REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg Arkitektkontor AS Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN HENSIKTEN MED PLANEN KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERING VARSEL OM IGANGSATT REGULERING PLANSTATUS OMRÅDEBESKRIVELSE BELIGGENHET EIENDOMSFORHOLD TEKNISK PLAN NY FYLLINGSDAM ANLEGGSVEG STEINBRUDD HJELPEANLEGG, RIGGOMRÅDER NYTT INNTAK FOR OVERFØRINGSTUNNELEN MELLOM NAMSVATNET OG VEKTEREN RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET AREALBRUK OMFANG AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET AREALDISPONERINGEN KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET DETALJPLANER REGULERINGSBESTEMMELSER KARTVEDLEGG AV REGULERINGSPLANEN BILAG

3 1. BAKGRUNN Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitektkontor AS, på vegne av NTE Energi AS (NTE) som tiltakshaver. 1.1 Hensikten med planen NTE har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å oppgradere eksisterende dam ved Namsvatnet slik at dammen tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Etter en samlet vurdering er det besluttet å bygge ny fyllingsdam ved Namsvatnet, rehabilitering av overløpsdammer og bygge ny veg frem til damanlegget. I tillegg skal det i tilknytning til anleggsarbeidene etableres områder for steinbrudd og nødvendige riggareal m.v. Videre skal det etableres nytt inntak for eksisterende overføringstunnel mellom Namsvatnet og Vekteren. Som følge av de planlagte anleggsarbeider har Røyrvik kommune tilrådd at det utarbeides reguleringsplan for området. Formålet med reguleringsplanen er å formalisere arealbruken for nytt damanlegget, inntak, anleggsveg, m.v. 1.2 Kunngjøring om igangsatt regulering Reguleringsplanen er kunngjort på følgende måte: Annonse med kunngjøring av oppstartet reguleringsplanarbeid ble varslet i Trønder Avisa og Namdalsavisa november Varsel om igangsatt regulering Følgende myndigheter, etater, institusjoner og berørte har blitt varslet om oppstart av reguleringsplanleggingen direkte. Varslet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Østre Namdal reinbeitedistrikt Den norske turistforening, Naturvernforbundet Berørte grunneiere Ved varsel om igangsatt planarbeid kom det inn brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Sektormyndighetene har kommentarer til at planen må vurderes i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning. Videre vises det til at det bør legges fram alternative løsninger for masseuttak, samt en vurdering av vegalternativer i forhold til bevaring av store naturverdier. Det vises til at området ligger inntil Børgefjell nasjonalpark og grenser til inngrepsfrie naturområder (INON-områder) som også representerer store nasjonale og internasjonale miljøverdier. Det forutsettes at berørte naturtyper, biologisk mangfold m.m. kartlegges i tråd med veileder fra Direktoratet for naturforvaltning. I løpet av planprosessen er det også fra en privat person kommet inn opplysninger om kalkgrotter i nærheten av området. 3

4 2. PLANSTATUS Området er i dag uregulert og vist som landbruks, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanens arealdel, Røyrvik kommune, vedtatt 1. gang , revidert 2. gang Planområdet berører to LNF-soner, sone 1: meget streng holdning og sone 3: mindre streng holdning. Det er utarbeidet sektorkart for de ulike kategoriene; dvs. naturforvaltning, reindrift, bergverk og landbruk. Arealene som berøres av ovennevnte damanlegg er i gjeldende kommuneplan kategorisert som områder med lav prioritet som landbruksformål. Innenfor planområdet dominerer områder med uproduktiv mark og annet skogareal. Ved utløpet av Namsvatnet inngår noe skogmark med høg og middels bonitet. I forhold til reindrift viser sektorkartet områder med lite streng holdning. Dette innebærer at det ikke må tas spesielle hensyn i forhold til reindrift, forutsatt at inngrepet ikke er så stort at ringvirkningene forplanter seg til øvrige områder. Planområdet er i sektorkart: bergverk vist som områder med uinteressant geologi. Deler av anleggsvegen i sør inngår i et område med interessant geologi. Med dette menes områder hvor geologien med utgangspunkt i dagens kunnskap synes aktuell i prosjekteringssammenheng (malmleting). Det meste av vegen i sør har ingen betydning for naturforvaltningen i følge sektorkartet i kommuneplanens arealdel. Områdene i tilknytning til selve fyllingsdammen inngår delvis i områder med viktige naturforvaltningsinteresser og områder som er sårbare og med svært store naturforvaltningsinteresser. Berørte overordnete planer, retningslinjer og normer Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune, vedtatt 1. gang , revidert 2 gang Sektorkart viser kvaliteter/verdier i ulike sektorer Kommentar LNF sone 3, mindre streng holdning LNF sone 1, meget streng holdning Naturforvaltning, reindrift, bergverk, landbruk 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger langs vestsiden og ved utløpet av Namsvatnet, i Røyrvik kommune. Området består av blandingsskog, dominert av fjellbjørkeskog på de høyeste partiene. Terrenget er småkupert, med noen større høyder/åser. 4

5 3.2 Eiendomsforhold Planområdet berører totalt 7 eiendommer, hvorav 2 eies av NTE. I tillegg har Østre Namdal reinbeitedistrikt rett til å utøve reindrift i området. Fortegnelse over berørte grunneiere og rettighetshavere fremgår av bilag TEKNISK PLAN Begrunnelsen for valg av alternativ for bygging av ny dam m.v. og veg frem til anleggsområdet ved utløpet av Namsvatnet fremgår av bilag 1: Ny dam Namsvatnet, teknisk/økonomisk plan. 4.1 Ny fyllingsdam Nåværende betongdam skal erstattes av en ny steinfyllingsdam med en kjerne av finknust fjell iblandet bitumen. Ny dam blir liggende like nedenfor eksisterende betongdam. Nåværende overløpsdammer ved Grønmyrvika opprettholdes, men forsterkes ved at det påstøpes ei betongkappe som forankres i fjell med bolter. 4.2 Anleggsveg Det bygges veg fra Nybekkvika frem til østre ende av ny fyllingsdam. Vegen bygges som skogsbilveg klasse III med 10 tonns aksellast, og med møteplasser for hver 300 m. Det bygges to lengre bruer nedstrøms overløpsdammene i Grønmyrvika. Anleggsvegen vil bli stengt for allmenn trafikk i anleggsperioden. Etter at anleggsperioden er avsluttet kan vegen i henhold til vassdragsreguleringslovens bestemmelser benyttes av allmennheten, dersom det ikke av hensyn til reindrifts- og miljøinteressene fremmes krav om at vegen skal holdes stengt. Fremtidig status for vegen må da avgjøres av Olje- og energidepartementet. 4.3 Steinbrudd Det skal etableres to steinbrudd, ett i tilknytning til damanlegget i nord (kartblad 6) og ett tilknyttet vegen (kartblad 4). Steinbruddene er vist som spesialområde; område for steinbrudd. 4.4 Hjelpeanlegg, riggområder Tekniske anlegg som vil være midlertidige under anleggsperioden skal fjernes etter anleggsperioden er avsluttet. Dette gjelder anlegg som verksted, forlegning, kontorrigg, midlertidige anleggsveger og lignende. 4.5 Nytt inntak for overføringstunnelen mellom Namsvatnet og Vekteren Det bygges nytt inntak ved siden av eksisterende inntak. 5

6 5. RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 5.1 Arealbruk Hovedmålsettingen med reguleringsplanen er å klarlegge arealdisponeringen for å bygge ny dam ved Namsvatnet, nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren med nødvendig infrastruktur og hjelpeanlegg. 5.2 Omfang av planområdet Totalt regulert areal for planområdet utgjør til sammen 952 daa. 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Arealdisponeringen Området reguleres til følgende formål: Landbruksområder 397 daa Fareområder Høyspenningsanlegg Spesialområder Privat veg Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) Steinbrudd Friluftsområde i sjø og vassdrag 41 daa 300 daa 70 daa 144 daa Kombinert formål Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag, se spesialområde over. 7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Tiltakene som omfattes av denne planen utløser ikke krav om konsekvensutredninger, jfr. forskrift om konsekvensutredninger fastsatt i henhold til plan- og bygningslovens I tilknytning til planene har SWECO Grøner gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i de berørte områder. Jfr. bilag 2: Ny dam ved Namsvatnet med vei og masseuttak, konsekvenser for biologisk mangfold. Fra sammendraget i rapporten siteres: Området er relativt rikt med hensyn på botaniske forekomster. Myrområdene er de som utpeker seg som mest spesiell. De fleste myrene i området er tidligere blitt slått til fôr for husdyr. Veialternativ 1 er foreslått lagt et stykke fra vannet og opp mot fjellfoten. Dette 6

7 alternativet berører færre myrområder, og vil dermed unngå de mest sårbare områdene. Veialternativ 2 er lagt nærmere Namsvatnet, og berører myrene i større grad. Lengst nord vil alternativ 2 være i konflikt med fauna, spesielt i forbindelse med kjent hekkelokalitet for smålom i tjernet ved Grønvika. For INON (inngrepsfrie naturområder) er alternativ 1 en dårligere løsning enn alternativ 2. Selv om alternativ 1 medfører en større reduksjon av inngrepsfrie områder, vil alternativ 2 ha større negative konsekvenser for naturmiljøet enn alternativ 1, og dette bør veie tyngre enn INON i dette tilfellet. Steinbruddet vil få middels negative konsekvens for karplanter. For de øvrige tema vil konsekvensene bli lavere. Forslag til vegtrase i rapporten er innarbeidet i reguleringsplanen. Øvrige avbøtende tiltak som er foreslått i rapporten vil bli vurdert i forbindelse med utforming av detaljplaner. Registrering av kulturminner i tilknytning til planene er tatt opp med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Jfr. bilag 3: Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune av og bilag 4: Brev fra Sametinget av Utenom å minne om en generell aktsomhetsplikt har Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget ingen merknader til planene. Kalkgrotter som det er kommet innspill om, ligger utenfor de områdene som omfattes av denne reguleringsplanen og vil således ikke bli berørt. 8. DETALJPLANER Samtlige tiltak i denne planen har sammenheng med NTEs konsesjon for regulering og overføring av Namsvatnet, gitt ved kgl. res av 25. juni 1948 og kgl. res av 10. juli I henhold til plan- og bygningslovens forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK, kap. II, 7), tilligger det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å godkjenne alle detaljplaner som har vært underlagt konsesjonsbehandling etter vassdragslovgivningen. Etter at reguleringsplanen er godkjent vil tiltakshaver derfor forelegge alle detaljplaner for godkjenning av NVE. Dette gjelder utforming av nytt damanlegg, adkomstveg, steinbrudd og nødvendige hjelpeanlegg, m.v. Videre vil detaljplanene inneholde forutsetninger for opprydding, arrondering og istandsetting av alle berørte områder. 7

8 9. REGULERINGSBESTEMMELSER Disse bestemmelsene gjelder for det planområdet som er avgrenset med reguleringsgrenser som vist på plankart, datert GENERELT Planområdet reguleres til følgende formål: Landbruksområder, jord- og skogbruk Fareområder, høyspentledning Spesialområder Privat veg Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) Steinbrudd Friluftsområde i sjø og vassdrag Kombinert formål Annet kombinert formål: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag. 2 LANDBRUKSOMRÅDER I områdene skal jordlovens bestemmelser fortsatt gjelde. Eventuelle terrengskader utbedres etter at anleggsperioden er avsluttet. 3 FAREOMRÅDER Området gjelder eksisterende høgspentledning med spenningsnivå 22 kv. Byggeforbudssonen er 6 meter fra de ytre ledningene. Byggeforbudet gjelder for viktige bygninger. 4 SPESIALOMRÅDER I spesialområder for privat veg anlegges adkomstveg fra Nybekkvika frem til østre ende av ny fyllingsdam. Vegen bygges som skogsbilveg klasse III med 10 tonns aksellast. I annet spesialområde: kraftutbygging anlegges ny fyllingsdam ved Namsvatnet og nytt inntak for overføringstunnelen mellom Namsvatnet og Vekteren. Videre sprenges ny tunnel for tapping av minstevannføring og gjennomføres kanaliseringsarbeider i elveløpet for Namsen. Innenfor området etableres også tekniske anlegg som vil være midlertidige og som skal fjernes etter at anleggsperioden er avsluttet. Dette gjelder anlegg som verksted, forlegning, kontorrigg, midlertidige anleggsveger og lignende. I spesialområder for steinbrudd anlegges uttak av steinmasser for vegbygging og ny dam. Etter ferdigstillelse av veg og damanlegg skal steinbruddene istandsettes, arronderes og revegeteres. 5 KOMBINERT FORMÅL Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag gjelder selve Namsvatnet. Her tillates etablert to midlertidige vegfaringer tilknyttet overløpsdammmene i Grønmyrvika. Det vil bli gjennomført opprensking av vannløpet under HRV (høyeste regulerte vannstand) ved den sørligste overløpsdammen. Sprenging av tappetunnel til Namsen vil også bli gjennomført. Den gamle betongdammen vil bli revet og fjernet etter at ny fyllingsdam er bygget ferdig. 8

9 10. KARTVEDLEGG AV REGULERINGSPLANEN 1. Kart over anleggsveg og område for nytt inntak ved Namsvatnet 2. Kart over anleggsveg 3. Kart over anleggsveg 4. Kart over anleggsveg og spesialområde for steinbrudd/masseuttak 5. Kart over anleggsveg 6. Kart over anleggsveg og spesialområde for høyspentanlegg, kraftutbygging, steinbrudd og friområde/kraftutbygging 7. Kart over riggområder og hjelpeanlegg, m.v. 11. BILAG 1. NTE notat: Ny dam Namsvatnet, teknisk/økonomisk plan 2. SWECO Grøner: Rapport om biologisk mangfold 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune: Brev av Sametinget: Brev av NTE notat: Liste over berørte grunneiere 9

10 BLANK SIDE

11

12

13

14

15

16

17

18 BLANK SIDE

19 Forum: Ny dam Namsvatnet + Overføring Namsvatnet - Vekteren Til: Vedlegg til reguleringsplan Dato: Fra: Terje Eliot Flåtter Arkivsak: Kopi til: Arkivnr.: /TEF NY DAM NAMSVATNET - TEKNISK / ØKONOMISK PLAN I forbindelse med bygging av ny dam ved Namsvatnetet og etablering av nytt inntak i overføringstunnellen mellom Namsvatnetet og Vekteren er det utarbeidet et forslag til felles reguleringsplan for berørte områder. 1. NY DAM NAMSVATNET 1.1 Kort historikk Reguleringen (1952) Namsvatnet er det høyestliggende reguleringsmagasinet i Namsen og ligger i Røyrvik kommune, nær grensen til Nordland fylke og Børgefjell nasjonalpark. Namsvatnet ble regulert for å sikre et reguleringsmagasin for Fiskumfoss- og Aunfoss kraftverker. Reguleringen ble tatt i bruk våren Før den store overføringen i 1963 ble alt vannet tappet ned Namsen den naturlige vannveien. Den store overføringen (1963) Den store overføringen, som trådte i kraft i 1963, innebærer en overføring av vatnet fra Namsvatnetet gjennom overføringstunnel til Vekteren og i transitt om Limingen til Tunnsjø kraftverk. Deretter nyttes vannet i Tunnsjøfoss og Tunnsjødal kraftverk, før vannet slippes ut i Namsen. Namsvassdammen Namsvassdammen regulerer Namsvatnetet og dammen er en kombinert plate- og hvelvdam med et flomoverløp på vestsiden av dammen. Dammen er utstyrt med to store tappeluker. Disse ble, før den store overføringen sto ferdig i 1963, brukt til tapping fra magasinet på vinters tid. Etter 1963 har lukene primært vært brukt til flomavledning og tapping av minstevannføring til Namsen. I tillegg til Namsvassdammen består damanleggene ved Namsvatnetet av 2 mindre massive overløpsdammer beliggende i Grønmyrvika vest for hoveddammen. Namsvassdammen er i dag klassifisert i høyeste risikoklasse 3, men vil når de nye forskriftene trer i kraft ved årsskiftet , bli plassert i risikoklasse 4 som er en ny klasse for dammer med ekstra stor bruddkonsekvens.

20 2 1.2 Pålegg fra NVE Vedtak Med hjemmel i 3-4 i sikkerhetsforskriften avgjøres med dette at NVE skal ha innsendt planer for fornyelse av dammen. Planene skal omfatte tiltak i forbindelse med svakheter og avvik som er avdekket i revurderingsrapportene, samt ta hensyn til jordskjelvslaster og til tiltak relatert til sårbarheten for eksplosjonslaster. Bakgrunnen for vedtaket er en rapport fra revurderingen av dammen i , utført av Norconsult AS. Her konkluderer man med at dammens lavere partier, ikke tilfredsstiller de nye forskriftskravene som ble gjort gjeldende i Videre krever NVE at dammen nå også kontrolleres for jordskjelv- og eksplosjonslast. Det er det siste kravet som betinger en omfattende oppgradering av dammen da denne type platedammer normalt er lite egnet til å motstå denne type laster. Etter nye forskrifter vil NVE ikke godkjenne denne type dammer i bruddkonsekvensklasse 3 og 4. En revurdering er en omfattende faglig gjennomgang av damanlegget i forhold til dammens sikkerhet og oppfyllelse av krav gitt i gjeldende lovverk. Kun firma godkjent av NVE kan utføre revurderinger på norske dammer. Rapport fra gjennomført revurdering sendes NVE for godkjennelse. Lovverket pålegger dameier å gjennomføre revurderinger av klassifiserte dammer ca. hvert 15. år. 1.3 Forprosjekt med alternative løsninger CM Consulting ble i 2006 engasjert for å utrede ulike alternativ for å tilfredsstille NVEs krav. Deres rapport skisserte 2 alternative løsninger. Alternativ 1 går ut på å bygge ny fyllingsdam nedstrøms eksisterende dam. Med denne løsningen vil vannivået i Namsvatnetet ikke bli påvirket av byggeaktivitetene og kraftproduksjonen kan foregå som normalt ved at eksisterende dam benyttes som fangdam. Alternativ 2 går ut på å oppgradere eksisterende dam slik at denne tilfredsstiller de nye kravene. Denne løsningen krever at man arbeider tørt på dammens vannside og at Namsvatnetet av denne grunn holdes nede på et lavere nivå enn normalt. Dette vil gi en redusert kraftproduksjon over de årene det tar å bygge dammen. Ser vi bort fra tapt produksjonstap ved at Namsvatnetet må holdes nede i byggeperioden skiller det ca. 10 mill. kr. mellom disse to alternativene i favør av alternativ 2. Men når produksjonstapet, som er i størrelsesorden > 200 mill. kr tas med, vil alternativ 1 med en ny fyllingsdam være den billigste løsningen totalt sett. Fyllingsdammer anses i dag rent sikkerhetsmessig som en mer hensiktsmessig løsning enn eksisterende damtype. Alternativ 1 legges derfor til grunn i det videre planleggingsarbeidet. Tiltaket forutsetter at det bygges veg fram til damstedet. Vegen er å betrakte som et hjelpeanlegg til dammene (prosjektering og bygging vil gjennomføres innenfor gjeldende konsesjon og i henhold til NVEs regelverk). Vegen har ikke bare betydning i anleggsfasen, men den ivaretar også kravet i nye forskrifter om at Det skal etableres nødvendig atkomst for tilsyn, drift og vedlikehold, ref. 5-6 i damsikkerhetsforskriften. 2

21 3 Vegadkomst er også mest hensiktsmessig for å ivareta dammene rent beredskapsmessig, da fyllingsdammer i en beredskapssituasjon vil kunne betinge stor innsats med bruk av tyngre maskinelt utstyr. 1.4 Vegløs gjennomføring NTE er av fylkesmannens miljøvernavdeling bedt om å se på et alternativ med vegløs gjennomføring. En vegløs gjennomføring vil, pga. snø- og isforhold ved Namsvatnet, medføre at dammen ikke er tilgjengelig store deler av året. Dette en lite ønskelig situasjon da man i en beredskapssituasjon vil være avhengig av å kunne frakte inn tyngre maskinelt utstyr og materiale. Med bakgrunn i type dam og dennes plassering i strengeste risikoklasse vil en vegløs løsning ikke være et reelt alternativ i denne sammenhengen. Også økonomisk er en løsning uten veg lite relevant, da merkostnadene ved en slik løsning beløper seg til godt over 30 mill. kr eks. mva. En vegløs løsning innebærer: - Å støpe påkjøringsramper ved overløpsdammene i Grønmyrvika, ved hoveddammen og ved Naustervika. Disse rampene utføres i betong og må ivareta forskjell i vannstandsnivå på 7-8 m. Med stigning for disse på 1:7, vil dette gi en rampelengde på rundt 50 m. - Etablere et område i Naustervika som sikrer omlasting, på- og avkjøring på lekter. Det er videre et behov for parkeringsplasser til folk som skal over på den andre siden av vatnet for å arbeide. - For å kunne ivareta ferdselen over Namsvatnetet fra Naustvika til damstedene må det benyttes slepebåt med lektere for transport av materialer. Slikt utstyr finnes ikke i området og må derfor fraktes inn. - Det må bygges veger mellom dammene og faringer fram til riggområder samt til masseuttaket ved fyllingsdammen. - Av driftsutstyr som må fraktes på vann med tilhørende lasting og lossing nevnes: Borerigger, strømaggregat, lastebærere, mobilt knuseverk, stasjonær kran, mobilkran, vibrovalse, gravemaskiner, asfaltverk. - Av materialer og utstyr som blir en del av damkonstruksjonene: Armering, betong, forskaling, bitumen, luker i omløpstunnel med tilhørende føringsskinner. - Utstyr for personal og service for anleggsutstyr: Innkvarteringsrigg, kontorrigg, spisebrakke, lager og kontorbygg. Videre vil det være behov for båttransport av sprengstoff og diesel. 3

22 4 Stipulerte merkostnader med å gjennomføre tiltakene vegløst er anslått som følger: KOSTNADSBÆRER SUM Ramper 3,7 mill. kr Båttransport 26,5 mill. kr Driftsutstyr 1,7 mill. kr Brakkerigg/verksted 3,2 mill. kr Materialer 9,1 mill. kr Diesel/sprengstoff 0,8 mill. kr Ekstra reisetid, folk 2,3 mill. kr Besparelse med ikke å bygge adkomstveg -13,6 mill. kr TILLEGGSKOSTNAD 33,8 mill. kr 1.5 Framdrift Før vi kan sette i gang arbeidene må det foreligge godkjent reguleringsplan for de berørte områdene. Instans for godkjenningen av reguleringsplanen er Røyrvik kommune. Den videre framdrift i prosjektet forutsetter at reguleringsplanen behandles og godkjennes i løpet av vinter 08/09. De fysiske byggearbeidene kan tidligst starte sommeren 2009 med bygging av vegen fram til dammene. Damarbeidene forventes å starte i 2010 og være avsluttet innen Siste del av arbeidene blir å rive eksisterende dam. En endelig investeringsbeslutning må også godkjennes i NTEs styre. 2. OVERFØRING NAMSVATNETET VEKTEREN I 2009 planlegges oppstart av arbeidet med å etablere nytt inntak i overføring Namsvatnetet Vekteren. Dette til erstatning for det eksisterende inntaket som har behov for omfattende rehabilitering. For å kunne opprettholde kraftproduksjonen i byggetiden, er et nytt inntak ved siden av eksisterende den beste løsningen. Adkomsttunellen vil kreve et påhogg vest for dagens lukehus. Det vil bli sprengt ut en omløpstunnel vest for eksisterende tunnel med inntak i tilsvarende dybde som dagens løsning. I omløpstunnelen plasseres fire luker som styres fra overliggende lukehus. I gjennomføringen av dette tiltaket kreves det rigg-områder og det må opparbeides adkomstvei til påhugget av adkomsttunnelen. Sprengsteinsmasser fra tunneldrivingen vil bli nyttet til opprusting av kommunal veg fra fylkesvegskrysset til vegkrysset kommunal og privat veg. Vi vil videre oppruste egen adkomstveg fram til eksisterende lukehus. Dette for å sikre transport av betong, armering og luker. Også disse arbeidene forutsetter at reguleringsplanen behandles og godkjennes i løpet av vinter 08/09. Terje Eliot Flåtter prosjektansvarlig 4

23 BLANK SIDE

24 Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Ny dam ved Namsvatnet med vei og masseuttak Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke - konsekvenser for biologisk mangfold

25 RAPPORT Rapport / aktivitet nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 / Oppdragsnavn: Vei langs vestsiden av Namsvatnet i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Konsekvenser for biologisk mangfold Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Emneord: Vei, Steinbrudd, Biologisk mangfold, Namsvatnet, Røyrvik Sammendrag: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å oppgradere den eksisterende Namsvassdammen for å tilfredsstille dagens krav til damanlegg. Det skal anlegges ny fyllingsdam ved utløpet av Namsvatnet. Det er i den forbindelse ønskelig med ny vei fram til der dammen skal anlegges. Det er antydet to alternative traseer på det meste av strekningen, men i den nordre delen er det foreslått tre traseer. Til sammen er det ca 17 km vei som skal utredes med hensyn på biologisk mangfold. I tillegg er området for steinbrudd og anleggsområde vurdert. De biologiske undersøkelsen viser at området er relativt rikt med hensyn på botaniske forekomster. Myrområdene er de som utpeker seg som mest spesiell. De fleste myrene i området er tidligere blitt slått til fôr for husdyr. Veialternativ 1 er foreslått lagt et stykke fra vannet og opp mot fjellfoten. Dette alternativet berører færre myrområder, og vil dermed unngå de mest sårbare områdene. Veialternativ 2 er lagt nærmere Namsvatnet, og berører myrene i større grad. Lengst nord vil alternativ 2 være mer i konflikt med fauna, spesielt i forbindelse med kjent hekkelokalitet for smålom i tjernet ved Grønvika. For INON er alternativ 1 en dårligere løsning enn alternativ 2. Selv om alternativ 1 medfører en større reduksjon av inngrepsfrie områder, vil alternativ 2 ha større negative konsekvenser for naturmiljøet enn alternativ 1, og dette bør veie tyngre enn INON i dette tilfellet. Steinbruddet vil få middels negativ konsekvens for karplanter. For de øvrige tema vil konsekvensene bli lavere. Konklusjon: Alternativ 1 er bedre enn alternativ 2 på de fleste fagtema, unntatt for INON. Alternativ 2 anbefales ikke å gå videre med. Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Kjell Tore Hansen Kontrollert av: Per Ivar Bergan Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder / avd.: Bent Aagaard Per Ivar Bergan SWECO GRØNER Olav Tryggvasons gate 24b Postboks 744 Sentrum, 7407 Trondheim Telefon Telefaks Kjell Tore Hansen Telefon SW ECO Grøner AS Org.nr NO MVA Et selskap i SWECO konsernet

26 INNHOLD Vei langs vestsiden av Namsvatn 1. INNLEDNING BAKGRUNN PROSJEKTBESKRIVELSE FORMÅL METODE DATAGRUNNLAG KONSEKVENSVURDERING REGISTRERING OG VERDIVURDERING OMFANG AV PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AVBØTENDE TILTAK VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) DAGENS SITUASJON OG VERDIVURDERING KONSEKVENSVURDERING BIOLOGISK MANGFOLD INNLEDNING INFLUENSOMRÅDE NATURGRUNNLAG VERDIFULLE NATURTYPER / VEGETASJONSTYPER KARPLANTER FAUNA FISK SAMLET VERDI OG KONSEKVENSVURDERING AVBØTENDE TILTAK KILDER OG LITTERATUR...20 SWECO Grøner AS Side 2

27 Vei langs vestsiden av Namsvatn 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å oppgradere den eksisterende Namsvassdammen for å tilfredsstille dagens krav til damanlegg. Det skal anlegges ny fyllingsdam ved utløpet av Namsvatnet. Det er i den forbindelse ønskelig med ny vei fram til der dammen skal anlegges. Det er antydet to alternative traseer på det meste av strekningen, men i den nordre delen er det foreslått tre traseer. Til sammen er det ca 17 km vei som skal utredes med hensyn på biologisk mangfold. I tillegg skal område for steinuttak og anleggsområdet ved dammen utredes med hensyn på biologisk mangfold. SWECO Grøner AS miljøavdeling ved Trondheimskontoret er engasjert for å foreta vurderinger av anleggelse av vei og dens konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøavdelingen ved Trondheimskontoret består av erfarne økologer. Prosjektleder har vært Cand. scient. Per Ivar Bergan. Han er utdannet ferskvannsbiolog fra Universitetet i Trondheim (1985), og har ca 14 års erfaring fra offentlig miljøforvaltning og åtte års erfaring fra rådgivningsbransjen. Han er gruppeleder for vann- og miljøgruppa ved Trondheimskontoret. Rapporten er skrevet av Cand. scient. Kjell Tore Hansen, som har ca 8 års erfaring fra offentlig forvaltning og miljøforvaltningen. SWECO Grøner AS Side 3

28 Vei langs vestsiden av Namsvatn Alternativ 2.1 Alternativ 2.2 Figur 1. Kartet viser prosjektområdet med de ulike alternativene for veitraséer. Namsvatnet (vassdragsnr. 139.H11) er regulert 14 m ved hjelp av en demning i utløpet av vannet ( moh.; figur 1). SWECO Grøner AS Side 4

29 1.2. Prosjektbeskrivelse Vei langs vestsiden av Namsvatn I forbindelse med byggingen av ny dam ønskes det å etablere atkomstvei langs vestsiden av Namsvatnet frem til demningen. NTE har foreslått to alternative trasseer langs det meste av strekningen og tre traseer i den nordre delen, nord for Grønmyrbekken (se figur 1). For å bygge den nye dammen, vil det bli behov for å ta ut stein ved Namsvassdammen, samt benytte et anleggsområde ved dammen (figur 2). Figur 2. Anleggsområdet ved Namsvassdammen. Kart fra NTE Formål Denne rapporten skal identifisere viktige områder for biologisk mangfold, og vurdere konsekvensene av en gjennomføring av prosjektet. Rapporten skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. 2. METODE 2.1. Datagrunnlag Som grunnlag for vurderingene ligger både eksisterende skriftlig materiale og databaser, samtaler med ressurspersoner og egne observasjoner gjort i juli Konsekvensvurdering Et sentralt trekk ved utredningene er inndelingen i fire faser: registreringsdel verdisetting omfangsutredning konsekvensutredning SWECO Grøner AS Side 5

30 Vei langs vestsiden av Namsvatn Å framskaffe full oversikt over det biologiske mangfoldet innen et geografisk område av en slik størrelse er en uoverkommelig oppgave innenfor forsvarlige rammer. Denne utredningen konsentreres derfor om naturtyper, vegetasjonstyper, karplanter, fisk og fugl når det gjelder egne undersøkelser og vurderinger Registrering og verdivurdering Kartleggingen av biologisk mangfold blir i registreringskapitlet omtalt slik situasjonen er i dag innenfor utredningsområdet. Denne delen er en verdinøytral og faktaorientert omtale, som danner grunnlaget for vurdering av verdier og omfang av tiltaket. Registreringene kan deles inn i en overordnet beskrivelse og registreringer av enkeltobjekter. Det faglige grunnlaget for verdivurderingene for det enkelte fagtema fremgår av kapittel 3. Det blir tatt hensyn til influensområdets geografiske utstrekning, og dets betydning i en større sammenheng lokalt og regionalt. I tillegg blir det vurdert eventuelle enkeltobjekters forekomst i influensområdet. I Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok for kartlegging av naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning, 2006), er det beskrevet en metode for verdsetting av verdifulle områder for biologisk mangfold. I en slik kartlegging er det de verdifulle områdene som skal identifiseres og verdivurderes. I denne rapporten er det et gitt område som skal vurderes med hensyn på verdi for biologisk mangfold. Oppgaven blir derfor litt forskjellig fra det som er utgangspunktet for naturtypekartlegging, men viktige naturtyper angis likevel i henhold til DNs håndbok. Det velges imidlertid en annen verdifastsetting enn det som er gjort i håndboka. Skalaen for verdivurderingene er lik for alle fagtema som vurderes i denne rapporten. Verdivurderingen gis i en firedelt skala: ingen, liten, middels og stor verdi Omfang av påvirkning og konsekvens Med omfang av påvirkning menes hvordan de fysiske endringene som følger av tiltaket konkret vil påvirke det biologiske mangfoldet. Det gjøres en vurdering av hvor sårbart miljøet er for tiltaket, og det skilles mellom anleggsfase og driftsfase der dette er hensiktsmessig. Graden av påvirkning blir angitt etter en firedelt skala på samme måten som verdivurderingen: ingen, liten, middels og stor positiv eller negativ påvirkning. Tiltak som gir positivt omfang for naturmiljø er sjeldent, men riving av kraftlinjer er et eksempel. Konsekvensvurderingen innebærer at konsekvensen uttrykkes som en funksjon av prosjektets influensområdets verdi for et fagtema og tiltakets grad av påvirkning av samme fagtema. Figur 3 viser prinsippet, illustrert med samme figur som Statens vegvesen (2006) benytter for konsekvensanalyser. SWECO Grøner AS Side 6

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 9. november 2015 Planbeskrivelse Vassbakken Hyttefelt, 8146 Reipå Side 1 av 9 9. november

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 22.03.06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 15.03.2006 S10 05/00761 14 Rolf Ulrik Krag OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ROTTENVIK

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 16. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 10.01.2016 Forslag til planprogram Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 1 Innhold 1. Prosess og planarbeid... 4 1.1 Beliggenhet... 4 1.2 Bakgrunnen for planarbeidet... 4 1.3 Formålet med planarbeidet...

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland.

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 09.04.2013 Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Viser

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja GBNR 068/004 - TERRENGINNGREP I VASSDRAG Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA Sør-Varanger kommune Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA PlanID: 20302013019 Dato: 2014-03-06 Revidert: 2015-07-03 Vedtak: 2015-08-26,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - PARSELL 5.2 HOLM - HOLMESTRAND. REGULERINGSENDRING, RØMNINGSTUNNEL R1 VED ØGARDEN 2.GANGS BEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - PARSELL 5.2 HOLM - HOLMESTRAND. REGULERINGSENDRING, RØMNINGSTUNNEL R1 VED ØGARDEN 2.GANGS BEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/528-18 SAMLET SAKSFREMSTILLING - PARSELL 5.2 HOLM - HOLMESTRAND. REGULERINGSENDRING, RØMNINGSTUNNEL R1 VED ØGARDEN 2.GANGS BEHANDLING Behandlinger: UTVALG

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Planen er utarbeidet av Rambøll Paulsen RI AS Reguleringsplan for Garrajok massetak Offentlig ettersyn: 21.02.08 X Sist revidert: 09.05.08 1 Planens

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer