblioteker. Holdbare plater nye fremskritt innen belegningsteknologien gjør Blu-ray-platene ytterst bestandige mot riper og fingermerker. Platetyper som kan brukes sammen med spilleren Følgende plater kan spilles av med denne spilleren. Unngå bruk av en 8-12 cm adapater. Bruk plater som oppfyller kompatible standarder, som angitt av offisielle logoer på plateetiketten. Avspilling av plater som ikke er kompatible med disse standardene, kan ikke garanteres. Heller ikke bilde- og lydkvaliteten kan garanteres selv om det er mulig å spille av platene. Platetype Regionskode B/ALL Innhold Lyd + bilde (film) 12 cm BD/DVD-videospillere og plater har regionskoder som bestemmer i hvilke regioner en plate kan spilles. Denne spillerens regionskode er B for BD og 2 for DVD. (Plater merket ALL fungerer i alle spillere.) BD/DVD-videooperasjonene og funksjonene kan være forskjellige fra forklaringene i denne bruksanvisningen, og enkelte operasjoner kan være forbudt som følge av produsentens innstillinger. Hvis et menyskjermbilde eller en bruksanvisning vises under avspilling av en plate, må du følge fremgangsmåten som vises. Lydkomponenten til en DVD-video som er innspilt ved 96 khz (lineær PCM), har en utgangslyd på 48 khz ved avspilling. Avhengig av den aktuelle platen kan det hende at noen plater i venstre kolonne av tabellen ikke kan spilles av. Med sluttbehandle menes at en brenner behandler en innspilt plate slik at den kan spilles av i både andre DVDspillere/brennere og denne spilleren. Bare sluttbehandlede DVD-plater kan spilles av i denne spilleren. (Denne spilleren har ingen funksjon som sluttbehandler plater.) Innspillingsformatet til enkelte plater gjør at de ikke kan spilles av. Plater som ikke kan brukes med spilleren Følgende plater kan ikke spilles av eller avspilles feilaktig med denne spilleren. Hvis en slik plate spilles av ved et uhell, kan det skade høyttalerne. Ikke forsøk å spille av slike plater. CDG, Video CD, Photo CD, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD-Audio, BD-RE med kassett, CD-WMA BD-RE DL BD-RE DL BDMV/BDAVformat DVDvideo Regionskode 2/ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL/DVD-R DL Lyd-CD* 1 CD-RW/CD-R Innspillingsformat Platestørrelse BDvideo Videoformat Lyd + bilde (film) Video/VR/ AVCHDformat (bare sluttbehandlet plate) DivX JPEG* 2 MP3* 3 Lyd-CD (CD-DA) Lyd-CD (CD-DA) JPEG* 2 MP3* 3 Lyd + bilde (film) 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Stillbilde (JPEG-fil) Lyd Lyd Lyd Stillbilde (JPEG-fil) Lyd DivX Lyd + bilde (film) 12 cm 8 cm Plater med uvanlig form kan ikke spilles av. Plater med uvanlig form (hjerteformede, sekskantede osv.) kan ikke brukes. Bruk av slike plater medfører funksjonsfeil. Følgende BD-videoplater kan ikke spilles av. Plater som ikke er merket med B eller ALL for regionskode (plater som selges utenfor det tillatte markedsområdet).* Plater som er ulovlig produsert. Plater som er innspilt til kommersiell bruk. * Regionskoden for dette produktet er B. Følgende DVD-videoplater kan ikke spilles av. Plater som ikke er merket med 2 eller ALL for regionskode (plater som selges utenfor det tillatte markedsområdet).* Plater som er ulovlig produsert. Plater som er innspilt til kommersiell bruk. * Regionskoden for dette produktet er 2. NO 10

12 Om ulike typer medier Følgende BD-RE/R, DVD-RW/R og DVD+RW/Rplater kan ikke spilles av. Plater som det ikke er innspilt data på, kan ikke spilles av. Sharp kan ikke garantere at alle BD-plater som du selv har spilt inn, kan spilles av, da Blu-ray er et nytt format under utvikling. Hvorvidt avspilling er mulig kommer an på ditt valg av BD-opptaker, BD-plate og BD-brenneprogramvare. Pass alltid på å bruke de nyeste programvareversjonene på alle enheter, og ta om nødvendig kontakt med de enkelte produsentene for ytterligere hjelp. For å unngå problemer bør du kontrollere avspillingskompatibiliteten til den selvinnspilte platen før du kjøper BD-spilleren. For maksimal avspillingskompatibilitet av selvinnspilte BD-plater anbefaler Sharp å benytte BDMV/BDAV-standardene. Skulle det oppstå problemer med avspilling etter at spilleren er kjøpt, ber vi deg laste ned den nyeste programvareversjonen til BD-spilleren fra Sharps Internett-side eller spørre Sharp-forhandleren. Denne BD-spilleren benytter den nyeste teknologien som fantes da spilleren ble laget, og kan ikke garantere støtte for fremtidige forbedringer av eller endringer i standarden. Følgende lyd-cd *1 -plater kan ikke spilles av. Plater som inneholder et signal for beskyttelse av opphavsrett (signal for kopieringskontroll) kan ikke spilles av med denne spilleren. Spilleren er beregnet på avspilling av lyd-cd-er som oppfyller CD (Compact Disc)-standarder. Følgende CD-RW/R-plater kan ikke spilles av. Plater som det ikke er innspilt data på, kan ikke spilles av. Plater som er innspilt i et annet format enn lyd-cd eller JPEG/MP3-filformat kan ikke spilles av. Plater kan kanskje ikke spilles av avhengig av innspillingsstatus eller selve platens tilstand. Plater kan kanskje ikke spilles av hvis de ikke er kompatible med denne spilleren. *2 Om filformatet JPEG JPEG er et filformat for lagring av stillbildefiler (foto, illustrasjoner osv.). Spilleren kan brukes til å spille av stillbildefiler i JPEG-format. Filformater som ikke er kompatible. Stillbilder i andre formater enn JPEG (f.eks. TIFF) kan ikke spilles av. Noen filer kan kanskje ikke spilles av selv om de er i JPEGformat. Progressive JPEG-filer kan ikke spilles av. Filer med bevegelige bilder og filer i Motion JPEG-format kan ikke spilles av selv om de er JPEG-filer. Andre filer som ikke kan spilles av. Du kan kanskje ikke spille av noen stillbilder som du har opprettet, retusjert, kopiert eller redigert på annen måte på datamaskinen. Du kan kanskje ikke spille av noen stillbilder som du har behandlet (rotert eller lagret ved å overskrive andre bilder som du har importert fra Internett eller e-post). Symptomer som kan oppstå ved avspilling av filer Det kan ta litt tid å spille av filer, avhengig av antall mapper, filer og datamengde. EXIF-informasjon vises ikke. EXIF står for Exchangeable Image File Format (utskiftbart bildefilformat) og er en standard for lagring av utskiftbar informasjon i bildefiler, særlig filer som benytter JPEG-komprimering. (Du finner flere opplysninger ved å gå inn på *3 Om filformatet MP3 MP3-filer er lyddata som er komprimert i lag-3-lydfilformatet MPEG1/2. MP3-filer har endelsen.mp3. (Noen filer med endelse.mp3 eller filer som ikke er spilt inn i MP3-format, lager støy eller kan ikke spilles av.) Avspilling av filformatet MP3 MP3-filene spilles ikke av i rekkefølgen de ble spilt inn i. Det anbefales å spille inn data i lavere hastighet, da data som spilles inn i høy hastighet kan lage støy og kan kanskje ikke spilles av. Jo flere mapper, desto lengre lesetid. Avhengig av mappestrukturen kan det ta tid å lese MP3- filer. Avspillingstiden vises kanskje ikke riktig under avspilling av MP3-filer. Følgende filer kan ikke spilles av på denne spilleren Når både lyd-cd [CD-DA]-format og JPEG/MP3-filformater er spilt inn på en plate. (Platen gjenkjennes som en lyd-cd [CD-DA], og bare spor i lyd-cd [CD-DA]-format spilles av.) Multisesjonsplater kan ikke spilles av. Innledning (Forts. neste side) NO 11

13 Om ulike typer medier Om filer/mapper for stillbilder (JPEGfiler) og lyddata (MP3-filer) Du kan spille av stillbilder (JPEG-filer)/lyddata (MP3-filer) med denne enheten ved å opprette mappe(r) på plater eller USBminner som vist nedenfor. Eksempel på en mappestruktur: Rot 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Mappe * 4 Mappe * jpg/001.mp3 Om DivX VIDEO DivX er et digitalt videoformat opprettet av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller av DivXvideo. Gå inn på for flere opplysninger og programvareverktøy til å konvertere filer til DivX-video. Om DivX VIDEO-ON-DEMAND Denne DivX-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille av DivX Video-on-Demand (VOD)-innhold. Du genererer registreringskoden ved å finne DivX VOD-avsnittet i konfigureringsmenyen til enheten. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringen og lese mer om DivX VOD. 256.jpg/256.mp3 001.jpg/001.mp3 255.jpg/255.mp3 * 4 xxx Mappe 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 * 4 * 4 Maksimalt antall mapper og filer i hver mappe er begrenset til totalt 256 inkludert rotkatalogen. Krav til filer og mapper Platene eller USB-minnene som spilleren kan spille av (gjenkjenne) er begrenset til følgende egenskaper: Inneholder filer i EXIF-format (bare JPEG-filer) Bildeoppløsning: Mellom 32 x 32 og 6528 x 3672 piksler (bare JPEG-filer) Maksimalt antall mapper og filer i hver mappe: 256 Maksimalt hierarkinivå, mapper: 5 Filstørrelse: 8 MB eller mindre (JPEG-filer) 200 MB eller mindre (MP3-filer) Fil- og mappenavn som vises på denne spilleren kan være forskjellige fra de som vises på PC-er. NO 12

14 Om ulike typer medier Om plateinnhold BD-video Få BD-spesifikke funksjoner, blant annet BONUSVIEW (BD-ROM Profile 1 versjon 1.1), som bilde-i-bilde og BD-LIVE (side 31). På BD-videoplater som er kompatible med BONUSVIEW/ BD-LIVE kan du få ekstra innhold ved å kopiere dataene fra platene eller laste det ned via Internett. Med denne funksjonen kan du for eksempel vise en film som primært bilde samtidig som du viser kommentarer fra regissøren i en liten rute som sekundært bilde. Tilgjengelige funksjoner varierer avhengig av plate. Tittel, kapittel og spor Blu-ray-plater og DVD-er er inndelte i Titler og Kapitler. Hvis platen inneholder mer enn én film, har hver film en egen Tittel. Kapitler, på den annen side, er deler av en tittel. (Se eksempel 1.) Lyd-CD-er er inndelt i Spor. Du kan tenke på et spor som én låt på en lyd-cd. (Se eksempel 2.) Eksempel 1: Blu-ray-plate eller DVD Eksempel 2: Lyd-CD Tittel 1 Tittel 2 Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 1 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4 Symboler på etuiet til DVD-plater Baksiden på en DVD i vanlig handel inneholder gjerne diverse informasjon om innholdet på platen. 1 2 DTS DTS er et digitalt lydsystem utviklet av DTS, Inc. til bruk på kinoer. Lineær PCM Lineær PCM er et signalinnspillingsformat som brukes til lyd-cd-er og noen DVD- og Blu-ray-plater. Lyden på lyd-cd-er spilles inn ved 44,1 khz med 16 biter. (Lyden spilles inn mellom 48 khz med 16 biter og 96 khz med 24 biter på DVD-videoplater og mellom 48 khz med 16 biter og 192 khz med 24 biter på BD-videoplater.) 2 Tekstingsspråk Dette angir typen teksting. 3 Skjermformat Filmer spilles inn i ulike skjermmoduser. 4 Kameravinkel Noen BD/DVD-plater inneholder scener som er filmet samtidig fra forskjellige vinkler (samme scene filmes forfra, fra venstre, høyre osv.). 5 Regionskode Dette angir regionskoden (spillbar region). Symboler som brukes i denne bruksanvisningen BD VIDEO... Angir funksjonene som kan utføres for BDvideoplater. BD-RE... Angir funksjonene som kan utføres for BD- RE-plater. BD-R... Angir funksjonene som kan utføres for BD-Rplater. DVD VIDEO... Angir funksjonene som kan utføres for DVDvideoplater. DVD-RW... Angir funksjonene som kan utføres for DVD- RW-plater. DVD-R... Angir funksjonene som kan utføres for DVD- R-plater. AUDIO CD... Angir funksjonene som kan utføres for lyd- CD-er. CD-R... Angir funksjonene som kan utføres for CD-Rplater. CD-RW... Angir funksjonene som kan utføres for CD- RW-plater. USB... Angir funksjonene som kan utføres for USBminner. Innledning 1. English Chinese 1. English 2. Chinese :9 LB Lydspor og lydformater DVD-plater kan inneholde opptil åtte spor med forskjellig språk på hvert av dem. Det første på listen er det opprinnelige sporet. Dette avsnittet forklarer også lydformatet for hvert lydspor Dolby Digital, DTS, MPEG osv. Dolby Digital Et lydsystem utviklet av Dolby Laboratories Inc. som gir kinolyd når spilleren er koblet til en prosessor eller forsterker som kan håndtere Dolby Digital. NO 13

15 Viktig informasjon Forholdsregler for plater Pass opp for riper og støv BD-, DVD- og CD-plater er følsomme for støv, fingermerker og særlig riper. En plate med riper kan kanskje ikke spilles av. Behandle platene forsiktig og oppbevar dem på et sikkert sted. Riktig oppbevaring av plater Legg platen midt i plateetuiet og oppbevar etuiet stående. Unngå å oppbevare plater i direkte sollys, i nærheten av varmekilder eller på steder med høy fuktighet. Ikke slipp platen i gulvet eller utsett den for støt og vibrasjoner. Ikke oppbevar plater på steder med mye støv eller fuktighet. Forholdsregler ved håndtering Hvis overflaten av platen er skitten, tørker du forsiktig av den med en myk, fuktig (bare vann) klut. Tørk alltid fra midten av platen og utover. Ikke bruk rensespray til plater, benzen, tynner, væske mot statisk elektrisitet eller andre løsemidler. Ikke ta på oveflaten med fingrene. Ikke fest papir eller selvklebende etiketter på platen. Hvis spilleflaten til en plate er skitten eller ripet, kan spilleren avgjøre at platen er inkompatibel og støte den ut eller spille den av feilaktig. Tørk av eventuelt smuss fra overflaten med en myk klut. Slik rengjør du pickuplinsen Ikke bruk rengjøringsplatene som finnes i handelen. Bruk av slike plater kan skade linsen. La nærmeste servicesenter som er godkjent av SHARP, rengjøre linsen. Advarsel vedrørende fuktdannelse Det kan dannes kondens på pickuplinsen i følgende tilfeller: Like etter at varmen i rommet er slått på. I rom hvor det er damp eller mye fuktighet. Hvis spilleren plutselig blir flyttet fra kalde omgivelser til varme. Når det dannes kondens: Det blir vanskelig for spilleren å lese signalene på platen, og spilleren fungerer ikke som den skal. Fjerne kondens: Ta ut platen og la spilleren være avslått inntil kondensen forsvinner. Bruk av spilleren med kondens kan forårsake funksjonsfeil. Lisens og opphavsrett Audiovisuelt materiale kan bestå av opphavsrettslig beskyttede verker som ikke må spilles inn uten samtykke fra rettighetshaveren. Se gjeldende lover i landet hvor du bor. Dette produktet omfatter teknologi for kopibeskyttelse som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Det er forbudt å forsøke å rekonstruere kildekoder eller ta produktet fra hverandre. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Produsert på lisens i henhold til amerikanske patentnumre: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andre utstedte patenter og patentanmeldelser i USA og hele verden. DTS og DTS-symbolet er registrerte varemerker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Produktet omfatter programvare. DTS, Inc. Med enerett. er et varemerke. BD-LIVE -logoen er et varemerke for Blu-ray Disc Association. er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation. HDMI, HDMI-logoen og Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. x.v.colour og x.v.colour -logoen er varemerker for Sony Corporation. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land. BONUSVIEW -logoen er et varemerke for Blu-ray Disc Association. AVCHD og AVCHD -logoen er varemerket for Panasonic Corporation og Sony Corporation. Blu-ray 3D og Blu-ray 3D -logoen er varemerker for Bluray Disc Association. DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er registrerte varemerker for DivX, Inc. og brukes på lisens. NO 14

16 Slik kommer du i gang Trinn 1: Utpakking Kontroller at følgende tilbehør følger med produktet. Fjernkontroll AAA -batteri (g2) Ledning Side 24 Side 25 Innledning Vekselstrømadapter Vertikalt stativ Side 17 og 24 Side 25 Side 19 ADVARSEL: Vekselstrømadapteren og -ledningen som følger med spilleren, må ikke brukes til annet utstyr. Andre vekselstrømadaptere og -ledninger enn de som følger med, må ikke brukes til denne spilleren. Trinn 2: Slik velger du utstyr å koble til Tilkoblingen varierer avhengig av hvilket utstyr som brukes. Se Tilkobling (side 20 23). Slå av alle enheter før tilkobling. Slik får du tilgang til BD-LIVE Tilgang til BD-LIVE-innhold på TV-en krever kommunikasjonsoppsett etter at det er opprettet forbindelse til Internett. Se Kommunikasjonsoppsett (side 45 48). Trinn 3: Slik spiller du av video-/bilde-/musikkinnhold Spille av filmer, bilder eller musikk fra ønsket mediekilde som Blu-ray og DVD-plater. Se avsnittet Avspilling (side 24-40). Trinn 4: Slik velger du innstillinger som passer for deg Velge innstillinger for ulike egenskaper og andre funksjoner for avspilling av plater/innhold. Se Innstillinger (side 41-52). NO 15

17 De viktigste delene Hovedenhet (forside) * Husk å slå av strømmen når du setter inn eller tar ut et USB-minne Fjernkontrollsensor Topp (s. 19) 2 BD/DVD/CD-modusindikator (s. 25) 3 Plateåpning (s. 29) 4 EJECT (s. 29) Hovedenhet (bakside) 5 POWER B (på/hvilemodus)- indikator (s. 25) 6 AQUOS PURE MODE-indikator (s. 25, 27) 7 3D-indikator (s. 25, 27) 1 8 USB-kontakt (s. 34) 9 POWER B (Strøm) (s. 25) 10 Fjernkontrollsensor Front (s. 19) 2 9 Modellmerke Kjølevifte Kjøleviften går når strømmen til spilleren er på. 2 Kontaktdeksel (s. 18) 3 Velgerbryter til fjernkontrollsensor (s. 19) 4 Skruehull til montering av vertikalt stativ (s. 19) Noen optiske og/eller HDMI-kabler passer kanskje ikke i rommet. 5 LIKESTRØMINNGANG (s. 25) 6 OPTISK DIGITAL LYDUTGANG (s. 21) 7 HDMI-UTGANG (s. 20) 8 ETHERNET-kontakt (s. 22) 9 Skruehull til VESA 75-sokkel Skruestørrelse: M4 (maks. lengde = Sokkelplatetykkelse + 6 mm) Anbefalt strammemoment for M4-skruer: 1.2±0.1N m (12.2±1kgf cm) NO 16

18 De viktigste delene Fjernkontroll Knapper under dekselet 30 Denne fjernkontrollen har to ENTER-knapper (5 og 31 ovenfor). ENTER-knappen under dekselet er nyttig i kombinasjon med tallknappene B (Power) (s. 25) 2 m EJECT (s. 29) 3 TOP MENU/TITLE LIST (s. 30, 32) 4 DISPLAY (s. 29, 37) 5 Markørknapper (a/b/c/d), ENTER (s. 26, 41) 6 EXIT (s. 41) 7 A (Rød), B (Grønn), C (Gul), D (Blå) (s. 32, 33, 35, 48) 8 AUDIO (s. 38), SUBTITLE (s. 38), ANGLE (s. 38) 9 PinP (s. 31) 10 REPEAT (s. 37), OFF (for REPEAT) (s. 37) 11 S REV (s. 36) 12 T SKIP (s. 32, 36) 13 REPLAY (s. 36) 14 (Lås) (Se nedenfor.) 15 LIGHT (s. 26) 16 TV CONTROL-knapper (s. 26) 17 HOME (s. 26, 41) 18 POP-UP MENU (s. 30) 19 FUNCTION (s. 39) 20 n RETURN (s. 33, 37) 21 PAGE r/s (s. 32) 22 d PLAY (s. 29) 23 V FWD (s. 36) 24 F PAUSE (s. 34, 36) 25 U SKIP/l (s. 32, 36) 26 SKIP SEARCH (s. 36) 27 H STOP (s. 29) 28 3D (s. 27) 29 VIDEO OUTPUT RESET (s. 42) 30 Tallknapper (s. 40) 31 ENTER (s. 40) Denne knappen har samme funksjon som 5 ENTER. 32 CLEAR (s. 40) For å slette tallet som er tastet inn. 33 Knapper uten funksjon De har ikke noe bruksområde. Disse knappene på fjernkontrollen har ingen funksjon. Tastelås Du kan aktivere tastelåsen for å hindre utilsiktet betjening. Med denne funksjonen kan TV-er som er kompatible med AQUOS LINK også utføre tastelås på spilleren. Hold (lås) inne i minst 2 sekunder. Funksjonen aktiveres eller deaktiveres hver gang du utfører denne operasjonen. Da blinker BD/DVD/CD-modusindikatoren. Hvis du forsøker å betjene spilleren når tastelåsen er aktivert, blinker BD/DVD/CD-modusindikatoren i ca. 2 sekunder. BD/DVD/CD-modusindikator Innledning NO 17

19 Plassering av spilleren Slik tar du av og setter på kontaktdekselet Ta av kontaktdekselet under spilleren før du kobler den til en TV, vekselstrømadapateren osv. 1 Ta av batteridekselet under spilleren. b Undersiden av spilleren E Slik bruker du spilleren vertikalt Før kablene gjennom enden av kontaktdekselet. b Undersiden av spilleren Før kablene gjennom her. Sett på plass dekselet igjen slik at kablene går gjennom enden av dekselet. 2 Foreta de nødvendige tilkoblingene til spilleren (side 20 23, 25). 3 Sett på plass kontaktdekselet igjen. E Slik bruker du spilleren horisontalt Før kablene gjennom midten av kontaktdekselet. b Undersiden av spilleren Eksempel på montering Før kablene gjennom her. Sett på plass dekselet igjen slik at kablene går gjennom midten av dekselet. b Undersiden av spilleren Se side 19 for montering av vertikalt stativ. Holder til HDMI-kabelen Kontaktdekselet har en holder som hindrer skade på HDMI-kabelen. Kontaktdekselet kan ikke lukkes hvis HDMI-kabelen ikke går rett gjennom holderen. b Baksiden av kontaktdekselet Eksempel på montering Holder til HDMI-kabelen NO 18

20 Plassering av spilleren Spilleren kan brukes i horisontal eller vertikal stilling avhengig av hvor den skal plasseres. E Slik bruker du spilleren horisontalt 2 Fest stativet til spilleren. Fjernkontrollsensor Front E Slik bruker du spilleren vertikalt 3 Bunt sammen kablene. Fjernkontrollsensor Topp Fjernkontrollsensor Front Før kablene gjennom stativet. Tilkobling Still fjernkontrollsensoren på Front eller Topp avhengig av plassering. FRONT TOP Velgerbryter til fjernkontrollsensor Slik fester du spilleren til et TV-stativ e.l. Stativet kan festes til et TV-stativ e.l. for å hindre at spilleren faller. Bruk en vanlig skrue i hullet i stativet til å feste spilleren. Slik monterer du det vertikale stativet Når spilleren skal brukes i vertikal stilling, må du montere stativet som følger med. 1 Sørg for at skruehullet på spilleren og stativet står på linje. Skrue (diameter: ca. 3 mm) TV-stativ osv. Skruen festes på stativet. Skruehull NO 19

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3 Hjemmekinoanlegg Bruksanvisning HT-XT3 ADVARSEL Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett. For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer