Svar på spørsmålene i høringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på spørsmålene i høringen"

Transkript

1 Svar på spørsmålene i høringen Generell kommentar fra Stavanger kommune Stavanger kommune stiller seg kritisk til at en kompleks og tidkrevende høring som dette publiseres så tett på sommerferien og med så kort tidsfrist. I Stavanger kommune betyr dette at saken ikke rekker politisk behandling før høringsfristen utgår, og høringsuttalelsen sendes derfor med forbehold om politisk tilslutning. Spørsmål 1. Hvilken finansieringsmodell ønsker dere? Dagens modell videreføres med følgende Stavanger kommune mener at en tilskuddsberegning basert på nasjonale satser bryter med prinsippene bak rammefinansiering og vil redusere kommunenes mulighet til lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet og kan føre til økt kvalitetsforskjell i tjenestetilbudet. Stavanger kommune mener dagens ordning med lokalberegnede satser fungerer godt, og vil fungere enda bedre med tilrådte endringer videre i høringen. Stavanger kommune foreslår en ordning der kommunen kan velge å benytte nasjonal sats, slik som det per dags dato er for kapitaltilskuddet. Spørsmål 2. Støtter dere vårt forslag om å gi påslag for pensjonsutgifter? Direktoratets forslag om å gi påslag for pensjonsutgifter støttes med følgende Stavanger kommune mener et beregnet sjablonmessig påslag for pensjonsutgifter vil øke treffsikkerheten til private barnehagers faktisk pensjonskostnader, og viser til PwCs beregning i rapporten «Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager» der gjennomsnittlig brutto pensjonsutgift for 2015 anslås å være 11,7 %. Stavanger kommune foreslår å legge til grunn en tilsvarende beregning ved årlig fastsettelse av pensjonstillegg, og heller innføre en søknadsbasert ordning for barnehager med høyere utgifter enn snittet. Spørsmål 3. Støtter dere forslaget om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter? Direktoratets forslag om en søknadsbasert ordning for barnehager med særlig høye pensjonsutgifter støttes med følgende Et fåtall private barnehager i Stavanger kommune har høyere pensjonsutgifter enn beregningen i PwC-rapporten og åpner for at disse bør kunne søke om å få dekket merkostnaden for dette opp til samme nivå som kommunale barnehager. For å unngå å unødig belaste barnehagenes og kommunens administrasjon bør søknadsprosessen i størst mulig grad automatiseres gjennom rapporteringsportalen basil.no, der barnehagene allerede skal innrapportere tallene.

2 Spørsmål 4. Støtter dere at kapitaltilskuddet kun beregnes ut fra nasjonal sats? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om at kapitaltilskuddet kun skal beregnes ut fra nasjonal sats med følgende Muligheten til å beregne lokal sats er mer i tråd med prinsippet om rammefinansiering og lokalt selvstyre. Stavanger kommune foreslår i stedet at direktoratet arbeider for økt kompetanse for å gjøre slike beregninger i kommunene, og å utarbeide gode verktøy som kommunene kan benytte i beregningsprosessen. Spørsmål 5. Er dere enige i at kapitaltilskuddet gis likt for tre år? Direktoratets forslag til at kapitaltilskuddet gis likt for tre år støttes med følgende Variasjonen i satsen er liten tatt i betraktning beregningens kompleksitet, og det virker derfor hensiktsmessig å forlenge perioden tilskuddssatsen skal gjelde for til tre år. Spørsmål 6. Hvilken metode mener dere er best egnet til å beregne kapitaltilskuddet? Direktoratets forslag om å bruke byggeår som til å beregne kapitaltilskuddet støttes med følgende Stavanger kommune mener at byggeår er den mest utprøvde løsningen som på sikt også vil gi minst administrasjon. Spørsmål 7. Støtter dere at tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om at tilskuddet til familiebarnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats med følgende Muligheten til å beregne lokal sats er mer i tråd med prinsippet om rammefinansiering og lokalt selvstyre. Spørsmål 8. Støtter dere at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om at tilskuddet til åpne barnehager kun beregnes ut fra nasjonal sats med følgende Muligheten til å beregne lokal sats er mer i tråd med prinsippet om rammefinansiering og lokalt selvstyre. Spørsmål 9. Støtter dere vårt forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig? Direktoratets forslag om at kommunen der barnet er folkeregistrert skal være refusjonspliktig støttes med følgende

3 Basert på at det er kommunen der barnet er folkeregister som mottar rammetilskudd for barnet virker det mest hensiktsmessig at vertskommunen også krever refusjon fra denne. Spørsmål 10. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats? Direktoratets forslag om ikke å videreføre en bestemmelse om minimumssats støttes med følgende begrunnelse og forutsetning: Stavanger kommune støtter forslaget, forutsatt at staten øker rammetilskuddet til kommunene for å dekke 100 prosent tilskudd. Spørsmål 11. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde? Direktoratets forslag om ikke å videreføre en bestemmelse om formål og virkeområde støttes med følgende Stavanger kommune er enig i at likeverdig behandling ivaretas ved etterfølgelse av barnehageloven og at virkeområdet med endring av forskriften vil være tydelig. Spørsmål 12. Støtter dere vårt forslag om ikke å videreføre begrepet "ordinær drift" i ny forskrift? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om ikke å videreføre begrepet «ordinær drift» i ny forskrift med følgende Det vil ikke være utenkelig at det skulle forekomme situasjoner der kommunen vil bli påført kostnader private barnehager ville kunne unngå. Eksempelvis dersom et barnehagelokale blir kondemnert ved skade. Kommunen vil være pliktig til å tilby barnehageplass i midlertidige lokaler for barn både kommunale og ikke-kommunale barnehager i et slikt tilfelle. I så tilfelle ville det være unaturlig å inkludere disse ekstrakostnadene i tilskuddsberegningen til private. Stavanger kommune oppfordrer heller til å videre definere begrepet «ordinær drift» i forskriften, slik at dette i mindre grad kan gis betydninger det ikke er tiltenkt. Spørsmål 13. Støtter dere forslaget om å beholde en bestemmelse om kravet til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om å beholde en bestemmelse om kravet til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningslovgivningen med følgende Stavanger kommune mener bestemmelsen blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom forvaltningslovgivningen. Spørsmål 14. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre 25 prosent-regelen? Direktorat forslag om ikke å videreføre 25 prosent-regelen med følgende

4 Stavanger kommune mener at private barnehager også kan ha en nødvendig driftsform, geografisk virkeområde eller organisering som gjør den dyrere enn andre barnehager, og derfor bør tilsvarende kommunale barnehager inngå i snittberegningen. Spørsmål 15. Støtter dere forslaget om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler? Stavanger kommune støtter ikke direktoratets forslag om at det ikke skal være særskilte regler for barnehager i midlertidige lokaler med følgende Hovedgrunnen til at kommuner velger å etablere et barnehagetilbud i midlertidige lokaler er fordi kommunen er pålagt å tilby alle barn med rett til plass et barnehagetilbud. Private barnehager har ikke det samme krav knyttet til seg. Faktisk kan akutt driftsstans i private barnehager nettopp føre til at kommunen må ty til midlertidige lokaler. Direktoratet argumenterer med at sektoren er godt utbygd, men problematikken er at kommunen kontinuerlig må vurdere bruk av slike bygg for å ha nok kapasitet til enhver tid. Kostnaden er med andre ord spesiell for kommunens barnehager. Med bakgrunn i dette ønsker ikke Stavanger kommune stille seg bak direktoratets forslag. Spørsmål 16. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre regelen om ekstra tilskudd? Direktoratets forslag om ikke å videreføre regelen om ekstra tilskudd støttes med følgende Bestemmelsen virker overflødig, og det innebærer ingen realitetsendring i å fjerne den. Spørsmål 17. Er dere enige i at fristen for vedtak om sats bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret? Direktoratets forslag om at fristen for vedtak om sats bør være 31. oktober i året før tilskuddsåret støttes med følgende Ordningen vil være uproblematisk for Stavanger kommune. Spørsmål 18. Støtter dere forslaget om klagerett? Direktoratets forslag om klagerett støttes med følgende Stavanger kommune støtter forslaget om klagerett, men stiller seg bak forutsetningen foreslått av KS om at kommunene må sikre rett til å få korrigert feil klagevedtak. Dette kan sikres gjennom reell overprøving. Det er igangsatt et arbeid med å finne en tvisteløsningsordning for stat og kommune. Dersom det ikke kommer noe ut av dette arbeidet, kan det alternativt settes ned en tvistenemd fra KS og PBL og med en nøytral leder. Et siste alternativ er at feil kan bli korrigert ved neste års tildeling av tilskudd. Spørsmål 19. Er dere enige i forslaget om ikke å videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse?

5 Stavanger kommune støtter ikke forslaget om å ikke videreføre bestemmelsen om vilkårsstillelse med følgende begrunnelse. Stavanger kommune er enig i at bestemmelsen om vilkårsstillelse kan være gjenstand for misforståelse. Likefult mener kommunen at det er bestemmelsens natur som må endres. Dagens Barnehagelov gir ingen hjemmel for å stille vilkår for tildeling av ordinært tilskudd til barnehagene, noe vi mener er uheldig. Dersom lokal sats benyttes i kommunen, bør kommunen ha hjemmel til å kreve at private barnehager leverer den kvaliteten kommunale barnehager leverer, og at det bør kunne gjøres avkortninger av tilskuddet til barnehager med lavere definert kvalitet. Bemanningstetthet kan være et eksempel på en slik kvalitet. Med mulighet for å stille vilkår vil det være mulig for kommunen å føre en helhetlig barnehagepolitikk på tvers av hele kommunens barnehagetilbud. Spørsmål 20. Støtter dere forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt? Stavanger kommune støtter forslaget om at det ikke stilles krav til like rapporteringstidspunkt med følgende Rapporteringer i kommunale og private barnehager tjener ulike formål, og det tjener ingen hensikt å sammenstille disse i en bestemmelse. Spørsmål 21. Er dere enige i forslaget til beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager? Stavanger kommune støtter direktoratets om beregning av gjennomsnittlig barnetall i kommunale barnehager med følgende Hovedpoenget med en slik beregningsmetode er å få med seg endringen ved nytt barnehageår. I så måte er forslaget hensiktsmessig. Spørsmål 22. Bør gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger? Stavanger kommune støtter ikke at gjennomsnittsberegningen kun gjøres med bruk av to årsmeldinger med følgende Det virker lite hensiktsmessig å hindre kommunene å gjøre en mer nøyaktig snittberegning ved å benytte flere telletidspunkt, så lenge disse vektes riktig. Spørsmål 23. Er dere enige i forslaget om rapportering av barn i private barnehager? Direktoratets forslag om rapportering av barn i private barnehager støttes. Spørsmål 24. Støtter dere forslaget om at barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret, regnes som under eller over tre år, avhengig av om barnet rapporteres i løpet av årets sju første måneder, eller årets fem siste måneder? Direktoratets forslag om når barn blir rapportert som små og store støttes med følgende kommentar:

6 Stavanger støtter å gjøre en bestemmelse av denne ordningen, men vi mener det er problematisk at pedagognorm og arealnorm ikke benytter samme ordning. I praksis betyr det at tilskuddet ikke tilsvarer pedagog- og arealnorm deler av året. Stavanger kommune foreslår at disse normenes tidspunkt for vekting av barn som små eller store faller på samme tidspunkt. Spørsmål 25. Er dere enige i forslaget om klagerett? Direktoratets forslag om klagerett støttes med følgende Stavanger kommune støtter forslaget om klagerett, men stiller seg bak forutsetningen foreslått av KS om at kommunene må sikre rett til å få korrigert feil klagevedtak. Dette kan sikres gjennom reell overprøving. Det er igangsatt et arbeid med å finne en tvisteløsningsordning for stat og kommune. Dersom det ikke kommer noe ut av dette arbeidet, kan det alternativt settes ned en tvistenemd fra KS og PBL og med en nøytral leder. Et siste alternativ er at feil kan bli korrigert ved neste års tildeling av tilskudd. Fylkesmannen skal kun overprøve om fakta er riktig, det vil si hva som er riktig beløp. Fylkesmannen skal ikke kunne overprøve avgjørelsen til kommunen om å kreve penger tilbake. Dersom det er gjort feil av kommunen, så skal dette fremdeles være et forhold som ikke er underlagt klagerett. Slike tilfeller skal avgjøres etter alminnelige regler om tilbakebetalingskrav. Spørsmål 26. Støtter dere forslaget om tilskuddsberegning og kommunesammenslåing? Direktoratets forslag om at de tidligere kommunenes regnskap og barnetall skal være grunnlaget for tilskuddsberegningen for barnehagene i disse kommunene frem til to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført støttes.. Spørsmål 27. Hvilke andre utfordringer med kommunesammenslåingen og tilskuddsberegningen bør det tas høyde for i overgangsperioden? Stavanger kommune har ikke kommentarer til dette spørsmålet. Spørsmål 28. Støtter dere forslaget om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats? Direktoratets forslag om å beregne nasjonal sats med utgangspunkt i dagens beregning av nasjonal sats med følgende forutsetning støttes med følgende Stavanger kommune støtter forslaget om å bruke dagens metode for beregning av nasjonal sats som grunnmetode for å regne, men for at nasjonal sats skal være mer treffsikker i alle kommuner bør kommunene justere for bemanningstetthet, pensjonsnivå og kapitalkostnader. Spørsmål 29. Bør satsen for Oslo beregnes særskilt?

7 Stavanger kommune anbefaler ikke å holde Oslo kommune ute av beregningene med følgende Stavanger kommune mener at avviket mellom sats med og uten Oslo ikke er tilstrekkelig til å begrunne en egen sats for Oslo. En slik løsning ville stride mot målsetningen om forenkling ved nasjonal sats. Spørsmål 30. Støtter dere forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonale satsen baseres på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i kommunen? Stavanger kommune støtter forslaget om at den lokale justeringen av den nasjonal satsen baseres på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift med følgende begrunnelse og presisering: Stavanger kommune støtter forslaget om å kunne justere nasjonal sats for bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift lokalet. Personalkostnader utgjør 86 prosent av alle kostnader i barnehage. Dersom en justering skal ha en reell påvirkningskraft er det en justering i bemanningstettheten som vil være løsningen. Stavanger kommune mener at pensjon ikke bør justeres her, men holdes utenfor beregningen og sjablong justeres, jf. svar på spørsmål to og tre. Spørsmål 31. Er dere enige i forslaget om rapportering? Stavanger kommune støtter forslaget om rapportering med følgende begrunnelse og bemerkning: Stavanger kommune støtter denne ordningen som har fungert godt, men ønsker å understreke viktigheten av også å videreføre adgangen for kommunen til å fastsette egne rapporteringer av barn i private barnehager i lokale retningslinjer. Spørsmål 32. Støtter dere forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven? Stavanger kommune støtter forslaget om ikke å videreføre en bestemmelse om kommunens forpliktelser etter forvaltningsloven med følgende Stavanger kommune mener dokumentasjonsplikten er tilstrekkelig fundamentert i forvaltningslovgivningen. Bestemmelsen virker mot sin hensikt, og er mer til forvirring enn oppklaring. Spørsmål 33. Er dere enige i forslaget om klagerett? Stavanger kommune støtter direktoratets forslag om klagerett med følgende Stavanger kommune støtter forslaget om klagerett, men stiller seg bak forutsetningen foreslått av KS om at kommunene må sikre rett til å få korrigert feil klagevedtak. Dette kan sikres gjennom reell overprøving. Det er igangsatt et arbeid ed å finne en tvisteløsningsordning for stat og kommune. Dersom det ikke kommer noe ut av dette arbeidet, kan det alternativt settes ned en tvistenemd fra KS og PBL og med en nøytral leder. Et siste alternativ er at feil kan bli korrigert ved neste års tildeling av tilskudd.

8 Spørsmål 34. Støtter dere forslaget om fratrekk? Stavanger kommune støtter direktoratets forslag om fratrekk med følgende Stavanger støtter forslaget om fratrekk tilsvarende andre offentlige tilskudd til barnehagen, samt indirekte offentlig økonomisk støtte. Kommunene bør få frihet til å vurdere og beregne dette i hvert enkelt tilfelle. Spørsmål 35. Er dere enige i forslaget til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager? Stavanger kommune støtter direktoratets forslag til metode for å finne bemanningstetthet i kommunale barnehager, og foreslår følgende forutsetning: Bemanningstett bør beregnes etter samme metode i både KOSTRA, BASIL og eventuelt andre offentlige statistikker og at slik rapportering med fordel bør skje samtidig over samme plattform. Spørsmål 36. Støtter dere forslaget til overgangsbestemmelse? Stavanger kommune støtter direktoratets forslag om at en overgangsbestemmelse der bemanningstettheten i de tidligere kommunene skal være grunnlaget for den lokale justeringer av nasjonal sats i kommuner som har slått seg sammen frem til to år etter sammenslåingen er gjennomført. Rådmannen foreslår å støtte forslaget uten begrunnelse. Spørsmål 37. Har dere innvendinger eller andre innspill til økonomiske konsekvenser? Stavanger kommune har ikke innvendinger eller andre innspill til økonomiske konsekvenser. Spørsmål 38. Har dere innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser? Stavanger kommune har ikke innvendinger eller andre innspill til administrative konsekvenser. Spørsmål 39. Har dere kommentarer til forskriftstekstene med merknader? Stavanger kommune har ikke kommentarer til forskriftstekstene med merknader.

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tysvær Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: annelise.myrvoll@tysver.kommune.no Innsendt av: Anne-Lise Myrvoll

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bragernes Strand barnehage, Skaubo barnehage, Furu barnehage og Snarøya barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Berg barnehage SA Halden Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: berg@barnehage.no Innsendt av: Birthe Kjernlie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samvirkebarnehagene SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: mette.bakken@samvirkebarnehagene.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - 100 prosent barn Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: 100prosent@barn.li Innsendt av: bjørg berrefjord Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Heimly familiebarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: trondha6@online.no Innsendt av: Renate Green

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Råholt Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: raholt@laringsverkstedet.no Innsendt av: Eirik Hauge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SU Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kirstihol@hotmail.com Innsendt av: kirsti holøyen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Jettegryta barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: styret.jettegryta@outlook.com Innsendt av: Maia Jordhøy

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brakamoen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: laila.stodle@brakamoenbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Søre Øyane Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: soreoyane@barnehage.no Innsendt av: Kjersti Ellingsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fykenborg barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fykenborg@barnehage.no Innsendt av: nne Forsnes Melvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: krokusbakken@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tønsberg Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mvor@tonsberg.kommune.no Innsendt av: Marion Vørrang Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagerlia Miljøbarnehage & Stavne Tospråklige barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lkj@stavnebarnehage.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fagforeningen Ledrne Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: barnehagen.victoriahavn@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villamoen Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise@kattekleiv.no Innsendt av: Inger Lise Wølner

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - småbarnforeldrenes barnehage SA, Vårres barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaarres@barnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Cicilie Myrvang Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ciciliemyrvang@hotmail.com Innsendt av: Cicilie Myrvang Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Multemyra barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.olsen@lofoten-industri.no Innsendt av: Anne

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Segelbergan barnehage, Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@segelberganbarnehage.no Innsendt av: Siri

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Straume Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.straume@laringsverkstedet.no Innsendt av: Kjersti

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nord-Trøndelag Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmntrse@fylkesmannen.no Innsendt av: Randi Segtnan Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Espira Gruppen AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jens.schei.hansen@espira.no Innsendt av: Jens Schei Hansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Høgskolen i Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: agda@hib.no Innsendt av: Anne Gro Dalland Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjørgunn barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: larsbjorge@barnehagenett.no Innsendt av: Lars Bjørge

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nordlys barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: cecilie.cock@nordlysbarnehage.no Innsendt av: Cecilie

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Torp Høymyr Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: torp.hoymyr@barnehage.no Innsendt av: Berit Saur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet AS avd. DoReMi Våler Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vaaler@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Samarbeidsutvalget i Barnas Rett barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Automatisk bekreftet via lukket innsending. Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soria Moria barnehage1 A/S, Soria Moria barnehage, Hisøy A/S, Soria Moria barnehage, Arendal A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gystadmarka@laringsverkstedet.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Godvik Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: bjorg.wiers@bkkfiber.no Innsendt av: Bjørg Wiers Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Medbroen Drift AS (Medbroen gårdsbarnehage) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hjordis@medbroen.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fosnaheim naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: fosnaheim@fosnaheim.no Innsendt av: Jens Ola

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjellbakkane barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fraber@udf.no Innsendt av: Frank Bergli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tyristua barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise.kleven@tyristua.no Innsendt av: Inger Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Snøkrystallen småbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: snokrystallen@gmail.com Innsendt av: Karina

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gråkallen barneahage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@graakallenbarnehage.no Innsendt av: Bente

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rikeåsen Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rikeasen@online.no Innsendt av: Kaia Brækken Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandtoppen og Eikenøtta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: karin@naturbarnehagene.no Innsendt av: Karin

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagene i Norge Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styreleder@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ørland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: odd.erik.rostad@orland.kommune.no Innsendt av: Odd-Erik Røstad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergsvingen barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grybo@hotmail.no Innsendt av: Gry Borgaas Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Abelia Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knuterik@abelia.no Innsendt av: Knut Erik Beyer-Arnesen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.schmidt@ulna.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Puskhola barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@puskhola.no Innsendt av: Toril Solevåg Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sjiraffen Barnehage A/S Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@sjiraffen.no Innsendt av: Susanne Kvist Farbrot

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nærleiken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: sveinung@narleik.no Innsendt av: Sveinung Nordtveit Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Kongsvinger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: liv.hilde.rybraten@kongsvinger.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rauma kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mette.rye@rauma.kommune.no Innsendt av: Mette Rye Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eventyråsen Barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: vigdis@eventyraasen.no Innsendt av: Vigdis

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer