BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER"

Transkript

1 BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING

2 BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på V vekselstrøm, 50/60 Hz. Den kan ikke brukes andre steder. ADVARSEL: REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT VED Å IKKE UTSETTE DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET. REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT SAMT IRRITERENDE FORSTYRRELSER VED Å BARE BRUKE ANBEFALT TILBEHØR. OBS!: BRUK AV ANDRE BETJENINGSORGANER, JUSTERINGER ELLER FREMGANGSMÅTER ENN HVA SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING. Beskyttelse av strømledning For å hindre feil på spilleren samt for å beskytte mot elektrisk støt, brann eller personskade, må følgende punkter følges. Hold godt fast i støpselet når du kobler til eller fra strømledningen. Hold strømledningen vekk fra alle varmekilder. Ikke legg tunge gjenstander oppå strømledningen. Ikke forsøk å reparere eller modifisere strømledningen på noen måte. Denne spilleren er klassifisert som et LASERPRODUKT i KLASSE 1. Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT sitter på baksiden av apparatet. Dette produktet inneholder en lavstrøms laserenhet. Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke ta av dekselet eller forsøke å ta produktet fra hverandre. Overlat all service til kvalifisert personell. IKKE FORSØK Å DEMONTERE KABINETTET, DA LASERSTRÅLEN SOM BENYTTES I DENNE SPILLEREN ER SKADELIG FOR ØYNENE. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL. NO 1

3 SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER CE-erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer med dette at BD-spilleren er i samsvar med de viktigste kravene og andre aktuelle bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Sjekk samsvarserklæringen på: BD-spilleren har en trådløs LAN-enhet som benytter et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem (sender/ mottaker). Beregnet på bruk i alle EU- og EFTA-land. BD-spilleren er kun beregnet på innendørs bruk. NO 2

4 KJÆRE SHARP-KUNDE Takk for at du har kjøpt denne Blu-ray plate/dvd-spilleren fra SHARP. For sikker og langvarig problemfri bruk av produktet bør du lese avsnittet Viktige sikkerhetsanvisninger grundig før du tar produktet i bruk. VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Elektrisitet brukes til å utføre mange nyttige funksjoner, men kan også medføre person- og materiell skade hvis den ikke brukes forsvarlig. Dette produktet er konstruert og fremstilt med sikkerhet som høyeste prioritet. Likevel kan feilaktig bruk medføre elekrisk støt og/eller brann. For å forebygge slik fare, ber vi deg følge anvisningene nedenfor ved montering, bruk og rengjøring av produktet. For at din Blu-ray plate/dvd-spiller skal være forsvarlig å bruke og ha en lang levetid, ber vi deg lese følgende forholdsregler grundig før du tar produktet i bruk. 1) Les disse anvisningene. 2) Ta vare på disse anvisningene. 3) Følg alle advarsler. 4) Følg alle anvisninger. 5) Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 6) Må bare rengjøres med en tørr klut. 7) Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Monteres i overensstemmelse med produsentens anvisninger. 8) Må ikke monteres nær varmekilder som radiatorer, kaminer, komfyrer eller andre apparater (inkl. forsterkere) som produserer varme. 9) Pass på at ledningen ikke blir tråkket på eller klemt, særlig ved støpselet, skjøteledninger og der den kommer ut av apparatet. 10) Bruk bare festeanordninger og tilbehør som er angitt av produsenten. 11) Må bare brukes med vogn, stativ, brakett eller bord som angitt av produsenten eller som selges sammen med apparatet. Når apparatet plasseres på en vogn, må du passe på så denne ikke velter. 12) Trekk ut støpselet i tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes over en lengre periode. 13) Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service hvis det blir skadet, for eksempel hvis ledningen eller støpselet har skader, væsker eller gjenstander har trengt inn i apparatet, når det har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller er blitt sluppet i gulvet. Flere sikkerhetsopplysninger 14) Strømkilder Dette produktet skal bare drives av den type strømkilde som er angitt på typeskiltet. Kontakt forhandleren eller e-verket hvis du er usikker på hvilken strømkilde du har. Se bruksanvisningen når det gjelder produkter som går på batteri eller andre strømkilder. 15) Overbelastning Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller annet utstyr, da det kan medføre brann eller elektrisk støt. 16) Inntrenging av væsker og gjenstander Ikke dytt gjenstander inn i åpningene til dette produktet, da de kan komme i kontakt med høyspenningspunkter eller kortslutte deler og forårsake brann eller elekrisk støt. Ikke søl væsker på produktet. 17) Skader som krever service Trekk ut støpselet og overlat servicearbeidet til kvalifisert personell hvis: a) Strømledningen eller støpselet er skadet. b) Væske eller gjenstander har trengt inn i produktet. c) Produktet har vært utsatt for regn eller vann. d) Produktet ikke fungerer som det skal selv om du følger bruksanvisningen. Følg alle anvisninger nøye, da feilaktig bruk av betjeningsbryterne kan medføre alvorlige skader som krever omfattende reparasjoner. e) Produktet er blitt mistet i gulvet eller skadet på annen måte. f) Produktets ytelse endrer seg vesentlig - det er tegn på at det trenger service. 18) Reservedeler Forsikre deg om at serviceteknikeren bruker reservedeler som er anbefalt av produsenten eller som har de samme egenskapene som originaldelen. Uegnede deler kan medføre brann, elektrisk støt eller andre farlige situasjoner. 19) Sikkerhetskontroll Etter fullført service eller reparasjon av produktet skal du be serviceteknikeren om å foreta kontroller for å se at produktet fungerer som det skal. 20) Vegg- eller takmontering Når produktet monteres på en vegg eller i et tak, må monteringen skje i henhold til produsentens anbefalinger. 21) Støpselet på strømledningen fungerer som frakoblingsenhet og må alltid være lett tilgjengelig. Innledning NO 3

5 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vann og fukt Ikke bruk produktet i nærheten av vann, f.eks. nær et badekar, en vaskeservant eller vaskemaskin, i en fuktig kjeller, ved et basseng eller lignende. Plassering Ikke plasser produktet på en ustødig vogn, stativ eller bord. Plassering av produktet på et ustabilt underlag kan gjøre at produktet faller og forårsaker alvorlige personskader og skader på produktet. Bruk bare vogn, stativ, brakett eller bord som anbefales av produsenten eller som selges sammen med produktet. Følg produsentens anvisninger ved montering av produktet på en vegg. Bruk bare monteringstilbehør som anbefales av produsenten. Valg av plassering Velg et sted uten direkte sollys og med god ventilasjon. Ventilasjon Luftehull og andre åpninger i kabinettet er beregnet på ventilasjon. Ikke blokker disse åpningene, da utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/ eller redusert levetid for produktet. Ikke plasser produktet på en seng, sofa, et teppe eller lignende, da slike underlag kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke beregnet på innbygging ikke plasser produktet inne i en bokhylle eller lignende med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon ifølge produsentens anvisninger. Varme Produktet skal monteres et stykke fra varmekilder som radiatorer, kaminer, komfyrer eller andre apparater (inkl. forsterkere) som produserer varme. Tordenvær For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær eller når det står uten tilsyn eller ubrukt over lengre tid, bør støpselet trekkes ut av stikkontakten. Dette hindrer skader på produktet som følge av lynnedslag og spenningssvingninger. Ikke sett stearinlys eller lignende oppå eller i nærheten av produktet. Dette for å hindre brann. Ikke utsett produktet for vanndrypp eller sprut. Dette for å hindre brann eller elektrisk støt. Ikke sett vaser eller andre ting med vann i oppå produktet. Ikke legg ledningen under produktet eller andre tunge ting. Dette for å hindre brann eller elekrisk støt. Opplysninger om avhending av batteri Batteriet som følger med dette produktet, inneholder spor av bly. For EU: Avfallsdunken med kryss over betyr at brukte batterier ikke skal kastes i det vanlige husholdningsavfallet! Det finnes et eget innsamlingssystem for brukte batterier, som sikrer at batteriene blir håndtert og resirkulert i henhold til forskriftene. Kontakt lokale myndigheter hvis du ønsker opplysninger om innsamling og resirkulering. For Sveits: Det brukte batteriet skal returneres til innkjøpsstedet. For andre land utenfor EU: Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av det brukte batteriet. NO 4

6 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER A. Informasjon om avhending for private husholdninger 1. Innenfor EU OBS!: Ikke kast dette utstyret i husholdningsavfallet! OBS!: Produktet er merket med dette symbolet. Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes et eget innsamlingssystem for slike produkter. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr må håndteres for seg og i samsvar med gjeldende forskrifter for avhending og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Etter gjeldende EU-regler kan private husholdninger levere brukt elektrisk og elektronisk utstyr til egne returpunkter kostnadsfritt*. I enkelte land* kan også forhandleren ta det gamle produktet i retur kostnadsfritt, hvis du kjøper et tilsvarende nytt produkt. *) Kontakt lokale myndigheter for flere opplysninger. Hvis utstyret inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse avhendes for seg i overensstemmelse med lokale krav. Gjennom riktig avhending bidrar du til at produktet blir tatt hånd om og resirkulert slik forskriftene krever, noe som igjen hindrer potensielle skadevirkninger for miljø og helse. 2. Utenfor EU Kontakt lokale myndigheter og spør hvordan produktet skal avhendes på riktig måte. Sveits: Brukt elektrisk og elektronisk utstyr kan returneres kostnadsfritt til forhandleren, selv om du ikke kjøper et nytt produkt. Du finner en liste over ytterligere returpunkter på or Innledning B. Informasjon om avhending for bedrifter 1. Innenfor EU Slik gjør du når produktet skal avhendes: Kontakt SHARP-forhandleren for opplysninger om retur av produktet. Du må kanskje betale en avgift for transport og resirkulering. Mindre produkter (og i mindre antall) kan eventuelt leveres til lokale returpunkter. Spania: Kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for opplysninger om retur av brukte produkter. 2. Utenfor EU Kontakt lokale myndigheter og spør hvordan produktet skal avhendes på riktig måte. NO 5

7 Innhold Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER KJÆRE SHARP-KUNDE...3 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Innhold FORHOLDSREGLER...8 Hva ønsker du å gjøre med spilleren?...9 Om ulike typer medier Blu-ray-plater Platetyper som kan brukes sammen med spilleren Plater som ikke kan brukes med spilleren Om plateinnhold BD-video Tittel, kapittel og spor Symboler på etuiet til DVD-plater Symboler som brukes i denne bruksanvisningen Viktig informasjon...14 Forholdsregler for plater Lisens og opphavsrett Slik kommer du i gang...15 De viktigste delene Hovedenhet (forside) Hovedenhet (bakside) Fjernkontroll Plassering av spilleren Slik tar du av og setter på kontaktdekselet Slik monterer du det vertikale stativet Tilkobling Videotilkobling...20 Slik kobler du til HDMI-kontakten Lydtilkobling...21 Slik kobler du til den digitale lydkontakten Bredbåndstilkobling til Internett Internett-tilkobling (LAN-kabel) Internett-tilkobling (Trådløst LAN) Avspilling Før du starter avspilling Sette batterier i fjernkontrollen Omtrentlig rekkevidde for fjernkontrollen Slik kobler du til vekselstrømadapteren Slik slår du på strømmen Slik slår du på strømmen Aktivere hvilemodus Indikatorer på spilleren Innstilling av språk Slik endrer du skjermspråk Slik betjener du et SHARP-TV med fjernkontrollen Styring av TV-funksjoner Slik slår du av indikatorene Slik bruker du AQUOS LINK Slik styrer du Blu-ray-platespilleren med AQUOS LINK Slik bruker du 3D Kontrollpanel Avspilling av video/bilde/musikk Sette inn og ta ut en plate Avspilling av BD/DVD-video Slik viser du informasjon om platen BD/DVD-menyer Starte avspilling ved å velge en tittel fra toppmenyen Slik bruker du platemenyen Slik bruker du popup-menyen Bruk av BONUSVIEW eller BD-LIVE Bruk av funksjonen bilde-i-bilde (avspilling av sekundær lyd/video) Virtuell pakke BD-LIVE Avspilling av DVD-R/-RW (VR-format)/BD-RE/-R (BDAVformat) Avspilling gjennom valg av tittel Avspilling gjennom valg av spilleliste Avspilling av lyd-cd Avspilling fra begynnelsen Hoppe over sporet under avspilling Fremgangsmåte for betjening av menyen Funksjoner Avspilling av lyddata (MP3-filer) Slik spiller du av lyddata (MP3-filer) Spille en annen fil under avspilling Hoppe over filen under avspilling Slik viser du stillbilder (JPEG-filer) Slik viser du stillbilder (JPEG-filer) Slik spiller du av en lysbildevisning Slik stiller du inn hastighet for lysbildevisning/ repetisjon Avspillingsfunksjoner Hurtigspoling forover/bakover (søk) Slik hopper du til neste eller begynnelsen av gjeldende kapittel (spor/tittel) Pause/Bilderutefremflytting Langsom avspilling Hopp Repetisjon Repetisjon av en tittel eller et kapittel (repetert avspilling) Delrepetisjon (repetisjon av en angitt del) Slik viser du lydinformasjon Slik skifter du mellom teksting Slik skifter du vinkel Slik viser du vinkelmerket Innstillinger under avspilling Funksjonskontroll Bruk av funksjonskontrollen Funksjoner som kan stilles inn Innstillinger INNSTILLINGER Generelle operasjoner Grunnleggende operasjon for avspillingsinnstilling Audio Video Innstillinger Smarte innstillinger AQUOS LINK Avspillingsinnstillinger Skjermspråk Versjon NO 6

8 Innhold System DivX-registrering Deaktivering av DivX Kommunikasjonsoppsett Ved bruk av LAN-kabel Ved bruk av trådløst LAN Fremgangsmåte for manuell inntasting av tegn USB Minnestyring Programvareoppdatering Manuell oppdatering fra nettverk Manuell oppdatering fra USB-minne Ulike Digital Audio Ut-formater Vedlegg Feilsøking Tilbakestille spilleren Feilmeldinger på skjermen...56 Spesifikasjoner Ordbok Ansvarsfraskrivelse vedrørende nettverkstjeneste...62 Om programvarelisens...63 Dette må du gjøre først: Se Slik kommer du i gang (s. 15) for å klargjøre spilleren til bruk. Innledning (s. 1 19) Gir de viktigste forklaringene vedrørende betjening. Tilkobling (s ) Viser spillerens tilkoblingsalternativer. Avspilling (s ) Viser enkel avspilling og nyttige funksjoner. Innstillinger (s ) Gir flere alternativer for ulike forhold. Vedlegg (s ) Gir tips til feilsøking og flere opplysninger. Illustrasjonene og skjermvisningene i denne bruksanvisningen fungerer som forklaringer, og kan variere litt fra de faktiske operasjonene. NO 7

9 FORHOLDSREGLER Forholdsrgeler ved visning av stereoskopiske 3D-bilder Ikke vis stereoskopiske 3D-bilder hvis du er lysfølsom, har en hjertesykdom eller dårlig helse. Det kan gjøre at symptomene forverrer seg. Hvis du opplever problemer som tretthet og ubehag når du ser stereoskopiske 3D-bilder, må du straks slutte å se. Fortsetter du å se, kan det være helsefarlig. Ta en pause inntil symptomene har forsvunnet helt. Vi anbefaler at bare barn over 5 6 år får lov til å se stereoskopiske 3D-bilder. Symptomer som tretthet og ubehag er vanskelig å påvise hos yngre barn, og de kan derfor plutselig bli syke. Når du ser 3D-bilder sammen med barn, må du være på utkikk etter symptomer på anstrengte øyne. Når du ser stereoskopiske 3D-bilder, anbefaler vi å ta en liten pause mellom hver tittel. Visning over lengre perioder kan virke belastende på øynene. Forholdsregler ved rengjøring av produktet Slå av hovedstrømbryteren og trekk ledningen ut av stikkontakten før rengjøring. Tørk av kabinettet regelmessig med en myk klut (bomull, flanell e.l.). Ved gjenstridig smuss væter du en myk klut (bomull, flanell e.l.) i et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet med vann, vrir kluten godt opp, tørker av smusset og tørker over igjen med en myk, tørr klut. Ikke bruk kjemikalier eller en kjemisk behandlet klut til rengjøring. Det kan skade overflatebehandlingen. Merknader vedrørende bruk av trådløst LAN Når spilleren er koblet til et trådløst LAN-nettverk, skjer det en overføring mellom de trådløse LAN-komponentene inne i spilleren og en trådløs LAN-kompatibel bredbåndsruter (finnes i vanlig handel). Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN Følgende enheter, radiostasjoner og så videre bruker de samme frekvensbåndene. Ikke bruk trådløst LAN i nærheten av disse. Produksjons-/vitenskaps-/diagnoseutstyr som pacemakere og så videre. Angitte lavstrøms radiostasjoner (radiostasjoner som ikke krever lisens) Hvis spilleren brukes i nærheten av slikt utstyr, kan det forekomme interferens. Overføring kan da bli umulig, eller hastigheten kan bli redusert. Mobiltelefoner, radioer og så videre bruker ulike radiofrekvensbånd fra trådløst LAN, og det har derfor ingen innvirkning på overføringene av disse enhetene eller trådløst LAN hvis spilleren brukes i nærheten av disse. Men hvis et trådløst LAN-produkt plasseres i nærheten av slike enheter, kan det forekomme lyd- eller videostøy på grunn av de elektromagnetiske bølgene som trådløse LAN-produkter sender ut. Radiobølger går gjennom tre, glass og lignende materialer som brukes i vanlige hus, men de går ikke gjennom armeringsjern, metall, betong og så videre. Radiobølgene går ikke gjennom vegger og gulv hvis disse materialene er brukt. NO 8

10 Hva ønsker du å gjøre med spilleren? Se kvalitetsfilmer på Blu-ray-plater Spilleren tilbyr avspilling av Blu-ray-plater i full HD. Avspilling av video/bilder/musikk (s. 29) Gled deg over stereoskopiske og kraftige 3D-bilder Spilleren kan spille av 3D-innhold fra 3D-kompatible Blu-ray-plater ved hjelp av en HDMI-kabel. Hvis du vil se 3D-bilder, kobler du en 3D-kompatibel TV til spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel og spiller av 3D-innholdet med 3D-briller på. Slik bruker du 3D (s. 27) Gled deg over ulike mediekilder Bruk spilleren til å se video og bilder og høre musikk fra ulike typer mediekilder som DVD, USBminner samt via Internett. Om ulike typer medier (s ) Avspilling av video/bilder/musikk (s. 29) Enkel tilkobling og betjening gjennom HDMI Spilleren er utstyrt med HDMI-kontakt. Du kan koble den til TV-en ved hjelp av HDMI, og trenger ikke flere kabler for å se filmer. Hvis TV-en er kompatibel med AQUOS LINK, kan du styre både TV-en og spilleren gjennom enkle operasjoner. Tilkobling av video (s. 20) Gled deg over BD-LIVE-funksjoner via Internett Spilleren er kompatibel med BD-LIVE. Du kan se bonusinnhold som for eksempel filmtrailere via Internett når du spiller av BD-Video-plater som er kompatible med BD-LIVE. Slik kan du se BONUSVIEW eller BD-LIVE (s. 31) Innledning NO 9

11 Om ulike typer medier Blu-ray-plater Blu-ray-plater er neste generasjons optimale optiske medieformat, og har følgende viktige egenskaper: Størst kapasitet (25 GB enkelt lag 50 GB dobbelt lag) mer enn fem ganger så mye mulig innhold sammenlignet med gjeldende DVD-er, og dermed spesielt egnet for HDfilmer med mange interaktive funksjoner. Meget god bildekvalitet med mulighet for full HD med oppløsning 1920 x 1080 p. Overlegen lyd med ukomprimert surroundlyd (høyere kvalitet enn selv kinolyd). Bredest bransjestøtte gir dermed forbrukerne flere valg på markedet Maskinvareprodukter blir kompatible med tidligere DVD-er, slik at du fremdeles kan ha glede av eksisterende DVDbiblioteker. Holdbare plater nye fremskritt innen belegningsteknologien gjør Blu-ray-platene ytterst bestandige mot riper og fingermerker. Platetyper som kan brukes sammen med spilleren Følgende plater kan spilles av med denne spilleren. Unngå bruk av en 8-12 cm adapater. Bruk plater som oppfyller kompatible standarder, som angitt av offisielle logoer på plateetiketten. Avspilling av plater som ikke er kompatible med disse standardene, kan ikke garanteres. Heller ikke bilde- og lydkvaliteten kan garanteres selv om det er mulig å spille av platene. Platetype Regionskode B/ALL Innhold Lyd + bilde (film) 12 cm BD/DVD-videospillere og plater har regionskoder som bestemmer i hvilke regioner en plate kan spilles. Denne spillerens regionskode er B for BD og 2 for DVD. (Plater merket ALL fungerer i alle spillere.) BD/DVD-videooperasjonene og funksjonene kan være forskjellige fra forklaringene i denne bruksanvisningen, og enkelte operasjoner kan være forbudt som følge av produsentens innstillinger. Hvis et menyskjermbilde eller en bruksanvisning vises under avspilling av en plate, må du følge fremgangsmåten som vises. Lydkomponenten til en DVD-video som er innspilt ved 96 khz (lineær PCM), har en utgangslyd på 48 khz ved avspilling. Avhengig av den aktuelle platen kan det hende at noen plater i venstre kolonne av tabellen ikke kan spilles av. Med sluttbehandle menes at en brenner behandler en innspilt plate slik at den kan spilles av i både andre DVDspillere/brennere og denne spilleren. Bare sluttbehandlede DVD-plater kan spilles av i denne spilleren. (Denne spilleren har ingen funksjon som sluttbehandler plater.) Innspillingsformatet til enkelte plater gjør at de ikke kan spilles av. Plater som ikke kan brukes med spilleren Følgende plater kan ikke spilles av eller avspilles feilaktig med denne spilleren. Hvis en slik plate spilles av ved et uhell, kan det skade høyttalerne. Ikke forsøk å spille av slike plater. CDG, Video CD, Photo CD, CD-ROM, CD-TEXT, SVCD, SACD, PD, CDV, CVD, DVD-RAM, DVD-Audio, BD-RE med kassett, CD-WMA BD-RE DL BD-RE DL BDMV/BDAVformat DVDvideo Regionskode 2/ALL 2 ALL DVD+RW/DVD+R DVD-RW/DVD-R DVD+R DL/DVD-R DL Lyd-CD* 1 CD-RW/CD-R Innspillingsformat Platestørrelse BDvideo Videoformat Lyd + bilde (film) Video/VR/ AVCHDformat (bare sluttbehandlet plate) DivX JPEG* 2 MP3* 3 Lyd-CD (CD-DA) Lyd-CD (CD-DA) JPEG* 2 MP3* 3 Lyd + bilde (film) 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm Stillbilde (JPEG-fil) Lyd Lyd Lyd Stillbilde (JPEG-fil) Lyd DivX Lyd + bilde (film) 12 cm 8 cm Plater med uvanlig form kan ikke spilles av. Plater med uvanlig form (hjerteformede, sekskantede osv.) kan ikke brukes. Bruk av slike plater medfører funksjonsfeil. Følgende BD-videoplater kan ikke spilles av. Plater som ikke er merket med B eller ALL for regionskode (plater som selges utenfor det tillatte markedsområdet).* Plater som er ulovlig produsert. Plater som er innspilt til kommersiell bruk. * Regionskoden for dette produktet er B. Følgende DVD-videoplater kan ikke spilles av. Plater som ikke er merket med 2 eller ALL for regionskode (plater som selges utenfor det tillatte markedsområdet).* Plater som er ulovlig produsert. Plater som er innspilt til kommersiell bruk. * Regionskoden for dette produktet er 2. NO 10

12 Om ulike typer medier Følgende BD-RE/R, DVD-RW/R og DVD+RW/Rplater kan ikke spilles av. Plater som det ikke er innspilt data på, kan ikke spilles av. Sharp kan ikke garantere at alle BD-plater som du selv har spilt inn, kan spilles av, da Blu-ray er et nytt format under utvikling. Hvorvidt avspilling er mulig kommer an på ditt valg av BD-opptaker, BD-plate og BD-brenneprogramvare. Pass alltid på å bruke de nyeste programvareversjonene på alle enheter, og ta om nødvendig kontakt med de enkelte produsentene for ytterligere hjelp. For å unngå problemer bør du kontrollere avspillingskompatibiliteten til den selvinnspilte platen før du kjøper BD-spilleren. For maksimal avspillingskompatibilitet av selvinnspilte BD-plater anbefaler Sharp å benytte BDMV/BDAV-standardene. Skulle det oppstå problemer med avspilling etter at spilleren er kjøpt, ber vi deg laste ned den nyeste programvareversjonen til BD-spilleren fra Sharps Internett-side eller spørre Sharp-forhandleren. Denne BD-spilleren benytter den nyeste teknologien som fantes da spilleren ble laget, og kan ikke garantere støtte for fremtidige forbedringer av eller endringer i standarden. Følgende lyd-cd *1 -plater kan ikke spilles av. Plater som inneholder et signal for beskyttelse av opphavsrett (signal for kopieringskontroll) kan ikke spilles av med denne spilleren. Spilleren er beregnet på avspilling av lyd-cd-er som oppfyller CD (Compact Disc)-standarder. Følgende CD-RW/R-plater kan ikke spilles av. Plater som det ikke er innspilt data på, kan ikke spilles av. Plater som er innspilt i et annet format enn lyd-cd eller JPEG/MP3-filformat kan ikke spilles av. Plater kan kanskje ikke spilles av avhengig av innspillingsstatus eller selve platens tilstand. Plater kan kanskje ikke spilles av hvis de ikke er kompatible med denne spilleren. *2 Om filformatet JPEG JPEG er et filformat for lagring av stillbildefiler (foto, illustrasjoner osv.). Spilleren kan brukes til å spille av stillbildefiler i JPEG-format. Filformater som ikke er kompatible. Stillbilder i andre formater enn JPEG (f.eks. TIFF) kan ikke spilles av. Noen filer kan kanskje ikke spilles av selv om de er i JPEGformat. Progressive JPEG-filer kan ikke spilles av. Filer med bevegelige bilder og filer i Motion JPEG-format kan ikke spilles av selv om de er JPEG-filer. Andre filer som ikke kan spilles av. Du kan kanskje ikke spille av noen stillbilder som du har opprettet, retusjert, kopiert eller redigert på annen måte på datamaskinen. Du kan kanskje ikke spille av noen stillbilder som du har behandlet (rotert eller lagret ved å overskrive andre bilder som du har importert fra Internett eller e-post). Symptomer som kan oppstå ved avspilling av filer Det kan ta litt tid å spille av filer, avhengig av antall mapper, filer og datamengde. EXIF-informasjon vises ikke. EXIF står for Exchangeable Image File Format (utskiftbart bildefilformat) og er en standard for lagring av utskiftbar informasjon i bildefiler, særlig filer som benytter JPEG-komprimering. (Du finner flere opplysninger ved å gå inn på *3 Om filformatet MP3 MP3-filer er lyddata som er komprimert i lag-3-lydfilformatet MPEG1/2. MP3-filer har endelsen.mp3. (Noen filer med endelse.mp3 eller filer som ikke er spilt inn i MP3-format, lager støy eller kan ikke spilles av.) Avspilling av filformatet MP3 MP3-filene spilles ikke av i rekkefølgen de ble spilt inn i. Det anbefales å spille inn data i lavere hastighet, da data som spilles inn i høy hastighet kan lage støy og kan kanskje ikke spilles av. Jo flere mapper, desto lengre lesetid. Avhengig av mappestrukturen kan det ta tid å lese MP3- filer. Avspillingstiden vises kanskje ikke riktig under avspilling av MP3-filer. Følgende filer kan ikke spilles av på denne spilleren Når både lyd-cd [CD-DA]-format og JPEG/MP3-filformater er spilt inn på en plate. (Platen gjenkjennes som en lyd-cd [CD-DA], og bare spor i lyd-cd [CD-DA]-format spilles av.) Multisesjonsplater kan ikke spilles av. Innledning (Forts. neste side) NO 11

13 Om ulike typer medier Om filer/mapper for stillbilder (JPEGfiler) og lyddata (MP3-filer) Du kan spille av stillbilder (JPEG-filer)/lyddata (MP3-filer) med denne enheten ved å opprette mappe(r) på plater eller USBminner som vist nedenfor. Eksempel på en mappestruktur: Rot 001.jpg/001.mp3 xxx.jpg/xxx.mp3 01 Mappe * 4 Mappe * jpg/001.mp3 Om DivX VIDEO DivX er et digitalt videoformat opprettet av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller av DivXvideo. Gå inn på for flere opplysninger og programvareverktøy til å konvertere filer til DivX-video. Om DivX VIDEO-ON-DEMAND Denne DivX-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille av DivX Video-on-Demand (VOD)-innhold. Du genererer registreringskoden ved å finne DivX VOD-avsnittet i konfigureringsmenyen til enheten. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringen og lese mer om DivX VOD. 256.jpg/256.mp3 001.jpg/001.mp3 255.jpg/255.mp3 * 4 xxx Mappe 001.jpg/001.mp3 256.jpg/256.mp3 * 4 * 4 Maksimalt antall mapper og filer i hver mappe er begrenset til totalt 256 inkludert rotkatalogen. Krav til filer og mapper Platene eller USB-minnene som spilleren kan spille av (gjenkjenne) er begrenset til følgende egenskaper: Inneholder filer i EXIF-format (bare JPEG-filer) Bildeoppløsning: Mellom 32 x 32 og 6528 x 3672 piksler (bare JPEG-filer) Maksimalt antall mapper og filer i hver mappe: 256 Maksimalt hierarkinivå, mapper: 5 Filstørrelse: 8 MB eller mindre (JPEG-filer) 200 MB eller mindre (MP3-filer) Fil- og mappenavn som vises på denne spilleren kan være forskjellige fra de som vises på PC-er. NO 12

14 Om ulike typer medier Om plateinnhold BD-video Få BD-spesifikke funksjoner, blant annet BONUSVIEW (BD-ROM Profile 1 versjon 1.1), som bilde-i-bilde og BD-LIVE (side 31). På BD-videoplater som er kompatible med BONUSVIEW/ BD-LIVE kan du få ekstra innhold ved å kopiere dataene fra platene eller laste det ned via Internett. Med denne funksjonen kan du for eksempel vise en film som primært bilde samtidig som du viser kommentarer fra regissøren i en liten rute som sekundært bilde. Tilgjengelige funksjoner varierer avhengig av plate. Tittel, kapittel og spor Blu-ray-plater og DVD-er er inndelte i Titler og Kapitler. Hvis platen inneholder mer enn én film, har hver film en egen Tittel. Kapitler, på den annen side, er deler av en tittel. (Se eksempel 1.) Lyd-CD-er er inndelt i Spor. Du kan tenke på et spor som én låt på en lyd-cd. (Se eksempel 2.) Eksempel 1: Blu-ray-plate eller DVD Eksempel 2: Lyd-CD Tittel 1 Tittel 2 Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 1 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4 Symboler på etuiet til DVD-plater Baksiden på en DVD i vanlig handel inneholder gjerne diverse informasjon om innholdet på platen. 1 2 DTS DTS er et digitalt lydsystem utviklet av DTS, Inc. til bruk på kinoer. Lineær PCM Lineær PCM er et signalinnspillingsformat som brukes til lyd-cd-er og noen DVD- og Blu-ray-plater. Lyden på lyd-cd-er spilles inn ved 44,1 khz med 16 biter. (Lyden spilles inn mellom 48 khz med 16 biter og 96 khz med 24 biter på DVD-videoplater og mellom 48 khz med 16 biter og 192 khz med 24 biter på BD-videoplater.) 2 Tekstingsspråk Dette angir typen teksting. 3 Skjermformat Filmer spilles inn i ulike skjermmoduser. 4 Kameravinkel Noen BD/DVD-plater inneholder scener som er filmet samtidig fra forskjellige vinkler (samme scene filmes forfra, fra venstre, høyre osv.). 5 Regionskode Dette angir regionskoden (spillbar region). Symboler som brukes i denne bruksanvisningen BD VIDEO... Angir funksjonene som kan utføres for BDvideoplater. BD-RE... Angir funksjonene som kan utføres for BD- RE-plater. BD-R... Angir funksjonene som kan utføres for BD-Rplater. DVD VIDEO... Angir funksjonene som kan utføres for DVDvideoplater. DVD-RW... Angir funksjonene som kan utføres for DVD- RW-plater. DVD-R... Angir funksjonene som kan utføres for DVD- R-plater. AUDIO CD... Angir funksjonene som kan utføres for lyd- CD-er. CD-R... Angir funksjonene som kan utføres for CD-Rplater. CD-RW... Angir funksjonene som kan utføres for CD- RW-plater. USB... Angir funksjonene som kan utføres for USBminner. Innledning 1. English Chinese 1. English 2. Chinese :9 LB Lydspor og lydformater DVD-plater kan inneholde opptil åtte spor med forskjellig språk på hvert av dem. Det første på listen er det opprinnelige sporet. Dette avsnittet forklarer også lydformatet for hvert lydspor Dolby Digital, DTS, MPEG osv. Dolby Digital Et lydsystem utviklet av Dolby Laboratories Inc. som gir kinolyd når spilleren er koblet til en prosessor eller forsterker som kan håndtere Dolby Digital. NO 13

15 Viktig informasjon Forholdsregler for plater Pass opp for riper og støv BD-, DVD- og CD-plater er følsomme for støv, fingermerker og særlig riper. En plate med riper kan kanskje ikke spilles av. Behandle platene forsiktig og oppbevar dem på et sikkert sted. Riktig oppbevaring av plater Legg platen midt i plateetuiet og oppbevar etuiet stående. Unngå å oppbevare plater i direkte sollys, i nærheten av varmekilder eller på steder med høy fuktighet. Ikke slipp platen i gulvet eller utsett den for støt og vibrasjoner. Ikke oppbevar plater på steder med mye støv eller fuktighet. Forholdsregler ved håndtering Hvis overflaten av platen er skitten, tørker du forsiktig av den med en myk, fuktig (bare vann) klut. Tørk alltid fra midten av platen og utover. Ikke bruk rensespray til plater, benzen, tynner, væske mot statisk elektrisitet eller andre løsemidler. Ikke ta på oveflaten med fingrene. Ikke fest papir eller selvklebende etiketter på platen. Hvis spilleflaten til en plate er skitten eller ripet, kan spilleren avgjøre at platen er inkompatibel og støte den ut eller spille den av feilaktig. Tørk av eventuelt smuss fra overflaten med en myk klut. Slik rengjør du pickuplinsen Ikke bruk rengjøringsplatene som finnes i handelen. Bruk av slike plater kan skade linsen. La nærmeste servicesenter som er godkjent av SHARP, rengjøre linsen. Advarsel vedrørende fuktdannelse Det kan dannes kondens på pickuplinsen i følgende tilfeller: Like etter at varmen i rommet er slått på. I rom hvor det er damp eller mye fuktighet. Hvis spilleren plutselig blir flyttet fra kalde omgivelser til varme. Når det dannes kondens: Det blir vanskelig for spilleren å lese signalene på platen, og spilleren fungerer ikke som den skal. Fjerne kondens: Ta ut platen og la spilleren være avslått inntil kondensen forsvinner. Bruk av spilleren med kondens kan forårsake funksjonsfeil. Lisens og opphavsrett Audiovisuelt materiale kan bestå av opphavsrettslig beskyttede verker som ikke må spilles inn uten samtykke fra rettighetshaveren. Se gjeldende lover i landet hvor du bor. Dette produktet omfatter teknologi for kopibeskyttelse som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Det er forbudt å forsøke å rekonstruere kildekoder eller ta produktet fra hverandre. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Produsert på lisens i henhold til amerikanske patentnumre: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 samt andre utstedte patenter og patentanmeldelser i USA og hele verden. DTS og DTS-symbolet er registrerte varemerker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Produktet omfatter programvare. DTS, Inc. Med enerett. er et varemerke. BD-LIVE -logoen er et varemerke for Blu-ray Disc Association. er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation. HDMI, HDMI-logoen og Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. x.v.colour og x.v.colour -logoen er varemerker for Sony Corporation. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land. BONUSVIEW -logoen er et varemerke for Blu-ray Disc Association. AVCHD og AVCHD -logoen er varemerket for Panasonic Corporation og Sony Corporation. Blu-ray 3D og Blu-ray 3D -logoen er varemerker for Bluray Disc Association. DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er registrerte varemerker for DivX, Inc. og brukes på lisens. NO 14

16 Slik kommer du i gang Trinn 1: Utpakking Kontroller at følgende tilbehør følger med produktet. Fjernkontroll AAA -batteri (g2) Ledning Side 24 Side 25 Innledning Vekselstrømadapter Vertikalt stativ Side 17 og 24 Side 25 Side 19 ADVARSEL: Vekselstrømadapteren og -ledningen som følger med spilleren, må ikke brukes til annet utstyr. Andre vekselstrømadaptere og -ledninger enn de som følger med, må ikke brukes til denne spilleren. Trinn 2: Slik velger du utstyr å koble til Tilkoblingen varierer avhengig av hvilket utstyr som brukes. Se Tilkobling (side 20 23). Slå av alle enheter før tilkobling. Slik får du tilgang til BD-LIVE Tilgang til BD-LIVE-innhold på TV-en krever kommunikasjonsoppsett etter at det er opprettet forbindelse til Internett. Se Kommunikasjonsoppsett (side 45 48). Trinn 3: Slik spiller du av video-/bilde-/musikkinnhold Spille av filmer, bilder eller musikk fra ønsket mediekilde som Blu-ray og DVD-plater. Se avsnittet Avspilling (side 24-40). Trinn 4: Slik velger du innstillinger som passer for deg Velge innstillinger for ulike egenskaper og andre funksjoner for avspilling av plater/innhold. Se Innstillinger (side 41-52). NO 15

17 De viktigste delene Hovedenhet (forside) * Husk å slå av strømmen når du setter inn eller tar ut et USB-minne Fjernkontrollsensor Topp (s. 19) 2 BD/DVD/CD-modusindikator (s. 25) 3 Plateåpning (s. 29) 4 EJECT (s. 29) Hovedenhet (bakside) 5 POWER B (på/hvilemodus)- indikator (s. 25) 6 AQUOS PURE MODE-indikator (s. 25, 27) 7 3D-indikator (s. 25, 27) 1 8 USB-kontakt (s. 34) 9 POWER B (Strøm) (s. 25) 10 Fjernkontrollsensor Front (s. 19) 2 9 Modellmerke Kjølevifte Kjøleviften går når strømmen til spilleren er på. 2 Kontaktdeksel (s. 18) 3 Velgerbryter til fjernkontrollsensor (s. 19) 4 Skruehull til montering av vertikalt stativ (s. 19) Noen optiske og/eller HDMI-kabler passer kanskje ikke i rommet. 5 LIKESTRØMINNGANG (s. 25) 6 OPTISK DIGITAL LYDUTGANG (s. 21) 7 HDMI-UTGANG (s. 20) 8 ETHERNET-kontakt (s. 22) 9 Skruehull til VESA 75-sokkel Skruestørrelse: M4 (maks. lengde = Sokkelplatetykkelse + 6 mm) Anbefalt strammemoment for M4-skruer: 1.2±0.1N m (12.2±1kgf cm) NO 16

18 De viktigste delene Fjernkontroll Knapper under dekselet 30 Denne fjernkontrollen har to ENTER-knapper (5 og 31 ovenfor). ENTER-knappen under dekselet er nyttig i kombinasjon med tallknappene B (Power) (s. 25) 2 m EJECT (s. 29) 3 TOP MENU/TITLE LIST (s. 30, 32) 4 DISPLAY (s. 29, 37) 5 Markørknapper (a/b/c/d), ENTER (s. 26, 41) 6 EXIT (s. 41) 7 A (Rød), B (Grønn), C (Gul), D (Blå) (s. 32, 33, 35, 48) 8 AUDIO (s. 38), SUBTITLE (s. 38), ANGLE (s. 38) 9 PinP (s. 31) 10 REPEAT (s. 37), OFF (for REPEAT) (s. 37) 11 S REV (s. 36) 12 T SKIP (s. 32, 36) 13 REPLAY (s. 36) 14 (Lås) (Se nedenfor.) 15 LIGHT (s. 26) 16 TV CONTROL-knapper (s. 26) 17 HOME (s. 26, 41) 18 POP-UP MENU (s. 30) 19 FUNCTION (s. 39) 20 n RETURN (s. 33, 37) 21 PAGE r/s (s. 32) 22 d PLAY (s. 29) 23 V FWD (s. 36) 24 F PAUSE (s. 34, 36) 25 U SKIP/l (s. 32, 36) 26 SKIP SEARCH (s. 36) 27 H STOP (s. 29) 28 3D (s. 27) 29 VIDEO OUTPUT RESET (s. 42) 30 Tallknapper (s. 40) 31 ENTER (s. 40) Denne knappen har samme funksjon som 5 ENTER. 32 CLEAR (s. 40) For å slette tallet som er tastet inn. 33 Knapper uten funksjon De har ikke noe bruksområde. Disse knappene på fjernkontrollen har ingen funksjon. Tastelås Du kan aktivere tastelåsen for å hindre utilsiktet betjening. Med denne funksjonen kan TV-er som er kompatible med AQUOS LINK også utføre tastelås på spilleren. Hold (lås) inne i minst 2 sekunder. Funksjonen aktiveres eller deaktiveres hver gang du utfører denne operasjonen. Da blinker BD/DVD/CD-modusindikatoren. Hvis du forsøker å betjene spilleren når tastelåsen er aktivert, blinker BD/DVD/CD-modusindikatoren i ca. 2 sekunder. BD/DVD/CD-modusindikator Innledning NO 17

19 Plassering av spilleren Slik tar du av og setter på kontaktdekselet Ta av kontaktdekselet under spilleren før du kobler den til en TV, vekselstrømadapateren osv. 1 Ta av batteridekselet under spilleren. b Undersiden av spilleren E Slik bruker du spilleren vertikalt Før kablene gjennom enden av kontaktdekselet. b Undersiden av spilleren Før kablene gjennom her. Sett på plass dekselet igjen slik at kablene går gjennom enden av dekselet. 2 Foreta de nødvendige tilkoblingene til spilleren (side 20 23, 25). 3 Sett på plass kontaktdekselet igjen. E Slik bruker du spilleren horisontalt Før kablene gjennom midten av kontaktdekselet. b Undersiden av spilleren Eksempel på montering Før kablene gjennom her. Sett på plass dekselet igjen slik at kablene går gjennom midten av dekselet. b Undersiden av spilleren Se side 19 for montering av vertikalt stativ. Holder til HDMI-kabelen Kontaktdekselet har en holder som hindrer skade på HDMI-kabelen. Kontaktdekselet kan ikke lukkes hvis HDMI-kabelen ikke går rett gjennom holderen. b Baksiden av kontaktdekselet Eksempel på montering Holder til HDMI-kabelen NO 18

20 Plassering av spilleren Spilleren kan brukes i horisontal eller vertikal stilling avhengig av hvor den skal plasseres. E Slik bruker du spilleren horisontalt 2 Fest stativet til spilleren. Fjernkontrollsensor Front E Slik bruker du spilleren vertikalt 3 Bunt sammen kablene. Fjernkontrollsensor Topp Fjernkontrollsensor Front Før kablene gjennom stativet. Tilkobling Still fjernkontrollsensoren på Front eller Topp avhengig av plassering. FRONT TOP Velgerbryter til fjernkontrollsensor Slik fester du spilleren til et TV-stativ e.l. Stativet kan festes til et TV-stativ e.l. for å hindre at spilleren faller. Bruk en vanlig skrue i hullet i stativet til å feste spilleren. Slik monterer du det vertikale stativet Når spilleren skal brukes i vertikal stilling, må du montere stativet som følger med. 1 Sørg for at skruehullet på spilleren og stativet står på linje. Skrue (diameter: ca. 3 mm) TV-stativ osv. Skruen festes på stativet. Skruehull NO 19

MODELL BD-HP25S BD-HP35S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK

MODELL BD-HP25S BD-HP35S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK MODELL BD-HP25S BD-HP35S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK BRUKERHÅNDBOK NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER ADVARSEL: REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT VED Å IKKE UTSETTE

Detaljer

MODELL BD-AMS10S. Kun BD-AMS20S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK

MODELL BD-AMS10S. Kun BD-AMS20S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK MODELL BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-CD/DVD-SPILLER BRUKERHÅNDBOK Kun BD-AMS20S Kun BD-AMS20S BRUKERHÅNDBOK NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER ADVARSEL: REDUSER RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-1116A

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-1116A Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116A 7026135 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt HDMI OUT-port HDMI-inngangsport

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

ALL YOU NEED IS BLU. Blu-ray Disc og Blu-ray 3D Fremtiden er her nå LÆR OM DITT NYE VIDEOFORMAT DETTE TRENGER DU. Blu-ray eller Blu-ray 3D-filmer

ALL YOU NEED IS BLU. Blu-ray Disc og Blu-ray 3D Fremtiden er her nå LÆR OM DITT NYE VIDEOFORMAT DETTE TRENGER DU. Blu-ray eller Blu-ray 3D-filmer LÆR OM DITT NYE VIDEOFORMAT DETTE TRENGER DU Blu-ray eller Blu-ray 3D-filmer Blu-ray-spiller eller PlayStation 3 ALL YOU NEED IS BLU Blu-ray Disc og Blu-ray 3D Fremtiden er her nå Flatskjerm Hjemmekinoforsterker

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner ELEKTRONIKK PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2 Bruksinstruksjoner DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. www.facebook.com/denverelectronics

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer