1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25"

Transkript

1 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS 66 KAP 4 EL. KRAFT 105 KAP 5 IT/TELE OG AUTOMATISERING 118 KAP 6 HEIS / RESERVEKRAFT 131 KAP 7 UTOMHUSANLEGG 137 KAP 8 BRANNTEKNISKE FORUTSETNINGER 143 VEDLEGG: A- SITUASJONSPLAN (DWG OG PDF FORMAT) B- SUNDVOLLENSTRANDA MED VEG (JPEG FORMAT) C- SERVICEBYGNING (DWG OG PDF FORMAT) D- VERKSTEDBYGNING (DWG OG PDF FORMAT)

2 2/56 KAPITTEL 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER

3 3/56 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 01 TILBUDSINNBYDELSE 011 INNBYDELSE Hole Kommune heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse med forhandling etter utlysning i DOFFIN i forbindelse med bygging av Sundvollenstranda arbeidsenter, Hole Kommune. 012 LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. 013 TILBUDSBEFARING/TILBUDSKONFERANSE Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med samtlige leverandører kl Reiseutgifter m.v. i forbindelse med tilbudskonferansen dekkes av den enkelte leverandør. 014 OPPDRAGETS/LEVERANSENS OMFANG, FREMDRIFT OG LEVERINGSTID Oppdragets omfang og fremdrift er angitt i herværende tilbudsdokumenter med vedlegg. 02 KONKURRANSEGRUNNLAGET 021 ANTALL EKSEMPLARER Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig for nedlasting fra DOFFIN og velg Kommunen, Prosjekter og Konkurransegrunnlag. Ta kontakt med oppdragsgiver dersom problemer med nedlasting, kontaktinformasjon fremgår i punkt 024 nedenfor. 022 TILBUDSBESTEMMELSER For konkurransen gjelder etterfølgende Tilbudsbestemmelser, jf. kap KONTRAKTSBESTEMMELSER For oppdraget gjelder de Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise som er inntatt i tilbudsdokumentene, kapittel 1.

4 4/ TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos: Navn : Marit Myhre/Ståle Tangestuen Postadr: Viksveien 30, 3530 Røyse Telefon: Telefaks: Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. Opplysningene sendes samtlige leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget. 03 TILBUDET 031 TILBYDERS DOKUMENTASJON Følgende dokumenter skal leveres oppdragsgiver: Tilbudsbrev Forslag til fremdriftsplan Prosjektforslag m/tegninger inkludert forslag til utomhusplan: Plan tegninger skal være i målestokk 1:100 Skriftlig redegjørelse om : * Kvalitet * Materialvalg * Funksjonalitet * LCC kostnader * Forslag til energibudsjett Tilbudsskjemaene i utfylt stand Firmainformasjon: * Leverandørens navn og adresse * Firmaets organisasjonsnummer * Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for de personene som skal lede kontraktsarbeidet 032 TILBUDSSKJEMA Forsikringsbevis (type forsikring). Hvor stor del av kontrakten som forutsettes overdratt til underleverandører Tilbudspriser/-sum skal angis i tilbudsskjemaene som er inntatt i tilbudsgrunnlaget. Dersom leverandøren ønsker å gi detaljspesifikasjon og priser ut over det som fremgår av skjemaene, skal dette identifiseres og angis i tilbudsbrevet eller i eget vedlegg.

5 5/ TILBUDSBREV Tilbudsbrev og tilbudsskjemaene innleveres i utfylt stand, og både tilbudsbrevet og tilbudsskjemaene skal være daterte, underskrevet, samt være stemplet med firmaets navn. Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsskjemaene og i tilbudsbrevet har opplysningene i tilbudsbrevet forrang. 034 INNLEVERINGSSTED Tilbudet bes sendt/innlevert til: HOLE KOMMUNE Postadresse: Gateadresse: Viksveien 30 samme 3520 Røyse Tilbudet skal leveres i dobbel konvolutt, hvor indre konvolutt er merket Tilbud Prosjekt 088 Sundvollenstranda arbeidsenter 035 INNLEVERINGSFRIST Siste frist for innlevering av tilbud er Mandag kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist VEDSTÅELSESFRIST Leverandøren er bundet av tilbudet til 90 dager fra innlevering. 037 TILBUDSÅPNING Tilbudsåpning vil finne sted Mandag kl Leverandørene har ikke anledning til å være tilstede ved tilbudsåpningen. Leverandørene vil få tilsendt utskrift av tilbudsprotokollen når tilbudskonkurransen er avgjort. Avviste og forkastede tilbud vil kun bli returnert på oppfordring. 04 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 041 VALG AV TILBUD TILDELINGSKRITERIUM a) Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier og vekting: 1. Pris 50% 2. Fremdrift/leveringstid 30% 3. Kvalitet 20% b) Kriteriene er ikke oppstilt i prioritert rekkefølge.

6 6/56 05 TILBUDSBESTEMMELSER 051 ALMINNELIGE PRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på forsvarlig måte med lik behandling av leverandørene, og for øvrig i samsvar med god konkurranseskikk. NS 3400 gjelder ikke for denne konkurransen. 052 KONKURRANSEGRUNNLAGET a) Utlevering av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig for nedlasting fra DOFFIN og velg Kommunen og Prosjekter. b) Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse. Dette fremgår av tilbudsinnbydelsen. Formålet med tilbudskonferansen er å foreta en nærmere presisering av omfanget av oppdraget. Referat fra tilbudskonferansen sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. Leverandøren bekoster selv reiseutgifter m v i forbindelse med tilbudsbefaringen/tilbudskonferansen. c) Supplering av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å supplere og foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Rettelser, suppleringer eller endringer sendes umiddelbart samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en av leverandørene, vil bli meddelt alle. d) Honorar for deltakelse i tilbudskonkurransen Det betales ikke honorarer for deltagelse i tilbudskonkurransen. 053 TILBUDET a) Tilbudets utforming Tilbudet skal være skriftlig og leveres i lukket konvolutt merket tilbud Sundvollenstranda arbeidsenter. Det er ikke adgang til å oversende tilbud ved elektronisk post eller pr telefaks. Som en del av tilbudet skal medfølge et underskrevet forpliktende tilbudsbrev. Tilbudspriser/-sum og eventuelt tilbudt leveringstid skal fremgå av tilbudsbrevet.

7 7/56 Tilbudet skal være fullstendig. b) Avvik fra konkurransegrunnlaget Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Avvikene skal spesifiseres i tilbudsbrevet, eventuelt med henvisning til hvor i tilbudet avviket er beskrevet. De skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med leverandøren. c) Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke adgang til å gi tilbud på bare deler av oppdraget. d) Alternative tilbud Det er adgang til å gi pris på alternative løsninger under forutsetning av at tilbudsgrunnlagets løsning er priset. e) Forskudd Forskuddsbetaling vil ikke bli akseptert. f) Skatteattest ved underentrepriseforhold (bygg- og anleggsarbeider) Brudd på tilbyders plikt til å kreve skatteattest av sine underentreprenører gir oppdragsgiver rett til å kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma (- er) med underentreprenører som kan fremlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren. g) HMS-erklæring ved underentrepriseforhold (bygg- og anleggsarbeider) Brudd på tilbyders plikt til å kreve HMS-erklæring av sine underentreprenører gir oppdragsgiver rett til å kreve at tilbyderen erstatter vedkommende firma (- er) med underentreprenører som kan fremlegge HMS-erklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av tilbyderen. h) Forsikring Tilbyderen skal tegne forsikring iht. NS Forsikringsbevis på gyldig forsikring forelegges oppdragsgiver for kontroll. Slik kontroll fratar ikke tilbyderen risikoen for at forsikringen er dekkende.

8 8/56 i) Tilbudsfrist Frist for innlevering av tilbud fremgår av tilbudsinnbydelsen. Tilbud er levert i tide dersom det er kommet frem til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp eller det kan dokumenteres at det er poststemplet dagen før. j) Tilbakekall og endring av anbud Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallet skal skje skriftlig i form av brev eller telefaks. Endring av innsendt tilbud er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med pkt a). k) Vedståelsesfrist Se tilbudsinnbydelsen pkt l) Offentlighet Med mindre annet er opplyst i tilbudsinnbydelsen, er tilbudet unntatt offentlighet. Løsningsforslag vil bli presentert for de politiske myndigheter og aktuelle instanser i Hole kommune. 054 OPPDRAGSGIVER BEHANDLING AV TILBUDET a) Registrering av innkomne tilbud Innkomne tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt. b) Tilbudsåpning Rettidig levert tilbud åpnes på det sted og til den tid som er angitt i tilbudsinnbydelsen. Åpningen vil bli foretatt av minst 2 representanter for oppdragsgiveren. Leverandøren har ikke anledning til å være til stede selv eller ved representant ved åpningen. c) Avvisning av tilbud Et tilbud skal avvises når: - det ikke er levert i tide, - det ikke er underskrevet eller ikke er kommet frem i lukket konvolutt, - det inneholder et avvik fra tilbudsgrunnlaget som er i strid med reglene i pkt b), eller - det på grunn av sitt innhold ikke fyller vilkårene til et bindende tilbud. Et tilbud kan avises fordi: - tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen Før tilbudet avvises, fordi det virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver før

9 9/56 tilbudet avvises skriftlig forlange relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av de forklaringer som blir gitt. d) Fremgangsmåten ved avvisning Oppdragsgiver vil snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning. Leverandør som blir avvist underrettes straks skriftlig. e) Retting av feil Blir oppdragsgiver oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilene skal rettes. f) Forbehold i tilbudet Uprisede forbehold må tilbyder påregne vil bli priset av oppdragsgiver. g) Avlysning av konkurransen Forutsatt at det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning. Ved avlysning etter denne bestemmelse vil oppdragsgiver straks varsle alle leverandørene som har mottatt konkurransegrunnlaget og innen rimelig tid begrunne hvorfor konkurransen avlyses. h) Anskaffelsesprotokoll Anskaffelsesprotokollen er unntatt offentlighet i medhold av forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. 12 gitt i medhold av Offentlighetsloven. 055 VALG AV TILBUD a) Valg av tilbud Kontraktstildelingen skjer på grunnlag av det tildelingskriterium som er angitt i tilbudsinnbydelsen. b) Forkastelse av tilbud Når kontrakt er inngått med en leverandør, anses de øvrige tilbudene som forkastet. Forkastet tilbud returneres ikke til leverandøren. Oppdragsgiver kan forkaste samtlige tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn til det. 056 BEGRUNNELSESPLIKT Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal skriftlig meddeles samtidig til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt er inngått menes tidspunktet for undertegning av kontrakt av begge parter. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandør til å klage over beslutningen. Tilbakemelding til deltakerne skal gis senest 10 dager etter at oppdragsgiver har avgjort hvilke tilbud som er valgt.

10 10/ KONTRAKTSVILKÅR For oppdraget gjelder de kontraktbestemmelser som er angitt i konkurransegrunnlaget.

11 11/56 06 PRISSKJEMAER 061 HOVEDSKJEMA 1.0 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser kr 1.2 Tilrigging kr 1.3 Drift kr 1.4 Nedrigging kr 1.5 Prosjektering, kr 1.6 Drifts- og vedlikeholdsinstrukser kr 1.7 Service i reklamasjonsperioden kr 2.0 Bygningsmessige arbeider Samlet for bygningsmessige arbeider 3.0 VVS-tekniske arbeider Samlet for VVS-tekniske arbeider Elektrotekniske arbeider Samlet for elektrotekniske arbeider Samlet for teletekniske arbeider kr kr kr kr 7.0 Utenomhusarbeider Samlet for utenomhusarbeider Samlet for utenomhusarbeider elektro kr kr Sum kr 25 % mva kr Tilbudssum kr Entreprenørens underskrift: Dato:.. Sign:

12 12/56 07 FREMDRIFT Hole kommune ønsker å ta i bruk arbeidsenteret så snart som mulig. Fremdrift og leveringstid er derfor en del av tildelingskriteriene. Leveransen tilbys utført på måneder fra bestilling. Prosjektering kan starte dager etter bestilling. Søknad om igangsettingstillatelse kan innsendes etter bestilling. Byggearbeidene kan starte. dager etter igangsettingstillatelse. 08 TOTALENTREPRENØRENS ORGANISASJON Totalentreprenøren vil benytte følgende nøkkelpersoner i prosjektet: Prosjektleder:, cv vedlagt. Prosjekteringsleder:, cv vedlagt. Anleggsleder:, cv vedlagt. KS-ansvarlig:, cv vedlagt. HMS-ansvarlig:, cv vedlagt. Fagleder, elektro:, cv vedlagt Fagleder, VVS:, cv vedlagt. Eventuelle forbehold eller avvikelse fra tilbudsforespørselen fremkommer i tilbudsbrevet. Sted/dato:./ Entreprenør Telefon: Telefaks:..

13 13/56 PRISSKJEMA BYGNING (ekskl. mva.) Grunnarbeider : Kr... Betongarbeider : Kr... Stålarbeider : Kr... Mur- og flisarbeider : Kr... Blikkenslagerarbeider : Kr... Tømrerarbeider : Kr... Snekkerarbeider : Kr... Gulvleggerarbeider : Kr... Malerarbeider : Kr... Glass- og aluminiumsarbeider : Kr... Dører og vinduer : Kr... Utvendig solavskjerming : Kr : Kr : Kr Sum ekskl. mva : Kr Overføres til prisskjema kap.2.0 Utenomhusarbeider Overført prisskjema kap 7.0 : Kr

14 14/56 PRISSKJEMA SAMTLIGE VVS-ANLEGG (ekskl. mva. ) Konferer kravspesifikasjonen kap. 3 for omfang arbeider. Post 30, GENERELT: Post 31, SANITÆR: Post 32, VARME: Post 35, KULDE: Post 36, LUFTBEHANDLING: Post 37, LUFTKJØLING: kr: kr: kr: kr: kr: kr: SUM TOTAL for post 3 Sum total (ekskl. mva) overført kap 3 kr: Opsjon: Varmepumpe kr.eks mva

15 15/56 PRISSKJEMA ELEKTRO (ekskl. mva.) 41 GENERELLE ANLEGG 411 Bæresystemer kr: 412 Jording kr: 42 HØYSPENNING 421 Grunninstallasjoner kr: 43 FORDELINGSINSTALLASJONER 431 Inntaks- og stigeledninger kr: 432 Hovedfordelinger kr: 433 Underfordelinger kr: 44 LYSINSTALLASJONER 441 Kursopplegg for lys og stikk kr: 442 Belysningsanlegg kr: 443 Nødlys kr: 45 ELEKTRISKE VARMEINSTALLASJONER 451 Kursopplegg for el.varme kr: 452 Varmekabler kr: 46 DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER 461 Kursopplegg for drift kr: Sum kapitel 4. overføres prisskjema: kr: 52 IT-ANLEGG 521 Kursopplegg for IT/tele kr: 53 TELE 531 Kursopplegg for tele kr: 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 541 Kursopplegg for alarm og signal kr: 542 Brannalarmanlegg kr: 543 Innbruddsanlegg kr: LYD OG BILDE 551 antenneanlegg kr: 56 AUTOMATISERING 562 Automatiseringsanlegg for VVS kr: Sum kapittel 5. overføres prisskjema kr

16 16/56 74 UTVENDIGE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 744 Utvendig belysning kr 746 Utvendig kursopplegg for drift kr Sum overføres prisskjema kr

17 17/ Endrings-/regningsarbeider Endringsarbeider skal, hvis det er mulig, gjøres opp etter tilbudets enhetspriser. Arbeider som avtales utført som regningsarbeider, avregnes etter de timepriser som totalentreprenøren har tilbudt nedenfor. Timesatsene, som er faste i byggeperioden, skal inkludere utgifter til lønn, sosiale utgifter, verktøy med innkjøpspris under kr ,- ekskl. mva. og arbeidstøy, arbeidsledelse, hovedadministrasjon, risiko og fortjeneste, samt reklamasjonsarbeider og garantiforpliktelser. Timesats som beskrevet ekskl. mva: Rydde/sjauehjelp Murer Tømrer Maler Blikkenslager Rørlegger Elektriker Snekker Formann Prosjektleder Andre: Timepris 50% overtid 100% overtid * Materialer betales med selvkost (fratrukket alle rabatter) tillagt.% * Transport og maskinleie betales etter Transportsentralens og satser fra Maskinentreprenørenes forening, netto fakturert, tillagt.. % * Underentreprenører, tillagt. % 063 Pris-/lønnsendringer Tilbyder tilbyr følgende faste summer for endringer i lønninger og priser: a) Fra tilbudsdato til bestilling b) I byggeperioden c) Tilbyder tilbyr følgende fast sum pr. dag til dekning av rigg/drift ved forlengelse av byggetiden av årsaker som byggherren bærer ansvaret for. (Jf. spesielle kontraktsbestemmelser.) kr.. kr.. kr dag

18 18/56 KAP.1 ORIENTERING OG GENERELLE KRAV

19 19/56 10 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 11 PROSJEKTETS OMFANG Hole Kommune skal etablere Sundvollstranda Arbeidssenter ved Steinsfjorden i Hole Kommune. Sundvollstranda arbeidssenter skal inneholde et servicebygg, et verkstedbygg, og et separat plassert vedlager. Arbeisdssentret skal fungere som en sysselsettingsenhet for funksjonshemmede og som et opptreningssenter for personer som skal tilbake til arbeidslivet etter å ha vært satt ut av arbeidsmarkedet i kortere eller lengre perioder. Området er planlagt til å være tilrettelagt for allmennyttige formål, som bla. oppbygging av et historisk tun med bevaringsverdige bygg fra Holebygda. Det er også bygget en utesene på området som skal benyttes til kulturelle aktiviteter for befolkningen i Hole.

20 20/56 12 BYGGHERRENS ORGANISASJON Byggherre (BH): Hole kommune Viksveien Røyse Tlf: Telefaks: Kontaktperson / Prosjektleder: Ståle Tangestuen / Marit Myhre E-post: / 13 PROSJEKTMATERIALET Prosjektmaterialet som foreligger er definert ved denne tilbudsforespørsel med tilhørende kravspesifikasjoner, kontraktsbestemmelser og tilhørende dokumenter. Detaljprosjektering er ikke foretatt. Arkitekt Arch Uno overføres til TE. Materialet inneholder funksjons-, kvalitets- og ytelseskrav som skal tilfredsstilles gjennom totalentreprenørens detaljprosjektering og senere utførelse. Totalentreprenører kan foreslå andre utførelser såfremt estetiske krav, funksjonskrav og kvalitet, herunder også drifts- og vedlikeholdsmessige konsekvenser, ikke blir redusert. Noe overflatebehandling fremgår av prisgrunnlaget. Der det ikke fremgår overflatebehandling, kan tilbyder selv velge. Det forutsettes at evt. valg skal følge aktuelle forskriftskrav for gjeldende rom. 14 ROMPROGRAM Romprogrammet er godkjent av byggherren. Dette romprogrammet skal således benyttes videre i detaljprosjekteringen og utforming av prosjektløsningene. 15 SØKNADER/IGANGSETTINGSTILLATELSE PLAN- OG BYGNINGSLOV (PBL)/TILKNYTNINGER Alle nødvendige søknader til offentlige organer og oppfølging av disse må totalentreprenøren medta. Det forutsettes at totalentreprenøren står som ansvarlig søker for både rammesøknaden og igangsettingstillatelse(r). Totalentreprenøren må medta i sitt tilbud nødvendige kompletteringer og videre

21 21/56 bearbeiding av prosjektet slik at alle forutsetninger for å oppnå igangsettingstillatelse blir oppfylt. Det forutsettes at totalentreprenøren, hans rådgivere og underentreprenører innehar alle nødvendige sentrale eller lokale godkjennelser for de tiltaksklasser og funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Totalentreprenøren skal innsende søknader / bestille alle nødvendige tilknytninger av el., tele, tv, vann, avløp osv. Totalentreprenøren må besørge nødvendige underskrifter fra byggherren i denne forbindelse. Totalentreprenøren skal følge opp disse søknadene/bestillingene slik at tilknytninger skjer iht. fremdriftsplanen. Tilknytningsavgifter for permanente anlegg betales av byggherren. 16 PROSJEKTERING Generelt Detaljprosjektering er ikke foretatt av byggherren. Totalentreprenøren er ansvarlig for alt videre prosjekteringsarbeid, og overtar ved kontraktsinngåelse det hele og fulle ansvar for foreliggende dokumenter. Totalentreprenøren skal til enhver tid ajourføre dimensjoneringsgrunnlaget iht vedtatte bygningstekniske og arkitektoniske utforminger, arealdisponeringer etc. og derav følgende belastninger. Totalentreprenøren har det fulle ansvaret for all nødvendig prosjektadministrasjon og kvalitetskontroll i prosjekterings- og byggefasen inkl. prøvedriftsperioden og overtakelse. Alt prosjekteringsmateriell skal oversendes byggherrens representant til orientering og gjennomgang i god tid før det skal benyttes på byggeplassen. Det vil bli stilt krav til prosjekteringsplan og byggherrebeslutning. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra å ha det totale og absolutte ansvar for prosjekteringen. Nødvendige endringer og tilpasninger innenfor kravspesifikasjonens forutsetninger skal totalentreprenøren medta i sin prosjektering. Dersom totalentreprenøren foreslår alternative løsninger skal alle prosjekteringskostnader være inkludert i tilbudet på alternativene. Spesielle krav Alt utstyr som innbygges, skal være tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold. Totalentreprenøren er ansvarlig for at nødvendige inspeksjonsluker/dører monteres slik at dette krav kan oppfylles. Tekniske installasjoner på tak skal tilpasses og integreres/innbygges slik at byggets arkitektur ikke forringes. Det skal prosjekteres og installeres anlegg med god energiøkonomi og driftssikkerhet, rasjonell drift og vedlikehold samt renholdsvennlighet. Det skal legges opp til et bygg med lave driftskostnader. Det skal legges vekt på løsninger som bruker minimalt med

22 22/56 energi, uten at dette forringer kravene til innemiljø. Energibudsjett skal fremlegges. Spørsmål i forbindelse med brannsikring, renovasjon, adkomst og lignende må avklares med de kommunale myndigheter. Det må legges til rette for mulig utskiftning (inn- og uttransport) av de største komponentene i de tekniske anleggene. Dette skal vises på tegningene. Se for øvrig de angitte prosjekteringskrav angitt i kap Tegninger Det skal utarbeides nødvendige tegninger til entreprenørens eget bruk. Tegninger skal forefinnes elektronisk på Autocad DWG-format R14. På DAKtegningene skal også brannceller og brannseksjonerende vegger fremkomme. Tegninger og dokumentasjon som benyttes for bygging og montasje, skal være stemplet ARBEIDSTEGNING. Tegninger skal kontinuerlig oversendes byggherre iht. PA-rutiner som blir utarbeidet. "SOM BYGGET" tegninger skal utarbeides visende bygg og samtlige anlegg i reell utførelse. Disse leveres både elektronisk og i 1 papirsettkopi. Målestokk 1:50 All kopiering, for internt og eksternt bruk, skal medtas i tilbudssummen i post 1.6. b). 17 INTERNKONTROLL (IK) HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Totalentreprenøren skal være HMS-koordinator for detaljprosjekteringen og all utførelse iht. byggherreforskriften. Koordinatorenes plikter fremgår av forskriftene. Koordinatoren skal ha sanksjonsfullmakt til å stanse arbeidene dersom ikke entreprenøren umiddelbart har stanset ulovlige arbeider, evt. etter påtale. Totalentreprenøren skal være hovedbedrift iht. BHF. Oppfølging av HMS-arbeidet skal være et punkt på agendaen i alle prosjekterings- og byggemøter. Før igangsettelse av byggearbeider skal totalentreprenøren utarbeide HMS-plan for prosjektering og utførelsesfasen. Planen skal ajourføres løpende og være lett tilgjengelig på byggeplass. Totalentreprenøren er ansvarlig for underentreprenørers og underkonsulenters HMSarbeid. 18 RYDDING/RENHOLD/AVFALLSHÅNDTERING Renhold- rydding avfallshåndtering:

23 23/56 Det vises til NS 3431, pkt Byggherren vil håndheve dette punktet etter følgende retningslinjer: Totalentreprenøren, og alle han svarer for, skal fremlegge, og dokumentere et KS-system som ivaretar avtalt og tilstrekkelig renhold, rydding og avfallshåndtering. Byggeplassen skal følge krav angitt i Rent Tørt Bygg håndboken Skriftlig påtalte mangler vedrørende renhold, rydding og avfall vil bli håndhevet i henhold til NS 3431, pkt. 6.6, siste avsnitt. Ved manglende oppfølging fra totalentreprenøren kan byggherren tilbakeholde inntil 2 % av kontraktsummen inntil forholdene er brakt i orden og godkjent av byggherren. Dette kommer i tillegg til eventuelle beløp som holdes tilbake av andre grunner. Byggherren har også rett til å rekvirere andre til å utføre disse arbeidene for totalentreprenørens regning, etter at varsel er gitt. Får byggherren økede kostnader på grunn av dårlig oppfølging av disse retningslinjer, vil disse kostnader bli belastet totalentreprenøren. Kostnadene ved å utføre disse arbeider forutsettes å være medtatt som del av rigg- og driftskostnadene. 19 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER Totalentreprenøren er ansvarlig for at bygget med installasjoner prosjekteres og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. Alle krav vedr. spesielle rom eller funksjoner som krever offentlig godkjennelse er entreprenørens ansvar å oppfylle. Totalentreprenøren er følgelig ansvarlig for at aktuelle myndighetskrav og retningslinjer oppfylles. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal ivaretas og avklares av totalentreprenøren. Norske standarder skal benyttes, både når det gjelder prosjektering og ved utførelse. NS 3420 siste utgave nest høyeste klasse, gjelder for anleggenes utførelse og montasje hvis ikke annet er angitt i kravspesifikasjonene. Standardenes bestemmelser angir hvilke krav som stilles til ferdig delprodukt. Autorisasjonspliktig arbeid skal utføres av autoriserte entreprenører.

24 24/ RIGG/DRIFT GENERELT Totalentreprenøren skal i tilbudsskjemaet under post 1.10 medregne kapitalytelser, rigging, drift og nedriggingskostnader i henhold til NS 3420-B, 3. UTGAVE 1999, samt alle kostnader i forbindelse med HMS m.v. og nedennevnte relevante ytelser: Entreprenørens pris for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging skal dekke alle behov som entreprenøren og hans underentreprenører vil få i planleggings- og byggeperioden, herunder bl.a.: Brakkerigg Containere Telefon Byggestrøm. Forsikringer Sikkerhetsstillelse Støvsikring/ tildekking i byggeperioden, rydding og rengjøring/ vask før overtakelse Stillaser/ midlertidige arbeidsplattinger og lignende Kraner og utstyr for interntransport av materiell Etablering av byggeplasskilt Administrasjon og ledelse Møter og befaringer Oppretting og vedlikehold av rutiner for kvalitetssikring og evt. nøkkelrutiner Vann, avløp og elektrisitet (provisorer). Forbruk dekkes av byggherren Bortkjøring, fyllplassavgifter Sikringsarbeider, HMS-forhold (hovedbedrift og koordinator i prosjekterings- og gjennomføringsfasen) Utbedring av evt. skader på bygningene eller uteområdene, som skyldes entreprenøren Alle kostnader ved utarbeidelse og søknad om nødvendig ramme- og/eller igangsettingstillatelse. Offentlige gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandlingen betales av byggherren. Øvrige gebyrer etc betales av entreprenøren. Entreprenøren skal på eget initiativ vurdere behov og plassering av rigg gjennom byggefasen, og meddele dette i forbindelse med innsendelse av tilbud. Nødvendige brakker/containere e.l. plasseres utvendig etter nærmere avklaring med tiltakshaver, eller dennes representant. Saken vil bli drøftet ved tilbudsbefaringen og tatt med i referatet som sendes umiddelbart etter. Alt maskinelt utstyr, evt. stillas og verktøy skal sikres mot skader på personer. Nøkler til maskinelt utstyr oppbevares på sikkert sted. Strøm til elektrisk verktøy skal frakobles etter arbeidstid. Det skal til enhver tid holdes orden på byggeplassen, ute og inne. Bygningsavfallet skal anbringes i søppelcontainere el. tilsvarende som er sikret mot bruk av uvedkommende. Det skal hver dag foretas opprydding på arbeidsstedet. Entreprenøren skal besørge og bekoste bortkjøring av eget avfall og bygningsrester.

25 25/ DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER Det skal leveres to sett komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser på norsk, omfattende bygningsmessige arbeider og alle tekniske anlegg. Videre skal det leveres CD plater med FDV-instruks skrevet i Word samt tilhørende tegninger, inkludert brann og rømningstegninger. Totalentreprenøren skal ta med opplæring av drifts- og brukerpersonell. Det skal i denne anledning utarbeides et opplegg med opplæringsmateriell. Det forutsettes her gjennomgang av driftsinstruks, utarbeidelse av veiledninger og betjeningsmanualer tilpasset de forskjellige brukergruppene, samt nødvendige befaringer. Det forutsettes to opplæringsrunder, en i god tid før overtakelse/innflytting, og en utdypende gjennomgang med teknisk personale etter avtale med tiltakshaver. Alle kostnader til drifts- og vedlikeholdsinstrukser utover det som er medtatt i pkt. 111, medtas i post 1.96i tilbudsskjemaet. Opplæring Entreprenøren skal ta med et opplæringsopplegg for drifts- og brukerpersonell. Det skal i denne anledning utarbeides et opplegg med opplæringsmateriell. Det forutsettes her gjennomgang av driftsinstruks, utarbeidelse av veiledninger og betjeningsmanualer tilpasset de forskjellige brukergruppene, samt nødvendig befaringer. Det forutsettes to opplæringsrunder, en i forbindelse med overtakelse, og en utdypende gjennomgang med teknisk personale 6 måneder senere. Service i reklamasjonstiden Service og vedlikehold i reklamasjonstiden skal være inkludert for samtlige leverte anlegg. Forbruksmateriell faktureres imidlertid i tillegg. Service skal prises som en egen post i tilbudet og faktureres etterskuddsvis i reklamasjonstiden. Vår og høst skal anleggene kontrolleres, funksjonstestes og vedlikeholdes iht. prosedyrer i DV-instruks, tilsvarende en normal serviceavtale. 112 ENDRINGER Byggherren har rett til å foreta endringer. For de endringer som ikke dekkes av avtalte enhetspriser, har totalentreprenøren full dokumentasjonsplikt for kostnadene. 113 FREMDRIFT Følgende hovedfremdriftsplan er forutsatt:

26 26/56 Tilbudsinnlevering Mandag kl Vedståelsefrist minst 90 dager. Entreprenøren skal utarbeide en overordnet fremdriftsplan med kritiske linjer som skal vedlegges tilbudet. Etter kontraktsinngåelse, i god til før igangsettelse på byggeplass, skal totalentreprenøren utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektering med milepeler for byggherrens frister for behandling/beslutninger, og skal holdes løpende ajour for gjennomgåelse i byggemøtene. 114 OVERTAKELSE Ved overtakelse skal brukstillatelse foreligge med godkjennelse av de tekniske anlegg, samt alle helserelaterte installasjoner av aktuell instans. Det forutsettes at overtakelse skjer i henhold til NS For øvrig vises det til forutsetninger for overtakelse og del-overtakelser angitt i tilbudsdokumentene. 115 KOORDINERING LØST INVENTAR/INNFLYTTING Byggherre vil planlegge og kjøpe inn alt løst inventar som ikke er medtatt i dette tilbudsmaterialet. Totalentreprenøren må medta koordinering av selve innflyttingsprosessen i forhold til egen fremdrift på byggeplassen, slik at innflytting kan skje til overleverte arealer uten at dette hindrer eller skaper problemer for øvrige arbeider på plassen. Totalentreprenøren plikter å medvirke positivt til en slik prosess. 117 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 3431, Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise 2. ugave, med følgende endringer, tilføyelser og presiseringer: 5.3 Prosjekterings- og byggemøter Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings-, bygge- og entreprenørmøter, og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Byggherren skal alltid ha kopi av møtereferatene. Unntak fra dette er rene kommersielle møter mellom TE og UE Byggherrens rett til å føre kontroll Følgende presiseres: Byggherrens rett til å føre kontroll skal også gjelde totalentreprenørens prosjektering. Totalentreprenørens opplysningsplikt skal også gjelde prosjekteringen.

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... Utbyggingsenheten Bispehaugen Skole Rehabilitering Hovedbygg BILAG D VEDERLAG INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 3 2.1 INDEKSREGULERING... 3 2.2 OPSJON, FASTSUM

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Bilag B Vederlag Entreprise E 24032 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx

Trondheim eiendom Tonstad skole - totalentreprise. Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim eiendom 103 409 BILAG D1 VEDERLAG Bilag D Vederlag Entreprise arbeidsdokument.docx Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr:

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr: TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Utbyggingsenheten. Avfallssug Ranheim skole Grunn- og betongarbeider

Utbyggingsenheten. Avfallssug Ranheim skole Grunn- og betongarbeider Utbyggingsenheten BILAG D VEDERLAG Trondheim kommune Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING... 4 2.2 OPSJON, FASTSUM

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Bårehus SVARDOKUMENTER

Bårehus SVARDOKUMENTER Vedlegg 04 Øystese kyrkje: Bårehus Bårehus m/ driftsavdeling og toaletter Øystese kyrkje Hardangerfjordvegen 631, 5610 ØYSTESE GNR. 44, BNR. 276 SVARDOKUMENTER Rivingsarbeider Nybygg Utomhusarbeider TOTALENTREPRISE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

Krødsherad kommune, Bygge- og eiendomsavdelingen PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2

Krødsherad kommune, Bygge- og eiendomsavdelingen PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2 PROSJEKTNAVN: P04034RA NORESUND SVØMMEHALL RENSETEKNISK ANLEGG DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE MED FORHANDLINGER Konkurransegrunnlagets oppbygning: Del 1 - Konkurransegrunnlaget Del 2 - Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Toaletter Haga skole og vognskjul Nordre Jarlsberg barnehage

Toaletter Haga skole og vognskjul Nordre Jarlsberg barnehage . Toaletter Haga skole og vognskjul Nordre Jarlsberg barnehage.......... Tilbudsdokumenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2.0 TILBUDSREGLER... 4 3.0 TILBUDSSAMMENDRAG... 5 4.0 HVA SKAL

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BILAG D2 PRISSKJEMA. Tonstad skole Sk-130

BILAG D2 PRISSKJEMA. Tonstad skole Sk-130 Trondheim eiendom BILAG D2 PRISSKJEMA Tonstad skole Sk-130 Trondheim kommunes ref. nr. i anbudsperioden 11/24147 Innleveringsfrist 13.12.2012, kl. 13.00 Utarbeidet av Rambøll Norge AS 29.2.2012/VNS Trondheim

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fast sesongpris Tilbudsskjema Entreprise Basis NS UiN, Snøbrøyting og vintervedlikehold DL

TILBUDSSKJEMA. Fast sesongpris Tilbudsskjema Entreprise Basis NS UiN, Snøbrøyting og vintervedlikehold DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer