Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011"

Transkript

1 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

2 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning Regnskaper Revisors beretning Kontrollkomiteens beretning Budsjetter og kontingentsatser Valgkomiteens forslag for Forbundet 19 Valgkomiteens forslag for Servicekontoret 20 Dagsordener for generalforsamlingene 1. Åpning Forbundet 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap for siste kalenderår 5. Vedtektsendringer 6. Innmeldte saker 7. Budsjett, kontingent og eventuelle avgifter for inneværende år 8. Valg av: a) Forbundsstyre b) Statsautorisert revisor c) Kontrollkomité d) Valgkomité 9. Tid og sted for neste generalforsamling 10. Æresmedlemskap 1. Åpning Servicekontoret 2. Valg av: a) Møtedirigent og settedirigent b) 2 tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjettforslag og fastsettelse av avgift 7. Valg av: a) Styre b) Kontrollkomité c) Statsautorisert revisor for ett år. d) Valgkomité

3 3 Årsberetning 2010 Norges Bilbransjeforbund er en nærings og arbeidsgiverorganisasjon med forhandlere av nye biler, bilverksteder og bilbergingsoperatører som medlemmer. Norges Bilbransjeforbund driver sin virksomhet fra Middelthunsgate 27 i Oslo og er delt i to enheter Forbundet og Servicekontoret. I 2010 solgte Forbundet Bilbransjens Hus og administrasjonene i Forbundet og Servicekontoret flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua. Salget frigjorde skjult egenkapital. Ved utgangen av året var Forbundets egenkapital 46,7 mill kroner. Av dette var 3,7 mill kroner knyttet til Opplysnings og utviklingsfondet. Servicekontoret hadde 2,4 mill kroner i egenkapital. På grunn av hussalget hadde Forbundet et overskudd på hele 28,308 mill kroner i Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kroner. Styrene mener at årsregnskapene gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift av både Forbundet og Servicekontoret er til stede. Regnskapene er gjort opp etter denne forutsetning. Ved utgangen av 2010 hadde Forbundet 7 ansatte, 3 kvinner (en lærling) og 4 menn, og Servicekontoret hadde 6 ansatte, hvorav to kvinner. I Forbundsstyret sitter ved utgangen av året 12 menn. En kvinne har trådt ut av styret etter generalforsamlingen i Styret i Servicekontoret har Forbundets presidenter og administrerende direktør som medlemmer. I forbundet var sykefraværet 1,8 % og i Servicekontoret 13,5 %. I Servicekontoret har det vært et langtidsfravær. Det har ikke vært arbeidsulykker med skader på personer i Virksomheten i NBF medfører ikke vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Det er laget en egen årsmelding som tar for seg NBFs virksomhet i Forslag til overføringer Forbundet fikk et overskudd på 28,308 mill kroner som Forbundsstyret foreslår fordelt slik at 0,635 mill kr tillegges O&U fondets egenkapital. 2 mill kroner tillegges Forbundsstyrets disposisjonsfond, 3 mill kr tillegges Forbundets egenkapital og det resterende overskuddet 22,673 mill kroner tillegges NBFs sikkerhetsfond. Servicekontoret fikk et overskudd på 0,923 mill kr som styret i Servicekontoret foreslår tillagt Servicekontorets egenkapital. Oslo, 3. mars 2011 Tormod Harila Grant Larsen Cato Leine President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm. direktør

4 NBF - Forbundet og Servicekontoret Resultatregnskap NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele kr) Noter Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Inntekter Kontingenter/avgifter Tilskudd prosjekter O&U Overført fra NHO O&U Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) Eksternt finansierte stillinger Konferanse- og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Leieinntekter Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter Salg huset SUM INNTEKTER Varekostnader SUM PERSONALKOSTNADER Andre kostnader Avskrivninger Drift eiendom/husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Drift biler Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sekretariatkostnader (Forbundet) Tilskudd prosjekter O&U SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT DISPONERING: Sikkerhetsfond: Disposisjonsfond: Egenkapital O&U: Egenkapital: Totalt :21

5 Balanse NBF - Forbundet og Servicekontoret Balanse pr NBF- Forbundet og Servicekontoret Forbundet Servicekontor (Alle beløp i hele kr) Noter Varige driftsmidler Tomter, bygninger, annen fast eiendom Transportmidler Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Lån ansatte/andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Opptjent egenkapital NBFs sikkerhetsfond Forbundsstyrets disposisjonsfond Egenkapital Forbundet/Servicekontoret Egenkapital O&U Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 3. mars Tormod Harila Cato Leine Grant Larsen President Visepresident Visepresident Per Ragnar Johansen Ingolv Bengtsen Morten Brønstad Nils Jørgen Kristiansen Eirik Lohne Kai Robert Solheim Sten Magne Andreassen Per Helge Gumpen Stig Morten Nilsen Adm.Direktør

6 6 NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foreningen har også en innskuddsbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Foreningen har også en usikret pensjonsordning

7 7 Note NBF- NORGES BILBRANSJEFORBUND Noter til regnskapet 2010 (Beløp i 1000 kr.) 1 Bilbransjen NBF Regnskap NBF Budsjett NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Annonseinntekter Abnonnement inntekter Sum inntekter Tap fordringer SUM NETTOINNTEKTER Varekostnader Bilbransjen har hatt ett svakt økonomisk resultat. Når man tar med tap på fordinger, har bladets inntekter sviktet med kr. 918'. Varekostnader ble kr 318' lavere enn budsjett. En forklaring til det svake resultatet er langvarig sykdom. Videre har annonsemarkedet brukt tid på å hente seg inn etter finanskrisen, og generelt er det slik at annonser i papirmedier er på vikende front. 2 Salg huset Bilbransjens Hus i Drammensveien 97 ble solgt ved årets utgang og administrasjonen ble flyttet til Næringslivets Hus på Majorstua 1. september Bilbransjens Hus ble solgt for 33,5 millioner kroner og frigjorde en skjult formue på 28,987 millioner kroner. Verken innteker eller utgifter veld salget, flyttingen eller husleien for de nye lokalene var tatt med i budsjettet for Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. NBF NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Lønn/feriepenger Styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende Adm.diektør Lønn Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser SUM YTELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2010 har det vært tre daglige ledere, til dels med overlapping. Pensjoner Pensjonskostnader NBF NBF Forbundet 2010 Servicekontor 2010 Kollektiv pensjon Innskuddspensjon Tilbakeføring avsetning pensjon SUM PENSJONKOSTNADER Varige driftsmidler/avskrivninger Bygget Inventar Transportmidler IT/EDB-utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger BALANSEFØRT VERDI PR Av dette er balanseført verdi på Servicekontoret: Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 5 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

8 8 5 Honorar og fremmedtjenester NBF Forbundet Servicekontor O&U-Fondet AMF Bistand - revisjon Revisjonskostnad NHO Servicepartner Advokat personalsak Direktørskiftet Verkstedkonferansen/kurs Flytting/Hussalg Annet SUM HONORAR OG FREMMEDTJENESTER Drift eiendom / Husleie og anskaffelse, vedlikehold maskiner / utstyr og drift I budsjettet som generalforsamlingen vedtok i 2010, lå det 250' kr til reparasjoner og vedlikehold av Bilbransjens Hus under "Drift eiendom. Dette er flyttet til "Anskafflese, vedlikehold maskiner/utstyr og drift" Under "Drift eiendom/husleie" er det ført 351' kr i leieutgifter til lokaler på Majorstua 7 Interne møter og kontorkostnade Noen av utgiftene kunne vært plassert under Informasjon, marked og eksterne konferanser. Videre kan litt av overforbruket tilskrives flyttingen av administrasjonen, men den viktigste forklaringen til overforbruket er underbudsjettering 8 Reisekostnader Kostnadene har vært vesentlig lavere enn budsjettert. Det gjelder bådet Forbundet med O&U-fondet og Servicekontoret. Den reduserte aktiviteten kan i noen utstrekning ha sammenheng med direktørskiftet og flyttingen. 9 Investeringer i aksjer og andeler NHO Landsforeningsfondet NBF Forbundet Servicekontor Balanseført verdi Verdiøkning Balanseført verdi NBF har aksjer i Storebrand verdsatt til kostpris kr 0,-. Markedspris pr var kr 43,65 pr aksje. 10 Egenkapital Årets endring i egenkapitalen: NBF Forbundet Servicekontor Egenkapital per Årets resultat: NBF sikkerhetsfond Forbundets disposisjonsfond O&U Annen egenkapital EGENKAPITAL PR NBF sikkerhetsfond disponeres av generalforsamlingen uten begrensninger. Forbundets disposisjonsfond disponeres av forbundsstyret uten begrensninger.

9 9 Note (Beløp i 1000 kr.) - Noter til regnskapet Opp/Ut regnskap 2010 Fond pr Tilførte midler fra Opp/Ut fondet Andre inntekter 161 Renteinntekter 66 Sum inntekter Årets kostnader gruppert på hovedaktiviteter: OU-Fondsstyret 61 Regnskap 107 Adm. Diverse 39 Faglig råd-tip 88 Fellessekr. oppl. 91 HMS-bev. 340 Rekruttering 798 Yrkes NM 399 Yrkes og lign. 108 Leasing Opp/Ut 235 Rep.ADR-vogn 80 Utvikling av læremidler 34 Gruppeunntaket 41 Skadeorient. 32 Diverse sikre bilrep. 154 Skade/lakk 23 Fagbrevpåb. 49 Sum kostnader Årets resultat 635 Fond pr

10 10

11 11 Til årsmøtet i Norges Bilbransjeforbund Lars Håkon Mæland Knut Østbye Statsautoriserte revisorer Jan Willem van Woensel Kooy Registrert revisor Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Norges Bilbransjeforbund, som består av årsregnskap for Forbundet og Servicekontoret, samlet konsolidert regnskap. Årsregnskapene består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd for Forbundet på kr mill. og et overskudd for Servicekontoret på kr 0,923 mill. for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Det konsoliderte regnskapet består av balanse per 31. desember 2010, oppstilling over totalresultat som viser et årsresultat på kr mill., for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for årsregnskapet og i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for det konsoliderte regnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om disse årsregnskapene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapene. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om årsregnskapene og vår konklusjon om det konsoliderte regnskap. RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Statsautoriserte revisorer Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 Postboks 335, 1411 Kolbotn Tel: Fax: Revisornr. NO MVA I samarbeid med: RevisorGruppen i: Oslo, Skien, Kristiansand, Stord, Bergen, Voss, Førde, Ulsteinvik, Ålesund, Larsnes, Åndalsnes, Trondheim, Drammen. Internett:

12 12 Konklusjon om årsregnskapene Etter vår mening er Forbundet og Servicekontorets årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av organisasjonens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om det konsoliderte regnskapet Etter vår mening er det konsoliderte regnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Bilbransjeforbund per 31. desember 2010 og av det konsoliderte resultat for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Trollåsen, 8. mars 2011 RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Knut Østbye statsautorisert revisor Side 2

13 Norges Bilbransjeforbund 13 Generalforsamlingen i Forbundet Generalforsamlingen i Servicekontoret KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2010 Kontrollkomiteens beretning gjelder begge selskapene i NBF Forbundet og Servicekontoret. Komiteen har utført sitt oppdrag i henhold til vedtektene og ført tilsyn med at NBFs drift i 2010 er utført i samsvar med lovgivningen og vedtektene. Kontrollkomiteen har hatt et ordinært komitémøte. I forbindelse med dette møtet hadde komiteen et møte med revisor. Komiteen har fått fyllestgjørende svar på alle spørsmålene den har stilt. Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapene og revisors beretning. Videre har Komiteen fulgt med i hva Forbundsstyret har gjort. Komiteen anbefaler at regnskapene for Forbundet og Servicekontoret godkjennes og mener at det ikke er grunnlag for spesielle merknader. Oslo, 8. mars 2011 Arne Westrum (leder) Kåre Lunde (nestleder) Geir Holum Iver Lo (Vararepresentant) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

14 14

15 15 BUDSJETTER OG KONTINGENTSATSER FOR 2011 Summen av Forbundsstyrets forslag til budsjett for Forbundet, og styret i Servicekontorets forslag til budsjett for Servicekontoret er tatt inn på neste side. Samlebudsjettet viser et underskudd på 114 kr. Forbundets budsjett har et underskudd på 197 kr og Servicekontorets et overskudd på 83 kr. Opplysnings & utviklingsfondet (O&U fondet) er en del av Forbundet og er integrert i Forbundets budsjett og dermed også samlebudsjettet for NBF. O&U fondet har et underskudd på 770 kr. Forbundet utenom fondet har derfor et budsjettoverskudd på 573 kr. Stillinger En medarbeider ventes å gå av med pensjon i 2011 og en i Begge stillinger vil bli videreført. Den ene med andre arbeidsoppgaver enn den som pensjoneres. Videre tas det sikte på å styrke staben med et årsverk. Styre og revisorhonorarer Kontrollkomiteen foreslår at styrehonorarene økes fra til kr. Følgende satser foreslås: Medlem (valgt) Visepresident President kr kr kr Til revisorhonorar foreslår Forbundsstyret at det settes av kr. Kontingent og avgiftssatser Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene for 2011 i forhold til Det vil si at det foreslås følgende kontingentsatser: Forbundet Servicekontoret NBF samlet NBF samlet Grunnkontingent 850 kr 850 kr kr kr Lønnsavhengig kontingent Lønn opp til 22,5 mill kr 0,7 o/oo 0,9 o/oo 1,6 o/oo 1,6 o/oo Av det overskytende 0,7 o/oo 0,6 o/oo 1,3 o/oo 1,3 o/oo Minimumskontingent kr kr kr kr Konserner, som betaler for flere medlemsbedrifter samlet, betaler lønnskontingent som ett medlem. Hovedbølet betaler vanlig grunnkontingent, mens det ikke skal betales grunnkontingent for avdelingene.

16 16 NBF Forbundet og Servicekontoret Budsjett NBF Forbundet og Servicekont. Forbundet Servicekont (Alle beløp i hele kr) Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter Kontingenter/avgifter Tilskudd prosjekter O&U Overført fra NHO O&U Sekretariatgodtgjørelser (Servicekontoret)) Eksternt finansierte stillinger Konferanse og kursinntekter Bilbransjen Salg av servicemateriell Leieinntekter Prosjektinntekter/Andre driftsinntekter Salg huset SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER PERSONALKOSTNADER Andre kostnader Avskrivninger Drift eiendom/husleie Anskaffelse, vedlikehold maskiner/utstyr og drift Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Drift biler Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sekretariatkostnader (Forbundet) Tilskudd prosjekter O&U SUM ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT

17 17 Budsjett for O&U fondet Opplysnings og utviklingsfondet er regnskapsmessig en avdeling i Forbundet. Nedenfor er budsjettet for O&U fondet gjengitt med utgifter knyttet til prosjekter. Alle tall er gjengitt i kr. (Alle tall i kr) Budsjett OVERFØRT FRA SENTRALT OU FOND Prosjekter Fagleg råd TIP 155 HMS 350 Sekretariat opplæringskontorene 150 Administrative tjenester 150 Fondsstyret 35 SUM DRIFTSUTGIFTER 3845 FINANSRESULTAT 75 RESULTAT 770 Prosjekter: Rekruttering og bilbransjens renommé 500 Yrkes WS London 220 Utvikling fagskoletilbud 120 Kompetanseutvikling, fagbrevkrav 50 Bransjeutvikling gjennom opplysning og info 650 Kursutvikling E learning, samarbeid med Tryg 75 Ytre miljø, samarbeid med Tryg 50 Sikre reparasjoner ADR vogner 100 IA satsing Internutvikling 130 Diverse 80 Forbundsprosjekter Delta i utviklingen av DBS og Autosys 90 Sikre bilskadereparasjoner 295 Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen 115 Gruppeunntaket 125 Kursutvikling juridisk 50 Leasingprosjekt med Finfo 210 Diverse 45 Servicekontorprosjekter 930 Faglig råd TIP(Teknikk og industrielle Produksjon) Av viktige saker som vil bli behandlet kommende år er innholdet læreplanene, kompetansemålene, innholdet av og dokumentasjon av prosjekt til fordypning(p.f), utvikling av læremateriell, oppbygging og utvikling av statistisk materiale, kvalitetssikring av læringsutbyttet, behovet for yrkesteori, opprettholde TAF(Teknisk allmennfag) tilbudet, samt behandling av høringer. Rekruttering og bilbransjens renommé Gjennomføre kunnskapsfrokoster med utgangspunkt i FOBs fem regioner i samarbeid med lokalforeninger. Fokus på rekruttering og bilbransjens renommé. Utvikle kunnskapsreformen i tråd med bransjens utvikling, arbeide for flere partnerskapsavtaler i bransjen, læremateriell Bransjefaglig forankring. Kjøp av riksdekkende kinoreklame, opptrykk/revisjon av rekr. materiell, utvikling av hjemmesiden bilfag.no. Yrkes WS London: Yrkes VM/WS arrangeres i London i perioden oktober Bilfagene vil være representert i de tre kategoriene, lette kjøretøy, billakk og bilskade. Det planlegges en nasjonal landslagssamling for bilfagene i samarbeid med Würth. Utvikling Fagskoletilbud: Rud Vgs startet opp bilbransjens nettstøttede fagskoletilbud innen verkstedledelse i Det vil arbeides videre med å opprette tilbudet servicetekniker på Rud. Tilbudet er ferdig, men ble grunnet tildeling av økonomiske midler fra Fylkeskommunen ikke startet i Kompetanseutvikling, fagbrevkrav Basert på nye krav til teknisk leder og stedfortredende teknisk leder vil det være aktuelt å bidra økonomisk til formalisering av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap mot et fagbrev, gjennom kompetansehevende tiltak. Budsjettposten er halvert fra 2010, når de som har søkt økonomisk støtte gjennom Vox midler(basiskompetanse i Arbeidslivet) har fått tilkjent dette i Bransjeutvikling gjennom opplysning og info Målet med prosjektet er å forsterke kjennskapen til og kunnskapen om NBF sin rolle som bransjeorganisasjon i norsk bilbransje hos de ansatte i våre medlemsbedrifter og andre relevante aktører. Målene skal nås gjennom utvikling av kunnskapen hos de ansatte i medlemsbedriftene og via utvikling av kjennskapen til medlemsbedriftene i NBF.

18 18 Kursutvikling, E learning, samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Videreutvikle eksisterende HMS kurs til E learningsprogram. Gjøre kompetansen mer tilgjengelig. Bygger på program Tryg har utviklet, kurs i praktisk risikovurdering som pilot. Budsjetterte kostnader er primært knyttet til å tilpasse eksiterende faglige innhold til elektronisk medium. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Ytre miljø samarbeid med Tryg Samarbeidsprosjekt med Tryg. Skape en lav terskel for bilbransjebedrifter til økt fokus på ytre miljø, utarbeide enkel sertifisering på lavere nivå, (M en i HMS). I tillegg å utarbeide verktøy for praktisk bistand innen Miljøfyrtårn og ISO Erfaringsutveksling. Kostnader deles mellom NBF og Tryg. Sikre reparasjoner ADR vogner Arbeidet med etablering av retningslinjer for sikker reparasjon på kjøretøyer med tanker som inneholder/har inneholdt brann og eksplosjonsfarlige stoffer fortsetter. Fokus i 2011 blir godkjenning fra myndigheter, samt spredning av resultater/ veiledning. IA satsing 2011 Ny IA avtale forutsetter at det etableres samarbeid med felles mål og aktivitetsplan på alle tariffområder. NBF har etablert arbeidsgruppe i samarbeid med Fellesforbundet, og skal utarbeide felles aktivitetsplan for Midlene skal brukes til aktiviteter som støtter opp under IA målene som for eksempel å arrangere lokale konferanser/samlinger, delta i møter osv. Internutvikling Utvikling av organisasjonens arbeidsmiljø i den nye organiseringen, organisering og fordeling av oppgaver Strategiarbeid. Delta i utviklingen av nye datasystemer (DBS og Autosys) NBF er invitert av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) til å delta i utviklingen av et nytt kalkulasjonssystem for skade og lakk (DBS), og av Statens Vegvesen til å delta i utviklingen av nytt Autosys/Autoreg. Sikre bilskadereparasjoner: Arbeidet med fokus på sikre bilskadereparasjoner fortsetter i Prosjektet arbeider med å etablere rutiner og opprette systemer som gjør at alle bilskadereparasjoner skjer etter bilprodusentens retningslinjer, og som sikrer at bilen er like sikker etter reparasjon. Opprette et landsdekkende register over alle bilskadereparasjoner slik at reparasjonshistorikken til hver enkelt bil blir registrert. Bedriftsøkonomisk kurs for bilbransjen Utvikle kurs i forretningsutvikling for bilbransjen i samarbeid med John Skau. Målet er å skolere bilbransjen for å kunne bedre resultatgraden. Utviklingen og samarbeidet har planlagt oppstart sent 2010 og videreføring i 2011 Gruppeunntaket Fortsatt bruk av eksterne advokattjenester knyttet til arbeidet med gruppeunntaket, noe arbeid vil foregå internt. Kursutvikling juridisk Revidere, planlegge og gjennomføre kurs knyttet til arbeidsrett og tariff. Utarbeide kursmateriell, organisere og avholde kurs i revidert utgave innefor kjøps og forretningsvilkår. Leasingprosjekt med Finfo Det er fortsatt flere vanskelige spørsmål som står på agendaen, så som gjensidig informasjon og risikofordeling leverandør/leasingsselskap ved avbrutt leieperiode, leietakers konkurs, mislighold av serviceforpliktelser, mislighold av leietakers betalingsforpliktelser, gjenkjøpsproblematikken herunder restverdifastsettelser, avgiftsendringer etc.

19 Norges Bilbransjeforbund 19 Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. dir. Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Kristiansand Gjenvalg for 2 år Andreassen, Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Middelthunsgate 27, 0368 Oslo, Postboks5486Majorstuen, 0305 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

20 20 Bilbransjeforbundet Generalforsamlingen i NBF Innstilling fra valgkomiteen i NBF Nedenfor gjengis vår innstilling til Generalforsamlingen i 2011: Forbundsstyret President Visepresidenter (ikke på valg) Styreleder Birger Skjellvik, Asker Ny for 2 år Adm. direktør Grant Larsen, Sandefjord Daglig leder Cato Leine, Drammen Medlemmer Medlemmer (ikke på valg) Adm. dir. Kai Robert Solheim, Oslo Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Morten Brønstad, Oslo Daglig leder Eirik Lohne, Bergen Gjenvalg for 2 år Adm. dir. Per Ragnar Johansen, Oslo Daglig leder Laila Killi, Otta Ny for 2 år Daglig leder Ingolv Bengtsen, Verdal Daglig leder Torgeir Halvorsen, Bergen Ny for 2 år Daglig leder Nils Jørgen Kristiansen, Lillehammer Vararepresentanter Vararepresentanter (ikke på valg) Bilforhandler Per Helge Gumpen, Daglig leder Stein Magne Andreassen, Kristiansand Gjenvalg for 2 år Tromsø Daglig leder Jorunn Einevold, Førde Ny for 2 år Styreleder Morten Jakhelln, Bodø, Oslo Kontrollkomiteen Medlem Medlem (ikke på valg) Daglig leder Kåre Lunde, Sarpsborg Gjenvalg for 2 år Adm. direktør Geir Holum, Trondheim Daglig leder Cathinka Skotvedt Sundling, Bærum Ny for 2 år Vararepresentant (ikke på valg) Daglig leder Iver Lo, Otta Revisor RevisorGruppen Mæland & Østby AS Gjenvalg for 1 år Valgkomiteen i NBF 8. mars 2011 Bernt Erik Andersen Birger Torjussen Kjell Madsen Medlem (sign) Leder (sign) Medlem (sign) Norges Bilbransjeforbund The Norwegian Association of Motor Car Dealers and Service Organisations Drammensvn. 97, 0273 Oslo, Postboks 2804 Solli, 0204 Oslo, Norway. Fakturaadresse: Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Tlf: Faks: E-post: Hjemmesider: Org.nr MVA

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer