Fritidshus Maks. Gjelder fra EPF01- M01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritidshus Maks. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- M01"

Transkript

1 Fritidshus Maks Gjelder fra EPF01- M01

2 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6. Melding om skade 7. Skadeoppgjør 8. Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer 9. Merutgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet 10. Ansvar 11. Rettshjelp 12. Naturskade 13. Fritidshus Maks - utvidet dekning Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hvem bygningsforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker - den som er angitt i forsikringsbeviset Ektefelle - eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Bar n som tilhører forsikringstakers husstand. Barn som pga. utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. Andre som har tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen. 2 Hvor forsikringen gjelder På forsikringsstedet: Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. Utenfor forsikringsstedet: Forsikringen gjelder i Norden for bygningsdeler som er midlertidig nedmontert for reparasjon. 3 Hva forsikringen omfatter Bygning: Forsikringen omfatter bygning som er angitt i forsikringsbeviset, herunder fastmontert utstyr som er vanlig for bygningens formål. I tillegg omfattes: a) Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr - herunder oljetank - fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning. b) Hageanlegg - herunder - gjerde - flaggstang - parabolantenne - solcellepanel/vindgenerator - utvendige varmekabler/-rør - utvendig svømmebasseng og annen badekilde (boblebad, badestamp m.v) Erstatningen er begrenset til kr c) Tilleggsbygninger (som uthus, garasje) er omfattet inntil kr Tilleggsbygg utover denne summen må forsikres særskilt, og vil da fremkomme av forsikringsbeviset. d) Trebrygge - brann- og naturskade på fast trebrygge - dersom det er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset e) Tilbygg/påbygg som skjer i avtaleperioden er omfattet av forsikringen inntil hovedforfall. Tilbygg/påbygg skal meldes til selskapet. 4 Hvilke skader som dekkes Bygningsforsikringen dekker skader som inntreffer plutselig og uforutsett. Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset. Etter en erstatningsmessig skade dekkes også: a) Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse bygningsrester. b) Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig/fritidsbolig ikke kan brukes i den tid det normalt tar å reparere/gjenoppføre. c) Ekstraut gifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere/gjenoppføre. d) Oppfylling av pulver-/skumapparat. e) Utgifter til utrykning etter utløst tyveri-/brannalarm. f) Merutgifter ved utbedring som skyldes offentlig påbud - inntil kr side 1 av 9

3 5 Hvilke skader som ikke dekkes Bygningsforsikringen dekker ikke: a) Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann. b) Skade som bare består av flekker, svinnsprekker, riper og avskallinger. c) Skade som skyldes vanlig bruk, søl eller kondens. d) Punktering av isolerglass. e) Skade på våtrom (vaske-, bade, dusjrom) når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett, søl eller kondens. Med våtrom menes: bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk. f) Skade som skyldes sopp, råte, bakterier, heksesot, insekter eller kjæledyr. Sopp-/råted ekning kan avtales og fremkommer da i forsikringsbeviset g) Skade som skyldes vann fra bygningens takrenne, utvendig nedløp eller utett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp. h) Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drensledning. Likevel dekkes skader som følge av plutselig vanninntregning i bygningen fra terrenget eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. i) Skade ved vanninntrengning gjennom utette tak, pipe/pipebeslag, vegger, grunnmur eller bunnsåle. Likevel dekkes skader som følge av plutselig vanninntregning i bygningen fra terrenget eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Forsikringen kan utvides til å omfatte skader som følge av utett tak/vegg - Hus Maks. j) Skade på drensledning/drenssystem. k) Skade som skyldes tele, setninger, jordtrykk og utilstrekkelig eller sviktende fundamentering. Forsikrin gen kan utvides til å omfatte skader som følge av håndverks-/entreprenørfeil - Hus Maks. l) Skade ved materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, samt skader som følge av dette. Forsikringen kan utvides til å omfatte skader som følge av håndverks-/entreprenørfeil - Hus Maks. m) Merkostnader ved kunstnerisk utsmykning eller urasjonell byggemåte/utstyr. Forsikringen kan utvides til å omfatte slike merkostnader - Hus Maks. n) Frostskade og andre klimatiske skader på hage-/grøntanlegg, samt skader forårsaket av gnagere. 6 Melding om skade Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Brann, tyveri og hærverk skal i tillegg meldes politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. 7 Skadeoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder følgende bestemmelser. Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved: a) Kontantoppgjør b) Reparasjon c) Gjenoppføring/gjenanskaffelse eller d) At selskapet skaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse. Ved erstatning for beplantning i hageanlegg, beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende ung vekst i gartneri o.l. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Merverdiavgift betales når det kan dokumenteres at dette er påløpt i forbindelse med reparasjon/gjenoppføring av skadet bygning. 7.1 Erstatningsberegning bygning Fullverdiforsikret bygning a) Fullverdiforsikret bygning som repareres eller gjenoppbygges til samme formål på samme sted (samme g.nr. og bnr.) innen 5 år: Bygningen er til enhver tid forsikret for hva det koster å bygge tilsvarende - eller vesentlig tilsvarende bygning. Det gjøres ikke fradrag for verdiøkning som utbedring/gjenoppføring medfører. b) Fullverdiforsikret bygning som repareres eller gjenoppføres til annet formål og/eller annet sted (annet gårds-/bruksnr.): Dersom utbedringen/gjenoppføringen medfører at bygningen får en høyere verdi enn før skaden (en økonomisk gevinst), gjøres fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skad en Førsterisikoforsikret bygning Erstatningen er begrenset til forsikringssummen (oppgitt i forsikringsbeviset) Dersom utbedring/gjenoppføring medfører at bygningen får en høyere verdi enn før skaden, gjøres det fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi Bygning som ikke repareres eller gjenoppføres innen 5 år Det gjøres fradrag i erstatningen for enhver verdiøkning ved at gammel bygning/bygningsdel erstattes med ny. Erstatningen kan ikke settes høyere enn til bygningens omsetningsverdi før skade, på forsikringsstedet, begrenset til eventuell sum angitt i forsikringsbeviset. side 2 av 9

4 7.1.4 Bygning/bygningsdel som skal rives og midlertidig bygning som ikke utbedres/gjenoppføres Erstatningen settes til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving Underforsikring ved påbygg som ikke er meldt Tilbygg, påbygg eller annen forandring som øker verdien på bygningen, skal meldes selskapet for å unngå underforsikring. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom bygningens verdi før og etter tilbygget/forandringen Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan benyttes Tapt husleieinntekt: Tap ved nedgang i husleieinntekt og tap ved at egen bolig(som bebos av sikrede), og fritidsbolig ikke kan benyttes i gjenoppføringsperioden, regnes fra skadedag til reparasjon/gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd. Tapt husleieinntekt beregnes ut fra faktisk månedsleie i henhold til kontrakt. Tap ved at egen bolig/fritidsbolig ikke kan benyttes: For rom til eget bruk beregnes tapet etter markedspris for umøblerte rom. For fritidsbolig er erstatningen begrenset til kr Det gjøres fradrag for innsparte utgifter til egen bolig og for opptjente renter av bygningserstatningen Utbetaling av erstatning, prisstigning og renter Erstatning utbetales i takt med reparasjon/gjenoppføring. Det justeres for gjennomsnittlig prisstigning etter byggekostnadsindeksen. Utbetaling er betinget av samtykke fra innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett: for bygning som gjenoppføres på annet sted/til annet formål. ved kontanterstatning. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf. forsikringsavtaleloven Skjønn Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning, kan avgjøres ved skjønn, dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår, pkt Egenandel og aldersfradrag Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på kr dersom annet ikke fremgår av forsikringsbeviset, eller av spesielle egenandelsbestemmelser nedenfor. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov. Det trekkes ikke egenandel ved: a) Tyveri når innbruddsalarm som varsler alarmsentral/vaktselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet. b) Skade som alene rammer overspenningsvern / brannalarm / innbruddsalarm Spesielle egenandeler a) Ved brudd på innvendig vannledning eldre enn 35 år, økes avtalt egenandel med kr fra og med skade nummer to. Dette gjelder både for rør- og følgeskaden. b) Ved skade som skyldes vanninntrenging direkte fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpsystemet økes avtalt egenandel til kr fra og med skade nummer to - innenfor et tidsrom på 36 måneder Aldersfradrag I følgende tilfeller trekkes aldersfradrag i stedet for egenandel: a) Utvendige ledninger m.m: Ved bruddskade på utvendig ledning og bunnledning med tilknyttet utstyr, av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5 % for hvert år gjenstanden er eldre enn 20 år. b) Varmtvannsbeholder, bereder, fyrkjele m.m: Ved skade på varmtvannsbeholder/-bereder, fyringskjel, pumper og utvendig oljetank, gjøres det fradrag med 5 % for hvert år gjenstanden er eldre enn 5 år. c) Elektrisk utstyr for kjøling eller oppvarming: Ved skade på elektrisk installasjon for temperatur/ventilasjon/vvs gjøres fradrag med 5 % for hvert år gjenstanden er eldre enn 10 år. d) Varmepumper: Ved skade på varmepumper for luft-luft og luft-vann, gjøres det fradrag med 10 % for hvert år gjenstanden er eldre enn 5 år. Ved skade på varmepumper for jord-luft gjøres det fradrag med 5 % for hvert år gjenstanden er eldre enn 5 år. e) Innebygde elektriske husholdningsapparater-/maskiner: Ved skade på elektrisk innretning/maskin/apparat, gjøres det fradrag med 10 % av skadens totale kostnad hvert år gjenstanden er eldre enn 5 år. Aldersfradraget i ovennevnte punkter beregnes kun av den skadde gjenstand - herunder kostnader i forbindelse med oppgraving og igjenfylling/istandsetting - minimum avtalt egenandel. Ved ulik alder på de skadde delene, legges alderen på den delen som står først i årsaksrekken til grunn. Dersom dette ikke kan dokumenteres, legges den eldste delens alder til grunn. 8 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes - eller sikredes ektefelle/samboers - side, jf. forsikringsavtalelovens side 3 av 9

5 9 Merutgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet 9.1 Hvor dekningen gjelder Dekningen gjelder ved gjenoppføring på: samme byggetomt annet sted når gjenoppføring på samme byggetomt ikke kan skje på grunn av lovhjemlet inngrep. 9.2 Hva forsikringen dekker Ved skade som er dekket av forsikringen, erstatter selskapet også nødvendige merutgifter påført som følge av påbud om bygningens utførelse gitt fra offentlig myndighet med hjemmel i lov eller offentlig forskrift. Dette gjelder utgifter: a) Til reparasjon/gjenoppføring av bygning. Merutgifter settes til differansen mellom verdien av den forsikrede bygning og verdien av tilsvarende bygning utført i samsvar med påbud. b) Til grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning. Merutgifter beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, men utført i samsvar med påbud. c) Som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført. Dersom den gjenoppførte bygning er større enn den skadede bygning, beregnes merutgiftene etter forholdet mellom gulvareal i skadet bygning og gulvareal i gjenoppført bygning. Med merutgifter menes den andel av utgifter som dokumentert ikke kan dekkes av offentlig myndighet. Selskapet kan kreve at påbudet påklages eller selv påklage det. 9.3 Forsikringen dekker ikke a) Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet. b) Merutgifter til bygning som er midlertidig eller som står foran riving/ombygging/rehabilitering. c) Tap av nytteareal som følge av påbud. 9.4 Gjenoppføringstid Reparasjon/gjenoppføring skal være avsluttet innen 5 år ett er at skaden inntraff. Fristen kan forlenges dersom inngrep fra offentlig myndighet forsinker eller hindrer byggearbeidet. 10 Ansvar 10.1 Hva ansvarsforsikringen dekker Forsikringen dekker det ansvar som sikrede etter gjeldende erstatningsrett (som lov og rettspraksis) kan pådra seg for skade på annen person eller annens ting. a) Dersom bygningen er forsikret, dekkes det erstatningsansvar sikrede kan bli pålagt som eier av eiendommen. b) Dersom innbo er forsikret, dekkes det erstatningsansvar sikrede kan bli pålagt som privatperson - i Norden Hva som menes med skade Med skade forstås skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført en person. Tingskade anses inntruffet dersom løsøre - herunder dyr - eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som er påført tredjeperson s om følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av skaden Hva ansvarsforsikringen ikke dekker a) Ansvar for skade voldt ved forsettelig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade. b) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy (eksklusive modellfly) eller registrert trav-eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfebrett - hangglider, paraglider, og fallskjerm - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. c) Ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. d) Ansvar for oppreisning etter skadeerstatningsloven, jf 3-5 og 3-6, bøter og lignende. e) Ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. f) Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på hans vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring. Likevel dekkes skade på leiet bolig eller hotellrom/ferieleilighet, dersom skaden skyldes brann, eksplosjon, utstrømming av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. g) Ansvar overfor medlemmer av sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerfareldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere. h) Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. i) Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings-eller rivingsarbeid. Sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på sikredes eiendom er likevel dekket. side 4 av 9

6 j) Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. Likevel dekkes sikredes ansvar dersom årsaken er plutselig og uforutsett. k) Ansvar ved overføring av smittsom sykdom. l) Ansvar for skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. m) Styreansvar. n) Ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset tilkr for hvert skadetilfelle Egenandel Fra erstatningskravet trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset Hva sikrede (du) skal gjøre ved skadetilfelle Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, skal selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning: å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. å møte ved forhandlinger eller rettergang. Uten samtykke fra selskapet må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Hva selskapet skal gjøre ved skadetilfelle Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen og overstiger egenandelen, plikter selskapet: å utrede om det foreligger erstatningsansvar. å forhandle med skadelidte. å prosedere saken for domstolene - dersom nødvendig. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent av selskapet, dekkes også Utbetaling av erstatning Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede. 11 Rettshjelp 11.1 Utgifter forsikringen dekker Forsikringen dekker nødvendige utgifter til advokat (jf domstolloven 218), retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. Dersom den faste eiendom er forsikret, omfattes tvist vedrørende eiendommen. Dersom innbo er forsikret, omfattes tvist i egenskap av privatperson. Utgifter til rettsbehandling Forsikringen dekker utgifter til: sakkyndige som er oppnevnt av retten. sakkyndig som ikke er oppnevnt av retten, såfremt utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. vitner - kun ved hovedforhandling og bevisopptak. Følgende dekkes ikke: idømte saksomkostninger. rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. side 5 av 9

7 Generelle bestemmelser om rettshjelp Saksomkostninger ved forlik: Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller at sikrede ved dom er blitt tilkjent saksomkostninger, må eventuell avtale om at hver av partene skal bære egne saksomkostninger ikke inngås uten etter godkjennelse fra selskapet. Uten slik godkjennelse fra selskapet, bærer sikrede omkostningene selv. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under: Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten (jf. domstolloven 1). Dersom saken føres for særdomstol ( jf. domstolsloven 2), men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft: Rettshjelputgifter dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forsto, eller måtte forstå, at tvisten kunne oppstå. Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt eller ved kjøp av ny b olig: Selv om forsikringen på boligen ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvistetilfeller: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i Selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig Utgifter forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke rettshjelputgifter ved: a) Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. b) Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. c) Tvist som gjelder fast eiendom eller leilighet utenfo r Norden, herunder tvist om fysiske feil og mangler eller rene avtaletvister. d) Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på boligen/eiendommen. e) Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. f) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom eller leilighet. g) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. h) Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, luftfa rtøy (ikke modellfly) eller registrert trav-eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder: - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. - hangglider/paraglider uten motor. - fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 hk, kano, kajakk og seilbrett/surfebrett. i) Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel dekkes sikredes utgifter når denne i slik sak krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt. j) Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. k) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekningen. l) Tvist i saker om personskade hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostingsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. m) Utgifter pådratt før tvist er oppstått. n) Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse o.l. - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Definisjon av tvist Med tvist forstås at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Forsikringssum o g egenandel Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandel er kr med tillegg av 20 % av det overskytende beløp. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. side 6 av 9

8 11.5 Behandling av rettshjelpsaker Vil sikrede søke erstatning under rettshjelp i tvist som omfattes av forsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig - senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal s kje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt ut utnyttet - eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvistemålsloven 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til tvistemålslovens Naturskade Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder Hva forsikringen dekker Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som: Skred Storm Flom Stormflo Jordskjelv eller vulkanutbrudd Jf 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70. Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen. For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang. Dersom ikke bedre branndekning fremgår av forsikringsavtalen, erstattes i tillegg: Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester - inn til kr Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig - eller annen bygning - ikke kan brukes som følge av skade, med inntil kr Ekstrautgifter pga. prisstigning - i den tid det normalt tar å reparere/gjenanskaffe gjenstanden - i inntil 24 måneder. Flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting - med inntil kr Merutgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet. Forsikringen dekker utgifter som skyldes endrede tekniske krav til bygningen i henhold til lov eller offentlig forskrift, med tilsammen inntil kr Kravet må gjelde den skadde del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Forsikringen omfatter ikke utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet, og utgifter som kunne vært søkt dispensert i henhold til plan og bygningsloven. Omfatter forsikringen løsøre, erstattes penger, verdipapirer og utgifter til rekonstruksjon av yrkesmanuskripter/tegninger, datalagre o.l med inntil kr Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke: a) Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass elle r andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. side 7 av 9

9 b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr c) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende. d) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. e) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende. f) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens 22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder. g) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. h) Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land. i) Skinnegående materiell som tog, trikk og lignende. j) Skade på bruer, klopper, moloer, stein- og betongbrygger, damanlegg, tunneler i fjell og lignende. Dette er ting som det ikke er naturlig å brannforsikre Redningsutgifter Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen Andre spesielle bestemmelser om naturskade Eiendom som er spesielt utsatt for naturskade: Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadelovens 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedring er 60 % eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, dekker selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører. Erstatningsberegning for beplantning i hageanlegg: Ved erstatningsberegning for beplantning i hageanlegg, beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri og lignende. Dersom reparasjon/gjenanskaffelse ikke skjer innen 5 år, settes erstatningen til det lav este beløp av reparasjonskostnad/gjenanskaffelsespris og nedgang i eiendommens omsetningsverdi. Reduksjon eller bortfall av erstatning: Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når: skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for Dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen av eventuell avkortning i erstatningen, skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last. Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade, fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr kr 10 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig Ankenemnda for Statens naturskadefond Er det tvil om: Det foreligger naturskade, Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer, Betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven Egenandel Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra er egenandelen kr Fritidshus Maks - utvidet dekning Det fremkommer av forsikringsbeviset at Fritidshus Maks er valgt og forsikringen gjelder for hovedbygning. Skader under Fritidshus Maks dekkes inntil den forsikringssum som fremkommer av forsikringsbeviset. Følgende utvidelser gjelder i tillegg til ordinære bygningsvilkår pkt Skade som følge av håndverks-/entreprenørfeil Hva forsikringen dekker: Forsikringen dekker plutselig og uforutsette skader som følge av: Tele, setninger, jordtrykk, utilstrekkelig eller sviktende fundamentering Materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje Sviktende drenering Skaden må være en følge av feil i forbindelse med arbeid som kan dokumenteres utført siste 10 år. Forsikringen dekker ikke: Utbedring av selve feilen/mangelen. Kondens og skade som følge av kondens, uansett årsak. side 8 av 9

10 Skade på våtrom (vaske-, bade-, dusjrom) når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett, søl eller kondens. Med våtrom menes: bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk. Arbeider utført av sikrede Arbeider utført av ufaglærte Skader som skyldes feil og mangler som var kjente før forsikringen tegnes. Skade eller følgeskade som oppstår så lenge entreprenør-/leverandørs garanti eller mangelsansvar gjelder - såfremt denne ikke er konkurs eller opphørt. Egenandel: Kr , minimum avtalt egenandel Skade som følge av utett tak/vegg Hva forsikringen dekker: Forsikringen dekker plutselig og uforutsette skader som følge av vanninntrengning gjennom utett tak og/eller vegg over bakkeplan. Forsikringen dekker ikke Utbedring av utettheten i selve taket/veggene. Med dette menes for tak: alle sjikt inntil takstol-/sperre, for vegg: alle sjikt inntil stenderverk/bærende konstruksjon Skade eller følgeskade som oppstår så lenge entreprenør-/leverandørs garanti eller mangelsansvar gjelder - såfremt denne ikke er konkurs eller opphørt. Egenandel: Den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset, dersom annet ikke er nevnt under spesiell egenandel. Spesiell egenandel: Kr , minimum avtalt egenandel for: Tak eldre enn 30 år (eldste del legges til grunn) Flatt tak Terrasse og overgang terrasse/vegg. Det trekkes kun avtalt egenandel når sikrede kan dokumentere at taket er rehabilitert i løpet av siste 30 år eller fremlegge tilstandsrapport nyere enn 5 år, som sier at taket er utbedret og i god stand Utvidelse av summer For Fritidshus Maks er følgende summer utvidet: Skade på hageanlegg - inntil kr Påbud fra offentlig myndighet - inntil kr Øvrige utvidelser av dekningsomfanget Når Fritidshus Maks er valgt, gjelder følgende utvidelser av dekningsomfanget: Ombygging av bolig for rullestolbruker Forsikringen dekker bygningmessig tilpasning av bolig/fritidsbolig inntil kr for å bedre bevegelsesmulighetene - dersom noen i den faste husstanden blir rullestolbruker som følge av ulykkesskade. nedkommer med barn som pga. fysisk handikap har behov for rullestol. Invaliditeten må være 50 % eller mer, og utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken eller nedkomsten. Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden. Selskapet dekker dokumenterte utgifter i tillegg til tilskudd og støtte man er berettiget til fra offentlig trygdevesen Skade større enn 75 % - erstatning som ved totalskade Er skaden - for fullverdiforsikret bygning pkt større enn 75 % av bygningens gjenoppføringskostnad, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet - uten at det gjøres fradrag for gjenverdiene. Det er en forutsetning at gjenverdiene er revet og fjernet innen 2 år etter skadetidspunktet. Eventuell ve rdi av de nedrevne materialer trekkes fra i erstatningsoppgjøret Kunstnerisk utsmykning/urasjonell byggemåte Forsikringen er utvidet til å dekke merkostnader ved kunstnerisk utsmykning på bygningen og ved urasjonell byggemåte. side 9 av 9

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem innboforsikringen gjelder for 2. Hvor innboforsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01

Innbo Maks. Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innbo Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår bygning. Fritidshus - utvidet med Maks. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår bygning. Fritidshus - utvidet med Maks. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår bygning Fritidshus - utvidet med Maks Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med felles adresse i folkeregisteret,

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2010 TVBA 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Vilkår bygning. Fritidshus - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår bygning. Fritidshus - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår bygning Fritidshus - standard dekning Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVA SOM DEKKES Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med felles adresse

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2009 TVBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade.

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2012 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Generelle vilkår - Lov om

Detaljer

Vilkår innbo. Innbo - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår innbo. Innbo - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår innbo Innbo - standard dekning HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med samme adresse i folkeregisteret barn som bor hjemme, og barn som bor

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD HUSFORSIKRING Vilkår av 01.05.2011 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2016 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 01.01.2013 TBBE113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning og innbo Gjelder fra 01.01.2010 TFBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 11.11.2011 TBBE111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED STANDARD INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår innbo. Innbo - utvidet med Maks. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår innbo. Innbo - utvidet med Maks. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår innbo Innbo - utvidet med Maks HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med samme adresse i folkeregisteret barn som bor hjemme, og barn som bor

Detaljer

Hus med råte-/insektskader. Gjelder fra EPH01- S01

Hus med råte-/insektskader. Gjelder fra EPH01- S01 Hus med råte-/insektskader Gjelder fra 01.01.2017 EPH01- S01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 13 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 01. april 2008 1 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for innbo Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for innbo Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret... 3 Hoveddekninger som gjelder for alle

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for bygning Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for bygning Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Hva som er forsikret...3 Hoveddekninger Som gjelder for alle

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (Som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR innbo BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Innbo. Gjelder fra EPH01- B01

Innbo. Gjelder fra EPH01- B01 Innbo Gjelder fra 01.01.2017 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010

VILKÅR INNBO BEST. Gjelder fra 01.01.2010 VILKÅR INNBO BEST Gjelder fra 01.01.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring av risiko og

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 10 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Vilkår Innbo og Løsøre

Vilkår Innbo og Løsøre Side 1 av 9 Vilkår Innbo og Løsøre Gjeldende fra 01.04.2008. Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1 Hvem innboforsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker.

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig Best, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Vilkår verdisak (verdi01)

Vilkår verdisak (verdi01) Vilkår verdisak (verdi01) Spesialforsikring for enkelte verdifulle gjenstander. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3

1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side 3 2 Hvor forsikringen gjelder side 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder side 3 3 Hvilke skader forsikringen

Detaljer

Vilkår bygning. Fritidshus - utvidet med råte og insektskader. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår bygning. Fritidshus - utvidet med råte og insektskader. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår bygning Fritidshus - utvidet med råte og insektskader Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med felles adresse

Detaljer

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02 Motorsykkel Ansvar Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Husforsikring. Forsikringsvilkår gjelder fra Innhold. Side

Husforsikring. Forsikringsvilkår gjelder fra Innhold. Side Husforsikring Forsikringsvilkår gjelder fra 01.01.019 Innhold 1. Forsikringen gjelder for. Hvor forsikringen gjelder 3. Sikkerhetsforskrifter 4. Ansvarsbegrensninger. Hva er forsikret 6. Hvilke skader

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2015. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2015 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset. Vilkår Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter

Vilkår 2013. Utdanningsforbundets innboforsikring. 3 Når forsikringen gjelder. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 4 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2013 Utdanningsforbundets innboforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer