Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011"

Transkript

1 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

2 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning Regnskaper Revisors beretning Kontrollkomiteens beretning Budsjetter og kontingentsatser Valgkomiteens forslag for Forbundet 19 Valgkomiteens forslag for Servicekontoret 20 Dagsordener for generalforsamlingene 1. Åpning Forbundet 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap for siste kalenderår 5. Vedtektsendringer 6. Innmeldte saker 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor c) Kontrollkomité d) Valgkomité 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 1. Åpning Servicekontoret 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjettforslag og fastsettelse av avgift 7. Valg av: a) Styre b) Kontrollkomité c) Statsautorisert revisor for ett år. d) Valgkomité

3 3 Årsberetning 2010 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo og er delt i to enheter Forbundet og Servicekontoret. I 2010 solgte Forbundet Bilbransjens Hus og administrasjonene i Forbundet og Servicekontoret flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua. Salget frigjorde skjult egenkapital. Ved utgangen av året var Forbundets egenkapital 46,7 mill kroner. Av dette var 3,7 mill kroner knyttet til Opplysnings og utviklingsfondet. Servicekontoret hadde 2,4 mill kroner i egenkapital. På grunn av hussalget hadde Forbundet et overskudd på hele 28,308 mill kroner i Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kroner. Styrene mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift av både Forbundet og Servicekontoret er til stede. Regnskapene er gjort opp etter denne forutsetning. Ved utgangen av 2010 hadde Forbundet 7 ansatte, 3 kvinner (en lærling) og 4 menn, og Servicekontoret hadde 6 ansatte, hvorav to kvinner. I Forbundsstyret sitter ved utgangen av året 12 menn. En kvinne har trådt ut av styret etter generalforsamlingen i Styret i Servicekontoret har Forbundets presidenter og administrerende direktør som medlemmer. I forbundet var sykefraværet 1,8 % og i Servicekontoret 13,5 %. I Servicekontoret har det vært et langtidsfravær. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i Forslag til overføringer Forbundet fikk et overskudd på 28,308 mill kroner som Forbundsstyret foreslår fordelt slik at 0,635 mill kr tillegges O&U fondets egenkapital. 2 mill kroner tillegges Forbundsstyrets disposisjonsfond, 3 mill kr tillegges Forbundets egenkapital og det resterende overskuddet 22,673 mill kroner tillegges NBFs sikkerhetsfond. Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kr som styret i Servicekontoret foreslår tillagt Servicekontorets egenkapital. Oslo, 3. mars 2011 Tormod Harila Grant Larsen Cato Leine President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm. direktør

4 NBF - Forbundet og Servicekontoret Resultatregnskap NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele kr) Noter Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Inntekter Kontingenter/avgifter Tilskudd prosjekter O&U Overført fra NHO O&U Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) Eksternt finansierte stillinger Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Leieinntekter Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter Salg huset SUM INNTEKTER Varekostnader SUM PERSONALKOSTNADER Andre kostnader Avskrivninger Drift eiendom/husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Drift biler Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sekretariatkostnader (Forbundet) Tilskudd prosjekter O&U SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT DISPONERING: Sikkerhetsfond: Disposisjonsfond: Egenkapital O&U: Egenkapital: Totalt :21

5 Balanse NBF - Forbundet og Servicekontoret Balanse pr NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele kr) Noter Varige driftsmidler Tomter, bygninger, annen fast eiendom Transportmidler Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Opptjent egenkapital NBFs sikkerhetsfond Forbundsstyrets disposisjonsfond Egenkapital Forbundet/Servicekontoret Egenkapital O&U Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 3. mars Tormod Harila Cato Leine Grant Larsen President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm.Direktør

6 6 NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Foreningen har også en usikret pensjonsordning

7 7 Note NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet 2010 (Beløp i 1000 kr.) 1 Bilbransjen NBF Regnskap NBF Budsjett NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Annonseinntekter Abnonnement inntekter Sum inntekter Tap fordringer SUM NETTOINNTEKTER Varekostnader Bilbransjen har hatt ett svakt økonomisk resultat. Når man tar med tap på fordinger, har bladets inntekter sviktet med kr. 918'. Varekostnader ble kr 318' lavere enn budsjett. En forklaring til det svake resultatet er langvarig sykdom. Videre har annonsemarkedet brukt tid på å hente seg inn etter finanskrisen, og generelt er det slik at annonser i papirmedier er på vikende front. 2 Salg huset Bilbransjens Hus i Drammensveien 97 ble solgt ved årets utgang og administrasjonen ble flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua 1. september Bilbransjens Hus ble solgt for 33,5 millioner kroner og frigjorde en skjult formue på 28,987 millioner kroner. Verken innteker eller utgifter veld salget, flyttingen eller husleien for de nye lokalene var tatt med i budsjettet for Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. NBF NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Lønn/feriepenger Styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende Adm.diektør Lønn Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2010 har det vært tre daglige ledere, til dels med overlapping. Pensjoner Pensjonskostnader NBF NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Kollektiv pensjon Innskuddspensjon Tilbakeføring avsetning pensjon SUM PENSJONKOSTNADER Varige driftsmidler/avskrivninger Bygget Inventar Transportmidler IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger BALANSEFØRT VERDI PR Av dette er balanseført verdi på Servicekontoret: Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 5 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

8 8 5 Honorar og fremmedtjenester NBF Forbundet Servicekontor O&U-Fondet AMF Bistand - revisjon Revisjonskostnad NHO Servicepartner Advokat personalsak Direktørskiftet Verkstedkonferansen/kurs Flytting/Hussalg Annet SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER Drift eiendom / Husleie og anskaffelse, vedlikehold maskiner / utstyr og drift I budsjettet som generalforsamlingen vedtok i 2010, lå det 250' kr til reparasjoner og vedlikehold av Bilbransjens Hus under "Drift eiendom. Dette er flyttet til "Anskafflese, vedlikehold maskiner/utstyr og drift" Under "Drift eiendom/husleie" er det ført 351' kr i leieutgifter til lokaler på Majorstua 7 Interne møter og kontorkostnade Noen av utgiftene kunne vært plassert under Informasjon, marked og eksterne konferanser. Videre kan litt av overforbruket tilskrives flyttingen av administrasjonen, men den viktigste forklaringen til overforbruket er underbudsjettering 8 Reisekostnader Kostnadene har vært vesentlig lavere enn budsjettert. Det gjelder bådet Forbundet med O&U-fondet og Servicekontoret. Den reduserte aktiviteten kan i noen utstrekning ha sammenheng med direktørskiftet og flyttingen. 9 Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet NBF Forbundet Servicekontor Balanseført verdi Verdiøkning Balanseført verdi NBF har aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Markedspris pr var kr 43,65 pr aksje. 10 Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBF Forbundet Servicekontor Egenkapital per Årets resultat: NBF sikkerhetsfond Forbundets disposisjonsfond O&U Annen egenkapital EGENKAPITAL PR NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger.

9 9 Note (Beløp i 1000 kr.) - Noter til regnskapet Opp/Ut regnskap 2010 Fond pr Tilførte midler fra Opp/Ut fondet Andre inntekter 161 Renteinntekter 66 Sum inntekter Årets kostnader gruppert på hovedaktiviteter: OU-Fondsstyret 61 Regnskap 107 Adm. Diverse 39 Faglig råd-tip 88 Fellessekr. oppl. 91 HMS-bev. 340 Rekruttering 798 Yrkes NM 399 Yrkes og lign. 108 Leasing Opp/Ut 235 Rep.ADR-vogn 80 Utvikling av læremidler 34 Gruppeunntaket 41 Skadeorient. 32 Diverse sikre bilrep. 154 Skade/lakk 23 Fagbrevpåb. 49 Sum kostnader Årets resultat 635 Fond pr

10 10

11 11 Til årsmøtet i Norges Bilbransjeforbund Lars Håkon Mæland Knut Østbye Statsautoriserte revisorer Jan Willem van Woensel Kooy Registrert revisor Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Norges Bilbransjeforbund, som består av årsregnskap for Forbundet og Servicekontoret, samlet konsolidert regnskap. Årsregnskapene består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd for Forbundet på kr mill. og et overskudd for Servicekontoret på kr 0,923 mill. for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Det konsoliderte regnskapet består av balanse per 31. desember 2010, oppstilling over totalresultat som viser et årsresultat på kr mill., for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for årsregnskapet og i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for det konsoliderte regnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om disse årsregnskapene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapene. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om årsregnskapene og vår konklusjon om det konsoliderte regnskap. RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Statsautoriserte revisorer Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 Postboks 335, 1411 Kolbotn Tel: Fax: Revisornr. NO MVA I samarbeid med: RevisorGruppen i: Oslo, Skien, Kristiansand, Stord, Bergen, Voss, Førde, Ulsteinvik, Ålesund, Larsnes, Åndalsnes, Trondheim, Drammen. Internett:

12 12 Konklusjon om årsregnskapene Etter vår mening er Forbundet og Servicekontorets årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av organisasjonens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om det konsoliderte regnskapet Etter vår mening er det konsoliderte regnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av det konsoliderte resultat for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Trollåsen, 8. mars 2011 RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Knut Østbye statsautorisert revisor Side 2

13 Norges Bilbransjeforbund 13 Generalforsamlingen i Forbundet Generalforsamlingen i Servicekontoret KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2010 Kontrollkomiteens beretning gjelder begge selskapene i NBF Forbundet og Servicekontoret. Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2010 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene for Forbundet og Servicekontoret godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 8. mars 2011 Arne Westrum (leder) Kåre Lunde (nestleder) Geir Holum Iver Lo (Vararepresentant) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

14 14

15 15 BUDSJETTER OG KONTINGENTSATSER FOR 2011 Summen av Forbundsstyrets forslag til budsjett for Forbundet, og styret i Servicekontorets forslag til budsjett for Servicekontoret er tatt inn på neste side. Samlebudsjettet viser et underskudd på 114 kr. Forbundets budsjett har et underskudd på 197 kr og Servicekontorets et overskudd på 83 kr. Opplysnings & utviklingsfondet (O&U fondet) er en del av Forbundet og er integrert i Forbundets budsjett og dermed også samlebudsjettet for NBF. O&U fondet har et underskudd på 770 kr. Forbundet utenom fondet har derfor et budsjettoverskudd på 573 kr. Stillinger En medarbeider ventes å gå av med pensjon i 2011 og en i Begge stillinger vil bli videreført. Den ene med andre arbeidsoppgaver enn den som pensjoneres. Videre tas det sikte på å styrke staben med et årsverk. Styre og revisorhonorarer Kontrollkomiteen foreslår at styrehonorarene økes fra til kr. Følgende satser foreslås: Medlem (valgt) Visepresident President kr kr kr Til revisorhonorar foreslår Forbundsstyret at det settes av kr. Kontingent og avgiftssatser Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene for 2011 i forhold til Det vil si at det foreslås følgende kontingentsatser: Forbundet Servicekontoret NBF samlet NBF samlet Grunnkontingent 850 kr 850 kr kr kr Lønnsavhengig kontingent Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo 1,6 o/oo Av det overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo 1,3 o/oo Minimumskontingent kr kr kr kr Konserner, som betaler for flere medlemsbedrifter samlet, betaler lønnskontingent som ett medlem. Hovedbølet betaler vanlig grunnkontingent, mens det ikke skal betales grunnkontingent for avdelingene.

16 16 NBF Forbundet og Servicekontoret Budsjett NBF Forbundet og Servicekont. Forbundet Servicekont (Alle beløp i hele kr) Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter Kontingenter/avgifter Tilskudd prosjekter O&U Overført fra NHO O&U Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) Eksternt finansierte stillinger Konferanse og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Leieinntekter Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter Salg huset SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER PERSONALKOSTNADER Andre kostnader Avskrivninger Drift eiendom/husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Drift biler Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sekretariatkostnader (Forbundet) Tilskudd prosjekter O&U SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT

17 17 Budsjett for O&U fondet Opplysnings og utviklingsfondet er regnskapsmessig en avdeling i Forbundet. Nedenfor er budsjettet for O&U fondet gjengitt med utgifter knyttet til prosjekter. Alle tall er gjengitt i kr. (Alle tall i kr) Budsjett OVERFØRT FRA SENTRALT OU FOND Prosjekter Fagleg råd TIP 155 HMS 350 Sekretariat opplæringskontorene 150 Administrative tjenester 150 Fondsstyret 35 SUM DRIFTSUTGIFTER 3845 FINANSRESULTAT 75 RESULTAT 770 Prosjekter: Rekruttering og bilbransjens renommé 500 Yrkes WS London 220 Utvikling fagskoletilbud 120 Kompetanseutvikling, fagbrevkrav 50 Bransjeutvikling gjennom opplysning og info 650 Kursutvikling E learning, samarbeid med Tryg 75 Ytre miljø, samarbeid med Tryg 50 Sikre reparasjoner ADR vogner 100 IA satsing Internutvikling 130 Diverse 80 Forbundsprosjekter Delta i utviklingen av DBS og Autosys 90 Sikre bilskadereparasjoner 295 Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen 115 Gruppeunntaket 125 Kursutvikling juridisk 50 Leasingprosjekt med Finfo 210 Diverse 45 Servicekontorprosjekter 930 Faglig råd TIP(Teknikk og industrielle Produksjon) Av viktige saker som vil bli behandlet kommende år er innholdet læreplanene, kompetansemålene, innholdet av og dokumentasjon av prosjekt til fordypning(p.f), utvikling av læremateriell, oppbygging og utvikling av statistisk materiale, kvalitetssikring av læringsutbyttet, behovet for yrkesteori, opprettholde TAF(Teknisk allmennfag) tilbudet, samt behandling av høringer. Rekruttering og bilbransjens renommé Gjennomføre kunnskapsfrokoster med utgangspunkt i FOBs fem regioner i samarbeid med lokalforeninger. Fokus på rekruttering og bilbransjens renommé. Utvikle kunnskapsreformen i tråd med bransjens utvikling, arbeide for flere partnerskapsavtaler i bransjen, læremateriell Bransjefaglig forankring. Kjøp av riksdekkende kinoreklame, opptrykk/revisjon av rekr. materiell, utvikling av hjemmesiden bilfag.no. Yrkes WS London: Yrkes VM/WS arrangeres i London i perioden oktober Bilfagene vil være representert i de tre kategoriene, lette kjøretøy, billakk og bilskade. Det planlegges en nasjonal landslagssamling for bilfagene i samarbeid med Würth. Utvikling Fagskoletilbud: Rud Vgs startet opp bilbransjens nettstøttede fagskoletilbud innen verkstedledelse i Det vil arbeides videre med å opprette tilbudet servicetekniker på Rud. Tilbudet er ferdig, men ble grunnet tildeling av økonomiske midler fra Fylkeskommunen ikke startet i Kompetanseutvikling, fagbrevkrav Basert på nye krav til teknisk leder og stedfortredende teknisk leder vil det være aktuelt å bidra økonomisk til formalisering av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap mot et fagbrev, gjennom kompetansehevende tiltak. Budsjettposten er halvert fra 2010, når de som har søkt økonomisk støtte gjennom Vox midler(basiskompetanse i Arbeidslivet) har fått tilkjent dette i Bransjeutvikling gjennom opplysning og info Målet med prosjektet er å forsterke kjennskapen til og kunnskapen om NBF sin rolle som bransjeorganisasjon i norsk bilbransje hos de ansatte i våre medlemsbedrifter og andre relevante aktører. Målene skal nås gjennom utvikling av kunnskapen hos de ansatte i medlemsbedriftene og via utvikling av kjennskapen til medlemsbedriftene i NBF.

18 18 Kursutvikling, E learning, samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Videreutvikle eksisterende HMS kurs til E learningsprogram. Gjøre kompetansen mer tilgjengelig. Bygger på program Tryg har utviklet, kurs i praktisk risikovurdering som pilot. Budsjetterte kostnader er primært knyttet til å tilpasse eksiterende faglige innhold til elektronisk medium. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Ytre miljø samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Skape en lav terskel for bilbransjebedrifter til økt fokus på ytre miljø, utarbeide enkel sertifisering på lavere nivå, (M en i HMS). I tillegg å utarbeide verktøy for praktisk bistand innen Miljøfyrtårn og ISO Erfaringsutveksling. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Sikre reparasjoner ADR vogner Arbeidet med etablering av retningslinjer for sikker reparasjon på kjøretøyer med tanker som inneholder/har inneholdt brann og eksplosjonsfarlige stoffer fortsetter. Fokus i 2011 blir godkjenning fra myndigheter, samt spredning av resultater/ veiledning. IA satsing 2011 Ny IA avtale forutsetter at det etableres samarbeid med felles mål og aktivitetsplan på alle tariffområder. NBF har etablert arbeidsgruppe i samarbeid med Fellesforbundet, og skal utarbeide felles aktivitetsplan for Midlene skal brukes til aktiviteter som støtter opp under IA målene som for eksempel å arrangere lokale konferanser/samlinger, delta i møter osv. Internutvikling Utvikling av organisasjonens arbeidsmiljø i den nye organiseringen, organisering og fordeling av oppgaver Strategiarbeid. Delta i utviklingen av nye datasystemer (DBS og Autosys) NBF er invitert av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til å delta i utviklingen av et nytt kalkulasjonssystem for skade og lakk (DBS), og av Statens Vegvesen til å delta i utviklingen av nytt Autosys/Autoreg. Sikre bilskadereparasjoner: Arbeidet med fokus på sikre bilskadereparasjoner fortsetter i Prosjektet arbeider med å etablere rutiner og opprette systemer som gjør at alle bilskadereparasjoner skjer etter bilprodusentens retningslinjer, og som sikrer at bilen er like sikker etter reparasjon. Opprette et landsdekkende register over alle bilskadereparasjoner slik at reparasjonshistorikken til hver enkelt bil blir registrert. Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen Utvikle kurs i forretningsutvikling for bilbransjen i samarbeid med John Skau. Målet er å skolere bilbransjen for å kunne bedre resultatgraden. Utviklingen og samarbeidet har planlagt oppstart sent 2010 og videreføring i 2011 Gruppeunntaket Fortsatt bruk av eksterne advokattjenester knyttet til arbeidet med gruppeunntaket, noe arbeid vil foregå internt. Kursutvikling juridisk Revidere, planlegge og gjennomføre kurs knyttet til arbeidsrett og tariff. Utarbeide kursmateriell, organisere og avholde kurs i revidert utgave innefor kjøps og forretningsvilkår. Leasingprosjekt med Finfo Det er fortsatt flere vanskelige spørsmål som står på agendaen, så som gjensidig informasjon og risikofordeling leverandør/leasingsselskap ved avbrutt leieperiode, leietakers konkurs, mislighold av serviceforpliktelser, mislighold av leietakers betalingsforpliktelser, gjenkjøpsproblematikken herunder restverdifastsettelser, avgiftsendringer etc.

19 Norges Bilbransjeforbund 19 Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. dir. Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Kristiansand Gjenvalg for 2 år Andreassen, Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

20 20 Bilbransjeforbundet Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. direktør Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Andreassen, Kristiansand Gjenvalg for 2 år Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Oslo Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Drammensvn. 97, 0273 Oslo, Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer