REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg Arkitektkontor AS Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN HENSIKTEN MED PLANEN KUNNGJØRING OM IGANGSATT REGULERING VARSEL OM IGANGSATT REGULERING PLANSTATUS OMRÅDEBESKRIVELSE BELIGGENHET EIENDOMSFORHOLD TEKNISK PLAN NY FYLLINGSDAM ANLEGGSVEG STEINBRUDD HJELPEANLEGG, RIGGOMRÅDER NYTT INNTAK FOR OVERFØRINGSTUNNELEN MELLOM NAMSVATNET OG VEKTEREN RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET AREALBRUK OMFANG AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET AREALDISPONERINGEN KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET DETALJPLANER REGULERINGSBESTEMMELSER KARTVEDLEGG AV REGULERINGSPLANEN BILAG

3 1. BAKGRUNN Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitektkontor AS, på vegne av NTE Energi AS (NTE) som tiltakshaver. 1.1 Hensikten med planen NTE har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å oppgradere eksisterende dam ved Namsvatnet slik at dammen tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Etter en samlet vurdering er det besluttet å bygge ny fyllingsdam ved Namsvatnet, rehabilitering av overløpsdammer og bygge ny veg frem til damanlegget. I tillegg skal det i tilknytning til anleggsarbeidene etableres områder for steinbrudd og nødvendige riggareal m.v. Videre skal det etableres nytt inntak for eksisterende overføringstunnel mellom Namsvatnet og Vekteren. Som følge av de planlagte anleggsarbeider har Røyrvik kommune tilrådd at det utarbeides reguleringsplan for området. Formålet med reguleringsplanen er å formalisere arealbruken for nytt damanlegget, inntak, anleggsveg, m.v. 1.2 Kunngjøring om igangsatt regulering Reguleringsplanen er kunngjort på følgende måte: Annonse med kunngjøring av oppstartet reguleringsplanarbeid ble varslet i Trønder Avisa og Namdalsavisa november Varsel om igangsatt regulering Følgende myndigheter, etater, institusjoner og berørte har blitt varslet om oppstart av reguleringsplanleggingen direkte. Varslet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Østre Namdal reinbeitedistrikt Den norske turistforening, Naturvernforbundet Berørte grunneiere Ved varsel om igangsatt planarbeid kom det inn brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Sektormyndighetene har kommentarer til at planen må vurderes i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning. Videre vises det til at det bør legges fram alternative løsninger for masseuttak, samt en vurdering av vegalternativer i forhold til bevaring av store naturverdier. Det vises til at området ligger inntil Børgefjell nasjonalpark og grenser til inngrepsfrie naturområder (INON-områder) som også representerer store nasjonale og internasjonale miljøverdier. Det forutsettes at berørte naturtyper, biologisk mangfold m.m. kartlegges i tråd med veileder fra Direktoratet for naturforvaltning. I løpet av planprosessen er det også fra en privat person kommet inn opplysninger om kalkgrotter i nærheten av området. 3

4 2. PLANSTATUS Området er i dag uregulert og vist som landbruks, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanens arealdel, Røyrvik kommune, vedtatt 1. gang , revidert 2. gang Planområdet berører to LNF-soner, sone 1: meget streng holdning og sone 3: mindre streng holdning. Det er utarbeidet sektorkart for de ulike kategoriene; dvs. naturforvaltning, reindrift, bergverk og landbruk. Arealene som berøres av ovennevnte damanlegg er i gjeldende kommuneplan kategorisert som områder med lav prioritet som landbruksformål. Innenfor planområdet dominerer områder med uproduktiv mark og annet skogareal. Ved utløpet av Namsvatnet inngår noe skogmark med høg og middels bonitet. I forhold til reindrift viser sektorkartet områder med lite streng holdning. Dette innebærer at det ikke må tas spesielle hensyn i forhold til reindrift, forutsatt at inngrepet ikke er så stort at ringvirkningene forplanter seg til øvrige områder. Planområdet er i sektorkart: bergverk vist som områder med uinteressant geologi. Deler av anleggsvegen i sør inngår i et område med interessant geologi. Med dette menes områder hvor geologien med utgangspunkt i dagens kunnskap synes aktuell i prosjekteringssammenheng (malmleting). Det meste av vegen i sør har ingen betydning for naturforvaltningen i følge sektorkartet i kommuneplanens arealdel. Områdene i tilknytning til selve fyllingsdammen inngår delvis i områder med viktige naturforvaltningsinteresser og områder som er sårbare og med svært store naturforvaltningsinteresser. Berørte overordnete planer, retningslinjer og normer Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune, vedtatt 1. gang , revidert 2 gang Sektorkart viser kvaliteter/verdier i ulike sektorer Kommentar LNF sone 3, mindre streng holdning LNF sone 1, meget streng holdning Naturforvaltning, reindrift, bergverk, landbruk 3. OMRÅDEBESKRIVELSE 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger langs vestsiden og ved utløpet av Namsvatnet, i Røyrvik kommune. Området består av blandingsskog, dominert av fjellbjørkeskog på de høyeste partiene. Terrenget er småkupert, med noen større høyder/åser. 4

5 3.2 Eiendomsforhold Planområdet berører totalt 7 eiendommer, hvorav 2 eies av NTE. I tillegg har Østre Namdal reinbeitedistrikt rett til å utøve reindrift i området. Fortegnelse over berørte grunneiere og rettighetshavere fremgår av bilag TEKNISK PLAN Begrunnelsen for valg av alternativ for bygging av ny dam m.v. og veg frem til anleggsområdet ved utløpet av Namsvatnet fremgår av bilag 1: Ny dam Namsvatnet, teknisk/økonomisk plan. 4.1 Ny fyllingsdam Nåværende betongdam skal erstattes av en ny steinfyllingsdam med en kjerne av finknust fjell iblandet bitumen. Ny dam blir liggende like nedenfor eksisterende betongdam. Nåværende overløpsdammer ved Grønmyrvika opprettholdes, men forsterkes ved at det påstøpes ei betongkappe som forankres i fjell med bolter. 4.2 Anleggsveg Det bygges veg fra Nybekkvika frem til østre ende av ny fyllingsdam. Vegen bygges som skogsbilveg klasse III med 10 tonns aksellast, og med møteplasser for hver 300 m. Det bygges to lengre bruer nedstrøms overløpsdammene i Grønmyrvika. Anleggsvegen vil bli stengt for allmenn trafikk i anleggsperioden. Etter at anleggsperioden er avsluttet kan vegen i henhold til vassdragsreguleringslovens bestemmelser benyttes av allmennheten, dersom det ikke av hensyn til reindrifts- og miljøinteressene fremmes krav om at vegen skal holdes stengt. Fremtidig status for vegen må da avgjøres av Olje- og energidepartementet. 4.3 Steinbrudd Det skal etableres to steinbrudd, ett i tilknytning til damanlegget i nord (kartblad 6) og ett tilknyttet vegen (kartblad 4). Steinbruddene er vist som spesialområde; område for steinbrudd. 4.4 Hjelpeanlegg, riggområder Tekniske anlegg som vil være midlertidige under anleggsperioden skal fjernes etter anleggsperioden er avsluttet. Dette gjelder anlegg som verksted, forlegning, kontorrigg, midlertidige anleggsveger og lignende. 4.5 Nytt inntak for overføringstunnelen mellom Namsvatnet og Vekteren Det bygges nytt inntak ved siden av eksisterende inntak. 5

6 5. RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 5.1 Arealbruk Hovedmålsettingen med reguleringsplanen er å klarlegge arealdisponeringen for å bygge ny dam ved Namsvatnet, nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren med nødvendig infrastruktur og hjelpeanlegg. 5.2 Omfang av planområdet Totalt regulert areal for planområdet utgjør til sammen 952 daa. 6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6.1 Arealdisponeringen Området reguleres til følgende formål: Landbruksområder 397 daa Fareområder Høyspenningsanlegg Spesialområder Privat veg Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) Steinbrudd Friluftsområde i sjø og vassdrag 41 daa 300 daa 70 daa 144 daa Kombinert formål Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag, se spesialområde over. 7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Tiltakene som omfattes av denne planen utløser ikke krav om konsekvensutredninger, jfr. forskrift om konsekvensutredninger fastsatt i henhold til plan- og bygningslovens I tilknytning til planene har SWECO Grøner gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i de berørte områder. Jfr. bilag 2: Ny dam ved Namsvatnet med vei og masseuttak, konsekvenser for biologisk mangfold. Fra sammendraget i rapporten siteres: Området er relativt rikt med hensyn på botaniske forekomster. Myrområdene er de som utpeker seg som mest spesiell. De fleste myrene i området er tidligere blitt slått til fôr for husdyr. Veialternativ 1 er foreslått lagt et stykke fra vannet og opp mot fjellfoten. Dette 6

7 alternativet berører færre myrområder, og vil dermed unngå de mest sårbare områdene. Veialternativ 2 er lagt nærmere Namsvatnet, og berører myrene i større grad. Lengst nord vil alternativ 2 være i konflikt med fauna, spesielt i forbindelse med kjent hekkelokalitet for smålom i tjernet ved Grønvika. For INON (inngrepsfrie naturområder) er alternativ 1 en dårligere løsning enn alternativ 2. Selv om alternativ 1 medfører en større reduksjon av inngrepsfrie områder, vil alternativ 2 ha større negative konsekvenser for naturmiljøet enn alternativ 1, og dette bør veie tyngre enn INON i dette tilfellet. Steinbruddet vil få middels negative konsekvens for karplanter. For de øvrige tema vil konsekvensene bli lavere. Forslag til vegtrase i rapporten er innarbeidet i reguleringsplanen. Øvrige avbøtende tiltak som er foreslått i rapporten vil bli vurdert i forbindelse med utforming av detaljplaner. Registrering av kulturminner i tilknytning til planene er tatt opp med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Jfr. bilag 3: Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune av og bilag 4: Brev fra Sametinget av Utenom å minne om en generell aktsomhetsplikt har Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget ingen merknader til planene. Kalkgrotter som det er kommet innspill om, ligger utenfor de områdene som omfattes av denne reguleringsplanen og vil således ikke bli berørt. 8. DETALJPLANER Samtlige tiltak i denne planen har sammenheng med NTEs konsesjon for regulering og overføring av Namsvatnet, gitt ved kgl. res av 25. juni 1948 og kgl. res av 10. juli I henhold til plan- og bygningslovens forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK, kap. II, 7), tilligger det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å godkjenne alle detaljplaner som har vært underlagt konsesjonsbehandling etter vassdragslovgivningen. Etter at reguleringsplanen er godkjent vil tiltakshaver derfor forelegge alle detaljplaner for godkjenning av NVE. Dette gjelder utforming av nytt damanlegg, adkomstveg, steinbrudd og nødvendige hjelpeanlegg, m.v. Videre vil detaljplanene inneholde forutsetninger for opprydding, arrondering og istandsetting av alle berørte områder. 7

8 9. REGULERINGSBESTEMMELSER Disse bestemmelsene gjelder for det planområdet som er avgrenset med reguleringsgrenser som vist på plankart, datert GENERELT Planområdet reguleres til følgende formål: Landbruksområder, jord- og skogbruk Fareområder, høyspentledning Spesialområder Privat veg Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) Steinbrudd Friluftsområde i sjø og vassdrag Kombinert formål Annet kombinert formål: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag. 2 LANDBRUKSOMRÅDER I områdene skal jordlovens bestemmelser fortsatt gjelde. Eventuelle terrengskader utbedres etter at anleggsperioden er avsluttet. 3 FAREOMRÅDER Området gjelder eksisterende høgspentledning med spenningsnivå 22 kv. Byggeforbudssonen er 6 meter fra de ytre ledningene. Byggeforbudet gjelder for viktige bygninger. 4 SPESIALOMRÅDER I spesialområder for privat veg anlegges adkomstveg fra Nybekkvika frem til østre ende av ny fyllingsdam. Vegen bygges som skogsbilveg klasse III med 10 tonns aksellast. I annet spesialområde: kraftutbygging anlegges ny fyllingsdam ved Namsvatnet og nytt inntak for overføringstunnelen mellom Namsvatnet og Vekteren. Videre sprenges ny tunnel for tapping av minstevannføring og gjennomføres kanaliseringsarbeider i elveløpet for Namsen. Innenfor området etableres også tekniske anlegg som vil være midlertidige og som skal fjernes etter at anleggsperioden er avsluttet. Dette gjelder anlegg som verksted, forlegning, kontorrigg, midlertidige anleggsveger og lignende. I spesialområder for steinbrudd anlegges uttak av steinmasser for vegbygging og ny dam. Etter ferdigstillelse av veg og damanlegg skal steinbruddene istandsettes, arronderes og revegeteres. 5 KOMBINERT FORMÅL Annet spesialområde: Kraftutbygging (dammer m.v.) og Friluftsområde i sjø og vassdrag gjelder selve Namsvatnet. Her tillates etablert to midlertidige vegfaringer tilknyttet overløpsdammmene i Grønmyrvika. Det vil bli gjennomført opprensking av vannløpet under HRV (høyeste regulerte vannstand) ved den sørligste overløpsdammen. Sprenging av tappetunnel til Namsen vil også bli gjennomført. Den gamle betongdammen vil bli revet og fjernet etter at ny fyllingsdam er bygget ferdig. 8

9 10. KARTVEDLEGG AV REGULERINGSPLANEN 1. Kart over anleggsveg og område for nytt inntak ved Namsvatnet 2. Kart over anleggsveg 3. Kart over anleggsveg 4. Kart over anleggsveg og spesialområde for steinbrudd/masseuttak 5. Kart over anleggsveg 6. Kart over anleggsveg og spesialområde for høyspentanlegg, kraftutbygging, steinbrudd og friområde/kraftutbygging 7. Kart over riggområder og hjelpeanlegg, m.v. 11. BILAG 1. NTE notat: Ny dam Namsvatnet, teknisk/økonomisk plan 2. SWECO Grøner: Rapport om biologisk mangfold 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune: Brev av Sametinget: Brev av NTE notat: Liste over berørte grunneiere 9

10 BLANK SIDE

11

12

13

14

15

16

17

18 BLANK SIDE

19 Forum: Ny dam Namsvatnet + Overføring Namsvatnet - Vekteren Til: Vedlegg til reguleringsplan Dato: Fra: Terje Eliot Flåtter Arkivsak: Kopi til: Arkivnr.: /TEF NY DAM NAMSVATNET - TEKNISK / ØKONOMISK PLAN I forbindelse med bygging av ny dam ved Namsvatnetet og etablering av nytt inntak i overføringstunnellen mellom Namsvatnetet og Vekteren er det utarbeidet et forslag til felles reguleringsplan for berørte områder. 1. NY DAM NAMSVATNET 1.1 Kort historikk Reguleringen (1952) Namsvatnet er det høyestliggende reguleringsmagasinet i Namsen og ligger i Røyrvik kommune, nær grensen til Nordland fylke og Børgefjell nasjonalpark. Namsvatnet ble regulert for å sikre et reguleringsmagasin for Fiskumfoss- og Aunfoss kraftverker. Reguleringen ble tatt i bruk våren Før den store overføringen i 1963 ble alt vannet tappet ned Namsen den naturlige vannveien. Den store overføringen (1963) Den store overføringen, som trådte i kraft i 1963, innebærer en overføring av vatnet fra Namsvatnetet gjennom overføringstunnel til Vekteren og i transitt om Limingen til Tunnsjø kraftverk. Deretter nyttes vannet i Tunnsjøfoss og Tunnsjødal kraftverk, før vannet slippes ut i Namsen. Namsvassdammen Namsvassdammen regulerer Namsvatnetet og dammen er en kombinert plate- og hvelvdam med et flomoverløp på vestsiden av dammen. Dammen er utstyrt med to store tappeluker. Disse ble, før den store overføringen sto ferdig i 1963, brukt til tapping fra magasinet på vinters tid. Etter 1963 har lukene primært vært brukt til flomavledning og tapping av minstevannføring til Namsen. I tillegg til Namsvassdammen består damanleggene ved Namsvatnetet av 2 mindre massive overløpsdammer beliggende i Grønmyrvika vest for hoveddammen. Namsvassdammen er i dag klassifisert i høyeste risikoklasse 3, men vil når de nye forskriftene trer i kraft ved årsskiftet , bli plassert i risikoklasse 4 som er en ny klasse for dammer med ekstra stor bruddkonsekvens.

20 2 1.2 Pålegg fra NVE Vedtak Med hjemmel i 3-4 i sikkerhetsforskriften avgjøres med dette at NVE skal ha innsendt planer for fornyelse av dammen. Planene skal omfatte tiltak i forbindelse med svakheter og avvik som er avdekket i revurderingsrapportene, samt ta hensyn til jordskjelvslaster og til tiltak relatert til sårbarheten for eksplosjonslaster. Bakgrunnen for vedtaket er en rapport fra revurderingen av dammen i , utført av Norconsult AS. Her konkluderer man med at dammens lavere partier, ikke tilfredsstiller de nye forskriftskravene som ble gjort gjeldende i Videre krever NVE at dammen nå også kontrolleres for jordskjelv- og eksplosjonslast. Det er det siste kravet som betinger en omfattende oppgradering av dammen da denne type platedammer normalt er lite egnet til å motstå denne type laster. Etter nye forskrifter vil NVE ikke godkjenne denne type dammer i bruddkonsekvensklasse 3 og 4. En revurdering er en omfattende faglig gjennomgang av damanlegget i forhold til dammens sikkerhet og oppfyllelse av krav gitt i gjeldende lovverk. Kun firma godkjent av NVE kan utføre revurderinger på norske dammer. Rapport fra gjennomført revurdering sendes NVE for godkjennelse. Lovverket pålegger dameier å gjennomføre revurderinger av klassifiserte dammer ca. hvert 15. år. 1.3 Forprosjekt med alternative løsninger CM Consulting ble i 2006 engasjert for å utrede ulike alternativ for å tilfredsstille NVEs krav. Deres rapport skisserte 2 alternative løsninger. Alternativ 1 går ut på å bygge ny fyllingsdam nedstrøms eksisterende dam. Med denne løsningen vil vannivået i Namsvatnetet ikke bli påvirket av byggeaktivitetene og kraftproduksjonen kan foregå som normalt ved at eksisterende dam benyttes som fangdam. Alternativ 2 går ut på å oppgradere eksisterende dam slik at denne tilfredsstiller de nye kravene. Denne løsningen krever at man arbeider tørt på dammens vannside og at Namsvatnetet av denne grunn holdes nede på et lavere nivå enn normalt. Dette vil gi en redusert kraftproduksjon over de årene det tar å bygge dammen. Ser vi bort fra tapt produksjonstap ved at Namsvatnetet må holdes nede i byggeperioden skiller det ca. 10 mill. kr. mellom disse to alternativene i favør av alternativ 2. Men når produksjonstapet, som er i størrelsesorden > 200 mill. kr tas med, vil alternativ 1 med en ny fyllingsdam være den billigste løsningen totalt sett. Fyllingsdammer anses i dag rent sikkerhetsmessig som en mer hensiktsmessig løsning enn eksisterende damtype. Alternativ 1 legges derfor til grunn i det videre planleggingsarbeidet. Tiltaket forutsetter at det bygges veg fram til damstedet. Vegen er å betrakte som et hjelpeanlegg til dammene (prosjektering og bygging vil gjennomføres innenfor gjeldende konsesjon og i henhold til NVEs regelverk). Vegen har ikke bare betydning i anleggsfasen, men den ivaretar også kravet i nye forskrifter om at Det skal etableres nødvendig atkomst for tilsyn, drift og vedlikehold, ref. 5-6 i damsikkerhetsforskriften. 2

21 3 Vegadkomst er også mest hensiktsmessig for å ivareta dammene rent beredskapsmessig, da fyllingsdammer i en beredskapssituasjon vil kunne betinge stor innsats med bruk av tyngre maskinelt utstyr. 1.4 Vegløs gjennomføring NTE er av fylkesmannens miljøvernavdeling bedt om å se på et alternativ med vegløs gjennomføring. En vegløs gjennomføring vil, pga. snø- og isforhold ved Namsvatnet, medføre at dammen ikke er tilgjengelig store deler av året. Dette en lite ønskelig situasjon da man i en beredskapssituasjon vil være avhengig av å kunne frakte inn tyngre maskinelt utstyr og materiale. Med bakgrunn i type dam og dennes plassering i strengeste risikoklasse vil en vegløs løsning ikke være et reelt alternativ i denne sammenhengen. Også økonomisk er en løsning uten veg lite relevant, da merkostnadene ved en slik løsning beløper seg til godt over 30 mill. kr eks. mva. En vegløs løsning innebærer: - Å støpe påkjøringsramper ved overløpsdammene i Grønmyrvika, ved hoveddammen og ved Naustervika. Disse rampene utføres i betong og må ivareta forskjell i vannstandsnivå på 7-8 m. Med stigning for disse på 1:7, vil dette gi en rampelengde på rundt 50 m. - Etablere et område i Naustervika som sikrer omlasting, på- og avkjøring på lekter. Det er videre et behov for parkeringsplasser til folk som skal over på den andre siden av vatnet for å arbeide. - For å kunne ivareta ferdselen over Namsvatnetet fra Naustvika til damstedene må det benyttes slepebåt med lektere for transport av materialer. Slikt utstyr finnes ikke i området og må derfor fraktes inn. - Det må bygges veger mellom dammene og faringer fram til riggområder samt til masseuttaket ved fyllingsdammen. - Av driftsutstyr som må fraktes på vann med tilhørende lasting og lossing nevnes: Borerigger, strømaggregat, lastebærere, mobilt knuseverk, stasjonær kran, mobilkran, vibrovalse, gravemaskiner, asfaltverk. - Av materialer og utstyr som blir en del av damkonstruksjonene: Armering, betong, forskaling, bitumen, luker i omløpstunnel med tilhørende føringsskinner. - Utstyr for personal og service for anleggsutstyr: Innkvarteringsrigg, kontorrigg, spisebrakke, lager og kontorbygg. Videre vil det være behov for båttransport av sprengstoff og diesel. 3

22 4 Stipulerte merkostnader med å gjennomføre tiltakene vegløst er anslått som følger: KOSTNADSBÆRER SUM Ramper 3,7 mill. kr Båttransport 26,5 mill. kr Driftsutstyr 1,7 mill. kr Brakkerigg/verksted 3,2 mill. kr Materialer 9,1 mill. kr Diesel/sprengstoff 0,8 mill. kr Ekstra reisetid, folk 2,3 mill. kr Besparelse med ikke å bygge adkomstveg -13,6 mill. kr TILLEGGSKOSTNAD 33,8 mill. kr 1.5 Framdrift Før vi kan sette i gang arbeidene må det foreligge godkjent reguleringsplan for de berørte områdene. Instans for godkjenningen av reguleringsplanen er Røyrvik kommune. Den videre framdrift i prosjektet forutsetter at reguleringsplanen behandles og godkjennes i løpet av vinter 08/09. De fysiske byggearbeidene kan tidligst starte sommeren 2009 med bygging av vegen fram til dammene. Damarbeidene forventes å starte i 2010 og være avsluttet innen Siste del av arbeidene blir å rive eksisterende dam. En endelig investeringsbeslutning må også godkjennes i NTEs styre. 2. OVERFØRING NAMSVATNETET VEKTEREN I 2009 planlegges oppstart av arbeidet med å etablere nytt inntak i overføring Namsvatnetet Vekteren. Dette til erstatning for det eksisterende inntaket som har behov for omfattende rehabilitering. For å kunne opprettholde kraftproduksjonen i byggetiden, er et nytt inntak ved siden av eksisterende den beste løsningen. Adkomsttunellen vil kreve et påhogg vest for dagens lukehus. Det vil bli sprengt ut en omløpstunnel vest for eksisterende tunnel med inntak i tilsvarende dybde som dagens løsning. I omløpstunnelen plasseres fire luker som styres fra overliggende lukehus. I gjennomføringen av dette tiltaket kreves det rigg-områder og det må opparbeides adkomstvei til påhugget av adkomsttunnelen. Sprengsteinsmasser fra tunneldrivingen vil bli nyttet til opprusting av kommunal veg fra fylkesvegskrysset til vegkrysset kommunal og privat veg. Vi vil videre oppruste egen adkomstveg fram til eksisterende lukehus. Dette for å sikre transport av betong, armering og luker. Også disse arbeidene forutsetter at reguleringsplanen behandles og godkjennes i løpet av vinter 08/09. Terje Eliot Flåtter prosjektansvarlig 4

23 BLANK SIDE

24 Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Ny dam ved Namsvatnet med vei og masseuttak Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke - konsekvenser for biologisk mangfold

25 RAPPORT Rapport / aktivitet nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 / Oppdragsnavn: Vei langs vestsiden av Namsvatnet i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Konsekvenser for biologisk mangfold Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Emneord: Vei, Steinbrudd, Biologisk mangfold, Namsvatnet, Røyrvik Sammendrag: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å oppgradere den eksisterende Namsvassdammen for å tilfredsstille dagens krav til damanlegg. Det skal anlegges ny fyllingsdam ved utløpet av Namsvatnet. Det er i den forbindelse ønskelig med ny vei fram til der dammen skal anlegges. Det er antydet to alternative traseer på det meste av strekningen, men i den nordre delen er det foreslått tre traseer. Til sammen er det ca 17 km vei som skal utredes med hensyn på biologisk mangfold. I tillegg er området for steinbrudd og anleggsområde vurdert. De biologiske undersøkelsen viser at området er relativt rikt med hensyn på botaniske forekomster. Myrområdene er de som utpeker seg som mest spesiell. De fleste myrene i området er tidligere blitt slått til fôr for husdyr. Veialternativ 1 er foreslått lagt et stykke fra vannet og opp mot fjellfoten. Dette alternativet berører færre myrområder, og vil dermed unngå de mest sårbare områdene. Veialternativ 2 er lagt nærmere Namsvatnet, og berører myrene i større grad. Lengst nord vil alternativ 2 være mer i konflikt med fauna, spesielt i forbindelse med kjent hekkelokalitet for smålom i tjernet ved Grønvika. For INON er alternativ 1 en dårligere løsning enn alternativ 2. Selv om alternativ 1 medfører en større reduksjon av inngrepsfrie områder, vil alternativ 2 ha større negative konsekvenser for naturmiljøet enn alternativ 1, og dette bør veie tyngre enn INON i dette tilfellet. Steinbruddet vil få middels negativ konsekvens for karplanter. For de øvrige tema vil konsekvensene bli lavere. Konklusjon: Alternativ 1 er bedre enn alternativ 2 på de fleste fagtema, unntatt for INON. Alternativ 2 anbefales ikke å gå videre med. Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Kjell Tore Hansen Kontrollert av: Per Ivar Bergan Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder / avd.: Bent Aagaard Per Ivar Bergan SWECO GRØNER Olav Tryggvasons gate 24b Postboks 744 Sentrum, 7407 Trondheim Telefon Telefaks Kjell Tore Hansen Telefon SW ECO Grøner AS Org.nr NO MVA Et selskap i SWECO konsernet

26 INNHOLD Vei langs vestsiden av Namsvatn 1. INNLEDNING BAKGRUNN PROSJEKTBESKRIVELSE FORMÅL METODE DATAGRUNNLAG KONSEKVENSVURDERING REGISTRERING OG VERDIVURDERING OMFANG AV PÅVIRKNING OG KONSEKVENS AVBØTENDE TILTAK VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) DAGENS SITUASJON OG VERDIVURDERING KONSEKVENSVURDERING BIOLOGISK MANGFOLD INNLEDNING INFLUENSOMRÅDE NATURGRUNNLAG VERDIFULLE NATURTYPER / VEGETASJONSTYPER KARPLANTER FAUNA FISK SAMLET VERDI OG KONSEKVENSVURDERING AVBØTENDE TILTAK KILDER OG LITTERATUR...20 SWECO Grøner AS Side 2

27 Vei langs vestsiden av Namsvatn 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har fått pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å oppgradere den eksisterende Namsvassdammen for å tilfredsstille dagens krav til damanlegg. Det skal anlegges ny fyllingsdam ved utløpet av Namsvatnet. Det er i den forbindelse ønskelig med ny vei fram til der dammen skal anlegges. Det er antydet to alternative traseer på det meste av strekningen, men i den nordre delen er det foreslått tre traseer. Til sammen er det ca 17 km vei som skal utredes med hensyn på biologisk mangfold. I tillegg skal område for steinuttak og anleggsområdet ved dammen utredes med hensyn på biologisk mangfold. SWECO Grøner AS miljøavdeling ved Trondheimskontoret er engasjert for å foreta vurderinger av anleggelse av vei og dens konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøavdelingen ved Trondheimskontoret består av erfarne økologer. Prosjektleder har vært Cand. scient. Per Ivar Bergan. Han er utdannet ferskvannsbiolog fra Universitetet i Trondheim (1985), og har ca 14 års erfaring fra offentlig miljøforvaltning og åtte års erfaring fra rådgivningsbransjen. Han er gruppeleder for vann- og miljøgruppa ved Trondheimskontoret. Rapporten er skrevet av Cand. scient. Kjell Tore Hansen, som har ca 8 års erfaring fra offentlig forvaltning og miljøforvaltningen. SWECO Grøner AS Side 3

28 Vei langs vestsiden av Namsvatn Alternativ 2.1 Alternativ 2.2 Figur 1. Kartet viser prosjektområdet med de ulike alternativene for veitraséer. Namsvatnet (vassdragsnr. 139.H11) er regulert 14 m ved hjelp av en demning i utløpet av vannet ( moh.; figur 1). SWECO Grøner AS Side 4

29 1.2. Prosjektbeskrivelse Vei langs vestsiden av Namsvatn I forbindelse med byggingen av ny dam ønskes det å etablere atkomstvei langs vestsiden av Namsvatnet frem til demningen. NTE har foreslått to alternative trasseer langs det meste av strekningen og tre traseer i den nordre delen, nord for Grønmyrbekken (se figur 1). For å bygge den nye dammen, vil det bli behov for å ta ut stein ved Namsvassdammen, samt benytte et anleggsområde ved dammen (figur 2). Figur 2. Anleggsområdet ved Namsvassdammen. Kart fra NTE Formål Denne rapporten skal identifisere viktige områder for biologisk mangfold, og vurdere konsekvensene av en gjennomføring av prosjektet. Rapporten skal inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. 2. METODE 2.1. Datagrunnlag Som grunnlag for vurderingene ligger både eksisterende skriftlig materiale og databaser, samtaler med ressurspersoner og egne observasjoner gjort i juli Konsekvensvurdering Et sentralt trekk ved utredningene er inndelingen i fire faser: registreringsdel verdisetting omfangsutredning konsekvensutredning SWECO Grøner AS Side 5

30 Vei langs vestsiden av Namsvatn Å framskaffe full oversikt over det biologiske mangfoldet innen et geografisk område av en slik størrelse er en uoverkommelig oppgave innenfor forsvarlige rammer. Denne utredningen konsentreres derfor om naturtyper, vegetasjonstyper, karplanter, fisk og fugl når det gjelder egne undersøkelser og vurderinger Registrering og verdivurdering Kartleggingen av biologisk mangfold blir i registreringskapitlet omtalt slik situasjonen er i dag innenfor utredningsområdet. Denne delen er en verdinøytral og faktaorientert omtale, som danner grunnlaget for vurdering av verdier og omfang av tiltaket. Registreringene kan deles inn i en overordnet beskrivelse og registreringer av enkeltobjekter. Det faglige grunnlaget for verdivurderingene for det enkelte fagtema fremgår av kapittel 3. Det blir tatt hensyn til influensområdets geografiske utstrekning, og dets betydning i en større sammenheng lokalt og regionalt. I tillegg blir det vurdert eventuelle enkeltobjekters forekomst i influensområdet. I Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok for kartlegging av naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning, 2006), er det beskrevet en metode for verdsetting av verdifulle områder for biologisk mangfold. I en slik kartlegging er det de verdifulle områdene som skal identifiseres og verdivurderes. I denne rapporten er det et gitt område som skal vurderes med hensyn på verdi for biologisk mangfold. Oppgaven blir derfor litt forskjellig fra det som er utgangspunktet for naturtypekartlegging, men viktige naturtyper angis likevel i henhold til DNs håndbok. Det velges imidlertid en annen verdifastsetting enn det som er gjort i håndboka. Skalaen for verdivurderingene er lik for alle fagtema som vurderes i denne rapporten. Verdivurderingen gis i en firedelt skala: ingen, liten, middels og stor verdi Omfang av påvirkning og konsekvens Med omfang av påvirkning menes hvordan de fysiske endringene som følger av tiltaket konkret vil påvirke det biologiske mangfoldet. Det gjøres en vurdering av hvor sårbart miljøet er for tiltaket, og det skilles mellom anleggsfase og driftsfase der dette er hensiktsmessig. Graden av påvirkning blir angitt etter en firedelt skala på samme måten som verdivurderingen: ingen, liten, middels og stor positiv eller negativ påvirkning. Tiltak som gir positivt omfang for naturmiljø er sjeldent, men riving av kraftlinjer er et eksempel. Konsekvensvurderingen innebærer at konsekvensen uttrykkes som en funksjon av prosjektets influensområdets verdi for et fagtema og tiltakets grad av påvirkning av samme fagtema. Figur 3 viser prinsippet, illustrert med samme figur som Statens vegvesen (2006) benytter for konsekvensanalyser. SWECO Grøner AS Side 6

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV OPPDRAG SVV Fv 710 Hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 OPPDRAGSANSVARLIG Wolf-Dietrich Marchand OPPRETTET AV Torstein Rød Klausen DATO Kartlegging av naturmiljø ved Klakkselva, Bjugn 1. Bakgrunn

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus

Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Øysteseelva er svært viktig for biologisk mangfold 02.09.2016 Torbjørn Høitomt Biolog i Stiftelsen BioFokus Hva gjør BioFokus? Vi en privat stiftelse skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Arkivsak: 03/02617 Arkivkode: PLANR 494 Sakstittel: PLAN NR. 494 - REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET Egengodkjent Karmøy kommunestyre sak 99/05, den 06.12.05 Disse

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå

Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå Reguleringsplan for Vassbakken Hyttefelt Markvatnet, 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 9. november 2015 Planbeskrivelse Vassbakken Hyttefelt, 8146 Reipå Side 1 av 9 9. november

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 22.03.06 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 15.03.2006 S10 05/00761 14 Rolf Ulrik Krag OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ROTTENVIK

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL

DEL AV MERÅKERBANEN - HELL STJØRDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING - Mindre endring DEL AV MERÅKERBANEN - HELL Plan ID: 2-033 B PLANBESKRIVELSE Dato for siste revisjon: 04.05.2011 MULTICONSULT Oppdrag: REGULERINGSPLAN

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN

ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/1908-20 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato 4/12 Formannskapet

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6 REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE arkitektbua a/s dato 24.2.2012 side 1 av 6 1.0 GENERELT 1.01 BAKGRUNN På vegne av Tollef Mykleby foreslås en revisjon av

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/ OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/ OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksframlegg Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/1697-3 Saksbehandler: Gudmund Forseth OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg: 1. Sweco Norge AS Dam Hornsjø

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak.

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-4 Ekstrakt På oppdrag av Notodden kommune har BioFokus foretatt kartlegging

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 10.01.2016 Forslag til planprogram Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 1 Innhold 1. Prosess og planarbeid... 4 1.1 Beliggenhet... 4 1.2 Bakgrunnen for planarbeidet... 4 1.3 Formålet med planarbeidet...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer